Årsrapport2014. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88"

Transkript

1 Årsrapport2014 CVR-nr

2 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej Farum Tlf Fax CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark Moderselskab: PenSam Holding A/S CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark DIREKTION Helen Kobæk Torsten Fels 2

3 Indholdsfortegnelse Budskab fra ledelsen... 4 Ledelsesberetning Femårsoversigt... 5 Om PenSam Forsikring... 6 Kunder og produkter... 8 Regnskabsberetning Risikostyring og kapitalforhold Selskabsledelse og organisation Ledelse og revision Ledelseshverv mv Årsregnskabet Ledelsespåtegning Intern revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter

4 Budskab fra ledelsen VÆKST OG FORBEDRET LØNSOMHED PenSam Forsikring s aktiviteter omfatter formidling af kollektivt tegnede forsikringer til PenSam gruppens kunder og deres familie- og husstandsmedlemmer. Endvidere tegner PenSam Forsikring individuelle forsikringsprodukter til PenSam gruppens kundesegment. ligeledes forbedret som følge af det øgede aktivitetsniveau, der er skabt uden tilsvarende stigning i omkostningerne. Der ses også fortsat en tilfredsstillende udvikling i skadesprocenterne. Udviklingen i vækst og den tilhørende forbedrede lønsomhed som følge heraf, følger således den fastsatte forretningsplan for selskabet. PenSam Forsikring har i 2014 opnået en samlet vækst i bruttopræmier på 14,1%, heraf en vækst på de individuelt tegnede forsikringer på 44,5%. Såvel væksten i præmierne som årets resultat i 2014 anses som tilfredsstillende. Væksten i de individuelle produkter i både 2013 og 2014 bidrager til at skabe en bedre balance i selskabets sammensætning af kollektive og individuelle produkter. Et af PenSam Forsikring s væsentligste fokusområder i 2014 har været den fortsatte ændring i organisationen mod en mere kundevendt og salgsorienteret organisation. Ændringen skal bidrage til vækststrategien, samt sikre den fornødne effektivitet i salg samtidig med en god kundeoplevelse. Væksten i de individuelle produkter er lykkedes, og er opnået som en konsekvens af, at PenSam Forsikring har gode og konkurrencedygtige produkter tilpasset kundegruppen samt, at der er arbejdet fokuseret med selskabets målsætning om øget salg af individuelle produkter Lønsomheden er i 2014 også forbedret. Årets resultat udgør 19,2 mio. kr. før skat, en forbedring på 21,1 mio. kr. i forhold til Det forsikringstekniske resultat udgør 15,1 mio. kr., og selskabets investeringer har givet et afkast på 4,1 mio. kr. Forbedringen af lønsomheden skyldes primært afløbsgevinster vedrørende tidligere års forsikringsmæssige hensættelser. Lønsomheden er 4

5 Femårsoversigt Resultatopgørelse i t. kr Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat Årets resultat Afløbsresultat, brutto Balance i t. kr Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal i pct Bruttoerstatningsprocent 72,2 79,5 77,8 79,2 78,4 Bruttoomkostningsprocent 19,4 20,8 23,4 14,7 7,0 Combined ratio 93,3 101,8 102,0 94,2 85,6 Operating ratio 93,3 101,7 101,7 93,4 85,0 Relativt afløbsresultat 27,1 11,8 24,1 20,1 18,2 Egenkapitalforrentning i procent 8,2-2,0 4,5 9,5 35,7 Solvensdækning (Solvens I) 3,1 2,9 2,8 2,6 2,7 5

6 Om PenSam Forsikring FORRETNINGSOMRÅDER PenSam Forsikring s forretningsområder omfatter kollektive produkter, som er en del af arbejdsmarkedspensionsordningerne i PenSam Liv samt individuelle produkter, som udbydes til PenSam gruppens kundesegment. De kollektive produkter er forsikring ved visse kritiske sygdomme, Hold Fast Gruppeforsikring samt kollektivt tegnede forsikringer ved ulykke. De individuelle produkter omfatter ulykkesforsikring, DAGPENGE+ samt tingskadeprodukterne auto-, indbo-, hus-, fritidshus- og hundeforsikring. Det væsentligste produkt målt i præmieindtægt i PenSam Forsikring er forsikring ved visse kritiske sygdomme. PENSAM FORSIKRING'S KUNDER PenSam Forsikring's kunder er hovedsageligt lønmodtagere ansat i kommuner, regioner og private virksomheder inden for de fagområder, som FOA - Fag og Arbejde og LederForum tegner overenskomster for. Herudover tæller kundegruppen familie- og husstandsmedlemmer til kunder i PenSam gruppen. PENSAM FORSIKRING S STRATEGI PenSam Forsikring's strategi er fastsat inden for rammerne af PenSam gruppens strategiske målsætninger. Udgangspunktet er, at vi vil kunne levere alle relevante typer af skadesforsikringer til PenSam gruppens kunder, og at vi skaber et acceptabelt afkast til vores ejere samt understøtter kundetilfredsheden i PenSam gruppen. De kollektive produkter er relativt stabile i præmieniveau. De individuelle produkter er i vækst. Selskabets præmieindtægter på produkter fordeler sig således for 2014: 1% 1% 5% 5% Kritisk sygdom 15% Tingskade Ulykkesforsikring FOA ulykke Hold fast Dagpenge+ 73% 6 Værdiskabelsen sker igennem udbud af konkurrencedygtige produkter, som opfylder vores kunders behov for forsikringsdækninger. En forudsætning for billige forsikringsprodukter og for rentabilitet i selskabet er, at selskabet drives effektivt, samt at vi opnår en kritisk masse. PenSam Forsikring har på denne baggrund heraf udarbejdet en forretningsplan og identificeret en række indsatsområder. Disse omhandler overordnet følgende hovedelementer: Løbende udvikling og vedligeholdelse af produkter og prissætning i forhold til kundernes behov og ønsker. Øge salget af individuelle produkter igennem en effektiv salgsorganisation. Fastholde fokus på omkostningseffektiviseringer, herunder en effektiv drift. De identificerede indsatsområder måles individuelt - og samlet via kundetilfredshedsundersøgelser samt udviklingen i PenSam Forsikring's finansielle resultater.

7 FINANSIEL KONCERN PenSam Forsikring er en del af PenSam Holding koncernen, som tilbyder finansielle produkter til vores kunder inden for pension, forsikring og bank. PenSam Forsikring har gode muligheder for vækst ved at tilbyde forsikringsprodukter til en konkurrencemæssig god pris til PenSam gruppens kundesegment. PenSam Forsikring er et 100% ejet datterselskab af PenSam Holding A/S. Selskabet indgår i Pen- Sam gruppen, der har hovedsæde i Farum. Koncernstrukturen fremgår af nedenstående figur: PenSam Holding A/S Aktiekapital 250 mio. kr. PenSam Liv Forsikringsaktieselskab Aktiekapital 125 mio. kr. PenSam Bank A/S Aktiekapital 60 mio. kr. PenSam Forsikring A/S Aktiekapital 25 mio. kr. 7

8 Kunder og produkter KOLLEKTIVE PRODUKTER Der er ikke introduceret nye kollektive produkter i Præmie og risiko på disse ordninger følges løbende med henblik på eventuelt behov for præmiejusteringer. De samlede præmier for de kollektive produkter for 2014 har udgjort 181,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,2 mio. kr. i forhold til I 2014 udgør de samlede skadesudgifter 150,6 mio. kr. Skadesforløbene er præget af en relativt stabil udvikling over årene. Af de 181,8 mio. kr. udgør 169,1 mio. kr. præmier vedrørende sum ved visse kritiske sygdomme. Øvrige kollektive produkter vedrører kollektivt tegnede ulykkesforsikringer samt selskabets produkt Hold Fast Gruppeforsikring, som er en del af pensionsordningen for ledere i PenSam Liv. Præmierne for disse produkter udgør samlet 12,7 mio. kr. Præmierne for kollektive produkter er afhængig af udviklingen i antal kunder i PenSam liv. Antallet af kunder i PenSam Liv har været relativt stabilt over de senere år, men der er i 2014 foretaget visse tilpasninger til arbejdsmarkedspensionskundernes dækninger. Det forsikringstekniske resultat for de kollektive produkter udgør 28,4 mio. kr., og der er realiseret en combined ratio på 84,3%, hvilket anses som tilfredsstillende. INDIVIDUELLE PRODUKTER PenSam Forsikring s individuelle produkter dækker de mest almindelige forsikringsbehov hos en familie. De individuelle produkter omfatter blandt andet: Bilforsikring Indboforsikring Husforsikring Ulykkesforsikring For forsikring ved visse kritiske sygdomme er der aftalt en harmonisering af dækningerne på de forskellige kollektive ordninger fra 1. januar 2014 således, at alle forsikrede er omfattet af dækning til de er 65 år, og at alle dækningsberettigede modtager en sumudbetaling på kr. I 2013 var der kunder, som kun var omfattet af dækningen, til de var 60 år, og kun med en dækning på kr. Harmoniseringen har medført en forhøjelse af priserne, og præmieindtægterne er steget med 10,8 mio. kr. i forhold til Med virkning fra 1. januar 2014 er laveste méngrad på ulykke sat op fra 5% til 8% mod et fald i prisen på forsikringen. Derudover tilbyder selskabet også andre forsikringer, for eksempel DAGPENGE+, som er en arbejdsløshedsforsikring og et supplement til dagpenge fra a-kassen. I 2014 er salgsindsatsen intensiveret yderligere, og det har medført en tilfredsstillende vækst i salget af policer på 33%. Væksten har medført, at bruttopræmierne er steget med 44,5% i Stigningen i salget vedrører alle typer af individuelle produkter. Væksten kan generelt tilskrives en fokuseret indsats på salgsfremmende aktiviteter, herunder et styrket samarbejde med FOA Fag og Arbejde og et øget kendskab til PenSam Forsikring, men også konkurrencedygtige priser. Nedsættelse af priserne på bilforsikringer i 2014 for 8

9 FOA-kunder har resulteret i et øget salg af bilforsikringer, særligt i sidste kvartal af året. I 2014 udgør de samlede skadesudgifter 26,5 mio. kr. Den realiserede skadesprocent udgør 54,4%, og er påvirket positivt af afløbsgevinst på ulykkesproduktet. INSPEKTION FRA FINANSTILSYNET Finanstilsynet har i december 2014 været på ordinær inspektion i PenSam Forsikring. På tidspunktet for regnskabsaflæggelsen er Finanstilsynets rapport endnu ikke modtaget. PenSam Forsikring har hidtil anvendt Himmerland Forsikring som samarbejdspartner på police- og skadesbehandling på de individuelle produkter. I overensstemmelse med den forretningsplan, som PenSam Forsikring har lagt for drift af de individuelle produkter, er policebehandlingen nu hjemtaget til PenSam Forsikring. Hjemtagelsen skal ses som en følge af de seneste to års planlagte vækst. Det planlægges endvidere at hjemtage skadesbehandlingen i 4. kvartal KUNDETILFREDSHED PenSam Forsikring måler løbende kundetilfredsheden. Kundetilfredsheden måles igennem en analyse, hvor en væsentlig del af forsikringsbranchen deltager. Analysen foretages af analyseinstituttet EPSI. På den måde kan kundetilfredsheden måles og benchmarkes mod branchen generelt, og er foretaget af en uafhængig part. Der måles på syv forskellige tilfredshedsparametre. Kundetilfredsheden i PenSam Forsikring er generelt meget høj, og på alle de områder, hvor kundetilfredsheden er målt, er vi vurderet bedre end gennemsnittet. På to af de syv parametre vurderes PenSam Forsikring bedst af alle selskaber. Det er på kundens oplevelse af serviceniveau og på om vi lever op til kundens forventninger. På oplevelsen af, om vi skaber værdi for kunden, ligger vi på en 2. plads ud af de 14 selskaber, der har været med i analysen. Det er resultater, som vi er glade for, og som bekræfter PenSam Forsikring s strategiske indsatsområder. 9

10 Regnskabsberetning Årets resultat før skat udgør et overskud på 19,2 mio. kr. mod et underskud på 1,9 mio. kr. i Årets resultat er sammensat af et forsikringsteknisk resultat på 15,1 mio. kr. og et resultat af investeringsvirksomhed på 4,1 mio. kr. Resultatet anses som tilfredsstillende. Resultatet for 2014 er i overensstemmelse med de forventninger, som er udmeldt i halvårsrapporten for 1. halvår Der foreslås udloddet 390 t. kr. i udbytte. Den resterende del af overskuddet overføres til egenkapitalen. PRÆMIER Bruttopræmierne er steget fra 203,4 mio. kr. i 2013 til 232,1 mio. kr. i 2014, hvilket er en stigning på 28,7 mio. kr. Stigningen i præmierne kan henføres til 13,2 mio. kr. fra de kollektive produkter og 15,5 mio. kr. fra de individuelle produkter. Stigningen i de kollektive produkter skyldes bl.a. præmieforhøjelser, og for de individuelle produkter kan udviklingen tilskrives et øget salg. Afgivne genforsikringspræmier er steget med i alt 6,3 mio. kr. til 19,5 mio. kr. i Der er indgået genforsikringsaftaler vedrørende tingskadeforretningen, hvorfor stigningen i forhold til 2013 kan forklares ved stigning i præmierne vedrørende tingskadeprodukter. Reassurancedækningen omfatter såvel en quota share dækning som en katastrofedækning. ERSTATNINGER Udbetalte erstatninger udgør 177,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 19,1 mio. kr. i forhold til Stigningen skyldes udbetalinger til de individuelle produkter med 11,3 mio. kr., som følge af et øget forretningsomfang. Herudover har der været en stigning vedrørende udbetalinger til kritisk sygdom blandt andet som følge af harmonisering af dækningerne. ADMINISTRATIONS- OG ERHVERVELSES- OMKOSTNINGER Administrationsomkostningerne udgør 34,3 mio. kr. i Administrationsomkostningerne er i året påvirket af implementeringen af Solvens II samt et stigende aktivitetsniveau. Administrationsomkostningerne er således steget med 3,0 mio. kr. i forhold til Udviklingen er i overensstemmelse med forretningsplanen for selskabet. Erhvervelsesomkostninger udgør i alt 9,3 mio. kr., hvilket er et fald på 0,3 mio. kr. i forhold til Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed udgør 2,8 mio. kr., og er steget 0,2 mio. kr. i forhold til AFLØBSRESULTAT Afløbsresultatet udgør 22,1 mio. kr. i 2014 mod 9,8 mio. kr. i Afløbsresultatet hidrører primært fra de kollektive forsikringsprodukter samt de individuelle ulykkesprodukter. Særligt ulykkesprodukterne har givet positive afløb, hvilket skyldes, at der er foretaget reservereguleringer på tidligere årgange, hvor der har været åbne skadessager, som har vist sig at kunne lukkes uden udbetalinger. Disse reguleringer har medført et samlet positivt afløb på ca. 16 mio. kr. Afløbsresultatet i 2014 var således ikke forventet at ville være i et niveau på 22,1 mio. kr. Det resterende afløb, eksklusive afløb vedrørende ulykke, udgør 6 mio. kr., og hidrører primært fra kritisk sygdom. 10

11 COMBINED RATIO Combined ratio udgør samlet for PenSam Forsikring 93,3%. Combined ratio er forbedret i forhold til 2013, hvor combined ratio udgjorde 101,8%. Forbedringen skyldes forbedrede erstatningsprocenter på både kollektive og individuelle produkter blandt andet som følge af positive afløb men også som følge af lavere skadesprocenter. Combined ratio i procent 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 AFKAST Investeringsafkastet blev i 2014 på 4,1 mio. kr., hvilket svarer til et afkast på 3,6%. PenSam Forsikring's investeringer er primært placeret i obligationsbeholdninger med en relativ kort varighed. Udviklingen i renten har medført positive kursreguleringer på selskabets obligationsbeholdning Selskabet har desuden en beholdning af aktier, som har givet et godt afkast på 20,5%. Aktivtype Andel Afkast Obligationer 95,0 4,0 Børsnoterede aktier 5,0 20,5 Investeringsaktiver i alt 100,0 4,8 Valutaafdækning* -1,2 I alt 100,0 3,6 *bidrager til samlet afkast Investeringsafkastet anses generelt som tilfredsstillende, og overstiger forventningerne til året. HENSÆTTELSER Erstatningshensættelserne udgør 67,1 mio. kr. mod 81,6 mio. kr. i Hensættelsesberegningerne er generelt baseret på samme principper som i tidligere år. Der er i 2014 foretaget en revurdering af de anvendte skøn for kritisk sygdom og ulykke på baggrund af erfaringsgrundlaget for opgørelsen af hensættelserne. Herudover er der foretaget reserveregulering på tidligere årgange, hvor der har været åbne skadessager, som har vist sig at kunne lukkes uden udbetalinger. Denne reserveregulering har medført, at erstatningshensættelserne er faldet trods stigende præmier. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Ved udarbejdelse af årsrapporten foretages der i forbindelse med indregning og måling af visse regnskabsposter en vurdering, som omfatter skøn, og som er behæftet med usikkerhed. Usikkerheder ved indregning og måling vedrører i PenSam Forsikring primært opgørelse af erstatningshensættelser. De væsentligste erstatningshensættelser vedrører fortsat de kollektive produkter, og særligt sum ved visse kritiske sygdomme samt ulykke. Ved opgørelse af erstatningshensættelser vedrørende kritisk sygdom er der ikke usikkerhed om sum ved udbetaling, idet det altid er kr. Usikkerheden hviler på antallet af anmeldelser, som modtages efter regnskabsårets afslutning, men som vedrører skader opstået i 2014 eller tidligere. Sådanne skader estimeres baseret på historiske data på antal af efteranmeldelser vedrørende tidligere årgange. Opgørelsen af hensættelserne til skader der endnu ikke er anmeldt, men som er indtruffet inden udgangen af regnskabsåret, vurderes af aktuarer, og baseres på anerkendte aktuarmæssige metoder. 11

12 Der henvises til afsnittet 'Regnskabsmæssige skøn' under note 1 'Anvendt regnskabspraksis' for en særskilt beskrivelse af principper og metoder for fastsættelse af værdierne på ovennævnte regnskabspost. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der er i tiden fra 31. december 2014 til årsrapportens underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på selskabets økonomiske stilling. FORVENTNINGER TIL 2015 Der forventes fortsat en stigning i samlede bruttopræmier, som følge af selskabets forretningsplan om vækst. Der forventes ingen væsentlig udvikling i skadesprocenter sammenholdt med 2014, men der forventes ikke tilsvarende afløbsresultater i Administrationsomkostningerne forventes at være på niveau med Det forsikringstekniske resultat forventes at være positivt, men lavere end i Fortsat ustabile investeringsmarkeder gør det vanskeligt at estimere afkast på investeringer, men med den fastsatte forsigtige investeringsstrategi forventes et lavere men stadig positivt afkast af investeringsporteføljen i Samlet forventes et positivt resultat for

13 Risikostyring og kapitalforhold Kapitalforhold og risikostyring er centrale i forhold til den løbende styring af selskabet. Risikostyring skal sikre, at der aktivt tages stilling til, hvilke risici selskabet vil påtage sig, og hvordan de væsentlige risici håndteres. Risikostyring og accept af risici skal ses under hensyntagen til selskabets fastsatte forretningsmodel, strategiske målsætninger, den valgte risikoprofil samt den kapital der er til rådighed. Det er en af bestyrelsens opgaver at vurdere selskabets risici og kapitalforhold. I 2014 har dette været drøftet som et særskilt tema. I den forbindelse har bestyrelsen gennemgået og vurderet PenSam Forsikring s væsentligste risici samt vurderet risikovillighed, risikotolerance og kapitalbehov. Ud fra de identificerede risici fastlægger bestyrelsen selskabets politikker og retningslinjer. Disse revurderes og godkendes årligt af bestyrelsen. PenSam gruppen har en risikokomité, hvis primære opgaver består af overvågning af risici, vurdering og sikring af en velfungerende risikostyringsproces og evaluering af selskabets kapital- og solvenssituation. PenSam Forsikring har outsourcet en del af de operationelle opgaver til PenSam Liv ud fra de rammer, som PenSam Forsikring s bestyrelse har fastsat. Den praktiske udførelse af risikostyringen er forankret i en selvstændig risikostyringsfunktion i PenSam Liv, som løbende modtager rapportering fra hele organisationen ved identifikation af nye risici. Risikostyringsfunktionen sikrer en ensartet behandling af risici, foretager vurdering af væsentligheden af risici samt rapportering heraf, og overvåger løbende de identificerede risici samt de handlinger der er igangsat for at reducere risici. Samtidig registreres samtlige identificerede risici i et risikosystem, som tydeliggør sammenhængen mellem risici, hændelser og selskabets kontrolmiljø. De væsentligste risici vedrører finansielle risici, forsikringsmæssige risici samt operationelle risici. FINANSIELLE RISICI Finansielle risici består primært af markeds-, kredit- og modpartsrisici og er især relateret til Pensam Forsikring s investeringsaktiver. De væsentlige markedsrisici i PenSam Forsikring er renterisici samt aktierisici. PenSam Forsikring's investeringsaktiver består primært af en obligationsbeholdning, hvor værdien af beholdningen påvirkes af rentestigninger eller fald. Rentefølsomheden fremgår af note 24 i årsrapporten. Selskabet har ligeledes placeret en mindre del af investeringsaktiverne i aktier. Aktiekursen kan her variere ved ændringer i verdensøkonomien samt forhold der påvirker de enkelte selskaber, der er investeret i. Selskabet har i Politik og retningslinjer for markeds- og modpartsrisici for PenSam Forsikring A/S fastsat rammerne for selskabets risikoprofil på investeringsområdet. Politikken og retningslinjerne fastslår, at investeringerne skal sammensættes under hensyntagen til renteudviklingen og de generelle markedsforhold for at opnå de strategiske målsætninger. I PenSam Forsikring's politikker og retningslinjer stilles der blandt andet krav til sammensætning af investeringerne, så porteføljen er uafhængig af en bestemt kategori af aktiver, investeringsmarked, kredit- eller pengeinstitut eller anden udsteder af 13

14 værdipapirer. Der stilles ligeledes krav til varigheden på obligationsbeholdningen. Bestyrelsen har endvidere fastlagt et risikobudget for markeds- og modpartsrisici, som risikoforbruget skal holde sig inden for. Der afrapporteres til bestyrelsen ved en eventuel rammeoverskridelse. Afkast måles ved hjælp af benchmark således, at der sikres overvågning af sammenhæng mellem risiko og afkast. FORSIKRINGSMÆSSIGE RISICI Forsikringsmæssige risici omfatter primært indgåelse af forsikringsaftaler, som medfører tab for selskabet. Selskabet har implementeret en acceptpolitik i forbindelse med indgåelse af individuelle forsikringsaftaler, som fastlægger de overordnede rammer for accept af forsikringsrisici. Selskabets forsikringsprodukter omfatter primært produkter med et relativt kort skadesforløb. Sagsbehandlingstider på kritisk sygdom er typisk afsluttet inden for en kort periode og uden usikkerhed på skadesbeløb. Opgørelsen af erstatningshensættelserne er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed som følge af eventuelle anmeldelser vedrørende tidligere år. Præmierne kan dog generelt reguleres relativt hurtigt i takt med et eventuelt ændret skadesforløb. Tingskadeforretningen er en relativt ny forretning i vækst. Datagrundlaget til brug for vurdering af erstatningshensættelserne, og herunder særligt IBNR-hensættelser, er fortsat under opbygning. En væsentlig del af skaderne afregnes dog også her kort tid efter skadestidspunktet, så risici anses for begrænsede. På tingskadeforretningen er der indgået aftaler om reassurance på såvel katastrofedækninger som quota share dækninger, der reducerer de forsikringsmæssige risici på tingskade. Dette skal ses som en konsekvens af, at selskabet ikke ønsker at eksponere sig mod enkelte større risici samt i opstartsfasen af tingskadeforretningen at reducere risiciene på forretningen. OPERATIONELLE RISICI Operationelle risici er defineret som tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige og systemmæssige fejl, eller som følge af eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. Operationelle risici opstår således som følge af fejl eller mangler i processer, eller som følge af udefrakommende forhold, som medfører økonomiske tab eller tab af omdømme. Selskabet har, for at reducere risikoen for tab som følge af operationelle risici, sikret sig, at der er implementeret forretningsgange og defineret interne kontroller, som skal imødekomme dette. SOLVENS II Finanstilsynet har af hensyn til ensartet beskyttelse af forsikringstagerne indført regler om beregning af solvensbehovet fra 1. januar Det betyder, at de fremtidige Solvens II-regler for beregning af kapitalkrav finder anvendelse ved selskabets opgørelse af solvensbehov. Samtidig er der i 2014 indført overgangsregler for beregning af hensættelser til brug for solvensberegning. Solvens II-regler, som udover solvens- og regnskabsmæssige krav, også omhandler nye krav til ledelsessystem og rapportering, skal være endeligt implementeret pr. 1. januar

15 PenSam Forsikring har løbende fulgt udviklingen i Solvens II, og implementerer regelsættet i takt med Solvens II-implementeringen i lovgivningen. BEREGNINGER AF DET INDIVIDUELLE SOL- VENSBEHOV I mio. kr Markeds-, kredit- og modpartsrisiko Forsikringsmæssige risici Operationelle risici 7 7 Andet (diversifikation, skatteaktiv, mv.) Individuelt solvensbehov Solvens I-krav Kapitalkravet Basiskapital Den overordnede metode til beregning af det individuelle solvensbehov i 2014 er baseret på Finanstilsynets standardmodel for ensartet beskyttelse af forsikringstagerne. Jævnfør nedenstående udgør kapitalkravet 40 mio. kr. I forhold til nøgletallet for solvensdækningen opgøres kapitalkravet i forhold til Solvens I- kravet. PenSam Forsikring's basiskapital udgør 125,0 mio. kr., og der er således en solvensdækning på 3,1. Det individuelle solvensbehov er større end Solvens I-kravet, og solvensdækningen i forhold til det individuelle solvensbehov udgør 1,8. Solvensdækningen er steget som følge af årets overskud, som har medført en stigning i basiskapitalen. 15

16 Selskabsledelse og organisation GOD SELSKABSLEDELSE God selskabsledelse skaber værdi for selskabet og er medvirkende til at forbedre selskabets forretning til fordel for vores kunder og ejere. Ledelse af en finansiel virksomhed som PenSam Forsikring kræver en bestyrelsessammensætning med brede kompetencer. Der er fortsat stigende krav til bestyrelsen. PenSam Forsikring forholder sig derfor løbende til de gældende anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse samt til det af Finansrådets udarbejdede ledelseskodeks. De anbefalinger, som giver mening og skaber værdi for PenSam Forsikring, anvendes som elementer i ledelsen af Pen- Sam Forsikring. En samlet redegørelse kan findes på PenSam s hjemmeside Bestyrelsen vurderer jævnligt, om der er behov for at styrke bestyrelsesmedlemmernes samlede kompetencer, så bestyrelsen til enhver tid er i stand til at varetage bestyrelsesopgaverne på kvalificeret og ansvarlig vis. Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering af bestyrelsens kompetencer og samarbejde, ligesom der foretages en årlig evaluering af bestyrelsens samarbejde med direktionen. Ledelsen i PenSam Forsikring er todelt og består af en bestyrelse og en direktion. BESTYRELSE Bestyrelsen består af fire medlemmer, som alle er valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på et år. Bestyrelsen har afholdt seks fysiske og seks skriftlige møder i I 2014 er Kasper Gjedsted indtrådt i bestyrelsen. Kasper Gjedsted er 39 år og er CEO for Avis & Budget Danmark. Han har tidligere været CEO for Sixt, og har desuden en fortid i A.P. Møller- Maersk. Kasper Gjedsted har stor erfaring inden for marketing, salg og vækst samt ledelsesmæssig erfaring på højt niveau. Dennis Kristensen er i 2014 udtrådt af bestyrelsen. KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING Bestyrelsen har fokus på at sikre de nødvendige kompetencer ved bestyrelsens sammensætning. Den kønsmæssige fordeling i bestyrelsen udgør pr. 31. december 2014 to kvinder og to mænd og opfylder dermed bestemmelserne om repræsentation af begge køn. Bestyrelsen har derfor ikke på nuværende tidspunkt opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn. Såfremt fordelingen ændrer sig, vil bestyrelsen opstille et måltal. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke udarbejdes en politik for den kønsmæssige sammensætning i de øvrige ledelsesorganer, da der er under 50 ansatte i selskabet. Bestyrelsen fastlægger forretningsmodellen og den overordnede strategi for selskabet. Samtidig har bestyrelsen ansvaret for at ansætte en direktion samt at føre tilsyn med, at direktionen varetager sine opgaver tilfredsstillende. 16

17 DIREKTION Direktør Charlotte Stokkebye fratrådte med udgangen af april Direktionen udgøres herefter af to direktører: Helen Kobæk og Torsten Fels. Direktionen har tillige direktionsposter i andre selskaber i PenSam gruppen, jf. oplysningerne om Ledelseshverv. Direktionen varetager den daglige drift. Direktionen skal følge de politikker, retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Direktionens ansvar omfatter implementering af den af bestyrelsen fastlagte strategi, virksomhedens organisation og fordeling af ressourcer samt løbende rapportering om finansielle forhold til bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger direktionens aflønning og fører løbende tilsyn med dens indsats. RISIKOKOMITÈ Risikokomitéens primære opgaver består af overvågning af risici, vurdering og sikring af en velfungerende risikostyringsproces og evaluering af selskabets kapital- og solvenssituation. Komitéen består af selskabets direktion samt governancedirektøren i PenSam gruppen. WHISTLEBLOWERORDNING PenSam har i 2014 etableret en samlet whistleblowerordning for selskaber i PenSam gruppen. Formålet med whistleblowerordningen er, at medarbejdere via en særlig uafhængig og selvstændig kanal anonymt kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning begået af selskabet - herunder selskabets medarbejdere eller medlemmer af bestyrelsen. For at understrege uafhængigheden og bedst muligt at sikre anonymitet for en mulig whistleblower har bestyrelserne i PenSam valgt, at whistleblowerordningen skal varetages af en ekstern part. 17 REVISION Selskabets regnskabsaflæggelse og de interne kontroller, som er forbundet med den finansielle rapportering, revideres af en uafhængig ekstern revisor, som er valgt på selskabets ordinære generalforsamling. Den eksterne revisor varetager aktionærens og offentlighedens interesser, og aflægger rapport til bestyrelsen gennem en skriftlig revisionsprotokol. Ekstern revisor afgiver en påtegning på selskabets årsrapport. Selskabets interne revision reviderer regelmæssigt selskabets forretningsgange og interne kontroller for at vurdere kvaliteten og hensigtsmæssigheden heraf. Den interne revisionschef afgiver ligeledes en påtegning på selskabets årsrapport. Den interne revisionschef refererer direkte til selskabets bestyrelse. Der er seks ansatte i intern revision. AFLØNNINGSPOLITIK Bestyrelsen for PenSam Forsikring har vedtaget en aflønningspolitik i overensstemmelse med bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser, som omfatter bestyrelsen, direktionen samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på PenSam Forsikring's risikoprofil. Lønpolitikken kan findes på PenSam's hjemmeside Det er såvel PenSam Forsikring's som PenSam Liv's målsætning at ansætte og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere i markedet for at sikre, at selskabets opgaver kan løses effektivt og professionelt. Samtidig ønsker PenSam Forsikring ikke, at aflønningen skal give incitament til at påføre selskabet en unødvendig risiko. Både bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere modtager et fast honorar, og er ikke omfattet af nogen former

18 for incitamentsaflønning eller performanceafhængig løn. Vederlag til bestyrelse, direktion samt ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Pen- Sam Forsikring s risikoprofil, fremgår af note 5. Kontrolmiljø De væsentligste elementer i kontrolmiljøet er en hensigtsmæssig organisation, herunder behørig funktionsadskillelse samt interne politikker og forretningsgange indeholdende beskrivelse af kontroller samt procedurer. ORGANISATION PenSam Forsikring har 13 ansatte. De ansatte i PenSam Forsikring varetager primært salgs- og skadesbehandling. Hovedparten af selskabets øvrige administration varetages af PenSam Liv. SAMFUNDSANSVAR Selskabets primære ansvarsområde er at sikre, de bedst mulige produkter til vores kunder, samtidig med at der skabes et afkast til vores ejere. Risikovurdering Der foretages løbende en vurdering af de regnskabsområder og processer, som danner grundlag for regnskabsaflæggelsen. Vurderingen foretages med henblik på at identificere områder, hvor risikoen for fejl er særlig stor som følge af, at oplysningerne er baseret på skøn, eller er forbundet med manuelle eller komplekse processer. Samfundsansvar indgår som en naturlig del af driften og udviklingen af forretningsområderne i selskabet. For PenSam Forsikring betyder det, at selskabet bidrager til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, hvilket afspejles i selskabets værdier. Selskabets samfundsansvar er nedskrevet i en samlet politik for hele PenSam gruppen. PenSam Forsikring indgår i PenSam gruppen. Samfundsansvar er beskrevet i koncernregnskabet, og der henvises til afsnittet herom i årsrapporten for PenSam Holding. INTERN KONTROL OG RISIKOSTYRING VED REGNSKABSAFLÆGGELSEN Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets interne kontrol og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Den interne kontrol og risikostyring er tilrettelagt således, at halvårs- og årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lovgivningens krav, og sikrer, at væsentlige fejl og uregelmæssigheder omkring regnskabsaflæggelsen forebygges eller opdages og korrigeres. Kontrolaktiviteter Formålet med de etablerede kontrolaktiviteter er at forhindre, opdage og korrigere eventuelle væsentlige fejl og uregelmæssigheder i de data, som danner grundlag for regnskabsaflæggelsen således, at risikoen for fejl i halvårs- og årsrapporterne reduceres til et acceptabelt niveau. Kontrollerne omfatter blandt andet attestationer, afstemninger, analyser, funktionsadskillelse samt generelle it-kontroller. Overvågning og rapportering Der anvendes systemer og manuelle ressourcer til at overvåge de data, der danner grundlag for den økonomiske rapportering til selskabet. Eventuelle svagheder og væsentlige fejl korrigeres øjeblikkeligt, og rapporteres til selskabets hændelsesopsamling for operationelle risici. 18

19 Ledelse og revision DIREKTION Helen Kobæk Torsten Fels BESTYRELSE Forbundsnæstformand Mona Striib (formand) Forbundssekretær Inger Bolwinkel (næstformand) Managing Partner Ole Bjarrum CEO Kasper Gjedsted ØVRIGE LEDENDE MEDARBEJDERE Birger Erich Ringstoft EKSTERN REVISION PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup INTERN REVISION Revisionschef Palle Mortensen 19

20 Ledelseshverv mv. DIREKTION Helen Kobæk, født 1949 Direktør i PenSam Liv forsikringsaktieselskab, PenSam Forsikring A/S, PenSam Holding A/S, PenSam Bank A/S, Pensionskassen PenSam, PenSam Bolig ApS, PenSam Investering ApS, PenSam Ejendomme ApS, PenSam Erhvervsejendomme ApS samt en række ejendomsselskaber i PenSam gruppen. Bestyrelses- og organisationsposter Kapitalforeningen PenSam Invest (formand) og Det Danske Selskab for Forsikringsret - AIDA (formand). Ole Bjarrum, født 1952 Managing Partner i BB Partners. Indtrådt i bestyrelsen Valgperioden udløber Kasper Gjedsted, født 1975 CEO i RAC Denmark A/S. Indtrådt i bestyrelsen Valgperioden udløber FRATRÅDTE BESTYRELSESMEDLEMMER Udtrådt af bestyrelsen Dennis Kristensen, født 1953 (formand). Torsten Fels, født 1959 Direktør i PenSam Liv forsikringsaktieselskab, PenSam Forsikring A/S og PenSam Bank A/S. Charlotte Stokkebye, født 1961 Fratrådt ENGAGEMENTER MV. Selskabet har ikke haft engagementer med og sikkerhedsstillelser fra bestyrelsesmedlemmer og direktører eller med selskaber, hvori de nævnte personer er direktører eller bestyrelsesmedlemmer. BESTYRELSE Mona Striib, født 1961 (formand) Forbundsnæstformand i FOA - Fag og Arbejde. Indtrådt i bestyrelsen den Valgperioden udløber Øvrige bestyrelses- og organisationsposter FOA - Fag og Arbejde's hovedbestyrelse, Forhandlingsfællesskabets bestyrelse og forhandlingsudvalget, LO's hovedbestyrelse, PenSam Bank A/S (formand tiltrådt ), PenSam Bank A/S (næstformand fratrådt ), PenSam Liv forsikringsaktieselskab samt PenSam Holding A/S. Inger Bolwinkel, født 1951 (næstformand) Forbundssekretær i FOA - Fag og Arbejde. Indtrådt i bestyrelsen Valgperioden udløber Øvrige bestyrelses- og organisationsposter FOA - Fag og Arbejde's hovedbestyrelse, LO s hovedbestyrelse og bestyrelsessuppleant i Pen- Sam Liv forsikringsaktieselskab. 20

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere