FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS"

Transkript

1 FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS BETÆNKNING III BIND 1 BETÆNKNING NR

2 ISBN Statens trykningskontor Ha bet.

3 Indholdsfortegnelse I II side Indledning 7-11 De økonomiske forhold indenfor skadesforsikringsvirksomhed ) Materiale og baggrund 13 2) Driftsresultater (1) Præmie indtægt er (2) Udgifter 18 a) Erstatningsudbetalinger.. 18 b) Omkostningerne 18 (3) Driftsresultater (regnskabsmæssige driftsresultater) (4) Produktionsresultater (produktionsforøgelse eller produktionsformindskelse) 23 3) Bevægelser i forsikringsselskabernes antal af ansatte indenfor ti-året Skadesforsikringsselskabernes kapitalforhold ) Skadesforsikringsselskabernes aktiver Omkostninger indenfor skadesforsikringsvirksomhed ) Det traditionelle omkostningsbegreb ) Omkostninger målt i procent af præmieindtægten(omkostningsprocenten) ) Opdeling af omkostningerne a) Den anvendte fremgangsmåde (systematik) b) Afgrænsning af omkostningsbegrebet overfor udgifter til betaling af erstatning for indtrufne skader 41 (1) Deling efter udgifternes formål af de udgifter, der sammenfattes under begrebet omkostninger (det traditionelle omkostningsbegreb) 43-88

4 (a) Udgifter til skadesbehandling.. 43 (i) Afgrænsning 43 (ii) Størrelsen af udgifterne til skade sbehandling 45 (iii) Mulighederne for at formindske udgifterne til skade sbehandling 46 (b) Udgifter til skadeforebyggende formål (i) Afgrænsning 50 (ii) Størrelsen af udgifter til skadeforebyggende formål.. 50 (iii) Mulighederne for at formindske udgifterne til skadeforebyggende foranstaltninger 58 (c) Udgifter til statistikker, risikobedømmelse og præmieberegning 59 (i) Afgrænsning 59 (ii) Størrelsen af udgifterne til statistik, risikobedømmelse og præmieberegning 61 (iii) Mulighederne for at formindske udgifter til statistik, risikobedømmelse og præmieberegning 62 (d) Udgifter til administration af policer, herunder udstedelse af præmiekvitteringer, opkrævning af præmier m.v 69 (i) Afgrænsning 69 (ii) Størrelsen af udgifterne til administration af policer, herunder udstedelse af præmiekvitteringer og opkrævning af præmier m.v. 72 (iii) Mulighederne for at formindske udgifterne til administration af policer, herunder udstedelse af præmiekvitteringer, opkrævning af præmier m.v. 73

5 (e) Salgsudgifter, herunder salgsfremmende udgifter (i) Afgrænsning (ii) Størrelsen af salgsudgifter, herunder salgsfremmende udgifter (iii) Mulighederne for at formindske salgsudgifterj herunder salgsfremmende udgifter.. 83 (2) Omkostningernes fordeling på brancher 88 (3) Omkostningernes fordeling efter udgifternes art. 91 III Familieforsikring ) Hovedtræk af udviklingen 95 2) Statistik 98 3) Branchens benævnelse 109 4) Forsikringsbetingelser a) De sikrede personer 110 b) De forsikrede objekter 111 c) Forsikringsstedet d) De erstatningsberettigende skader 114 (1) Brand, lynnedslag, eksplosion 116 (2) Vand- og stormskader 117 (3) Tyveri m.m ) Rejsegods 122 (5) Diverse øvrige indboskader 126 (6) Fradrag i erstatning for alder, brug m.v 131 (7) Underforsikring... o. 133 (8) Ansvarsforsikring 133 (9) Retshjælpsforsikring e) Fællesbetingelser 146 (1) Natur-, krigs- og atomskader 146 (2) Forsikring andetsteds 147 (3) Opsigelse 148 (4) Flytning, risikoændring 150 (5) Præmiebetaling 150

6 IV 5) Præmieberegning 151 6) Indexregulering ) Coassurance, tegning som agentur 156 8) Kommentar vedrørende forsikringsbetingelser og præmier 156 9) Selvrisiko 161 Det internationale samarbejde på forsikringsområdet indenfor OECD og EF ) Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD) 163 a) Historisk udvikling 163 b) Organisationens formål 164 c) Organisationens resultater 164 2) Det europæiske fællesmarked (EF) 166 a) Historie og formål med særligt henblik på forsikring 166 b) Resultater indenfor forsikring 169 (1) - (4) Direktiver 170 (5) - (10) Direktivforslag (11)-(13) Konventionsforslag 174 ad direktiver (1), (3) og (4) 175 ad direktivforslag (5) - (10) 184 V Afsluttende bemærkninger.., ) Forsikringsselskabernes kapitalforhold ) Skadesforsikringsselskabernes aktiver ) Driftsresultater 200 4) Omkostningsundersøgelsen 202 5) Danmarks indtræden i Det Europæiske Fællesmarked 204-6) Strukturændringer indenfor forsikringsvirksomhed 206 7) Forsikringsbetingelser, kundeservice m. v.. 207

7 INDLEDNING Forsikringskommissionen blev nedsat den 29. juni henhold til lov nr. 171 af 16. maj Kommissionen fik til opgave at tilvejebringe oplysning om den her i landet udøvede forsikringsvirksomhed, at belyse dennes funktioner og at undersøge, om den drives uden unødigt fordyrende omkostninger, samt at fremkomme med forslag til sådanne foranstaltninger - herunder ændringer i de gældende love - som måtte findes egnet til at fremme forsikringsvæsenets bestræbelser for bedst muligt at tilgodese forsikringstagernes interesser. Kommissionens formand er højesteretspræsident, dr. jur. Jørgen Trolle, og dens næstformand er tidligere direktør for monopoltilsynet, Erik Seligmann. Kommissionen består for tiden iøvrigt af følgende medlemmer: afdelingschef Poul Eefsen, indstillet af justitsministeriet, direktør Asger Friis, indstillet af socialministeriet, kontorchef E. Brøndberg-Jørgensen, indstillet af finansministeriet, kontorchef G. Backhaus, rådsformand H. Brix, forsikringsrådet, højesteretssagfører Carl Ricard, indstillet af Assurandør-Societetet, direktør, cand. jur. W. Elleboe-Lauritzen, indstillet af Assurandør-Societetet, kontorchef, cand. polit. Per B. Johansen, indstillet af Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation, direktør Bjarne Fogh, indstillet af Danmarks Rederiforening,

8 8 kontorchef J. Broe Pedersen, indstillet af De samvirkende danske Husmandsforeninger og De samvirkende danske Landboforeninger i forening, redaktør Clemens Pedersen, indstillet af Andelsudvalget, forbundsformand Laust Larsen, indstillet af Landsorganisationen og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i forening, fuldmægtig Aage Nielsen, indstillet af Fællesrådet for danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer og Fællesrepræsentationen for danske arbejdsleder- og tekniske funktionærforeninger i forening, rådsformand P. Ørding, forsikringsrådet, deltager som tilforordnet i kommissionens arbejde, direktør 0. Thulstrup har deltaget i kommissionens møder i samarbejde med de af Assurandør-Societetet indstillede medlemmer af kommissionen. Kommissionens sekretariat består af kontorchef N. Christoffersen, forsikringsrådet, ekspeditionssekretær Madvig Sørensen, monopoltilsynet, ekspeditionssekretær K. Lyksted, handelsministeriet, med førstnævnte som leder af sekretariatet. Endvidere er fuldmægtig René Johansen, forsikringsrådet, tilknyttet sekretariatet. Ved udarbejdelsen af nærværende betænkning har kontorchef K. Lemche, forsikringsrådet, ydet væsentlig bistand. I 1968 afgav kommissionen sin første delbetænkning, som dels indeholdt en almindelig beskrivelse af skadesforsikringsvirksomhed, dels en undersøgelse af motorkøretøjsforsikringen. I socialreformkommissionens 1. betænkning "Det sociale tryghedssystem, struktur og dagpenge", (betænkning nr /1969) 3 blev der fremsat forslag vedrørende den lovpligtige ulykkesforsikrings fremtidige forhold. Forsikringskommissionen vedtog derfor at undersøge denne branches forhold, inden man fortsatte arbejdet med skadesforsikring, således at en betænkning herom kunne foreligge så betids, at resultaterne af undersøgelsen kunne indgå i overvejelserne vedrørende den lovpligtige ulykkesforsikring. Herefter afgav kommissionen i 1970 sin anden delbetænkning, der omhandlede lovpligtig ulykkesforsikring.

9 9 Kommissionen genoptog derefter arbejdet med at behandle emnerne i nærværende betænkning. Arbejdet har væsentligst fundet sted i underudvalg, der har afholdt møder 2 gange om måneden i det omfang, dette har været muligt for sekretariatet. ialt har der været afholdt ca. 80 underudvalgsmøder, og resultaterne af disse har været behandlet på ialt 8 plenarmøder, siden betænkning II blev afgivet i En del af de emner, som omhandles af nærværende betænkning, har været taget op og er blevet behandlet på møder, herunder plenarmøder, som ligger forud for afgivelsen af betænkning II. Nærværende betænkning indeholder et afsnit, hvor den i betænkning I beskrevne undersøgelse af de økonomiske forhold indenfor skadesforsikringsvirksomhed videreføres og i tilknytning hertil et afsnit om omkostninger indenfor skadesforsikringsvirksomhed. Som påtænkt ved udarbejdelsen af betænkning I er der optaget et afsnit om familieforsikring og endelig et afsnit om fællesmarkedet og OECD. I kapitel I undersøges de økonomiske forhold indenfor skadesforsikringsvirksomhed Kommissionens arbejde med betænkning I (jfr. særlig afsnittet side inkl.) viste, at forsikringsselskabernes driftsoverskud indenfor skadesforsikringsvirksomhed i tidsrummet har været faldende og i en årrække har været mindre end renteindtægten. Den nye undersøgelse, som er foretaget, viser en yderligere udvikling i denne retning. Kommissionen har således fået bekræftet den opfattelse, som man har givet udtryk for i betænkning I, hvorefter der ikke er fundet grundlag for at antage, at forsikringsselskaberne har en urimelig fortjeneste på forsikringsvirksomheden. I kapitel II rettes opmærksomheden herefter særlig mod forsikringsselskabernes omkostninger, idet utilfredsstillende driftsresultater kunne skyldes, at omkostningerne var for store» Dette spørgsmål er delvis blevet behandlet i kommissionens første betænkning, hvor man indenfor motorkøretøjsforsikring foretog sammenligninger med en række europæiske lande. Disse sammenligninger viste, at motorkøretøjsforsikringen med hensyn til omkostninger pr. forsikring lå lavere end i de andre lande. Sådanne

10 10 undersøgelser var forbundet med betydelig usikkerhed, men kommissionen mente dog dengang at kunne udtale, at sammenligning med de andre lande ikke gav anledning til nogen kritik af forsikringsselskabernes omkostningsniveau. I kapitlet gøres der rede for resultaterne af en undersøgelse af omkostningerne indenfor skadesforsikring. De opnåede resultater modsiger ikke de tidligere. Ved udarbejdelsen af kommissionens betænkning I blev det planlagt at foretage en undersøgelse af forsikringsselskabernes akkvisitionspolitik som et led i omkostningsundersøgelsen. Det var påtænkt, at Centralforeningen for Danske Assurandører skulle opfordres til at deltage i forhandlingerne om dette afsnit. Under hensyntagen til de undersøgelsesresultater, der var fremkommet om forsikringsselskabernes udgifter indenfor salgsfremmende omkostninger og om bevægelserne i disse udgifter, blev den selvstændige undersøgelse af forsikringsselskabernes akkvisitionsudgifter imidlertid opgivet. Herom har der været ført en brevveksling med Centralforeningen for Danske Assurandører, jfr. bilag nr I kapitel III behandles familieforsikring. Familieforsikring er en forholdsvis ny foreteelse indenfor dansk forsikringsvæsen. Den kombinerer allerede eksisterende policer med forskellige dækningsområder under én police. Der opnås herved administrative besparelser, og risikoen for en utilsigtet manglende forsikringsdækning formindskes. Hertil kommer også, at forsikringen omfatter en større personkreds end tidligere. Kommissionen har tidligere beskæftiget sig med denne forsikringsform, men da det anvendte materiale som følge af det korte åremål, familieforsikringer har været fremme, efter kommissionens opfattelse var for spinkelt til at danne grundlag for en vurdering, har man først nu ment at kunne fremlægge resultaterne af en undersøgelse af familieforsikringen. Kommissionen fremkommer på side 1% med sine kommentarer vedrørende forsikringsbetingelserne i de anvendte policer. Disse sider udtrykker tanker, kommissionen har gjort sig på det foreliggende grundlag. Såfremt det måtte vise sig ønskeligt, vil man eventuelt senere kunne tage disse tanker op.

11 11 I kapitel IV indeholder betænkningen en redegørelse vedrørende fællesmarkedet og OECD. I kapitel V findes kommissionens afsluttende bemærkninger, der tillige indeholder udtalelser, som sammenholder resultaterne fra nærværende betænkning med betænkning I (1968) oc betænkning II (1970). Sideløbende med arbejdet med denne betænkning har kommissionen påbegyndt en undersøgelse af livsforsikring og har indsamlet oplysninger til brug for denne undersøgelse. I underudvalg har der været afholdt 2 møder om emnet, og de skitserede planer for udarbejdelsen af kommissionens betænkning om livsforsikring har været omtalt på 2 plenarmøder. København i november 197^» G. Backhaus H. Brix E. Brøndberg-Jørgensen Poul Eefsen W. Elleboe-Lauritzen Bjarne Fogh Asger Friis Per B. Johansen Laust Larsen Aage Nielsen Clemens Pedersen J. Broe Pedersen Carl Ricard Erik Seligmann Jørgen Trolle (næstformand) (formand) /K. Lyksted, N. Christoffersen, Madvig Sørensen leder af sekretariatet

12

13 I DE ØKONOMISKE FORHOLD INDENFOR SKADESFORSIKRINGSVIRKSOMHED O 1) Materiale og baggrund. Som bebudet i de indledende bemærkninger i kommissionens første betænkning (Betænkning I, nr. 4-90, 1968, side 8) har det været tanken, at man senere ville supplere den i betænkningen givne fremstilling af skadesforsikring ved at føre oplysningerne om denne forsikringsvirksomhed å jour. Betænkning I sluttede med de regnskabsmæssige oplysninger for året 1966 og begyndte med året 1939«Kommissionen har imidlertid fundet, at en fremstilling af de økonomiske forhold ville være mere oplysende end et supplement til betænkning I alene for årene Man skal derfor nedenfor give en fremstilling af den økonomiske udvikling i 10-året i Som udgangspunkt for beskrivelsen af skadesforsikringsvirksomhed i den nævnte periode er følgelig anvendt forsikringskommissionens betænkning I og forsikringskommissionens betænkning II (Betænkning nr ). Det væsentligste talmateriale hidrører fra forsikringsrådets årlige beretninger. Endvidere er anvendt oplysninger hentet fra Danmarks Nationalbank, Monetary Review, og fra Danmarks Statistik er modtaget yderligere oplysninger o 2) Driftsresultater Ved bedømmelsen af bevægelser og tendenser i driftsresultaterne er anvendt fem-årige gennemsnit, således at f. eks. resultaterne for året 1960 udgøres af et gennemsnit af årene

14 14 Ved at anvende denne fremgangsmåde udlignes svingninger af tilfældig og forbigående karakter, således at tallene viser de langsigtede bevægelser. For motorkøretøjsforsikringen spiller dette f. eks. en væsentlig rolle, da kortsigtede udsving i f. eks. skadesfrekvensen kan give ret store variationer på de enkelte år uden at angive nogen langsigtet tendens. Det må herved understreges, at der ved begrebet "skadesfrekvens" tænkes på den skadesfrekvens, der fremkommer alt andet lige, det vil navnlig sige, at dette begreb forudsætter uændrede forsikringsvilkår, medens svingninger i skadesfrekvensen, som skyldes ændrede forsikringsvilkår, i denne forbindelse søges holdt udenfor. Dette spørgsmål er også behandlet i forsikringskommissionens betænkning I, side 50 ff. Af denne fremstilling fremgår det, at der indenfor motorkøretøjsforsikring har været betydelige svingninger i skadesfrekvensen defineret på den nævnte måde. Dette kan f. eks. være forårsaget af klimatiske forhold eller forskydninger i sammensætningen af førernes kvalifikationer. Også konjunkturerne kan spille ind, således at der under opadgående konjunkturer bliver tale om øget gennemsnitlig anvendelse af motorkøretøjerne og dermed øget antal uheld, det vil sige en forøgelse af skadesfrekvensen. Samtidig påvirkes priserne på værkstederne og erstatningsniveauet for personskader i opadgående retning. I betænkning I (1968) blev foretaget sammenligninger med udlandet, hvor kommissionen også kom ind på at foretage visse sammenligninger mellem skadesfrekvensen for motorkøretøjer i nogle vesteuropæiske lande (Betænkning I, side 52 ff.). Det udtales f. eks. side 58> at det ikke var muligt ud fra de foreliggende tal at drage sikre konklusioner om skadesfrekvensens størrelse, men de fremdragne forhold tydede på, at der var tale om en væsentlig mindre skadesfrekvens i Sverige sammenlignet med danske forhold. For Danmarks vedkommende ser det ikke ud til, at der er sket nogen forbedring siden udtalelsen i 1968, men forsikringskommissionen har ikke genoptaget disse sammenligninger, som formodentlig må anses for at ligge udenfor eller i yderkanten af kommissionens område. For andre brancher er et fem-årigt gennemsnit antagelig for kort. Det gælder f. eks. stormskade, hvor et gennemsnit på mere end 5 år vil være nødvendigt for at udligne tilfældige svingninger.

15 15 Selvom det således for enkelte brancher kunne være ønskeligt at arbejde med en længere gennemsnitsperiode, vil den anvendte periode, fem år, være tilstrækkelig for den største af brancherne, nemlig motorkøretøjsforsikring. Når de andre brancher betragtes som en helhed, vil tilfældige resultater næppe slå igennem. At denne opfattelse er rigtig, synes bevægelserne i gennemsnitsresultaterne at tyde på. For årene 1969 og 1970 foreligger der imidlertid ikke tilstrækkelige regnskabsmæssige oplysninger til, at et fem-årigt gennemsnit har kunnet anvendes. For disse 2 års vedkommende er der altså tale om enkelt-års resultater. De oplysninger, som foreligger for årene 1971 og 1972, tyder imidlertid på, at resultaterne for 197O vil blive stående, også når de til sin tid vil kunne beregnes som et fem-årigt gennemsnit. Resultaterne for 1969 vil derimod formentlig ved en gennemsnitsberegning komme op på linien «Ved bedømmelsen af langsigtede tendenser må dette tages i betragtning. (1) Præmieindtægter Udviklingen i skadesforsikringsselskabernes præmieindtægter fremgår af tabellerne 1 - h* De under justitsministeriet hørende gensidige bygningsbrandforsikringsselskaber blev ikke medtaget i de tilsvarende oplysninger i forsikringskommissionens betænkning I og er derfor heller ikke medtaget her, hvor det drejer sig om en a jour føring af betænkning I. En indregning af de nævnte bygningsbrandforsikringsselskabers tal ville ikke påvirke de langsigtede bevægelser, som tallene iøvrigt giver udtryk for. Derimod er dansk genforsikringsvirksomhed medregnet, idet tallene er udregnet som præmieindtægter (og udgifter) for egen regning. Dette betyder, at de præmieindtægter, som de danske selskaber har måttet afgive til dækning af genforsikringer, er fradraget i præmieindtægten, medens til gengæld præmieindtægten for genforsikringer, som danske selskaber har modtaget, er indregnet i præmieindtægten. Tallene indeholder således den netto-præmieindtægt, som dansk genforsikringsvirksomhed hjemfører fra udlandet samt tillige den præmieindtægt, som de danske selskaber har modtaget ved de nævnte bygningsbrandforsikringsselskabers genforsikring i danske selskaber.

16 16 Af tabel 6, linie 8) fremgår, at selskabernes samlede præmieindtægter, når 1960 sættes til 100, i 1970 var vokset til 277, det vil sige med ca. 10,6$ årligt. For motorkøretøjsforsikringens vedkommende viser selskabernes samlede præmieindtægter en stigning, som er noget større, nemlig fra 100 i 1960 til H-06 i 1970, hvilket betyder, at de samlede præmieindtægter er steget med ca. 15$ årligt. Denne stigning i præmieindtægten har forskellige årsager. Den væsentligste er væksten i antallet af motorkøretøjer, der i samme periode var ca. 9>8$ årligt. Af tabellerne fremgår ligeledes, at præmieindtægten for anden skadesforsikringsvirksomhed end motorkøretøjsforsikring var steget til 2^1 i 197O, når 1960 sættes til 100. Dette betyder, at de samlede præmieindtægter, når bortses fra motorkøretøjsforsikring, årligt er steget gennemsnitligt med ca. 9>2$. De samlede præmieindtægter indenfor skadesforsikring (-f bygningsbrandforsikringsselskaberne) fremgår af tabel 5«Præmieindtægterne for egen regning var i M+,1 millioner kroner, som i 1970 var steget til millioner kroner. For motorkøretøjsforsikringens vedkommende er de tilsvarende tal l83j8 millioner kroner, der i 1970 var forøget til 7^6,1 millioner kroner. Anden skadesforsikringsvirksomhed end motorkøretøjsforsikring havde i 1960 en præmieindtægt på 660,3 millioner kroner for egen regning og i )8 millioner kroner, ligeledes for egen regning. Der henvises endvidere til forsikringskommissionens betænkning I, side 28 og det til betænkningen knyttede bilag nr. 60. Det fremgår heraf, at skadesforsikringsselskabernes præmieindtægter fra 1939 til 1966 inkl. var blevet ca. 9>*+ gange større, hvilket svarer til en årlig tilvækst på ca. 8,6$. Det blev samtidig nævnt i betænkning I, at væksten i selskabernes egenformue var vokset relativt mindre. Denne udvikling er fortsat, således at selskabernes egenformue er faldende i forhold til de samlede erstatningsudgifter og de samlede præmieindtægter. Det nævnes yderligere i betænkningen, at årsagerne til væksten i præmieindtægten dels må søges i ændringerne i prisniveauet, dels i befolkningstilvækst og øget økonomisk aktivitet.

17 17 Væksten i antallet af motorkøretøjer har betydet, at den andel, som motorkøretøjsforsikringens præmieindtægter udgør af de samlede præmieindtægter indenfor skadesforsikringen, er steget betydeligt, nemlig fra 16,6$ af den samlede præmieindtægt i 1939 til 39,5$ i 1960, hvorefter den relative stigning er ophørt. Motorkøretøjsforsikringens andel af de samlede præmieindtægter er nogenlunde uforandret fra 1966 til Foruden de tidligere nævnte årsager til væksten i selskabernes samlede præmieindtægter kan også nævnes, at forsikringernes risikoforløb har spillet en ikke ubetydelig rolle. Det gælder navnlig indenfor brandforsikring, hvor det har vist sig, at anvendelsen af nye materialer har medført betydelige risikomomenter, dels for brandenes opståen, dels for disse brandes udbredelse og skadelige virkninger. Også indenfor tyveriforsikringen er der sket væsentlige ændringer indenfor risikoforløbet, som har bevirket en eksplosiv udvikling i erstatningsudgifterne og dermed også har påvirket præmieniveauet. På basis af et repræsentativt udsnit af selskaber kan det oplyses, at skadesfrekvensen for tyveri, når bortses fra automobil- og knallertforsikringer, i i960 var 2,5? og at erstatningsudbetalingerne i i960 i gennemsnit androg kr. 5>00 pr. police og kr. 186,00 pr. skade. I 197O var skadesfrekvensen 6,15 og gennemsnitserstatningsudgiften pr. police kr. ^9,00 og pr. skade kr. 798,00. Der er således i dette ti-år en stigning i skadesfrekvensen på l>+2$ (fra 100$ til 2^2$), en stigning i skadesudgiften pr. police på 880$ (fra 100$ til 980$) og en stigning i udbetalingen pr. skade på 329$ (fra 100$ til ^29$) o Som en kontrol er der fra nogle af de selskaber, der ikke har været i stand til at give oplysningerne for 1960, indhentet oplysninger alene for 1970, og disse selskabers tal for 197O viser henholdsvis skadesfrekvens 6,3 5 skadesbeløb pr. police kr. ^8,00 og skadesbeløb pr. skade kr. 76^,00, hvilket på rimelig måde sandsynliggør, at de indhentede oplysninger er repræsentative.

18 18 (2) Udgifter a) Erstatningsudbetalinger Udgifterne til betaling af erstatninger for egen regning er vokset stærkere end præmieindtægten, hvilket f. eks. fremgår af tabel 6, linie 9) Det fremgår heraf, at selskabernes samlede udgifter til erstatningsudbetalinger viser en stigning til 337 i 197O, når 1960 sættes til 100 eller en årlig stigning på ca. 12,9%«For motorkøretøjsforsikringens vedkommende er den årlige stigning i erstatningsudbetalingerne på ca. 16,6$ eller fra 100 i 1960 til h57 i 197O. Den øvrige del af skadesforsikringsvirksomheden, det vil sige al skadesforsikringsvirksomhed med undtagelse af motorkøretøjsforsikring, har haft en stigning i erstatningsudgifterne, som har bevæget sig fra 100 i 1960 til 295 i 1970 eller med ca. 11,^ årligt. Væksten målt i absolutte tal fremgår af tabel 5, linie 2), hvoraf det vil ses, at erstatningsudbetalingerne ialt i 1960 udgjorde 5*+5A millioner kroner, som i 1970 var vokset til 1.839,2 millioner kroner. De tilsvarende tal for motorkøretøjsforsikring var 1^2,1 millioner kroner i 1960 og 6^-9,6 millioner kroner i Den øvrige del af skadesforsikringsvirksomheden (skadesforsikringsvirksomheden -r motorkøretø jsf orsikring) viste i 1960 samlede erstatningsudbetalinger på ^+03} 3 millioner kroner og i ,6 millioner kroner. De væsentligste årsager til stigningerne i erstatningsudbetalingerne er omtalt ovenfor under omtalen af stigningen i selskabernes præmieindtægter. b) Omkostningerne Som omtalt ovenfor er selskabernes samlede præmieindtægt og erstatningsudgifter beregnet som summen af selskabernes samlede beløb for egen regning. Omkostningsbeløbene følger derfor samme metode. Dette betyder, at der i summen af omkostningsbeløbene også indgår beløb, der vedrører den udenlandske genforsikringsvirksomhed. Dette medfører en forøgelse af det samlede omkostningsbeløb for selskaberne med ca. 50 millioner kroner årligt. Dette omkostningsbeløb hidrører således ikke fra selskabernes virksomhed her i landet.

19 19 At dette beløb er indregnet i det samlede omkostnlngsbeløb har dog næppe nogen betydning, når man betragter bevægelsen i omkostningerne og heller ikke ved bedømmelsen af driftsresultaterne. Derimod betyder tilstedeværelsen af disse omkostninger, at omkostningsprocenten (omkostninger : præmieindtægt x 100) ikke umiddelbart kan overføres til omkostningsprocenter beregnet i præmieindtægten for direkte tegnede forsikringer. En sådan omkostningsprocent beregnet på basis af præmieindtægten for direkte tegning vil ligge noget lavere end den her beregnede omkostningsprocent i præmieindtægten for egen regning, ligesom, som nævnt, også de absolutte beløb for de samlede omkostninger vil ligge noget lavere, nemlig ca. 50 millioner kroner. Det er forsøgt at fordele omkostninger på motorkøretøjsforsikring og på anden skadesforsikring end motorkøretøjsforsikring, hvorved der er taget hensyn til de nu foreliggende oplysninger om omkostningernes fordeling på de forskellige brancher. Det er dog stadig forbundet med betydelig usikkerhed at adskille disse omkostninger, særligt når det drejer sig om omkostninger målt i præmieindtægten for egen regning De beregnede omkostninger og omkostningsprocenter for motorkøretøjsforsikring og for anden forsikring end motorkøretøjsforsikring må derfor tages med noget forbehold. Det fremgår af tabel 1 - h, at stigningen i selskabernes samlede omkostningsbeløb har været væsentlig mindre i ti-året end stigningerne i præmieindtægten og stigningerne i de samlede erstatningsudgifter. Såfremt omkostningerne i 1960 sættes til 100, er der sket en stigning fra 100 til 228 i 1970? medens de tilsvarende stigninger for præmieindtægten udgøres af en stigning fra 100 til 277 g for erstatningernes vedkommende fra 100 til 337«Som følge heraf har omkostningsprocenten været faldende, nemlig fra 3^,6$ i i960 til 28,5$ i Til disse omkostningsprocenter svarer som nævnt ovenfor noget lavere omkostningsprocenter i præmieindtægten for direkte tegnede forsikringer. Faldet i omkostningsprocenten fremgår også af tabel h linie 10, litra c, hvoraf ses, at omkostninger i forhold til præmieindtægten er faldet til 82, når i960 sættes til 100. Det er endvidere forsøgt at måle omkostningerne på den forøgede produktion. Det kan være noget vanskeligt at bestemme, hvorledes en produktionsforøgelse skal måles. Det vil blive nærmere

20 20 omtalt nedenfor side 23«Ved den metode, der er anvendt, er produktionsforøgelsen beregnet til Qj, idet stigningen, når 1960 sættes til 100, er udmålt til I87 for 1970, jfr. tabel 6, linie 12, litra a. Måles stigningen i det totale omkostningsbeløb i forhold til den stigende produktion, fås en forøgelse i omkostningerne på 22$, idet omkostningerne målt på denne måde er steget fra 100 i 1960 til 122 i 197O, jfr. tabel k, linie 10), litra b). Dette betyder, at de højere lønninger og de højere priser, jfr. tabel 7 og 8, har medført nogen forhøjelse af omkostningerne. Resultatet af disse beregninger betyder, at omkostningerne, målt i kroner og ører, f. eks. for en motorkøretøjsforsikring i 197O skulle ligge ca. 22$ over niveauet i i960. Det betyder dog samtidig, at dette omkostningsbeløb udgør en mindre procentdel af præmien i 1970, end omkostningerne udgjorde i i960. Stigningen i omkostningerne svarer til ca. 2$ af omkostningerne om året. Er præmien gennemsnitligt steget med ca. 5$ om året, betyder det, at ca. 0,h% - 0,5$ skyldes omkostningsstigninger, medens de øvrige stigninger hidrører fra stigninger i erstatningsudbetalingerne. Det lønregulerende pristal er samme periode steget med ca. *+,8$ om året og det almindelige pristal med ca. 6$ om året. Den gennemsnitlige timeløn er i denne periode steget med ca. 10,6$ årligt (tabel 7). Stigningen i lønninger og priser er således modvirket af de i selskaberne iværksatte omkostningsbesparelser. Som venteligt har disse besparende foranstaltninger ikke fuldtud kunnet udligne virkningerne af de stigende lønninger og priser. (3) Driftsresultater (regnskabsmæssige driftsresultater) De økonomiske resultater af selskabernes virksomhed indenfor skadesforsikring har i ti-året været præget af, at summen af erstatningsudgifterne og omkostningerne, som det fremgår af tabelmaterialet, er vokset stærkere end præmieindtægten. De første to år af ti-året balancerer præmieindtægterne på den ene side og erstatningsudgifter og omkostninger på den anden side. Derefter har stigningen i erstatningsudgifter og omkostninger været væsentligt stærkere end stigningen i præmieindtægterne og har ikke kunnet opvejes af det relative fald i omkostningerne. I 1970 oversteg udgifterne til erstatningsudbetalinger og til omkostninger præmieindtægten med 7,1$o Dette resultat fremgår også af tabel h, linie 7)

21 21 og tabel 2, h) - 5)«Erstatningsudbetalinger og omkostninger udgjorde i )1% af præmie indtægten (tabel *+, linie 7)). Der kan herom henvises til forsikringskommissionens betænkning I, side 28, hvor det omtales, at bilagene til betænkning I (bilag 21-25) viser, at skadesprocenten var 69 t h% af præmieindtægteno Omkostningerne udgjorde samtidig 32,1% og skatterne 2,0%. Disse poster tilsammen udgjorde ialt 103?5% af præmieindtægten. Det omtales videre det nævnte sted, at de regnskabsmæssige resultater alligevel havde kunnet opvise overskud, og dette skyldes selskabernes renteindtægter, der i årene gennemsnitligt udgjorde ca. 10% af præmieindtægten. I årene var den tilsvarende procentsats 8,7 i gennemsnit. Renteindtægterne har således set i forhold til præmieindtægten spillet en lidt større rolle, end tilfældet var i årene «Aktivmassen er betydelig formindsket set i forhold til præmieindtægten, og egenformuen er ligeledes mindre set i forhold til præmieindtægten. Med uændret renteniveau ville man i forsikringsselskaberne i dag have opnået en relativt mindre renteindtægt end 1 årene «Resultatet er imidlertid blevet en relativt større renteindtægt, hvilket hovedsageligt skyldes det højere renteniveau. En del af renteindtægten må betegnes som en driftsindtægt, nemlig renteindtægt af ikke-forbrugt præmie. Kommissionens betænkning I har side 29 og flg. en beskrivelse af, hvilken størrelsesorden man kan tillægge renteindtægten af aktiver, som modsvarer tekniske reserver (renteindtægt af ikke-forbrugt præmie). I almindelighed kan det siges, at resultatet af den undersøgelse, som den gang blev foretaget, førte til, at den ikkeforbrugte præmie i størrelse omtrentlig svarede til de tekniske reserver. Renteindtægtens størrelse var imidlertid påvirket af forskellige forhold, navnlig af svingninger igennem et regnskabsår af størrelsen af den ikke-forbrugte præmie. Undersøgelsen viste derfor, at man indenfor skadesforsikringsvirksomhed ikke kunne regne med en gennemsnitsforrentning af den ikke-forbrugte præmie. Når bortses fra de særlige forhold under den lovpligtige ulykkesforsikring, som på visse områder har lighed med livsforsikring, måtte man regne med, at der blev tale om en gennemsnitlig forrentning på 2-3% Siden er den effektive rente ganske vist steget noget, men den størrelsesorden, som renteindtægten af ikke-forbrugt præmie

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS

FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS BETÆNKNING I Afgivet af den af handelsministeren den 29. juni 1962 i henhold til lov nr. 171 af 16. maj 1962 nedsatte kommission BETÆNKNING NR. 490 1968 S. L. MØLLERS EOGTR KBHVN

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR 55 12 46 12 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab (i det følgende

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

Helbredsoplysninger Generelle regler Risikobeløb

Helbredsoplysninger Generelle regler Risikobeløb Helbredsoplysninger 1.0. Generelle regler 1.1. Risikobeløb Ved risikobeløbet forstås den største risiko, som selskabet har for den enkelte forsikrede, hvad enten det er dødsrisiko eller invaliderisiko.

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift Skatteministeriet har den 9.02. 2012 sendt udkast til Skadesforsikringsafgiftsloven

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

VEDTÆGTER OG FORSIKRINGSBETINGELSER

VEDTÆGTER OG FORSIKRINGSBETINGELSER VEDTÆGTER OG FORSIKRINGSBETINGELSER Vedtægter Ulykkesforsikringsforbundet for dansk søfart - Gensidigt Forbund, CVR 67 76 07 19 Vedtægter, vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. april 2013 med efterfølgende

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering NOTAT De kommunale regnskaber 2012 fortsatte tegn på økonomisk stabilisering Bo Panduro tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Juni 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter 2015 1 2 VEDTÆGTER for Vestjylland Forsikring gs. - 2015 1 Selskabets navn er Vestjylland Forsikring gs. Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet har endvidere

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere