Årsrapport2014. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88"

Transkript

1 Årsrapport2014 CVR-nr

2 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej Farum Tlf Fax CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark Moderselskab: PenSam Holding A/S CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark DIREKTION Helen Kobæk Torsten Fels 2

3 Indholdsfortegnelse Budskab fra ledelsen... 4 Ledelsesberetning Femårsoversigt... 5 Om PenSam Forsikring... 6 Kunder og produkter... 8 Regnskabsberetning Risikostyring og kapitalforhold Selskabsledelse og organisation Ledelse og revision Ledelseshverv mv Årsregnskabet Ledelsespåtegning Intern revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter

4 Budskab fra ledelsen VÆKST OG FORBEDRET LØNSOMHED PenSam Forsikring s aktiviteter omfatter formidling af kollektivt tegnede forsikringer til PenSam gruppens kunder og deres familie- og husstandsmedlemmer. Endvidere tegner PenSam Forsikring individuelle forsikringsprodukter til PenSam gruppens kundesegment. ligeledes forbedret som følge af det øgede aktivitetsniveau, der er skabt uden tilsvarende stigning i omkostningerne. Der ses også fortsat en tilfredsstillende udvikling i skadesprocenterne. Udviklingen i vækst og den tilhørende forbedrede lønsomhed som følge heraf, følger således den fastsatte forretningsplan for selskabet. PenSam Forsikring har i 2014 opnået en samlet vækst i bruttopræmier på 14,1%, heraf en vækst på de individuelt tegnede forsikringer på 44,5%. Såvel væksten i præmierne som årets resultat i 2014 anses som tilfredsstillende. Væksten i de individuelle produkter i både 2013 og 2014 bidrager til at skabe en bedre balance i selskabets sammensætning af kollektive og individuelle produkter. Et af PenSam Forsikring s væsentligste fokusområder i 2014 har været den fortsatte ændring i organisationen mod en mere kundevendt og salgsorienteret organisation. Ændringen skal bidrage til vækststrategien, samt sikre den fornødne effektivitet i salg samtidig med en god kundeoplevelse. Væksten i de individuelle produkter er lykkedes, og er opnået som en konsekvens af, at PenSam Forsikring har gode og konkurrencedygtige produkter tilpasset kundegruppen samt, at der er arbejdet fokuseret med selskabets målsætning om øget salg af individuelle produkter Lønsomheden er i 2014 også forbedret. Årets resultat udgør 19,2 mio. kr. før skat, en forbedring på 21,1 mio. kr. i forhold til Det forsikringstekniske resultat udgør 15,1 mio. kr., og selskabets investeringer har givet et afkast på 4,1 mio. kr. Forbedringen af lønsomheden skyldes primært afløbsgevinster vedrørende tidligere års forsikringsmæssige hensættelser. Lønsomheden er 4

5 Femårsoversigt Resultatopgørelse i t. kr Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat Årets resultat Afløbsresultat, brutto Balance i t. kr Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal i pct Bruttoerstatningsprocent 72,2 79,5 77,8 79,2 78,4 Bruttoomkostningsprocent 19,4 20,8 23,4 14,7 7,0 Combined ratio 93,3 101,8 102,0 94,2 85,6 Operating ratio 93,3 101,7 101,7 93,4 85,0 Relativt afløbsresultat 27,1 11,8 24,1 20,1 18,2 Egenkapitalforrentning i procent 8,2-2,0 4,5 9,5 35,7 Solvensdækning (Solvens I) 3,1 2,9 2,8 2,6 2,7 5

6 Om PenSam Forsikring FORRETNINGSOMRÅDER PenSam Forsikring s forretningsområder omfatter kollektive produkter, som er en del af arbejdsmarkedspensionsordningerne i PenSam Liv samt individuelle produkter, som udbydes til PenSam gruppens kundesegment. De kollektive produkter er forsikring ved visse kritiske sygdomme, Hold Fast Gruppeforsikring samt kollektivt tegnede forsikringer ved ulykke. De individuelle produkter omfatter ulykkesforsikring, DAGPENGE+ samt tingskadeprodukterne auto-, indbo-, hus-, fritidshus- og hundeforsikring. Det væsentligste produkt målt i præmieindtægt i PenSam Forsikring er forsikring ved visse kritiske sygdomme. PENSAM FORSIKRING'S KUNDER PenSam Forsikring's kunder er hovedsageligt lønmodtagere ansat i kommuner, regioner og private virksomheder inden for de fagområder, som FOA - Fag og Arbejde og LederForum tegner overenskomster for. Herudover tæller kundegruppen familie- og husstandsmedlemmer til kunder i PenSam gruppen. PENSAM FORSIKRING S STRATEGI PenSam Forsikring's strategi er fastsat inden for rammerne af PenSam gruppens strategiske målsætninger. Udgangspunktet er, at vi vil kunne levere alle relevante typer af skadesforsikringer til PenSam gruppens kunder, og at vi skaber et acceptabelt afkast til vores ejere samt understøtter kundetilfredsheden i PenSam gruppen. De kollektive produkter er relativt stabile i præmieniveau. De individuelle produkter er i vækst. Selskabets præmieindtægter på produkter fordeler sig således for 2014: 1% 1% 5% 5% Kritisk sygdom 15% Tingskade Ulykkesforsikring FOA ulykke Hold fast Dagpenge+ 73% 6 Værdiskabelsen sker igennem udbud af konkurrencedygtige produkter, som opfylder vores kunders behov for forsikringsdækninger. En forudsætning for billige forsikringsprodukter og for rentabilitet i selskabet er, at selskabet drives effektivt, samt at vi opnår en kritisk masse. PenSam Forsikring har på denne baggrund heraf udarbejdet en forretningsplan og identificeret en række indsatsområder. Disse omhandler overordnet følgende hovedelementer: Løbende udvikling og vedligeholdelse af produkter og prissætning i forhold til kundernes behov og ønsker. Øge salget af individuelle produkter igennem en effektiv salgsorganisation. Fastholde fokus på omkostningseffektiviseringer, herunder en effektiv drift. De identificerede indsatsområder måles individuelt - og samlet via kundetilfredshedsundersøgelser samt udviklingen i PenSam Forsikring's finansielle resultater.

7 FINANSIEL KONCERN PenSam Forsikring er en del af PenSam Holding koncernen, som tilbyder finansielle produkter til vores kunder inden for pension, forsikring og bank. PenSam Forsikring har gode muligheder for vækst ved at tilbyde forsikringsprodukter til en konkurrencemæssig god pris til PenSam gruppens kundesegment. PenSam Forsikring er et 100% ejet datterselskab af PenSam Holding A/S. Selskabet indgår i Pen- Sam gruppen, der har hovedsæde i Farum. Koncernstrukturen fremgår af nedenstående figur: PenSam Holding A/S Aktiekapital 250 mio. kr. PenSam Liv Forsikringsaktieselskab Aktiekapital 125 mio. kr. PenSam Bank A/S Aktiekapital 60 mio. kr. PenSam Forsikring A/S Aktiekapital 25 mio. kr. 7

8 Kunder og produkter KOLLEKTIVE PRODUKTER Der er ikke introduceret nye kollektive produkter i Præmie og risiko på disse ordninger følges løbende med henblik på eventuelt behov for præmiejusteringer. De samlede præmier for de kollektive produkter for 2014 har udgjort 181,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,2 mio. kr. i forhold til I 2014 udgør de samlede skadesudgifter 150,6 mio. kr. Skadesforløbene er præget af en relativt stabil udvikling over årene. Af de 181,8 mio. kr. udgør 169,1 mio. kr. præmier vedrørende sum ved visse kritiske sygdomme. Øvrige kollektive produkter vedrører kollektivt tegnede ulykkesforsikringer samt selskabets produkt Hold Fast Gruppeforsikring, som er en del af pensionsordningen for ledere i PenSam Liv. Præmierne for disse produkter udgør samlet 12,7 mio. kr. Præmierne for kollektive produkter er afhængig af udviklingen i antal kunder i PenSam liv. Antallet af kunder i PenSam Liv har været relativt stabilt over de senere år, men der er i 2014 foretaget visse tilpasninger til arbejdsmarkedspensionskundernes dækninger. Det forsikringstekniske resultat for de kollektive produkter udgør 28,4 mio. kr., og der er realiseret en combined ratio på 84,3%, hvilket anses som tilfredsstillende. INDIVIDUELLE PRODUKTER PenSam Forsikring s individuelle produkter dækker de mest almindelige forsikringsbehov hos en familie. De individuelle produkter omfatter blandt andet: Bilforsikring Indboforsikring Husforsikring Ulykkesforsikring For forsikring ved visse kritiske sygdomme er der aftalt en harmonisering af dækningerne på de forskellige kollektive ordninger fra 1. januar 2014 således, at alle forsikrede er omfattet af dækning til de er 65 år, og at alle dækningsberettigede modtager en sumudbetaling på kr. I 2013 var der kunder, som kun var omfattet af dækningen, til de var 60 år, og kun med en dækning på kr. Harmoniseringen har medført en forhøjelse af priserne, og præmieindtægterne er steget med 10,8 mio. kr. i forhold til Med virkning fra 1. januar 2014 er laveste méngrad på ulykke sat op fra 5% til 8% mod et fald i prisen på forsikringen. Derudover tilbyder selskabet også andre forsikringer, for eksempel DAGPENGE+, som er en arbejdsløshedsforsikring og et supplement til dagpenge fra a-kassen. I 2014 er salgsindsatsen intensiveret yderligere, og det har medført en tilfredsstillende vækst i salget af policer på 33%. Væksten har medført, at bruttopræmierne er steget med 44,5% i Stigningen i salget vedrører alle typer af individuelle produkter. Væksten kan generelt tilskrives en fokuseret indsats på salgsfremmende aktiviteter, herunder et styrket samarbejde med FOA Fag og Arbejde og et øget kendskab til PenSam Forsikring, men også konkurrencedygtige priser. Nedsættelse af priserne på bilforsikringer i 2014 for 8

9 FOA-kunder har resulteret i et øget salg af bilforsikringer, særligt i sidste kvartal af året. I 2014 udgør de samlede skadesudgifter 26,5 mio. kr. Den realiserede skadesprocent udgør 54,4%, og er påvirket positivt af afløbsgevinst på ulykkesproduktet. INSPEKTION FRA FINANSTILSYNET Finanstilsynet har i december 2014 været på ordinær inspektion i PenSam Forsikring. På tidspunktet for regnskabsaflæggelsen er Finanstilsynets rapport endnu ikke modtaget. PenSam Forsikring har hidtil anvendt Himmerland Forsikring som samarbejdspartner på police- og skadesbehandling på de individuelle produkter. I overensstemmelse med den forretningsplan, som PenSam Forsikring har lagt for drift af de individuelle produkter, er policebehandlingen nu hjemtaget til PenSam Forsikring. Hjemtagelsen skal ses som en følge af de seneste to års planlagte vækst. Det planlægges endvidere at hjemtage skadesbehandlingen i 4. kvartal KUNDETILFREDSHED PenSam Forsikring måler løbende kundetilfredsheden. Kundetilfredsheden måles igennem en analyse, hvor en væsentlig del af forsikringsbranchen deltager. Analysen foretages af analyseinstituttet EPSI. På den måde kan kundetilfredsheden måles og benchmarkes mod branchen generelt, og er foretaget af en uafhængig part. Der måles på syv forskellige tilfredshedsparametre. Kundetilfredsheden i PenSam Forsikring er generelt meget høj, og på alle de områder, hvor kundetilfredsheden er målt, er vi vurderet bedre end gennemsnittet. På to af de syv parametre vurderes PenSam Forsikring bedst af alle selskaber. Det er på kundens oplevelse af serviceniveau og på om vi lever op til kundens forventninger. På oplevelsen af, om vi skaber værdi for kunden, ligger vi på en 2. plads ud af de 14 selskaber, der har været med i analysen. Det er resultater, som vi er glade for, og som bekræfter PenSam Forsikring s strategiske indsatsområder. 9

10 Regnskabsberetning Årets resultat før skat udgør et overskud på 19,2 mio. kr. mod et underskud på 1,9 mio. kr. i Årets resultat er sammensat af et forsikringsteknisk resultat på 15,1 mio. kr. og et resultat af investeringsvirksomhed på 4,1 mio. kr. Resultatet anses som tilfredsstillende. Resultatet for 2014 er i overensstemmelse med de forventninger, som er udmeldt i halvårsrapporten for 1. halvår Der foreslås udloddet 390 t. kr. i udbytte. Den resterende del af overskuddet overføres til egenkapitalen. PRÆMIER Bruttopræmierne er steget fra 203,4 mio. kr. i 2013 til 232,1 mio. kr. i 2014, hvilket er en stigning på 28,7 mio. kr. Stigningen i præmierne kan henføres til 13,2 mio. kr. fra de kollektive produkter og 15,5 mio. kr. fra de individuelle produkter. Stigningen i de kollektive produkter skyldes bl.a. præmieforhøjelser, og for de individuelle produkter kan udviklingen tilskrives et øget salg. Afgivne genforsikringspræmier er steget med i alt 6,3 mio. kr. til 19,5 mio. kr. i Der er indgået genforsikringsaftaler vedrørende tingskadeforretningen, hvorfor stigningen i forhold til 2013 kan forklares ved stigning i præmierne vedrørende tingskadeprodukter. Reassurancedækningen omfatter såvel en quota share dækning som en katastrofedækning. ERSTATNINGER Udbetalte erstatninger udgør 177,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 19,1 mio. kr. i forhold til Stigningen skyldes udbetalinger til de individuelle produkter med 11,3 mio. kr., som følge af et øget forretningsomfang. Herudover har der været en stigning vedrørende udbetalinger til kritisk sygdom blandt andet som følge af harmonisering af dækningerne. ADMINISTRATIONS- OG ERHVERVELSES- OMKOSTNINGER Administrationsomkostningerne udgør 34,3 mio. kr. i Administrationsomkostningerne er i året påvirket af implementeringen af Solvens II samt et stigende aktivitetsniveau. Administrationsomkostningerne er således steget med 3,0 mio. kr. i forhold til Udviklingen er i overensstemmelse med forretningsplanen for selskabet. Erhvervelsesomkostninger udgør i alt 9,3 mio. kr., hvilket er et fald på 0,3 mio. kr. i forhold til Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed udgør 2,8 mio. kr., og er steget 0,2 mio. kr. i forhold til AFLØBSRESULTAT Afløbsresultatet udgør 22,1 mio. kr. i 2014 mod 9,8 mio. kr. i Afløbsresultatet hidrører primært fra de kollektive forsikringsprodukter samt de individuelle ulykkesprodukter. Særligt ulykkesprodukterne har givet positive afløb, hvilket skyldes, at der er foretaget reservereguleringer på tidligere årgange, hvor der har været åbne skadessager, som har vist sig at kunne lukkes uden udbetalinger. Disse reguleringer har medført et samlet positivt afløb på ca. 16 mio. kr. Afløbsresultatet i 2014 var således ikke forventet at ville være i et niveau på 22,1 mio. kr. Det resterende afløb, eksklusive afløb vedrørende ulykke, udgør 6 mio. kr., og hidrører primært fra kritisk sygdom. 10

11 COMBINED RATIO Combined ratio udgør samlet for PenSam Forsikring 93,3%. Combined ratio er forbedret i forhold til 2013, hvor combined ratio udgjorde 101,8%. Forbedringen skyldes forbedrede erstatningsprocenter på både kollektive og individuelle produkter blandt andet som følge af positive afløb men også som følge af lavere skadesprocenter. Combined ratio i procent 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 AFKAST Investeringsafkastet blev i 2014 på 4,1 mio. kr., hvilket svarer til et afkast på 3,6%. PenSam Forsikring's investeringer er primært placeret i obligationsbeholdninger med en relativ kort varighed. Udviklingen i renten har medført positive kursreguleringer på selskabets obligationsbeholdning Selskabet har desuden en beholdning af aktier, som har givet et godt afkast på 20,5%. Aktivtype Andel Afkast Obligationer 95,0 4,0 Børsnoterede aktier 5,0 20,5 Investeringsaktiver i alt 100,0 4,8 Valutaafdækning* -1,2 I alt 100,0 3,6 *bidrager til samlet afkast Investeringsafkastet anses generelt som tilfredsstillende, og overstiger forventningerne til året. HENSÆTTELSER Erstatningshensættelserne udgør 67,1 mio. kr. mod 81,6 mio. kr. i Hensættelsesberegningerne er generelt baseret på samme principper som i tidligere år. Der er i 2014 foretaget en revurdering af de anvendte skøn for kritisk sygdom og ulykke på baggrund af erfaringsgrundlaget for opgørelsen af hensættelserne. Herudover er der foretaget reserveregulering på tidligere årgange, hvor der har været åbne skadessager, som har vist sig at kunne lukkes uden udbetalinger. Denne reserveregulering har medført, at erstatningshensættelserne er faldet trods stigende præmier. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Ved udarbejdelse af årsrapporten foretages der i forbindelse med indregning og måling af visse regnskabsposter en vurdering, som omfatter skøn, og som er behæftet med usikkerhed. Usikkerheder ved indregning og måling vedrører i PenSam Forsikring primært opgørelse af erstatningshensættelser. De væsentligste erstatningshensættelser vedrører fortsat de kollektive produkter, og særligt sum ved visse kritiske sygdomme samt ulykke. Ved opgørelse af erstatningshensættelser vedrørende kritisk sygdom er der ikke usikkerhed om sum ved udbetaling, idet det altid er kr. Usikkerheden hviler på antallet af anmeldelser, som modtages efter regnskabsårets afslutning, men som vedrører skader opstået i 2014 eller tidligere. Sådanne skader estimeres baseret på historiske data på antal af efteranmeldelser vedrørende tidligere årgange. Opgørelsen af hensættelserne til skader der endnu ikke er anmeldt, men som er indtruffet inden udgangen af regnskabsåret, vurderes af aktuarer, og baseres på anerkendte aktuarmæssige metoder. 11

12 Der henvises til afsnittet 'Regnskabsmæssige skøn' under note 1 'Anvendt regnskabspraksis' for en særskilt beskrivelse af principper og metoder for fastsættelse af værdierne på ovennævnte regnskabspost. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der er i tiden fra 31. december 2014 til årsrapportens underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på selskabets økonomiske stilling. FORVENTNINGER TIL 2015 Der forventes fortsat en stigning i samlede bruttopræmier, som følge af selskabets forretningsplan om vækst. Der forventes ingen væsentlig udvikling i skadesprocenter sammenholdt med 2014, men der forventes ikke tilsvarende afløbsresultater i Administrationsomkostningerne forventes at være på niveau med Det forsikringstekniske resultat forventes at være positivt, men lavere end i Fortsat ustabile investeringsmarkeder gør det vanskeligt at estimere afkast på investeringer, men med den fastsatte forsigtige investeringsstrategi forventes et lavere men stadig positivt afkast af investeringsporteføljen i Samlet forventes et positivt resultat for

13 Risikostyring og kapitalforhold Kapitalforhold og risikostyring er centrale i forhold til den løbende styring af selskabet. Risikostyring skal sikre, at der aktivt tages stilling til, hvilke risici selskabet vil påtage sig, og hvordan de væsentlige risici håndteres. Risikostyring og accept af risici skal ses under hensyntagen til selskabets fastsatte forretningsmodel, strategiske målsætninger, den valgte risikoprofil samt den kapital der er til rådighed. Det er en af bestyrelsens opgaver at vurdere selskabets risici og kapitalforhold. I 2014 har dette været drøftet som et særskilt tema. I den forbindelse har bestyrelsen gennemgået og vurderet PenSam Forsikring s væsentligste risici samt vurderet risikovillighed, risikotolerance og kapitalbehov. Ud fra de identificerede risici fastlægger bestyrelsen selskabets politikker og retningslinjer. Disse revurderes og godkendes årligt af bestyrelsen. PenSam gruppen har en risikokomité, hvis primære opgaver består af overvågning af risici, vurdering og sikring af en velfungerende risikostyringsproces og evaluering af selskabets kapital- og solvenssituation. PenSam Forsikring har outsourcet en del af de operationelle opgaver til PenSam Liv ud fra de rammer, som PenSam Forsikring s bestyrelse har fastsat. Den praktiske udførelse af risikostyringen er forankret i en selvstændig risikostyringsfunktion i PenSam Liv, som løbende modtager rapportering fra hele organisationen ved identifikation af nye risici. Risikostyringsfunktionen sikrer en ensartet behandling af risici, foretager vurdering af væsentligheden af risici samt rapportering heraf, og overvåger løbende de identificerede risici samt de handlinger der er igangsat for at reducere risici. Samtidig registreres samtlige identificerede risici i et risikosystem, som tydeliggør sammenhængen mellem risici, hændelser og selskabets kontrolmiljø. De væsentligste risici vedrører finansielle risici, forsikringsmæssige risici samt operationelle risici. FINANSIELLE RISICI Finansielle risici består primært af markeds-, kredit- og modpartsrisici og er især relateret til Pensam Forsikring s investeringsaktiver. De væsentlige markedsrisici i PenSam Forsikring er renterisici samt aktierisici. PenSam Forsikring's investeringsaktiver består primært af en obligationsbeholdning, hvor værdien af beholdningen påvirkes af rentestigninger eller fald. Rentefølsomheden fremgår af note 24 i årsrapporten. Selskabet har ligeledes placeret en mindre del af investeringsaktiverne i aktier. Aktiekursen kan her variere ved ændringer i verdensøkonomien samt forhold der påvirker de enkelte selskaber, der er investeret i. Selskabet har i Politik og retningslinjer for markeds- og modpartsrisici for PenSam Forsikring A/S fastsat rammerne for selskabets risikoprofil på investeringsområdet. Politikken og retningslinjerne fastslår, at investeringerne skal sammensættes under hensyntagen til renteudviklingen og de generelle markedsforhold for at opnå de strategiske målsætninger. I PenSam Forsikring's politikker og retningslinjer stilles der blandt andet krav til sammensætning af investeringerne, så porteføljen er uafhængig af en bestemt kategori af aktiver, investeringsmarked, kredit- eller pengeinstitut eller anden udsteder af 13

14 værdipapirer. Der stilles ligeledes krav til varigheden på obligationsbeholdningen. Bestyrelsen har endvidere fastlagt et risikobudget for markeds- og modpartsrisici, som risikoforbruget skal holde sig inden for. Der afrapporteres til bestyrelsen ved en eventuel rammeoverskridelse. Afkast måles ved hjælp af benchmark således, at der sikres overvågning af sammenhæng mellem risiko og afkast. FORSIKRINGSMÆSSIGE RISICI Forsikringsmæssige risici omfatter primært indgåelse af forsikringsaftaler, som medfører tab for selskabet. Selskabet har implementeret en acceptpolitik i forbindelse med indgåelse af individuelle forsikringsaftaler, som fastlægger de overordnede rammer for accept af forsikringsrisici. Selskabets forsikringsprodukter omfatter primært produkter med et relativt kort skadesforløb. Sagsbehandlingstider på kritisk sygdom er typisk afsluttet inden for en kort periode og uden usikkerhed på skadesbeløb. Opgørelsen af erstatningshensættelserne er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed som følge af eventuelle anmeldelser vedrørende tidligere år. Præmierne kan dog generelt reguleres relativt hurtigt i takt med et eventuelt ændret skadesforløb. Tingskadeforretningen er en relativt ny forretning i vækst. Datagrundlaget til brug for vurdering af erstatningshensættelserne, og herunder særligt IBNR-hensættelser, er fortsat under opbygning. En væsentlig del af skaderne afregnes dog også her kort tid efter skadestidspunktet, så risici anses for begrænsede. På tingskadeforretningen er der indgået aftaler om reassurance på såvel katastrofedækninger som quota share dækninger, der reducerer de forsikringsmæssige risici på tingskade. Dette skal ses som en konsekvens af, at selskabet ikke ønsker at eksponere sig mod enkelte større risici samt i opstartsfasen af tingskadeforretningen at reducere risiciene på forretningen. OPERATIONELLE RISICI Operationelle risici er defineret som tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige og systemmæssige fejl, eller som følge af eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. Operationelle risici opstår således som følge af fejl eller mangler i processer, eller som følge af udefrakommende forhold, som medfører økonomiske tab eller tab af omdømme. Selskabet har, for at reducere risikoen for tab som følge af operationelle risici, sikret sig, at der er implementeret forretningsgange og defineret interne kontroller, som skal imødekomme dette. SOLVENS II Finanstilsynet har af hensyn til ensartet beskyttelse af forsikringstagerne indført regler om beregning af solvensbehovet fra 1. januar Det betyder, at de fremtidige Solvens II-regler for beregning af kapitalkrav finder anvendelse ved selskabets opgørelse af solvensbehov. Samtidig er der i 2014 indført overgangsregler for beregning af hensættelser til brug for solvensberegning. Solvens II-regler, som udover solvens- og regnskabsmæssige krav, også omhandler nye krav til ledelsessystem og rapportering, skal være endeligt implementeret pr. 1. januar

15 PenSam Forsikring har løbende fulgt udviklingen i Solvens II, og implementerer regelsættet i takt med Solvens II-implementeringen i lovgivningen. BEREGNINGER AF DET INDIVIDUELLE SOL- VENSBEHOV I mio. kr Markeds-, kredit- og modpartsrisiko Forsikringsmæssige risici Operationelle risici 7 7 Andet (diversifikation, skatteaktiv, mv.) Individuelt solvensbehov Solvens I-krav Kapitalkravet Basiskapital Den overordnede metode til beregning af det individuelle solvensbehov i 2014 er baseret på Finanstilsynets standardmodel for ensartet beskyttelse af forsikringstagerne. Jævnfør nedenstående udgør kapitalkravet 40 mio. kr. I forhold til nøgletallet for solvensdækningen opgøres kapitalkravet i forhold til Solvens I- kravet. PenSam Forsikring's basiskapital udgør 125,0 mio. kr., og der er således en solvensdækning på 3,1. Det individuelle solvensbehov er større end Solvens I-kravet, og solvensdækningen i forhold til det individuelle solvensbehov udgør 1,8. Solvensdækningen er steget som følge af årets overskud, som har medført en stigning i basiskapitalen. 15

16 Selskabsledelse og organisation GOD SELSKABSLEDELSE God selskabsledelse skaber værdi for selskabet og er medvirkende til at forbedre selskabets forretning til fordel for vores kunder og ejere. Ledelse af en finansiel virksomhed som PenSam Forsikring kræver en bestyrelsessammensætning med brede kompetencer. Der er fortsat stigende krav til bestyrelsen. PenSam Forsikring forholder sig derfor løbende til de gældende anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse samt til det af Finansrådets udarbejdede ledelseskodeks. De anbefalinger, som giver mening og skaber værdi for PenSam Forsikring, anvendes som elementer i ledelsen af Pen- Sam Forsikring. En samlet redegørelse kan findes på PenSam s hjemmeside Bestyrelsen vurderer jævnligt, om der er behov for at styrke bestyrelsesmedlemmernes samlede kompetencer, så bestyrelsen til enhver tid er i stand til at varetage bestyrelsesopgaverne på kvalificeret og ansvarlig vis. Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering af bestyrelsens kompetencer og samarbejde, ligesom der foretages en årlig evaluering af bestyrelsens samarbejde med direktionen. Ledelsen i PenSam Forsikring er todelt og består af en bestyrelse og en direktion. BESTYRELSE Bestyrelsen består af fire medlemmer, som alle er valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på et år. Bestyrelsen har afholdt seks fysiske og seks skriftlige møder i I 2014 er Kasper Gjedsted indtrådt i bestyrelsen. Kasper Gjedsted er 39 år og er CEO for Avis & Budget Danmark. Han har tidligere været CEO for Sixt, og har desuden en fortid i A.P. Møller- Maersk. Kasper Gjedsted har stor erfaring inden for marketing, salg og vækst samt ledelsesmæssig erfaring på højt niveau. Dennis Kristensen er i 2014 udtrådt af bestyrelsen. KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING Bestyrelsen har fokus på at sikre de nødvendige kompetencer ved bestyrelsens sammensætning. Den kønsmæssige fordeling i bestyrelsen udgør pr. 31. december 2014 to kvinder og to mænd og opfylder dermed bestemmelserne om repræsentation af begge køn. Bestyrelsen har derfor ikke på nuværende tidspunkt opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn. Såfremt fordelingen ændrer sig, vil bestyrelsen opstille et måltal. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke udarbejdes en politik for den kønsmæssige sammensætning i de øvrige ledelsesorganer, da der er under 50 ansatte i selskabet. Bestyrelsen fastlægger forretningsmodellen og den overordnede strategi for selskabet. Samtidig har bestyrelsen ansvaret for at ansætte en direktion samt at føre tilsyn med, at direktionen varetager sine opgaver tilfredsstillende. 16

17 DIREKTION Direktør Charlotte Stokkebye fratrådte med udgangen af april Direktionen udgøres herefter af to direktører: Helen Kobæk og Torsten Fels. Direktionen har tillige direktionsposter i andre selskaber i PenSam gruppen, jf. oplysningerne om Ledelseshverv. Direktionen varetager den daglige drift. Direktionen skal følge de politikker, retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Direktionens ansvar omfatter implementering af den af bestyrelsen fastlagte strategi, virksomhedens organisation og fordeling af ressourcer samt løbende rapportering om finansielle forhold til bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger direktionens aflønning og fører løbende tilsyn med dens indsats. RISIKOKOMITÈ Risikokomitéens primære opgaver består af overvågning af risici, vurdering og sikring af en velfungerende risikostyringsproces og evaluering af selskabets kapital- og solvenssituation. Komitéen består af selskabets direktion samt governancedirektøren i PenSam gruppen. WHISTLEBLOWERORDNING PenSam har i 2014 etableret en samlet whistleblowerordning for selskaber i PenSam gruppen. Formålet med whistleblowerordningen er, at medarbejdere via en særlig uafhængig og selvstændig kanal anonymt kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning begået af selskabet - herunder selskabets medarbejdere eller medlemmer af bestyrelsen. For at understrege uafhængigheden og bedst muligt at sikre anonymitet for en mulig whistleblower har bestyrelserne i PenSam valgt, at whistleblowerordningen skal varetages af en ekstern part. 17 REVISION Selskabets regnskabsaflæggelse og de interne kontroller, som er forbundet med den finansielle rapportering, revideres af en uafhængig ekstern revisor, som er valgt på selskabets ordinære generalforsamling. Den eksterne revisor varetager aktionærens og offentlighedens interesser, og aflægger rapport til bestyrelsen gennem en skriftlig revisionsprotokol. Ekstern revisor afgiver en påtegning på selskabets årsrapport. Selskabets interne revision reviderer regelmæssigt selskabets forretningsgange og interne kontroller for at vurdere kvaliteten og hensigtsmæssigheden heraf. Den interne revisionschef afgiver ligeledes en påtegning på selskabets årsrapport. Den interne revisionschef refererer direkte til selskabets bestyrelse. Der er seks ansatte i intern revision. AFLØNNINGSPOLITIK Bestyrelsen for PenSam Forsikring har vedtaget en aflønningspolitik i overensstemmelse med bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser, som omfatter bestyrelsen, direktionen samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på PenSam Forsikring's risikoprofil. Lønpolitikken kan findes på PenSam's hjemmeside Det er såvel PenSam Forsikring's som PenSam Liv's målsætning at ansætte og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere i markedet for at sikre, at selskabets opgaver kan løses effektivt og professionelt. Samtidig ønsker PenSam Forsikring ikke, at aflønningen skal give incitament til at påføre selskabet en unødvendig risiko. Både bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere modtager et fast honorar, og er ikke omfattet af nogen former

18 for incitamentsaflønning eller performanceafhængig løn. Vederlag til bestyrelse, direktion samt ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Pen- Sam Forsikring s risikoprofil, fremgår af note 5. Kontrolmiljø De væsentligste elementer i kontrolmiljøet er en hensigtsmæssig organisation, herunder behørig funktionsadskillelse samt interne politikker og forretningsgange indeholdende beskrivelse af kontroller samt procedurer. ORGANISATION PenSam Forsikring har 13 ansatte. De ansatte i PenSam Forsikring varetager primært salgs- og skadesbehandling. Hovedparten af selskabets øvrige administration varetages af PenSam Liv. SAMFUNDSANSVAR Selskabets primære ansvarsområde er at sikre, de bedst mulige produkter til vores kunder, samtidig med at der skabes et afkast til vores ejere. Risikovurdering Der foretages løbende en vurdering af de regnskabsområder og processer, som danner grundlag for regnskabsaflæggelsen. Vurderingen foretages med henblik på at identificere områder, hvor risikoen for fejl er særlig stor som følge af, at oplysningerne er baseret på skøn, eller er forbundet med manuelle eller komplekse processer. Samfundsansvar indgår som en naturlig del af driften og udviklingen af forretningsområderne i selskabet. For PenSam Forsikring betyder det, at selskabet bidrager til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, hvilket afspejles i selskabets værdier. Selskabets samfundsansvar er nedskrevet i en samlet politik for hele PenSam gruppen. PenSam Forsikring indgår i PenSam gruppen. Samfundsansvar er beskrevet i koncernregnskabet, og der henvises til afsnittet herom i årsrapporten for PenSam Holding. INTERN KONTROL OG RISIKOSTYRING VED REGNSKABSAFLÆGGELSEN Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets interne kontrol og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Den interne kontrol og risikostyring er tilrettelagt således, at halvårs- og årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lovgivningens krav, og sikrer, at væsentlige fejl og uregelmæssigheder omkring regnskabsaflæggelsen forebygges eller opdages og korrigeres. Kontrolaktiviteter Formålet med de etablerede kontrolaktiviteter er at forhindre, opdage og korrigere eventuelle væsentlige fejl og uregelmæssigheder i de data, som danner grundlag for regnskabsaflæggelsen således, at risikoen for fejl i halvårs- og årsrapporterne reduceres til et acceptabelt niveau. Kontrollerne omfatter blandt andet attestationer, afstemninger, analyser, funktionsadskillelse samt generelle it-kontroller. Overvågning og rapportering Der anvendes systemer og manuelle ressourcer til at overvåge de data, der danner grundlag for den økonomiske rapportering til selskabet. Eventuelle svagheder og væsentlige fejl korrigeres øjeblikkeligt, og rapporteres til selskabets hændelsesopsamling for operationelle risici. 18

19 Ledelse og revision DIREKTION Helen Kobæk Torsten Fels BESTYRELSE Forbundsnæstformand Mona Striib (formand) Forbundssekretær Inger Bolwinkel (næstformand) Managing Partner Ole Bjarrum CEO Kasper Gjedsted ØVRIGE LEDENDE MEDARBEJDERE Birger Erich Ringstoft EKSTERN REVISION PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup INTERN REVISION Revisionschef Palle Mortensen 19

20 Ledelseshverv mv. DIREKTION Helen Kobæk, født 1949 Direktør i PenSam Liv forsikringsaktieselskab, PenSam Forsikring A/S, PenSam Holding A/S, PenSam Bank A/S, Pensionskassen PenSam, PenSam Bolig ApS, PenSam Investering ApS, PenSam Ejendomme ApS, PenSam Erhvervsejendomme ApS samt en række ejendomsselskaber i PenSam gruppen. Bestyrelses- og organisationsposter Kapitalforeningen PenSam Invest (formand) og Det Danske Selskab for Forsikringsret - AIDA (formand). Ole Bjarrum, født 1952 Managing Partner i BB Partners. Indtrådt i bestyrelsen Valgperioden udløber Kasper Gjedsted, født 1975 CEO i RAC Denmark A/S. Indtrådt i bestyrelsen Valgperioden udløber FRATRÅDTE BESTYRELSESMEDLEMMER Udtrådt af bestyrelsen Dennis Kristensen, født 1953 (formand). Torsten Fels, født 1959 Direktør i PenSam Liv forsikringsaktieselskab, PenSam Forsikring A/S og PenSam Bank A/S. Charlotte Stokkebye, født 1961 Fratrådt ENGAGEMENTER MV. Selskabet har ikke haft engagementer med og sikkerhedsstillelser fra bestyrelsesmedlemmer og direktører eller med selskaber, hvori de nævnte personer er direktører eller bestyrelsesmedlemmer. BESTYRELSE Mona Striib, født 1961 (formand) Forbundsnæstformand i FOA - Fag og Arbejde. Indtrådt i bestyrelsen den Valgperioden udløber Øvrige bestyrelses- og organisationsposter FOA - Fag og Arbejde's hovedbestyrelse, Forhandlingsfællesskabets bestyrelse og forhandlingsudvalget, LO's hovedbestyrelse, PenSam Bank A/S (formand tiltrådt ), PenSam Bank A/S (næstformand fratrådt ), PenSam Liv forsikringsaktieselskab samt PenSam Holding A/S. Inger Bolwinkel, født 1951 (næstformand) Forbundssekretær i FOA - Fag og Arbejde. Indtrådt i bestyrelsen Valgperioden udløber Øvrige bestyrelses- og organisationsposter FOA - Fag og Arbejde's hovedbestyrelse, LO s hovedbestyrelse og bestyrelsessuppleant i Pen- Sam Liv forsikringsaktieselskab. 20

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere