BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING RazerNaga logorazernagaerdenultimativemustilonline spilmedflerespillere,derflytterfokusfra tastaturettilmusenmedflereaktivespilkommandoerpåétstedendnogensindefør.kombinationenaf multi knappentiltommelfingerenmedfuldremappingogmakrofunktionergiverdigalle kommandoerne,duharbrugfor,ligeihånden.denergonomiskeform,dererdesignettilatgøre betjeningenlettestmuligt,laderdigspillebehageligtitimevis.withtherazernaga,youwillgetimba. INDHOLD 1. Pakkeindhold/Systemkrav 2. Vigtigefunktioner 3. Installation/Registrering/Teknisksupport 4. KonfigurationafdinRazerNaga 5. SådanbrugerduRazerNaga 6. Vejledningtilavanceredeindstillinger 7. Sikkerhedogvedligeholdelse 8. Juridiskeoplysninger 9. FCC overensstemmelseserklæring/oplysningeromaffaldfraelektriskogelektroniskudstyr 1.PAKKENSINDHOLD RazerNagamustilspil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning RazerNaga træningafknap brug

2 SYSTEMKRAV Pc/Mac medusb port Windows 7/WindowsVista /Windows XPellerMacOS X(v10.4ogderover) Internetforbindelse(tilinstallationafdriver) 35MBledigharddiskplads 2.VIGTIGEFUNKTIONER AMuseknap1 Klik BMuseknap2 Menu CMuseknap3 Rullehjulog knap DMuseknap4 Baglæns EMuseknap5 Fremad FTommelfingerstyring 12fuldtprogrammérbareknappermedmakrofunktion GRazerPrecision3.5GLaser sensor HGrundlæggende/Avanceret knap IUltraslick teflon fødder J1000HzUltrapolling /1msresponstid K16 bitultrabreddatasti

3 3.INSTALLATION/REGISTRERING/TEKNISKSUPPORT InstallationsvejledningtilWindows 7/WindowsVista /WindowsXP Trin1:SlutRazerNagatilcomputerensUSB port. Trin2:Downloaddriverinstallationsprogrammetfrahttp://www.razersupport.com/. Trin3:Kørinstallationsprogrammet. Trin4:Vælgopsætningafsprog.KlikpåOKforatfortsætte. Trin5:InstallationsskærmentilRazerNagavises.KlikpåNÆSTEforatfortsætte. Trin6:Læslicensaftalen.Hvisduacceptererallebetingelserne,skalduvælge Jegaccepterer betingelserneilicensaftalen.klikpånæsteforatfortsætte. Trin7:Indtastditbrugernavnogdinorganisation.KlikpåNÆSTEforatfortsætte. Trin8:Vælgdininstallations opsætning.klikpånæsteforatfortsætte. Trin9:Hvisalterkorrekt.KlikpåINSTALLÉRforatbegyndeinstallationen. Trin10:KlikpåOK,nårinstallationenerudført,foratlukkeinstallationsprogrammet. Trin11:Følginstruktionernepåskærmenforatgenstartecomputeren.KlikJA.

4 InstallationsvejledningtilMacOSX(v10.4ogderover) Trin1:SlutRazerNagatilUSB portenpådinmac. Trin2:Luk KeyboardSetupAssistant(Assistenttiltastatur opsætning) vedadspørgsel. Trin3:Downloaddriverinstallationsprogrammetfrahttp://www.razersupport.com/. Trin4:Kørinstallationsprogrammet. Trin5:Eninstallations advarselskærmvises.klikpåcontinue(fortsæt)foratfortsættemed installationen. Trin6:IntroduktionsskærmbilledetforRazerNagavises.KlikpåCONTINUE(FORTSÆT)foratfortsætte. Trin7:Læssoftwarelicensaftalen,ogklikpåCONTINUE(FORTSÆT). Trin8:Dervilblivevistetpopup skærmbilledetilbekræftelse.klikpåagree(jegaccepterer),hvisdu acceptererallebetingelseriaftalen. Trin9:Hvisduønskeratvælgedendestinationsmappe,ihvilkendriversoftwarenskalfindes,skaldu klikkepåchangeinstalllocation(skiftinstallatonsplacering).ellersklikpåinstall (INSTALLÉR)foratstarteinstallationen. Trin10:Indtastdinadgangskodevedadspørgsel Trin11:Nårinstallationenerfuldført,skaldufølgeinstruktionernepåskærmenforatgenstarte computeren.klikpårestart(genstart).

5 RegistreringafRazerNaga Besøgwww.razerzone.com/registration/foratregistrereproduktetonline. Detfårdu: Toårsbegrænsetgarantifraproducenten Gratisonlineteknisksupportpåwww.razersupport.com. 4.KONFIGURATIONAFDINRAZERNAGA Grundlæggende[123]konfiguration RazerNagahar12knapper[1 12]tiltommelfingerstyringitokonfigurationer:Grundlæggende[123]og Avanceret[Num].IdenGrundlæggende[123]cKnfigurationtildelesde12knapper[1 12] 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,,=påtastaturet.Dettegiverdigmulighedforatkopierestandardhandlingslinjenfor deflestemmo spiltiltommelfingerstyringen.duharmeddennefunktionenbedrestyringafdinrolles spilbevægelser.

6 Avanceret[Num]konfiguration IdenAvancerede[123]konfigurationtildelesde12knapper[1 12]1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,,+påden numeriskedelaftastaturet.duviludoverdinstandardhandlingslinjemedetfingertrykfåadgangtilflere spilfunktionervedattildelespilfunktionertildetnumerisketastaturpådittastatur.bemærk!nårdu aktiverernumlockpåtastaturet,påvirkerdet,hvordantommelfingerstyringenfungerer,nårrazernaga erikonfigurationenavanceret. HvisduvilskiftemellemkonfigurationerneGrundlæggende[123]ogAvanceret[Num],skaldublot trykkepåknappenibundenafdinrazernaga.

7 DRIVER FUNKTIONER: Defunktioner,dererangivether,kræver,atsoftwaredriverentilRazerNagaerinstalleret,ogatRazer Naga ikonetpåproceslinjeneraktivt.alleindstillingervilkunblivegemtidenaktuelleprofilpåden aktuellemaskine. FANEBLADETASSIGNBUTTONS(TILDELKNAPPER) PåfanebladetAssignbuttons(Tildelknapper)kandutildeleforskelligefunktionertilhverafknapperne baseretpådineegnepræferencer.

8 Følgendefunktionerermulige: Click(Klik): Udføretnormaltmuseklik. Menu(Menu): Åbnenkontekstafhængigmenu. UniversalScrolling(Universelrulning): AktivérUniversalScrolling(universelrulning)vedatklikkepådentildelteknapogholdedennede.Træk RazerNagaforatrulleidenretning,musenbevægersig. DoubleClick(Dobbeltklik): Udføretdobbeltklikmeddentildelteknap. Macro(Makro): Hvisknapfunktionenikkeerangivet,ellerduviltildeleenmakrotilenknap,skalduvælgeMACRO (MAKRO)irullemenuen.Desudenvilallegemtemakroerblivevistpåenunderrullemenutilhurtigtvalg, nårdukørermusenovermacro(makro) valget. SensitivityStageUp(Følsomhedsniveauop): Skifterdetnuværendefølsomhedsniveautilnæstetrin. SensitivityStageDown(Følsomhedsniveauned): Skifterdetnuværendefølsomhedsniveautilforegåendetrin. ProfilSettings(Profilindstillinger): Skifttilenprofilpåstedetogindlæsøjeblikkeligtalledineforetruknemuseindstillinger.Nårduvælger PROFILESETTINGS(PROFILINDSTILLINGER)frarullemenuen,vilderblivevistenundermenu,hvorduhar mulighedforatvælgedenprofil,somdugernevilskiftetil.

9 Forward(Fremad): Udstedkommandoen Forward ( Fremad )iwindowsstifinder/internetexplorer. Backward(Baglæns): Udstedkommandoen Back ( Baglæns )iwindowsstifinder/internetexplorer. On The FlySensitivity(Følsomhedsjusteringunderspillet): Gørdetmuligtatændrefølsomhedsindstillingernepåstedet,udenatdeternødvendigtatåbne konfigurationsmenuen.

10 SingleKey(Enkelttast): Aktivérentastpådittastatur. ScrollUp(Rulop): Ruloppådenside,somdukiggerpåiøjeblikket. ScrollDown(Rulned): Rulnedpådenside,dukiggerpåiøjeblikket. ButtonOff(Knapfra): Deaktivérenhverfunktionpådentildelteknap.

11 VælgTHUMBGRIDVIEW(VISNINGAFTOMMELFINGERSTYRING)foratfåadgangtilde12knappertil tommerlfingerstyring.alle12knapperkantildelesforskelligefunktionerbaseretpådinepræferencer. DerudoverkanduskiftemellemkonfigurationerneGrundlæggende[123]ogAvanceret[Num]forat tildeledintommelfingerstyringforskelligefunktioner.

12 Hvisduikkevilbrugetommelfingerstyringen,såklikpåDISABLEALL(DEAKTIVÉRALLE)foratdeaktivere tommelfingerstyringsknapperneogundgåutilsigtetaktiveringafdeforskelligeknapperpå tommelfingerstyringen.

13 FANEBLADETADJUSTPERFORMANCE(JUSTÉRYDEEVNE) 1.CurrentSensitivity(Aktuelfølsomhed) Følsomhedhenvisertil,hvormegetmarkørenflyttersigpåskærmeniforholdtildenfysiskebevægelse afmusen.enhøjerefølsomhedsværdibetydermindrefysiskbevægelseafmusen,ogomvendt. PåfanebladetADJUSTPERFORMANCE(JUSTÉRYDEEVNE)angivesdenaktuellefølsomhedpåRazerNaga idpi(punkterpr.tomme),ogdenkannemtjusteresvedatflyttepilenlangsskydeknappenitrinaf100 DPI.DukanopnåstørrefleksibilitetijusteringvedatvælgeindstillingenENABLEINDEPENDDENTX Y

14 SENSITIVITY(AKTIVÉRUAFHÆNGIGX Y FØLSOMHED)ogflyttedeindividuelleX ogy pilelangs skydeknappen. DukanviseindikatorenOn The FlySensitivity(Justeringafsfølsomhedunderspillet)påskærmen,hver gangduforetagerændringerpåstedet,vedatvælgeindstillingenenableon THE FLYSENSITIVITYPÅ SKÆRMEN(AKTIVÉRJUSTERINGAFFØLSOMHEDUNDERSPILLET). 2.Acceleration(Acceleration) Acceleration(Acceleration)giverdigmulighedforatforøgedenfysiskemusebevægelseiforholdtil markørbevægelsepåskærmenbaseretpågradenafændringafbevægelseshastigheden.johøjere

15 værdienafacceleration,destohøjerevilforholdetvære.dukanaktivereaccelerationvedatafkrydse feltetenableacceleration(aktivéracceleration)ogflyttepilenlangsskydeknappen. 3.PollingRate(Opdateringshastighed) PollingRate(Afsøgningshastigheden)fastslårdetidsintervaller,hvorvedpc'enhenterdataframusen.En højereværdivillebetydekortereintervallerogderforkorterereaktionstid.dukanskiftemellem125hz, 500Hzog1000Hz.

16 FANEBLADETMANAGEPROFILES(ADMINISTRÉRPROFILER) Enprofilgiverdigmulighedforatlagredineforskelligemuseindstillinger,såsomfølsomhed, knaptildelingerogmakroersomenenkeltgruppeforatgøredetletterefordig. PåfanebladetManageProfiles(Administrérprofilér)kanduopretteogstartebrugerdefineredeprofiler baseretpådetprogram,duharstartet. a.profile(profil):angiverprofilnummeret b.profilename(profilnavn):dobbeltklikpådettefeltforatindtasteetprofilnavnefterditvalg.

17 c.application(application):højreklikpådettefeltogvælg AssignApplication ( Angivapplikation ) foratåbnegennemsynafmapper.vælgdeneksekvérbarefilfordetprogram,somduønsker,at profilenskalknyttestil. d.autoswitch(automatiskskift):vælgdenneindstillingforataktiveredenaktuelleprofilsomen løbendeprofil. HøjreklikningpåfanebladetManageProfiles(Administrérprofiler)giverdighurtigadgangtilenliste overekstrakommandoer.

18 FANEBLADETMANAGEMACROS(ADMINISTRÉRMAKROER) Enmakroerensekvensaftastetryk,somudføresienbestemtrækkefølgeogvedetbestemttidsinterval. Detgiverdigmulighedforatuføreenkædeafkommandoermedetenkelttrykpåenknap,hvorveddu kanoptimereditspil. PåfanenManageMacros(Styringafmakroer)kanduoptageubegrænsedetastaturtryk(afhængigtaf dentilgængeligehukommelse).dissemakroerkanogsåimporteresogeksporterestildinharddisktil fremtidigbrug.

19 LIGHTINGANDMAINTAINENCE(BELYSNINGOGVEDLIGEHOLDELSE) Lighting(Belysning) Tænd/SlukforrulleknappenogbelysningaftommelfingerstyringogRazerLogo belysningpårazernaga. Maintenance(Vedligeholdelse) OpdatérRazer driverenogfirmwaresoftwarevedatklikkepåknappencheckforupdates(søg EFTEROPDATERINGER).Detteviletablereforbindelsetilwww.razersupport.com,hvordukanhentede nyestedrivere/firmware/tilføjelser.dukanogsånulstilledinrazernagatilstandardindstillingervedat trykkepåknappenrestoreallsettingstodefault(nulstilalleindstillingertilstandard).

20 SÅDANBRUGERDURAZERNAGA Indstillingaffølsomhedsniveauer Etfølsomhedsstadeerenforudindstilletfølsomhedsværdi,somdukanskiftetilunderspillet.Det betyder,atdukanskiftetildinforetruknefølsomhedøjeblikkeligtvedatskifteimellem følsomhedsstader. Sådanforudindstillesetfølsomhedsniveau: 1. IndlæsRazerConfigurator(RazerKonfigurator)ogklikpåfanenAdjustPerformance(Justér ydelse).

21 2. KlikpåknappenSENSITIVITYSTAGE(FØLSOMHEDSSTADE).Dervilbliveåbnetetpopup feltmed indstillingerforfølsomhedsniveauer. 3. Vælgdetnødvendigeantalfølsomhedsniveauer. 4. Klikpåniveauet,duvilforudindstille,ogjustérvedbrugafpilenpåskydeknappen. 5. DukanskiftemellemdeforskelligefølsomhedsniveauervedattildelefunktionerneSensitivity StageUp(Følsomhedsniveauop)ogSensitivityStageDown(Følsomhedsniveauned)tilde ønskedeknapper. Oprettelseafmakroer

22 A. IndlæsRazerConfigurator(RazerKonfigurator)ogklikpåfanenMangeMacros(Styringaf Makroer). B. KlikpåNEW(NY)ogangivetnavnfordennyemakro. C. KlikpåRECORD(OPTAG)foratbegyndeoprettelseafenmakro. D. Indtastdenønskedesekvensaftastetryk,ogklikderefterpåSTOP(STOP)foratafslutte optagelsen. E. Højreklikpådetindspilledetastetrykforatfåadgangtilflereindstillinger. F. DukanogsåindsætteyderligerekommandoervedatklikkepåknappenADVANCED (AVANCERET).

23 On The FlySensitivity(Følsomhedunderspillet) On The FlySensitivity(Følsomhedunderspillet)erenfunktion,dergiverdigmulighedforatfinjustere følsomhedsindstillingerneenddamidtietspil.hvison The FlySensitivity(Følsomhedunderspillet)er tildelttilenknap,ogdutrykkerpådentildelteknapogbevægerrullehjulet,visesderetpanelidet nederstehøjrehjørneafskærmen.selvomdennefunktiongiverdigmulighedforatjustere følsomhedsindstillingernedynamisk,erdenkuntilgængelig,hvisdriverenerinstalleret. SIKKERHEDOGVEDLIGEHOLDELSE Sikkerhedsretningslinjer Vianbefaler,atdufølgernedenståenderetningslinjerforatopnåmaksimalsikkerhedvedbrugafmusen: 1. Undgåatkiggedirekteindisporingsstrålenpåmusenelleratrettestrålenmodandresøjne. Væropmærksompå,atsporingsstrålenIKKEkansesafdetmenneskeligeøje,ogatdenersattil altidatværeslåettil.

24 2. Hvisdufårproblemermedatbetjenemusenkorrekt,ogfejlfindingikkefungerer,skaldu frakobleenhedenogkontakterazer hotlineellergåtilwww.razersupport.comforatfåsupport. Forsøgaldrigpåatservicereellerreparereenhedenselv. 3. Skilikkemusenad(hvisdugørdet,ophørergarantien),ogforsøgikkeselvatrepareredeneller betjenedenunderunormalestrømbelastninger. 4. Holdmusenvækfravæskeogfugt.Betjenkunmusenidetangivnetemperaturområdepå0 C til40 C.Hvisduanvenderdenvedentemperatur,derliggerunderdetteområde,skaldu frakobleogslukkeenhedenforatladetemperaturenstabiliseresigindenfordetoptimale temperaturområde. KOMFORT Herernogletiptil,hvordandukangøredigdetbehageligt,nårdubrugermusen.Undersøgelserharvist, atlangeperiodermedgentagnebevægelser,uhensigtsmæssigplaceringafcomputerenseksterne enheder,forkertkropsplaceringogdårligevanerkangivefysiskegenerogskaderpånerver,senerog muskler.følgnedenståenderådforatgøredetbehageligtatbrugemusenogundgåskader. 1. Placertastaturetogskærmenligeforandigmedmusenvedsidenaftastaturet.Placéralbuerne langsmedsidenogmusenindenforrækkevidde. 2. Indstilhøjdenpådinstologditbord,såtastaturetogmuseneriellerunderalbuehøjde. 3. Ladføddernehvilepåunderlaget,sidmedretryg,ogslapafiskuldrene. 4. Nårduspiller,børduslappeafihåndleddetogholdedetlige.Hvisduforetagerdesamme bevægelsermedhænderneomogomigen,skalduforsøgeikkeatbøje,strækkeellerdreje hænderneilangtidadgangen. 5. Undgåathvilehåndleddenepåhårdeoverfladerilangtidadgangen.Brugenhåndledsstøtte somf.eks.razersgelfyldteexactrest tilatstøttehåndleddet,nårduspiller. 6. Tilpasknappernepåmusen,sådepassertildinspillestil,ogsådusåvidtmuligtundgår gentagneellerakavedebevægelserunderspillet. 7. Sørgfor,atmusenliggergodtihånden. 8. Sidikkeisammestillingdagenlang.Rejsdig,gåvækfraskrivebordet,oglavstrækøvelserfor arme,skuldre,nakkeogben.

25 9. Hvisduopleverfysiskegener,nårdubrugermusen,f.eks.smerter,følelsesløshedellersnurren ellerprikkenihænder,håndled,albuer,skuldre,nakkeellerryg,skalduøjeblikkekontakteen uddannetlæge. VEDLIGEHOLDELSEOGBRUG RazerNagaerudstyretmedenlaser sensor,somharensporingsstråle,dererusynligfordet menneskeligeøje.detkræverensmuleregelmæssigvedligeholdelseatsørgefor,atrazernaga fungereroptimalt.vianbefaler,atduengangommånedenkoblermusenfrausb portenogrengør linsenunderrazernagamedenblødkludelleretstykkebomuldsvat.bruglidtvarmtvand,meningen sæbeellerkraftigerengøringsmidler. VianbefalerkraftigtatbrugeenførsteklassesmusemåttefraRazerforatopnådenbedstmulige oplevelsemedhensyntilbevægelseogkontrol.visseoverfladerkanforårsage,atføddernehurtigtslides ogmuligvisskaludskiftes. Bemærk,atsensorenpåRazerNagaerindstilletelleroptimeretspecielttilRazer musemåtter.det betyder,atsensorenerblevettestetgrundigtforatsikre,atrazernagalæserogsporerbedstpårazermusemåtter.andreførsteklassesmusemåtterfravirksomhedersåsomeverglide kanfungereligeså godt. Klasse1Mlaserprodukter Internationalestandarderogsikkerhed.USYNLIG LASERUDSTRÅLING:SEIKKEDIREKTEMEDOPTISKE INSTRUMENTER.Klasse1mlaserprodukteroverholderinternational standardiec Ed2:2007,Klasse1Mlaserproduktusynligog JURIDISKEOPLYSNINGER opfylder21 CFR og undtagenafledninger ihenholdtillasernoticeno.50,dateretd.24.juni2007. Retningslinjerforsikkerhedogbrugaflaserprodukter Retikkelaserstrålemodøjne.Detkanværefarligtforøjneneatse pålaserudstrålingfraklasse1mlaserproduktermedoptiske instrumenter(f.eks.forstørrelsesglas,lupogmikroskoper)indenfor enafstandaf100mm.

26 OPLYSNINGEROMOPHAVSRETTIGHEDEROGIMMATERIALRETTIGHEDER 2009RazerUSALtd.Patentansøgt.Allerettighederforbeholdes.Razer,Razer logoetmedslangen medtrehoveder,razer logoetmedujævnebogstaver,naga ogandrevaremærker,somerindeholdt heri,tilhørerrazerusaltdog/ellerdetsassocieredeselskaber,somerregistreretiusaog/ellerandre lande. Mac OS, Mac og Mac logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Apple, Inc., som er registreret i USA og andre lande. World of Warcraft og Blizzard Entertainment er varemærkerellerregistreredevaremærkertilhørendeblizzardentertainment,inc.iusaog/ellerandre lande. Warhammer, Warhammer Online, Age of Reckoning og alle tilknyttede mærker, navne, racer, raceemblemer,karakterer,køretøjer,steder,enheder,illustrationerogbillederfrawarhammer verden erenten, TM og/eller tilhørendegamesworkshopltd Aion,NCsoft,detdobbeltlåsteNClogoogalletilknyttedelogoerogdesignervaremærkerellerregistreredevaremærkertilhørendeNCsoft Corporation. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. Razer USA Ltd (''Razer'') kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder, næringsrettigheder eller andre ophavsrettigheder (det være sig registrerede eller ikke registrerede), relateret til immaterielle rettigheder med videre for dette produkt, indholdet i denne manual og softwaren. Undtagen som angivet i en skriftlig licensaftale fra Razer, giver indholdet af denne vejledning dig ikke licens til sådanne patenter, varemærker, ophavsrettigheder og andre immaterielrettigheder, uanset om de er registreretellerej.razernaga produktet(''produktet'')kanværeforskelligfrabilleder,derergengivet påindpakningellerandresteder.razerpåtagersigintetansvarforsådanneforskelleellerforeventuelle fejlidennesoftware,vejledningellerhjælpefil.oplysningerneherikanændresudenforudgåendevarsel. SOFTWARELICENS Aftale. Razer VIL KUN GIVE DEN MEDFØLGENDE SOFTWAREPROGRAM ( Software ) I LICENS TIL DIG UNDER FORUDSÆTNING AF, AT DU ACCEPTERER ALLE BETINGELSER I DENNE AFTALE. Dette er en juridiskaftalemellemdig(enindividuelslutbruger,envirksomhedellerenandenentitet)ograzer.ved atinstallere,uploade,kopiereelleranvendesoftwarenpåenhvilkensomhelstmådeacceptererduat væreunderlagtvilkåreneogbetingelserneidenneaftale.hvisduikkeacceptererbetingelserneidenne aftale, skal du undlade at installere softwarenog øjeblikkelig returnere softwarepakken og andre elementer, som er en del af dette produkt, i den originale emballage sammen med kvitteringen til købsstedetforatfåkøbetrefunderet.

27 Licenstildeling.Razergiverdigenikke ekslusiv,opsigeliglicenstilatbrugeenkopiafsoftwarenpåén computeriforbindelsemeddetprodukt,duharkøbt.dertildelesingenandrerettigheder.softwarener ibrug,hvisdenerinstalleret,herunder,menikkebegrænsettil,indlæsticomputerenspermanenteeller midlertidige hukommelse. Du må tage én sikkerhedskopi af softwaren udelukkende til eget brug. På sikkerhedskopien skal du medtage alle copyright oplysninger og andre oplysninger, der er indeholdt i softwaren, som den leveres af Razer. Installation på en netværksserver med det ene formål at distribuere softwaren internt er kun tilladt, hvis du har købt den relevante licens til hver af de netværkscomputere,somsoftwarendistribuerestil. Begrænsninger. Razer bevarer det fulde ejerskab til softwaren. Du må ikke på nogen måde direkte og/ellerindirekteforsøgeatforetagedekompilering,demontering,reverse engineering,redigeringeller opretteafledteprodukterafdensoftware,somergivetilicenstildig,undtagenidetomfanggældende lovgørdetmuligt.dumåikkepånogenmådesendesoftwarenviaetnetværk(undtagenpådenmåde, somderergivetudtrykkeligtilladelsetilafrazer)ellerelektronisk.dumåikkedirekteog/ellerindirekte overdrage softwaren undtagen ved en permanent overdragelse af det medfølgende produkt, under forudsætningafatallesoftwareopdateringererinkluderetioverdragelsen,atduikkebeholderenkopi af softwaren, og at den, som softwaren overdrages til, accepterer at være underlagt betingelserne og vilkåreneidennelicensaftale.vedovertrædelseafenhvilkensomhelstbestemmelseidenneaftalevil dine rettigheder til at bruge Softwaren automatisk blive inddraget, og alle kopier af Softwaren skal returneres til Razer eller destrueres. Razer leverer Softwaren, som den fremstår og yder ingen garanti for om brugen af Softwaren ikke vil krænke nogle immaterielle rettigheder (herunder eventuelle tredjepartsrettigheder). Razer stiller eller giver ingen garanti om repræsentation eller handling med hensyn til Softwaren eller dens virkningsfuldhed, kvalitet, egnethed til noget formål, tilfredsstillende kvalitet,elleratdenerfriforeventueldefektellerfejl.deudtryktebetingelseridetteafsnitståristedet forallegarantier,forhold,handlingerogforpligtigelser,dererunderforståetaflov,sædvaneret,sædvane, handelsbrug,almindeligpraksiso.lign.somallehermederekskluderetiheledetomfang,gældendelovgør detmuligt.

28 BEGRÆNSETTO(2)ÅRSPRODUKTGARANTI(''Begrænsetgaranti'') Begrænset garanti. Razer garanterer, at Produktet er uden materiale og fabrikationsfejl (underlagt begrænsningerne fremsat nedenfor) i en periode på op til to (2) år fra købsdatoen, betinget af, at Produktet er anvendt i overensstemmelse med alle sikkerheds og betjeningsinstruktioner, der er anbefaletheriogkorrektihenholdtilproduktetsintenderedebrugogmedrimeligvedligeholdelse. Fraskrivelser og begrænsninger. Denne garanti gælder ikke, hvis et garantikrav skyldes forkert brug, misbrug, forsømmelighed, force majeure, oversvømmelse, brand, jordskælv og andre ydre årsager, uheld,uautoriseretkommercielbrug,betjeningafproduktet,derliggerudenfordeanbefalederammer, der anbefales heri, ændring af Produktet, manglende overholdelse af instruktioner til Produktet og forkert betjening, vedligeholdelse og installation. Alle reparationer og forsøg på reparationer, der ikke foretagesafrazerellernogen,dererautoriseretafrazer,gørogsådennegarantiugyldig.garantiener ogsåugyldig,hvisetserienummerellerdatostempelerændret,ødelagtellerfjernetfradetteprodukt. Denne garanti dækker ikke kosmetiske skader, herunder, men ikke begrænset til, ridser og buler, der ikke på anden måde påvirker Produktets funktionalitet eller forringer Deres brug af Produktet. Razer yderingengarantifor,atproduktetsdriftvilforegåudenafbrydelserogfejl.idetomfang,gældendelov gørdetmuligtlevererrazerproduktet''somset''ogudennogenrepræsentationpånogenmåde. Fraskrivelsesbeføjelser. Hvis der opstår en defekt, og Razer modtager et garantikrav inden for den gældendegarantiperiode,vilrazer,uagtetdetforegående,efteregetvalgenten(a)reparereproduktet ellerdedefektedelegratisvedhjælpafnyeellergenbrugteerstatningsdele,(b)udskifteproduktetmed etnytprodukt,dererfremstilletafnyeelleranvendeligebrugtedele,ogsommindstfunktioneltsvarer tildetoprindeligeprodukt,eller(c)refunderekøbsprisenpåproduktet.dereparationer,udskiftninger ellerrefunderinger,somerangivetheri,erderesenestebeføjelsemedhensyntilproduktet.købsbevisi form af en regning, faktura, kvittering eller lignede dokument kan påkræves og fungerer som gyldigt bevismaterialeforkøbsdatoenogsomgrundlagfordengældendegarantiperiode.hvisetprodukteller endeludskiftesellererstattes,bliveretudskiftetellererstattetproduktellerdelderesejendom,ogdet, derreturnerestilrazer,bliverrazersejendom. Samledegaranti.Dengaranti,dererangivetheri,erstatterog/ellertilsidesætteralleandregarantier,og Deresbeføjelservedrørendegarantibruderudtrykkeligtbegrænsettildem,dererangivetheri.Razer

29 forhandlere, sælgere eller medarbejdere er ikke autoriseret til at udføre nogen ændringer, udvidelse eller tilføjelser til denne garanti eller til at udskifte produkter eller serviceydelser eller yde nogen repræsentationpånogenmåde. Hjælperessourcer. Se venligst hjælperessourcerne online, før du stiller en fordring under garantien Hvis Produktet stadig ikke fungerer korrekt, efter du har gjort brug af disse ressourcer, bedes du kontakte Razer via eller gennem din autoriserede distributør eller forhandler. Det kan muligvis være påkrævet, at De hjælper med fejlfindingen ved at kontrollere og efterprøve de problemer, som De har med Produktet. Muligheder for service, delenes tilgængelighed og svartiderne kan variere afhængigt af det land, hvor garantikravet indgives. De kan væreansvarligforudgiftertilleveringogekspeditionsamtafgifter,skatteroggebyrer,hvisleveringog ekspeditionafprodukteterpåkrævet,ogderpålæggesdisseudgifter. ANSVARSBEGRÆNSNINGER Razer fraskriver sig udtrykkeligt alle andre garantier i hele det omfang, gældende lov gør det muligt, herunder,menikkebegrænsettil,stiltiendegarantierforsalgbarhed,tilfredsstillendekvalitet,egnethed til et bestemt formål og ikke krænkelse af tredjepartsrettigheder med hensyn til dokumentationen og hardwaren.razererunderingenomstændighederansvarligfortabafindtægt,tabafinformationeller data,særlige,indirekteellerhændeligeskader,derpånogenmådeerafledtatsalgaf,gensalgaf,brug af eller manglende evne til brug af noget Produkt underlagt indeværende garanti. Razer er ikke ansvarlig for personskader eller dødsfald på nogen måde, selvom Razer i forvejen er blevet gjort opmærksom på denne mulighed. Hvis nogle retskredse ikke tillader begrænsning eller fraskrivelse af garantiensomnævntovenfor,gælderbegrænsningenellerfraskrivelsenmuligvisikke,ellerhvortilladt være gældende i hele det omfang, gældende lov gør det muligt. Begrænsningen eller fraskrivelsen ovenforfraskriver,begrænserellerophæverikkeogforsøgerikkeatfraskrive,begrænseellerophæve noget erstatningsansvar, der er tvungent ved lov. Begrænsningen eller fraskrivelsen ovenfor gælder desuden ikke i tilfælde af personskade eller død, hvis og kun i det omfang gældende lov pålægger et erstatningsansvar. Razers ansvar kan under ingen omstændigheder overstige indkøbsprisen på produktet.

30 GENERELT Itilfældeafnogenbetingelseheriholdesugyldigellerikke opholdeligvildetilbageværendedeleafden pågældendeprovisionogdeandreafsnitforblivegyldigeogopholdelige. Denneaftaleerunderlagtog opbyggetihenholdtillovgivningenidetland,hvorproduktetblevkøbt. OMKOSTNINGERTILANSKAFFELSEAFPRODUKTELLERSERVICE For at undgå enhver tvivl er Razer under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for anskaffelsesomkostninger, medmindre de er blevet adviseret om muligheden for sådanne skader, og Razer er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for anskaffelsesomkostninger ud over det beløb,dererbetaltfordeprodukter,dereromfattetafgarantien. BEGRÆNSEDERETTIGHEDERFORDENAMERIKANSKEREGERING Softwaren leveres kun til den amerikanske regering med begrænsede rettigheder. Den amerikanske regeringsanvendelse,reproduktionelleroffentliggørelseerunderlagtbegrænsningerfremsati48c.f.r (oktober1995),derbeståraf"CommercialComputerSoftware"(Kommercielcomputersoftware) og "Commercial Computer Software Documentation" (Dokumentation til kommerciel computersoftware),somdissetermeranvendesi48c.f.r (september1995)ogifar afsnittene og rDFARS afsnit (c)(1)(ii)ellerderesefterfølgere.Dennesoftwareer i overensstemmelse med 48 C.F.R og 48 C.F.R til (juni 1995) eller eventuelefterfølgendelovgivningogleverestilamerikanskeregeringsbrugereioverensstemmelsemed debetingelserogvilkår,dererangivetheri. FCC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING/OPLYSNINGEROMAFFALDFRAELEKTRISKOGELEKTRONISK UDSTYR FCC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING DetteudstyrertestetogbedømttilatoverholdegrænseværdierneforendigitalenhedafKlasseBi overensstemmelsemedafsnit15ifcc regulativerne.dissegrænsererdefineretforatydeenrimelig

31 beskyttelsemodskadeliginterferensvedinstallationiboligområder.udstyretgenererer,brugerogkan udsenderadiofrekvensenergiogkanmedføreskadeliginterferenspåradiokommunikation,hvisdetikke installeresogbrugesihenholdtilinstruktionerne.dererdogingengarantifor,atinterferensikkevil forekommeienbestemtinstallation.hvisudstyretmedførerskadeligeinterferensiradio ellertvsignalmodtagelse,hvilketkankonstateresvedattændeogslukkeforudstyret,opfordresbrugerentilat forsøgeafafhjælpeinterferensenpåenaffølgendemåder: Drejellerflytmodtagelsesantennen. Forøgafstandenmellemenhedenogmodtageren. Forbindudstyrettilenkontaktpåetandetkredsløbenddet,modtagerenerforbundettil. Rådspørgforhandlerenellerenerfarenradio/fjernsynsteknikeromhjælp. Dukanfindeflereoplysningerionlinehjælpesystemetpåwww.razerzone.com OverensstemmelseserklæringforCanada DetteKlasseBdigitaleapparatoverholdercanadiskICES 003. ENGLISH STATEMENTOFCOMPLIANCEWITHEUDIRECTIVE Hereby,Razer(Europe)GmbH,declaresthatthisRazerNaga LaserGamingMouseisincompliancewiththeessentialrequirementsandotherrelevantprovisionsof Directive2004/108/EC FRENCH DÉCLARATIONDECONFORMITÉAVECLESDIRECTIVESDEL'UNIONEUROPÉENNE ParlaprésenteRazer(Europe)GmbHdéclarequel'appareilRazerNaga LaserGamingMouseestconformeauxexigencesessentiellesetauxautresdispositionspertinentesde ladirective2004/108/ce

32 ITALIAN DICHIARAZIONEDICONFORMITA CONLEDIRETTIVEEU ConlapresenteRazer(Europe)GmbHdichiarachequestoRazerNaga LaserGamingMouseèconformeairequisitiessenzialiedallealtredisposizionipertinentistabilitedalla direttiva2004/108/ce DEUTSCH EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG HiermiterklärtRazer(Europe)GmbH,dasssichdieser/diese/diesesRazerNaga LaserGamingMousein ÜbereinstimmungmitdengrundlegendenAnforderungenunddenanderenrelevantenVorschriftender Richtlinie2004/108/EGbefindet. ESPAÑOL DECLARACIÓNDECONFORMIDADCONLADIRECTIVADELAUE PormediodelapresenteRazer(Europe)GmbHdeclaraqueelRazerNaga LaserGamingMousecumpleconlosrequisitosesencialesycualesquieraotrasdisposicionesaplicableso exigiblesdeladirectiva2004/108/ce PORTUGUÊS DIRECTIVADAUECOMDECLARAÇÃODECONFORMIDADE. Razer(Europe)GmbHdeclaraqueesteRazerNaga LaserGamingMouseestáconformecomosrequisitosessenciaiseoutrasdisposiçõesda Directiva2004/108/CE DANSK ERKLÆRINGOMOVERENSSTEMMELSEMEDEU DIREKTIV UndertegnedeRazer(Europe)GmbHerklærerherved,atfølgendeudstyrRazerNaga LaserGaming Mouseoverholderdevæsentligekravogøvrige relevantekravidirektiv2004/108/ef POLSKI

33 OŚWIADCZENIEOZGODNOŚCIZDYREKTYWĄUE NiniejszymRazer(Europe)GmbHoswiadcza,zeRazerNaga LaserGamingMousejestzgodnyzzasadniczymiwymogamiorazpozostałymistosownymi postanowieniamidyrektywy2004/108/ec GREEK ΜΕΤΗΝΠΑΡΟΥΣΑRazer(Europe)GmbHΔΗΛΩΝΕΙΟΤΙRazerNaga LaserGamingMouseΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙΠΡΟΣΤΙΣΟΥΣΙΩΔΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΚΑΙΤΙΣΛΟΙΠΕΣΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΤΗΣΟΔΗΓΙΑΣ2004/108/EK ThefullDeclarationofConformitycanberequestedviathefollowing: Company:Razer(Europe)GmbH Address:WinterhuderWeg82,D 22085Hamburg,Germany E English CorrectDisposalofThisProduct(WasteElectrical&ElectronicEquipment) (ApplicableintheEuropeanUnionandotherEuropeancountrieswithseparatecollectionsystems) Thismarkingshownontheproductoritsliterature,indicatesthatitshouldnotbedisposedwithotherhouseholdwastesatthe endofitsworkinglife.topreventpossibleharmtotheenvironmentorhumanhealthfromuncontrolledwastedisposal,please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for detailsofwhereandhowtheycantakethisitemforenvironmentallysaferecycling.businessusersshouldcontacttheirsupplier andcheckthetermsandconditionsofthepurchasecontract.thisproductshouldnotbemixedwithothercommercialwastes fordisposal.

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLDET AF ÆSKEN 2. SYSTEMKRAV

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLDET AF ÆSKEN 2. SYSTEMKRAV BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Systemkrav 2. INDHOLDET AF ÆSKEN 3. Installation/Registrering/Teknisk support 4. Vigtige funktioner 5. Sådan bruges kontrolenheden til Razer Megalodon 6. Sikkerhed

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering Sådan beskytter du dig mod piratkopiering Indhold Hvad er softwarepiratkopiering? 4 Få kendskab til de forskellige former for piratkopiering og find ud af, hvorfor ægte software er en fordel for dig Hvordan

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Installationsvejledning til tabletter. McAfee All Access

Installationsvejledning til tabletter. McAfee All Access Installationsvejledning til tabletter McAfee All Access COPYRIGHT Copyright 2010 McAfee, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, overføres, afskrives, gemmes på et

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

SPECIALIZED GARANTIBETINGELSER TIL CYKER AF MODELÅR 2014 OG ÆLDRE

SPECIALIZED GARANTIBETINGELSER TIL CYKER AF MODELÅR 2014 OG ÆLDRE Garantibetingelser SPECIALIZED GARANTIBETINGELSER TIL CYKER AF MODELÅR 2014 OG ÆLDRE SPECIALIZED Turbo E-Cykler: Batteripakke: 2,5 år garanti,

Læs mere

Installationsvejledning til smartphones. McAfee All Access

Installationsvejledning til smartphones. McAfee All Access Installationsvejledning til smartphones McAfee All Access COPYRIGHT Copyright 2010 McAfee, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, overføres, afskrives, gemmes på

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C DANSK Denne manual indeholder vejledninger til Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere.

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

Brug af dvd-ram-diske

Brug af dvd-ram-diske Denne manual indeholder de minimale oplysninger, der kræves for at bruge dvd-ram-diske med DVD MULTI Drive under Windows XP. Windows, Windows NT og MS-DOS er registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere