EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING. Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING. Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring"

Transkript

1 EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring Juni 2014

2 Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online ISBN Afrapporteringen er udarbejdet af sekretariatet for ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring Juni 2014

3 Indhold Kapitel 1 Resumé og anbefalinger Baggrund Børn og unges vilkår som forbrugere og finansielle forbrugerforståelse Børn og unges brug af internettet og mobiltelefoner Kommerciel kommunikation rettet mod børn og unge Ekspertudvalgets anbefalinger Afrapporteringens struktur Kapitel 2 Baggrund om børn og unge som forbrugere Indledning Børn og unge er i høj grad forbrugere Faktorer, der påvirker børn og unges adfærd som forbrugere Børn og unges viden om forbrugerforhold og privatøkonomi Børn, unge og deres erfaring med penge Kapitel 3 Baggrund om børn og unges betalingsformer på digitale platforme Indledning Regler og rammer for børn og unges køb og betaling med penge Børn og unges brug af og køb på mobiltelefoner og internettet Børn og unges køb og købsadfærd i online-spil Børn, unge og spil der er gratis at downloade Kapitel 4 Baggrund om kommerciel kommunikation som børn og unge møder på digitale platforme Indledning Regler og rammer for kommerciel kommunikation børn og unge møder Kommerciel kommunikation, børn og unge møder på digitale platforme Kapitel 5 Børn og unges kompetencer til at mestre deres privatøkonomi skal øges Børn og unge har vanskeligt ved at forstå centrale finansielle begreber Børn og unges kompetencer til at mestre deres egen privatøkonomi skal øges Børn og unge forstår ikke abonnementer Kapitel 6 Børn og unges risiko for utilsigtede køb i online-spil skal minimeres... 76

4 6.1 Børn og unge betaler for spil med opmærksomhed og personlige oplysninger uden at være klar over det Børn, unge og utilsigtede køb i spil Risikoen for utilsigtede køb i spil skal minimeres Behov for at tage højde for de særlige forhold der gør sig gældende ved køb i virtuelle verdner Internationalisering og verdensomspændende aktører udfordrer danske myndigheders muligheder for at regulere Forældrene er ikke klædt på til at guide deres børn i spil Standardindstillinger skaber risiko for utilsigtede køb Gratis spil giver falsk tryghed Kapitel 7 Kommerciel kommunikation på digitale platforme er svær at identificere, afkode og håndhæve Eftersyn af markedsføringsloven Styrket mulighed for grænseoverskridende håndhævelse af reglerne om forbrugerbeskyttelse Børn og unge har svært ved at identificere og afkode nye former for kommerciel kommunikation på digitale platforme SOCIAL STAR et undervisningsmateriale i sociale medier til folkeskolen Bilag 1 Ekspertudvalgets kommissorium og medlemmer Bilag 2 Tilrettelæggelse af ekspertudvalgets arbejde Bilag 3 Statusrapport til ministeren Bilag 4 Den fulde ordlyd af udvalgte bestemmelser i markedsføringsloven

5 SIDE 5 AFRAPPORTERING FRA EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING Kapitel 1 Resumé og anbefalinger 1.1 Baggrund Børn og unge er storforbrugere af medier og nye teknologier og møder hver dag kommerciel kommunikation på mange forskellige platforme. Ifølge den eksisterende regulering af markedsføringen rettet mod børn og unge skal de erhvervsdrivende udvise særlig agtpågivenhed ved markedsføring rettet mod denne målgruppe. Reglerne er fastsat, før de nye platforme og sociale medier så dagens lys og dermed introducerede nye og hidtil ukendte muligheder for kommerciel kommunikation, fx gennem likes eller followers. Så selvom reguleringen er teknologineutral og derfor gælder uanset, hvilket medium der markedsføres gennem, giver de nye muligheder for kommerciel kommunikation anledning til at rejse spørgsmålet om, hvorvidt den eksisterende forbrugerbeskyttelse af børn og unge er passende, eller om der er behov for at styrke den. Det fremgår af regeringsgrundlaget og af regeringens forbrugerpolitiske eftersyn Trygge forbrugere, aktive valg fra august 2012, at regeringen vil nedsætte et bredt sammensat udvalg, som skal analysere mulighederne for at styrke forbrugerbeskyttelsen for børn og unge under 18 år. Erhvervs- og vækstministeren nedsatte på den baggrund et ekspertudvalg i marts 2013, som skulle se nærmere på behovet for nye tiltag til beskyttelse af børn og unge i forhold til markedsføring og i forhold til deres køb og forbrug. Ekspertudvalgets kommissorium og opgave Ifølge kommissoriet skal ekspertudvalget behandle emnerne:» Reklamer rettet mod børn og unge» Børn og unges brug af internettet og mobiltelefoner» Børn og unges vilkår som forbrugere, herunder den finansielle forbrugerforståelse Udvalget skal på baggrund heraf komme med anbefalinger i forhold til:» Behovet for at styrke gældende regler eller indføre nye regler vedrørende dels markedsføring rettet mod børn og unge, dels børn og unges forbrug. I denne forbindelse skal relevant EU-retlig og anden international regulering, som sætter begrænsninger for national lovgivning, samtidig belyses.» Behovet for at styrke eksisterende retningslinjer og vejledninger fra Forbrugerombudsmanden og evt. behov for udarbejdelse af nye.» Yderligere tiltag, fx analyser og informations- og undervisningsindsats, som vil kunne danne grundlag for en forbedret forbrugerbeskyttelse af børn og unge. Efter kommissoriet skulle udvalget afgive en status for arbejdet inden udgangen af oktober 2013 og afrapportere endeligt til erhvervs- og vækstministeren inden udgangen af juni Se kommissoriet i sin fulde ordlyd i bilag 1. Statusrapporten fremgår af bilag 2.

6 SIDE 6 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER I kommissoriet er det anført, at ekspertudvalget skal se på reklamer rettet mod børn og unge. Ekspertudvalget vurderer, at begrebet reklamer i traditionel forstand ikke dækker de mange af former for kommerciel kommunikation, børn og unge møder. Derfor har ekspertudvalget valgt at anvende begrebet kommerciel kommunikation, da dette er bredere og derfor i højere grad dækker de former for kommunikation, som børn og unge møder i deres hverdag. Ekspertudvalget definerer kommerciel kommunikation som enhver form for kommunikation, der er produceret direkte af eller på vegne af annoncører med det primære formål at promovere produkter eller påvirke forbrugernes adfærd. Ekspertudvalgets medlemmer Ekspertudvalget har bestået af 16 medlemmer, som er udpeget på baggrund af deres erhvervsmæssige indsigt og kompetencer inden for forbrugerret, børn og unges adfærd, reklamers effekt, umyndiges brug af mobiltelefoner og betalingstjenester, markedsføring af finansielle produkter, internetbaserede medier samt kendskab til udenlandske erfaringer på området. Ekspertudvalgets medlemmer fremgår af bilag 1. Sekretariatsfunktionen har været varetaget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Erhvervs- og Vækstministeriet. Ekspertudvalgets tilrettelæggelse af arbejdet Ekspertudvalget har i sin funktionsperiode fra april 2013 til juni 2014 afholdt i alt 13 møder. Ekspertudvalget har i forbindelse med sit arbejde fået gennemført følgende analyser:» Rådgivnings- og analysevirksomheden Wilke A/S har faciliteret ekspertudvalgets referencegruppe bestående af børn og unge fordelt på fire alderstrin (8-10 år, år, år samt år). Referencegruppen er nedsat med det formål at styrke udvalgets føling med den virkelighed, børn og unge møder.» Kommunikationsvirksomheden Operate A/S har gennemført to analyser af dels børn og unges køb i virtuelle verdner, dels børn og unges afkodning af den kommercielle kommunikation de eksponeres for på nye platforme. I afrapporteringen henvises til ovenstående undersøgelser som ekspertudvalgets undersøgelser. Undersøgelserne offentliggøres sammen med ekspertudvalgets afrapportering. Hertil kommer, at en række eksterne eksperter og videnspersoner har bidraget med oplæg på ekspertudvalgets møder (se bilag 3 for oversigt over oplægsholdere). 1.2 Børn og unges vilkår som forbrugere og finansielle forbrugerforståelse Børn og unge er i høj grad forbrugere Børn og unge er i høj grad forbrugere, der både handler i fysiske butikker og på internettet. Jo ældre børnene bliver, jo oftere handler de på internettet. Næsten alle teenagerne 95 pct. har prøvet at handle på internettet. Når de unge er omkring år, begynder de at blive selvstændige købere på internettet med egne konti uden om forældrene. Jo mere børn og unge handler på internettet, jo mindre overblik og kontrol har forældrene med børnenes forbrug. Hvad børn og unge bruger pengene på er bl.a. afhængig af alder. Forbruget spænder fra slik, fastfood, musik, spil, tøj til mere varige forbrugsgoder som ipad, computer og fritidsudstyr.

7 SIDE 7 AFRAPPORTERING FRA EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING Hovedparten af danske børn og unge har praktisk erfaring med at håndtere deres egne penge Hovedparten af danske børn og unge har praktisk erfaring med at håndtere deres egne penge. Denne erfaring får de dels ved at have egne penge til rådighed, som de selv må bestemme over penge som stammer fra enten lommepenge gaver eller fritidsjob. Dels ved at skulle lave noget for deres lommepenge. Det gælder fx 70 pct. af børnene mellem 8-12 år. Og dels ved at spare op. Mellem 75 og 85 pct. af børnene sparer op. Andelen af teenagere, der sparer op, er de seneste fem år steget med knap 10 procentpoint. Især teenagerne opnår endvidere erfaring ved at have egen bankkonto og eget betalingskort. Fx har 85 pct. af de årige eget betalingskort. Børn og unges erfaringer med egne penge udgør et værdifuldt læringsrum, hvor de unge kan øve sig på at mestre deres egen privatøkonomi, før de fylder 18 år. Forældrene er børn og unges vigtigste kilde til viden om forbrugerforhold og privatøkonomi Eleverne i folkeskolen skal lære om bl.a. privatøkonomi i fagene matematik og samfundsfag. Ekspertudvalgets undersøgelser viser imidlertid, at børn og unge generelt ikke oplever skolen som kilde til viden herom. Derimod er forældrene den vigtigste kilde til viden om forbrugerforhold og privatøkonomi. Denne viden er bl.a. praksistillært gennem hverdagssituationer. Med de nye forenklede Fælles mål for folkeskolen er kravene til privatøkonomi og forbrugeradfærd blevet skærpede og mere eksplicitte. Ekspertudvalget hilser dette velkomment, og noterer sig især, at der i samfundsfag er kommet eksplicitte mål om forbrugerroller og forbrugeradfærd. Ekspertudvalget finder det i den forbindelse vigtigt, at eleverne bliver bevidste om deres egne begrænsninger som forbrugere samt om de dynamikker, de møder som forbrugere på internettet. Børn og unge har en vis viden om konkrete forbrugerrettigheder, som fx at visse butikker giver mulighed for returret, men de har mindre kendskab til og forståelse for mere abstrakte forbrugerforhold, som generelle forbrugerrettigheder, - institutioner og -klageforhold. Den største viden vedrørende reglerne om internethandel findes blandt drenge, der spiller meget. De har erfaring med at undersøge muligheder og støder også på andre spilleres omtaler af gode og dårlige erfaringer. Ekspertudvalgets undersøgelser viser, at børn og unges motivation til at lære om finansiel forståelse, privatøkonomi og forbrugerforhold styrkes, når tilgangen til begreberne afspejler børn og unges egen verden, og de kan se relevansen i det for dem selv. Fx hvis de unge lærer om konkrete ting, de skal tage stilling til, når de flytter hjemmefra. Børn og unge har svært ved at forstå centrale finansielle begreber Ligesom resten af den danske befolkning har børn og unge vanskeligt ved at forstå centrale finansielle begreber, som fx ÅOP. Den manglende finansielle forståelse skaber konkrete udfordringer, når børn og unge skal mestre deres egen privatøkonomi. I værste fald kan det føre til, at de unge ender i en gældsfælde efter de fylder 18 år. I januar 2014 var unge mellem år registreret i RKI's register over dårlige betalere. I gennemsnit skyldte de kr. I alt var personer registreret i RKI i januar 2014 med et gennemsnitligt skyldigt beløb på kr. Ekspertudvalget vurderer, at de fleste børn og unge møder udfordringer, når de skal mestre deres egen privatøkonomi.

8 SIDE 8 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Børn og unge forstår ikke abonnementer Børn og unge har generelt svært ved at gennemskue, hvornår man som abonnent er blevet bundet af et abonnement, og hvad det konkret betyder. Ekspertudvalgets undersøgelser indikerer, at deres forældre også kan have svært ved at gennemskue det og derfor også har svært ved at klæde børn og unge på til at indgå abonnementer, når de fylder 18 år. Børn og unge under 18 år kan ikke selv indgå et abonnement, men en del abonnementer bliver alligevel markedsført direkte til børn og unge, som herefter får deres forældre til at tegne et abonnement. Ekspertudvalgets undersøgelser viser, at flere unge omkring 18 år er kommet i klemme med de nye digitale abonnementer som fx spotify og netflix. De unge har været fokuseret på at prøve tjenesterne gratis i en prøveperiode og har ikke tænkt over, at de skulle give kontooplysninger fra start, og at det ville betyde, at pengene automatisk blev trukket den følgende måned, hvis de ikke selv aktivt gik ind og stoppede det. Også i relation til mere traditionelle abonnementstyper, fx magasiner som Vi unge, har børn og unge svært ved at gennemskue, hvad forpligtelsen som abonnent består i. Hovedparten af de årige tror fejlagtigt, at fx Vi unge vil kontakte dem, når de første seks måneder er omme for at høre, om de vil fortsætte abonnementet. 1.3 Børn og unges brug af internettet og mobiltelefoner Internetadgang, smartphones og tablets er en integreret del af størstedelen af børn og unges hverdag Internetadgang, smartphones og tablets er en integreret del af størstedelen af alle børn og unges hverdag. Børnene bliver stadig yngre, når de stifter bekendtskab med elektroniske platforme, især gennem smartphones og tablets. Der er stor forskel på, hvad de enkelte aldersgrupper anvender de nye platforme til. De yngre børn bruger især internettet og mobiltelefoner til spil, mens teenagerne især bruger platformene til at gå på de sociale medier, som fx facebook. Alle børn og unge har en potentiel risiko for at foretage utilsigtede køb Næsten alle børn og unge har erfaringer med online-spil. Spil på mobiltelefoner og på internettet skaber en række udfordringer for børn, unge og deres forældre. Spillene kan i sidste ende være årsag til, at børn og unge betaler for spillene ved at blive udsat for kommerciel kommunikation eller afgiver personlige oplysninger uden at være klar over det. Spillene kan også føre til, at børn og unge foretager utilsigtede køb i spillene. Der er risiko for utilsigtede køb i alle typer spil, hvor der kan købes virtuelle ydelser. Ifølge ekspertudvalgets undersøgelser har ca. halvdelen af mindre børn mellem 5-8 år foretaget et utilsigtet køb. Der er dog som udgangspunkt tale om engangsforseelser. Ekspertudvalget vurderer dog, at problemet med børn og unges utilsigtede køb i spil ikke opleves som et udbredt problem blandt børn, unge eller deres forældre. Til gengæld kan der være tale om endog meget store beløb for de børn og unge, der kommer meget galt afsted. I Danmark har der været flere sager med utilsigtede køb for op mod kr. Ekspertudvalget vurderer, at alle børn og unge potentielt har en risiko for at foretage utilsigtede køb. Årsagerne hertil er for det første, at forældrene ikke er klædt på til at rådgive og guide deres børn i spil. For det andet, at standardindstillingerne på fx tabletten, mobiltelefonen m.v. skaber risiko for utilsigtede køb, og for det tredje, at kategorien gratis spil skaber en falsk tryghed.

9 SIDE 9 AFRAPPORTERING FRA EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING Forældrene er ikke klædt på til at guide deres børn i spil Forældre bruger generelt ikke meget tid sammen med børn og unge på de digitale medier. Ekspertudvalgets analyser viser fx, at knap hvert femte barn (17 pct.) aldrig er under voksenopsyn, når de er på de digitale medier, mens yderligere knap halvdelen af børnene (48 pct.) er uden voksenopsyn i 75 pct. af tiden eller mere. Det betyder dels, at forældrene oftest ikke har overordnet føling med spilmarkedet, spiltyperne og betalingsmodellerne, dels at forældrene ikke er bevidste om de købsmuligheder m.v., som børn og unge møder i spillene. Forældrene har derfor ikke kompetencerne til at vejlede og rådgive deres børn i spillene. Det betyder også, at forældrene ikke nødvendigvis håndhæver de regler og aftaler, som de har med barnet. Standardindstillinger skaber risiko for utilsigtede køb Hvorvidt der er adgang til køb på kreditkort uden kode afhænger af indstillingerne på den computer, smartphone, tablet m.v., der spilles på. Standardindstillingerne bestemmes af, hvilken udbyder der anvendes, fx Google Play, Windows eller itunes. For flere udbydere er standardindstillingerne i dag således, at der åbnes et købsvindue i minutter, når brugeren indtaster sin kode. Brugeren kan i den efterfølgende periode, hvor købsvinduet er åbent, foretage køb uden at indtaste koden. Købsvinduet åbnes på ny, hver gang der foretages et nyt køb. I princippet kan købsvinduet derfor være åbent længere end minutter. Det er muligt at ændre standardindstillingerne, så der fx skal indtastes en kode hver gang der købes. Men som ekspertudvalget påpegede allerede i sin status til ministeren i oktober 2013, er det ekspertudvalgets vurdering, at mange forældre hverken er opmærksomme på, at barnet bl.a. pga. købsvinduet kan foretage køb uden deres involvering eller er opmærksomme på muligheden for at ændre indstillingerne. Gratis spil skaber falsk tryghed Ekspertudvalgets undersøgelser viser, at børn og unge oftest har en aftale med deres forældre om, at de må downloade spil, hvis de er kategoriseret som gratis. Kategorien gratis kan være et let pejlemærke for forældrene at navigere efter, men skaber en falsk tryghed for forældrene. Spil i kategorien gratis er sjældent gratis. Der er ofte mulighed for tilkøb i spillene. Derudover er spillene finansieret ved, at brugeren bliver eksponeret for reklame, eller ved at spilleren videregiver sine personlige data og information om brugeradfærd. Prisen på spillene er derfor i princippet sløret, og betalingsmodellerne er uigennemsigtige for brugerne. Prisstrukturen i gratisspil med mulighed for tilkøb minder om drip-pricing. Drip-pricing er en salgsstrategi, hvor forbrugeren indledningsvis ser en attraktiv pris, som så gradvist hæves med små tillæg gennem de forskellige trin i købsprocessen. Dette fører til højere priser, end forbrugeren ville være villig til at betale, hvis totalsummen havde været oplyst fra starten. De såkaldte gratisspil er den dominerende forretningsmodel på spilmarkedet, og den som generer den største hhv. omsætning (30 mia. dollars i 2012) og indtjening. I 2013 stod forretningsmodellen for 71 pct. af omsætningen i iphone apps. Top 5 for de mest indtjenende spil i Danmark bestod i november 2013 alene af gratisspil med mulighed for tilkøb (de såkaldte freemium-spil). Børn og unge skønnes at stå for en mindre del af omsætningen. Ekspertudvalgets undersøgelser viser fx, at unge mellem år står for 5 pct. af omsætningen. 1.4 Kommerciel kommunikation rettet mod børn og unge Kommerciel kommunikation er en integreret del af børn og unges hverdag på internettet Kommerciel kommunikation er i høj grad en integreret del af børn og unges hverdag på internettet.

10 SIDE 10 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Tal fra reklamebranchen viser, at en større andel af reklamekronerne i dag anvendes på internettet: Annonceomsætningen på internettet er steget fra 13 pct. af det samlede annoncebudget i 2006 til 36 pct. af det samlede annoncebudget i I samme periode er den samlede reklameomsætning faldet med ca. 7 pct. Kommerciel kommunikation er udbredt på samtlige digitale platforme. I spil, i apps, på hjemmesider og i sociale medier er kommerciel kommunikation en central del af børn og unges oplevelser. På de sociale medier tager kommunikationsformen flere former end i fx spillene. Her findes både klassisk annoncering, social kommunikation, fx ved at venner synes godt om en bestemt erhvervsdrivende og engagerende kommunikation, som fx konkurrencer og lign. Børn og unge har svært ved at identificere og afkode nye former for kommerciel kommunikation på digitale platforme Ekspertudvalgets undersøgelser viser, at børn og unge på tværs af aldersgrupper er i stand til at afkode traditionelle reklamer. De ved, at virksomheder har en stor interesse i at reklamere for deres produkter m.v. Til gengæld har børn og unge forholdsvis svært ved at identificere og afkode nye former for kommunikation som fx brugerindlæg i blogs og anmeldelser på digitale medier, som fx facebook, Instagram og YouTube. Børn og unge tænker ikke på, at brugerindlæggene kan være sponserede af erhvervsdrivende, eller at brugerne, der skriver disse indlæg, kan have specifikke interesser på spil. Tværtimod bliver brugernes indlæg opfattet som autentiske ytringer, hvor rigtige personer fortæller om deres oplevelser uden filter. Børn og unge vurderer ikke selv, at de mangler kritisk distance til den kommercielle kommunikation på internettet. De vurderer, at de kan skelne mellem, hvad der er kommerciel kommunikation (fx reklamer eller sponsorerede produkter), og hvad der ikke er. Ekspertudvalgets undersøgelser indikerer imidlertid, at børn og unge ikke altid kan identificere, hvornår der er tale om kommerciel kommunikation, og hvornår der ikke er. Børn og unges tilgang til, hvordan man skal forholde sig til kommunikationen, afhænger endvidere af kommunikationens relevans for dem. De bliver kritiske, hvis den kommercielle kommunikation, de møder, er irrelevant eller anmassende. De har eksempelvis nemmere ved at afkode intentionen bag kommunikation, som ikke er målrettet og tilrettelagt til dem som målgruppe. Ekspertudvalget vurderer samlet set, at nye former for kommerciel kommunikation på digitale platforme skaber en række udfordringer for børn og unge, som i sidste ende kan være årsag til, at de ender i købssituationer, eller afgiver personlige oplysninger uden at være klar over det. Især teenagere er potentielt en særligt sårbar gruppe, da de har egen købekraft, men ikke nødvendigvis har udviklet en voksens erfaring. Ekspertudvalgets undersøgelser viser endvidere, at forældrene ikke kender de nye former for kommerciel kommunikation, der findes på de digitale platforme. Derfor har forældrene svært ved at guide og rådgive deres børn og unge i det digitale univers. Behov for eftersyn af markedsføringsloven Markedsføringsloven sætter de overordnede rammer for, hvordan forbrugerne, herunder børn og unge, beskyttes mod virksomhedernes markedsføring. Loven er teknologineutral forstået på den måde, at den finder anvendelse uanset, hvilket medium markedsføringen optræder i. Ekspertudvalget har i sit arbejde identificeret udfordringer, som har betydning for dels myndighedernes håndhævelse af loven, dels virksomhedernes efterlevelse af loven. Begge dele kan i sidste ende få betydning for forbrugerbeskyttelsen. Udfordringerne udspringer af problem-

11 SIDE 11 AFRAPPORTERING FRA EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING stillinger rettet mod børn og unge, men har generelt relevans for en bredere kreds af forbrugere. For det første stammer den seneste store revision af markedsføringsloven fra 2005 en tid før facebook, Instagram m.v., hvor ingen kunne forudsige de muligheder, som den tekniske udvikling medførte. Det betyder blandt andet, at definitionen på elektronisk post ikke nødvendigvis favner alle de former for elektronisk post, som forbrugerne møder i dag. For det andet har fokus ved ændringerne af markedsføringsloven siden 2005 været på at implementere konkrete EU-regler, og i mindre grad på at integrere reglerne med de eksisterende regler. Det har medført, at loven i dag kan fremstå fragmenteret og måske i visse tilfælde kan have overflødige regler. Det kan fx være svært at skelne mellem markedsføringslovens 12a om informationskrav ved købsopfordringer og 13, der stiller generelt krav om prisoplysninger. Det kan både gøre det svært for virksomhederne at få et overblik over, hvilke regler de skal efterleve i forbindelse med et givent markedsføringstiltag, samt gøre det svært håndhæve reglerne. For det tredje har der vist sig, at der er forskel på, hvordan de enkelte lande i EU har implementeret fx direktivet om urimelig handelspraksis. Det kan gøre det vanskeligere for virksomhederne at navigere efter reglerne, når de markedsfører sig på tværs af grænserne, og kan medføre uensartede konkurrencevilkår og uensartet forbrugerbeskyttelse på tværs af EU. Digitale platforme fordrer grænseoverskridende håndhævelse Digitale platforme er af natur grænseoverskridende. Hvis den erhvervsdrivende kommer fra et andet EU-land eller et tredjeland, er det sværere for myndighederne at gribe ind over for eventuelle lovbrud. Det er også med til at skabe uensartede konkurrencevilkår for virksomhederne og uensartet forbrugerbeskyttelse på tværs af EU. Boks 1.1 Hovedkonklusioner Børn og unges vilkår som forbrugere samt finansielle forbrugerforståelse» Børn og unge er i høj grad forbrugere, som handler både på internettet og i fysiske butikker. Fx har næsten alle teenagere 95 pct. i 2013 handlet på internettet.» Forældrene er børn og unges vigtigste kilde til viden om forbrugerforhold og privatøkonomi en viden som i høj grad er praksistillært. Derimod opleves skolen generelt ikke som en kilde til viden herom.» Børn og unges manglende forståelse af centrale finansielle begreber, som fx ÅOP skaber konkrete udfordringer, når de skal mestre deres egen privatøkonomi. I værste fald kan det føre til, at de unge ender i en gældsfælde efter de fylder 18 år.» Børn og unge har svært ved at gennemskue prisen og bindingsperioder på abonnementer. Børn og unges brug af internettet og mobiltelefoner» Internetadgang, smartphones og tablets er en integreret del af størstedelen af børn og unges hverdag. Næsten alle børn og unge har erfaring med online spil.» Alle børn og unge har potentielt en risiko for at foretage utilsigtede køb i online-spil. Det skyldes bl.a.:» At forældrene ikke er klædt på til at guide deres børn i spil» At standardindstillinger skaber risiko for utilsigtede køb.» De såkaldte gratisspil (freemium) står for langt den største omsætning og indtjening sammenlignet med apps, der koster penge at downloade.» Langt de fleste spil i kategorien gratis er reelt ikke gratis. Børnene betaler for spillene enten ved at blive eksponeret for kommerciel kommunikation, ved at udlevere personlige data eller gennem tilkøb i spillene.

12 SIDE 12 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Kommerciel kommunikation rettet mod børn og unge» Kommerciel kommunikation er i høj grad en integreret del af børn og unges hverdag på internettet.» Annonceomsætningen via internettet er steget fra 13 pct. af det samlede annoncebudget i 2006 til 36 pct. af det samlede annoncebudget i 2012.» Børn og unge har ikke erfaring med at identificere kommerciel kommunikation på nye platforme. Det fører til, at de ikke afkoder kommunikationen som kommerciel og derfor ikke reflekterer over den.» Mange mindre ændringer af markedsføringsloven, bl.a. som følge af implementering af EU-regler, har medført, at loven i dag fremstår fragmenteret. Dette kan både gøre det sværere at efterleve loven og håndhæve reglerne stringent.» Digitale platforme er af natur grænseoverskridende. Dette gør det sværere for myndighederne at gribe ind over for eventuelle lovbrud fra virksomheder uden for Danmark. 1.5 Ekspertudvalgets anbefalinger Overordnet vurderer ekspertudvalget, at den gældende lovgivning sikrer danske børn og unge en passende grad af forbrugerbeskyttelse. Samtidig kan ekspertudvalget konstatere, at der eksisterer en række konkrete udfordringer for børn og unge i relation til kommerciel kommunikation og køb i apps og via internettet. Kendetegnende for flere af disse udfordringer er bl.a., at deres løsninger dels skal findes på internationalt plan, fx gennem dialog og aftaler med store, verdensomspændende aktører som Apple, Google, facebook og YouTube, dels i det helt nære, gennem forældrenes opdragelse af deres børn. For andre af de konkrete udfordringer er det ekspertudvalgets vurdering, at det er muligt at adressere disse gennem konkrete tiltag. Ekspertudvalget kommer på den baggrund med anbefalinger, som vil være med til at styrke forbrugerbeskyttelsen af børn og unge, jf. boks 1.2. I relation til den i kommissoriet stillede opgave vurderer ekspertudvalget:» At der er behov for at igangsætte et eftersyn af de gældende regler i markedsføringsloven og at arbejde for ændring af reglerne for det europæiske håndhævelsessamarbejdet Consumer Protection Coorperation (CPC).» At der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at styrke eksisterende retningslinjer og vejledninger fra Forbrugerombudsmanden. Ekspertudvalget har konstateret, at Forbrugerombudsmanden sideløbende med ekspertudvalgets arbejde har igangsat og afsluttet en revision af den eksisterende vejledning om børn, unge og markedsføring, som har til hensigt at tage højde for mange af de problemstillinger, der har været behandlet i udvalget.» At der er behov for yderligere tiltag, fx analyser og informations- og undervisningsindsats, som vil kunne danne grundlag for en forbedret forbrugerbeskyttelse af børn og unge, jf. boks 1.2.

13 SIDE 13 AFRAPPORTERING FRA EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING Boks 1.2 Ekspertudvalgets anbefalinger Børn og unges vilkår som forbrugere samt finansielle forbrugerforståelse» Ekspertudvalget anbefaler, at relevante myndigheder og organisationer arbejder for, at børn og unges kompetencer til at mestre deres egen privatøkonomi øges. Følgende initiativer kan bidrage til at udmønte anbefalingen:» Ekspertudvalget anbefaler, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bl.a. i samarbejde med Penge- og Pensionspanelet, Forbrugerrådet TÆNK og Finansrådet udarbejder 5 tommelfingerregler til unge, der fylder 18 år, som skal hjælpe de unge med at håndtere de nye rettigheder og pligter, de får, når de fylder 18 år.» Ekspertudvalget anbefaler, at DR og TV2 Danmark medtænker forbrugerstof og privatøkonomi i forbindelse med udbuddet af programmer og tjenester rettet mod børn og unge.» Ekspertudvalget anbefaler, at bankerne, når de udsteder det første betalingskort til den unge, overvejer at tilknytte en sms-service til kortet med information om bevægelser og saldo.» Ekspertudvalget anbefaler, at de erhvervsdrivende, der markedsfører abonnementer, kommunikerer i et klart og tydeligt sprog, så forbrugeren forstår, hvad man som abonnent binder sig til. Børn og unges brug af internettet og mobiltelefoner» Ekspertudvalget anbefaler, at relevante myndigheder og organisationer arbejder for, at risikoen for, at børn og unge foretager utilsigtede køb i spil, minimeres. Følgende initiativer kan bidrage til at udmønte anbefalingen:» Ekspertudvalget anbefaler, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen igangsætter en forbrugerinformationsindsats med udgangspunkt i sager fra fx Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet vedr. forældre og børn, der har haft uheldige oplevelser med utilsigtede køb.» Ekspertudvalget anbefaler, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med relevante parter igangsætter et læringsforløb i børnehaverne med Superhunden Snapper. Superhunden Snapper skal via børnene som kanal lære børn og deres forældre, at gratis spil ikke altid er gratis, at forældre skal huske at indstille købsvinduet, så det passer familien, og at spil i høj grad opfordrer til køb. Kommerciel kommunikation rettet mod børn og unge» Ekspertudvalget anbefaler, at relevante myndigheder og organisationer arbejder for, at børn og unges kompetencer til at navigere i forhold til kommerciel kommunikation på nye platforme øges. Følgende initiativ kan bidrage til at udmønte anbefalingen:» Ekspertudvalget anbefaler, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med relevante parter udarbejder undervisningsmateriale om sociale medier til folkeskolen. Målet er at lære børn og unge om den kommercielle intention i kommunikation via nye platforme på en måde, der giver eleverne en forståelse af deres egen værdi i et marked samt deres egne begrænsninger som forbrugere.» Ekspertudvalget anbefaler, at der med udgangspunkt i de identificerede problemstillinger vedr. kommerciel kommunikation rettet mod børn og unge igangsættes et eftersyn af markedsføringsloven. Eftersynets fokus er at undersøge, om den danske implementering af EU-direktiverne er tilstrækkelig klar og på linje med de øvrige landes implementeringer. Ekspertudvalget anbefaler, at der i forbindelse med eftersynet bliver nedsat et udvalg bestående af relevante interessenter.» Ekspertudvalget anbefaler, at regeringen arbejder for at styrke den tværnationale håndhævelse af reglerne for forbrugerbeskyttelse, både på EU-niveau og i forhold til tredjelande, fx USA.

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere

Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere Maj 2014 Samlet rapport - udarbejdet af Leif Bonderup, Søren Pedersen og Eva Jakobsen, Wilke Indhold Indledning...1

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre ipad introduktion ipad introduktion 2 Kære forældre Nu er vi ved at være klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE!

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! G O D E R Å D T I L D I G Selvom ipad en er i et cover, kan skærmen gå i stykker. Beskyt den derfor mod slag, vand og sand. Køb høretelefoner, så du kan arbejde

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2 Regulering af markedsføring af alkohol før Alkoholreklamenævnet Alkoholreklamenævnet Reguleret gennem vejledning hos Forbrugerombudsmanden Ikke muligt at opnå enighed om en ny vejledning Formand, advokat

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

Mikro-betalinger på nettet

Mikro-betalinger på nettet Mikro-betalinger på nettet Proposta 2 Jan Damsgaard, centerleder og professor, @ CBS Handelshøjskolen http://www.cbs.dk/caict Mikro-betaling Mikro-betaling er finansiel transaktion Som regel på Internettet

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Rabatkuponer og social shopping

Rabatkuponer og social shopping Rabatkuponer og social shopping Liberalisering i markedsføringsloven Advokat Heidi Steen Jensen Den 9. oktober 2012 Program 1. Markedsføringsloven før lovændringen 2. Ophævelse af specialforbuddene hvad

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

TV er ændret for altid

TV er ændret for altid TV er ændret for altid Kim Angel, Head of Media Wilke A/S 2014 Side 1 TV-oplevelsen har ændret karakter Nye tilgange, ny fleksibilitet Forandret udbud Empowerment af den digitale medieforbruger 2014 Side

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere