BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING RazerNaga logorazernagaerdenultimativemustilonline spilmedflerespillere,derflytterfokusfra tastaturettilmusenmedflereaktivespilkommandoerpåétstedendnogensindefør.kombinationenaf multi knappentiltommelfingerenmedfuldremappingogmakrofunktionergiverdigalle kommandoerne,duharbrugfor,ligeihånden.denergonomiskeform,dererdesignettilatgøre betjeningenlettestmuligt,laderdigspillebehageligtitimevis.withtherazernaga,youwillgetimba. INDHOLD 1. Pakkeindhold/Systemkrav 2. Vigtigefunktioner 3. Installation/Registrering/Teknisksupport 4. KonfigurationafdinRazerNaga 5. SådanbrugerduRazerNaga 6. Vejledningtilavanceredeindstillinger 7. Sikkerhedogvedligeholdelse 8. Juridiskeoplysninger 9. FCC overensstemmelseserklæring/oplysningeromaffaldfraelektriskogelektroniskudstyr 1.PAKKENSINDHOLD RazerNagamustilspil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning RazerNaga træningafknap brug

2 SYSTEMKRAV Pc/Mac medusb port Windows 7/WindowsVista /Windows XPellerMacOS X(v10.4ogderover) Internetforbindelse(tilinstallationafdriver) 35MBledigharddiskplads 2.VIGTIGEFUNKTIONER AMuseknap1 Klik BMuseknap2 Menu CMuseknap3 Rullehjulog knap DMuseknap4 Baglæns EMuseknap5 Fremad FTommelfingerstyring 12fuldtprogrammérbareknappermedmakrofunktion GRazerPrecision3.5GLaser sensor HGrundlæggende/Avanceret knap IUltraslick teflon fødder J1000HzUltrapolling /1msresponstid K16 bitultrabreddatasti

3 3.INSTALLATION/REGISTRERING/TEKNISKSUPPORT InstallationsvejledningtilWindows 7/WindowsVista /WindowsXP Trin1:SlutRazerNagatilcomputerensUSB port. Trin2:Downloaddriverinstallationsprogrammetfrahttp://www.razersupport.com/. Trin3:Kørinstallationsprogrammet. Trin4:Vælgopsætningafsprog.KlikpåOKforatfortsætte. Trin5:InstallationsskærmentilRazerNagavises.KlikpåNÆSTEforatfortsætte. Trin6:Læslicensaftalen.Hvisduacceptererallebetingelserne,skalduvælge Jegaccepterer betingelserneilicensaftalen.klikpånæsteforatfortsætte. Trin7:Indtastditbrugernavnogdinorganisation.KlikpåNÆSTEforatfortsætte. Trin8:Vælgdininstallations opsætning.klikpånæsteforatfortsætte. Trin9:Hvisalterkorrekt.KlikpåINSTALLÉRforatbegyndeinstallationen. Trin10:KlikpåOK,nårinstallationenerudført,foratlukkeinstallationsprogrammet. Trin11:Følginstruktionernepåskærmenforatgenstartecomputeren.KlikJA.

4 InstallationsvejledningtilMacOSX(v10.4ogderover) Trin1:SlutRazerNagatilUSB portenpådinmac. Trin2:Luk KeyboardSetupAssistant(Assistenttiltastatur opsætning) vedadspørgsel. Trin3:Downloaddriverinstallationsprogrammetfrahttp://www.razersupport.com/. Trin4:Kørinstallationsprogrammet. Trin5:Eninstallations advarselskærmvises.klikpåcontinue(fortsæt)foratfortsættemed installationen. Trin6:IntroduktionsskærmbilledetforRazerNagavises.KlikpåCONTINUE(FORTSÆT)foratfortsætte. Trin7:Læssoftwarelicensaftalen,ogklikpåCONTINUE(FORTSÆT). Trin8:Dervilblivevistetpopup skærmbilledetilbekræftelse.klikpåagree(jegaccepterer),hvisdu acceptererallebetingelseriaftalen. Trin9:Hvisduønskeratvælgedendestinationsmappe,ihvilkendriversoftwarenskalfindes,skaldu klikkepåchangeinstalllocation(skiftinstallatonsplacering).ellersklikpåinstall (INSTALLÉR)foratstarteinstallationen. Trin10:Indtastdinadgangskodevedadspørgsel Trin11:Nårinstallationenerfuldført,skaldufølgeinstruktionernepåskærmenforatgenstarte computeren.klikpårestart(genstart).

5 RegistreringafRazerNaga Besøgwww.razerzone.com/registration/foratregistrereproduktetonline. Detfårdu: Toårsbegrænsetgarantifraproducenten Gratisonlineteknisksupportpåwww.razersupport.com. 4.KONFIGURATIONAFDINRAZERNAGA Grundlæggende[123]konfiguration RazerNagahar12knapper[1 12]tiltommelfingerstyringitokonfigurationer:Grundlæggende[123]og Avanceret[Num].IdenGrundlæggende[123]cKnfigurationtildelesde12knapper[1 12] 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,,=påtastaturet.Dettegiverdigmulighedforatkopierestandardhandlingslinjenfor deflestemmo spiltiltommelfingerstyringen.duharmeddennefunktionenbedrestyringafdinrolles spilbevægelser.

6 Avanceret[Num]konfiguration IdenAvancerede[123]konfigurationtildelesde12knapper[1 12]1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,,+påden numeriskedelaftastaturet.duviludoverdinstandardhandlingslinjemedetfingertrykfåadgangtilflere spilfunktionervedattildelespilfunktionertildetnumerisketastaturpådittastatur.bemærk!nårdu aktiverernumlockpåtastaturet,påvirkerdet,hvordantommelfingerstyringenfungerer,nårrazernaga erikonfigurationenavanceret. HvisduvilskiftemellemkonfigurationerneGrundlæggende[123]ogAvanceret[Num],skaldublot trykkepåknappenibundenafdinrazernaga.

7 DRIVER FUNKTIONER: Defunktioner,dererangivether,kræver,atsoftwaredriverentilRazerNagaerinstalleret,ogatRazer Naga ikonetpåproceslinjeneraktivt.alleindstillingervilkunblivegemtidenaktuelleprofilpåden aktuellemaskine. FANEBLADETASSIGNBUTTONS(TILDELKNAPPER) PåfanebladetAssignbuttons(Tildelknapper)kandutildeleforskelligefunktionertilhverafknapperne baseretpådineegnepræferencer.

8 Følgendefunktionerermulige: Click(Klik): Udføretnormaltmuseklik. Menu(Menu): Åbnenkontekstafhængigmenu. UniversalScrolling(Universelrulning): AktivérUniversalScrolling(universelrulning)vedatklikkepådentildelteknapogholdedennede.Træk RazerNagaforatrulleidenretning,musenbevægersig. DoubleClick(Dobbeltklik): Udføretdobbeltklikmeddentildelteknap. Macro(Makro): Hvisknapfunktionenikkeerangivet,ellerduviltildeleenmakrotilenknap,skalduvælgeMACRO (MAKRO)irullemenuen.Desudenvilallegemtemakroerblivevistpåenunderrullemenutilhurtigtvalg, nårdukørermusenovermacro(makro) valget. SensitivityStageUp(Følsomhedsniveauop): Skifterdetnuværendefølsomhedsniveautilnæstetrin. SensitivityStageDown(Følsomhedsniveauned): Skifterdetnuværendefølsomhedsniveautilforegåendetrin. ProfilSettings(Profilindstillinger): Skifttilenprofilpåstedetogindlæsøjeblikkeligtalledineforetruknemuseindstillinger.Nårduvælger PROFILESETTINGS(PROFILINDSTILLINGER)frarullemenuen,vilderblivevistenundermenu,hvorduhar mulighedforatvælgedenprofil,somdugernevilskiftetil.

9 Forward(Fremad): Udstedkommandoen Forward ( Fremad )iwindowsstifinder/internetexplorer. Backward(Baglæns): Udstedkommandoen Back ( Baglæns )iwindowsstifinder/internetexplorer. On The FlySensitivity(Følsomhedsjusteringunderspillet): Gørdetmuligtatændrefølsomhedsindstillingernepåstedet,udenatdeternødvendigtatåbne konfigurationsmenuen.

10 SingleKey(Enkelttast): Aktivérentastpådittastatur. ScrollUp(Rulop): Ruloppådenside,somdukiggerpåiøjeblikket. ScrollDown(Rulned): Rulnedpådenside,dukiggerpåiøjeblikket. ButtonOff(Knapfra): Deaktivérenhverfunktionpådentildelteknap.

11 VælgTHUMBGRIDVIEW(VISNINGAFTOMMELFINGERSTYRING)foratfåadgangtilde12knappertil tommerlfingerstyring.alle12knapperkantildelesforskelligefunktionerbaseretpådinepræferencer. DerudoverkanduskiftemellemkonfigurationerneGrundlæggende[123]ogAvanceret[Num]forat tildeledintommelfingerstyringforskelligefunktioner.

12 Hvisduikkevilbrugetommelfingerstyringen,såklikpåDISABLEALL(DEAKTIVÉRALLE)foratdeaktivere tommelfingerstyringsknapperneogundgåutilsigtetaktiveringafdeforskelligeknapperpå tommelfingerstyringen.

13 FANEBLADETADJUSTPERFORMANCE(JUSTÉRYDEEVNE) 1.CurrentSensitivity(Aktuelfølsomhed) Følsomhedhenvisertil,hvormegetmarkørenflyttersigpåskærmeniforholdtildenfysiskebevægelse afmusen.enhøjerefølsomhedsværdibetydermindrefysiskbevægelseafmusen,ogomvendt. PåfanebladetADJUSTPERFORMANCE(JUSTÉRYDEEVNE)angivesdenaktuellefølsomhedpåRazerNaga idpi(punkterpr.tomme),ogdenkannemtjusteresvedatflyttepilenlangsskydeknappenitrinaf100 DPI.DukanopnåstørrefleksibilitetijusteringvedatvælgeindstillingenENABLEINDEPENDDENTX Y

14 SENSITIVITY(AKTIVÉRUAFHÆNGIGX Y FØLSOMHED)ogflyttedeindividuelleX ogy pilelangs skydeknappen. DukanviseindikatorenOn The FlySensitivity(Justeringafsfølsomhedunderspillet)påskærmen,hver gangduforetagerændringerpåstedet,vedatvælgeindstillingenenableon THE FLYSENSITIVITYPÅ SKÆRMEN(AKTIVÉRJUSTERINGAFFØLSOMHEDUNDERSPILLET). 2.Acceleration(Acceleration) Acceleration(Acceleration)giverdigmulighedforatforøgedenfysiskemusebevægelseiforholdtil markørbevægelsepåskærmenbaseretpågradenafændringafbevægelseshastigheden.johøjere

15 værdienafacceleration,destohøjerevilforholdetvære.dukanaktivereaccelerationvedatafkrydse feltetenableacceleration(aktivéracceleration)ogflyttepilenlangsskydeknappen. 3.PollingRate(Opdateringshastighed) PollingRate(Afsøgningshastigheden)fastslårdetidsintervaller,hvorvedpc'enhenterdataframusen.En højereværdivillebetydekortereintervallerogderforkorterereaktionstid.dukanskiftemellem125hz, 500Hzog1000Hz.

16 FANEBLADETMANAGEPROFILES(ADMINISTRÉRPROFILER) Enprofilgiverdigmulighedforatlagredineforskelligemuseindstillinger,såsomfølsomhed, knaptildelingerogmakroersomenenkeltgruppeforatgøredetletterefordig. PåfanebladetManageProfiles(Administrérprofilér)kanduopretteogstartebrugerdefineredeprofiler baseretpådetprogram,duharstartet. a.profile(profil):angiverprofilnummeret b.profilename(profilnavn):dobbeltklikpådettefeltforatindtasteetprofilnavnefterditvalg.

17 c.application(application):højreklikpådettefeltogvælg AssignApplication ( Angivapplikation ) foratåbnegennemsynafmapper.vælgdeneksekvérbarefilfordetprogram,somduønsker,at profilenskalknyttestil. d.autoswitch(automatiskskift):vælgdenneindstillingforataktiveredenaktuelleprofilsomen løbendeprofil. HøjreklikningpåfanebladetManageProfiles(Administrérprofiler)giverdighurtigadgangtilenliste overekstrakommandoer.

18 FANEBLADETMANAGEMACROS(ADMINISTRÉRMAKROER) Enmakroerensekvensaftastetryk,somudføresienbestemtrækkefølgeogvedetbestemttidsinterval. Detgiverdigmulighedforatuføreenkædeafkommandoermedetenkelttrykpåenknap,hvorveddu kanoptimereditspil. PåfanenManageMacros(Styringafmakroer)kanduoptageubegrænsedetastaturtryk(afhængigtaf dentilgængeligehukommelse).dissemakroerkanogsåimporteresogeksporterestildinharddisktil fremtidigbrug.

19 LIGHTINGANDMAINTAINENCE(BELYSNINGOGVEDLIGEHOLDELSE) Lighting(Belysning) Tænd/SlukforrulleknappenogbelysningaftommelfingerstyringogRazerLogo belysningpårazernaga. Maintenance(Vedligeholdelse) OpdatérRazer driverenogfirmwaresoftwarevedatklikkepåknappencheckforupdates(søg EFTEROPDATERINGER).Detteviletablereforbindelsetilwww.razersupport.com,hvordukanhentede nyestedrivere/firmware/tilføjelser.dukanogsånulstilledinrazernagatilstandardindstillingervedat trykkepåknappenrestoreallsettingstodefault(nulstilalleindstillingertilstandard).

20 SÅDANBRUGERDURAZERNAGA Indstillingaffølsomhedsniveauer Etfølsomhedsstadeerenforudindstilletfølsomhedsværdi,somdukanskiftetilunderspillet.Det betyder,atdukanskiftetildinforetruknefølsomhedøjeblikkeligtvedatskifteimellem følsomhedsstader. Sådanforudindstillesetfølsomhedsniveau: 1. IndlæsRazerConfigurator(RazerKonfigurator)ogklikpåfanenAdjustPerformance(Justér ydelse).

21 2. KlikpåknappenSENSITIVITYSTAGE(FØLSOMHEDSSTADE).Dervilbliveåbnetetpopup feltmed indstillingerforfølsomhedsniveauer. 3. Vælgdetnødvendigeantalfølsomhedsniveauer. 4. Klikpåniveauet,duvilforudindstille,ogjustérvedbrugafpilenpåskydeknappen. 5. DukanskiftemellemdeforskelligefølsomhedsniveauervedattildelefunktionerneSensitivity StageUp(Følsomhedsniveauop)ogSensitivityStageDown(Følsomhedsniveauned)tilde ønskedeknapper. Oprettelseafmakroer

22 A. IndlæsRazerConfigurator(RazerKonfigurator)ogklikpåfanenMangeMacros(Styringaf Makroer). B. KlikpåNEW(NY)ogangivetnavnfordennyemakro. C. KlikpåRECORD(OPTAG)foratbegyndeoprettelseafenmakro. D. Indtastdenønskedesekvensaftastetryk,ogklikderefterpåSTOP(STOP)foratafslutte optagelsen. E. Højreklikpådetindspilledetastetrykforatfåadgangtilflereindstillinger. F. DukanogsåindsætteyderligerekommandoervedatklikkepåknappenADVANCED (AVANCERET).

23 On The FlySensitivity(Følsomhedunderspillet) On The FlySensitivity(Følsomhedunderspillet)erenfunktion,dergiverdigmulighedforatfinjustere følsomhedsindstillingerneenddamidtietspil.hvison The FlySensitivity(Følsomhedunderspillet)er tildelttilenknap,ogdutrykkerpådentildelteknapogbevægerrullehjulet,visesderetpanelidet nederstehøjrehjørneafskærmen.selvomdennefunktiongiverdigmulighedforatjustere følsomhedsindstillingernedynamisk,erdenkuntilgængelig,hvisdriverenerinstalleret. SIKKERHEDOGVEDLIGEHOLDELSE Sikkerhedsretningslinjer Vianbefaler,atdufølgernedenståenderetningslinjerforatopnåmaksimalsikkerhedvedbrugafmusen: 1. Undgåatkiggedirekteindisporingsstrålenpåmusenelleratrettestrålenmodandresøjne. Væropmærksompå,atsporingsstrålenIKKEkansesafdetmenneskeligeøje,ogatdenersattil altidatværeslåettil.

24 2. Hvisdufårproblemermedatbetjenemusenkorrekt,ogfejlfindingikkefungerer,skaldu frakobleenhedenogkontakterazer hotlineellergåtilwww.razersupport.comforatfåsupport. Forsøgaldrigpåatservicereellerreparereenhedenselv. 3. Skilikkemusenad(hvisdugørdet,ophørergarantien),ogforsøgikkeselvatrepareredeneller betjenedenunderunormalestrømbelastninger. 4. Holdmusenvækfravæskeogfugt.Betjenkunmusenidetangivnetemperaturområdepå0 C til40 C.Hvisduanvenderdenvedentemperatur,derliggerunderdetteområde,skaldu frakobleogslukkeenhedenforatladetemperaturenstabiliseresigindenfordetoptimale temperaturområde. KOMFORT Herernogletiptil,hvordandukangøredigdetbehageligt,nårdubrugermusen.Undersøgelserharvist, atlangeperiodermedgentagnebevægelser,uhensigtsmæssigplaceringafcomputerenseksterne enheder,forkertkropsplaceringogdårligevanerkangivefysiskegenerogskaderpånerver,senerog muskler.følgnedenståenderådforatgøredetbehageligtatbrugemusenogundgåskader. 1. Placertastaturetogskærmenligeforandigmedmusenvedsidenaftastaturet.Placéralbuerne langsmedsidenogmusenindenforrækkevidde. 2. Indstilhøjdenpådinstologditbord,såtastaturetogmuseneriellerunderalbuehøjde. 3. Ladføddernehvilepåunderlaget,sidmedretryg,ogslapafiskuldrene. 4. Nårduspiller,børduslappeafihåndleddetogholdedetlige.Hvisduforetagerdesamme bevægelsermedhænderneomogomigen,skalduforsøgeikkeatbøje,strækkeellerdreje hænderneilangtidadgangen. 5. Undgåathvilehåndleddenepåhårdeoverfladerilangtidadgangen.Brugenhåndledsstøtte somf.eks.razersgelfyldteexactrest tilatstøttehåndleddet,nårduspiller. 6. Tilpasknappernepåmusen,sådepassertildinspillestil,ogsådusåvidtmuligtundgår gentagneellerakavedebevægelserunderspillet. 7. Sørgfor,atmusenliggergodtihånden. 8. Sidikkeisammestillingdagenlang.Rejsdig,gåvækfraskrivebordet,oglavstrækøvelserfor arme,skuldre,nakkeogben.

25 9. Hvisduopleverfysiskegener,nårdubrugermusen,f.eks.smerter,følelsesløshedellersnurren ellerprikkenihænder,håndled,albuer,skuldre,nakkeellerryg,skalduøjeblikkekontakteen uddannetlæge. VEDLIGEHOLDELSEOGBRUG RazerNagaerudstyretmedenlaser sensor,somharensporingsstråle,dererusynligfordet menneskeligeøje.detkræverensmuleregelmæssigvedligeholdelseatsørgefor,atrazernaga fungereroptimalt.vianbefaler,atduengangommånedenkoblermusenfrausb portenogrengør linsenunderrazernagamedenblødkludelleretstykkebomuldsvat.bruglidtvarmtvand,meningen sæbeellerkraftigerengøringsmidler. VianbefalerkraftigtatbrugeenførsteklassesmusemåttefraRazerforatopnådenbedstmulige oplevelsemedhensyntilbevægelseogkontrol.visseoverfladerkanforårsage,atføddernehurtigtslides ogmuligvisskaludskiftes. Bemærk,atsensorenpåRazerNagaerindstilletelleroptimeretspecielttilRazer musemåtter.det betyder,atsensorenerblevettestetgrundigtforatsikre,atrazernagalæserogsporerbedstpårazermusemåtter.andreførsteklassesmusemåtterfravirksomhedersåsomeverglide kanfungereligeså godt. Klasse1Mlaserprodukter Internationalestandarderogsikkerhed.USYNLIG LASERUDSTRÅLING:SEIKKEDIREKTEMEDOPTISKE INSTRUMENTER.Klasse1mlaserprodukteroverholderinternational standardiec Ed2:2007,Klasse1Mlaserproduktusynligog JURIDISKEOPLYSNINGER opfylder21 CFR og undtagenafledninger ihenholdtillasernoticeno.50,dateretd.24.juni2007. Retningslinjerforsikkerhedogbrugaflaserprodukter Retikkelaserstrålemodøjne.Detkanværefarligtforøjneneatse pålaserudstrålingfraklasse1mlaserproduktermedoptiske instrumenter(f.eks.forstørrelsesglas,lupogmikroskoper)indenfor enafstandaf100mm.

26 OPLYSNINGEROMOPHAVSRETTIGHEDEROGIMMATERIALRETTIGHEDER 2009RazerUSALtd.Patentansøgt.Allerettighederforbeholdes.Razer,Razer logoetmedslangen medtrehoveder,razer logoetmedujævnebogstaver,naga ogandrevaremærker,somerindeholdt heri,tilhørerrazerusaltdog/ellerdetsassocieredeselskaber,somerregistreretiusaog/ellerandre lande. Mac OS, Mac og Mac logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Apple, Inc., som er registreret i USA og andre lande. World of Warcraft og Blizzard Entertainment er varemærkerellerregistreredevaremærkertilhørendeblizzardentertainment,inc.iusaog/ellerandre lande. Warhammer, Warhammer Online, Age of Reckoning og alle tilknyttede mærker, navne, racer, raceemblemer,karakterer,køretøjer,steder,enheder,illustrationerogbillederfrawarhammer verden erenten, TM og/eller tilhørendegamesworkshopltd Aion,NCsoft,detdobbeltlåsteNClogoogalletilknyttedelogoerogdesignervaremærkerellerregistreredevaremærkertilhørendeNCsoft Corporation. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. Razer USA Ltd (''Razer'') kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder, næringsrettigheder eller andre ophavsrettigheder (det være sig registrerede eller ikke registrerede), relateret til immaterielle rettigheder med videre for dette produkt, indholdet i denne manual og softwaren. Undtagen som angivet i en skriftlig licensaftale fra Razer, giver indholdet af denne vejledning dig ikke licens til sådanne patenter, varemærker, ophavsrettigheder og andre immaterielrettigheder, uanset om de er registreretellerej.razernaga produktet(''produktet'')kanværeforskelligfrabilleder,derergengivet påindpakningellerandresteder.razerpåtagersigintetansvarforsådanneforskelleellerforeventuelle fejlidennesoftware,vejledningellerhjælpefil.oplysningerneherikanændresudenforudgåendevarsel. SOFTWARELICENS Aftale. Razer VIL KUN GIVE DEN MEDFØLGENDE SOFTWAREPROGRAM ( Software ) I LICENS TIL DIG UNDER FORUDSÆTNING AF, AT DU ACCEPTERER ALLE BETINGELSER I DENNE AFTALE. Dette er en juridiskaftalemellemdig(enindividuelslutbruger,envirksomhedellerenandenentitet)ograzer.ved atinstallere,uploade,kopiereelleranvendesoftwarenpåenhvilkensomhelstmådeacceptererduat væreunderlagtvilkåreneogbetingelserneidenneaftale.hvisduikkeacceptererbetingelserneidenne aftale, skal du undlade at installere softwarenog øjeblikkelig returnere softwarepakken og andre elementer, som er en del af dette produkt, i den originale emballage sammen med kvitteringen til købsstedetforatfåkøbetrefunderet.

27 Licenstildeling.Razergiverdigenikke ekslusiv,opsigeliglicenstilatbrugeenkopiafsoftwarenpåén computeriforbindelsemeddetprodukt,duharkøbt.dertildelesingenandrerettigheder.softwarener ibrug,hvisdenerinstalleret,herunder,menikkebegrænsettil,indlæsticomputerenspermanenteeller midlertidige hukommelse. Du må tage én sikkerhedskopi af softwaren udelukkende til eget brug. På sikkerhedskopien skal du medtage alle copyright oplysninger og andre oplysninger, der er indeholdt i softwaren, som den leveres af Razer. Installation på en netværksserver med det ene formål at distribuere softwaren internt er kun tilladt, hvis du har købt den relevante licens til hver af de netværkscomputere,somsoftwarendistribuerestil. Begrænsninger. Razer bevarer det fulde ejerskab til softwaren. Du må ikke på nogen måde direkte og/ellerindirekteforsøgeatforetagedekompilering,demontering,reverse engineering,redigeringeller opretteafledteprodukterafdensoftware,somergivetilicenstildig,undtagenidetomfanggældende lovgørdetmuligt.dumåikkepånogenmådesendesoftwarenviaetnetværk(undtagenpådenmåde, somderergivetudtrykkeligtilladelsetilafrazer)ellerelektronisk.dumåikkedirekteog/ellerindirekte overdrage softwaren undtagen ved en permanent overdragelse af det medfølgende produkt, under forudsætningafatallesoftwareopdateringererinkluderetioverdragelsen,atduikkebeholderenkopi af softwaren, og at den, som softwaren overdrages til, accepterer at være underlagt betingelserne og vilkåreneidennelicensaftale.vedovertrædelseafenhvilkensomhelstbestemmelseidenneaftalevil dine rettigheder til at bruge Softwaren automatisk blive inddraget, og alle kopier af Softwaren skal returneres til Razer eller destrueres. Razer leverer Softwaren, som den fremstår og yder ingen garanti for om brugen af Softwaren ikke vil krænke nogle immaterielle rettigheder (herunder eventuelle tredjepartsrettigheder). Razer stiller eller giver ingen garanti om repræsentation eller handling med hensyn til Softwaren eller dens virkningsfuldhed, kvalitet, egnethed til noget formål, tilfredsstillende kvalitet,elleratdenerfriforeventueldefektellerfejl.deudtryktebetingelseridetteafsnitståristedet forallegarantier,forhold,handlingerogforpligtigelser,dererunderforståetaflov,sædvaneret,sædvane, handelsbrug,almindeligpraksiso.lign.somallehermederekskluderetiheledetomfang,gældendelovgør detmuligt.

28 BEGRÆNSETTO(2)ÅRSPRODUKTGARANTI(''Begrænsetgaranti'') Begrænset garanti. Razer garanterer, at Produktet er uden materiale og fabrikationsfejl (underlagt begrænsningerne fremsat nedenfor) i en periode på op til to (2) år fra købsdatoen, betinget af, at Produktet er anvendt i overensstemmelse med alle sikkerheds og betjeningsinstruktioner, der er anbefaletheriogkorrektihenholdtilproduktetsintenderedebrugogmedrimeligvedligeholdelse. Fraskrivelser og begrænsninger. Denne garanti gælder ikke, hvis et garantikrav skyldes forkert brug, misbrug, forsømmelighed, force majeure, oversvømmelse, brand, jordskælv og andre ydre årsager, uheld,uautoriseretkommercielbrug,betjeningafproduktet,derliggerudenfordeanbefalederammer, der anbefales heri, ændring af Produktet, manglende overholdelse af instruktioner til Produktet og forkert betjening, vedligeholdelse og installation. Alle reparationer og forsøg på reparationer, der ikke foretagesafrazerellernogen,dererautoriseretafrazer,gørogsådennegarantiugyldig.garantiener ogsåugyldig,hvisetserienummerellerdatostempelerændret,ødelagtellerfjernetfradetteprodukt. Denne garanti dækker ikke kosmetiske skader, herunder, men ikke begrænset til, ridser og buler, der ikke på anden måde påvirker Produktets funktionalitet eller forringer Deres brug af Produktet. Razer yderingengarantifor,atproduktetsdriftvilforegåudenafbrydelserogfejl.idetomfang,gældendelov gørdetmuligtlevererrazerproduktet''somset''ogudennogenrepræsentationpånogenmåde. Fraskrivelsesbeføjelser. Hvis der opstår en defekt, og Razer modtager et garantikrav inden for den gældendegarantiperiode,vilrazer,uagtetdetforegående,efteregetvalgenten(a)reparereproduktet ellerdedefektedelegratisvedhjælpafnyeellergenbrugteerstatningsdele,(b)udskifteproduktetmed etnytprodukt,dererfremstilletafnyeelleranvendeligebrugtedele,ogsommindstfunktioneltsvarer tildetoprindeligeprodukt,eller(c)refunderekøbsprisenpåproduktet.dereparationer,udskiftninger ellerrefunderinger,somerangivetheri,erderesenestebeføjelsemedhensyntilproduktet.købsbevisi form af en regning, faktura, kvittering eller lignede dokument kan påkræves og fungerer som gyldigt bevismaterialeforkøbsdatoenogsomgrundlagfordengældendegarantiperiode.hvisetprodukteller endeludskiftesellererstattes,bliveretudskiftetellererstattetproduktellerdelderesejendom,ogdet, derreturnerestilrazer,bliverrazersejendom. Samledegaranti.Dengaranti,dererangivetheri,erstatterog/ellertilsidesætteralleandregarantier,og Deresbeføjelservedrørendegarantibruderudtrykkeligtbegrænsettildem,dererangivetheri.Razer

29 forhandlere, sælgere eller medarbejdere er ikke autoriseret til at udføre nogen ændringer, udvidelse eller tilføjelser til denne garanti eller til at udskifte produkter eller serviceydelser eller yde nogen repræsentationpånogenmåde. Hjælperessourcer. Se venligst hjælperessourcerne online, før du stiller en fordring under garantien Hvis Produktet stadig ikke fungerer korrekt, efter du har gjort brug af disse ressourcer, bedes du kontakte Razer via eller gennem din autoriserede distributør eller forhandler. Det kan muligvis være påkrævet, at De hjælper med fejlfindingen ved at kontrollere og efterprøve de problemer, som De har med Produktet. Muligheder for service, delenes tilgængelighed og svartiderne kan variere afhængigt af det land, hvor garantikravet indgives. De kan væreansvarligforudgiftertilleveringogekspeditionsamtafgifter,skatteroggebyrer,hvisleveringog ekspeditionafprodukteterpåkrævet,ogderpålæggesdisseudgifter. ANSVARSBEGRÆNSNINGER Razer fraskriver sig udtrykkeligt alle andre garantier i hele det omfang, gældende lov gør det muligt, herunder,menikkebegrænsettil,stiltiendegarantierforsalgbarhed,tilfredsstillendekvalitet,egnethed til et bestemt formål og ikke krænkelse af tredjepartsrettigheder med hensyn til dokumentationen og hardwaren.razererunderingenomstændighederansvarligfortabafindtægt,tabafinformationeller data,særlige,indirekteellerhændeligeskader,derpånogenmådeerafledtatsalgaf,gensalgaf,brug af eller manglende evne til brug af noget Produkt underlagt indeværende garanti. Razer er ikke ansvarlig for personskader eller dødsfald på nogen måde, selvom Razer i forvejen er blevet gjort opmærksom på denne mulighed. Hvis nogle retskredse ikke tillader begrænsning eller fraskrivelse af garantiensomnævntovenfor,gælderbegrænsningenellerfraskrivelsenmuligvisikke,ellerhvortilladt være gældende i hele det omfang, gældende lov gør det muligt. Begrænsningen eller fraskrivelsen ovenforfraskriver,begrænserellerophæverikkeogforsøgerikkeatfraskrive,begrænseellerophæve noget erstatningsansvar, der er tvungent ved lov. Begrænsningen eller fraskrivelsen ovenfor gælder desuden ikke i tilfælde af personskade eller død, hvis og kun i det omfang gældende lov pålægger et erstatningsansvar. Razers ansvar kan under ingen omstændigheder overstige indkøbsprisen på produktet.

30 GENERELT Itilfældeafnogenbetingelseheriholdesugyldigellerikke opholdeligvildetilbageværendedeleafden pågældendeprovisionogdeandreafsnitforblivegyldigeogopholdelige. Denneaftaleerunderlagtog opbyggetihenholdtillovgivningenidetland,hvorproduktetblevkøbt. OMKOSTNINGERTILANSKAFFELSEAFPRODUKTELLERSERVICE For at undgå enhver tvivl er Razer under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for anskaffelsesomkostninger, medmindre de er blevet adviseret om muligheden for sådanne skader, og Razer er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for anskaffelsesomkostninger ud over det beløb,dererbetaltfordeprodukter,dereromfattetafgarantien. BEGRÆNSEDERETTIGHEDERFORDENAMERIKANSKEREGERING Softwaren leveres kun til den amerikanske regering med begrænsede rettigheder. Den amerikanske regeringsanvendelse,reproduktionelleroffentliggørelseerunderlagtbegrænsningerfremsati48c.f.r (oktober1995),derbeståraf"CommercialComputerSoftware"(Kommercielcomputersoftware) og "Commercial Computer Software Documentation" (Dokumentation til kommerciel computersoftware),somdissetermeranvendesi48c.f.r (september1995)ogifar afsnittene og rDFARS afsnit (c)(1)(ii)ellerderesefterfølgere.Dennesoftwareer i overensstemmelse med 48 C.F.R og 48 C.F.R til (juni 1995) eller eventuelefterfølgendelovgivningogleverestilamerikanskeregeringsbrugereioverensstemmelsemed debetingelserogvilkår,dererangivetheri. FCC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING/OPLYSNINGEROMAFFALDFRAELEKTRISKOGELEKTRONISK UDSTYR FCC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING DetteudstyrertestetogbedømttilatoverholdegrænseværdierneforendigitalenhedafKlasseBi overensstemmelsemedafsnit15ifcc regulativerne.dissegrænsererdefineretforatydeenrimelig

31 beskyttelsemodskadeliginterferensvedinstallationiboligområder.udstyretgenererer,brugerogkan udsenderadiofrekvensenergiogkanmedføreskadeliginterferenspåradiokommunikation,hvisdetikke installeresogbrugesihenholdtilinstruktionerne.dererdogingengarantifor,atinterferensikkevil forekommeienbestemtinstallation.hvisudstyretmedførerskadeligeinterferensiradio ellertvsignalmodtagelse,hvilketkankonstateresvedattændeogslukkeforudstyret,opfordresbrugerentilat forsøgeafafhjælpeinterferensenpåenaffølgendemåder: Drejellerflytmodtagelsesantennen. Forøgafstandenmellemenhedenogmodtageren. Forbindudstyrettilenkontaktpåetandetkredsløbenddet,modtagerenerforbundettil. Rådspørgforhandlerenellerenerfarenradio/fjernsynsteknikeromhjælp. Dukanfindeflereoplysningerionlinehjælpesystemetpåwww.razerzone.com OverensstemmelseserklæringforCanada DetteKlasseBdigitaleapparatoverholdercanadiskICES 003. ENGLISH STATEMENTOFCOMPLIANCEWITHEUDIRECTIVE Hereby,Razer(Europe)GmbH,declaresthatthisRazerNaga LaserGamingMouseisincompliancewiththeessentialrequirementsandotherrelevantprovisionsof Directive2004/108/EC FRENCH DÉCLARATIONDECONFORMITÉAVECLESDIRECTIVESDEL'UNIONEUROPÉENNE ParlaprésenteRazer(Europe)GmbHdéclarequel'appareilRazerNaga LaserGamingMouseestconformeauxexigencesessentiellesetauxautresdispositionspertinentesde ladirective2004/108/ce

32 ITALIAN DICHIARAZIONEDICONFORMITA CONLEDIRETTIVEEU ConlapresenteRazer(Europe)GmbHdichiarachequestoRazerNaga LaserGamingMouseèconformeairequisitiessenzialiedallealtredisposizionipertinentistabilitedalla direttiva2004/108/ce DEUTSCH EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG HiermiterklärtRazer(Europe)GmbH,dasssichdieser/diese/diesesRazerNaga LaserGamingMousein ÜbereinstimmungmitdengrundlegendenAnforderungenunddenanderenrelevantenVorschriftender Richtlinie2004/108/EGbefindet. ESPAÑOL DECLARACIÓNDECONFORMIDADCONLADIRECTIVADELAUE PormediodelapresenteRazer(Europe)GmbHdeclaraqueelRazerNaga LaserGamingMousecumpleconlosrequisitosesencialesycualesquieraotrasdisposicionesaplicableso exigiblesdeladirectiva2004/108/ce PORTUGUÊS DIRECTIVADAUECOMDECLARAÇÃODECONFORMIDADE. Razer(Europe)GmbHdeclaraqueesteRazerNaga LaserGamingMouseestáconformecomosrequisitosessenciaiseoutrasdisposiçõesda Directiva2004/108/CE DANSK ERKLÆRINGOMOVERENSSTEMMELSEMEDEU DIREKTIV UndertegnedeRazer(Europe)GmbHerklærerherved,atfølgendeudstyrRazerNaga LaserGaming Mouseoverholderdevæsentligekravogøvrige relevantekravidirektiv2004/108/ef POLSKI

33 OŚWIADCZENIEOZGODNOŚCIZDYREKTYWĄUE NiniejszymRazer(Europe)GmbHoswiadcza,zeRazerNaga LaserGamingMousejestzgodnyzzasadniczymiwymogamiorazpozostałymistosownymi postanowieniamidyrektywy2004/108/ec GREEK ΜΕΤΗΝΠΑΡΟΥΣΑRazer(Europe)GmbHΔΗΛΩΝΕΙΟΤΙRazerNaga LaserGamingMouseΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙΠΡΟΣΤΙΣΟΥΣΙΩΔΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΚΑΙΤΙΣΛΟΙΠΕΣΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΤΗΣΟΔΗΓΙΑΣ2004/108/EK ThefullDeclarationofConformitycanberequestedviathefollowing: Company:Razer(Europe)GmbH Address:WinterhuderWeg82,D 22085Hamburg,Germany E English CorrectDisposalofThisProduct(WasteElectrical&ElectronicEquipment) (ApplicableintheEuropeanUnionandotherEuropeancountrieswithseparatecollectionsystems) Thismarkingshownontheproductoritsliterature,indicatesthatitshouldnotbedisposedwithotherhouseholdwastesatthe endofitsworkinglife.topreventpossibleharmtotheenvironmentorhumanhealthfromuncontrolledwastedisposal,please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for detailsofwhereandhowtheycantakethisitemforenvironmentallysaferecycling.businessusersshouldcontacttheirsupplier andcheckthetermsandconditionsofthepurchasecontract.thisproductshouldnotbemixedwithothercommercialwastes fordisposal.

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLDET AF ÆSKEN 2. SYSTEMKRAV

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLDET AF ÆSKEN 2. SYSTEMKRAV BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Systemkrav 2. INDHOLDET AF ÆSKEN 3. Installation/Registrering/Teknisk support 4. Vigtige funktioner 5. Sådan bruges kontrolenheden til Razer Megalodon 6. Sikkerhed

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Norton TM AntiVirus Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

shape fitting technology HARMONY Cushion Operations Manual

shape fitting technology HARMONY Cushion Operations Manual HARMONY Cushion Operations Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read instructions and save for future reference. PROVEEDOR: Este manual

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere