NR. 1 - JANUAR Beredskab i Californien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien"

Transkript

1 NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien

2 Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik # Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere til at vælge ABC Brandteknik Miljøvenlig STCW uddannelse Miljø STCW uddannelse Brandbyer Miljøvenlig og konstruktioner Brandby Miljøvenlig STCW uddannelse A/S A/S Hvad gør du, Hvis din kollega falder om? Miljøvenlig brandsimulation #7362 I Danmark får mennesker hvert år hjertestop uden for hospitalet. Mindre end hver fjerde er i nærheden af nogen, der kan førstehjælp. Det kan du gøre noget ved! For din egen skyld og for din kollegas. Brug 12 timer af din virksomheds kostbare tid og lær at gi liv. Så er I beredt, når uheldet er ude. Se alle kurser på eller ring A5_ann_kursus_virksomhed.indd 1 09/03/06 10:40:22

3 MEre fokus på frivillige Frivillige i det danske redningsberedskab er ofte blevet rost, og der er gang på gang iværksat initiativer for at få flere frivillige. Alligevel bliver der færre frivillige i redningsberedskabet eller i hvert fald ikke flere. Når det sammenholdes med, at beredskabet er dimensioneret på grundlag af risici, som den enkelte kommune skal kunne imødegå med eget beredskab, så er det relevant at rejse spørgsmålet, om landets beredskab samlet set har kapaciteter til at modstå en egentlig katastrofe. Der er mange problemer forbundet med det at have frivillige og at være frivillig. Omkring 40 kommuner anvender for eksempel slet ikke frivillige i redningsberedskabet, grænsefladerne i beredskabet kan også være medvirkende til at holde de frivillige væk, og det statslige redningsberedskab er stadig fortrinsvis baseret på værnepligtige. Det er ellers en smuk tanke, at borgere i landet vil kunne hjælpe sig selv og andre, og derfor bliver frivillige i redningsberedskabet. Det ligger fast, at frivillige i en kommune udover øget robusthed producerer en nytteværdi, der væsentligt overstiger prisen for at have de frivillige, men det ligger også fast, at mange kommuner har fundet, at de kan undvære frivillige. De, der fravælger frivillige, fravælger en administrativ byrde, men de fravælger også en del af robustheden i beredskabet. Man kan sige, at harmonikaen ikke kan trækkes så langt ud i en kommune uden frivillige, som i en kommune med frivillige. Der ligger ikke heri en egentlig kritik af redningsberedskabet i kommuner uden frivillige. De har gjort, hvad de skulle, og har indrettet kommunens beredskab, så det kan løse såvel de almindeligt forekommende opgaver som de noget større. Problemet opstår først, hvis der sker noget, der er større end Seest-ulykken og olieforureningen i Grønsund. Ingen kommune har dimensioneret deres beredskab efter så store hændelser. Spørgsmålet er, om vi overhovedet kan klare en katastrofe i Danmark om det samlede beredskab i Danmark har en tilstrækkelig stor kapacitet. Arbejdet i redningsberedskabet er vigtigt, og vigtige opgaver i samfundet løses oftest af ansatte. Det gælder også f.eks. brandfolk. Problemet med ansatte er, at de skal have løn, og at der følgelig ikke vil være flere ansatte end højst nødvendigt. Det forholder sig anderledes med frivillige, men hvis de opfattes som konkurrenter til de ansatte, vil der være en grund til at holde frivillige ude. Det er et af de problemer, sforbundet arbejder med, for når de frivillige mangler, er samfundets robusthed mindre. Endelig skal nævnes sstyrelsens centre, som er en del af overbygningen til kommunernes redningsberedskaber. Selv om beredskabscentrene nu både har frivillige ved hvert center og de to DFI er i henholdsvis Herning og Hedehusene, så er det stadig værnepligtige, der bliver brugt mest, når kommunerne har brug for assistance fra beredskabscentrene til store ulykker som Seest og Grønsund. sforbundet kunne udtrykke som nytårsønske, at centrene fik en stor styrke frivillige, måske , som kunne være et beredskab for hele landet, og som kunne sikre robusthed i forhold til den katastrofe, som ikke indgår i kommunernes risikoanalyser. BEREDSKAB Indhold LEDER / INDHOLD En nytårshilsen til de frivillige... 4 Et år med forandringer Landschefens nytårshilsen Vold en del af redningsarbejdet? 8 Selvslukkende cigaretter snart en realitet Californien en ulykkesramt delstat Brandbiler i 100 år Frivillige i Fredericia Bedre Ældresikkerhed Øvelse Prins Jørgen Foredrag om klimaændringer VACPE International konference 23 DFI Information En god sæson i Barak H Regioner og kredse Deadline til næste nummer den 25. februar bladet udkommer den 27. marts Nummer 1 - Januar årgang Udgivet af: sforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Fax: Web: Ansvarshavende: Direktør Per Kjærholt Redaktion: Informationschef Mads Jakobsen Informationsmedarbejder Line Nielsen Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte indlæg. Produktion og annoncer: Horisont Gruppen a/s International House Center Boulevard København S Tlf Fax Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1/ / ISSN Abonnement: 2008, seks udgivelser, pris 120 kr. Tidsskriftet udkommer omkring den 25. i alle ulige måneder og tilsendes gratis frivillige i redningsberedskabet, statslige og kommunale myndigheder, politi, bedriftværnspligtige virksomheder samt politikere inden for stat, regioner og kommuner. Forsidefoto: istockphoto

4 Nytårshilsen En nytårshilsen til de Af forsvarsminister Søren Gade Her i denne tid er der tradition for at gøre status for det forløbne år og se fremad med udgangspunkt i de begivenheder, der har kendetegnet den seneste udvikling. Dette gælder også på beredskabsområdet, hvor jeg indledningsvis vil benytte lejligheden til at takke de mange frivillige i redningsberedskabet for den store uegennyttige indsats, I har ydet i forbindelse med hverdagens hændelser og jeres øvrige beredskabsmæssige gøremål i det forgangne år. I har bidraget positivt til vores fælles tryghed blev et år præget af en række naturkatastrofer forskellige steder i verden, som har stillet store krav til mange landes civilbeskyttelse. Jeg kan her nævne, at det danske redningsberedskab bistod Makedonien og Bosnien, da det sydlige Europa oplevede de største skovbrande i årtier. Redningsberedskabet har desuden bidraget med ekspertviden og materiel til sikkerhedssamarbejdet på Balkan, så Bosnien-Herzegovina, Montenegro og Serbien kan få genopbygget deres civilbeskyttelsesaktiviteter. Redningsberedskabet har desuden i FN-regi ydet bistand til det afrikanske kontinent i forbindelse med oversvømmelser i Ghana samt ydet støtte til Dansk Røde Kors indsats i Mozambique. Inden for landets grænser har Danmark i 2007 heldigvis været forskånet for de helt store ulykker og katastrofer. Alligevel viste redningsberedskabet også inden for landets grænser sine mangeartede kompetencer. Både ansatte og frivillige måtte i flere dele af landet til pumperne i forbindelse med forårets og sommerens store oversvømmelser. Blandt de mere sjældne hændelser kan nævnes, at redningsberedskabet har leveret rent drikkevand, indtil vandforsyningen i Køge igen fungerede, ligesom det kraftige snefald i begyndelsen af året betød, at redningsberedskabet måtte i aktion blandt andet med at evakuere og frigrave et tog. Udviklingen viser, at vi er nødt til fortsat at fokusere på samfundets robusthed og befolkningens tryghed i dagens sårbare virkelighed. I den sammenhæng er det vigtigt, at alle relevante aktører arbejder sammen på tværs og planlægger for både de almindeligt forekommende og de værst tænkelige situationer. Det er samtidig af 2007 blev et år præget af en række naturkatastrofer forskellige steder i verden stor betydning, at vi kan trække på alle relevante ressourcer, når uheldet er ude. Også på de frivillige i redningsberedskabet. I 2007 har vi haft lejlighed til at sætte beredskabet under lup med indgåelsen af den politiske aftale om redningsberedskabet efter De frivillige har naturligvis fået en central placering i aftalen, hvilket jeg er godt tilfreds med. Blandt aftalens initiativer på frivilligområdet kan jeg blandt andet nævne, at der i løbet af forligsperioden skal gennemføres følgende: En styrkelse af hvervningen til Den Frivillige Indsatsstyrke Finansieringen af sstyrelsens Frivilligcenter er bragt på plads, så centret kan videreføres Etablering af et landsdækkende register med personel, der har meldt sig frivilligt, som kan indsættes til såvel national som international indsats sforbundets bevilling er forøget med ca. 10 pct. årligt med henblik på en styrkelse af forbundets informations- og hverveindsats Sidstnævnte område har jeg store forventninger til. sforbundet har ved flere lejligheder gjort opmærksom på et behov for at styrke rekrutteringen af frivillige til især kommunerne, hvor antallet af frivillige i redningsberedskabet i de senere år i bedste fald kan siges at være stagneret. Med aftalen har sforbundet nu fået mulighederne for at styrke rekrutteringen og jeg ser frem til at følge udviklingen på dette område. Også i relation til informationsindsatsen har jeg en positiv forhåbning om, at særligt de lokale brandforebyggende aktiviteter kan blive endnu bedre i et givtigt samarbejde mellem forbundets medlemmer ude i de enkelte kredse og det lokale kommunale redningsberedskab. Netop et udvidet samarbejde mellem sforbundet og kommunerne kunne blive et af resultaterne af et og især for frivilligområdet helt centralt element i den politiske aftale, som jeg endnu ikke har været inde på nemlig Frivilligundersøgelsen. Der er således ved at blive gennemført en undersøgelse af de statslige ressourcer ca. 40 mio. kr. årligt der allokeres til frivilligområdet. Heri indgår også de ca. 12,5 mio. kr., som sforbundet på årsbasis får via finansloven. Arbejdsgruppen har fået til opgave at se på, om pengene til frivilligområdet kan anvendes endnu bedre og mere målrettet

5 Nytårshilsen frivillige for på den måde at styrke anvendelsen af frivillige inden for redningsberedskabet. sforbundet deltager sammen med blandt andet Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale schefer samt sstyrelsen og Forsvarsministeriet naturligvis i den arbejdsgruppe, der skal gennemføre arbejdet. Jeg vil gerne fremhæve arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende frivilligområdet, der er kommet godt i gang. Jeg glæder mig over, at mine forhåbninger til sforbundets medvirken til dette arbejde som jeg udtrykte i septembernummeret af BEREDSKAB hidtil er indfriet. Den nye politiske aftale om redningsberedskabet er efter min opfattelse et udtryk for, at beredskabets indsats og position i det moderne samfund får et stadig større fokus i vore fælles bestræbelser på at skabe en tryg og sikker tilværelse for os alle. Der er nu igangsat en proces, der indebærer initiativer og forandringer, som beredskabets ansatte og frivillige kommer til at føle mere eller mindre direkte i deres hverdag, og som vi i de kommende år skal bidrage til at gennemføre. Jeg ser frem til, at de kommende års udfordringer vil blive mødt i en positiv ånd af alle involverede parter og med den fleksibilitet og kreativitet, der jo er et centralt kendetegn for beredskabets måde at løse sine opgaver på. Der er meget at glæde sig over og der Inden for landets grænser har Danmark i 2007 heldigvis været forskånet for de helt store ulykker og katastrofer er meget at se frem til. Jeg vil afslutte med at ønske alle jer frivillige såvel i sforbundet, kommunerne som sstyrelsen og jeres familier et godt nytår. Især vil jeg gerne sige mange tak for den store indsats, I har leveret i 2007 en indsats, som jeg håber, I også vil yde i ú

6 Nytårshilsen Et år med forandringer Præsident Bjarne Laustsen gør status over året, der er gået, og ser frem mod nye udfordringer i Et år, som kommer til at byde på mange spændende initiativer og opgaver for sforbundet. Af Mads Jakobsen 2007 blev et forandringens år for sforbundet. Organisatorisk fulgte kredsene de nye kommunegrænser, hvilket betød, at 103 kredse blev til 75 kredse. Det har betydet, at en række kredse er blevet sammenlagt til en kreds. Nye kulturer er opstået, nye stærke kredse har set dagens lys. Selvfølgelig skal man finde fælles fodslag, hvis de sammenlagte kredse har haft forskellige tilgangsvinkler til arbejdsopgaver og sammenlægningerne, men Bjarne Laustsen mener, at dette har været med til at styrke sforbundet. Jeg er ikke i tvivl om, at vi som forbund er kommet styrket ud af denne sammenlægning. Det er klart, at der har skullet indgås kompromiser i forbindelse med nogle kredssammenlægninger, men sådan er det med ægteskaber. Men jeg kan se, at man mange steder har forstået at tage det bedste med fra sin egen kreds, som man så har formået at udnytte til alles fordel i den nye kreds. Effekten bliver, at vi har fået nogle kredse, der efter min vurdering er mere robuste, og i nogle tilfælde også kan varetage flere redningsrelaterede opgaver. Jeg har i løbet af året ved selvsyn haft mulighed for at møde nogle af kredsene, og herfra er meldingen, at der hersker en positiv stemning, og at der er blevet arbejdet konstruktivt for at få den nye kreds stablet på benene. De nye, større kredse har også betydet et øget behov for frivillige i redningsberedskabet. Derfor har mange kommuner og kredse brugt 2007 på at køre hvervekampagner. Kampagner, som også vil fortsætte i I den forbindelse vil jeg gerne takke Post Danmark, som i februar måned i år har givet tilladelse til, at sforbundet får opstillet hvervebrochurer på alle landets posthuse. Nogle kredse mangler op mod frivillige, så der er bestemt grund til at have fokus på behovet for frivillige i redningsberedskabet. I dagens Danmark hænger frivillige ikke på træerne, og det kan tage mange år, før behovet er dækket hvis det overhovedet bliver det, pointerer Bjarne Laustsen med henvisning til den undersøgelse, der blev lavet i 2006 i samarbejde mellem Foreningen for Kommunale schefer og sforbundet. Undersøgelsen viser, at der mangler flere end frivillige på landsplan. sforlig Sidst i april blev den politiske aftale om redningsberedskabet indgået. sforbundet havde udarbejdet en række ønsker, som forbundet ønskede implementeret i forliget. Vi har brugt meget energi på at få et godt forlig hjem til de frivillige i redningsberedskabet. Desværre må vi konstatere, at det ikke lykkedes, og at kun ganske få af vores ønsker blev imødekommet. Men vi har tidligere givet udtryk for vores frustration over, at de frivillige ikke bliver mere værdsat og tilgodeset fra politisk side. Derfor må vi fortsat arbejde konstruktivt for, at politikerne frem mod indgåelsen af næste forlig får øjnene op for den vigtige ressource, som de frivillige er. Det kan ganske enkelt ikke siges for mange gange. Det er den ressource, der kan trækkes på, når der sker store ulykker og katastrofer herhjemme. Vi er nødt til at sikre, at den ressource er til rådighed, da vi efter min bedste overbevisning ikke har råd til at lade være, hvis vi skal kunne føle os trygge i fremtiden. En positiv ting udsprang dog af forliget. Vi fik igangsat en rigtig god dialog med alle parterne inden for redningsberedskabet, og jeg håber, at vi kan fortsætte dette konstruktive samarbejde i fremtiden. I det kommende regeringsgrundlag er det fastlagt, at der skal nedsættes en forsvarskommission. Den skal indeholde forsvarets og beredskabets aktører, som dog ikke er nærmere defineret. Men jeg vil arbejde for, at redningsberedskabet bliver særskilt repræsenteret, da det er en yderst vigtig del af samfundets grundsten, fortæller Bjarne Laustsen. Det kommende år Det kommende år tegner til at blive en spændende udfordring for de frivillige og sforbundet. Der ligger nye udfordringer og projekter forude, som vi er beredte til at tage fat på. Et af de helt store projekter bliver at få lanceret projektet Bedre Ældresikkerhed på landsplan. Det er en opgave, som hele forbundet skal være med til at løfte. Sammen med en række samarbejdspartnere er der udarbejdet et koncept, der kan være med til at gøre en markant forskel blandt ældre. Der er i den grad brug for information om sikkerhed for ældre, og målet er, at antallet af ældre, der kommer til skade i hjemmet, falder. Derudover skal sforbundets engagement på førstehjælpsområdet styrkes yderligere. I første kvartal kører vores hjertestarterkampagne fortsat, og nye tiltag på området vil se dagens lys. For selvom vi uddanner omkring personer om året i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og brugen af hjertestarter,

7 Nytårshilsen så er der stadig behov for en styrkelse af området. Det ligger også i naturlig forlængelse af vores mission og vision. Sideløbende med alt dette vil en lang række forebyggende aktiviteter og projekter blive søsat, så det bliver bestemt endnu et travlt år for de frivillige, der selvfølgelig også løbende skal varetage operationelle indsatser, og sforbundet, slutter Bjarne Laustsen, der samtidig også vil benytte lejligheden til at ønske alle frivillige i redningsberedskabet og sforbundets samarbejdspartnere et rigtig godt nytår. ú Landschefens nytårshilsen Af Bent Mortensen, landschef Så gik endnu et år, og det er tid at kigge tilbage og se på, hvad vi nåede. Faktisk er det ikke helt let at beskrive, for det handler både om de 13 resultatkrav i resultatkontrakten med sstyrelsen, de 48 initiativer i strategiplanen, og en meget lang række initiativer i kredse og regioner. Vi har nået meget på alle niveauer i organisationen, men når jeg ser tilbage, så er der alligevel noget, der springer i øjnene. Redningsberedskabsprisen blev uddelt for første gang. Det er vi stolte af i sforbundet, dels fordi det var os, der tog initiativet til prisen, dels fordi vi mener, at der er et reelt behov for at kunne hædre redningsberedskabets hverdagshelte. Sammenlægningen af kredsene var en reform i sforbundet, og i al beskedenhed en reform, der forløb bedre end de andre reformer i samfundet. Det egentlige arbejde med sammenlægningerne blev gjort i 2006, men det var i 2007, at de nye kredse skulle i gang med arbejdet. Såvel landsledelsen som regionsledelserne og kredsledelserne har fundet sig godt til rette, og det er ikke problemerne, men opgaverne og mulighederne, der sætter dagsordenen. Det kan vi alle være stolte af, for det havde slet ikke behøvet at være sådan. Kommunalreformen var en udfordring i forhold til pladserne i beredskabskommissionerne, men også på det område er der gjort et godt arbejde på alle niveauer, og sforbundet har i dag en større procentdel af pladserne end før reformen. Aktivitetsbaseret tilskud er nu indarbejdet i sforbundet, og det betyder, at vi kan redegøre for brugen af det beløb, vi hvert år giver til arbejdet i kredse og regioner. Netop det, at vi har dokumentationen i orden, var grundlaget for, at vi kunne hæve det årlige tilskud med godt 23 % i forligsperioden. sforliget var en stor opgave for præsidiet. Vi opnåede ikke revolutionerende forbedring af forholdene for de frivillige, men der er ikke tvivl om, at der i forbindelse med forliget har været fokus på frivillige. Som følge af forliget er således nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge frivilligområdet. sforbundet er medlem af arbejdsgruppen, og vi forventer et resultat, der vil medvirke til at fremme frivilligsagen. sforbundet har udviklet førstehjælpsområdet i året, der gik. Der er afholdt temamøder for instruktører, og forbundet har udgivet egne bøger. Det er udtryk for en opprioritering af førstehjælpsområdet, som landsledelsen har diskuteret og vedtaget, og som vil blive mere synligt i de kommende år. Ældreprojektet er kommet godt i gang, men vil fortsætte de næste år. Ældre er en målgruppe, som i høj grad kan hjælpes med forebyggelse og hjælp til selvhjælp. sforbundet samarbejder med Falck i dette projekt, som allerede har vist sig bæredygtigt, og som vil komme ud til endnu flere ældre. Selv om meget er godt, så er der mange og store opgaver at tage fat i. Det allermest væsentlige er, at der efter kommunalreformen er næsten 40 kommuner, der ikke anvender frivillige i redningsberedskabet. Det giver sforbundet en opgave, der næsten er for stor. Det betyder ikke, at vi giver op på forhånd, men til løsning af den opgave er der virkelig brug for alle gode kræfter. Hjemmeværnet er også stadig en stor opgave. sforbundet har valgt samarbejdets vej, men vi kommer til at beskrive vores holdning til hjemmeværnet som konkurrent og samarbejdspartner. Tiden nærmer sig, hvor der skal laves et nyt forsvarsforlig, og til den tid er det vigtigt, at sforbundet har sat ord på vores holdning til hjemmeværnet. For at kunne løse vores opgave må vi være en stærk organisation. Det bliver vi ved at arbejde synligt og have klare holdninger, men også ved at være den reelle organisation for de frivillige i redningsberedskabet alle de frivillige. Derfor er det en opgave at få tilknyttet de resterende frivillige til sforbundet, så vi sammen kan være stærke nok til at gøre en forskel. Jo, der er mange opgaver for sforbundet. Jeg bruger lejligheden til at takke alle sforbundets medlemmer for deres arbejde for redningsberedskabet og sforbundet. Jeg ønsker alle et godt og aktivt nytår, og håber, at vi sammen opnår resultater, der styrker frivilligelementet og redningsberedskabet og giver befolkningen en mere tryg hverdag. ú

8 vold en del af redn Flere undersøgelser peger på en stigning i arbejdsrelateret vold. Både brandfolk, politi, ambulancefolk og sågar frivillige har oplevet at blive chikaneret, truet eller overfaldet, mens de udfører deres arbejde. Af Line Nielsen De seneste år er der kommet fl ere og fl ere historier frem i pressen om folk, som ikke respekterer politi og redningsfolks arbejde; som vil helt tæt på og tage billeder af ulykker. Det har i nogle tilfælde været nødvendigt at opsætte afskærmning for at kunne få lov til at arbejde i fred. Men ikke nok med, at redningsfolk chikaneres, der har også været en del voldelige episoder også blandt frivillige. Der har for eksempel været fl ere episoder, hvor hjemmeværnsfolk er blevet påkørt under tjeneste. Den mest dramatiske episode var i juni 2006, hvor en hjemmeværnsmand, som stod for trafi kregulering ved et stævne, blev påkørt og slæbt 25 meter efter en bil. I marts 2007 blev Falck i Farum kaldt ud til en brand ved den lokale ungdomsskole. Her blev brandfolkene mødt af en eller fl ere unge, som kastede sten og muligvis en molotovcocktail mod brandsprøjten. Det kan undre, at nogen kan fi nde på at chikanere og ligefrem ty til vold mod folk, som blot forsøger at hjælpe andre. I bestemte områder af landet er brandfolk nødt til at have politieskorte for at kunne komme til at slukke brande. Både i Gellerup i Århus, Vollsmose i Odense og forskellige steder i København har brandvæsnet måtte bede om politieskorter. Reddere vil afdække håndtering af vold Netop på baggrund af stigningen i voldsepisoder herhjemme satte seks reddere sig for at undersøge, hvordan kolleger i London tackler trusler, vold og chikane på jobbet. I London har man haft problemet inde på livet i mange år, og derfor mente redderne, at det kunne være lærerigt at se, hvordan man håndterer problemet der. Turen blev fi nansieret gennem et studierejselegat på kr. fra Reddernes Landsklub samt støtte fra Falck. Deltagerne var Ejgil Jensen og Gunnar Coretto fra Lyngby, Morten Hoffmann-Timmol og Kenneth Jensen fra Taastrup samt Kim Winther og Søren Myrhøj fra Falck-Gården i Århus. Redderne rejste til London den første uge i oktober Med sig hjem i bagagen havde de en masse tanker og idéer til, hvordan man kan arbejde med problemstillingen herhjemme. Voldsomme overfald Generelt er fænomenet mere udbredt på de britiske øer end i Danmark. Der er stort set tilfælde af vold hver dag, og desværre er resultatet, at fl ere britiske brandfolk er begyndt at se det som en del af arbejdet. Der forekommer også voldsommere hændelser end i Danmark, og volden har allerede krævet sine første ofre. For eksempel mistede en brandmand livet, da han ville slukke en brand i en bil, hvor unge havde placeret en gascylinder, som eksploderede. Endvidere har der været tilfælde, hvor brandfolk har slukket brand i huse, hvor der var opsat miner, partisansøm, strømførende ledninger og huller i gulve, som var skjult af tæpper osv. Ofte bliver brandfolkene mødt af fl asker, raketter, mursten, spyt og skældsord, når de ankommer til en brand. Der er også eksempler, hvor unge har urinerede på brandbiler eller stjålet udstyr fra bilerne. Krævende at gøre en forskel Redder Morten Hoffmann-Timmol fra Taastrup har arbejdet i Falck i 22 år, og han fortæller, at turen blev en øjenåbner i forhold til, hvor meget det egentlig kræver, hvis man forventer at skulle gøre en forskel på området. Det koster en masse penge, og der er mange instanser indblandet i det. Det er så stort, og vi skal simpelthen gribe det helt anderledes an, end vi umiddelbart havde forestillet os. Altså vi troede jo, at vi kunne få fat i nogle af de unge fra 8

9 Vold mod redningsfolk Fakta ingsarbejdet? Taastrupgård [boligområde i Taastrup] og andre områder, også ved Ishøj og sådan noget. Men man kan jo se, at man for eksempel i København har prøvet med nogle arrangementer, og det har været en spontan enkeltstående succes, men det er gået død nu. Der er ikke nogle af programmerne, som kører videre. Nu er de så begyndt med et projekt i Vejle, og jeg håber, at de får et rigtig godt resultat, men spørgsmålet er, hvor længe projektet kan køre. I London bliver der uddannet folk til at køre kurser for de unge, og der er folk involveret på gadeplan, fortæller Morten Hoffmann-Timmol. Inden man når så langt, bør man starte med at få registreret, hvor stort problemet er i Danmark, og hvad det egentlig drejer sig om. På de britiske øer viser erfaringer, at brandfolkene fandt det besværligt og tidskrævende at registrere overfaldene. Morten Hoffmann-Timmol ønsker derfor at gøre det væsentligt lettere at udfylde registreringspapirerne. Det skal være en nem og overskuelig registrering, hvor man blot skal sætte krydser og kun skrive meget få linjer, mener redderen. Forebyg i stedet for at brandslukke Det handler om at få fat i de unge tidligt. Hvis de er år, så er det for sent, mener Morten Hoffmann-Timmol. Derfor er han netop nu i gang med at udbrede budskabet, og han kunne godt tænke sig, at der blev arrangeret et seminar, hvor man inviterede repræsentanter for de forskellige redningsaktører, politi, folk der arbejder med unge, Forsvarsministeriet og måske Velfærdsministeriet samt andre relevante aktører. En ekspert fra London Brandvæsen skulle så holde foredrag om de erfaringer, man har gjort sig på de britiske øer. Det kan godt være, at det ikke er så slemt med overfald i Danmark endnu, men netop derfor ønsker jeg, at vi kommer i gang med at forebygge. Det tager måske et par år at få noget op at stå, og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi kommer i gang hurtigst muligt, beretter Morten Hoffmann-Timmol. Han mener, at hvis man ikke gør noget, så vil problemet blot blive værre. Ikke for at male Fanden på væggen, men hvis der ikke sker noget, så tror jeg, at det vil eskalere, og at vi kun har set toppen af isbjerget nu. Teams der tager rundt i landet Morten Hoffmann-Timmol understreger, s Hver tredje voldshændelse sker på arbejdspladsen Generelt er der en stigning i voldshændelser i forbindelse med arbejde. Op mod hver tredje voldshændelse sker på arbejdspladsen. Men selv om der ikke er megen tvivl om selve tendensen, så er der stor usikkerhed omkring, hvordan den skal fortolkes og forklares. Formentlig er der tale om, at fysiske aggressioner i stigende grad bliver opfattet og defineret som vold. Derudover er området blevet udvidet til også at omfatte trusler og truende situationer. Flere vælger simpelthen at politianmelde voldshændelser i forbindelse med arbejde. Men i undersøgelserne antager man dog også, at en del af stigningen er reel, det vil sige, at et større antal mennesker faktisk udsættes for fysiske aggressioner under udøvelse af deres arbejde. Kilde: Professor Flemming Balvig, Københavns Universitet og forskningschef Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet: Volden i Danmark fra 1995 til 2005 (2006) og Danskernes udsathed for kriminalitet 1986 til 2005 (2006). Lange partisansøm er placeret lige under et vindue for at skade brandfolkene, når de klatrer ind

10 Vold mod redningsfolk s at det er vigtigt, at kurser for de unge ballademagere ikke bliver for fordanskede, og at man beholder den disciplin, som man arbejder med på de britiske kurser, for ellers lærer de unge ikke respekt. De unge skal tages alvorligt, de skal have og tage ansvar. I England bliver de trænet som rekrutter og retter ind til højre, men det skal naturligvis heller ikke blive for militaristisk, men det virker altså med noget disciplin. Forældre kom for eksempel og fortalte, at børnene havde lært så meget, og at de nu helt af sig selv var begyndt at smøre madpakke og tage rent tøj på og lignende, fortæller Morten Hoffmann-Timmol. Han forestiller sig også, at man kunne lave teams, som tager rundt i landet for at oplyse og arbejde med de unge. Det skulle være styret centralt, men teamet skulle involvere lokale, da det er meget vigtigt, at der er nogle med, som man kender i lokalsamfundet, og som man eventuelt vil kunne henvende sig til senere. Skyd efter ham, der står deroppe Men hvorfor sker overfaldene? Morten Hoffmann-Timmol mener, at det ofte skyldes kedsomhed blandt de unge. Falckfolkene fotograferet uden for Fire Brigades Union På de britiske øer er det oftest unge fra socialt belastede eller fattige familier, som laver ballade. I Danmark er det oftest unge med anden etnisk baggrund. Begge steder gælder det, at det ofte handler om, at de unge keder sig, og at der måske ikke er så mange tilbud til dem i lokalområdet. Derudover opleves uniformer muligvis som noget negativt blandt nogle udlændinge. Men jeg kan da også fortælle, at vi har oplevet en dansk far, som sagde til sin søn, at han skulle prøve at skyde efter mig med en raket, mens jeg stod på en stige og var ved at slukke en tagbrand nytårsaften, fortæller Morten Hoffmann-Timmol. Han havde dog ikke selv hørt det, men det havde en af hans kolleger, som fi k det standset. I Skotland har man indført en lov, som skal gøre det strafbart at udøve vold og trusler mod brand- og redningsfolk. Det sender et signal om, at man ikke vil acceptere det. Men jeg synes også, at det er vigtigt, at vi får pointeret, at andre ikke kan få hjælp, hvis brandfolkene spilder deres tid på drengestreger og chikane. En dag kunne det jo være en af de unges egen mor eller anden familie, der havde brug for hjælp, slutter Morten Hoffmann- Timmol. ú 10

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp Oktober 2008 nr. 85 Udgives af TEMA Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger til rollemodel Indhold: 1 Leder 2 Frem med succeshistorierne 4 Taking the Lead 6 Besir tager føringen 8 Vi skal

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik Redderen Nr. 4 Maj 2014 37. årgang Vi besøger Falck Teknik 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr.

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr. Nyhedsmagasin nr. 1 Gør vold på din arbejdsplads til historie Autoritetstab skaber konflikt Blå blink og blå mærker Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes voldsomudtryksform 2 Dialog på afveje Bestil

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer [ samtænkningssektionen i hjemmeværnskommandoen 2013-2014 ] samtænkning.dk SIKKERHED OG BEREDSKAB I DANMARK Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læs side 28-32 Dagen derpå Business

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Rapperne. fra Galaksen. Udviklingshæmmedes privatøkonomi malkes. Frivillighed i fokus. bladet. Rå rim giver succesoplevelser og en ny måde at lære på

Rapperne. fra Galaksen. Udviklingshæmmedes privatøkonomi malkes. Frivillighed i fokus. bladet. Rå rim giver succesoplevelser og en ny måde at lære på ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2013 62. årgang bladet Rapperne fra Galaksen Rå rim giver succesoplevelser og en ny måde at lære på Udviklingshæmmedes privatøkonomi malkes

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs?

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Nr. 1 Februar/marts 2008 DBI 71 omkom ved brandulykker i 2007 Omfattende program for DBI-dag 2008 Messerejse til IFSEC, Birmingham Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Sådan håndteres kriser

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere