NR. 1 - JANUAR Beredskab i Californien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien"

Transkript

1 NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien

2 Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik # Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere til at vælge ABC Brandteknik Miljøvenlig STCW uddannelse Miljø STCW uddannelse Brandbyer Miljøvenlig og konstruktioner Brandby Miljøvenlig STCW uddannelse A/S A/S Hvad gør du, Hvis din kollega falder om? Miljøvenlig brandsimulation #7362 I Danmark får mennesker hvert år hjertestop uden for hospitalet. Mindre end hver fjerde er i nærheden af nogen, der kan førstehjælp. Det kan du gøre noget ved! For din egen skyld og for din kollegas. Brug 12 timer af din virksomheds kostbare tid og lær at gi liv. Så er I beredt, når uheldet er ude. Se alle kurser på eller ring A5_ann_kursus_virksomhed.indd 1 09/03/06 10:40:22

3 MEre fokus på frivillige Frivillige i det danske redningsberedskab er ofte blevet rost, og der er gang på gang iværksat initiativer for at få flere frivillige. Alligevel bliver der færre frivillige i redningsberedskabet eller i hvert fald ikke flere. Når det sammenholdes med, at beredskabet er dimensioneret på grundlag af risici, som den enkelte kommune skal kunne imødegå med eget beredskab, så er det relevant at rejse spørgsmålet, om landets beredskab samlet set har kapaciteter til at modstå en egentlig katastrofe. Der er mange problemer forbundet med det at have frivillige og at være frivillig. Omkring 40 kommuner anvender for eksempel slet ikke frivillige i redningsberedskabet, grænsefladerne i beredskabet kan også være medvirkende til at holde de frivillige væk, og det statslige redningsberedskab er stadig fortrinsvis baseret på værnepligtige. Det er ellers en smuk tanke, at borgere i landet vil kunne hjælpe sig selv og andre, og derfor bliver frivillige i redningsberedskabet. Det ligger fast, at frivillige i en kommune udover øget robusthed producerer en nytteværdi, der væsentligt overstiger prisen for at have de frivillige, men det ligger også fast, at mange kommuner har fundet, at de kan undvære frivillige. De, der fravælger frivillige, fravælger en administrativ byrde, men de fravælger også en del af robustheden i beredskabet. Man kan sige, at harmonikaen ikke kan trækkes så langt ud i en kommune uden frivillige, som i en kommune med frivillige. Der ligger ikke heri en egentlig kritik af redningsberedskabet i kommuner uden frivillige. De har gjort, hvad de skulle, og har indrettet kommunens beredskab, så det kan løse såvel de almindeligt forekommende opgaver som de noget større. Problemet opstår først, hvis der sker noget, der er større end Seest-ulykken og olieforureningen i Grønsund. Ingen kommune har dimensioneret deres beredskab efter så store hændelser. Spørgsmålet er, om vi overhovedet kan klare en katastrofe i Danmark om det samlede beredskab i Danmark har en tilstrækkelig stor kapacitet. Arbejdet i redningsberedskabet er vigtigt, og vigtige opgaver i samfundet løses oftest af ansatte. Det gælder også f.eks. brandfolk. Problemet med ansatte er, at de skal have løn, og at der følgelig ikke vil være flere ansatte end højst nødvendigt. Det forholder sig anderledes med frivillige, men hvis de opfattes som konkurrenter til de ansatte, vil der være en grund til at holde frivillige ude. Det er et af de problemer, sforbundet arbejder med, for når de frivillige mangler, er samfundets robusthed mindre. Endelig skal nævnes sstyrelsens centre, som er en del af overbygningen til kommunernes redningsberedskaber. Selv om beredskabscentrene nu både har frivillige ved hvert center og de to DFI er i henholdsvis Herning og Hedehusene, så er det stadig værnepligtige, der bliver brugt mest, når kommunerne har brug for assistance fra beredskabscentrene til store ulykker som Seest og Grønsund. sforbundet kunne udtrykke som nytårsønske, at centrene fik en stor styrke frivillige, måske , som kunne være et beredskab for hele landet, og som kunne sikre robusthed i forhold til den katastrofe, som ikke indgår i kommunernes risikoanalyser. BEREDSKAB Indhold LEDER / INDHOLD En nytårshilsen til de frivillige... 4 Et år med forandringer Landschefens nytårshilsen Vold en del af redningsarbejdet? 8 Selvslukkende cigaretter snart en realitet Californien en ulykkesramt delstat Brandbiler i 100 år Frivillige i Fredericia Bedre Ældresikkerhed Øvelse Prins Jørgen Foredrag om klimaændringer VACPE International konference 23 DFI Information En god sæson i Barak H Regioner og kredse Deadline til næste nummer den 25. februar bladet udkommer den 27. marts Nummer 1 - Januar årgang Udgivet af: sforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Fax: Web: Ansvarshavende: Direktør Per Kjærholt Redaktion: Informationschef Mads Jakobsen Informationsmedarbejder Line Nielsen Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte indlæg. Produktion og annoncer: Horisont Gruppen a/s International House Center Boulevard København S Tlf Fax Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1/ / ISSN Abonnement: 2008, seks udgivelser, pris 120 kr. Tidsskriftet udkommer omkring den 25. i alle ulige måneder og tilsendes gratis frivillige i redningsberedskabet, statslige og kommunale myndigheder, politi, bedriftværnspligtige virksomheder samt politikere inden for stat, regioner og kommuner. Forsidefoto: istockphoto

4 Nytårshilsen En nytårshilsen til de Af forsvarsminister Søren Gade Her i denne tid er der tradition for at gøre status for det forløbne år og se fremad med udgangspunkt i de begivenheder, der har kendetegnet den seneste udvikling. Dette gælder også på beredskabsområdet, hvor jeg indledningsvis vil benytte lejligheden til at takke de mange frivillige i redningsberedskabet for den store uegennyttige indsats, I har ydet i forbindelse med hverdagens hændelser og jeres øvrige beredskabsmæssige gøremål i det forgangne år. I har bidraget positivt til vores fælles tryghed blev et år præget af en række naturkatastrofer forskellige steder i verden, som har stillet store krav til mange landes civilbeskyttelse. Jeg kan her nævne, at det danske redningsberedskab bistod Makedonien og Bosnien, da det sydlige Europa oplevede de største skovbrande i årtier. Redningsberedskabet har desuden bidraget med ekspertviden og materiel til sikkerhedssamarbejdet på Balkan, så Bosnien-Herzegovina, Montenegro og Serbien kan få genopbygget deres civilbeskyttelsesaktiviteter. Redningsberedskabet har desuden i FN-regi ydet bistand til det afrikanske kontinent i forbindelse med oversvømmelser i Ghana samt ydet støtte til Dansk Røde Kors indsats i Mozambique. Inden for landets grænser har Danmark i 2007 heldigvis været forskånet for de helt store ulykker og katastrofer. Alligevel viste redningsberedskabet også inden for landets grænser sine mangeartede kompetencer. Både ansatte og frivillige måtte i flere dele af landet til pumperne i forbindelse med forårets og sommerens store oversvømmelser. Blandt de mere sjældne hændelser kan nævnes, at redningsberedskabet har leveret rent drikkevand, indtil vandforsyningen i Køge igen fungerede, ligesom det kraftige snefald i begyndelsen af året betød, at redningsberedskabet måtte i aktion blandt andet med at evakuere og frigrave et tog. Udviklingen viser, at vi er nødt til fortsat at fokusere på samfundets robusthed og befolkningens tryghed i dagens sårbare virkelighed. I den sammenhæng er det vigtigt, at alle relevante aktører arbejder sammen på tværs og planlægger for både de almindeligt forekommende og de værst tænkelige situationer. Det er samtidig af 2007 blev et år præget af en række naturkatastrofer forskellige steder i verden stor betydning, at vi kan trække på alle relevante ressourcer, når uheldet er ude. Også på de frivillige i redningsberedskabet. I 2007 har vi haft lejlighed til at sætte beredskabet under lup med indgåelsen af den politiske aftale om redningsberedskabet efter De frivillige har naturligvis fået en central placering i aftalen, hvilket jeg er godt tilfreds med. Blandt aftalens initiativer på frivilligområdet kan jeg blandt andet nævne, at der i løbet af forligsperioden skal gennemføres følgende: En styrkelse af hvervningen til Den Frivillige Indsatsstyrke Finansieringen af sstyrelsens Frivilligcenter er bragt på plads, så centret kan videreføres Etablering af et landsdækkende register med personel, der har meldt sig frivilligt, som kan indsættes til såvel national som international indsats sforbundets bevilling er forøget med ca. 10 pct. årligt med henblik på en styrkelse af forbundets informations- og hverveindsats Sidstnævnte område har jeg store forventninger til. sforbundet har ved flere lejligheder gjort opmærksom på et behov for at styrke rekrutteringen af frivillige til især kommunerne, hvor antallet af frivillige i redningsberedskabet i de senere år i bedste fald kan siges at være stagneret. Med aftalen har sforbundet nu fået mulighederne for at styrke rekrutteringen og jeg ser frem til at følge udviklingen på dette område. Også i relation til informationsindsatsen har jeg en positiv forhåbning om, at særligt de lokale brandforebyggende aktiviteter kan blive endnu bedre i et givtigt samarbejde mellem forbundets medlemmer ude i de enkelte kredse og det lokale kommunale redningsberedskab. Netop et udvidet samarbejde mellem sforbundet og kommunerne kunne blive et af resultaterne af et og især for frivilligområdet helt centralt element i den politiske aftale, som jeg endnu ikke har været inde på nemlig Frivilligundersøgelsen. Der er således ved at blive gennemført en undersøgelse af de statslige ressourcer ca. 40 mio. kr. årligt der allokeres til frivilligområdet. Heri indgår også de ca. 12,5 mio. kr., som sforbundet på årsbasis får via finansloven. Arbejdsgruppen har fået til opgave at se på, om pengene til frivilligområdet kan anvendes endnu bedre og mere målrettet

5 Nytårshilsen frivillige for på den måde at styrke anvendelsen af frivillige inden for redningsberedskabet. sforbundet deltager sammen med blandt andet Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale schefer samt sstyrelsen og Forsvarsministeriet naturligvis i den arbejdsgruppe, der skal gennemføre arbejdet. Jeg vil gerne fremhæve arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende frivilligområdet, der er kommet godt i gang. Jeg glæder mig over, at mine forhåbninger til sforbundets medvirken til dette arbejde som jeg udtrykte i septembernummeret af BEREDSKAB hidtil er indfriet. Den nye politiske aftale om redningsberedskabet er efter min opfattelse et udtryk for, at beredskabets indsats og position i det moderne samfund får et stadig større fokus i vore fælles bestræbelser på at skabe en tryg og sikker tilværelse for os alle. Der er nu igangsat en proces, der indebærer initiativer og forandringer, som beredskabets ansatte og frivillige kommer til at føle mere eller mindre direkte i deres hverdag, og som vi i de kommende år skal bidrage til at gennemføre. Jeg ser frem til, at de kommende års udfordringer vil blive mødt i en positiv ånd af alle involverede parter og med den fleksibilitet og kreativitet, der jo er et centralt kendetegn for beredskabets måde at løse sine opgaver på. Der er meget at glæde sig over og der Inden for landets grænser har Danmark i 2007 heldigvis været forskånet for de helt store ulykker og katastrofer er meget at se frem til. Jeg vil afslutte med at ønske alle jer frivillige såvel i sforbundet, kommunerne som sstyrelsen og jeres familier et godt nytår. Især vil jeg gerne sige mange tak for den store indsats, I har leveret i 2007 en indsats, som jeg håber, I også vil yde i ú

6 Nytårshilsen Et år med forandringer Præsident Bjarne Laustsen gør status over året, der er gået, og ser frem mod nye udfordringer i Et år, som kommer til at byde på mange spændende initiativer og opgaver for sforbundet. Af Mads Jakobsen 2007 blev et forandringens år for sforbundet. Organisatorisk fulgte kredsene de nye kommunegrænser, hvilket betød, at 103 kredse blev til 75 kredse. Det har betydet, at en række kredse er blevet sammenlagt til en kreds. Nye kulturer er opstået, nye stærke kredse har set dagens lys. Selvfølgelig skal man finde fælles fodslag, hvis de sammenlagte kredse har haft forskellige tilgangsvinkler til arbejdsopgaver og sammenlægningerne, men Bjarne Laustsen mener, at dette har været med til at styrke sforbundet. Jeg er ikke i tvivl om, at vi som forbund er kommet styrket ud af denne sammenlægning. Det er klart, at der har skullet indgås kompromiser i forbindelse med nogle kredssammenlægninger, men sådan er det med ægteskaber. Men jeg kan se, at man mange steder har forstået at tage det bedste med fra sin egen kreds, som man så har formået at udnytte til alles fordel i den nye kreds. Effekten bliver, at vi har fået nogle kredse, der efter min vurdering er mere robuste, og i nogle tilfælde også kan varetage flere redningsrelaterede opgaver. Jeg har i løbet af året ved selvsyn haft mulighed for at møde nogle af kredsene, og herfra er meldingen, at der hersker en positiv stemning, og at der er blevet arbejdet konstruktivt for at få den nye kreds stablet på benene. De nye, større kredse har også betydet et øget behov for frivillige i redningsberedskabet. Derfor har mange kommuner og kredse brugt 2007 på at køre hvervekampagner. Kampagner, som også vil fortsætte i I den forbindelse vil jeg gerne takke Post Danmark, som i februar måned i år har givet tilladelse til, at sforbundet får opstillet hvervebrochurer på alle landets posthuse. Nogle kredse mangler op mod frivillige, så der er bestemt grund til at have fokus på behovet for frivillige i redningsberedskabet. I dagens Danmark hænger frivillige ikke på træerne, og det kan tage mange år, før behovet er dækket hvis det overhovedet bliver det, pointerer Bjarne Laustsen med henvisning til den undersøgelse, der blev lavet i 2006 i samarbejde mellem Foreningen for Kommunale schefer og sforbundet. Undersøgelsen viser, at der mangler flere end frivillige på landsplan. sforlig Sidst i april blev den politiske aftale om redningsberedskabet indgået. sforbundet havde udarbejdet en række ønsker, som forbundet ønskede implementeret i forliget. Vi har brugt meget energi på at få et godt forlig hjem til de frivillige i redningsberedskabet. Desværre må vi konstatere, at det ikke lykkedes, og at kun ganske få af vores ønsker blev imødekommet. Men vi har tidligere givet udtryk for vores frustration over, at de frivillige ikke bliver mere værdsat og tilgodeset fra politisk side. Derfor må vi fortsat arbejde konstruktivt for, at politikerne frem mod indgåelsen af næste forlig får øjnene op for den vigtige ressource, som de frivillige er. Det kan ganske enkelt ikke siges for mange gange. Det er den ressource, der kan trækkes på, når der sker store ulykker og katastrofer herhjemme. Vi er nødt til at sikre, at den ressource er til rådighed, da vi efter min bedste overbevisning ikke har råd til at lade være, hvis vi skal kunne føle os trygge i fremtiden. En positiv ting udsprang dog af forliget. Vi fik igangsat en rigtig god dialog med alle parterne inden for redningsberedskabet, og jeg håber, at vi kan fortsætte dette konstruktive samarbejde i fremtiden. I det kommende regeringsgrundlag er det fastlagt, at der skal nedsættes en forsvarskommission. Den skal indeholde forsvarets og beredskabets aktører, som dog ikke er nærmere defineret. Men jeg vil arbejde for, at redningsberedskabet bliver særskilt repræsenteret, da det er en yderst vigtig del af samfundets grundsten, fortæller Bjarne Laustsen. Det kommende år Det kommende år tegner til at blive en spændende udfordring for de frivillige og sforbundet. Der ligger nye udfordringer og projekter forude, som vi er beredte til at tage fat på. Et af de helt store projekter bliver at få lanceret projektet Bedre Ældresikkerhed på landsplan. Det er en opgave, som hele forbundet skal være med til at løfte. Sammen med en række samarbejdspartnere er der udarbejdet et koncept, der kan være med til at gøre en markant forskel blandt ældre. Der er i den grad brug for information om sikkerhed for ældre, og målet er, at antallet af ældre, der kommer til skade i hjemmet, falder. Derudover skal sforbundets engagement på førstehjælpsområdet styrkes yderligere. I første kvartal kører vores hjertestarterkampagne fortsat, og nye tiltag på området vil se dagens lys. For selvom vi uddanner omkring personer om året i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og brugen af hjertestarter,

7 Nytårshilsen så er der stadig behov for en styrkelse af området. Det ligger også i naturlig forlængelse af vores mission og vision. Sideløbende med alt dette vil en lang række forebyggende aktiviteter og projekter blive søsat, så det bliver bestemt endnu et travlt år for de frivillige, der selvfølgelig også løbende skal varetage operationelle indsatser, og sforbundet, slutter Bjarne Laustsen, der samtidig også vil benytte lejligheden til at ønske alle frivillige i redningsberedskabet og sforbundets samarbejdspartnere et rigtig godt nytår. ú Landschefens nytårshilsen Af Bent Mortensen, landschef Så gik endnu et år, og det er tid at kigge tilbage og se på, hvad vi nåede. Faktisk er det ikke helt let at beskrive, for det handler både om de 13 resultatkrav i resultatkontrakten med sstyrelsen, de 48 initiativer i strategiplanen, og en meget lang række initiativer i kredse og regioner. Vi har nået meget på alle niveauer i organisationen, men når jeg ser tilbage, så er der alligevel noget, der springer i øjnene. Redningsberedskabsprisen blev uddelt for første gang. Det er vi stolte af i sforbundet, dels fordi det var os, der tog initiativet til prisen, dels fordi vi mener, at der er et reelt behov for at kunne hædre redningsberedskabets hverdagshelte. Sammenlægningen af kredsene var en reform i sforbundet, og i al beskedenhed en reform, der forløb bedre end de andre reformer i samfundet. Det egentlige arbejde med sammenlægningerne blev gjort i 2006, men det var i 2007, at de nye kredse skulle i gang med arbejdet. Såvel landsledelsen som regionsledelserne og kredsledelserne har fundet sig godt til rette, og det er ikke problemerne, men opgaverne og mulighederne, der sætter dagsordenen. Det kan vi alle være stolte af, for det havde slet ikke behøvet at være sådan. Kommunalreformen var en udfordring i forhold til pladserne i beredskabskommissionerne, men også på det område er der gjort et godt arbejde på alle niveauer, og sforbundet har i dag en større procentdel af pladserne end før reformen. Aktivitetsbaseret tilskud er nu indarbejdet i sforbundet, og det betyder, at vi kan redegøre for brugen af det beløb, vi hvert år giver til arbejdet i kredse og regioner. Netop det, at vi har dokumentationen i orden, var grundlaget for, at vi kunne hæve det årlige tilskud med godt 23 % i forligsperioden. sforliget var en stor opgave for præsidiet. Vi opnåede ikke revolutionerende forbedring af forholdene for de frivillige, men der er ikke tvivl om, at der i forbindelse med forliget har været fokus på frivillige. Som følge af forliget er således nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge frivilligområdet. sforbundet er medlem af arbejdsgruppen, og vi forventer et resultat, der vil medvirke til at fremme frivilligsagen. sforbundet har udviklet førstehjælpsområdet i året, der gik. Der er afholdt temamøder for instruktører, og forbundet har udgivet egne bøger. Det er udtryk for en opprioritering af førstehjælpsområdet, som landsledelsen har diskuteret og vedtaget, og som vil blive mere synligt i de kommende år. Ældreprojektet er kommet godt i gang, men vil fortsætte de næste år. Ældre er en målgruppe, som i høj grad kan hjælpes med forebyggelse og hjælp til selvhjælp. sforbundet samarbejder med Falck i dette projekt, som allerede har vist sig bæredygtigt, og som vil komme ud til endnu flere ældre. Selv om meget er godt, så er der mange og store opgaver at tage fat i. Det allermest væsentlige er, at der efter kommunalreformen er næsten 40 kommuner, der ikke anvender frivillige i redningsberedskabet. Det giver sforbundet en opgave, der næsten er for stor. Det betyder ikke, at vi giver op på forhånd, men til løsning af den opgave er der virkelig brug for alle gode kræfter. Hjemmeværnet er også stadig en stor opgave. sforbundet har valgt samarbejdets vej, men vi kommer til at beskrive vores holdning til hjemmeværnet som konkurrent og samarbejdspartner. Tiden nærmer sig, hvor der skal laves et nyt forsvarsforlig, og til den tid er det vigtigt, at sforbundet har sat ord på vores holdning til hjemmeværnet. For at kunne løse vores opgave må vi være en stærk organisation. Det bliver vi ved at arbejde synligt og have klare holdninger, men også ved at være den reelle organisation for de frivillige i redningsberedskabet alle de frivillige. Derfor er det en opgave at få tilknyttet de resterende frivillige til sforbundet, så vi sammen kan være stærke nok til at gøre en forskel. Jo, der er mange opgaver for sforbundet. Jeg bruger lejligheden til at takke alle sforbundets medlemmer for deres arbejde for redningsberedskabet og sforbundet. Jeg ønsker alle et godt og aktivt nytår, og håber, at vi sammen opnår resultater, der styrker frivilligelementet og redningsberedskabet og giver befolkningen en mere tryg hverdag. ú

8 vold en del af redn Flere undersøgelser peger på en stigning i arbejdsrelateret vold. Både brandfolk, politi, ambulancefolk og sågar frivillige har oplevet at blive chikaneret, truet eller overfaldet, mens de udfører deres arbejde. Af Line Nielsen De seneste år er der kommet fl ere og fl ere historier frem i pressen om folk, som ikke respekterer politi og redningsfolks arbejde; som vil helt tæt på og tage billeder af ulykker. Det har i nogle tilfælde været nødvendigt at opsætte afskærmning for at kunne få lov til at arbejde i fred. Men ikke nok med, at redningsfolk chikaneres, der har også været en del voldelige episoder også blandt frivillige. Der har for eksempel været fl ere episoder, hvor hjemmeværnsfolk er blevet påkørt under tjeneste. Den mest dramatiske episode var i juni 2006, hvor en hjemmeværnsmand, som stod for trafi kregulering ved et stævne, blev påkørt og slæbt 25 meter efter en bil. I marts 2007 blev Falck i Farum kaldt ud til en brand ved den lokale ungdomsskole. Her blev brandfolkene mødt af en eller fl ere unge, som kastede sten og muligvis en molotovcocktail mod brandsprøjten. Det kan undre, at nogen kan fi nde på at chikanere og ligefrem ty til vold mod folk, som blot forsøger at hjælpe andre. I bestemte områder af landet er brandfolk nødt til at have politieskorte for at kunne komme til at slukke brande. Både i Gellerup i Århus, Vollsmose i Odense og forskellige steder i København har brandvæsnet måtte bede om politieskorter. Reddere vil afdække håndtering af vold Netop på baggrund af stigningen i voldsepisoder herhjemme satte seks reddere sig for at undersøge, hvordan kolleger i London tackler trusler, vold og chikane på jobbet. I London har man haft problemet inde på livet i mange år, og derfor mente redderne, at det kunne være lærerigt at se, hvordan man håndterer problemet der. Turen blev fi nansieret gennem et studierejselegat på kr. fra Reddernes Landsklub samt støtte fra Falck. Deltagerne var Ejgil Jensen og Gunnar Coretto fra Lyngby, Morten Hoffmann-Timmol og Kenneth Jensen fra Taastrup samt Kim Winther og Søren Myrhøj fra Falck-Gården i Århus. Redderne rejste til London den første uge i oktober Med sig hjem i bagagen havde de en masse tanker og idéer til, hvordan man kan arbejde med problemstillingen herhjemme. Voldsomme overfald Generelt er fænomenet mere udbredt på de britiske øer end i Danmark. Der er stort set tilfælde af vold hver dag, og desværre er resultatet, at fl ere britiske brandfolk er begyndt at se det som en del af arbejdet. Der forekommer også voldsommere hændelser end i Danmark, og volden har allerede krævet sine første ofre. For eksempel mistede en brandmand livet, da han ville slukke en brand i en bil, hvor unge havde placeret en gascylinder, som eksploderede. Endvidere har der været tilfælde, hvor brandfolk har slukket brand i huse, hvor der var opsat miner, partisansøm, strømførende ledninger og huller i gulve, som var skjult af tæpper osv. Ofte bliver brandfolkene mødt af fl asker, raketter, mursten, spyt og skældsord, når de ankommer til en brand. Der er også eksempler, hvor unge har urinerede på brandbiler eller stjålet udstyr fra bilerne. Krævende at gøre en forskel Redder Morten Hoffmann-Timmol fra Taastrup har arbejdet i Falck i 22 år, og han fortæller, at turen blev en øjenåbner i forhold til, hvor meget det egentlig kræver, hvis man forventer at skulle gøre en forskel på området. Det koster en masse penge, og der er mange instanser indblandet i det. Det er så stort, og vi skal simpelthen gribe det helt anderledes an, end vi umiddelbart havde forestillet os. Altså vi troede jo, at vi kunne få fat i nogle af de unge fra 8

9 Vold mod redningsfolk Fakta ingsarbejdet? Taastrupgård [boligområde i Taastrup] og andre områder, også ved Ishøj og sådan noget. Men man kan jo se, at man for eksempel i København har prøvet med nogle arrangementer, og det har været en spontan enkeltstående succes, men det er gået død nu. Der er ikke nogle af programmerne, som kører videre. Nu er de så begyndt med et projekt i Vejle, og jeg håber, at de får et rigtig godt resultat, men spørgsmålet er, hvor længe projektet kan køre. I London bliver der uddannet folk til at køre kurser for de unge, og der er folk involveret på gadeplan, fortæller Morten Hoffmann-Timmol. Inden man når så langt, bør man starte med at få registreret, hvor stort problemet er i Danmark, og hvad det egentlig drejer sig om. På de britiske øer viser erfaringer, at brandfolkene fandt det besværligt og tidskrævende at registrere overfaldene. Morten Hoffmann-Timmol ønsker derfor at gøre det væsentligt lettere at udfylde registreringspapirerne. Det skal være en nem og overskuelig registrering, hvor man blot skal sætte krydser og kun skrive meget få linjer, mener redderen. Forebyg i stedet for at brandslukke Det handler om at få fat i de unge tidligt. Hvis de er år, så er det for sent, mener Morten Hoffmann-Timmol. Derfor er han netop nu i gang med at udbrede budskabet, og han kunne godt tænke sig, at der blev arrangeret et seminar, hvor man inviterede repræsentanter for de forskellige redningsaktører, politi, folk der arbejder med unge, Forsvarsministeriet og måske Velfærdsministeriet samt andre relevante aktører. En ekspert fra London Brandvæsen skulle så holde foredrag om de erfaringer, man har gjort sig på de britiske øer. Det kan godt være, at det ikke er så slemt med overfald i Danmark endnu, men netop derfor ønsker jeg, at vi kommer i gang med at forebygge. Det tager måske et par år at få noget op at stå, og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi kommer i gang hurtigst muligt, beretter Morten Hoffmann-Timmol. Han mener, at hvis man ikke gør noget, så vil problemet blot blive værre. Ikke for at male Fanden på væggen, men hvis der ikke sker noget, så tror jeg, at det vil eskalere, og at vi kun har set toppen af isbjerget nu. Teams der tager rundt i landet Morten Hoffmann-Timmol understreger, s Hver tredje voldshændelse sker på arbejdspladsen Generelt er der en stigning i voldshændelser i forbindelse med arbejde. Op mod hver tredje voldshændelse sker på arbejdspladsen. Men selv om der ikke er megen tvivl om selve tendensen, så er der stor usikkerhed omkring, hvordan den skal fortolkes og forklares. Formentlig er der tale om, at fysiske aggressioner i stigende grad bliver opfattet og defineret som vold. Derudover er området blevet udvidet til også at omfatte trusler og truende situationer. Flere vælger simpelthen at politianmelde voldshændelser i forbindelse med arbejde. Men i undersøgelserne antager man dog også, at en del af stigningen er reel, det vil sige, at et større antal mennesker faktisk udsættes for fysiske aggressioner under udøvelse af deres arbejde. Kilde: Professor Flemming Balvig, Københavns Universitet og forskningschef Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet: Volden i Danmark fra 1995 til 2005 (2006) og Danskernes udsathed for kriminalitet 1986 til 2005 (2006). Lange partisansøm er placeret lige under et vindue for at skade brandfolkene, når de klatrer ind

10 Vold mod redningsfolk s at det er vigtigt, at kurser for de unge ballademagere ikke bliver for fordanskede, og at man beholder den disciplin, som man arbejder med på de britiske kurser, for ellers lærer de unge ikke respekt. De unge skal tages alvorligt, de skal have og tage ansvar. I England bliver de trænet som rekrutter og retter ind til højre, men det skal naturligvis heller ikke blive for militaristisk, men det virker altså med noget disciplin. Forældre kom for eksempel og fortalte, at børnene havde lært så meget, og at de nu helt af sig selv var begyndt at smøre madpakke og tage rent tøj på og lignende, fortæller Morten Hoffmann-Timmol. Han forestiller sig også, at man kunne lave teams, som tager rundt i landet for at oplyse og arbejde med de unge. Det skulle være styret centralt, men teamet skulle involvere lokale, da det er meget vigtigt, at der er nogle med, som man kender i lokalsamfundet, og som man eventuelt vil kunne henvende sig til senere. Skyd efter ham, der står deroppe Men hvorfor sker overfaldene? Morten Hoffmann-Timmol mener, at det ofte skyldes kedsomhed blandt de unge. Falckfolkene fotograferet uden for Fire Brigades Union På de britiske øer er det oftest unge fra socialt belastede eller fattige familier, som laver ballade. I Danmark er det oftest unge med anden etnisk baggrund. Begge steder gælder det, at det ofte handler om, at de unge keder sig, og at der måske ikke er så mange tilbud til dem i lokalområdet. Derudover opleves uniformer muligvis som noget negativt blandt nogle udlændinge. Men jeg kan da også fortælle, at vi har oplevet en dansk far, som sagde til sin søn, at han skulle prøve at skyde efter mig med en raket, mens jeg stod på en stige og var ved at slukke en tagbrand nytårsaften, fortæller Morten Hoffmann-Timmol. Han havde dog ikke selv hørt det, men det havde en af hans kolleger, som fi k det standset. I Skotland har man indført en lov, som skal gøre det strafbart at udøve vold og trusler mod brand- og redningsfolk. Det sender et signal om, at man ikke vil acceptere det. Men jeg synes også, at det er vigtigt, at vi får pointeret, at andre ikke kan få hjælp, hvis brandfolkene spilder deres tid på drengestreger og chikane. En dag kunne det jo være en af de unges egen mor eller anden familie, der havde brug for hjælp, slutter Morten Hoffmann- Timmol. ú 10

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

BF-Stævne i Slagelse, side 8

BF-Stævne i Slagelse, side 8 nummer 5 september 2008 BF-Stævne i Slagelse, side 8 sforlig og arbejdsgrupper, side 4 Frivillige er en mangelvare, side 17 xxxxx_bf_ann_sikkerhed_a4_050908.indd 1 04/09/08 11:35:37 Analyse af manglende

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport NR. 6 - NOVEMBER 2007 sikker transport Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september og

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4 Nyhedsbrev fra Vejle Brandvæsen Forebyggelsesafdelingen December 2009 Livsfarlig containerbrand Se side 2 Livsfarlig containerbrand! Se side 2 Forebyg brand i containere Se side 2 Dødsbrande sker oftest

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 7. maj 2013 kl. 19.00 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere