Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol Mødedato: 01. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Kim P. Ringbæk med anmeldt forfald. Povl R. Thude stillede på vegne af Den socialdemokratiske gruppe forslag om, at pkt. 8 vedr. flytning af 7. klasse fra Visby og Ballum skoler til Bredebro, blev taget af dagsordenen. For stemte 8 medlemmer (samtlige tilstedeværende fra A). Imod stemte 22 medlemmer. Forslaget blev således forkastet. 01. juni

2 01. juni

3 Indholdsfortegnelse Åbent møde Fusion af Modtagestationer for farligt affald i Region Syd Danmark Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering Overførsel af uforbrugte bevillinger fra Placering af administrative arbejdspladser udenfor Tønder Rådhus Borgerservice i Ny Tønder Kommune Organisering af ungdomsskolen i Ny Tønder Kommune Flytning af 7. klasse fra Visby og Ballum skoler til Bredebro Skole pr. 1. august Renovering om ombygning af Skærbæk Kommuneskole 149 Lukket møde Lukket sag - Personsag juni

4 Åbent møde 1. Fusion af Modtagestationer for farligt affald i Region Syd Danmark Journalnummer A04 / teknnv SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: SMOK håndterer 4 indsamlingsordninger for farligt affald i Ny Tønder Kommune, herunder indsamling af uemballeret affald samt emballeret affald, tømningsordning for olie og benzinudskillere samt tømningsordning for sandfang. Som følge af, at storkunder i stigende grad kører deres affald direkte til behandlere som Kommunekemi, har de modtagne mængder af farligt affald ved SMOK I/S været kraftigt vigende. SMOK I/S har til sammenlægningsudvalget fremsendt et alternativ forslag om en sammenlægning af de 4 modtagestationer i det nye Region Syddanmark Dette med henblik på en tilkendegivelse af om deltagelse i et sådant samarbejde er ønsket. En sammenlægning af modtagestationerne kan ifølge SMOK give øgede stordriftsfordele, herunder ens vedtægter og regulativ for hele regionen; rationaliseringer inden for administration, indkøb og afsætning; samlede ressourcer vil give forøgede muligheder for øget rådgivning, undervisning etc.; kompetencer bliver samlet og forøget; bedre mulighed for faglig udvikling for medarbejdere og endelig kan omsætningen i forhold til ressourcerne forøges. Vedr. en model med én stor modtagestation i Region Syd Danmark har Driftslederne i deres notat lagt op til at undersøge mulighederne for outsourcing af bogholderi, kørsel og kørselsplanlægning. De har vurderet, at outsourcing af håndtering, sortering og lager ikke bør finde sted. Kommunaldirektørkredsen i Region Syddanmark har besluttet, at en arbejdsgruppe skal nedsættes med repræsentanter fra kommuner, en jurist og en økonom. Gruppen skal udarbejde et beslutningsgrundlag, herunder udkast til vedtægter, regulativ og gebyrstruktur. SMOK har ønsket en tilkendegivelse til forslaget inden 22. maj Teknisk Forvaltning har meddelt, at Sammenlægningsudvalgets tilkendegivelse vil blive meddelt efter mødet 1. juni 2006, men at underudvalgets indstilling vil blive oplyst efter mødet 2. maj Økonomi/personaleforhold: Af den økonomisk opgørelse fremgår det, at SMOK har en egenkapital på kr. svarende til 11,52 kr./indbygger. 01. juni

5 Bilag: Forslag til ny struktur vedr. farligt affald ( ) Redegørelse vedr. forslag til sammenlægning af modtagestationer ( ) Bilag 7. Notat - sammendrag af sag.pdf ( ) Bilag 6. Notat fra driftsledere ( ) Bilag 5. Notat om fusion og åbningsbalance - SMOK m.f.l. ( ) Bilag 4. Juridisk notat vedr. fusion af modtagestationerne.pdf ( ) Vurdering: Forvaltningen vurderer, at et samarbejde mellem kommunerne i Region Syddanmark om håndtering af farligt affald kunne være en mulighed Men ikke en optimal mulighed. Det bemærkes, at store fælleskommunale selskaber betyder væsentlig begrænset indflydelse for lokalpolitikere og administration. Derfor finder forvaltningen det vigtigt, at flere alternativer præsenteres - Specielt hvor der fokuseres mere på nytænkning i relation til organiseringen af farligt affald området indenfor SMOKs nuværende geografiske interesseområde. Eksempelvis kunne SMOKs ydelser outsources, således at Ny Haderslev, Åbenrå, Sønderborg og Tønder sammen hyrede en konsulent og lavede et udbud af hele området, herunder bogholderi, kørsel, kørselsplanlægning, omlastning m.m. (håndtering, sortering og lager). SMOK kunne også outsource dele af virksomheden. Evt. kunne der, når der indhentes tilbud på affaldsbehandlingen indhentes et alternativt tilbud på hele opgaven herunder håndtering, sortering og lager. Såfremt der skulle fremkomme et attraktiv alternativt tilbud kunne det fælleskommunale affaldsselskab blive en ren administrativ enhed. Private aktører kan forestå en indsamling og en håndtering af affaldet uden mellemled og efter eget udsagn til konkurrencedygtig pris, ligesom private virksomheder kan rådgive om farligt affald, tilbyde kursusvirksomhed m.m. Tilsvarende Modtagestationen vil private aktører have brug for en omlasteplads, såfremt de skulle administrere en indsamlingsordning, der også hentede farligt affald fra mindre virksomheder. En indsamlingsordning vil således sandsynligvis komme til at ligne den SMOK I/S nu administrerer, men med en privat aktør som udfører. Indstilling: Det indstilles til sammenlægningsudvalget, at det meddeles SMOK I/S: At Ny Tønder Kommune ønsker, at SMOK præsenterer alternativer med fokus på det nuværende SMOKs geografiske interesseområde, herunder udlicitering af hele området vedr. farligt affald inden, der tages endeligt stilling til den fremtidige håndtering af farligt affald i Ny Tønder Kommune. Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 02. maj 2006 Indstillingen godkendt. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 01. juni 2006 Godkendt som indstillet. 01. juni

6 01. juni

7 2. Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer A01 / JF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægnings-udvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan også ændre væsentlige økonomiske disposi-tioner foretaget af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Hvis Sammenlægningsudvalgets gør brug af disse muligheder, kan det have konsekvenser for både Sammenlægningsudvalgets budget og den nye kommunes første budget. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der fremsendes derfor redegørelse ultimo april Der henvises til dokumentet, der fremlægges på mødet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Oversigt over overførselsudgifter ( ) Totaloversigt for budget 2006 i Ny Tønder Kommune ( ) Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen, der fremlægges på mødet, tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. 01. juni

8 Økonomiudvalgets beslutning den 17. maj 2006 Redegørelse vedr. den økonomiske udvikling blev udleveret på mødet. Redegørelsen anbefales taget til efterretning. På baggrund af forbrugsprocenten pr anmoder underudvalg Økonomi de 6 kommuner om at foretage en overordnet 2006-budgetkontrol, med tilbagemelding til underudvalg Økonomi senest den 15. juni I forbindelse med evt. budgetoverskridelser i 2006 tilkendegiver underudvalg Økonomi: at de 6 kommuner i 2006 skal finde kompenserende besparelser for eventuelle budgetoverskridelser på det realvækstbelagte område, og at de 6 kommuner i 2006 skal søge at finde kompenserende besparelser for eventuelle budgetoverskridelser på overførselsområdet. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 01. juni 2006 Niels Malling stillede forslag om ikke at følge Økonomiudvalgets indstilling. For det forslag stemte Niels Malling. Imod stemte 28 medlemmer. 1 medlem (Søren E. Skov) stemte hverken for eller imod. Forslaget blev forkastet, og dermed er Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 01. juni

9 3. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Økonomi/personaleforhold: Der er tale om et øjebliksbillede og hvor der inden mødet kan forekomme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til behandling på møde den 1. juni Økonomiudvalgets beslutning den 17. maj 2006 Sammendrag af ansøgninger blev udleveret på mødet. De ansøgte bevillinger fremsendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling på nær: sagen vedr. udvidelse af Brundtland-banen, som udsættes, idet Nørre-Rangstrup Kommune anmodes om en projektbeskrivelse, inden der træffes endelig beslutning, og sagen om midler til udbygning af badeværelse i Jejsing Børnehave, som ikke kan anbefales. 01. juni

10 Sammenlægningsudvalgets beslutning den 01. juni 2006 Niels Malling stillede forslag om, at midler til Jejsing Børnehave skulle frigives. For dette forslag stemte 3 medlemmer (Niels Malling, Eike Albrechtsen og Søren E. Skov). Imod stemte 27 medlemmer. Forslaget blev således forkastet. Herefter blev indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt med den tilføjelse, at hæve/sænkebord til Jejsing Børnehave, finansieret af legatmidler, blev godkendt. Brug af legatmidler i Ny Tønder Kommune skal undersøges. 01. juni

11 4. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra Journalnummer / AV SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 30. marts 2006 praksis for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra Det indebærer, at de nuværende Byråd/Kommunalbestyrelser har godkendt overførsel af uforbrugte driftsbevillinger efter deres nuværende regler, som hermed sendes til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Samtidig fremsendes overførte rådighedsbeløb til endelig godkendelse. Hovedparten af disse er tidligere indgået i forbindelse med prioriteringen af anlæg. Overførslerne af rådighedsbeløb har nu været behandlet i de respektive byråd og fremsendes derfor til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomi/personaleforhold: I hovedposter fordeler overførslerne sig således: Overførsel af uforbrugte driftsmidler - i alt skattefinansieret Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb - i alt skattefinansieret Overførsel af uforbrugte driftsmidler - i alt brugerfinansieret Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb - i alt brugerfinansieret Overførsel af finansforskydninger Bilag: Opgørelse af overførsler pr. kommune ( ) Indstilling: De opgjorte overførsler indstilles godkendt således, at der overføres Uforbrugte driftsmidler på i alt kr. Uforbrugte rådighedsbeløb på i alt kr. til det skattefinansierede område, og Uforbrugte driftsmidler på i alt kr. Uforbrugte rådighedsbeløb på i alt kr. til det brugerfinansierede område, samt kr. vedrørende finansforskydninger. Økonomiudvalgets beslutning den 17. maj 2006 Indstillingen anbefales. 01. juni

12 Sammenlægningsudvalgets beslutning den 01. juni 2006 Godkendt som indstillet. 01. juni

13 5. Placering af administrative arbejdspladser udenfor Tønder Rådhus. Journalnummer A00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: På Sammenlægningsudvalgets møde i april måned 2006 blev den fremtidige placering af forvaltninger og stabsfunktioner i Ny Tønder Kommune afklaret. Beslutningen indeholder placering af jobcenter m.v. i Tønder by i alt ca. 80 arbejdspladser udenfor Tønder Rådhus. Til denne placering råder Ny Tønder Kommune over følgende bygninger: Fabriksvej 12 (ca arbejdspladser) (Nuværende jobcenter) Jomfrustien 2 (ca. 50 arbejdspladser) Jomfrustien 8 (ca. 40 arbejdspladser) ligesom et eventuelt lejemål i Digegrevens hus (ca arbejdspladser) har været drøftet. Bygningerne: Digegrevens Hus, Jomfrustien 2 og Jomfrustien 8 besigtigede Sammenlægningsudvalget den 20. april Bygningen Jomfrustien 2 forventes anvendt til Jobcenter med ca. 40 kommunale og 12 AF-arbejdspladser, og det anbefales, at ejendommen Fabriksvej 12, på baggrund af ejendommens beliggenhed, sættes til salg når jobcenteret kan flyttes til Jomfrustien 2. De 2 øvrige ejendomme, Jomfrustien 8 og Digegrevens Hus (forhuset) udmærker sig p.t. med, at de ikke har en umiddelbar handicapadgang. Handicapadgangen til Digegrevens Hus stueetage skabes ved adgang fra baghuset i Allegade og via en lav rampe. Der vil ikke blive etableret handicapadgang til 1. og 2. sal. Handicapadgang til Jomfrustien 8, kan alene, da ejendommen er en bevaringsværdig bygning, skabes ved at etablere en udvendig elevator i baggården mod øst. Teknisk Forvaltning skønner, at anlægsudgiften for en udvendig elevator, som kan betjene stue-niveau og 1. sal udgør ca kr. ekskl. moms. Der er tale om et groft og hurtigt overslag. Det kan endvidere diskuteres, om der er behov for elevatoradgang til 1. sal. Udover ovennævnte må der i ejendommen Jomfrustien 8, nu eller indenfor en kortere tidshorisont, forventes udgifter til modernisering af kontorerne, alt efter hvor mange arbejdspladser der skal placeres i bygningen. Digegrevens Hus vil som bekendt være nyistandsat og direkte kunne anvendes uden yderligere omkostninger, på nær udgifter til IT-kabling. 01. juni

14 I forbindelse med Sammenlægningsudvalgets besigtigelse af Digegrevens Hus er Realea A/S stillet en afklaring af, om Ny Tønder Kommune vi indgå lejemål af ejendommen i udsigt inden udgangen af maj måned Der anmodes om Sammenlægningsudvalgets stillingtagen til hvilke bygninger i Tønder by der skal arbejdes videre med. Økonomi/personaleforhold: Ejendommene Jomfrustien 2, Jomfrustien 8 og Fabriksvej 12 ejes pr af Ny Tønder Kommune. Digegrevens Hus vil kunne lejes for en årlig udgift på ca kr. ekskl. forbrug, hvortil kommer engangsudgifter til IT-kabling. Bilag: Digegrevens Hus i Tønder - Beskrivelse ( ) Tegninger Digegrevens Hus - forhuset Vestergade ( ) Tegninger Digegrevens Hus - baghuset Allegade ( ) Udkast til lejekontrakt vedr. Digegrevens Hus ( ) Indstilling: Ingen. Økonomiudvalgets beslutning den 17. maj 2006 Det indstilles, at der arbejdes videre med de anførte bygninger på nær Digegrevens Hus. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 01. juni 2006 Godkendt som indstillet. 01. juni

15 6. Borgerservice i Ny Tønder Kommune. Journalnummer A00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med kommunalreformen styrkes kommunernes rolle i forhold til borgerne. Mange borgerrelaterede opgaver flyttes til kommunerne, og i forbindelse med beslutningen om at etablere Ny Tønder Kommune var borgerservice, herunder etablering af borgerservicebutikker på de 6 bestående rådhuse, et centralt emne. Der er visioner om, at borgerservice skal kunne ekspedere op mod 80% af alle borgerhenvendelser ved 1. henvendelse, et meget seriøst mål. Der arbejdes i Ny Tønder Kommune med projekt Borgerservice i øjenhøjde, der overordnet har som formål at initiere og implementere nye måder at tilrettelægge den offentlige service til borgerne på. Endvidere er der gennemført kanalanalyser af flere sagsområder, som har til formål at afklare, hvordan snitfladerne mellem de enkelte fagforvaltninger og borgerservice kan tilrettelægges uden, at dette medfører dobbelt sagsbehandling. Arbejdsgruppen vedr. borgerservice er nu så langt, at overordnet beslutnings-grundlag for borgerservice i Ny Tønder Kommune kan forelægges til godkendelse. Udkast til borgerservicekoncept i Ny Tønder Kommune, som tager udgangs-punkt i følgende overordnede vision vedlægges. Ny Tønder Kommunes borgerservice sætter borgeren i centrum gennem en sammenhængende og tilgængelig service Der anmodes om Sammenlægningsudvalgets godkendelse af borgerservice-konceptet i Ny Tønder Kommune. Økonomi/personaleforhold: Den anførte normering på ca. 43 årsværk er udgiftsneutral i forhold til nuvæ-rende normeringer, da de områder som afgiver opgaver til Borgerservice afgiver tilsvarende personaleressourcer. Tilførsel af ressourcer som følge af nye opgaver, som vil blive fremlagt i forbindelse med budgetlægningen for 2007, forventes finansieret via øgede bloktilskud. Bilag: Vielser i Ny Tønder Kommune ( ) Bilag 1 - Borgerkoncept Ny Tønder Kommune ( ) 01. juni

16 Love og regler m.v.: Lov nr. 544 af 24. juni 2005 om kommunale borgerservicecentre. Indstilling: Det indstilles, at der med virkning fra 1. januar 2007 etableres 1 central borgerserviceenhed i Højer, og 5 decentrale borgerservicecentre - eet i hver af de øvrige nuværende rådhuse/kommuner i sammenlægningen, at den organisatoriske placering af borgerservice sker som en selvstændig stabsfunktion, politisk placeret under økonomi-udvalget, at borgerservice som udgangspunkt tilføres den opgaveportefølje, og de ressourcer, som er anført i borgerservicebeskrivelsen, tillige med de nye opgaver (pas, kørekort m.v.) som naturligt hører under området, at der løbende evalueres på til- og afgang på opgaveporteføljen med udgangspunkt i målsætningen for borgerservice, samt at der administrativt arbejdes videre med fælles vision, strategi og værdier for borgerservice og handlings- og implementerings-planer. Økonomiudvalgets beslutning den 17. maj 2006 Notat vedr. organisering af vielser blev omdelt på mødet. Indstillingen anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 01. juni 2006 Godkendt som indstillet. 01. juni

17 7. Organisering af ungdomsskolen i Ny Tønder Kommune Journalnummer P00 / BAS SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: En serviceharmonisering på ungdomsskoleområdet vil ikke være hensigtsmæssig ved årsskiftet, da ungdomsskolens aktiviteter følger skoleåret. Af sektorgrupperapporten fremgår forslag til fremtidig organisering. Pr. 1. august 2006 vil to af de seks ungdomsskoleinspektørstillinger være ledige. Denne situation kan løses ved: Genbesættelse af stillingerne Konstituering Strukturændring Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, - at sagen drøftes. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 19. april 2006 Konstituering anbefales. Økonomiudvalgets beslutning den 17. maj 2006 Børn- og Skoleudvalgets indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 01. juni 2006 Godkendt som indstillet. 01. juni

18 8. Flytning af 7. klasse fra Visby og Ballum skoler til Bredebro Skole pr. 1. august 2007 Journalnummer P00 / BAS SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Bortset fra Bredebro Kommune har alle kommuner i Ny Tønder Kommune af pædagogiske årsager valgt, at 7. klasse skal høre til overbygningen. Senest fra 1. august 2007 har alle skoler uden overbygning således årgange fra klasse. I Bredebro Kommune er der ikke truffet beslutning om at ændre skolestrukturen, så Visby og Ballum skoler vil fortsat have klasse. Af samme årsager som i de øvrige kommuner og af hensyn til serviceharmoniseringen på området vurderes det at være hensigtsmæssigt, at flytte 7. klasserne fra de nævnte skoler til Bredebro Skole med virkning fra skoleåret Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, - at Bredebro Kommune anbefales, at flytte 7. klasse fra Visby og Ballum skoler til Bredebro Skole, og - at videresende indstillingen med anbefaling. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 19. april 2006 Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den 17. maj 2006 Fremsendes til Sammenlægningsudvalget uden indstilling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 01. juni 2006 Til mødet forelå notat af 29. maj 2006 vedr. flytning af elever. Børn- og Skoleudvalgets indstilling blev godkendt efter afstemning. 24 medlemmer stemte for. 4 medlemmer stemte imod (Povl R. Thude, Ib Lindegaard, Frede Jensen og Peter Christensen). 2 medlemmer stemte hverken for eller imod (Eike Albrechtsen og Carsten Dinsen Andersen). 01. juni

19 9. Renovering om ombygning af Skærbæk Kommuneskole Journalnummer A01 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med Sammenlægningsudvalgets revurdering af anlægsprojekter for 2006 blev det besluttet at opdele anlægsprojektet: Renovering og ombygning af Skærbæk Kommuneskole med 3,5 mio. kr. i 2006 og 2,4 mio. kr. i Skærbæk Kommune har i 2006 opnået lånetilsagn af den særlige lånepulje til skolebyggeri på 2,5 mio. kr. I forbindelse med Sammenlægningsudvalgets beslutning om at dele anlægsprojektet over 2 år, blev det besluttet at undersøge mulighederne for at overflytte en del af lånetilsagnet fra 2006 til Det ligger nu fast, at spørgsmålet om evt. overførsel af en del af lånetilsagnet, i alt 1,0 mio. kr., til 2007 først kan afklares efter sommerferien Det er Skærbæk Kommunes vurdering, at projektet fortsat kan gennemføres i indeværende år, og at det kan holdes inden for den udmeldte anlægsbevilling. Projektets opstart kan imidlertid ikke afvente afklaringen af spørgsmålet om overførsel af låneadgangen til 2007, hvorfor Skærbæk Kommune anmoder om tilladelse til at igangsætte licitation m.v. Der skal tages stilling til om projektet skal gennemføres som budgetteret med 3,5 mio. kr. i udgift i 2006 og 2.4 mio. kr. i 2007, med den deraf afledte risiko for, at lånedispensationen i 2007 på 1,0 mio. kr. ikke kan effektueres, eller hele projektet skal gennemføres i 2006 med en nettoudgift på 3,4 mio. kr., hvilket er 1,4 mere end budgetteret. Bilag: Renovering og ombygning af Skærbæk Kommuneskole ( ) Vurdering: Normalt vil der ikke være problemer med at flytte lånetilsagnet fra eet år til et efterfølgende år, men som følge af den ekstraordinære fokus, der er på kommunernes økonomi i forbindelse med kommunalreformen, kan der være en risiko for, at en del af lånetilsagnet ikke kan overføres til Den økonomiske risiko, ved at en del af lånetilsagnet ikke kan overføres, vil være, at kommunens økonomi i 2007 belastes med 1,0 mio. kr. som lånegælden til gengæld vil være mindre. 01. juni

20 Indstilling: Det indstilles, at projekt renovering og ombygning af Skærbæk Kommuneskole igangsættes med udgiftsafholdelse med 3,5 mio. kr. i 2006 og 2,4 mio. kr. i Økonomiudvalgets beslutning den 17. maj 2006 Indstillingen anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 01. juni 2006 Godkendt som indstillet. 01. juni

21 10. Lukket sag Lukket møde 01. juni

22 01. juni 2006 i

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 02. maj 2006 Mødelokale: Mødet afholdes i Kolding i forbindelse med deltagelse i KL s konference på Teknik- og Miljøområdet den 2. og den 3. maj 2006 Starttidspunkt for møde

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 06. december 2005

Beslutningsprotokol. Mødedato: 06. december 2005 Mødedato: 06. december 2005 Mødelokale: Byrådssalen Starttidspunkt for møde 17.00 Sluttidspunkt for møde 17.20 Fraværende: Ingen Der er indkaldt til det konstituerende møde efter aftale med Rudi Jensen,

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.25 Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts 2006 1

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Mødedato: 01. november 2006 Mødelokale: Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Fraværende: Ingen 01. november 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Gensidig orientering

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. marts 2006. Starttidspunkt for møde 15:30 Sluttidspunkt for møde 17.30

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. marts 2006. Starttidspunkt for møde 15:30 Sluttidspunkt for møde 17.30 Mødedato: 01. marts 2006 Mødelokale: Mødelokale 3, Toftlund Starttidspunkt for møde 15:30 Sluttidspunkt for møde 17.30 Fraværende: Laurids Rudebeck under del af punkt 1. 01. marts 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

at Medborgersalen inklusive caféen og studiekredslokalerne udskilles som en selvstændig funktion under ledelse af inspektøren i Medborgerhuset.

at Medborgersalen inklusive caféen og studiekredslokalerne udskilles som en selvstændig funktion under ledelse af inspektøren i Medborgerhuset. Pkt.nr: 11 Arbejdstilrettelæggelse og organisering af de tekniske servicemedarbejdere på rådhusgrunden 184020 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller Medborgersalen inklusive caféen og studiekredslokalerne

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR EKSTRAORDINÆRT ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I ÆLDREAFDELINGENS MØDELOKA- LE, LØGSTØR RÅDHUS,

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

tillægsbevilling til afledt drift til rengøring på kr i budget 2000 og overslagsårene

tillægsbevilling til afledt drift til rengøring på kr i budget 2000 og overslagsårene Pkt.nr. 7 Flytning og indretning af PPR i fritidshjemmet Hjørnets bygning. 263445 Indstilling: Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Ekstraordinær referat Torsdag den 20. september 2007 kl. 16:30 i mødelokalet på 4. sal Medlemmer: Henrik Gliese Pedersen (B) Brian Hemmingsen (A) Preben Husted (A) Lars Kilhof

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 Side 1 af 12 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagplejen - Leje af barnevogne 4. Skolestrukturdebat

Læs mere