Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater."

Transkript

1 Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud af onlinespil i Danmark i overensstemmelse med gældende lovgivning den 23. januar 2012 og i Grønland den 1. maj Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Tilbagebetalingsprocent Teoretiske og faktiske tilbagebetalingsprocent for 2013 var henholdsvis 80% og 82,09% Midlertidig spilkonti SPH tilbyder ikke spil til spillere uden de er endeligt oprettet. Da vi ikke har midlertidige spilkonti, har vi ikke tilbageholdt midler fra spillere, som ikke var endeligt verificeret. Spillerklager SPH blev kontaktet af sine spilkunder 8532 gange i Langt de fleste af disse henvendelser var relateret til rutinemæssige kundeserviceforespørgsler, tekniske spørgsmål og website forespørgsler. Det er ikke muligt at give et nøjagtigt tal for antallet af klager, idet forespørgsler og klager ofte er blandet sammen til forskellig grad, men vi kan konkludere, at kun et mindretal af spillerhenvendelserne var relateret til egentlige klager. SPH s gennemsnitlige svartid i håndtering af spillerhenvendelser var under 4 timer fra modtagelsen og registreringen af henvendelsen. Regnskabspraksis Resultatopgørelse, noter, redegørelse for regnskabspraksis samt ledelsesberetning kan findes som bilag. Beretning Lovoverholdelse SPH overholder de krav, der er fastsat i lov om spil og tilhørende forskrifter. De processer, der anvendes for at overholde kravene, inkluderer (men er ikke begrænset til): Fremlæggelse af årsrapport til Spillemyndigheden Regelmæssig fremsendelse af hvidvasknings-, svindel- og medarbejdertræningsrapporter Overholdelse af KYC procedurer for registrering af spillere og spillernes indskud/betalinger Iværksættelse af foranstaltninger for at sikre at kun danske og grønlandske spillere kan registrere en konto/spille Lukning eller suspendering af konti, hvor spilleren er selvudelukket i ROFUS Markedsføring SPH sikrer, at de bestemmelser, der er fastsat i lov om spil 36 vedrørende markedsføringen af spil, overholdes fuldt ud ved at præsentere spillerne for fair og ansvarlig information om deres chancer for at vinde. Det sikres, at spillernes indtryk af deres chancer for at vinde er præsenteret på en balanceret og retvisende

2 måde. Ligeledes at regler vedrørende brugen af berømtheder til markedsføring og salgsfremmende foranstaltninger eller medier overholdes. SPH sikrer, inden udsendelse af markedsføring via mail, at der ikke sendes til personer, der ikke ønsker det. Alle spillere kan altid framelde sig nyhedsbreve og lignende. På den måde sikres det også, at spillere der er midlertidige og endeligt udelukket ikke modtager markedsføring. Bonusser Regler om markedsføring af bonusser, som er fastsat i de relevante bekendtgørelser er overholdt. Alle bonusvilkår og betingelser er tilgængelige under hele perioden og er forklaret på en klar måde. Regler og vilkår offentliggøres og vedligeholdes i samme medie, som bonussen markedsføres. Bonussen tilbydes ikke til individuelle spillere på vilkår, der afviger fra tilbud eller incitamenter til rådighed for andre spillere. Vores operationelle systemer sikrer, at spillerne har mindst 60 dage til at opfylde eventuelle vilkår og betingelser, der er forbundet med bonusudbetalingen. Alle bonusser udbudt til spillerne af SPH i 2013 var uden nogen gennemspilningskrav og blev periodisk tilbudt til enten nye og/eller eksisterende spillere. Regler og vilkår i forbindelse med disse bonusser bliver altid forklaret klart og tydeligt. Ansvarligt spil SPH sikrer, at spillerne får de nødvendige redskaber til at forebygge usund spiladfærd og at gøre det muligt for spillerne at spille ansvarligt. SPH tilbyder som loven foreskriver det, muligheden for afkølingsperiode, midlertidige og endelige udelukkelser i opdelte intervaller fra 24 timer til 12 mdr. SPH tilbyder spillerne muligheden for at sætte daglige, ugentlige og månedlige indbetalingsgrænser. SPH informerer om farerne ved Spilafhængighed, og formidler kontakter til behandlingscentre for ludomani samt linker til test for ludomani. SPH tager ansvaret for sine spilleres spillevaner, og helt unikt for branchen, så sætter vi pr. default kundernes maksimale indbetalingsgrænse til kr. pr. måned ved oprettelse af en ny spilkonto. Alle kunder, der selv opsiger sin konto eller viser adfærd, der kunne antyde at de har problemer med ludomani, modtager rådgivning om behandlingstilbud for ludomani. Hvidvaskningsforebyggelse SPH sikrer, at interne svindelhåndteringsprocedurer er iværksat for sikre tilstrækkelig overvågning og kommunikationsprocedurer, inklusive kunde-identitetsverifikation, efterforskning og noteringspligt, risikovurdering, risiko-håndtering, kommunikation og kontrol med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. SPH sikrer, at alle medarbejdere beskæftiget med registrering, udveksling og faktiske spilaktiviteter bliver gjort opmærksom på de interne regler og forpligtelser, der gælder for det danske marked. SPH har opbygget vores systemer således at de fleste alarmer vedr. mistænkelig adfærd af atypisk transaktioner automatisk indberettes til relevant personale. SPH har samtidig valgt at tilbyde begrænset ind og udbetalingsmuligheder til spillerne, for at reducere muligheden for hvidvask og terrorfinansiering. SPH havde, grundet vores ekstra sikre setup, hvor eksempelvis udbetalinger alene kan ske til NemKonto, kun dialog med SØIK vedr. spillere ganske få gange i SPH har IP-Blokering for alle IP-adresser uden for Danmark og Grønland. Kun danskere med bopæl i Danmark kan få tildelt en spillekonti. Klagebehandling Da SPH tilbyder et unikt produkt, hvor de unikke opsparinger på automaterne kan overtages af andre spillere, har vi i 2013 kompenseret kunder, der har mistet en automat grundet tekniske problemer. Lovgivningsmæssigt vil spillerne altid få det, de har betalt for, idet et valseløb og eventuelle gevinster altid udbetales, uanset om spilleren ser det sidste valseløb. Alligevel har vi manuelt behandlet alle

3 kundehenvendelser af denne type samt kompenseret spillerne ud fra den opsparede værdi på automaten, hvilket vi er stolte af. Læs mere om klagebehandling under afsnittet Spillerklager på side 1. Match-fixing SPH tilbyder ikke væddemål. Derfor har vi ikke procedurer der vedr. dette. Hermed erklæres at indholdet i årsredegørelsens beretning er retvisende i forhold til de forhold, som beretningen omhandler. Nils Østbirk Bestyrelsesformand, Spillehallen.dk ApS Peter Bregnhøj Lauritzen Country Manager, Spillehallen.dk ApS Erik Boye Hansen Adm. direktør, Spillehallen.dk ApS

4 Bilag I-GAMING ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordi nære generalforsamling den 18/ Henning Tønder Olesen Dirigent

5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar december Balance 31. december 7 Noter til årsrapporten 9 Regnskabspraksis 13

6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for I-GAMING ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Esbjerg, den 14. marts 2014 Direktion Erik Boye Hansen Bestyrelse Nils Østbirk Kim Elgaard Jensen Niels Peder Opstrup 1

7 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i I-GAMING ApS Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for I-GAMING ApS for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af års-regnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 2

8 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattel-se, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Esbjerg, den 14. marts 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jacob Hall statsautoriseret revisor Henning Tønder Olesen statsautoriseret revisor 3

9 Selskabsoplysninger Selskabet I-GAMING ApS Randersvej Esbjerg CVR-nr.: Regnskabsperiode: 1. januar december Hjemstedskommune: Esbjerg Bestyrelse Nils Østbirk Kim Elgaard Jensen Niels Peder Opstrup Direktion Erik Boye Hansen Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stormgade 50 Postboks Esbjerg Koncernregnskab Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Gaming A/S, CVR-nr Koncernrapporten for Gaming A/S, CVR-nr kan rekvireres på følgende adresse: Gaming A/S Michael Drewsens Vej Højbjerg 4

10 Beretning Årsrapporten for I-GAMING ApS for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Hovedaktivitet Drift af internetspil via hjemmesiden Udvikling i året Selskabets resultatopgørelse for 2013 udviser et overskud på , og selskabets balance pr. 31. december 2013 udviser en egenkapital på Året der gik og den forventede udvikling Årets resultat lever op til ledelsens forventninger for Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-rapporten. 5

11 Resultatopgørelse 1. januar december Note Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte for regnskabsåret Overført resultat

12 Balance 31. december Aktiver Note Egenproduceret software Immaterielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Finansielle anlægsaktiver 0 0 Anlægsaktiver Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

13 Balance 31. december Passiver Note Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 10 8

14 Noter til årsrapporten 1 Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Med henvisning til årsregnskabslovens 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst. 2 Andre finansielle indtægter Renteindtægter tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder 12 0 Andre finansielle omkostninger Skat af årets resultat Årets aktuelle skat Årets udskudte skat

15 Noter til årsrapporten 5 Immaterielle anlægsaktiver Egenproduceret Software Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Ned- og afskrivninger 1. januar 637 Årets afskrivninger Regnskabsmæssig værdi 31. december Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og Inventar Kostpris 1. januar 716 Kostpris 31. december 716 Ned- og afskrivninger 1. januar 227 Årets afskrivninger 240 Ned- og afskrivninger 31. december 467 Regnskabsmæssig værdi 31. december Kapitalandele i dattervirksomheder Kostpris 1. januar 9 9 Afgang i årets løb -9 0 Kostpris 31. december

16 Noter til årsrapporten 7 Kapitalandele i dattervirksomheder (fortsat) Værdireguleringer 1. januar -9-9 Årets afgang 9 0 Værdireguleringer 31. december 0-9 Regnskabsmæssig værdi 31. december Egenkapital Overført Foreslået udbyt- te for regnskabs- Selskabskapital resultat Året I alt Egenkapital 1. januar Betalt ordinært udbytte Årets resultat Egenkapital 31. december Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder. 9 Hensættelse til udskudt skat Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse 0-85 Skattemæssigt underskud til fremførsel Overført til udskudt skatteaktiv

17 Noter til årsrapporten 10 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser Leje- og leasingkontrakter Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser: Inden for 1 år Mellem 1 og 5 år Eventualforpligtelser Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst i indkomståret

18 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for I-GAMING ApS for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2013 er aflagt i. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. Resultatopgørelsen Bruttoresultat Med henvisning til årsregnskabslovens 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten. Nettoomsætning Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. 13

19 Regnskabspraksis Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-skabsåret. Skat af årets resultat Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med danske koncernselskaber. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Omkostninger på udviklingsprojekter omfatter gager, afskrivninger og andre omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til virksomhedens udviklingsaktiviteter. Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare - hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet - indregnes som immaterielle anlægsaktiver, hvis der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt selve udviklingsomkostningerne. Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, i takt med at omkostningerne afholdes. Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindingsværdi, hvis denne er lavere. Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives fra tidspunktet for færdiggørelsen lineært over den periode, hvori de forventes at frembringe økonomiske fordele. Afskrivningsperioden udgør dog maksimalt 5 år. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 14

20 Regnskabspraksis Udbytte Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte an-vendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udlig-ning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. Finansielle gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 15

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere