Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS Annullerer alle tidligere udgaver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver."

Transkript

1 Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale og forsikringsforhold 2.1 Organisation 2.2 Målsætning 2.3 Opgaver 2.4 Planlægning 2.5 Økonomi 2.6 Greenkeeperens opgaver 3.1 Indledning 3.2 Arbejdsopgaver i årets løb 3.3 Åbning og lukning af banen 3.4 Flytning af huller 3.5 Placering af bane markeringer og hulplacering 3.6 Turnerings banen før under og efter 3.7 Bunkers 3.8 Klipning 3.9 Luftning 3.10 Vertikalskæring 3.11 Topdressing 3.12 Jordbunds- og planteanalyser 3.13 Gødning 3.14 Vanding 3.15 Eftersåning 3.16 Lægning af græstørv 3.17 Sygdomme og deres bekæmpelse 3.18 Skadedyr og deres bekæmpelse 3.19 Ukrudt og dets bekæmpelse 3.20 Sprøjtemateriel 3.21 Sprøjtevejledning 3.22 Maskiner 3.23 Baneudstyr 3.24 Beplantning 4.1 Lovgrundlag for naturpleje 4.2 Fortidsminder 4.3 Pleje af naturtyper 5.1 Løn og arbejdsvilkår 5.2 Sociale ydelser og skat 5.3 Brand og anden tingskadesforsikring 5.4 Ulykkesforsikring 5.5 Motoransvarsforsikring 5.6 Arbejdsmiljø 5.7 Uddannelse af markpersonale 1 12/2002

3 Anlæggelse, ændring af golfbaner 6.1 Banearkitektur 6.2 Projektering 6.3 Anlæggelse 6.4 Korte baner 6.5 Vedligeholdelse af nyanlæg Course Rating og Slope 7.1 Course Rating, slope, par og regler for baneopmåling 7.2 Handicapnøglen Lokale Regler 8.1 Fastsættelse af Lokale Regler 8.2 Lokale Reglers indhold 8.3 Markeringer på banen 8.4 Ordensforskrifter Diverse 9.1 Tilskudsmuligheder indenfor baneområdet 2 12/2002

4 1.1 KONSULENTTJENESTEN Konsulentbistanden kan vælges uden omkostninger for klubberne, og den omfatter: Besøg af banekonsulent efter henvendelse fra klubben med henblik på gennemgang af bane, miljøforhold eller maskinpark. Efter besøget fremsendes skriftlig rapport til klubben og greenkeeperen. I specielle tilfælde kan anden fremsendelse aftales. Telefonkonsultation, som når som helst kan finde sted og aftales. Konsulentbistand til driften omfatter Rådgivning og kontakt til myndigheder. Besvarelse af spørgsmål vedrørende vedligeholdelse af golfbaner. Vejledning ved udarbejdelse af arbejdsplaner, budgetter m.v. Tilsendelse af planlægningsskemaer og banerapporter. Vejledning ved udtagning af jordprøver og udarbejdelse af gødningsplaner. Analyser og jordprøver foregår på laboratorium for klubbens regning. Vejledning om bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og insektangreb. Hjælp til udtagning af prøver til analyse, som foregår på laboratorium for klubbens regning. Vejledning vedrørende indkøb af maskiner og diverse baneudstyr. Vejledning ved ansættelse af greenkeeper og medhjælper. Planlægning af afholdelse af kurser for greenkeepere og deres medhjælpere. Udsendelse af informationsbreve og artikler om emner der vedrører driften af banerne, samt løbende revidering af banehåndbogen. Igangsættelse af og information til klubberne om eksperimenter og forsøg indenfor baneplejen. Vejledning i forbindelse med kortlægning af miljøforhold, herunder udarbejdelse af grønne regnskaber, miljøredegørelser og arbejdspladsvurderinger. Hjælp til miljøarbejdet i klubberne. Konsulentbistand til nyanlæg Deltagelse i forberedende møder og i forhandlinger med myndigheder. 3 12/2002

5 Vurdering af jordbundsforhold på arealer, hvorpå der tiltænkes anlagt golfbaner. Rådgivning vedrørende egnede fremgangsmåder ved nyanlæg, ændringer eller udvidelser af eksisterende baner. Rådgivning og vejledning ved planlægning og indhentning af tilbud. Vejledning i opstilling af anlægsbudgetter og driftsbudgetter. Rådgivning vedrørende god nabopleje - dialog med lokale beboere, frivillige organisationer, myndigheder m.m. Undtagelse Undtaget er direkte tilsyn med anlægsarbejde, herunder kontrol af anvendelsen af arkitektens tegninger. DGU's banekonsulenter kan henvise til en arbejdsleder, der mod et honorar kan påtage sig tilsynsopgaver. Denne arbejdsleder eller konsulent arbejder efter retningslinier, som DGU's banekonsulenter i hvert enkelt tilfælde afstikker. Brug af konsulenterne Kravene til DGU's banekonsulenttjeneste øges betydelig i takt med den kraftige vækst i antallet af baner, spillere og disses udnyttelse af banerne og de stadig større krav til banernes kvalitet. For i videst muligt omfang at kunne yde klubberne den service, der ligger i konsulentbistanden, er en rationel arbejdsgang nødvendig, og det kan kun opnås gennem en planlægning, hvori klubberne deltager aktivt og med forståelse. Det er i denne forbindelse især vigtigt, at klubber, der ønsker besøg af banekonsulenterne, i god tid forinden retter henvendelse til en af disse for at træffe en aftale. Kun på denne måde kan banekonsulenterne fornuftigt planlægge deres rejser, møder og andre opgaver. Der kan selvfølgelig opstå situationer, hvor ambulancetjeneste er nødvendig, men vor erfaring viser, at hurtig udrykning kun yderst sjældent behøver at finde sted. Det er banekonsulenternes opgave og indenfor deres kompetence at foretage en selvstændig vurdering af alle de aktuelle problemer, der kan opstå på golfbanerne. 4 12/2002

6 2.1 ORGANISATION Da golfspillets kvalitet er helt afhængig af den bane, der spilles på, og da udgifterne til banens vedligeholdelse er langt den største post på klubbens regnskab, er det indlysende, at en dygtig greenkeeper og et erfarent og velfungerende baneudvalg er et afgørende led i klubbens organisation. Placering i klubbens organisation Baneudvalget vil som regel være et af de udvalg, som vedtægterne udtrykkeligt nævner bør nedsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger en formand, som udvælger de øvrige medlemmer, som derefter godkendes af bestyrelsen. Formanden bør være medlem af bestyrelsen for at fastholde det direkte ansvar og sikre den fornødne kommunikation ag koordination med klubbens øvrige aktiviteter. Udvalgets placering i klubbens organisationsplan vil typisk være denne: 5 12/2002

7 Generalforsamling Bestyrelse Sekretariat Bogholder Ordens- og regeludvalg Handicapkomité Træner Greenkeeper Lærling Assistent Lærling Assistent Bane- Turnerings- Junior- Elite Begynder Sponsor Info- Klubhus udvalg udvalg udvalg Udvalg udvalg udvalg udvalg udvalg Klub- Restaublad ratør 6 12/2002

8 Funktionsbeskrivelse Bestyrelsen fastlægger udvalgets generelle opgaver og kompetence: Baneudvalget har til opgave at tilrettelægge og gennem greenkeeperen at forestå baneanlæggets drift, vedligeholdelse og eventuelle ændring. I funktionsbeskrivelsen for udvalget vil opgaverne være mere detaljeret beskrevet, jf. afsnit 2.3. Baneudvalgets sammensætning Til varetagelse af disse opgaver må udvalget have et vist antal medlemmer. Det anbefales, at et bestyrelsesmedlem er født formand, og at han vælger de øvrige medlemmer, som derefter skal godkendes af bestyrelsen. Antallet af medlemmer bør næppe være mere end tre til fire. Men det anbefales, at klubbens greenkeeper er med i udvalget. Det er selvfølgelig vanskeligt at sige noget præcist om, hvilke kvalifikationer et baneudvalgsmedlem skal have. Det er vigtigt, at der i udvalget er repræsenteret kvalifikationer som indsigt i økonomi og regnskab, ledelseserfaring, maskinteknisk viden, og især forståelse af golfspillets natur, golfbanens arkitektur, og fornemmelse for de grundlæggende kvaliteter i en god golfbane. Arbejdsmaterialer Hvert medlem af udvalget bør udstyres med følgende arbejdsmaterialer, i den udstrækning det findes i baneudvalget. Materialet leveres tilbage til baneudvalget, når vedkommende træder ud af udvalget : 1) Klubbens vedtægter. 2) Klubbens målsætningspapirer. 3) Udvalgets opgavebeskrivelse. 4) Udvalgets forretningsorden. 5) Udvalgets målsætning. 6) Udvalgets aktivitetsplan. 7) Udvalgets budget. 8) Udvalgets arbejdsfordelingsplan. 9) Udvalgets mødereferater og årsberetning for sidste år. 10) Udvalgets eventuelle instrukser, retningslinier og formularsæt. 11) Denne banehåndbog, hvori eventuelt det ovennævnte materiale kan indsættes. 7 12/2002

9 Forretningsorden Udvalget skal fastsætte sin egen forretningsorden. F. eks. : 1) Udvalget konstituerer sig med bestyrelsesmedlemmet som formand og med et medlem som sekretær. 2) Formanden (i dennes fravær sekretæren) indkalder skriftligt til udvalgsmøder med mindst én uges varsel og med angivelse af dagsorden. 3) Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 4) Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5) Sekretæren udarbejder skriftligt referat af møderne, som betragtes som godkendt, hvis indsigelser ikke er modtaget inden for tre dage efter udsendelsen til eventuelt klubbladet og andre berørte udvalg. 6) I rutinesager eller situationer, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe en afgørelse inden for udvalgets målsætning. 7) Formanden skal godkende og attestere alle udgiftsbilag. 8) Skriftlig årsberetning udarbejdes til generalforsamlingen. Arbejdsproces Effektivt udvalgsarbejde følger denne procesmodel: Målformulering Planlægning Udførelse Resultatkontrol Vurdering 8 12/2002

10 2.2 MÅLSÆTNING: Klubbens baneudvalg bør have en målsætning for sit arbejde; et svar på spørgsmålet: Hvordan skal vores bane være? Målsætningen skal være langsigtet, dvs. række år frem, da golfbaner består længe og tager lang tid at ændre. Det er også meget afhængigt af klubbens økonomi. Man kan ikke med et lavt kontingent forvente en velplejet mesterskabs bane. Målsætningen skal omhandle: banens kapacitet - antal huller - trafikvenlighed etc. faciliteter f.eks. - maskinhus - træningsbane - par-3-bane spillemæssige kvaliteter - f.eks. - mesterskabsbane - elitebane, eller - klubbane/gæstebane naturoplevelseskvaliteter vedligeholdelsesstandard. Målsætningen skal tage sit udgangspunkt i de oprindelige intentioner bag banens udformning bygge på et grundigt kendskab til og vurdering af baneterrænet og det omgivende landskab det eksisterende anlægs idé og sammenhæng jordbundsforholdene størrelsen og sammensætningen af medlemsskaren holdningen hos medlemmerne indstillingen til golf hos lokalbefolkningen myndighederne og politikerne klubbens økonomi den forventede eller mulige udvikling i alle disse faktorer. Baneudvalgets mål for banen skal selvfølgelig passe ind i klubbens overordnede målsætning, og koordineres med de andre afdelingers mål. Målsætningen skal ikke blot være et ønske, men en realistisk mulighed. Målet og delmålene skal defineres præcist og operativt, således at det vil være muligt at tilrettelægge et handlingsprogram, således at men undervejs kan kontrollere, om man er på rette vej. 9 12/2002

11 Man kan vælge mellem mange forskellige mål og tale mange forskellige hensyn, som både supplerer og modarbejder hinanden. En forfejlet målsætning, en målsætning der ikke opfyldes, skyldes som regel mangelfuld eller forkert vurdering af de givne forudsætninger i klubben. Der er f.eks. ikke megen idé i, at et ambitiøst baneudvalg ønsker at anlægge backtees på en hyggelig 9-hullers præcisions bane med mange midaldrende motionsspillere og tre 16-årige "verdensmestre". I stedet skulle man måske heller stile efter en god indspilsgreen lige ved klubhuset og 1. tee, eller efter en forbedring af de eksisterende teesteder ved hyppig eftersåning og dressing. På samme måde er der heller ikke meget ved at have en stort anlagt 18-hullers "mesterskabsbane", hvis greens kun bliver klippet tre gange om ugen, aldrig om søndagen og kun i en højde af 10 mm. Det overordnede hensyn skal naturligvis være, at banen er interessant at spille på for de, der til daglig bruden den (og betaler for den). Denne spilleglæde er nok primært afhængig af tre faktorer: 1) At banen er udformet således, at den er fair og tilpas udfordrende for alle spillekategorier. 2) At vedligeholdelseskvaliteten er høj. 3) At kapaciteten er tilstrækkelig. Kapaciteten er ikke alene et spørgsmål om antal af huller, men også i høj grad et spørgsmål om: trafikafviklingen på banen er der mange blinde slag er det svært at finde bolden i rough etc. udenomsfaciliteter en velindrettet og nærliggende træningsbane en god indspilsgreen med bunker en sjov puttinggreen en pitch- og puttebane en lille par-3-bane /2002

12 2.3 OPGAVER Baneudvalget har til opgave at tilrettelægge, og gennem grenkeeperen at forestå baneanlæggets drift, vedligeholdelse og eventuelle ændring. Dette indebærer: 1) At udvalgets medlemmer skal have et rimeligt kendskab til golfspil på alle niveauer til banepasning banearkitektur maskiner økonomi arbejdsplanlægning 2) At forhandle løn og andre ansættelsesvilkår med greenkeeperen og assistenter og indstille deres ansættelse til bestyrelsen. 3) At sørge for, at lovmæssige og sædvanlige forpligtelser over for funktionærer overholdes. 4) At udøve en arbejdsgivers instruks- og kontrolbeføjelser over for greenkeeperen og iagttage at grenkeeperen er de øvrige ansattes overordnede, og at alle instrukser til dem alene kommer fra ham. 5) At føre tilsyn med personalets forhold i øvrigt. 6) At sikre lovmæssig og forsvarlig forsikring og udstyring af maskiner, samt opbevaring og anvendelse af kemikalier og brændstoffer. 7) At udarbejde en langsigtet målsætning for banens art og standard. 8) I samarbejde med greenkeeperen at udarbejde flerårige handlingsplaner og tilhørende budgetter for banens pasning, kvalitetsforbedring og eventuelle ændringer, for vedligeholdelse og anskaffelse af maskiner, uddannelse af personale og sædvanligt indkøb af materialer til banens pasning. 9) At bistå greenkeeperen med tilrettelæggelse af måneds- og ugeplaner for banearbejdets udførelse, og bl. a. ved hjælp af arbejdssedler kontrollere, at arbejdet udføres. 10) At sikre en nøjagtig registrering af den foretagne såning, gødning, sprøjtning og vanding og banens forskellige områder. 11) Løbende sammen med greenkeeperen at vurdere maskinparkens og banens stand, herunder dens markeringer og iværksætte de fornødne arbejder for at opretholde den ønskede standard. 12) At godkende og attestere alle indkøb til banen /2002

13 13) At orientere medlemmerne og de øvrige udvalg, især turneringsudvalget, om banearbejdet og eventuelle ændringer i den spillemæssige stand forårsaget af arbejde, herunder lukning af banen eller dele af denne på grund af reparationer eller vejrforhold. 14) At være mellemled mellem greenkeeper og medlemmerne og andre udvalg. 15) At bistå turneringsudvalget med fastsættelse af lokale regler. 16) At udarbejde et skema for placering af alternative flag- og teestedsmarkeringer og formidle samarbejdet mellem turneringsudvalget og greenkeeperen om sætning af banen til turnering. 17) At holde sig ajour med udviklingen indenfor banepasning, maskiner m.m., bl. a. ved deltagelse i DGU s møder og kurser, evt. sammen med greenkeeperstaben. 18) At sørge for at banepersonalet løbende får mulighed for at dygtiggøre sig ved deltagelse i kurser, messer m.v. Når en ny baneudvalgsformand tiltræder, skal han af den afgående baneudvalgsformand modtage alt materiale, såsom rapporter, beretninger, regnskaber, budgetter, planer, arbejdssedler m.m. Derigennem kan han forstå de arbejder, der er blevet og bliver udført på banen, samt få et indtryk af såvel grenkeeperen som de øvrige personale. Han skal desuden meddele DGU s sekretariat navn, adresse og telefon, således at han fra starten modtager de informationer, som DGU udsender, og samtidigt sørger for at greenkeeperstaben får en kopi af udsendte info-breve m.v. Baneudvalgets formand kan i alle spørgsmål vedrørende banens drift og vedligeholdelse kontakte DGU s banekonsulenter. I praksis vil baneudvalgsformandens samarbejde med greenkeeperen forme sig således, at man mødes en gang om ugen, hvor det arbejde, der er udført og det arbejde, der i den kommende uge skal udføres, drøftes igennem, samtidig med at baneudvalgsformanden modtager arbejdssedler fra greenkeeperen for den forløbne uge. Derigennem vil baneudvalgsformanden altid være løbende orienteret og kunne give både klubbens bestyrelse og medlemmer svar på eventuelle spørgsmål. Ved årets slutning samles arbejdssedlerne, de bearbejdes og overføres til et årsplanlægningsskema. Dette skema giver et tydelig billede af fordelingen af arbejdstimer og de opgaver, timerne er anvendt på. Samtidig danner skemaet baggrund for planlægning for det kommende år, for budgettet og for eventuelle besparelser eller investeringer, der måtte ønskes på banen /2002

14 2.4 PLANLÆGNING En grundig og detaljeret planlægning af arbejdet på banen er påkrævet for at sikre, dels at de nødvendige arbejder udføres i tilstrækkeligt omfang, på de rigtige tidspunkter og i den rigtige rækkefølge, dels at de disponible ressourcer i form af arbejdskraft, maskiner, beholdninger og pengemidler anvendes så rationelt som muligt. Det er en af baneudvalgets vigtigste opgaver, at foretage denne planlægning sammen med greenkeeperen ved årets begyndelse. Denne planlægning er også forudsætningen for en realistisk budgetlægning. På de følgende sider vises nogle årsplanlægningsskemaer til 2-4-6, som kan uddybes og detaljeres efter behov. Skemaerne indeholder de arbejdsopgaver som oftest indgår i banevedligeholdelsen, og der kan anføres i hvilke uger, eventuelt på hvilke datoer, de enkelte arbejder skal udføres. Tilsvarende kan der udarbejdes en plan for hver uge; ikke nødvendigvis for alle 52 uger på én gang, men mere praktisk en rullende planlægning for f.eks. fire uger frem. Til denne planlægning kan anvendes den viste ugerapport 2-4-8, hvorpå banepersonalet hver dag kan notere det timeantal, som er anvendt til de forskellige arbejder. Aktivitetsplanen for ugesedlen viser hvilke benævnelser, som kan bruges i selve ugerapporten. Ved ugens afslutning afleveres ugerapporten til greenkeeperen, som derefter kan kontrollere om det planlagte arbejde er udført, eller om der er problemer, som bevirker at arbejdsplanen for den eller de kommende uger må justeres. Ugerapporten kan, enten direkte eller i omskrevet form, afleveres til baneudvalgsformanden sammen med næste uges arbejdsplan. Arbejdssedlerne vil endvidere være et vigtigt analyseværktøj, når omlægning af eller investering i banedriften overvejes. De viste årsplanlægningsskemaer og ugerapporter, kan rekvireres hos DGU's sekretariat, enten i kopi eller eventuelt på diskette /2002

15 DANSK GOLF UNION ÅRSPLANLÆGNINGSSKEMA Plan for: Golfbane: År GREENS Klipning Verticalskæring Topdresning Prikning Dybdeluftning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Sprøjtning/skadedyr Sprøjtning/svamp Fl.huller Svirpning Stimpmetermåling Penetrometermåling Vanding manuelt Vandingsanlæg rep. Eftersåning Opsamling græs Slæbenet/kost Reparation Løvopsamling Timer ialt: Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER FORGREENS Klipning Verticalskæring Topdresning Prikning Dybdeluftning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Sprøjtning/skadedyr Sprøjtning/svamp Eftersåning Opsamling græs Slæbenet/kost Reperation Løvopsamling 14 12/2002

16 TEE-STEDER Timer ialt: Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER Klipning Vertikalskæring Topdresning Prikning Dybdeluftning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Sprøjtning/skadedyr Sprøjtning/svamp Fl.markering Vanding manuelt Vandingsanlæg rep. Eftersåning Opsamling græs Slæbenet/kost Rep.turf.huller Reparation Løvopsamling FAIRWAYS Klipning Verticalskæring Topdressing Prikning Dybdeluftning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Sprøjtning/skadedyr Sprøjtning/svamp Vanding manuelt Vandingsanlæg rep. Eftersåning Opsamling græs Slæbenet/kost Reparation Løvopsamling Timer ialt Timer ialt: 15 12/2002

17 SEMI-ROUGH Klipning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Eftersåning Vanding Reparation Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER Timer ialt: ROUGH Klipning Eftersåning Reparation Opsamling Timer ialt: PAR 3-BANE Klipning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Eftersåning Vanding Reparation Timer ialt: BUNKERS Klipning skråninger Rivning (manuelt) Rivning (maskinelt) Fjerne ukrudt Kantskæring Efterfyldning sand Flytning sand Sprøjtning/ukrudt Fjerne ukrudt Fj.fremmedlegemer Reparation Timer ialt: 16 12/2002

18 DRIVING RANGE Klipning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Opsamling bolde Rep. teestedet Reparation Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER Timer ialt: BEPLANTNINGER Klipning Gødskning Sprøjtning/ukrudt Ukrudtsbekæmpelse Vanding Beskæring Udtynding Flishugning Plantning Efterplantning Timer ialt: SØER/VANDLØB Klipning skråninger Oprensning Regulere vandspejl Reparation Timer ialt: 17 12/2002

19 FASTE OPGAVER Klipning ved skilte Vaske skilte Tømme skraldespand Efterfylde boldvask Klubhus Værksted Vedl./rep. maskiner Administration Green/tee udstyr Vintergreen Ka' du ikke lige P-plads Veje Stier Opryd.maskinhus Tid/ gang JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TIMER Timer TIMEFORBRUG ARBEJDSSTYRKE 18 12/2002

20 DANSK GOLF UNION A K T I V I T E T S P L A N F O R U G E - S E D D E L GREENS FORGREENS TEE-STEDER FAIRWAYS SEMI-ROUGH ROUGH A 1 Klipning B 1 Klipning C 1 Klipning D 1 Klipning E 1 Klipning F 1 Klipning A 2 Verticalskæring B 2 Verticalskæring C 2 Verticalskæring D 2 Verticalskæring E 2 Gødskning F 2 Eftersåning A 3 Topdressing B 3 Topdressing C 3 Topdressing D 3 Topdressing E 3 Sprøjtning/ukrudt F 3 Reparation A 4 Prikning B 4 Prikning C 4 Prikning D 4 Prikning E 4 Eftersåning F 4 Opsamling A 5 Dybdeluftning B 5 Dybdeluftning C 5 Dybdeluftning D 5 Dybdeluftning E 5 Vanding F 5 A 6 Gødskning (fast) B 6 Gødskning (fast) C 6 Gødskning (fast) D 6 Gødskning (fast) E 6 Reparation F 6 A 7 Gødskning (flyd) B 7 Gødskning (flyd) C 7 Gødskning (flyd) D 7 Sprøjtning/ukrudt E 7 F 7 A 8 Sprøjtning/ukrudt B 8 Sprøjtning/ukrudt C 8 Sprøjtning/ukrudt D 8 Sprøjtning/skadedyr E 8 A 9 Sprøjtning/skadedyr A 9 Sprøjtning/skadedyr C 9 Sprøjtning/skadedyr D 9 Sprøjtning/svamp E 9 A10 Sprøjtning/svamp B10 Sprøjtning/svamp C10 Sprøjtning/svamp D10 Vanding manuelt E10 A11 Fl.huller B11 Eftersåning C11 Fl.markering D11 Vandingsanlæg rep A12 Svirpning B12 Opsamling græs C12 Vanding manuelt D12 Eftersåning PAR 3-BANE A13 Stimpmetermåling B13 Slæbenet/kost C13 Vandingsanlæg rep D13 Opsamling græs G 1 Klipning A14 Penetrometermåling B14 Reparation C14 Eftersåning D14 Slæbenet/kost G 2 Gødskning A15 Vanding manuelt B15 Løvopsamling C15 Opsamling græs D15 Reparation G 3 Sprøjtning/ukrudt A16 Vandingsanlæg rep B16 C16 Slæbenet/kost D16 Løvopsamling G 4 Eftersåning A17 Eftersåning B17 C17 Rep.turf.huller D17 G 5 Vanding A18 Opsamling græs B18 C18 Reparation D18 G 6 Reparation A19 Slæbenet/kost C19 Løvopsamling D19 G 7 A20 Reparation C20 G 8 A21 Løvopsamling C21 A22 C22 A23 A24 BUNKERS DRIVING RANGE BEPLANTNINGER SØER/VANDLØB FASTE OPGAVER PERSONALE H 1 Klipning skråninger I 1 Klipning J 1 Klipning K 1 Klipning skråninger L 1 Klipning ved skilte M 1 Normal timer H 2 Rivning (manuelt) I 2 Gødskning J 2 Gødskning K 2 Oprensning L 2 Vaske skilte M 2 50% timer H 3 Rivning (maskinelt) I 3 Sprøjtning/ukrudt J 3 Sprøjtning/ukrudt K 3 Regulere vandspejl L 3 Tømme skraldespand M 3 100% timer H 4 Fjerne ukrudt I 4 Opsamling bolde J 4 Ukrudt bekæmpelse K 4 Reparation L 4 Efterfylde boldvask M 4... % timer H 5 Kantskæring I 5 Rep. teestedet J 5 Vanding K 5 L 5 Klubhus M 5 Møder H 6 Efterfyldning sand I 6 Reparation J 6 Beskæring K 6 L 6 Værksted M 6 Kursus H 7 Flytning sand I 7 J 7 Udtynding K 7 L 7 Vedl./rep.maskiner M 7 Syg H 8 Sprøjtning/ukrudt I 8 J 8 Flishugning K 8 L 8 Administration M 8 Ferie H 9 Fjerne ukrudt I 9 J 9 Plantning L 9 Green/tee udstyr M 9 Fri u/løn H10 Fj.fremmedlegner I10 J10 Efterplantning L10 Vintergreen M10 Fri m/løn H11 Reparation J11 L11 Ka' du ikke lige M11 Afspadsering H12 J12 L12 P-plads M12 H13 J13 L13 Veje M13 H14 J14 L14 Stier M14 H15 L15 Opryd.maskinhus M /2002

21 2.5 ØKONOMI Da baneudvalget disponerer over langt den største udgiftspost på klubbens budget/regnskab, er det indlysende, at der skal lægges et meget præcist og detaljeret budget, at forbrugets overensstemmelse med budgettet løbende skal kontrolleres, og at der skal gribes ind så snart en afvigelse begynder at vise sig. Men samtidig skal der også være mulighed for og villighed til inddækning af ekstraordinære omkostninger ved uforudsete problemer som kræver hurtig handling for ikke senere at blive kostbar. Detaljeret budgetlægning og løbende budgetkontrol forudsætter en omhyggelig regnskabsføring, der bygger på en nøje og detaljeret registrering af det udførte arbejde, af forbruget af varer og driftsmidler og på en stærk styring af indkøbene. De fleste klubber i dag har en 5 års plan for indkøb af maskiner, og ændringer på banen. Det hjælper til at fastlægge et budget for en længere periode. Eksempel på en kontoplan se nedenfor. Der vil kunne splittes op i mange flere numre. I praksis vil det være klubbens bogholderi, som fører regnskabet BANEDRIFT 3100 Personale 3101 Løn A B C 3104 Arbejdstøj 3105 Kørselsgodtgørelse 3106 Kursusudgifter 3107 Diverse personaleudgifter 3200 Vedligeholdelse af maskiner 3201 Maskine A B C D 3205 Diverse 3300 Drift af maskiner 3301 Olie 3302 Benzin 3303 Forsikringer 3304 Afskrivninger 3305 Maskinleje/leasing 20 12/2002

22 3400 Vedligeholdelse af banen 3401 Baneudstyr 3402 Håndværktøj 3403 Vand 3404 Elkraft 3405 Kemikalier 3406 Kunstgødning 3407 Topdressingsmateriale 3408 Græsfrø 3409 Beplantning 3410 Sand til bunkers o. lign Dræning 3412 Diverse 3500 Nyanskaffelser af maskiner Anlæg 3601 Leje af areal og maskinhus 3602 Vedligeholdelse af vandingsanlæg 3603 Vedligeholdelse af maskinhus 3700 Administration 3701 Møde- og rejseudgifter 3702 Diverse 3703 Uddannelse 3704 Investering 21 12/2002

23 2.6 GREENKEEPERENS OPGAVER De danske greenkeeperes faglige baggrund er meget forskellig, men typisk har greenkeeperen været på landbrugsskole, eller havebrugsskole, og han/hun har ofte gennemført greenkeeperuddannelsen på AMU-Center, Sandmosen, samt deltaget i diverse løbende efteruddannelseskurser, som Greenkeeperforeningen måtte have afholdt. Undertiden har han/hun en mere maskinteknisk baggrund. Chefgreenkeeperens opgaver er følgende: 1) Chefgreenkeeperen fordeler og leder det daglige arbejde på banen og deltager selv i arbejdet. 2) I samarbejde med baneudvalgsformanden planlægges arbejdet, indkøb til banens drift, indhentning af tilbud på reparationer og indkøb af maskiner. 3) Chefgreenkeeperen har ansvaret for effektiv udnyttelse af arbejdstiden, samt korrekt anvendelse af gødning, kemikalier og maskiner. 4) Chefgreenkeeperen fører arbejdssedler over alt arbejde, der udføres på banen, og afleverer dem til baneudvalgsformanden hver uge, ledsaget af en løbende rapport for såvel det arbejde, der er udført som det arbejde. der skal udføres. 5) Sørger i samarbejde med turneringsudvalget for at klargøre banen til større turneringer og aftaler flag- og teestedsplaceringer. 6) I alle spørgsmål vedrørende banens drift henvender Chefgreenkeeperen sig alene til baneudvalgs-formanden. 7) Chefgreenkeeperen henviser medlemmer, der måtte henvende sig vedrørende banens pasning, til baneudvalgsformanden. 8) Der føres kontrol med banens tilstand, f.eks. i relation til sygdom og skadedyrsangreb. 9) At tilrettelægge ferier og afspadseringer, som forelægges baneudvalgsformanden til godkendelse, samt indberetter forsømmelser, sygdom og fridage til denne. 10) Sammen med baneudvalgsformanden udarbejder chefgreenkeeperen ved årets slutning en årsrapport, en handlingsplan og et driftsbudget for det kommende år. Det er store krav, der stilles til chefgreenkeepere; udover at have den faglige dygtighed, skal han kunne engagere sig i sit job, have forståelse for golfspillet, kunne arbejde selvstændigt og kunne lede sine medarbejdere, og kunne samarbejde med skiftende baneudvalg og bestyrelser. En af de vigtigste forudsætninger for at have en velfungerende chefgreenkeeper, er gensidig forståelse, tillid og respekt mellem chefgreenkeeperen, baneudvalg og bestyrelse /2002

24 3.1 INDLEDNING Golfbaner i Danmark Siden golfspillets start i Danmark i 1898, er udviklingen gået hurtigt med hensyn til anlæggelse og vedligeholdelse af golfbaner Især siden 1960 har der været en stor stigning i antallet af nye golfbaner, og udviklingen indenfor de områder, der er forudsætningen for en effektiv vedligeholdelse af banerne, er steget i takt med dette: Der bliver produceret bedre maskiner og fremavlet nye græssorter, som løbende opfylder de krav, der bliver stillet. Ligeledes er man indenfor det miljømæssige, i brugen af kemikalier til vækst og til bekæmpelse af sygdomme, nået langt. Vi skal glæde os over, at udviklingen her i landet er foregået i et sådant tempo, at opgaverne har kunnet løses undervejs. Vi har i dag virkelig mange gode golfbaner, hvor ethvert rimeligt krav fra spillerside kan opfyldes. Den stabile udvikling skyldes ikke mindst, at danske golfbaner er opstået og opretholdes på privat initiativ af effektive og stædige enkeltpersoner. Uden disse personer ville vi i dag ikke have haft de mange golfbaner i Danmark, og ikke have haft den positive indstilling til golfsporten, som vi møder næsten overalt i dag. Udenlandske spillere oplever ofte, at danskerne har en anderledes opfattelse af golfsporten. Det skyldes ikke så meget selve banen, de besøger, som den gæstfrihed og afslappede holdning til golfspillet og det klubliv, som de møder. Det gør indtryk på vore gæster at besøge en lille, måske enkel, men altid velholdt golfbane, eller at møde et simpelt klubhus og finde en perfekt bane. Det skyldes det dygtige og ansvarsbevidste arbejde, som greenkeepere og baneudvalg udfører. Det er vigtigt, at denne positive udvikling fortsætter. Det er store krav, der til tider stilles til baneudvalg og greenkeeper i den enkelte klub, men kraven er ikke større, end at de kan opfyldes. Det viser fortiden, og det bør fremtiden også vise. Vedligeholdelse af golfbaner. Vedligeholdelse af en golfbane vil være den samme, hvad enten det drejer sig om en 9-hullers bane, en 18-hullers bane, eller en par-3 bane, hvis klubben (medlemmerne) kræver en kvalitetsbane. Med det antal baner, der er i dag i Danmark, vil banens kvalitet være afgørende for, hvor mange medlemmer klubben kan få, og hvor mange gæstespilere der kommer. Der kan altså være et konkurrencemoment inde i billedet /2002

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Plejeplan for Dragsholm Golf Club

Plejeplan for Dragsholm Golf Club Plejeplan for Dragsholm Golf Club Plejeplanen er lavet i forbindelse med overdragelsen af banedriften fra Dragsholm Golf Club til Dragsholm Golf Anlæg januar 2015. Plejeplanen indeholder nogle standarder,

Læs mere

Plejeplan for Tønder golfklub

Plejeplan for Tønder golfklub Plejeplan for Tønder golfklub Golfbanen i Tønder skal de næste år have en fast plejeplan for hele banen, både så medlemmer og bestyrelsen kan følge udviklingen på banen år for år. Banen er på mange måder

Læs mere

BANERAPPORT INTRODUKTION

BANERAPPORT INTRODUKTION Holbæk Golf Klub, 25. Juni 2012 INTRODUKTION Undertegnede banekonsulent besøgte Holbæk Golfklub (HGK) mandag den 25. juni 2012 med henblik på rådgivning omkring roughpleje på golfbaner samt tilsyn med

Læs mere

Greens; rødsvingel / alm hvene / poa

Greens; rødsvingel / alm hvene / poa Greens; rødsvingel / alm hvene / poa Synlige bare pletter må forekomme i begrænset omfang, afhængig af udbredelsen af Poa Annua. Klippehøjden er 3,7-5mm dog 5-8 mm i starten og slutningen af vækstsæsonen.

Læs mere

Januar. Beskæring af buske. Beskæring og opstamning af træer. Fældning af træer. Sprøjtning af greens med jern. Snerydning

Januar. Beskæring af buske. Beskæring og opstamning af træer. Fældning af træer. Sprøjtning af greens med jern. Snerydning Januar Beskæring af buske Beskæring og opstamning af træer Fældning af træer Sprøjtning af greens med jern Snerydning Vej trækkes 1-2 gange ugentligt Affaldsstativer tømmes Bunkers rives 2 gange månedligt

Læs mere

KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015

KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015 BANERAPPORT KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015 INTRODUKTION Mødedato og tidspunkt: Fredag den 26-06-2015 start kl. 7.10 slut 13.00 Deltagere: Allan Brandt DGU, chefgreenkeeper Martin Nielson, direktør Christian

Læs mere

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013.

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Deltagere: Afbud: Poul Hansen PH, Finn Gertov FG, Alf Abildgaard AA, Johnny Vilsen (greenkeeper), Børge Larsen BL (ref.) Knud Erik Kristensen KEK, Hans Jørgen Andersen HJA.

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Handlingsplan Banens handlingsplan er udviklet med fokus på klubbens vision og strategi. Planen skal fremadrettet sikre, at banens

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering. Hvad er det for en turnering?... 2 Banens længde.... 3 Bunkerriven. Hvor skal den ligge?... 4 Flaget.... 5 Hvem bestemmer hvor

Læs mere

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres.

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres. Referat Lærkeagerbanen udvalgsmøde onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00 Tilstede Jørgen Jensen (JJ), Søren Petersen (SP), Jens Peter Nielsen (JPN), Jørgen Grumstrup (JG) Ikke tilstede Claus Meulengracht

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Få kommentarer. Det er korrekt som påpeget af en enkelt, at gult teested 4 peger forkert. Kan ændres men det koster nogle midler.

Få kommentarer. Det er korrekt som påpeget af en enkelt, at gult teested 4 peger forkert. Kan ændres men det koster nogle midler. Ballerup 4. juni 2012 Bestyrelsen for Hjortespring Golfklub har drøftet og godkendt nærværende notat som grundlag for arbejdsindsatsen på Hjortespringbanen. Notatet er udarbejdet på baggrund af input fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Boldbaner og idrætsanlæg 2009

Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Dialogmøde mellem boldklubberne, Børne- og kulturforvaltningen og Park & Vejforsyningen. Torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.00 21.00 Side 1 Pleje og vedligehold af boldbaner

Læs mere

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Besigtigelse på golfbanen den 12. juli 2006 Deltagere Klub Manager Bent Petersen, chefgreenkeeper Jan Bay og konsulent Bente Mortensen,

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Greenkeepernes klumme

Greenkeepernes klumme Greenkeepernes klumme Af Henrik R. F. Thomsen Igen i år er det dejligt at se medlemstilgang. Vi byder jer alle hjertelig velkommen. Mange fine Company Days og gæstespillere har besøgt os igen i år. Vi

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfens Grønne Regnskab 2006 GOLFENS GRØNNE REGNSKAB

DANSK GOLF UNION. Golfens Grønne Regnskab 2006 GOLFENS GRØNNE REGNSKAB DANSK GOLF UNION Golfens Grønne Regnskab 26 DGU s Natur- og miljøpolitik baggrund basisoplysninger Ressourceforbrug Indhold DGU s Natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger 4 Indberetningskort

Læs mere

Målsætninger og plejeplaner for Golfbanen.

Målsætninger og plejeplaner for Golfbanen. Målsætninger og plejeplaner for Golfbanen. Overordnede målsætning for pleje og vedligehold af banen som helhed: Ligesom der er langt stor vægt på kvalitet i designet, skal plejeniveauet og standarden på

Læs mere

Referat af Baneudvalgsmøde

Referat af Baneudvalgsmøde Referat af Baneudvalgsmøde 7.07.2008 Deltager Birgit, Jette, Ewan og Steen Udvalget gennemgik banen med henblik på at liste op hvad medlemmer og greenfeespillere kan tænkes at observere på en runde. Udvalg

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social trivsel og tilfredshed blandt medlemmer og

Læs mere

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned.

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned. Skovbo, 15/6 2017 Vision og tanker omkring banens udseende: Klubben ønsker at alle golfspillere skal have en god oplevelse, når de spiller Skovbo Golfklub. Banen skal være fair og smuk at spille. Roughen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

GEO miljøcertificering. Ole Riger-Kusk GEO-verifikator Viborg Golfklub

GEO miljøcertificering. Ole Riger-Kusk GEO-verifikator Viborg Golfklub GEO miljøcertificering Ole Riger-Kusk GEO-verifikator Viborg Golfklub Hvilke elementer er der i processen? Forudsætninger for at gå i gang Registrering på GEO s hjemmeside Involvering af medarbejdere,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner

sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner Hovedsponsor: indhold Hensynet til sikkerheden Ingen 100 procents garanti Golfbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor langt slår en spiller? Banens topografi

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Velkommen til dialogmøder. Projekt Niveauløft

Velkommen til dialogmøder. Projekt Niveauløft VELKOMMEN Velkommen til dialogmøder om Projekt Niveauløft Projektgruppen Medlemmerne af projektgruppen er: Fra bestyrelsen: Andre interessenter: Henrik Aagaard (baneudvalgsformand) Annette Skøttrup (dameklubben)

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

medieinformation Golfens grønne regnskab 2009

medieinformation Golfens grønne regnskab 2009 D A N S K G O L F U medieinformation N I O N29 Golfens Grønne Regnskab 29 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourcefor brug H O V E D S P O N S O R 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Boldbaner I Vejle Kommune. Januar 2017

Boldbaner I Vejle Kommune. Januar 2017 Boldbaner I Vejle Kommune Januar 2017 1 Forord En dårlig boldbane kan ødelægge selv den bedste kamp. I Idræt & Faciliteter har vi et ønske om at holde vores boldbaner på et niveau, hvor der kan spilles

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM)

Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM) Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM) SGM skal være den foretrukne klub i Sydsjælland. Vi skal tiltrække nye medlemmer, øvede som begyndere. Vi vil sikre vore medlemmer en god golfoplevelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 31. maj 2016 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 31. maj 2016 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af

Læs mere

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans Interview med chefgreenkeeper Adam Evans v/mogens Damm Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub. Adam Evans

Læs mere

BANERAPPORT SKOVBO GOLFKLUB, 9. JUNI 2016

BANERAPPORT SKOVBO GOLFKLUB, 9. JUNI 2016 BANERAPPORT SKOVBO GOLFKLUB, 9. JUNI 2016 INTRODUKTION Mødedato og tidspunkt:. juni 2016, kl. 08.00 11.00 Deltagere: Jesper Ulriksen, Baneudvalgsformand, Skovbo Golfklub (SGK) Mads Kragh, Chefgreenkeeper,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK 1 Navn og hjemsted Foreningen SVEBØLLE MOTOCROSS KLUB, SMCK er stiftet d. 29-06-1984 Foreningens hejmsted er Svebølle Motocrossbane, Frederiksholm 2, 4470 Svebølle som har hjemsted i Kalundborg kommune.

Læs mere

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL)

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) GKLs formål Klubbens formål Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane med dertil hørende aktiviteter og at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION MEDIEINFORMATION 29 Golfsportens grønne regnskab 21 DGU S NAT U R- OG MIL JØ POL I T IK BA SISOPLYSN INGE R R E S SOU RCEFOR BRUG 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund

Læs mere

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD)

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD) Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Jørn Schlichting (JS), Janne Andreasen (JA)

Læs mere

Dansk Baneguide

Dansk Baneguide Dansk Baneguide 009-00 Danish Air Photo Velkommen til Solrød Golf Klub Solrød Golf klub går nu ind i sin. fulde sæson som 8 huls golfbane. Og der er sket mangt og meget på de år som er gået, siden klubben

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfens Grønne Regnskab 2007 GOLFENS GRØNNE REGNSKAB

DANSK GOLF UNION. Golfens Grønne Regnskab 2007 GOLFENS GRØNNE REGNSKAB DANSK GOLF UNION Golfens Grønne Regnskab 27 DGU s Natur- og miljøpolitik baggrund basisoplysninger Ressourceforbrug 1 H O V E D S P O N S O R Indhold DGU s Natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 1-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer

Bestyrelsesmøde. Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 1-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer Bestyrelsesmøde Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 1-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen () Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere