Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS Annullerer alle tidligere udgaver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver."

Transkript

1 Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale og forsikringsforhold 2.1 Organisation 2.2 Målsætning 2.3 Opgaver 2.4 Planlægning 2.5 Økonomi 2.6 Greenkeeperens opgaver 3.1 Indledning 3.2 Arbejdsopgaver i årets løb 3.3 Åbning og lukning af banen 3.4 Flytning af huller 3.5 Placering af bane markeringer og hulplacering 3.6 Turnerings banen før under og efter 3.7 Bunkers 3.8 Klipning 3.9 Luftning 3.10 Vertikalskæring 3.11 Topdressing 3.12 Jordbunds- og planteanalyser 3.13 Gødning 3.14 Vanding 3.15 Eftersåning 3.16 Lægning af græstørv 3.17 Sygdomme og deres bekæmpelse 3.18 Skadedyr og deres bekæmpelse 3.19 Ukrudt og dets bekæmpelse 3.20 Sprøjtemateriel 3.21 Sprøjtevejledning 3.22 Maskiner 3.23 Baneudstyr 3.24 Beplantning 4.1 Lovgrundlag for naturpleje 4.2 Fortidsminder 4.3 Pleje af naturtyper 5.1 Løn og arbejdsvilkår 5.2 Sociale ydelser og skat 5.3 Brand og anden tingskadesforsikring 5.4 Ulykkesforsikring 5.5 Motoransvarsforsikring 5.6 Arbejdsmiljø 5.7 Uddannelse af markpersonale 1 12/2002

3 Anlæggelse, ændring af golfbaner 6.1 Banearkitektur 6.2 Projektering 6.3 Anlæggelse 6.4 Korte baner 6.5 Vedligeholdelse af nyanlæg Course Rating og Slope 7.1 Course Rating, slope, par og regler for baneopmåling 7.2 Handicapnøglen Lokale Regler 8.1 Fastsættelse af Lokale Regler 8.2 Lokale Reglers indhold 8.3 Markeringer på banen 8.4 Ordensforskrifter Diverse 9.1 Tilskudsmuligheder indenfor baneområdet 2 12/2002

4 1.1 KONSULENTTJENESTEN Konsulentbistanden kan vælges uden omkostninger for klubberne, og den omfatter: Besøg af banekonsulent efter henvendelse fra klubben med henblik på gennemgang af bane, miljøforhold eller maskinpark. Efter besøget fremsendes skriftlig rapport til klubben og greenkeeperen. I specielle tilfælde kan anden fremsendelse aftales. Telefonkonsultation, som når som helst kan finde sted og aftales. Konsulentbistand til driften omfatter Rådgivning og kontakt til myndigheder. Besvarelse af spørgsmål vedrørende vedligeholdelse af golfbaner. Vejledning ved udarbejdelse af arbejdsplaner, budgetter m.v. Tilsendelse af planlægningsskemaer og banerapporter. Vejledning ved udtagning af jordprøver og udarbejdelse af gødningsplaner. Analyser og jordprøver foregår på laboratorium for klubbens regning. Vejledning om bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og insektangreb. Hjælp til udtagning af prøver til analyse, som foregår på laboratorium for klubbens regning. Vejledning vedrørende indkøb af maskiner og diverse baneudstyr. Vejledning ved ansættelse af greenkeeper og medhjælper. Planlægning af afholdelse af kurser for greenkeepere og deres medhjælpere. Udsendelse af informationsbreve og artikler om emner der vedrører driften af banerne, samt løbende revidering af banehåndbogen. Igangsættelse af og information til klubberne om eksperimenter og forsøg indenfor baneplejen. Vejledning i forbindelse med kortlægning af miljøforhold, herunder udarbejdelse af grønne regnskaber, miljøredegørelser og arbejdspladsvurderinger. Hjælp til miljøarbejdet i klubberne. Konsulentbistand til nyanlæg Deltagelse i forberedende møder og i forhandlinger med myndigheder. 3 12/2002

5 Vurdering af jordbundsforhold på arealer, hvorpå der tiltænkes anlagt golfbaner. Rådgivning vedrørende egnede fremgangsmåder ved nyanlæg, ændringer eller udvidelser af eksisterende baner. Rådgivning og vejledning ved planlægning og indhentning af tilbud. Vejledning i opstilling af anlægsbudgetter og driftsbudgetter. Rådgivning vedrørende god nabopleje - dialog med lokale beboere, frivillige organisationer, myndigheder m.m. Undtagelse Undtaget er direkte tilsyn med anlægsarbejde, herunder kontrol af anvendelsen af arkitektens tegninger. DGU's banekonsulenter kan henvise til en arbejdsleder, der mod et honorar kan påtage sig tilsynsopgaver. Denne arbejdsleder eller konsulent arbejder efter retningslinier, som DGU's banekonsulenter i hvert enkelt tilfælde afstikker. Brug af konsulenterne Kravene til DGU's banekonsulenttjeneste øges betydelig i takt med den kraftige vækst i antallet af baner, spillere og disses udnyttelse af banerne og de stadig større krav til banernes kvalitet. For i videst muligt omfang at kunne yde klubberne den service, der ligger i konsulentbistanden, er en rationel arbejdsgang nødvendig, og det kan kun opnås gennem en planlægning, hvori klubberne deltager aktivt og med forståelse. Det er i denne forbindelse især vigtigt, at klubber, der ønsker besøg af banekonsulenterne, i god tid forinden retter henvendelse til en af disse for at træffe en aftale. Kun på denne måde kan banekonsulenterne fornuftigt planlægge deres rejser, møder og andre opgaver. Der kan selvfølgelig opstå situationer, hvor ambulancetjeneste er nødvendig, men vor erfaring viser, at hurtig udrykning kun yderst sjældent behøver at finde sted. Det er banekonsulenternes opgave og indenfor deres kompetence at foretage en selvstændig vurdering af alle de aktuelle problemer, der kan opstå på golfbanerne. 4 12/2002

6 2.1 ORGANISATION Da golfspillets kvalitet er helt afhængig af den bane, der spilles på, og da udgifterne til banens vedligeholdelse er langt den største post på klubbens regnskab, er det indlysende, at en dygtig greenkeeper og et erfarent og velfungerende baneudvalg er et afgørende led i klubbens organisation. Placering i klubbens organisation Baneudvalget vil som regel være et af de udvalg, som vedtægterne udtrykkeligt nævner bør nedsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger en formand, som udvælger de øvrige medlemmer, som derefter godkendes af bestyrelsen. Formanden bør være medlem af bestyrelsen for at fastholde det direkte ansvar og sikre den fornødne kommunikation ag koordination med klubbens øvrige aktiviteter. Udvalgets placering i klubbens organisationsplan vil typisk være denne: 5 12/2002

7 Generalforsamling Bestyrelse Sekretariat Bogholder Ordens- og regeludvalg Handicapkomité Træner Greenkeeper Lærling Assistent Lærling Assistent Bane- Turnerings- Junior- Elite Begynder Sponsor Info- Klubhus udvalg udvalg udvalg Udvalg udvalg udvalg udvalg udvalg Klub- Restaublad ratør 6 12/2002

8 Funktionsbeskrivelse Bestyrelsen fastlægger udvalgets generelle opgaver og kompetence: Baneudvalget har til opgave at tilrettelægge og gennem greenkeeperen at forestå baneanlæggets drift, vedligeholdelse og eventuelle ændring. I funktionsbeskrivelsen for udvalget vil opgaverne være mere detaljeret beskrevet, jf. afsnit 2.3. Baneudvalgets sammensætning Til varetagelse af disse opgaver må udvalget have et vist antal medlemmer. Det anbefales, at et bestyrelsesmedlem er født formand, og at han vælger de øvrige medlemmer, som derefter skal godkendes af bestyrelsen. Antallet af medlemmer bør næppe være mere end tre til fire. Men det anbefales, at klubbens greenkeeper er med i udvalget. Det er selvfølgelig vanskeligt at sige noget præcist om, hvilke kvalifikationer et baneudvalgsmedlem skal have. Det er vigtigt, at der i udvalget er repræsenteret kvalifikationer som indsigt i økonomi og regnskab, ledelseserfaring, maskinteknisk viden, og især forståelse af golfspillets natur, golfbanens arkitektur, og fornemmelse for de grundlæggende kvaliteter i en god golfbane. Arbejdsmaterialer Hvert medlem af udvalget bør udstyres med følgende arbejdsmaterialer, i den udstrækning det findes i baneudvalget. Materialet leveres tilbage til baneudvalget, når vedkommende træder ud af udvalget : 1) Klubbens vedtægter. 2) Klubbens målsætningspapirer. 3) Udvalgets opgavebeskrivelse. 4) Udvalgets forretningsorden. 5) Udvalgets målsætning. 6) Udvalgets aktivitetsplan. 7) Udvalgets budget. 8) Udvalgets arbejdsfordelingsplan. 9) Udvalgets mødereferater og årsberetning for sidste år. 10) Udvalgets eventuelle instrukser, retningslinier og formularsæt. 11) Denne banehåndbog, hvori eventuelt det ovennævnte materiale kan indsættes. 7 12/2002

9 Forretningsorden Udvalget skal fastsætte sin egen forretningsorden. F. eks. : 1) Udvalget konstituerer sig med bestyrelsesmedlemmet som formand og med et medlem som sekretær. 2) Formanden (i dennes fravær sekretæren) indkalder skriftligt til udvalgsmøder med mindst én uges varsel og med angivelse af dagsorden. 3) Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 4) Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5) Sekretæren udarbejder skriftligt referat af møderne, som betragtes som godkendt, hvis indsigelser ikke er modtaget inden for tre dage efter udsendelsen til eventuelt klubbladet og andre berørte udvalg. 6) I rutinesager eller situationer, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe en afgørelse inden for udvalgets målsætning. 7) Formanden skal godkende og attestere alle udgiftsbilag. 8) Skriftlig årsberetning udarbejdes til generalforsamlingen. Arbejdsproces Effektivt udvalgsarbejde følger denne procesmodel: Målformulering Planlægning Udførelse Resultatkontrol Vurdering 8 12/2002

10 2.2 MÅLSÆTNING: Klubbens baneudvalg bør have en målsætning for sit arbejde; et svar på spørgsmålet: Hvordan skal vores bane være? Målsætningen skal være langsigtet, dvs. række år frem, da golfbaner består længe og tager lang tid at ændre. Det er også meget afhængigt af klubbens økonomi. Man kan ikke med et lavt kontingent forvente en velplejet mesterskabs bane. Målsætningen skal omhandle: banens kapacitet - antal huller - trafikvenlighed etc. faciliteter f.eks. - maskinhus - træningsbane - par-3-bane spillemæssige kvaliteter - f.eks. - mesterskabsbane - elitebane, eller - klubbane/gæstebane naturoplevelseskvaliteter vedligeholdelsesstandard. Målsætningen skal tage sit udgangspunkt i de oprindelige intentioner bag banens udformning bygge på et grundigt kendskab til og vurdering af baneterrænet og det omgivende landskab det eksisterende anlægs idé og sammenhæng jordbundsforholdene størrelsen og sammensætningen af medlemsskaren holdningen hos medlemmerne indstillingen til golf hos lokalbefolkningen myndighederne og politikerne klubbens økonomi den forventede eller mulige udvikling i alle disse faktorer. Baneudvalgets mål for banen skal selvfølgelig passe ind i klubbens overordnede målsætning, og koordineres med de andre afdelingers mål. Målsætningen skal ikke blot være et ønske, men en realistisk mulighed. Målet og delmålene skal defineres præcist og operativt, således at det vil være muligt at tilrettelægge et handlingsprogram, således at men undervejs kan kontrollere, om man er på rette vej. 9 12/2002

11 Man kan vælge mellem mange forskellige mål og tale mange forskellige hensyn, som både supplerer og modarbejder hinanden. En forfejlet målsætning, en målsætning der ikke opfyldes, skyldes som regel mangelfuld eller forkert vurdering af de givne forudsætninger i klubben. Der er f.eks. ikke megen idé i, at et ambitiøst baneudvalg ønsker at anlægge backtees på en hyggelig 9-hullers præcisions bane med mange midaldrende motionsspillere og tre 16-årige "verdensmestre". I stedet skulle man måske heller stile efter en god indspilsgreen lige ved klubhuset og 1. tee, eller efter en forbedring af de eksisterende teesteder ved hyppig eftersåning og dressing. På samme måde er der heller ikke meget ved at have en stort anlagt 18-hullers "mesterskabsbane", hvis greens kun bliver klippet tre gange om ugen, aldrig om søndagen og kun i en højde af 10 mm. Det overordnede hensyn skal naturligvis være, at banen er interessant at spille på for de, der til daglig bruden den (og betaler for den). Denne spilleglæde er nok primært afhængig af tre faktorer: 1) At banen er udformet således, at den er fair og tilpas udfordrende for alle spillekategorier. 2) At vedligeholdelseskvaliteten er høj. 3) At kapaciteten er tilstrækkelig. Kapaciteten er ikke alene et spørgsmål om antal af huller, men også i høj grad et spørgsmål om: trafikafviklingen på banen er der mange blinde slag er det svært at finde bolden i rough etc. udenomsfaciliteter en velindrettet og nærliggende træningsbane en god indspilsgreen med bunker en sjov puttinggreen en pitch- og puttebane en lille par-3-bane /2002

12 2.3 OPGAVER Baneudvalget har til opgave at tilrettelægge, og gennem grenkeeperen at forestå baneanlæggets drift, vedligeholdelse og eventuelle ændring. Dette indebærer: 1) At udvalgets medlemmer skal have et rimeligt kendskab til golfspil på alle niveauer til banepasning banearkitektur maskiner økonomi arbejdsplanlægning 2) At forhandle løn og andre ansættelsesvilkår med greenkeeperen og assistenter og indstille deres ansættelse til bestyrelsen. 3) At sørge for, at lovmæssige og sædvanlige forpligtelser over for funktionærer overholdes. 4) At udøve en arbejdsgivers instruks- og kontrolbeføjelser over for greenkeeperen og iagttage at grenkeeperen er de øvrige ansattes overordnede, og at alle instrukser til dem alene kommer fra ham. 5) At føre tilsyn med personalets forhold i øvrigt. 6) At sikre lovmæssig og forsvarlig forsikring og udstyring af maskiner, samt opbevaring og anvendelse af kemikalier og brændstoffer. 7) At udarbejde en langsigtet målsætning for banens art og standard. 8) I samarbejde med greenkeeperen at udarbejde flerårige handlingsplaner og tilhørende budgetter for banens pasning, kvalitetsforbedring og eventuelle ændringer, for vedligeholdelse og anskaffelse af maskiner, uddannelse af personale og sædvanligt indkøb af materialer til banens pasning. 9) At bistå greenkeeperen med tilrettelæggelse af måneds- og ugeplaner for banearbejdets udførelse, og bl. a. ved hjælp af arbejdssedler kontrollere, at arbejdet udføres. 10) At sikre en nøjagtig registrering af den foretagne såning, gødning, sprøjtning og vanding og banens forskellige områder. 11) Løbende sammen med greenkeeperen at vurdere maskinparkens og banens stand, herunder dens markeringer og iværksætte de fornødne arbejder for at opretholde den ønskede standard. 12) At godkende og attestere alle indkøb til banen /2002

13 13) At orientere medlemmerne og de øvrige udvalg, især turneringsudvalget, om banearbejdet og eventuelle ændringer i den spillemæssige stand forårsaget af arbejde, herunder lukning af banen eller dele af denne på grund af reparationer eller vejrforhold. 14) At være mellemled mellem greenkeeper og medlemmerne og andre udvalg. 15) At bistå turneringsudvalget med fastsættelse af lokale regler. 16) At udarbejde et skema for placering af alternative flag- og teestedsmarkeringer og formidle samarbejdet mellem turneringsudvalget og greenkeeperen om sætning af banen til turnering. 17) At holde sig ajour med udviklingen indenfor banepasning, maskiner m.m., bl. a. ved deltagelse i DGU s møder og kurser, evt. sammen med greenkeeperstaben. 18) At sørge for at banepersonalet løbende får mulighed for at dygtiggøre sig ved deltagelse i kurser, messer m.v. Når en ny baneudvalgsformand tiltræder, skal han af den afgående baneudvalgsformand modtage alt materiale, såsom rapporter, beretninger, regnskaber, budgetter, planer, arbejdssedler m.m. Derigennem kan han forstå de arbejder, der er blevet og bliver udført på banen, samt få et indtryk af såvel grenkeeperen som de øvrige personale. Han skal desuden meddele DGU s sekretariat navn, adresse og telefon, således at han fra starten modtager de informationer, som DGU udsender, og samtidigt sørger for at greenkeeperstaben får en kopi af udsendte info-breve m.v. Baneudvalgets formand kan i alle spørgsmål vedrørende banens drift og vedligeholdelse kontakte DGU s banekonsulenter. I praksis vil baneudvalgsformandens samarbejde med greenkeeperen forme sig således, at man mødes en gang om ugen, hvor det arbejde, der er udført og det arbejde, der i den kommende uge skal udføres, drøftes igennem, samtidig med at baneudvalgsformanden modtager arbejdssedler fra greenkeeperen for den forløbne uge. Derigennem vil baneudvalgsformanden altid være løbende orienteret og kunne give både klubbens bestyrelse og medlemmer svar på eventuelle spørgsmål. Ved årets slutning samles arbejdssedlerne, de bearbejdes og overføres til et årsplanlægningsskema. Dette skema giver et tydelig billede af fordelingen af arbejdstimer og de opgaver, timerne er anvendt på. Samtidig danner skemaet baggrund for planlægning for det kommende år, for budgettet og for eventuelle besparelser eller investeringer, der måtte ønskes på banen /2002

14 2.4 PLANLÆGNING En grundig og detaljeret planlægning af arbejdet på banen er påkrævet for at sikre, dels at de nødvendige arbejder udføres i tilstrækkeligt omfang, på de rigtige tidspunkter og i den rigtige rækkefølge, dels at de disponible ressourcer i form af arbejdskraft, maskiner, beholdninger og pengemidler anvendes så rationelt som muligt. Det er en af baneudvalgets vigtigste opgaver, at foretage denne planlægning sammen med greenkeeperen ved årets begyndelse. Denne planlægning er også forudsætningen for en realistisk budgetlægning. På de følgende sider vises nogle årsplanlægningsskemaer til 2-4-6, som kan uddybes og detaljeres efter behov. Skemaerne indeholder de arbejdsopgaver som oftest indgår i banevedligeholdelsen, og der kan anføres i hvilke uger, eventuelt på hvilke datoer, de enkelte arbejder skal udføres. Tilsvarende kan der udarbejdes en plan for hver uge; ikke nødvendigvis for alle 52 uger på én gang, men mere praktisk en rullende planlægning for f.eks. fire uger frem. Til denne planlægning kan anvendes den viste ugerapport 2-4-8, hvorpå banepersonalet hver dag kan notere det timeantal, som er anvendt til de forskellige arbejder. Aktivitetsplanen for ugesedlen viser hvilke benævnelser, som kan bruges i selve ugerapporten. Ved ugens afslutning afleveres ugerapporten til greenkeeperen, som derefter kan kontrollere om det planlagte arbejde er udført, eller om der er problemer, som bevirker at arbejdsplanen for den eller de kommende uger må justeres. Ugerapporten kan, enten direkte eller i omskrevet form, afleveres til baneudvalgsformanden sammen med næste uges arbejdsplan. Arbejdssedlerne vil endvidere være et vigtigt analyseværktøj, når omlægning af eller investering i banedriften overvejes. De viste årsplanlægningsskemaer og ugerapporter, kan rekvireres hos DGU's sekretariat, enten i kopi eller eventuelt på diskette /2002

15 DANSK GOLF UNION ÅRSPLANLÆGNINGSSKEMA Plan for: Golfbane: År GREENS Klipning Verticalskæring Topdresning Prikning Dybdeluftning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Sprøjtning/skadedyr Sprøjtning/svamp Fl.huller Svirpning Stimpmetermåling Penetrometermåling Vanding manuelt Vandingsanlæg rep. Eftersåning Opsamling græs Slæbenet/kost Reparation Løvopsamling Timer ialt: Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER FORGREENS Klipning Verticalskæring Topdresning Prikning Dybdeluftning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Sprøjtning/skadedyr Sprøjtning/svamp Eftersåning Opsamling græs Slæbenet/kost Reperation Løvopsamling 14 12/2002

16 TEE-STEDER Timer ialt: Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER Klipning Vertikalskæring Topdresning Prikning Dybdeluftning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Sprøjtning/skadedyr Sprøjtning/svamp Fl.markering Vanding manuelt Vandingsanlæg rep. Eftersåning Opsamling græs Slæbenet/kost Rep.turf.huller Reparation Løvopsamling FAIRWAYS Klipning Verticalskæring Topdressing Prikning Dybdeluftning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Sprøjtning/skadedyr Sprøjtning/svamp Vanding manuelt Vandingsanlæg rep. Eftersåning Opsamling græs Slæbenet/kost Reparation Løvopsamling Timer ialt Timer ialt: 15 12/2002

17 SEMI-ROUGH Klipning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Eftersåning Vanding Reparation Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER Timer ialt: ROUGH Klipning Eftersåning Reparation Opsamling Timer ialt: PAR 3-BANE Klipning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Eftersåning Vanding Reparation Timer ialt: BUNKERS Klipning skråninger Rivning (manuelt) Rivning (maskinelt) Fjerne ukrudt Kantskæring Efterfyldning sand Flytning sand Sprøjtning/ukrudt Fjerne ukrudt Fj.fremmedlegemer Reparation Timer ialt: 16 12/2002

18 DRIVING RANGE Klipning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Opsamling bolde Rep. teestedet Reparation Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER Timer ialt: BEPLANTNINGER Klipning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Ukrudtsbekæmpelse Vanding Beskæring Udtynding Flishugning Plantning Efterplantning Timer ialt: SØER/VANDLØB Klipning skråninger Oprensning Regulere vandspejl Reparation Timer ialt: 17 12/2002

19 FASTE OPGAVER Klipning ved skilte Vaske skilte Tømme skraldespand Efterfylde boldvask Klubhus Værksted Vedl./rep. maskiner Administration Green/tee udstyr Vintergreen Ka' du ikke lige P-plads Veje Stier Opryd.maskinhus Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER Timer TIMEFORBRUG ARBEJDSSTYRKE 18 12/2002

20 DANSK GOLF UNION A K T I V I T E T S P L A N F O R U G E - S E D D E L GREENS FORGREENS TEE-STEDER FAIRWAYS SEMI-ROUGH ROUGH A 1 Klipning B 1 Klipning C 1 Klipning D 1 Klipning E 1 Klipning F 1 Klipning A 2 Verticalskæring B 2 Verticalskæring C 2 Verticalskæring D 2 Verticalskæring E 2 Gødskning F 2 Eftersåning A 3 Topdressing B 3 Topdressing C 3 Topdressing D 3 Topdressing E 3 Sprøjtning/ukrudt F 3 Reparation A 4 Prikning B 4 Prikning C 4 Prikning D 4 Prikning E 4 Eftersåning F 4 Opsamling A 5 Dybdeluftning B 5 Dybdeluftning C 5 Dybdeluftning D 5 Dybdeluftning E 5 Vanding F 5 A 6 Gødskning (fast) B 6 Gødskning (fast) C 6 Gødskning (fast) D 6 Gødskning (fast) E 6 Reparation F 6 A 7 Gødskning (flyd) B 7 Gødskning (flyd) C 7 Gødskning (flyd) D 7 Sprøjtning/ukrudt E 7 F 7 A 8 Sprøjtning/ukrudt B 8 Sprøjtning/ukrudt C 8 Sprøjtning/ukrudt D 8 Sprøjtning/skadedyr E 8 A 9 Sprøjtning/skadedyr A 9 Sprøjtning/skadedyr C 9 Sprøjtning/skadedyr D 9 Sprøjtning/svamp E 9 A10 Sprøjtning/svamp B10 Sprøjtning/svamp C10 Sprøjtning/svamp D10 Vanding manuelt E10 A11 Fl.huller B11 Eftersåning C11 Fl.markering D11 Vandingsanlæg rep A12 Svirpning B12 Opsamling græs C12 Vanding manuelt D12 Eftersåning PAR 3-BANE A13 Stimpmetermåling B13 Slæbenet/kost C13 Vandingsanlæg rep D13 Opsamling græs G 1 Klipning A14 Penetrometermåling B14 Reparation C14 Eftersåning D14 Slæbenet/kost G 2 Gødskning A15 Vanding manuelt B15 Løvopsamling C15 Opsamling græs D15 Reparation G 3 Sprøjtning/ukrudt A16 Vandingsanlæg rep B16 C16 Slæbenet/kost D16 Løvopsamling G 4 Eftersåning A17 Eftersåning B17 C17 Rep.turf.huller D17 G 5 Vanding A18 Opsamling græs B18 C18 Reparation D18 G 6 Reparation A19 Slæbenet/kost C19 Løvopsamling D19 G 7 A20 Reparation C20 G 8 A21 Løvopsamling C21 A22 C22 A23 A24 BUNKERS DRIVING RANGE BEPLANTNINGER SØER/VANDLØB FASTE OPGAVER PERSONALE H 1 Klipning skråninger I 1 Klipning J 1 Klipning K 1 Klipning skråninger L 1 Klipning ved skilte M 1 Normal timer H 2 Rivning (manuelt) I 2 Gødskning J 2 Gødskning K 2 Oprensning L 2 Vaske skilte M 2 50% timer H 3 Rivning (maskinelt) I 3 Sprøjtning/ukrudt J 3 Sprøjtning/ukrudt K 3 Regulere vandspejl L 3 Tømme skraldespand M 3 100% timer H 4 Fjerne ukrudt I 4 Opsamling bolde J 4 Ukrudt bekæmpelse K 4 Reparation L 4 Efterfylde boldvask M 4... % timer H 5 Kantskæring I 5 Rep. teestedet J 5 Vanding K 5 L 5 Klubhus M 5 Møder H 6 Efterfyldning sand I 6 Reparation J 6 Beskæring K 6 L 6 Værksted M 6 Kursus H 7 Flytning sand I 7 J 7 Udtynding K 7 L 7 Vedl./rep.maskiner M 7 Syg H 8 Sprøjtning/ukrudt I 8 J 8 Flishugning K 8 L 8 Administration M 8 Ferie H 9 Fjerne ukrudt I 9 J 9 Plantning L 9 Green/tee udstyr M 9 Fri u/løn H10 Fj.fremmedlegner I10 J10 Efterplantning L10 Vintergreen M10 Fri m/løn H11 Reparation J11 L11 Ka' du ikke lige M11 Afspadsering H12 J12 L12 P-plads M12 H13 J13 L13 Veje M13 H14 J14 L14 Stier M14 H15 L15 Opryd.maskinhus M /2002

21 2.5 ØKONOMI Da baneudvalget disponerer over langt den største udgiftspost på klubbens budget/regnskab, er det indlysende, at der skal lægges et meget præcist og detaljeret budget, at forbrugets overensstemmelse med budgettet løbende skal kontrolleres, og at der skal gribes ind så snart en afvigelse begynder at vise sig. Men samtidig skal der også være mulighed for og villighed til inddækning af ekstraordinære omkostninger ved uforudsete problemer som kræver hurtig handling for ikke senere at blive kostbar. Detaljeret budgetlægning og løbende budgetkontrol forudsætter en omhyggelig regnskabsføring, der bygger på en nøje og detaljeret registrering af det udførte arbejde, af forbruget af varer og driftsmidler og på en stærk styring af indkøbene. De fleste klubber i dag har en 5 års plan for indkøb af maskiner, og ændringer på banen. Det hjælper til at fastlægge et budget for en længere periode. Eksempel på en kontoplan se nedenfor. Der vil kunne splittes op i mange flere numre. I praksis vil det være klubbens bogholderi, som fører regnskabet BANEDRIFT 3100 Personale 3101 Løn A B C 3104 Arbejdstøj 3105 Kørselsgodtgørelse 3106 Kursusudgifter 3107 Diverse personaleudgifter 3200 Vedligeholdelse af maskiner 3201 Maskine A B C D 3205 Diverse 3300 Drift af maskiner 3301 Olie 3302 Benzin 3303 Forsikringer 3304 Afskrivninger 3305 Maskinleje/leasing 20 12/2002

22 3400 Vedligeholdelse af banen 3401 Baneudstyr 3402 Håndværktøj 3403 Vand 3404 Elkraft 3405 Kemikalier 3406 Kunstgødning 3407 Topdressingsmateriale 3408 Græsfrø 3409 Beplantning 3410 Sand til bunkers o. lign Dræning 3412 Diverse 3500 Nyanskaffelser af maskiner Anlæg 3601 Leje af areal og maskinhus 3602 Vedligeholdelse af vandingsanlæg 3603 Vedligeholdelse af maskinhus 3700 Administration 3701 Møde- og rejseudgifter 3702 Diverse 3703 Uddannelse 3704 Investering 21 12/2002

23 2.6 GREENKEEPERENS OPGAVER De danske greenkeeperes faglige baggrund er meget forskellig, men typisk har greenkeeperen været på landbrugsskole, eller havebrugsskole, og han/hun har ofte gennemført greenkeeperuddannelsen på AMU-Center, Sandmosen, samt deltaget i diverse løbende efteruddannelseskurser, som Greenkeeperforeningen måtte have afholdt. Undertiden har han/hun en mere maskinteknisk baggrund. Chefgreenkeeperens opgaver er følgende: 1) Chefgreenkeeperen fordeler og leder det daglige arbejde på banen og deltager selv i arbejdet. 2) I samarbejde med baneudvalgsformanden planlægges arbejdet, indkøb til banens drift, indhentning af tilbud på reparationer og indkøb af maskiner. 3) Chefgreenkeeperen har ansvaret for effektiv udnyttelse af arbejdstiden, samt korrekt anvendelse af gødning, kemikalier og maskiner. 4) Chefgreenkeeperen fører arbejdssedler over alt arbejde, der udføres på banen, og afleverer dem til baneudvalgsformanden hver uge, ledsaget af en løbende rapport for såvel det arbejde, der er udført som det arbejde. der skal udføres. 5) Sørger i samarbejde med turneringsudvalget for at klargøre banen til større turneringer og aftaler flag- og teestedsplaceringer. 6) I alle spørgsmål vedrørende banens drift henvender Chefgreenkeeperen sig alene til baneudvalgs-formanden. 7) Chefgreenkeeperen henviser medlemmer, der måtte henvende sig vedrørende banens pasning, til baneudvalgsformanden. 8) Der føres kontrol med banens tilstand, f.eks. i relation til sygdom og skadedyrsangreb. 9) At tilrettelægge ferier og afspadseringer, som forelægges baneudvalgsformanden til godkendelse, samt indberetter forsømmelser, sygdom og fridage til denne. 10) Sammen med baneudvalgsformanden udarbejder chefgreenkeeperen ved årets slutning en årsrapport, en handlingsplan og et driftsbudget for det kommende år. Det er store krav, der stilles til chefgreenkeepere; udover at have den faglige dygtighed, skal han kunne engagere sig i sit job, have forståelse for golfspillet, kunne arbejde selvstændigt og kunne lede sine medarbejdere, og kunne samarbejde med skiftende baneudvalg og bestyrelser. En af de vigtigste forudsætninger for at have en velfungerende chefgreenkeeper, er gensidig forståelse, tillid og respekt mellem chefgreenkeeperen, baneudvalg og bestyrelse /2002

24 3.1 INDLEDNING Golfbaner i Danmark Siden golfspillets start i Danmark i 1898, er udviklingen gået hurtigt med hensyn til anlæggelse og vedligeholdelse af golfbaner Især siden 1960 har der været en stor stigning i antallet af nye golfbaner, og udviklingen indenfor de områder, der er forudsætningen for en effektiv vedligeholdelse af banerne, er steget i takt med dette: Der bliver produceret bedre maskiner og fremavlet nye græssorter, som løbende opfylder de krav, der bliver stillet. Ligeledes er man indenfor det miljømæssige, i brugen af kemikalier til vækst og til bekæmpelse af sygdomme, nået langt. Vi skal glæde os over, at udviklingen her i landet er foregået i et sådant tempo, at opgaverne har kunnet løses undervejs. Vi har i dag virkelig mange gode golfbaner, hvor ethvert rimeligt krav fra spillerside kan opfyldes. Den stabile udvikling skyldes ikke mindst, at danske golfbaner er opstået og opretholdes på privat initiativ af effektive og stædige enkeltpersoner. Uden disse personer ville vi i dag ikke have haft de mange golfbaner i Danmark, og ikke have haft den positive indstilling til golfsporten, som vi møder næsten overalt i dag. Udenlandske spillere oplever ofte, at danskerne har en anderledes opfattelse af golfsporten. Det skyldes ikke så meget selve banen, de besøger, som den gæstfrihed og afslappede holdning til golfspillet og det klubliv, som de møder. Det gør indtryk på vore gæster at besøge en lille, måske enkel, men altid velholdt golfbane, eller at møde et simpelt klubhus og finde en perfekt bane. Det skyldes det dygtige og ansvarsbevidste arbejde, som greenkeepere og baneudvalg udfører. Det er vigtigt, at denne positive udvikling fortsætter. Det er store krav, der til tider stilles til baneudvalg og greenkeeper i den enkelte klub, men kraven er ikke større, end at de kan opfyldes. Det viser fortiden, og det bør fremtiden også vise. Vedligeholdelse af golfbaner. Vedligeholdelse af en golfbane vil være den samme, hvad enten det drejer sig om en 9-hullers bane, en 18-hullers bane, eller en par-3 bane, hvis klubben (medlemmerne) kræver en kvalitetsbane. Med det antal baner, der er i dag i Danmark, vil banens kvalitet være afgørende for, hvor mange medlemmer klubben kan få, og hvor mange gæstespilere der kommer. Der kan altså være et konkurrencemoment inde i billedet /2002

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013.

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Deltagere: Afbud: Poul Hansen PH, Finn Gertov FG, Alf Abildgaard AA, Johnny Vilsen (greenkeeper), Børge Larsen BL (ref.) Knud Erik Kristensen KEK, Hans Jørgen Andersen HJA.

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres.

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres. Referat Lærkeagerbanen udvalgsmøde onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00 Tilstede Jørgen Jensen (JJ), Søren Petersen (SP), Jens Peter Nielsen (JPN), Jørgen Grumstrup (JG) Ikke tilstede Claus Meulengracht

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social trivsel og tilfredshed blandt medlemmer og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION MEDIEINFORMATION 29 Golfsportens grønne regnskab 21 DGU S NAT U R- OG MIL JØ POL I T IK BA SISOPLYSN INGE R R E S SOU RCEFOR BRUG 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003 Roskilde Golf Klub Grønt Regnskab 2003 Miljoe_03 Side 1 5/17/2012 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr... 3 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirk- somhed... 6 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010 DANSK GOLF UNION medieinformation 29 Golfsportens grønne regnskab 211 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle-

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 27. juni 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- rupvej 7 Risskov. Til stede: Hans Chr.

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Naturgræs Kunstgræs in cooperation with Fase 1 (2002) Observation: Græs og ukrudt vokser i kunstgræs Den lyse ide: Etablere en naturgræsbane i kunstgræs in cooperation with Vækst Naturgræs Kunstgræs

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004

Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004 Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr.... 3 1.3 Ejerforhold... 4 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirksomhed... 4 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Spillekvalitet - Hvad er det og hvordan måles det?

Spillekvalitet - Hvad er det og hvordan måles det? Spillekvalitet - Hvad er det og hvordan måles det? Hvad er det? Det har en golfspilleren jo lige svaret på Men. Han var landstræner Hvad mener den alm. golfspiller med handicap 31 Og. hvordan måler vi

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere