Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS Annullerer alle tidligere udgaver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver."

Transkript

1 Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale og forsikringsforhold 2.1 Organisation 2.2 Målsætning 2.3 Opgaver 2.4 Planlægning 2.5 Økonomi 2.6 Greenkeeperens opgaver 3.1 Indledning 3.2 Arbejdsopgaver i årets løb 3.3 Åbning og lukning af banen 3.4 Flytning af huller 3.5 Placering af bane markeringer og hulplacering 3.6 Turnerings banen før under og efter 3.7 Bunkers 3.8 Klipning 3.9 Luftning 3.10 Vertikalskæring 3.11 Topdressing 3.12 Jordbunds- og planteanalyser 3.13 Gødning 3.14 Vanding 3.15 Eftersåning 3.16 Lægning af græstørv 3.17 Sygdomme og deres bekæmpelse 3.18 Skadedyr og deres bekæmpelse 3.19 Ukrudt og dets bekæmpelse 3.20 Sprøjtemateriel 3.21 Sprøjtevejledning 3.22 Maskiner 3.23 Baneudstyr 3.24 Beplantning 4.1 Lovgrundlag for naturpleje 4.2 Fortidsminder 4.3 Pleje af naturtyper 5.1 Løn og arbejdsvilkår 5.2 Sociale ydelser og skat 5.3 Brand og anden tingskadesforsikring 5.4 Ulykkesforsikring 5.5 Motoransvarsforsikring 5.6 Arbejdsmiljø 5.7 Uddannelse af markpersonale 1 12/2002

3 Anlæggelse, ændring af golfbaner 6.1 Banearkitektur 6.2 Projektering 6.3 Anlæggelse 6.4 Korte baner 6.5 Vedligeholdelse af nyanlæg Course Rating og Slope 7.1 Course Rating, slope, par og regler for baneopmåling 7.2 Handicapnøglen Lokale Regler 8.1 Fastsættelse af Lokale Regler 8.2 Lokale Reglers indhold 8.3 Markeringer på banen 8.4 Ordensforskrifter Diverse 9.1 Tilskudsmuligheder indenfor baneområdet 2 12/2002

4 1.1 KONSULENTTJENESTEN Konsulentbistanden kan vælges uden omkostninger for klubberne, og den omfatter: Besøg af banekonsulent efter henvendelse fra klubben med henblik på gennemgang af bane, miljøforhold eller maskinpark. Efter besøget fremsendes skriftlig rapport til klubben og greenkeeperen. I specielle tilfælde kan anden fremsendelse aftales. Telefonkonsultation, som når som helst kan finde sted og aftales. Konsulentbistand til driften omfatter Rådgivning og kontakt til myndigheder. Besvarelse af spørgsmål vedrørende vedligeholdelse af golfbaner. Vejledning ved udarbejdelse af arbejdsplaner, budgetter m.v. Tilsendelse af planlægningsskemaer og banerapporter. Vejledning ved udtagning af jordprøver og udarbejdelse af gødningsplaner. Analyser og jordprøver foregår på laboratorium for klubbens regning. Vejledning om bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og insektangreb. Hjælp til udtagning af prøver til analyse, som foregår på laboratorium for klubbens regning. Vejledning vedrørende indkøb af maskiner og diverse baneudstyr. Vejledning ved ansættelse af greenkeeper og medhjælper. Planlægning af afholdelse af kurser for greenkeepere og deres medhjælpere. Udsendelse af informationsbreve og artikler om emner der vedrører driften af banerne, samt løbende revidering af banehåndbogen. Igangsættelse af og information til klubberne om eksperimenter og forsøg indenfor baneplejen. Vejledning i forbindelse med kortlægning af miljøforhold, herunder udarbejdelse af grønne regnskaber, miljøredegørelser og arbejdspladsvurderinger. Hjælp til miljøarbejdet i klubberne. Konsulentbistand til nyanlæg Deltagelse i forberedende møder og i forhandlinger med myndigheder. 3 12/2002

5 Vurdering af jordbundsforhold på arealer, hvorpå der tiltænkes anlagt golfbaner. Rådgivning vedrørende egnede fremgangsmåder ved nyanlæg, ændringer eller udvidelser af eksisterende baner. Rådgivning og vejledning ved planlægning og indhentning af tilbud. Vejledning i opstilling af anlægsbudgetter og driftsbudgetter. Rådgivning vedrørende god nabopleje - dialog med lokale beboere, frivillige organisationer, myndigheder m.m. Undtagelse Undtaget er direkte tilsyn med anlægsarbejde, herunder kontrol af anvendelsen af arkitektens tegninger. DGU's banekonsulenter kan henvise til en arbejdsleder, der mod et honorar kan påtage sig tilsynsopgaver. Denne arbejdsleder eller konsulent arbejder efter retningslinier, som DGU's banekonsulenter i hvert enkelt tilfælde afstikker. Brug af konsulenterne Kravene til DGU's banekonsulenttjeneste øges betydelig i takt med den kraftige vækst i antallet af baner, spillere og disses udnyttelse af banerne og de stadig større krav til banernes kvalitet. For i videst muligt omfang at kunne yde klubberne den service, der ligger i konsulentbistanden, er en rationel arbejdsgang nødvendig, og det kan kun opnås gennem en planlægning, hvori klubberne deltager aktivt og med forståelse. Det er i denne forbindelse især vigtigt, at klubber, der ønsker besøg af banekonsulenterne, i god tid forinden retter henvendelse til en af disse for at træffe en aftale. Kun på denne måde kan banekonsulenterne fornuftigt planlægge deres rejser, møder og andre opgaver. Der kan selvfølgelig opstå situationer, hvor ambulancetjeneste er nødvendig, men vor erfaring viser, at hurtig udrykning kun yderst sjældent behøver at finde sted. Det er banekonsulenternes opgave og indenfor deres kompetence at foretage en selvstændig vurdering af alle de aktuelle problemer, der kan opstå på golfbanerne. 4 12/2002

6 2.1 ORGANISATION Da golfspillets kvalitet er helt afhængig af den bane, der spilles på, og da udgifterne til banens vedligeholdelse er langt den største post på klubbens regnskab, er det indlysende, at en dygtig greenkeeper og et erfarent og velfungerende baneudvalg er et afgørende led i klubbens organisation. Placering i klubbens organisation Baneudvalget vil som regel være et af de udvalg, som vedtægterne udtrykkeligt nævner bør nedsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger en formand, som udvælger de øvrige medlemmer, som derefter godkendes af bestyrelsen. Formanden bør være medlem af bestyrelsen for at fastholde det direkte ansvar og sikre den fornødne kommunikation ag koordination med klubbens øvrige aktiviteter. Udvalgets placering i klubbens organisationsplan vil typisk være denne: 5 12/2002

7 Generalforsamling Bestyrelse Sekretariat Bogholder Ordens- og regeludvalg Handicapkomité Træner Greenkeeper Lærling Assistent Lærling Assistent Bane- Turnerings- Junior- Elite Begynder Sponsor Info- Klubhus udvalg udvalg udvalg Udvalg udvalg udvalg udvalg udvalg Klub- Restaublad ratør 6 12/2002

8 Funktionsbeskrivelse Bestyrelsen fastlægger udvalgets generelle opgaver og kompetence: Baneudvalget har til opgave at tilrettelægge og gennem greenkeeperen at forestå baneanlæggets drift, vedligeholdelse og eventuelle ændring. I funktionsbeskrivelsen for udvalget vil opgaverne være mere detaljeret beskrevet, jf. afsnit 2.3. Baneudvalgets sammensætning Til varetagelse af disse opgaver må udvalget have et vist antal medlemmer. Det anbefales, at et bestyrelsesmedlem er født formand, og at han vælger de øvrige medlemmer, som derefter skal godkendes af bestyrelsen. Antallet af medlemmer bør næppe være mere end tre til fire. Men det anbefales, at klubbens greenkeeper er med i udvalget. Det er selvfølgelig vanskeligt at sige noget præcist om, hvilke kvalifikationer et baneudvalgsmedlem skal have. Det er vigtigt, at der i udvalget er repræsenteret kvalifikationer som indsigt i økonomi og regnskab, ledelseserfaring, maskinteknisk viden, og især forståelse af golfspillets natur, golfbanens arkitektur, og fornemmelse for de grundlæggende kvaliteter i en god golfbane. Arbejdsmaterialer Hvert medlem af udvalget bør udstyres med følgende arbejdsmaterialer, i den udstrækning det findes i baneudvalget. Materialet leveres tilbage til baneudvalget, når vedkommende træder ud af udvalget : 1) Klubbens vedtægter. 2) Klubbens målsætningspapirer. 3) Udvalgets opgavebeskrivelse. 4) Udvalgets forretningsorden. 5) Udvalgets målsætning. 6) Udvalgets aktivitetsplan. 7) Udvalgets budget. 8) Udvalgets arbejdsfordelingsplan. 9) Udvalgets mødereferater og årsberetning for sidste år. 10) Udvalgets eventuelle instrukser, retningslinier og formularsæt. 11) Denne banehåndbog, hvori eventuelt det ovennævnte materiale kan indsættes. 7 12/2002

9 Forretningsorden Udvalget skal fastsætte sin egen forretningsorden. F. eks. : 1) Udvalget konstituerer sig med bestyrelsesmedlemmet som formand og med et medlem som sekretær. 2) Formanden (i dennes fravær sekretæren) indkalder skriftligt til udvalgsmøder med mindst én uges varsel og med angivelse af dagsorden. 3) Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 4) Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5) Sekretæren udarbejder skriftligt referat af møderne, som betragtes som godkendt, hvis indsigelser ikke er modtaget inden for tre dage efter udsendelsen til eventuelt klubbladet og andre berørte udvalg. 6) I rutinesager eller situationer, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe en afgørelse inden for udvalgets målsætning. 7) Formanden skal godkende og attestere alle udgiftsbilag. 8) Skriftlig årsberetning udarbejdes til generalforsamlingen. Arbejdsproces Effektivt udvalgsarbejde følger denne procesmodel: Målformulering Planlægning Udførelse Resultatkontrol Vurdering 8 12/2002

10 2.2 MÅLSÆTNING: Klubbens baneudvalg bør have en målsætning for sit arbejde; et svar på spørgsmålet: Hvordan skal vores bane være? Målsætningen skal være langsigtet, dvs. række år frem, da golfbaner består længe og tager lang tid at ændre. Det er også meget afhængigt af klubbens økonomi. Man kan ikke med et lavt kontingent forvente en velplejet mesterskabs bane. Målsætningen skal omhandle: banens kapacitet - antal huller - trafikvenlighed etc. faciliteter f.eks. - maskinhus - træningsbane - par-3-bane spillemæssige kvaliteter - f.eks. - mesterskabsbane - elitebane, eller - klubbane/gæstebane naturoplevelseskvaliteter vedligeholdelsesstandard. Målsætningen skal tage sit udgangspunkt i de oprindelige intentioner bag banens udformning bygge på et grundigt kendskab til og vurdering af baneterrænet og det omgivende landskab det eksisterende anlægs idé og sammenhæng jordbundsforholdene størrelsen og sammensætningen af medlemsskaren holdningen hos medlemmerne indstillingen til golf hos lokalbefolkningen myndighederne og politikerne klubbens økonomi den forventede eller mulige udvikling i alle disse faktorer. Baneudvalgets mål for banen skal selvfølgelig passe ind i klubbens overordnede målsætning, og koordineres med de andre afdelingers mål. Målsætningen skal ikke blot være et ønske, men en realistisk mulighed. Målet og delmålene skal defineres præcist og operativt, således at det vil være muligt at tilrettelægge et handlingsprogram, således at men undervejs kan kontrollere, om man er på rette vej. 9 12/2002

11 Man kan vælge mellem mange forskellige mål og tale mange forskellige hensyn, som både supplerer og modarbejder hinanden. En forfejlet målsætning, en målsætning der ikke opfyldes, skyldes som regel mangelfuld eller forkert vurdering af de givne forudsætninger i klubben. Der er f.eks. ikke megen idé i, at et ambitiøst baneudvalg ønsker at anlægge backtees på en hyggelig 9-hullers præcisions bane med mange midaldrende motionsspillere og tre 16-årige "verdensmestre". I stedet skulle man måske heller stile efter en god indspilsgreen lige ved klubhuset og 1. tee, eller efter en forbedring af de eksisterende teesteder ved hyppig eftersåning og dressing. På samme måde er der heller ikke meget ved at have en stort anlagt 18-hullers "mesterskabsbane", hvis greens kun bliver klippet tre gange om ugen, aldrig om søndagen og kun i en højde af 10 mm. Det overordnede hensyn skal naturligvis være, at banen er interessant at spille på for de, der til daglig bruden den (og betaler for den). Denne spilleglæde er nok primært afhængig af tre faktorer: 1) At banen er udformet således, at den er fair og tilpas udfordrende for alle spillekategorier. 2) At vedligeholdelseskvaliteten er høj. 3) At kapaciteten er tilstrækkelig. Kapaciteten er ikke alene et spørgsmål om antal af huller, men også i høj grad et spørgsmål om: trafikafviklingen på banen er der mange blinde slag er det svært at finde bolden i rough etc. udenomsfaciliteter en velindrettet og nærliggende træningsbane en god indspilsgreen med bunker en sjov puttinggreen en pitch- og puttebane en lille par-3-bane /2002

12 2.3 OPGAVER Baneudvalget har til opgave at tilrettelægge, og gennem grenkeeperen at forestå baneanlæggets drift, vedligeholdelse og eventuelle ændring. Dette indebærer: 1) At udvalgets medlemmer skal have et rimeligt kendskab til golfspil på alle niveauer til banepasning banearkitektur maskiner økonomi arbejdsplanlægning 2) At forhandle løn og andre ansættelsesvilkår med greenkeeperen og assistenter og indstille deres ansættelse til bestyrelsen. 3) At sørge for, at lovmæssige og sædvanlige forpligtelser over for funktionærer overholdes. 4) At udøve en arbejdsgivers instruks- og kontrolbeføjelser over for greenkeeperen og iagttage at grenkeeperen er de øvrige ansattes overordnede, og at alle instrukser til dem alene kommer fra ham. 5) At føre tilsyn med personalets forhold i øvrigt. 6) At sikre lovmæssig og forsvarlig forsikring og udstyring af maskiner, samt opbevaring og anvendelse af kemikalier og brændstoffer. 7) At udarbejde en langsigtet målsætning for banens art og standard. 8) I samarbejde med greenkeeperen at udarbejde flerårige handlingsplaner og tilhørende budgetter for banens pasning, kvalitetsforbedring og eventuelle ændringer, for vedligeholdelse og anskaffelse af maskiner, uddannelse af personale og sædvanligt indkøb af materialer til banens pasning. 9) At bistå greenkeeperen med tilrettelæggelse af måneds- og ugeplaner for banearbejdets udførelse, og bl. a. ved hjælp af arbejdssedler kontrollere, at arbejdet udføres. 10) At sikre en nøjagtig registrering af den foretagne såning, gødning, sprøjtning og vanding og banens forskellige områder. 11) Løbende sammen med greenkeeperen at vurdere maskinparkens og banens stand, herunder dens markeringer og iværksætte de fornødne arbejder for at opretholde den ønskede standard. 12) At godkende og attestere alle indkøb til banen /2002

13 13) At orientere medlemmerne og de øvrige udvalg, især turneringsudvalget, om banearbejdet og eventuelle ændringer i den spillemæssige stand forårsaget af arbejde, herunder lukning af banen eller dele af denne på grund af reparationer eller vejrforhold. 14) At være mellemled mellem greenkeeper og medlemmerne og andre udvalg. 15) At bistå turneringsudvalget med fastsættelse af lokale regler. 16) At udarbejde et skema for placering af alternative flag- og teestedsmarkeringer og formidle samarbejdet mellem turneringsudvalget og greenkeeperen om sætning af banen til turnering. 17) At holde sig ajour med udviklingen indenfor banepasning, maskiner m.m., bl. a. ved deltagelse i DGU s møder og kurser, evt. sammen med greenkeeperstaben. 18) At sørge for at banepersonalet løbende får mulighed for at dygtiggøre sig ved deltagelse i kurser, messer m.v. Når en ny baneudvalgsformand tiltræder, skal han af den afgående baneudvalgsformand modtage alt materiale, såsom rapporter, beretninger, regnskaber, budgetter, planer, arbejdssedler m.m. Derigennem kan han forstå de arbejder, der er blevet og bliver udført på banen, samt få et indtryk af såvel grenkeeperen som de øvrige personale. Han skal desuden meddele DGU s sekretariat navn, adresse og telefon, således at han fra starten modtager de informationer, som DGU udsender, og samtidigt sørger for at greenkeeperstaben får en kopi af udsendte info-breve m.v. Baneudvalgets formand kan i alle spørgsmål vedrørende banens drift og vedligeholdelse kontakte DGU s banekonsulenter. I praksis vil baneudvalgsformandens samarbejde med greenkeeperen forme sig således, at man mødes en gang om ugen, hvor det arbejde, der er udført og det arbejde, der i den kommende uge skal udføres, drøftes igennem, samtidig med at baneudvalgsformanden modtager arbejdssedler fra greenkeeperen for den forløbne uge. Derigennem vil baneudvalgsformanden altid være løbende orienteret og kunne give både klubbens bestyrelse og medlemmer svar på eventuelle spørgsmål. Ved årets slutning samles arbejdssedlerne, de bearbejdes og overføres til et årsplanlægningsskema. Dette skema giver et tydelig billede af fordelingen af arbejdstimer og de opgaver, timerne er anvendt på. Samtidig danner skemaet baggrund for planlægning for det kommende år, for budgettet og for eventuelle besparelser eller investeringer, der måtte ønskes på banen /2002

14 2.4 PLANLÆGNING En grundig og detaljeret planlægning af arbejdet på banen er påkrævet for at sikre, dels at de nødvendige arbejder udføres i tilstrækkeligt omfang, på de rigtige tidspunkter og i den rigtige rækkefølge, dels at de disponible ressourcer i form af arbejdskraft, maskiner, beholdninger og pengemidler anvendes så rationelt som muligt. Det er en af baneudvalgets vigtigste opgaver, at foretage denne planlægning sammen med greenkeeperen ved årets begyndelse. Denne planlægning er også forudsætningen for en realistisk budgetlægning. På de følgende sider vises nogle årsplanlægningsskemaer til 2-4-6, som kan uddybes og detaljeres efter behov. Skemaerne indeholder de arbejdsopgaver som oftest indgår i banevedligeholdelsen, og der kan anføres i hvilke uger, eventuelt på hvilke datoer, de enkelte arbejder skal udføres. Tilsvarende kan der udarbejdes en plan for hver uge; ikke nødvendigvis for alle 52 uger på én gang, men mere praktisk en rullende planlægning for f.eks. fire uger frem. Til denne planlægning kan anvendes den viste ugerapport 2-4-8, hvorpå banepersonalet hver dag kan notere det timeantal, som er anvendt til de forskellige arbejder. Aktivitetsplanen for ugesedlen viser hvilke benævnelser, som kan bruges i selve ugerapporten. Ved ugens afslutning afleveres ugerapporten til greenkeeperen, som derefter kan kontrollere om det planlagte arbejde er udført, eller om der er problemer, som bevirker at arbejdsplanen for den eller de kommende uger må justeres. Ugerapporten kan, enten direkte eller i omskrevet form, afleveres til baneudvalgsformanden sammen med næste uges arbejdsplan. Arbejdssedlerne vil endvidere være et vigtigt analyseværktøj, når omlægning af eller investering i banedriften overvejes. De viste årsplanlægningsskemaer og ugerapporter, kan rekvireres hos DGU's sekretariat, enten i kopi eller eventuelt på diskette /2002

15 DANSK GOLF UNION ÅRSPLANLÆGNINGSSKEMA Plan for: Golfbane: År GREENS Klipning Verticalskæring Topdresning Prikning Dybdeluftning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Sprøjtning/skadedyr Sprøjtning/svamp Fl.huller Svirpning Stimpmetermåling Penetrometermåling Vanding manuelt Vandingsanlæg rep. Eftersåning Opsamling græs Slæbenet/kost Reparation Løvopsamling Timer ialt: Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER FORGREENS Klipning Verticalskæring Topdresning Prikning Dybdeluftning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Sprøjtning/skadedyr Sprøjtning/svamp Eftersåning Opsamling græs Slæbenet/kost Reperation Løvopsamling 14 12/2002

16 TEE-STEDER Timer ialt: Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER Klipning Vertikalskæring Topdresning Prikning Dybdeluftning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Sprøjtning/skadedyr Sprøjtning/svamp Fl.markering Vanding manuelt Vandingsanlæg rep. Eftersåning Opsamling græs Slæbenet/kost Rep.turf.huller Reparation Løvopsamling FAIRWAYS Klipning Verticalskæring Topdressing Prikning Dybdeluftning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Sprøjtning/skadedyr Sprøjtning/svamp Vanding manuelt Vandingsanlæg rep. Eftersåning Opsamling græs Slæbenet/kost Reparation Løvopsamling Timer ialt Timer ialt: 15 12/2002

17 SEMI-ROUGH Klipning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Eftersåning Vanding Reparation Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER Timer ialt: ROUGH Klipning Eftersåning Reparation Opsamling Timer ialt: PAR 3-BANE Klipning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Eftersåning Vanding Reparation Timer ialt: BUNKERS Klipning skråninger Rivning (manuelt) Rivning (maskinelt) Fjerne ukrudt Kantskæring Efterfyldning sand Flytning sand Sprøjtning/ukrudt Fjerne ukrudt Fj.fremmedlegemer Reparation Timer ialt: 16 12/2002

18 DRIVING RANGE Klipning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Opsamling bolde Rep. teestedet Reparation Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER Timer ialt: BEPLANTNINGER Klipning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Ukrudtsbekæmpelse Vanding Beskæring Udtynding Flishugning Plantning Efterplantning Timer ialt: SØER/VANDLØB Klipning skråninger Oprensning Regulere vandspejl Reparation Timer ialt: 17 12/2002

19 FASTE OPGAVER Klipning ved skilte Vaske skilte Tømme skraldespand Efterfylde boldvask Klubhus Værksted Vedl./rep. maskiner Administration Green/tee udstyr Vintergreen Ka' du ikke lige P-plads Veje Stier Opryd.maskinhus Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER Timer TIMEFORBRUG ARBEJDSSTYRKE 18 12/2002

20 DANSK GOLF UNION A K T I V I T E T S P L A N F O R U G E - S E D D E L GREENS FORGREENS TEE-STEDER FAIRWAYS SEMI-ROUGH ROUGH A 1 Klipning B 1 Klipning C 1 Klipning D 1 Klipning E 1 Klipning F 1 Klipning A 2 Verticalskæring B 2 Verticalskæring C 2 Verticalskæring D 2 Verticalskæring E 2 Gødskning F 2 Eftersåning A 3 Topdressing B 3 Topdressing C 3 Topdressing D 3 Topdressing E 3 Sprøjtning/ukrudt F 3 Reparation A 4 Prikning B 4 Prikning C 4 Prikning D 4 Prikning E 4 Eftersåning F 4 Opsamling A 5 Dybdeluftning B 5 Dybdeluftning C 5 Dybdeluftning D 5 Dybdeluftning E 5 Vanding F 5 A 6 Gødskning (fast) B 6 Gødskning (fast) C 6 Gødskning (fast) D 6 Gødskning (fast) E 6 Reparation F 6 A 7 Gødskning (flyd) B 7 Gødskning (flyd) C 7 Gødskning (flyd) D 7 Sprøjtning/ukrudt E 7 F 7 A 8 Sprøjtning/ukrudt B 8 Sprøjtning/ukrudt C 8 Sprøjtning/ukrudt D 8 Sprøjtning/skadedyr E 8 A 9 Sprøjtning/skadedyr A 9 Sprøjtning/skadedyr C 9 Sprøjtning/skadedyr D 9 Sprøjtning/svamp E 9 A10 Sprøjtning/svamp B10 Sprøjtning/svamp C10 Sprøjtning/svamp D10 Vanding manuelt E10 A11 Fl.huller B11 Eftersåning C11 Fl.markering D11 Vandingsanlæg rep A12 Svirpning B12 Opsamling græs C12 Vanding manuelt D12 Eftersåning PAR 3-BANE A13 Stimpmetermåling B13 Slæbenet/kost C13 Vandingsanlæg rep D13 Opsamling græs G 1 Klipning A14 Penetrometermåling B14 Reparation C14 Eftersåning D14 Slæbenet/kost G 2 Gødskning A15 Vanding manuelt B15 Løvopsamling C15 Opsamling græs D15 Reparation G 3 Sprøjtning/ukrudt A16 Vandingsanlæg rep B16 C16 Slæbenet/kost D16 Løvopsamling G 4 Eftersåning A17 Eftersåning B17 C17 Rep.turf.huller D17 G 5 Vanding A18 Opsamling græs B18 C18 Reparation D18 G 6 Reparation A19 Slæbenet/kost C19 Løvopsamling D19 G 7 A20 Reparation C20 G 8 A21 Løvopsamling C21 A22 C22 A23 A24 BUNKERS DRIVING RANGE BEPLANTNINGER SØER/VANDLØB FASTE OPGAVER PERSONALE H 1 Klipning skråninger I 1 Klipning J 1 Klipning K 1 Klipning skråninger L 1 Klipning ved skilte M 1 Normal timer H 2 Rivning (manuelt) I 2 Gødskning J 2 Gødskning K 2 Oprensning L 2 Vaske skilte M 2 50% timer H 3 Rivning (maskinelt) I 3 Sprøjtning/ukrudt J 3 Sprøjtning/ukrudt K 3 Regulere vandspejl L 3 Tømme skraldespand M 3 100% timer H 4 Fjerne ukrudt I 4 Opsamling bolde J 4 Ukrudt bekæmpelse K 4 Reparation L 4 Efterfylde boldvask M 4... % timer H 5 Kantskæring I 5 Rep. teestedet J 5 Vanding K 5 L 5 Klubhus M 5 Møder H 6 Efterfyldning sand I 6 Reparation J 6 Beskæring K 6 L 6 Værksted M 6 Kursus H 7 Flytning sand I 7 J 7 Udtynding K 7 L 7 Vedl./rep.maskiner M 7 Syg H 8 Sprøjtning/ukrudt I 8 J 8 Flishugning K 8 L 8 Administration M 8 Ferie H 9 Fjerne ukrudt I 9 J 9 Plantning L 9 Green/tee udstyr M 9 Fri u/løn H10 Fj.fremmedlegner I10 J10 Efterplantning L10 Vintergreen M10 Fri m/løn H11 Reparation J11 L11 Ka' du ikke lige M11 Afspadsering H12 J12 L12 P-plads M12 H13 J13 L13 Veje M13 H14 J14 L14 Stier M14 H15 L15 Opryd.maskinhus M /2002

21 2.5 ØKONOMI Da baneudvalget disponerer over langt den største udgiftspost på klubbens budget/regnskab, er det indlysende, at der skal lægges et meget præcist og detaljeret budget, at forbrugets overensstemmelse med budgettet løbende skal kontrolleres, og at der skal gribes ind så snart en afvigelse begynder at vise sig. Men samtidig skal der også være mulighed for og villighed til inddækning af ekstraordinære omkostninger ved uforudsete problemer som kræver hurtig handling for ikke senere at blive kostbar. Detaljeret budgetlægning og løbende budgetkontrol forudsætter en omhyggelig regnskabsføring, der bygger på en nøje og detaljeret registrering af det udførte arbejde, af forbruget af varer og driftsmidler og på en stærk styring af indkøbene. De fleste klubber i dag har en 5 års plan for indkøb af maskiner, og ændringer på banen. Det hjælper til at fastlægge et budget for en længere periode. Eksempel på en kontoplan se nedenfor. Der vil kunne splittes op i mange flere numre. I praksis vil det være klubbens bogholderi, som fører regnskabet BANEDRIFT 3100 Personale 3101 Løn A B C 3104 Arbejdstøj 3105 Kørselsgodtgørelse 3106 Kursusudgifter 3107 Diverse personaleudgifter 3200 Vedligeholdelse af maskiner 3201 Maskine A B C D 3205 Diverse 3300 Drift af maskiner 3301 Olie 3302 Benzin 3303 Forsikringer 3304 Afskrivninger 3305 Maskinleje/leasing 20 12/2002

22 3400 Vedligeholdelse af banen 3401 Baneudstyr 3402 Håndværktøj 3403 Vand 3404 Elkraft 3405 Kemikalier 3406 Kunstgødning 3407 Topdressingsmateriale 3408 Græsfrø 3409 Beplantning 3410 Sand til bunkers o. lign Dræning 3412 Diverse 3500 Nyanskaffelser af maskiner Anlæg 3601 Leje af areal og maskinhus 3602 Vedligeholdelse af vandingsanlæg 3603 Vedligeholdelse af maskinhus 3700 Administration 3701 Møde- og rejseudgifter 3702 Diverse 3703 Uddannelse 3704 Investering 21 12/2002

23 2.6 GREENKEEPERENS OPGAVER De danske greenkeeperes faglige baggrund er meget forskellig, men typisk har greenkeeperen været på landbrugsskole, eller havebrugsskole, og han/hun har ofte gennemført greenkeeperuddannelsen på AMU-Center, Sandmosen, samt deltaget i diverse løbende efteruddannelseskurser, som Greenkeeperforeningen måtte have afholdt. Undertiden har han/hun en mere maskinteknisk baggrund. Chefgreenkeeperens opgaver er følgende: 1) Chefgreenkeeperen fordeler og leder det daglige arbejde på banen og deltager selv i arbejdet. 2) I samarbejde med baneudvalgsformanden planlægges arbejdet, indkøb til banens drift, indhentning af tilbud på reparationer og indkøb af maskiner. 3) Chefgreenkeeperen har ansvaret for effektiv udnyttelse af arbejdstiden, samt korrekt anvendelse af gødning, kemikalier og maskiner. 4) Chefgreenkeeperen fører arbejdssedler over alt arbejde, der udføres på banen, og afleverer dem til baneudvalgsformanden hver uge, ledsaget af en løbende rapport for såvel det arbejde, der er udført som det arbejde. der skal udføres. 5) Sørger i samarbejde med turneringsudvalget for at klargøre banen til større turneringer og aftaler flag- og teestedsplaceringer. 6) I alle spørgsmål vedrørende banens drift henvender Chefgreenkeeperen sig alene til baneudvalgs-formanden. 7) Chefgreenkeeperen henviser medlemmer, der måtte henvende sig vedrørende banens pasning, til baneudvalgsformanden. 8) Der føres kontrol med banens tilstand, f.eks. i relation til sygdom og skadedyrsangreb. 9) At tilrettelægge ferier og afspadseringer, som forelægges baneudvalgsformanden til godkendelse, samt indberetter forsømmelser, sygdom og fridage til denne. 10) Sammen med baneudvalgsformanden udarbejder chefgreenkeeperen ved årets slutning en årsrapport, en handlingsplan og et driftsbudget for det kommende år. Det er store krav, der stilles til chefgreenkeepere; udover at have den faglige dygtighed, skal han kunne engagere sig i sit job, have forståelse for golfspillet, kunne arbejde selvstændigt og kunne lede sine medarbejdere, og kunne samarbejde med skiftende baneudvalg og bestyrelser. En af de vigtigste forudsætninger for at have en velfungerende chefgreenkeeper, er gensidig forståelse, tillid og respekt mellem chefgreenkeeperen, baneudvalg og bestyrelse /2002

24 3.1 INDLEDNING Golfbaner i Danmark Siden golfspillets start i Danmark i 1898, er udviklingen gået hurtigt med hensyn til anlæggelse og vedligeholdelse af golfbaner Især siden 1960 har der været en stor stigning i antallet af nye golfbaner, og udviklingen indenfor de områder, der er forudsætningen for en effektiv vedligeholdelse af banerne, er steget i takt med dette: Der bliver produceret bedre maskiner og fremavlet nye græssorter, som løbende opfylder de krav, der bliver stillet. Ligeledes er man indenfor det miljømæssige, i brugen af kemikalier til vækst og til bekæmpelse af sygdomme, nået langt. Vi skal glæde os over, at udviklingen her i landet er foregået i et sådant tempo, at opgaverne har kunnet løses undervejs. Vi har i dag virkelig mange gode golfbaner, hvor ethvert rimeligt krav fra spillerside kan opfyldes. Den stabile udvikling skyldes ikke mindst, at danske golfbaner er opstået og opretholdes på privat initiativ af effektive og stædige enkeltpersoner. Uden disse personer ville vi i dag ikke have haft de mange golfbaner i Danmark, og ikke have haft den positive indstilling til golfsporten, som vi møder næsten overalt i dag. Udenlandske spillere oplever ofte, at danskerne har en anderledes opfattelse af golfsporten. Det skyldes ikke så meget selve banen, de besøger, som den gæstfrihed og afslappede holdning til golfspillet og det klubliv, som de møder. Det gør indtryk på vore gæster at besøge en lille, måske enkel, men altid velholdt golfbane, eller at møde et simpelt klubhus og finde en perfekt bane. Det skyldes det dygtige og ansvarsbevidste arbejde, som greenkeepere og baneudvalg udfører. Det er vigtigt, at denne positive udvikling fortsætter. Det er store krav, der til tider stilles til baneudvalg og greenkeeper i den enkelte klub, men kraven er ikke større, end at de kan opfyldes. Det viser fortiden, og det bør fremtiden også vise. Vedligeholdelse af golfbaner. Vedligeholdelse af en golfbane vil være den samme, hvad enten det drejer sig om en 9-hullers bane, en 18-hullers bane, eller en par-3 bane, hvis klubben (medlemmerne) kræver en kvalitetsbane. Med det antal baner, der er i dag i Danmark, vil banens kvalitet være afgørende for, hvor mange medlemmer klubben kan få, og hvor mange gæstespilere der kommer. Der kan altså være et konkurrencemoment inde i billedet /2002

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Praktisk guide for kogræsserforeninger

Praktisk guide for kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Oprettelse og drift af naturpleje- og kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Danmarks Naturfredningsforening 2006 1 Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere