Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland"

Transkript

1 Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb Aftale om Udskrivningsforløb herunder svage ældre Aftale om træningsområdet Aftale om hjælpemiddelområdet Aftale om sundhedsfremme og forebyggelse, herunder patientrettet forebyggelse Aftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser 109 Voksenområdet 109 Generel supplerende aftale vedr. Børne- ungepsykiatrien Bilag til sundhedsaftalen 140 Bilag til aftale om indlæggelse Kontaktliste for borgere Kommissorium for arbejdsgruppen for elektronisk kommunikation på sundhedsområdet i Region Midtjylland Kommunale tiltag, der forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser Kommissorium for arbejdsgruppe til udarbejdelse af en pixi-udgave af sundhedsaftalen Eksempel på nøgletalsoversigt Afregning mellem kommunerne og regionen Fælles tiltag, der forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser 152 Bilag til aftale om udskrivning Lokale retningslinjer for kontaktpersoner på hospitalerne lokale oversigtsskemaer for varsling af færdigbehandlede Kommunale tilbud, der sikrer hurtig udskrivning Tilbud i regi af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Århus Universitetshospital, Skejby, der sikrer hurtig udskrivning Samarbejdsaftaler om udvalgte patientgrupper Kommissorium for Koordinationsgruppe for Skejby Sygehus og Århus Kommune om samarbejdsmuligheder indenfor børneområdet. 168 Bilag til træningsområdet : Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning : Genoptræningsplan : Kontaktadresser på genoptræningsområdet i kommunerne i Region Midtjylland : Oversigt over hospitalernes terapiafdelinger : Oversigt over praksiskonsulenter : Informationsbrev vedr. almindelig ambulant genoptræning : Information vedr. specialiseret ambulant genoptræning : Indkaldelsesbrev til specialiseret ambulant genoptræning 192 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 3.9: Informationsbrev vedr. egen træning efter indlæggelse (med genoptræningsplan) : Informationsbrev vedr. egen træning efter indlæggelse (uden genoptræningsplan) Følgegruppe vedr. genoptræning 197 Bilag til hjælpemiddelområdet Liste over kontaktoplysninger hospitaler og kommuner Kommissorium for følgegruppe på hjælpemiddelområdet 201 Bilag til sundhedsfremme og forebyggelse : Definition at fremme sundhed og forebygge sygdom : Definition af sygdomsspecifik patientuddannelse og tværdiagnostisk patientuddannelse : Sundhedsprofil: Hvordan har du det? Beskrivelse af e-dok Sundhedsfremme og forebyggelsestilbud på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Århus Universitetshospital Skejby Tilbud til gravide fra Århus Universitetshospital, Skejby Særlige tilbud til gravide Sundhedscenter Århus, sundhedsklinikker og samarbejde med foreninger om opfølgende motionstilbud Kommissorium for Koordinationsgruppe for Skejby Sygehus og Århus Kommune om samarbejdsmuligheder indenfor børneområdet Beskrivelse af aftaler om begrænsning af sygefravær og arbejdsfastholdelse Generelle sundhedstilbud til børn og unge i Århus Kommune 219 Bilag til sundhedsaftale vedr. psykiatri Overordnet Psykiatriaftale mellem Århus Kommune og Regionspsykiatrien, Distrikt Øst Udrykningsteamet i Århus, aftale mellem Regionspsykiatrien, Distrikt Øst og Århus Kommune, Socialforvaltningen Team for Misbrugspsykiatris konsulentbetjening af Århus Kommunes institutioner i Side 3

4 Indledning Indledning Baggrund Fra 1. januar 2007 har kommunerne fået nye opgaver indenfor genoptrænings- og hjælpemiddelområdet samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regioner får ansvar for hospitaler og praksissektoren. Det fremgår af Sundhedsloven 205, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes generelle sundhedsaftaler. De generelle sundhedsaftaler danner ramme for de bilaterale sundhedsaftaler, som skal indgås mellem hver enkelt kommunalbestyrelse og Regionsrådet. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen skal som minimum indgå aftaler vedrørende 6 obligatoriske områder: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Indlæggelsesforløb Træningsområdet Hjælpemiddelområdet Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Indsatsen for mennesker med sindslidelser I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økonomiområdet, der indgår i den obligatoriske del vedr. opfølgning. I bekendtgørelsen om sundhedsaftaler er der opstillet en række konkrete krav til indholdet af aftalen på hvert af ovenstående obligatoriske områder. Kravene vedrører fem temaer: Beskrivelse af arbejdsdeling Koordinering af indsatsen, sikre kommunikationen mellem aktører samt til patienten/borgeren Planlægning og styring af kapaciteten Udvikling og opfølgning af den tværgående indsats Opfølgning på aftalerne Det er hensigten med de generelle udkast til sundhedsaftaler i regionen, at de skal tegne de generelle linjer for, hvordan kravene til sundhedsaftalerne opfyldes. De generelle sundhedsaftaler er ikke formelt bindende for de bilaterale aftaler men det er intentionen, at de fungerer som en skabelon for de bilaterale aftaler, hvor der er punkter, som man kan vælge at anvende, ligesom man også kan supplere den generelle aftale. Side 4

5 Indledning De bilaterale aftaler indsendes senest den 1. oktober 2008 til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Udkastet til sundhedsaftalerne er udarbejdet i regi af Sundhedsstyregruppen med repræsentanter fra alle kommuner og regionen på højt administrativt niveau. Gruppen består af social- og sundhedsdirektører/-chefer fra kommunerne, repræsentanter fra hospitalsledelserne, ledelsesrepræsentanter fra regionens stab. Det har været intentionen at inddrage repræsentanter fra almen praksis i styregruppens arbejde, men det har indtil videre ikke været muligt. Regionen har varetaget sekretariatsfunktionen. I regi af Sundhedsstyregruppen har der været nedsat 6 temagrupper en for hver af de obligatoriske områder. Herudover er der 5 ikke obligatoriske og frivillige temagrupper: en kroniker gruppe, en gruppe om svangre, børn og unge, en forskning- og udviklingsgruppe, en gruppe for IT-kommunikation, og en økonomigruppe. Det har ikke været meningen, at de 5 ikke obligatoriske temagrupper skulle aflevere bidrag til den generelle sundhedsaftale. Økonomigruppen har som den eneste ikke obligatoriske temagruppe bidraget til den generelle sundhedsaftale. Værdier for samarbejdet i sundhedsaftalerne for Region Midtjylland Sundhedsaftalerne i Region Midtjylland har som det primære formål, at borgere og patienter modtager en indsats, der bygger på et samarbejde mellem de involverede myndigheder. Indsatsen skal være sammenhængende og af høj kvalitet uanset karakter og antallet af kontakter. Sundhedsaftalerne har derfor et dobbelt sigte. Dels fungerer de som konkrete arbejdsredskaber for det personale, der har kontakten til borgerne i kommunerne, på hospitaler og i praksis. Desuden er aftalerne et politisk dokument hvor den enkelte kommunalbestyrelse og Regionsrådet indgår aftale om igangværende og fremtidige samarbejdsrelationer. For at begge formål kan realiseres er det nødvendigt at gøre sundhedsaftalerne lettere tilgængelige for den enkelte medarbejder. Region og kommuner vil derfor i fællesskab udforme en forkortet udgave af sundhedsaftalen, der kan anvendes som arbejdsredskab for det personale, der er i daglig kontakt med borgerne. Kommuner og region har opstillet følgende værdier for samarbejdet: Det gode samarbejde med brugerne det brugerfokuserede sundhedsvæsen Indsatsen i sundhedsvæsenet i regionen og regionens kommuner skal være brugerfokuseret. Dette indebærer, at samarbejdsparterne det vil sige hospitalerne, praktiserende læger og de kommunale sundhedsordninger - aktivt involverer borgeren/ patienten i tilrettelæggelsen af det enkelte patientforløb og sætter borgeren/ patienten i centrum. Det gode samarbejde mellem hospital, praktiserende læger og kommunerne Det gode samarbejde bygger på gensidig respekt og tillid mellem parterne med henblik på at søge løsninger, hvor borgernes/ patienternes tarv er det fælles omdrejningspunkt. De enkelte parters kompetencer skal anvendes bedst muligt for at sikre optimale patientforløb. Side 5

6 Indledning Det gode samarbejde hviler på initiativpligten, hvilket betyder, at initiativet skal tages der, hvor borgeren fysisk opholder sig. Sammenfatning af den generelle sundhedsaftale Indlæggelsesforløb Sundhedsaftalen omhandler blandt andet, hvordan uhensigtsmæssige indlæggelser undgås. Kommuner og region udarbejder lister over tilbud, der kan imødegå dette. Opfølgningsdelen er beskrevet i detaljer ligesom den økonomiske del af opfølgningsproceduren, der tidligere lå i den separate økonomiaftale er integreret i opfølgningsdelen af indlæggelsesaftalen. Opfølgning på de resterende aftaleområder omfattes stadig af denne del af opfølgningsproceduren Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Sundhedsaftalen lægger op til at dække alle udskrivningsforløb og ikke blot for svage ældre patienter som de centrale retningslinjer foreskriver. Der er fastlagt varslingsfrister, som gælder for alle hospitaler og kommuner i regionen. En nærmere definition af færdigbehandlet patient er under udarbejdelse. Definitionen tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens definition, men udfolder den og præciserer hvilke faglige vurderinger, der lægger bag beslutningen om at erklære en patient færdigbehandlet. Aftalen fastlægger en tidsplan for forbedring af den elektroniske kommunikation mellem parterne herunder den elektroniske genoptræningsplan. Træningsområdet Genoptræningsområdet er et af de områder, hvor ansvarsfordelingen på baggrund af strukturreformen har ændret sig markant, idet kommunerne har overtaget ansvaret for den ambulante genoptræning. Den del af den ambulante genoptræning, der defineres som specialiseret genoptræning skal foregå på hospital. På baggrund heraf er det væsentligt at have fokus på, hvad der er specialiseret henholdsvis almindelig ambulant genoptræning, hvorfor der er udarbejdet et snitfladekatalog, der specificerer den konkrete arbejdsdeling mellem parterne. Den elektroniske genoptræningsplan er indeholdt i aftalen. I forhold til opfølgningen er der indgået aftale med DSI, der vil lave en monitorering af genoptræningsområdet. Hjælpermiddelområdet Aftalen beskriver arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber. For at sikre sammenhæng og koordination er den såkaldte initiativpligt et gennemgående princip. I denne forbindelse bliver der endvidere udarbejdet et hjælpemiddelkatalog, der afklarer en del af de gråzoneproblematikker, der er på området. Side 6

7 Indledning Afgrænsningscirkulæret fra 2006 er indarbejdet i den reviderede aftale, ligesom beslutningen om nedsættelse af et samarbejdsråd på hjælpemiddelområdet er effektueret. Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Forebyggelse og sundhedsfremme er et nyt område at indgå aftaler om. Før strukturreformen har der ikke været formelle aftaler mellem sektorerne omkring forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Den reviderede aftale indeholder en konkretisering af definitionerne patient- og borgerrettet forebyggelse. Desuden nedsættes et regionalt råd for sundhedsfremme og forebyggelse. Indsatsen for mennesker med sindslidelser Sundhedsaftalen på psykiatriområdet er noget mere omfattende end de andre sundhedsaftaler, blandt andet fordi den forholder sig til de andre obligatoriske områder. Området er kendetegnet ved et veludbygget samarbejde, som har eksisteret gennem flere år, og hvor der opbygget en høj grad af krav til samarbejdet. Der udarbejdet en psykiatriplan som den reviderede sundhedsaftale tager højde for. Endvidere skal man være opmærksom på, at der på psykiatri- og socialområdet er etableret en styregruppe vedr. rammeaftaler. Det er aftalt, at denne styregruppe har en række fast koordineringsopgaver bl.a. koordinationen mellem sundhedsaftalerne på psykiatri-området og rammeaftalen på det sociale område. Den overordnede koordination mellem kommunerne og regionen inden for både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien vil blive aftalt i den administrative styregruppe vedr. rammeaftaler. De reviderede aftale indeholder en række redaktionelle og faktuelle ændringer. Desuden giver aftalen: En uddybende beskrivelse af arbejdsdelingen mellem kommuner og Region i forhold til indsatsen for mennesker med en kendt sindslidelse, som tillige har et misbrug (dobbeltdiagnosepatienter) En uddybende beskrivelse af, hvordan Kommuner og Region sikrer, at der foretages en vurdering af behovet for indsats i forhold til børn i familier, hvor der er et menneske med en sindslidelse En uddybende beskrivelse af, hvordan Kommuner og Region sikrer planlægning og kapacitet i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser gennem de lokale samarbejdsfora, som er etableret mellem ledelserne i kommunerne og Region Midtjylland, og på regionsniveau gennem den administrative styregruppe vedr. rammeaftalen En uddybende beskrivelse af, hvordan kommuner og Region følger op på sundhedsaftalerne gennem de lokale samarbejdsfora, som er etableret mellem ledelserne i kommunerne og Region Midtjylland, og på regionsniveau gennem den administrative styregruppe vedr. rammeaftalen Side 7

8 Indledning Plan for forhandlinger om de bilaterale sundhedsaftaler Proces for revision af aftalerne på det somatiske område På baggrund af den generelle aftale er der i maj 2008 afholdt en række "klyngemøder". Klyngerne er en geografisk inddeling af kommunerne omkring de enkelte hospitaler i regionen. I klyngerne indgår tillige repræsentanter fra de praktiserende læger i området. I klyngerne har parterne forhandlet sig frem til et fælles aftalegrundlag - klyngeaftalen. I maj og juni 2008 udarbejdede kommune, kontakthospitalet for kommunen og regionen på baggrund af klyngeaftalen en bilateral aftale. Aftalen er efterfølgende politisk godkendt i Kommunalbestyrelse og Regionsråd. Nærværende aftale er indgået mellem Århus Kommune og Region Midtjylland på baggrund af klyngeaftalen for Århus klyngen, der består af: Århus kommune, Universitetshospitalet, Århus Sygehus og Universitetshospitalet, Skejby. Processen for psykiatrien Aftalen på psykiatriområdet vil i modsætning til aftalerne på det somatiske område ikke blive behandlet på hverken klynge- eller bilateralt niveau. Den administrative styregruppe vedrørende rammeaftalen har i stedet bedt administrationen udarbejde en aftale, der udelukkende indeholder de ændringer, som Sundhedsstyrelsens kommentarer gav anledning til. Aftalen er endvidere udformet så den efterfølgende Side 8

9 Indledning kan tiltrædes som bilateral aftale mellem kommuner og region med mulighed for at udarbejde lokale mere detaljerede aftaler i forbindelse med den lokale udmøntning af sundhedsaftalen. Nye indsatsområder i samarbejdet mellem kommunerne, de praktiserende læger, Regionshospitalerne og Region Midtjylland Samarbejdet mellem kommunerne, praksis, hospitalerne og Region Midtjylland om sundhedsaftalerne har indtil nu været præget af at opbygge samarbejdsrelationer og strukturer på de obligatoriske indsatsområder. I forbindelse med anden generation af sundhedsaftaler er det åbenlyst, at flere af de i dag frivillige temagrupper bør overgå til at være obligatoriske. Konkret vil man kunne pege på temagrupperne vedrørende kronisk syge samt svangre, børn og unge som fremtidige obligatoriske kapitler. Udover den generelle styrkelse af samarbejdsrelationerne mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet, vil inddragelsen af nye obligatoriske områder skabe en større politisk bevågenhed på vigtigheden af samarbejde i sundhedsaftale regi. Specielt vil man kunne forvente en vis politisk interesse for indsatsen mod kronisk sygdom fra kommunal side, da kronikker indsatsen i fremtiden vil blive en stadig større opgave for det kommunale sundhedsvæsen. Forbedret elektronisk kommunikation mellem parterne, den økonomiske opfølgning og udvikling af sundhedshuse er endvidere områder, der fremover bør være fokus på i samarbejdet mellem praksis, kommuner og region. Side 9

10 1. Aftale om indlæggelsesforløb Aftale om indlæggelsesforløb Side 10

11 1. Aftale om indlæggelsesforløb 1. Aftale om indlæggelsesforløb Fælles målsætninger for det gode indlæggelsesforløb At der fra første patientkontakt sker medinddragelse af patient- og evt. pårørende i beslutninger i forbindelse med indlæggelsen, og patient og pårørende får den information, de har ret til, og er nødvendig som beslutningsgrundlag. At enhver borger/patient, der har behov for sundhedsfaglig udredning på hospital, får dette tilbud. At der i både kommunalt og regionalt regi findes udrednings- og behandlingstilbud som alternativ til indlæggelse på hospital, hvor dette ikke sundhedsfagligt er nødvendigt. Disse tilbud skal være kendte af det sundhedsfaglige personale i begge sektorer, og disse tilbud indgår i overvejelserne ved enhver indlæggelse. At sundhedspersonalet i primær og sekundær sektor hele tiden i et indlæggelsesforløb arbejder målbevidst med at kommunikere og koordinere med hinanden, så patient og eventuelt pårørende oplever kontinuitet i indlæggelsen. At ventetid til udredning og hospitalsbehandling til stadighed følger den aktuelle behandlingsgaranti og står i et rimeligt forhold til indlæggelsesdiagnose. Desuden skal der allerede før og ved indlæggelsen ske en hensigtsmæssig udnyttelse af sengedage på hospitalsafdelingerne. Krav 1 Hvilke relevante oplysninger om patientens behov m.v., der skal udveksles mellem kommunen, den praktiserede læge og sygehuset; hvordan det sikres, at informationen leveres rettidigt; hvordan det sikres, at relevante informationer formidles til patienten; samt at parterne er tilgængelige for videre dialog og spørgsmål fra patienten. 1.1 Parternes tilgængelighed Kommunens tilgængelighed for indlagte patienter Såfremt en patient har behov for kontakt til dennes hjemkommune under indlæggelse hjælper patientens sundhedsfaglige kontaktperson med videreformidling af kontakttelefonnummer til kommunen. Her vil man henvise til den relevante afdeling, borgeren har behov for at tale med. Herved sikres, at kommunen er tilgængelig for dialog og spørgsmål fra patienten. [bilag 1.1] Samarbejdsparternes indbyrdes tilgængelighed hele døgnet Kontakten mellem samarbejdsparterne sikres gennem en kontaktliste vedligeholdt af Region Midtjylland, der indeholder kontaktinformation på kommunerne i regionen. Listen kan anvendes af såvel hospitaler som praktiserende læger og vagtlæger, når de skal have kontakt til kommunernes visitation eller vagthavende sygeplejerske. Side 11

12 1. Aftale om indlæggelsesforløb Listen skal udvikles og integreres i regionens e-dok system, der er i drift primo [bilag 5.4] Efterfølgende vil de enkelte hospitalers kvalitetsafdelinger via e-dok linke til en opdateret liste, vedligeholdt af regionen. Alle parter vil have adgang til systemet døgnet rundt. Listen vil endvidere være tilgængelig i vagtlægesystemet. Kommunerne i Region Midtjylland arbejder på en forenkling af deres kontaktinformation (eks.: FAX, Henvisning til GIS-kort, og telefon) så tilgængeligheden øges for praktiserende læger, vagtlæger og hospital. 1.2 De enkelte parters opgaver ved indlæggelser: Der skelnes mellem følgende typer af indlæggelser: Planlagte Akutte indlæggelser. Dette omfatter både patienter, der er selvhjulpne og patienter, der modtager kommunalt visiterede sundheds- og serviceydelser. For overskuelighedens skyld vil der i det nedenstående blive taget udgangspunkt i det enkelte fagområdes (praktiserende læge, hjemmepleje og hospital) opgaver under de forskellige former for indlæggelser Praktiserende læges opgaver: Ved planlagte og akutte indlæggelser: Kommunikation med og information til borger: Patient/pårørende inddrages i indlæggelsesforløbet med deres viden og kompetencer, behov, og forventninger. Patient /pårørende er velinformerede (Indenrigs- og sundhedsministeriet: Sundhedsloven af 24. juni 2005, kapitel 5, 16) om indlæggelsesdiagnose, evt. supplerende undersøgelser på hospitalet og behandlingsmuligheder samt risiko for komplikationer og bivirkninger ved behandling versus ikke behandling. Informere patienten om, at vedkommende skal medbringe egen medicin (ordineret og ekstra medicin i glas/doseringsæsker) og medtage evt. personligt tilpassede hjælpemidler. Andre opgaver herunder kommunikation med andre parter samt foranstaltninger, der kan forebygge uhensigtsmæssige akutte indlæggelser: Overveje alternative indlæggelsesmuligheder evt. i samarbejde med kommunens vagthavende hjemmesygeplejerske. Udarbejder en fyldestgørende MedCom henvisning med de nødvendige oplysninger. Vurderer behovet for patienttransport i forbindelse med indlæggelsen. Link til: [Pjece om patienttransport] Side 12

13 1. Aftale om indlæggelsesforløb Ved planlagte indlæggelser skal praktiserende læge tillige: Kommunikation med og information til borger: Oplyse og rådgive borger/patient og evt. pårørende om frit sygehusvalg, ventetider, patientvejleder m.m. Andre opgaver herunder kommunikation med andre parter samt foranstaltninger, der kan forebygge uhensigtsmæssige akutte indlæggelser: Sørge for, at alle observationer og forundersøgelser, som kan foretages i primær sektor og/eller ambulant på hospital, er udført inden indlæggelsen. Ved patienter, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp fra kommunen/privat leverandør kan hjemmesygeplejen inddrages i indlæggelsesforberedelserne Hjemmeplejens opgaver: Ved planlagte og akutte indlæggelsesforløb (hvis hjemmeplejen medvirker ved indlæggelsen): Kommunikation med og information til borger: Indhente borgerens samtykke til videregivelse af oplysninger til hospitalet Informere borgeren om det kommende indlæggelsesforløb og hjælper borgeren med specifikke problemstillinger i forbindelse med medbringelse af egen medicin ved indlæggelsen (Ordineret og ekstra medicin i glas/doseringsæsker) og evt. vedr. personligt tilpassede hjælpemidler. Informere om den normale kommunale procedure ved indlæggelse af borgere herunder afbestilling af kommunale ydelser etc. Andre opgaver herunder kommunikation med andre parter og foranstaltninger, der kan forebygge uhensigtsmæssige akutte indlæggelser: Overveje alternative kommunale muligheder for indlæggelse. Dette sker i samarbejde med praktiserende læge. Fremsende indlæggelsesrapport og/eller samarbejdsbog elektronisk eller pr. FAX. (MedCom rapport nr. 14) Heri indgår kontaktoplysninger til kommunen. Særligt for Århus Aftalen Data med afgørende betydning for den indlagte borgers akutte behandling skal indtelefoneres til hospitalsafdelingen hvis de ikke er medsendt skriftligt. Der arbejdes aktivt på, at kommunikation med hospitalet kan foregå elektronisk via MedCom korrespondancemeddelelse. Sørge for information om indlæggelsestidspunkt med henblik på afbestilling af kommunale serviceydelser. Afbestilling af kommunale serviceydelser, hvis dette ikke sker automatisk i forbindelse med modtagelse af indlæggelsesadvis fra hospitalet Hospitalets opgaver Side 13

14 1. Aftale om indlæggelsesforløb Ved planlagte indlæggelser Kommunikation med og information til borger: Tildele patienten en fast kontaktperson. Indhente patientens samtykke til indhentning af oplysninger fra egen læge og evt. kommunal hjemmepleje Via klar besked breve, der er en standardindkaldelse fra hospitalerne, informeres patienten bl.a. om hvilke forberedelsestiltag vedkommende evt. kan gøre inden operation/ behandling. I brevene informeres desuden om ventetidsgarantier og andre praktiske informationer. Såfremt en patient har behov for kontakt til dennes hjemkommune under indlæggelse hjælper patientens sundhedsfaglige kontaktperson med videreformidling af kontakttelefonnummer til kommunen, der siden henviser til den relevante afdeling, borgeren har behov for at tale med. Herved sikres, at kommunen er tilgængelig for dialog og spørgsmål fra patienten. [bilag 1.1] Andre opgaver herunder kommunikation med andre parter samt foranstaltninger der kan forebygge uhensigtsmæssige akutte indlæggelser: Sikring af en hurtig og kompetent visitation af henviste patienter, så de fastsatte ventetider overholdes, jf. behandlingsgarantierne. Ved indlæggelsen foreligger der en tværfaglig udrednings- og behandlingsplan for patienten og evt. supplerende undersøgelsesresultater foreligger med kortest mulig ventetid. Fremsender indlæggelsesadvis elektronisk (MedCom rapport nr. 12) eller kontakter kommunen på anden vis. Varsler kommunen i god tid (jf. varslingsfrister), hvis patienten skønnes at få et funktionstab, som efterfølgende kræver en kommunal indsats. Ved behov for yderligere information fra praktiserende læge og/eller hjemmepleje kontaktes disse. Tidsfrist for tilbagemelding: inden 24 timer Ved akutte indlæggelser. Kommunikation med og information til borger: Tildeler patienten en fast kontaktperson. Indhente patientens samtykke til indhentning/videregivelse af oplysninger til egen læge og evt. kommune Såfremt en patient har behov for kontakt til dennes hjemkommune under indlæggelse hjælper patientens sundhedsfaglige kontaktperson med videreformidling af kontakttelefonnummer til kommunen, der siden henviser til den relevante afdeling, borgeren har behov for at tale med. Herved sikres, at kommunen er tilgængelig for dialog og spørgsmål fra patienten. [bilag 1.1] Andre opgaver herunder kommunikation med andre parter samt foranstaltninger der kan forebygge uhensigtsmæssige akutte indlæggelser: Hospitalerne i Region Midtjylland er i stand til at kommunikere via MedCom korrespondancemeddelelse. Parterne venter, at denne meddelelsestype er teknisk Side 14

15 1. Aftale om indlæggelsesforløb implementeret i 2008 i begge sektorer. Særligt for Århus aftalen Århus Kommune, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus pilottester afsendelse og modtagelse af de nævnte typer beskeder i efteråret Det tilstræbes, at afsendelse og modtagelse af genoptræningsplan via korrespondance format samt indlæggelses- og udskrivningsadvis er organisatorisk implementeret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, Skejby samt Århus Kommune i Hurtig udredning af patienten, evt. via medicinsk visitationsafsnit (MVA) Underrette pårørende og egen læge og kommune hurtigst muligt efter indlæggelsen Ved indlæggelse afsender hospitalet indlæggelsesadvis til kommunen. Herved afbestilles kommunale serviceydelser automatisk Særligt for Århus aftalen Kommunale serviceydelser i Århus Kommune afbestilles ikke automatisk ved modtagelse af advis. Kommunal visitator varetager denne opgave 1.3 Elektronisk kommunikation med samarbejdsparter Parterne er enige om at anvende elektroniske standarder fra MedCom til kommunikation i det omfang det er muligt, hensigtsmæssigt og teknisk implementerbart Hvad er MedCom? MedCom er en projektorganisation, som finansieres af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner, KL, Velfærdsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Danmarks Apotekerforening. Organisationen beskæftiger sig med udarbejdelse af standarder for elektronisk kommunikation mellem parterne på sundhedsområdet. Læs mere på MedCom har udarbejdet en række elektroniske standarder, der kan dække en stor del af kommunikationsbehovet i trekanten kommuner-hospitaler-praktiserende læger herunder: Indlæggelses- og udskrivningsadvis (hospital kommune) Indlæggelses- og udskrivningssvar (kommune hospital) Indlæggelsesrapport (kommune hospital) Udskrivningsrapport (hospital kommune) Varsling af færdigbehandling (hospital kommune) Genoptræningsplan (Hospital kommune og praksis) Korrespondancemeddelelse (hospital kommune praksis) Basal kommunikation mellem parterne: Flere steder fungerer den basale kommunikation mellem hospital og kommune elektronisk via MedComs indlæggelses- og udskrivningsadviser. Oplysningerne i Side 15

16 1. Aftale om indlæggelsesforløb meddelelserne danner grundlag for yderligere dialog mellem hospital og kommune om patientens tilstand. Denne form for kommunikation tilbydes til alle kommuner, der teknisk kan modtage den. For mere information kontakt Sundhedsinformatik i Kvalitet og Sundhedsdata, Region Midtjylland. Kommunikation mellem hospital og kommune skal endvidere forgå via elektroniske korrespondancemeddelelser, der er fritekstmeddelelser, som både kommune og hospital kan modtage og sende. Den elektroniske udveksling af genoptræningsplaner vil i første fase benytte sig af dette format. Genoptræningsplanen via korrespondanceformat samt indlæggelses- og udskrivningsadvis tilstræbes teknisk implementeret i Særligt for Århus aftalen Århus Kommune, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus pilottester afsendelse og modtagelse af de nævnte typer beskeder i efteråret Det tilstræbes, at afsendelse og modtagelse af genoptræningsplan via korrespondance format samt indlæggelses- og udskrivningsadvis er organisatorisk implementeret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, Skejby samt Århus Kommune medio Genoptræningsplaner Region Midtjylland forpligter sig til, at hospitalerne i Regionen kan udarbejde og afsende genoptræningsplaner elektronisk via MedCom standarden i oktober Kommunerne forpligter sig på samme måde til at kunne modtage planen elektronisk i deres elektroniske omsorgsjournal (EOJ). Afvigelser fra ovennævnte tidsplan aftales bilateralt Generelt Et forpligtende samarbejde mellem region, hospitaler og kommuner er sat i værk i Arbejdsgruppen for elektronisk kommunikation på sundhedsområdet i Region Midtjylland [bilag 1.2] Praktiserende læger For praktiserende læger henvises til overenskomstens 39a vedrørende anvendelse af IT i almen praksis og 56a vedrørende IT-kommunikation med kommunen 1.4 Samarbejde om indlæggelse af patienter, der har Åben indlæggelse Alle klynger i regionen følger udviklingen af åbne indlæggelser. På klyngemøderne præsenterer hospitalerne oversigter over anvendelsen af åbne indlæggelser. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Region Midtjylland, hospitalerne og kommunerne, der har til opgave at analysere de eventuelle problemstillinger, der er forbundet med anvendelsen af åbne indlæggelser. Side 16

17 1. Aftale om indlæggelsesforløb I forbindelse med åbne indlæggelser træder de samme indlæggelsesprocedurer i kraft som for akutte indlæggelser, hvor hjemmeplejen medvirker ved indlæggelsen. Særligt for Århus aftalen Åbne indlæggelser. Åben indlæggelse er en indlæggelse direkte i hospitalsafdelingen, og den kan foranlediges af patienten, dennes pårørende eller sundhedsfagligt personale i den primære sundhedstjeneste. Der er tale om en indlæggelse fra hjemmet direkte i den afdeling, hvor patienten har et forløb, hvor der er aftalt åben indlæggelse. Der medvirker således ikke vagtlæge, skadestue eller fælles akut modtageafdeling. Det vil oftest være modtagende afdelings vagthavende læge eller sygeplejerske, der kontaktes direkte af patient, pårørende eller sundhedsfagligt personale i den primære sundhedstjeneste. Følgende karakteriserer den åbne indlæggelse: Åben indlæggelse er en aftale mellem hospitalsafdelingen og patienten, og den er lægeordineret ved udskrivelse eller sidste kontakt. Patienten kan enten have en uhelbredelig sygdom, en hastigt fremadskridende sygdom, hvor der kan forventes forværring eller tilbagefald i patientens tilstand, eller en sygdom med behov for hurtigt indsættende specialiseret behandling fra den afdeling, hvor patienten er i et forløb. Udviklingen drøftes på styregruppemøderne efter behov. Side 17

18 1. Aftale om indlæggelsesforløb Krav 2 Hvordan parterne forebygger uhensigtsmæssige akutte indlæggelser. 2.1 E-dok Når regionens e-dok system er implementeret på hospitalerne primo 2009 vil hospitalernes kvalitetsafdelinger linke til lister over konkrete tilbud i kommuner og hospitaler, der forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser. Listen vedligeholdes af Region Midtjylland, og lægges på Region Midtjyllands hjemmeside. 2.2 Kommunale tiltag, der kan forebygge uhensigtsmæssige akutte indlæggelser: Kommunerne i Region Midtjylland har en lang række tiltag, der sigter mod at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. [Bilag 1.3] 2.3 Tiltag på hospitalerne, der kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser Der er en række lokale tværsektorielle initiativer i regi af de enkelte hospitaler, der sigter mod forebyggelse af uhensigtsmæssige akutte indlæggelser. Region Midtjylland er ved at lave en kortlægning af samtlige udgående funktioner på hospitalerne. Denne kortlægning vil blandt andet indeholde tilbud, der kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Tilbuddene er offentliggjort på Region Midtjyllands hjemmeside. Særligt for Århus aftalen Fællesinitiativer, der forebygger uhensigtsmæssige akutte indlæggelser Bilag 1.7 oplister nogle af de væsentligste indsatser, tilbud og metoder, som Århus Universitetshospital Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, Skejby, Århus Kommune og de praktiserende læger i Århus i fællesskab har til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Der ligger ikke nogen prioritering i den opstillede rækkefølge. Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og Århus Kommune omfatter 2 konkrete tilbud, som har til formål at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Tilbudene er etableret i tæt samarbejde mellem region og kommune, og parterne finansierer i fællesskab tilbudene. De to tilbud er: Etablering af et vagtberedskab med mulighed for fast vagt til svage, syge i eget hjem Faldenheden med mulighed for udredning af ældre borgere, der har øget risiko for fald. Faldenheden er et projekt mellem Århus Kommune og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, der løber frem til maj Side 18

19 1. Aftale om indlæggelsesforløb Samtidigt har parterne en hensigtserklæring om at udbygge samarbejdet på hygiejneområdet. 2.4 Kendskab til tilbud og initiativer i regi af sundhedsaftalen Kendskabet til aftalen sikres gennem udarbejdelse af en fælles pixi-udgave af sundhedsaftalen til personale i kommuner, på hospitaler og praksis, hvor sundhedsaftalens konkrete arbejdsrettede krav indgår (varslingsfrister, arbejdsprocedurer etc.). Pixi-udgaven fremmer implementeringen af retningslinjerne under krav 1, hvorved uhensigtsmæssige akutte indlæggelser kan reduceres. Håndbogen revideres i takt med, at sundhedsaftalerne ændres. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra kommune, hospitaler og region, der varetager udarbejdelsen af Pixi-udgaven [Bilag 1.4]. Side 19

20 1. Aftale om indlæggelsesforløb Krav 3 Hvordan parterne følger op på aftalen 3.1 Opfølgning og implementering af aftalen fra regionalt niveau: Der er udarbejdet en pixi-udgave af sundhedsaftalen til personale i kommuner, på hospitaler og praksis, hvor sundhedsaftalens konkrete arbejdsrettede krav indgår (varslingsfrister, arbejdsprocedurer etc.). Pixi-udgaven revideres i takt med, at sundhedsaftalerne ændres. Intentionen er, at aftalen med pixi-udgaven af sundhedsaftalen implementeres bredt, og at uhensigtsmæssigheder i lokale arbejdsgange eller uhensigtsmæssigheder i aftaletekstens procedurekrav nemmere kan revideres. I den løbende revision af håndbogen vil eventuelle problematikker af redaktionel art eller i forhold til lokale arbejdsgange blive taget op. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra kommune, hospitaler og region, der varetager udarbejdelsen af Pixi-udgaven [Bilag 1.4]. 3.2 Opfølgning fra lokalt niveau (klynger) Omkring hvert hospital i regionen er der dannet klynger hvor de nærliggende kommuner, hospitalet og praksis mødes. Der er nedsat en styregruppe for sundhedsaftalen for hver klynge. Hospitalerne, praksis og kommunerne aftaler på klyngeniveau hvorledes, implementeringen af aftalens konkrete procedurer skal foregå. Det kunne for eksempel være gennem vidensdeling/kompetenceudvikling mellem sektorerne. På de halvårlige klyngemøder vil der som fast dagsordenspunkt være fremlæggelse og drøftelse af centrale nøgletal for hospitalernes indsats. Nøgletallene er udvalgt af en undergruppe til temagruppen for økonomi (se nedenfor). På længere sigt skal planen udvides med tal for kommunerne samt data fra den danske kvalitetsmodel (akkreditering). [Bilag1.5] Herunder følger en skematisk oversigt over klyngestrukturen: Side 20

SUNDHEDSAFTALE MELLEM ODDER KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND

SUNDHEDSAFTALE MELLEM ODDER KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND SUNDHEDSAFTALE MELLEM ODDER KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Side 1 af 105 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 AFTALE OM INDLÆGGELSES- OG UDSKRIVNINGSFORLØB... 12 INDLÆGGELSE...12

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Herning. Midtjylland. I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet.

Herning. Midtjylland. I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet. Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver?

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? 20. oktober 2009 v/ Helle Nyborg Rasmussen, sundhedschef Formål og mål for Hjerterehabilitering på tværs i Kolding (I) Formål Udvikle og implementere

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark 1 Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 25. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 29. februar 2008 2 Krav 1: Koordinering Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Sundhedsfaglig Sundhedsaftale

Sundhedsfaglig Sundhedsaftale Sundhedsfaglig Sundhedsaftale Region Midtjylland 2011-2014 Generel sundhedsfaglig Sundhedsaftale Godkendt version 1. AFTALE OM INDLÆGGELSESFORLØB... 3 2. AFTALE OM UDSKRIVNINGSFORLØB... 8 3. AFTALE OM

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb 2 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...............................................................................................

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Emne: Sophie Hæstorp Andersen indtræder i Folketinget

Emne: Sophie Hæstorp Andersen indtræder i Folketinget REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. marts 2007 Sag nr. 1 Emne: Sophie Hæstorp Andersen indtræder i Folketinget 1 bilag Region Hovedstaden Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Kongens

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende 1. Baggrund Det administrative Kontaktforum fik i møde den 1. oktober 2009 forelagt de indkomne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere