BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING RazerNaga logorazernagaerdenultimativemustilonline spilmedflerespillere,derflytterfokusfra tastaturettilmusenmedflereaktivespilkommandoerpåétstedendnogensindefør.kombinationenaf multi knappentiltommelfingerenmedfuldremappingogmakrofunktionergiverdigalle kommandoerne,duharbrugfor,ligeihånden.denergonomiskeform,dererdesignettilatgøre betjeningenlettestmuligt,laderdigspillebehageligtitimevis.withtherazernaga,youwillgetimba. INDHOLD 1. Pakkeindhold/Systemkrav 2. Vigtigefunktioner 3. Installation/Registrering/Teknisksupport 4. KonfigurationafdinRazerNaga 5. SådanbrugerduRazerNaga 6. Vejledningtilavanceredeindstillinger 7. Sikkerhedogvedligeholdelse 8. Juridiskeoplysninger 9. FCC overensstemmelseserklæring/oplysningeromaffaldfraelektriskogelektroniskudstyr 1.PAKKENSINDHOLD RazerNagamustilspil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning RazerNaga træningafknap brug

2 SYSTEMKRAV Pc/Mac medusb port Windows 7/WindowsVista /Windows XPellerMacOS X(v10.4ogderover) Internetforbindelse(tilinstallationafdriver) 35MBledigharddiskplads 2.VIGTIGEFUNKTIONER AMuseknap1 Klik BMuseknap2 Menu CMuseknap3 Rullehjulog knap DMuseknap4 Baglæns EMuseknap5 Fremad FTommelfingerstyring 12fuldtprogrammérbareknappermedmakrofunktion GRazerPrecision3.5GLaser sensor HGrundlæggende/Avanceret knap IUltraslick teflon fødder J1000HzUltrapolling /1msresponstid K16 bitultrabreddatasti

3 3.INSTALLATION/REGISTRERING/TEKNISKSUPPORT InstallationsvejledningtilWindows 7/WindowsVista /WindowsXP Trin1:SlutRazerNagatilcomputerensUSB port. Trin2:Downloaddriverinstallationsprogrammetfrahttp://www.razersupport.com/. Trin3:Kørinstallationsprogrammet. Trin4:Vælgopsætningafsprog.KlikpåOKforatfortsætte. Trin5:InstallationsskærmentilRazerNagavises.KlikpåNÆSTEforatfortsætte. Trin6:Læslicensaftalen.Hvisduacceptererallebetingelserne,skalduvælge Jegaccepterer betingelserneilicensaftalen.klikpånæsteforatfortsætte. Trin7:Indtastditbrugernavnogdinorganisation.KlikpåNÆSTEforatfortsætte. Trin8:Vælgdininstallations opsætning.klikpånæsteforatfortsætte. Trin9:Hvisalterkorrekt.KlikpåINSTALLÉRforatbegyndeinstallationen. Trin10:KlikpåOK,nårinstallationenerudført,foratlukkeinstallationsprogrammet. Trin11:Følginstruktionernepåskærmenforatgenstartecomputeren.KlikJA.

4 InstallationsvejledningtilMacOSX(v10.4ogderover) Trin1:SlutRazerNagatilUSB portenpådinmac. Trin2:Luk KeyboardSetupAssistant(Assistenttiltastatur opsætning) vedadspørgsel. Trin3:Downloaddriverinstallationsprogrammetfrahttp://www.razersupport.com/. Trin4:Kørinstallationsprogrammet. Trin5:Eninstallations advarselskærmvises.klikpåcontinue(fortsæt)foratfortsættemed installationen. Trin6:IntroduktionsskærmbilledetforRazerNagavises.KlikpåCONTINUE(FORTSÆT)foratfortsætte. Trin7:Læssoftwarelicensaftalen,ogklikpåCONTINUE(FORTSÆT). Trin8:Dervilblivevistetpopup skærmbilledetilbekræftelse.klikpåagree(jegaccepterer),hvisdu acceptererallebetingelseriaftalen. Trin9:Hvisduønskeratvælgedendestinationsmappe,ihvilkendriversoftwarenskalfindes,skaldu klikkepåchangeinstalllocation(skiftinstallatonsplacering).ellersklikpåinstall (INSTALLÉR)foratstarteinstallationen. Trin10:Indtastdinadgangskodevedadspørgsel Trin11:Nårinstallationenerfuldført,skaldufølgeinstruktionernepåskærmenforatgenstarte computeren.klikpårestart(genstart).

5 RegistreringafRazerNaga Besøgwww.razerzone.com/registration/foratregistrereproduktetonline. Detfårdu: Toårsbegrænsetgarantifraproducenten Gratisonlineteknisksupportpåwww.razersupport.com. 4.KONFIGURATIONAFDINRAZERNAGA Grundlæggende[123]konfiguration RazerNagahar12knapper[1 12]tiltommelfingerstyringitokonfigurationer:Grundlæggende[123]og Avanceret[Num].IdenGrundlæggende[123]cKnfigurationtildelesde12knapper[1 12] 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,,=påtastaturet.Dettegiverdigmulighedforatkopierestandardhandlingslinjenfor deflestemmo spiltiltommelfingerstyringen.duharmeddennefunktionenbedrestyringafdinrolles spilbevægelser.

6 Avanceret[Num]konfiguration IdenAvancerede[123]konfigurationtildelesde12knapper[1 12]1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,,+påden numeriskedelaftastaturet.duviludoverdinstandardhandlingslinjemedetfingertrykfåadgangtilflere spilfunktionervedattildelespilfunktionertildetnumerisketastaturpådittastatur.bemærk!nårdu aktiverernumlockpåtastaturet,påvirkerdet,hvordantommelfingerstyringenfungerer,nårrazernaga erikonfigurationenavanceret. HvisduvilskiftemellemkonfigurationerneGrundlæggende[123]ogAvanceret[Num],skaldublot trykkepåknappenibundenafdinrazernaga.

7 DRIVER FUNKTIONER: Defunktioner,dererangivether,kræver,atsoftwaredriverentilRazerNagaerinstalleret,ogatRazer Naga ikonetpåproceslinjeneraktivt.alleindstillingervilkunblivegemtidenaktuelleprofilpåden aktuellemaskine. FANEBLADETASSIGNBUTTONS(TILDELKNAPPER) PåfanebladetAssignbuttons(Tildelknapper)kandutildeleforskelligefunktionertilhverafknapperne baseretpådineegnepræferencer.

8 Følgendefunktionerermulige: Click(Klik): Udføretnormaltmuseklik. Menu(Menu): Åbnenkontekstafhængigmenu. UniversalScrolling(Universelrulning): AktivérUniversalScrolling(universelrulning)vedatklikkepådentildelteknapogholdedennede.Træk RazerNagaforatrulleidenretning,musenbevægersig. DoubleClick(Dobbeltklik): Udføretdobbeltklikmeddentildelteknap. Macro(Makro): Hvisknapfunktionenikkeerangivet,ellerduviltildeleenmakrotilenknap,skalduvælgeMACRO (MAKRO)irullemenuen.Desudenvilallegemtemakroerblivevistpåenunderrullemenutilhurtigtvalg, nårdukørermusenovermacro(makro) valget. SensitivityStageUp(Følsomhedsniveauop): Skifterdetnuværendefølsomhedsniveautilnæstetrin. SensitivityStageDown(Følsomhedsniveauned): Skifterdetnuværendefølsomhedsniveautilforegåendetrin. ProfilSettings(Profilindstillinger): Skifttilenprofilpåstedetogindlæsøjeblikkeligtalledineforetruknemuseindstillinger.Nårduvælger PROFILESETTINGS(PROFILINDSTILLINGER)frarullemenuen,vilderblivevistenundermenu,hvorduhar mulighedforatvælgedenprofil,somdugernevilskiftetil.

9 Forward(Fremad): Udstedkommandoen Forward ( Fremad )iwindowsstifinder/internetexplorer. Backward(Baglæns): Udstedkommandoen Back ( Baglæns )iwindowsstifinder/internetexplorer. On The FlySensitivity(Følsomhedsjusteringunderspillet): Gørdetmuligtatændrefølsomhedsindstillingernepåstedet,udenatdeternødvendigtatåbne konfigurationsmenuen.

10 SingleKey(Enkelttast): Aktivérentastpådittastatur. ScrollUp(Rulop): Ruloppådenside,somdukiggerpåiøjeblikket. ScrollDown(Rulned): Rulnedpådenside,dukiggerpåiøjeblikket. ButtonOff(Knapfra): Deaktivérenhverfunktionpådentildelteknap.

11 VælgTHUMBGRIDVIEW(VISNINGAFTOMMELFINGERSTYRING)foratfåadgangtilde12knappertil tommerlfingerstyring.alle12knapperkantildelesforskelligefunktionerbaseretpådinepræferencer. DerudoverkanduskiftemellemkonfigurationerneGrundlæggende[123]ogAvanceret[Num]forat tildeledintommelfingerstyringforskelligefunktioner.

12 Hvisduikkevilbrugetommelfingerstyringen,såklikpåDISABLEALL(DEAKTIVÉRALLE)foratdeaktivere tommelfingerstyringsknapperneogundgåutilsigtetaktiveringafdeforskelligeknapperpå tommelfingerstyringen.

13 FANEBLADETADJUSTPERFORMANCE(JUSTÉRYDEEVNE) 1.CurrentSensitivity(Aktuelfølsomhed) Følsomhedhenvisertil,hvormegetmarkørenflyttersigpåskærmeniforholdtildenfysiskebevægelse afmusen.enhøjerefølsomhedsværdibetydermindrefysiskbevægelseafmusen,ogomvendt. PåfanebladetADJUSTPERFORMANCE(JUSTÉRYDEEVNE)angivesdenaktuellefølsomhedpåRazerNaga idpi(punkterpr.tomme),ogdenkannemtjusteresvedatflyttepilenlangsskydeknappenitrinaf100 DPI.DukanopnåstørrefleksibilitetijusteringvedatvælgeindstillingenENABLEINDEPENDDENTX Y

14 SENSITIVITY(AKTIVÉRUAFHÆNGIGX Y FØLSOMHED)ogflyttedeindividuelleX ogy pilelangs skydeknappen. DukanviseindikatorenOn The FlySensitivity(Justeringafsfølsomhedunderspillet)påskærmen,hver gangduforetagerændringerpåstedet,vedatvælgeindstillingenenableon THE FLYSENSITIVITYPÅ SKÆRMEN(AKTIVÉRJUSTERINGAFFØLSOMHEDUNDERSPILLET). 2.Acceleration(Acceleration) Acceleration(Acceleration)giverdigmulighedforatforøgedenfysiskemusebevægelseiforholdtil markørbevægelsepåskærmenbaseretpågradenafændringafbevægelseshastigheden.johøjere

15 værdienafacceleration,destohøjerevilforholdetvære.dukanaktivereaccelerationvedatafkrydse feltetenableacceleration(aktivéracceleration)ogflyttepilenlangsskydeknappen. 3.PollingRate(Opdateringshastighed) PollingRate(Afsøgningshastigheden)fastslårdetidsintervaller,hvorvedpc'enhenterdataframusen.En højereværdivillebetydekortereintervallerogderforkorterereaktionstid.dukanskiftemellem125hz, 500Hzog1000Hz.

16 FANEBLADETMANAGEPROFILES(ADMINISTRÉRPROFILER) Enprofilgiverdigmulighedforatlagredineforskelligemuseindstillinger,såsomfølsomhed, knaptildelingerogmakroersomenenkeltgruppeforatgøredetletterefordig. PåfanebladetManageProfiles(Administrérprofilér)kanduopretteogstartebrugerdefineredeprofiler baseretpådetprogram,duharstartet. a.profile(profil):angiverprofilnummeret b.profilename(profilnavn):dobbeltklikpådettefeltforatindtasteetprofilnavnefterditvalg.

17 c.application(application):højreklikpådettefeltogvælg AssignApplication ( Angivapplikation ) foratåbnegennemsynafmapper.vælgdeneksekvérbarefilfordetprogram,somduønsker,at profilenskalknyttestil. d.autoswitch(automatiskskift):vælgdenneindstillingforataktiveredenaktuelleprofilsomen løbendeprofil. HøjreklikningpåfanebladetManageProfiles(Administrérprofiler)giverdighurtigadgangtilenliste overekstrakommandoer.

18 FANEBLADETMANAGEMACROS(ADMINISTRÉRMAKROER) Enmakroerensekvensaftastetryk,somudføresienbestemtrækkefølgeogvedetbestemttidsinterval. Detgiverdigmulighedforatuføreenkædeafkommandoermedetenkelttrykpåenknap,hvorveddu kanoptimereditspil. PåfanenManageMacros(Styringafmakroer)kanduoptageubegrænsedetastaturtryk(afhængigtaf dentilgængeligehukommelse).dissemakroerkanogsåimporteresogeksporterestildinharddisktil fremtidigbrug.

19 LIGHTINGANDMAINTAINENCE(BELYSNINGOGVEDLIGEHOLDELSE) Lighting(Belysning) Tænd/SlukforrulleknappenogbelysningaftommelfingerstyringogRazerLogo belysningpårazernaga. Maintenance(Vedligeholdelse) OpdatérRazer driverenogfirmwaresoftwarevedatklikkepåknappencheckforupdates(søg EFTEROPDATERINGER).Detteviletablereforbindelsetilwww.razersupport.com,hvordukanhentede nyestedrivere/firmware/tilføjelser.dukanogsånulstilledinrazernagatilstandardindstillingervedat trykkepåknappenrestoreallsettingstodefault(nulstilalleindstillingertilstandard).

20 SÅDANBRUGERDURAZERNAGA Indstillingaffølsomhedsniveauer Etfølsomhedsstadeerenforudindstilletfølsomhedsværdi,somdukanskiftetilunderspillet.Det betyder,atdukanskiftetildinforetruknefølsomhedøjeblikkeligtvedatskifteimellem følsomhedsstader. Sådanforudindstillesetfølsomhedsniveau: 1. IndlæsRazerConfigurator(RazerKonfigurator)ogklikpåfanenAdjustPerformance(Justér ydelse).

21 2. KlikpåknappenSENSITIVITYSTAGE(FØLSOMHEDSSTADE).Dervilbliveåbnetetpopup feltmed indstillingerforfølsomhedsniveauer. 3. Vælgdetnødvendigeantalfølsomhedsniveauer. 4. Klikpåniveauet,duvilforudindstille,ogjustérvedbrugafpilenpåskydeknappen. 5. DukanskiftemellemdeforskelligefølsomhedsniveauervedattildelefunktionerneSensitivity StageUp(Følsomhedsniveauop)ogSensitivityStageDown(Følsomhedsniveauned)tilde ønskedeknapper. Oprettelseafmakroer

22 A. IndlæsRazerConfigurator(RazerKonfigurator)ogklikpåfanenMangeMacros(Styringaf Makroer). B. KlikpåNEW(NY)ogangivetnavnfordennyemakro. C. KlikpåRECORD(OPTAG)foratbegyndeoprettelseafenmakro. D. Indtastdenønskedesekvensaftastetryk,ogklikderefterpåSTOP(STOP)foratafslutte optagelsen. E. Højreklikpådetindspilledetastetrykforatfåadgangtilflereindstillinger. F. DukanogsåindsætteyderligerekommandoervedatklikkepåknappenADVANCED (AVANCERET).

23 On The FlySensitivity(Følsomhedunderspillet) On The FlySensitivity(Følsomhedunderspillet)erenfunktion,dergiverdigmulighedforatfinjustere følsomhedsindstillingerneenddamidtietspil.hvison The FlySensitivity(Følsomhedunderspillet)er tildelttilenknap,ogdutrykkerpådentildelteknapogbevægerrullehjulet,visesderetpanelidet nederstehøjrehjørneafskærmen.selvomdennefunktiongiverdigmulighedforatjustere følsomhedsindstillingernedynamisk,erdenkuntilgængelig,hvisdriverenerinstalleret. SIKKERHEDOGVEDLIGEHOLDELSE Sikkerhedsretningslinjer Vianbefaler,atdufølgernedenståenderetningslinjerforatopnåmaksimalsikkerhedvedbrugafmusen: 1. Undgåatkiggedirekteindisporingsstrålenpåmusenelleratrettestrålenmodandresøjne. Væropmærksompå,atsporingsstrålenIKKEkansesafdetmenneskeligeøje,ogatdenersattil altidatværeslåettil.

24 2. Hvisdufårproblemermedatbetjenemusenkorrekt,ogfejlfindingikkefungerer,skaldu frakobleenhedenogkontakterazer hotlineellergåtilwww.razersupport.comforatfåsupport. Forsøgaldrigpåatservicereellerreparereenhedenselv. 3. Skilikkemusenad(hvisdugørdet,ophørergarantien),ogforsøgikkeselvatrepareredeneller betjenedenunderunormalestrømbelastninger. 4. Holdmusenvækfravæskeogfugt.Betjenkunmusenidetangivnetemperaturområdepå0 C til40 C.Hvisduanvenderdenvedentemperatur,derliggerunderdetteområde,skaldu frakobleogslukkeenhedenforatladetemperaturenstabiliseresigindenfordetoptimale temperaturområde. KOMFORT Herernogletiptil,hvordandukangøredigdetbehageligt,nårdubrugermusen.Undersøgelserharvist, atlangeperiodermedgentagnebevægelser,uhensigtsmæssigplaceringafcomputerenseksterne enheder,forkertkropsplaceringogdårligevanerkangivefysiskegenerogskaderpånerver,senerog muskler.følgnedenståenderådforatgøredetbehageligtatbrugemusenogundgåskader. 1. Placertastaturetogskærmenligeforandigmedmusenvedsidenaftastaturet.Placéralbuerne langsmedsidenogmusenindenforrækkevidde. 2. Indstilhøjdenpådinstologditbord,såtastaturetogmuseneriellerunderalbuehøjde. 3. Ladføddernehvilepåunderlaget,sidmedretryg,ogslapafiskuldrene. 4. Nårduspiller,børduslappeafihåndleddetogholdedetlige.Hvisduforetagerdesamme bevægelsermedhænderneomogomigen,skalduforsøgeikkeatbøje,strækkeellerdreje hænderneilangtidadgangen. 5. Undgåathvilehåndleddenepåhårdeoverfladerilangtidadgangen.Brugenhåndledsstøtte somf.eks.razersgelfyldteexactrest tilatstøttehåndleddet,nårduspiller. 6. Tilpasknappernepåmusen,sådepassertildinspillestil,ogsådusåvidtmuligtundgår gentagneellerakavedebevægelserunderspillet. 7. Sørgfor,atmusenliggergodtihånden. 8. Sidikkeisammestillingdagenlang.Rejsdig,gåvækfraskrivebordet,oglavstrækøvelserfor arme,skuldre,nakkeogben.

25 9. Hvisduopleverfysiskegener,nårdubrugermusen,f.eks.smerter,følelsesløshedellersnurren ellerprikkenihænder,håndled,albuer,skuldre,nakkeellerryg,skalduøjeblikkekontakteen uddannetlæge. VEDLIGEHOLDELSEOGBRUG RazerNagaerudstyretmedenlaser sensor,somharensporingsstråle,dererusynligfordet menneskeligeøje.detkræverensmuleregelmæssigvedligeholdelseatsørgefor,atrazernaga fungereroptimalt.vianbefaler,atduengangommånedenkoblermusenfrausb portenogrengør linsenunderrazernagamedenblødkludelleretstykkebomuldsvat.bruglidtvarmtvand,meningen sæbeellerkraftigerengøringsmidler. VianbefalerkraftigtatbrugeenførsteklassesmusemåttefraRazerforatopnådenbedstmulige oplevelsemedhensyntilbevægelseogkontrol.visseoverfladerkanforårsage,atføddernehurtigtslides ogmuligvisskaludskiftes. Bemærk,atsensorenpåRazerNagaerindstilletelleroptimeretspecielttilRazer musemåtter.det betyder,atsensorenerblevettestetgrundigtforatsikre,atrazernagalæserogsporerbedstpårazermusemåtter.andreførsteklassesmusemåtterfravirksomhedersåsomeverglide kanfungereligeså godt. Klasse1Mlaserprodukter Internationalestandarderogsikkerhed.USYNLIG LASERUDSTRÅLING:SEIKKEDIREKTEMEDOPTISKE INSTRUMENTER.Klasse1mlaserprodukteroverholderinternational standardiec Ed2:2007,Klasse1Mlaserproduktusynligog JURIDISKEOPLYSNINGER opfylder21 CFR og undtagenafledninger ihenholdtillasernoticeno.50,dateretd.24.juni2007. Retningslinjerforsikkerhedogbrugaflaserprodukter Retikkelaserstrålemodøjne.Detkanværefarligtforøjneneatse pålaserudstrålingfraklasse1mlaserproduktermedoptiske instrumenter(f.eks.forstørrelsesglas,lupogmikroskoper)indenfor enafstandaf100mm.

26 OPLYSNINGEROMOPHAVSRETTIGHEDEROGIMMATERIALRETTIGHEDER 2009RazerUSALtd.Patentansøgt.Allerettighederforbeholdes.Razer,Razer logoetmedslangen medtrehoveder,razer logoetmedujævnebogstaver,naga ogandrevaremærker,somerindeholdt heri,tilhørerrazerusaltdog/ellerdetsassocieredeselskaber,somerregistreretiusaog/ellerandre lande. Mac OS, Mac og Mac logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Apple, Inc., som er registreret i USA og andre lande. World of Warcraft og Blizzard Entertainment er varemærkerellerregistreredevaremærkertilhørendeblizzardentertainment,inc.iusaog/ellerandre lande. Warhammer, Warhammer Online, Age of Reckoning og alle tilknyttede mærker, navne, racer, raceemblemer,karakterer,køretøjer,steder,enheder,illustrationerogbillederfrawarhammer verden erenten, TM og/eller tilhørendegamesworkshopltd Aion,NCsoft,detdobbeltlåsteNClogoogalletilknyttedelogoerogdesignervaremærkerellerregistreredevaremærkertilhørendeNCsoft Corporation. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. Razer USA Ltd (''Razer'') kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder, næringsrettigheder eller andre ophavsrettigheder (det være sig registrerede eller ikke registrerede), relateret til immaterielle rettigheder med videre for dette produkt, indholdet i denne manual og softwaren. Undtagen som angivet i en skriftlig licensaftale fra Razer, giver indholdet af denne vejledning dig ikke licens til sådanne patenter, varemærker, ophavsrettigheder og andre immaterielrettigheder, uanset om de er registreretellerej.razernaga produktet(''produktet'')kanværeforskelligfrabilleder,derergengivet påindpakningellerandresteder.razerpåtagersigintetansvarforsådanneforskelleellerforeventuelle fejlidennesoftware,vejledningellerhjælpefil.oplysningerneherikanændresudenforudgåendevarsel. SOFTWARELICENS Aftale. Razer VIL KUN GIVE DEN MEDFØLGENDE SOFTWAREPROGRAM ( Software ) I LICENS TIL DIG UNDER FORUDSÆTNING AF, AT DU ACCEPTERER ALLE BETINGELSER I DENNE AFTALE. Dette er en juridiskaftalemellemdig(enindividuelslutbruger,envirksomhedellerenandenentitet)ograzer.ved atinstallere,uploade,kopiereelleranvendesoftwarenpåenhvilkensomhelstmådeacceptererduat væreunderlagtvilkåreneogbetingelserneidenneaftale.hvisduikkeacceptererbetingelserneidenne aftale, skal du undlade at installere softwarenog øjeblikkelig returnere softwarepakken og andre elementer, som er en del af dette produkt, i den originale emballage sammen med kvitteringen til købsstedetforatfåkøbetrefunderet.

27 Licenstildeling.Razergiverdigenikke ekslusiv,opsigeliglicenstilatbrugeenkopiafsoftwarenpåén computeriforbindelsemeddetprodukt,duharkøbt.dertildelesingenandrerettigheder.softwarener ibrug,hvisdenerinstalleret,herunder,menikkebegrænsettil,indlæsticomputerenspermanenteeller midlertidige hukommelse. Du må tage én sikkerhedskopi af softwaren udelukkende til eget brug. På sikkerhedskopien skal du medtage alle copyright oplysninger og andre oplysninger, der er indeholdt i softwaren, som den leveres af Razer. Installation på en netværksserver med det ene formål at distribuere softwaren internt er kun tilladt, hvis du har købt den relevante licens til hver af de netværkscomputere,somsoftwarendistribuerestil. Begrænsninger. Razer bevarer det fulde ejerskab til softwaren. Du må ikke på nogen måde direkte og/ellerindirekteforsøgeatforetagedekompilering,demontering,reverse engineering,redigeringeller opretteafledteprodukterafdensoftware,somergivetilicenstildig,undtagenidetomfanggældende lovgørdetmuligt.dumåikkepånogenmådesendesoftwarenviaetnetværk(undtagenpådenmåde, somderergivetudtrykkeligtilladelsetilafrazer)ellerelektronisk.dumåikkedirekteog/ellerindirekte overdrage softwaren undtagen ved en permanent overdragelse af det medfølgende produkt, under forudsætningafatallesoftwareopdateringererinkluderetioverdragelsen,atduikkebeholderenkopi af softwaren, og at den, som softwaren overdrages til, accepterer at være underlagt betingelserne og vilkåreneidennelicensaftale.vedovertrædelseafenhvilkensomhelstbestemmelseidenneaftalevil dine rettigheder til at bruge Softwaren automatisk blive inddraget, og alle kopier af Softwaren skal returneres til Razer eller destrueres. Razer leverer Softwaren, som den fremstår og yder ingen garanti for om brugen af Softwaren ikke vil krænke nogle immaterielle rettigheder (herunder eventuelle tredjepartsrettigheder). Razer stiller eller giver ingen garanti om repræsentation eller handling med hensyn til Softwaren eller dens virkningsfuldhed, kvalitet, egnethed til noget formål, tilfredsstillende kvalitet,elleratdenerfriforeventueldefektellerfejl.deudtryktebetingelseridetteafsnitståristedet forallegarantier,forhold,handlingerogforpligtigelser,dererunderforståetaflov,sædvaneret,sædvane, handelsbrug,almindeligpraksiso.lign.somallehermederekskluderetiheledetomfang,gældendelovgør detmuligt.

28 BEGRÆNSETTO(2)ÅRSPRODUKTGARANTI(''Begrænsetgaranti'') Begrænset garanti. Razer garanterer, at Produktet er uden materiale og fabrikationsfejl (underlagt begrænsningerne fremsat nedenfor) i en periode på op til to (2) år fra købsdatoen, betinget af, at Produktet er anvendt i overensstemmelse med alle sikkerheds og betjeningsinstruktioner, der er anbefaletheriogkorrektihenholdtilproduktetsintenderedebrugogmedrimeligvedligeholdelse. Fraskrivelser og begrænsninger. Denne garanti gælder ikke, hvis et garantikrav skyldes forkert brug, misbrug, forsømmelighed, force majeure, oversvømmelse, brand, jordskælv og andre ydre årsager, uheld,uautoriseretkommercielbrug,betjeningafproduktet,derliggerudenfordeanbefalederammer, der anbefales heri, ændring af Produktet, manglende overholdelse af instruktioner til Produktet og forkert betjening, vedligeholdelse og installation. Alle reparationer og forsøg på reparationer, der ikke foretagesafrazerellernogen,dererautoriseretafrazer,gørogsådennegarantiugyldig.garantiener ogsåugyldig,hvisetserienummerellerdatostempelerændret,ødelagtellerfjernetfradetteprodukt. Denne garanti dækker ikke kosmetiske skader, herunder, men ikke begrænset til, ridser og buler, der ikke på anden måde påvirker Produktets funktionalitet eller forringer Deres brug af Produktet. Razer yderingengarantifor,atproduktetsdriftvilforegåudenafbrydelserogfejl.idetomfang,gældendelov gørdetmuligtlevererrazerproduktet''somset''ogudennogenrepræsentationpånogenmåde. Fraskrivelsesbeføjelser. Hvis der opstår en defekt, og Razer modtager et garantikrav inden for den gældendegarantiperiode,vilrazer,uagtetdetforegående,efteregetvalgenten(a)reparereproduktet ellerdedefektedelegratisvedhjælpafnyeellergenbrugteerstatningsdele,(b)udskifteproduktetmed etnytprodukt,dererfremstilletafnyeelleranvendeligebrugtedele,ogsommindstfunktioneltsvarer tildetoprindeligeprodukt,eller(c)refunderekøbsprisenpåproduktet.dereparationer,udskiftninger ellerrefunderinger,somerangivetheri,erderesenestebeføjelsemedhensyntilproduktet.købsbevisi form af en regning, faktura, kvittering eller lignede dokument kan påkræves og fungerer som gyldigt bevismaterialeforkøbsdatoenogsomgrundlagfordengældendegarantiperiode.hvisetprodukteller endeludskiftesellererstattes,bliveretudskiftetellererstattetproduktellerdelderesejendom,ogdet, derreturnerestilrazer,bliverrazersejendom. Samledegaranti.Dengaranti,dererangivetheri,erstatterog/ellertilsidesætteralleandregarantier,og Deresbeføjelservedrørendegarantibruderudtrykkeligtbegrænsettildem,dererangivetheri.Razer

29 forhandlere, sælgere eller medarbejdere er ikke autoriseret til at udføre nogen ændringer, udvidelse eller tilføjelser til denne garanti eller til at udskifte produkter eller serviceydelser eller yde nogen repræsentationpånogenmåde. Hjælperessourcer. Se venligst hjælperessourcerne online, før du stiller en fordring under garantien Hvis Produktet stadig ikke fungerer korrekt, efter du har gjort brug af disse ressourcer, bedes du kontakte Razer via eller gennem din autoriserede distributør eller forhandler. Det kan muligvis være påkrævet, at De hjælper med fejlfindingen ved at kontrollere og efterprøve de problemer, som De har med Produktet. Muligheder for service, delenes tilgængelighed og svartiderne kan variere afhængigt af det land, hvor garantikravet indgives. De kan væreansvarligforudgiftertilleveringogekspeditionsamtafgifter,skatteroggebyrer,hvisleveringog ekspeditionafprodukteterpåkrævet,ogderpålæggesdisseudgifter. ANSVARSBEGRÆNSNINGER Razer fraskriver sig udtrykkeligt alle andre garantier i hele det omfang, gældende lov gør det muligt, herunder,menikkebegrænsettil,stiltiendegarantierforsalgbarhed,tilfredsstillendekvalitet,egnethed til et bestemt formål og ikke krænkelse af tredjepartsrettigheder med hensyn til dokumentationen og hardwaren.razererunderingenomstændighederansvarligfortabafindtægt,tabafinformationeller data,særlige,indirekteellerhændeligeskader,derpånogenmådeerafledtatsalgaf,gensalgaf,brug af eller manglende evne til brug af noget Produkt underlagt indeværende garanti. Razer er ikke ansvarlig for personskader eller dødsfald på nogen måde, selvom Razer i forvejen er blevet gjort opmærksom på denne mulighed. Hvis nogle retskredse ikke tillader begrænsning eller fraskrivelse af garantiensomnævntovenfor,gælderbegrænsningenellerfraskrivelsenmuligvisikke,ellerhvortilladt være gældende i hele det omfang, gældende lov gør det muligt. Begrænsningen eller fraskrivelsen ovenforfraskriver,begrænserellerophæverikkeogforsøgerikkeatfraskrive,begrænseellerophæve noget erstatningsansvar, der er tvungent ved lov. Begrænsningen eller fraskrivelsen ovenfor gælder desuden ikke i tilfælde af personskade eller død, hvis og kun i det omfang gældende lov pålægger et erstatningsansvar. Razers ansvar kan under ingen omstændigheder overstige indkøbsprisen på produktet.

30 GENERELT Itilfældeafnogenbetingelseheriholdesugyldigellerikke opholdeligvildetilbageværendedeleafden pågældendeprovisionogdeandreafsnitforblivegyldigeogopholdelige. Denneaftaleerunderlagtog opbyggetihenholdtillovgivningenidetland,hvorproduktetblevkøbt. OMKOSTNINGERTILANSKAFFELSEAFPRODUKTELLERSERVICE For at undgå enhver tvivl er Razer under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for anskaffelsesomkostninger, medmindre de er blevet adviseret om muligheden for sådanne skader, og Razer er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for anskaffelsesomkostninger ud over det beløb,dererbetaltfordeprodukter,dereromfattetafgarantien. BEGRÆNSEDERETTIGHEDERFORDENAMERIKANSKEREGERING Softwaren leveres kun til den amerikanske regering med begrænsede rettigheder. Den amerikanske regeringsanvendelse,reproduktionelleroffentliggørelseerunderlagtbegrænsningerfremsati48c.f.r (oktober1995),derbeståraf"CommercialComputerSoftware"(Kommercielcomputersoftware) og "Commercial Computer Software Documentation" (Dokumentation til kommerciel computersoftware),somdissetermeranvendesi48c.f.r (september1995)ogifar afsnittene og rDFARS afsnit (c)(1)(ii)ellerderesefterfølgere.Dennesoftwareer i overensstemmelse med 48 C.F.R og 48 C.F.R til (juni 1995) eller eventuelefterfølgendelovgivningogleverestilamerikanskeregeringsbrugereioverensstemmelsemed debetingelserogvilkår,dererangivetheri. FCC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING/OPLYSNINGEROMAFFALDFRAELEKTRISKOGELEKTRONISK UDSTYR FCC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING DetteudstyrertestetogbedømttilatoverholdegrænseværdierneforendigitalenhedafKlasseBi overensstemmelsemedafsnit15ifcc regulativerne.dissegrænsererdefineretforatydeenrimelig

31 beskyttelsemodskadeliginterferensvedinstallationiboligområder.udstyretgenererer,brugerogkan udsenderadiofrekvensenergiogkanmedføreskadeliginterferenspåradiokommunikation,hvisdetikke installeresogbrugesihenholdtilinstruktionerne.dererdogingengarantifor,atinterferensikkevil forekommeienbestemtinstallation.hvisudstyretmedførerskadeligeinterferensiradio ellertvsignalmodtagelse,hvilketkankonstateresvedattændeogslukkeforudstyret,opfordresbrugerentilat forsøgeafafhjælpeinterferensenpåenaffølgendemåder: Drejellerflytmodtagelsesantennen. Forøgafstandenmellemenhedenogmodtageren. Forbindudstyrettilenkontaktpåetandetkredsløbenddet,modtagerenerforbundettil. Rådspørgforhandlerenellerenerfarenradio/fjernsynsteknikeromhjælp. Dukanfindeflereoplysningerionlinehjælpesystemetpåwww.razerzone.com OverensstemmelseserklæringforCanada DetteKlasseBdigitaleapparatoverholdercanadiskICES 003. ENGLISH STATEMENTOFCOMPLIANCEWITHEUDIRECTIVE Hereby,Razer(Europe)GmbH,declaresthatthisRazerNaga LaserGamingMouseisincompliancewiththeessentialrequirementsandotherrelevantprovisionsof Directive2004/108/EC FRENCH DÉCLARATIONDECONFORMITÉAVECLESDIRECTIVESDEL'UNIONEUROPÉENNE ParlaprésenteRazer(Europe)GmbHdéclarequel'appareilRazerNaga LaserGamingMouseestconformeauxexigencesessentiellesetauxautresdispositionspertinentesde ladirective2004/108/ce

32 ITALIAN DICHIARAZIONEDICONFORMITA CONLEDIRETTIVEEU ConlapresenteRazer(Europe)GmbHdichiarachequestoRazerNaga LaserGamingMouseèconformeairequisitiessenzialiedallealtredisposizionipertinentistabilitedalla direttiva2004/108/ce DEUTSCH EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG HiermiterklärtRazer(Europe)GmbH,dasssichdieser/diese/diesesRazerNaga LaserGamingMousein ÜbereinstimmungmitdengrundlegendenAnforderungenunddenanderenrelevantenVorschriftender Richtlinie2004/108/EGbefindet. ESPAÑOL DECLARACIÓNDECONFORMIDADCONLADIRECTIVADELAUE PormediodelapresenteRazer(Europe)GmbHdeclaraqueelRazerNaga LaserGamingMousecumpleconlosrequisitosesencialesycualesquieraotrasdisposicionesaplicableso exigiblesdeladirectiva2004/108/ce PORTUGUÊS DIRECTIVADAUECOMDECLARAÇÃODECONFORMIDADE. Razer(Europe)GmbHdeclaraqueesteRazerNaga LaserGamingMouseestáconformecomosrequisitosessenciaiseoutrasdisposiçõesda Directiva2004/108/CE DANSK ERKLÆRINGOMOVERENSSTEMMELSEMEDEU DIREKTIV UndertegnedeRazer(Europe)GmbHerklærerherved,atfølgendeudstyrRazerNaga LaserGaming Mouseoverholderdevæsentligekravogøvrige relevantekravidirektiv2004/108/ef POLSKI

33 OŚWIADCZENIEOZGODNOŚCIZDYREKTYWĄUE NiniejszymRazer(Europe)GmbHoswiadcza,zeRazerNaga LaserGamingMousejestzgodnyzzasadniczymiwymogamiorazpozostałymistosownymi postanowieniamidyrektywy2004/108/ec GREEK ΜΕΤΗΝΠΑΡΟΥΣΑRazer(Europe)GmbHΔΗΛΩΝΕΙΟΤΙRazerNaga LaserGamingMouseΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙΠΡΟΣΤΙΣΟΥΣΙΩΔΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΚΑΙΤΙΣΛΟΙΠΕΣΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΤΗΣΟΔΗΓΙΑΣ2004/108/EK ThefullDeclarationofConformitycanberequestedviathefollowing: Company:Razer(Europe)GmbH Address:WinterhuderWeg82,D 22085Hamburg,Germany E English CorrectDisposalofThisProduct(WasteElectrical&ElectronicEquipment) (ApplicableintheEuropeanUnionandotherEuropeancountrieswithseparatecollectionsystems) Thismarkingshownontheproductoritsliterature,indicatesthatitshouldnotbedisposedwithotherhouseholdwastesatthe endofitsworkinglife.topreventpossibleharmtotheenvironmentorhumanhealthfromuncontrolledwastedisposal,please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for detailsofwhereandhowtheycantakethisitemforenvironmentallysaferecycling.businessusersshouldcontacttheirsupplier andcheckthetermsandconditionsofthepurchasecontract.thisproductshouldnotbemixedwithothercommercialwastes fordisposal.

BRUGERVEJLEDNING. 2. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Lynvejledning Brugervejledning Ægthedsbevis

BRUGERVEJLEDNING. 2. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Lynvejledning Brugervejledning Ægthedsbevis BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. SYSTEMKRAV 2. PAKKENS INDHOLD 3. INSTALLATION / REGISTRERING / TEKNISK SUPPORT 4. BRUG AF DIN RAZER 5. SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE 6. JURIDISKE OPLYSNINGER FÅR DU IMBA Razer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLDET AF ÆSKEN 2. SYSTEMKRAV

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLDET AF ÆSKEN 2. SYSTEMKRAV BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Systemkrav 2. INDHOLDET AF ÆSKEN 3. Installation/Registrering/Teknisk support 4. Vigtige funktioner 5. Sådan bruges kontrolenheden til Razer Megalodon 6. Sikkerhed

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PAKKEINDHOLD

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PAKKEINDHOLD BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Pakkeindhold / Systemkrav 2. Installation / Registrering / Teknisk support 3. Vigtige funktioner 4. Konfiguration af din Razer Mamba 5. Brug af din Razer Mamba 6.

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE. på udvalgte -kameraer *

FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE. på udvalgte -kameraer * FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE på udvalgte -kameraer * *Værdien afhænger af produktet. Tilbuddet gælder mellem 1. november 2017 og 31. januar 2018 og kun for udvalgte forhandlere. For yderligere vilkår og betingelser,

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

ZoomText 11 USB. vejledning

ZoomText 11 USB. vejledning ZoomText 11 USB vejledning Copyright ZoomText Magnifier Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brugervejledning

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brugervejledning Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Denne brugerhåndbog indeholder instruktioner til Polar WearLink +, Polar WearLink + W.I.N.D. og Polar

Læs mere

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS hastighedssensoren W.I.N.D er beregnet til at måle hastighed og afstand under cykling. Ingen andre former for anvendelse er tilsigtet. Den

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Indhold 1. del Almindelige vilkår 2. del Oplysninger om garantiservice Bilag 1 Landeoversigt for garantiservice Bilag 2 Procedure for garantikrav

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning Genvejscenter Version 5.1 Administratorvejledning Juli 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af printerindstillinger...5 Adgang til Embedded Web

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. AirPrint

Brugermanual. AirPrint Brugermanual AirPrint INDLEDNING Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er komplette, nøjagtige og up-to-date. Producenten påtager sig ikke ansvaret for følgerne

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS kadencesensoren W.I.N.D. er beregnet til at måle kadence, det vil sige krankomdrejninger i minuttet under cykling. Ingen andre former for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk OTOsuite Installationsmanual Dansk Dette dokument beskriver, hvordan du installerer OTOsuite-software fra en DVD, en memory stick eller en zippet fil. Systemkrav 1,5 GHz processor eller bedre (2 GHz anbefales)

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Type 9380, 9384, 9628, 9632

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

kan overføre sådanne oplysninger inden for rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår.

kan overføre sådanne oplysninger inden for rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår. Creative Programlicenskontrakt til Slutbrugere Version 2.5.2a, Juli 2002 LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT, FØR DU INSTALLERER PROGRAMMET. VED AT INSTALLERE OG BRUGE PROGRAMMET ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

CASHBACK. på udvalgte Sony-objektiver og tilbehør * *Tilbuddet gælder mellem 1. november 2017 og 31. januar 2018 og kun for udvalgte forhandlere.

CASHBACK. på udvalgte Sony-objektiver og tilbehør * *Tilbuddet gælder mellem 1. november 2017 og 31. januar 2018 og kun for udvalgte forhandlere. CASHBACK på udvalgte Sony-objektiver og tilbehør * *Tilbuddet gælder mellem 1. november 2017 og 31. januar 2018 og kun for udvalgte forhandlere. For yderligere vilkår og betingelser, skal du se denne folder

Læs mere

Instruktioner ved ibrugtagning for første gang

Instruktioner ved ibrugtagning for første gang Instruktioner ved ibrugtagning for første gang TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Indledning (1) 2. Installation og aktivering (3) Fjernelse af gamle drivere (3.1) Installation i Windows 98 SE /

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Læser- og sensordemokit. Lommeguide

Læser- og sensordemokit. Lommeguide Læser- og sensordemokit Lommeguide Indhold Tilsigtet anvendelse... 1 Systemoversigt... 1 Læser.................................................... 3 Sensor...................................................

Læs mere

HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support

HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support HP's begrænsede hardwaregaranti Periode for fejlafhjælpning efter gældende købelov Den begrænsede periode for fejlafhjælpning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

ZoomText 11. USB installationsvejledning

ZoomText 11. USB installationsvejledning ZoomText 11 USB installationsvejledning Copyright ZoomText Magnifier Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2017, Freedom Scientific,

Læs mere

s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning

s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning 1. OPEN 2. 3. OPEN 4. 5. 6. 7. Tillykke! Polar s3 stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Når der bruges følsomme

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Microsoft Online Services

Microsoft Online Services udgivet: april 2011 Microsoft Online Services Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) De oplysninger, der er indeholdt i dette dokument, repræsenterer Microsoft Corporations

Læs mere

Installationsvejledning til smartphones. McAfee All Access

Installationsvejledning til smartphones. McAfee All Access Installationsvejledning til smartphones McAfee All Access COPYRIGHT Copyright 2010 McAfee, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, overføres, afskrives, gemmes på

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Installationsvejledning til tabletter. McAfee All Access

Installationsvejledning til tabletter. McAfee All Access Installationsvejledning til tabletter McAfee All Access COPYRIGHT Copyright 2010 McAfee, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, overføres, afskrives, gemmes på et

Læs mere