Blicherskolen ombygninger Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Indholdsfortegnelse...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blicherskolen ombygninger Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Indholdsfortegnelse..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Byggesagen Generelt Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Projektorganisation Projektmaterialet Generelt Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Fælles værktøjer Bygherreformularer Digital kommunikation Pålæg Arbejdsklausul Udenlandsk arbejdskraft Referencer Generelt Bekendtgørelser Cirkulærer Mål og tolerancer AB Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og -vejledninger Myndighedstilladelser og -anmeldelser Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsforhold Generelt Aflåsning Vagtordning Tyverisikring Skiltning... 14

2 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Materialeopbevaring Forsyning til byggeplads Generelt Vand og afløb El Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Information til tredjemand Midlertidig drift Vejrligsforanstaltninger Generelt Vintermøder Udtørring af bygning Rengøring Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Kvalitetsledelse Generelt Byggeledelsen Byggemøder Kvalitetsplan Projektgennemgangsmøde Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation D&V-dokumentation Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering Tidsstyring Generelt Tidsplan Vejrligsdage... 18

3 1. Orientering Side : 3/18 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/ er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner 1.3 Byggesagen Generelt Byggeobjekt Mindre bygningsændringer i kontor- og personaleområde Indbygning af lift/elevator mellem etagerne Sagsidentifikation Caspersen & Krogh A/S, sag nr.: Reeholm & Bredahl A/S, sag nr.: Entrepriser/arbejder Byggesagen udføres i hovedentreprise, opdelt på nedenstående arbejder (i parentes er angivet de forkortelser for de pågældende arbejder, der kan være anvendt i beskrivelsestekster): Nedbrydning (NE) Beton, pladsstøbt (BT) Murværk (MU) Træ, døre, lofter (TØ) Fuger (FU) Gulve (GU) Inventar (IN) VVS-anlæg (VVS) El (EL) Elevator (EV) Maling (MA) Bygherreleverancer Ad stk. 2. Entreprenørens påtale af fejl og/eller mangler skal ske inden anvendelse og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen. 1.4 Projektorganisation Bygherre Randers Kommune Skoleforvaltning Laksetorv, 8900 Randers C Kontakt: Ejendomsservice, Lars Ole Markvardsen

4 1. Orientering Side : 4/18 Byggepladsadresse Blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Kontakt: Serviceleder Lars Kjærulff Christensen Byggeadministration Bygherren Totalprojekt, byggeledelse, fagtilsyn Totalrådgiver, arkitekt- og landskabsarkitekt (projekt, fagtilsyn, byggeledelse): Caspersen & Krogh A/S, arkitekter MAA Kontakt: Hans Christian Caspersen Tøjhushavevej Randers C Tlf med følgende underrådgivere: Konstruktions- el- og vvs-ingeniør (projekt, fagtilsyn): Reeholm & Bredahl A/S, rådgivende ingeniører Kontakt: Kristen Kragh Arbejdsmiljøkoordinator Arbejdsmiljøkoordinator (p) (projekteringsfase) Caspersen & Krogh A/S, arkitekter MAA Arbejdsmiljøkoordinator (b) (udførelsesfase) Bygherrens forpligtelser i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af overdrages til entreprenøren. 1.5 Projektmaterialet Generelt Projektmaterialet består af følgende: Nærværende byggesagsbeskrivelse Summarisk arbejdsbeskrivelse Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse

5 1. Orientering Side : 5/ Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller 1.6 Fælles værktøjer Bygherreformularer Digital kommunikation Projektweb 1.7 Pålæg standard Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende. 1.8 Udenlandsk arbejdskraft

6 2. Referencer Side : 6/18 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende 2.2 Bekendtgørelser BEK om anvendelse af IKT, offentligt: Bekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2013 om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. 2.3 Cirkulærer Fastpriscirkulæret: Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. med senere ændringer Cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. ILO-konvention nr. 94: Cirkulære nr af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Beskæftigelsesministeriet. 2.4 Mål og tolerancer

7 3. AB 92 Side : 7/18 3. AB 92 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Bygherrens udbud Ad 2, stk. 2 - tilføjelse Udbudsmaterialet forudsætter, at tilbudsgiverne på stedet gør sig bekendt med lokale forhold, der kan have betydning for entreprisens udførelse. Deltagelse i besigtigelsesgennemgang på stedet jf. udbudsbrev er obligatorisk. Senere økonomiske krav som følge af forhold, som var erkendelige på besigtigelsestidspunktet, vil ikke blive anerkendt. Ad 2, stk. 6 - tilføjelse Tilbud skal afleveres på de udsendte tilbudslister. Tilbud, hvor tilbudslisten ikke er udfyldt som tilsigtet, kan tilsidesættes som ikke-konditionsmæssige. Ad 2, stk. 7 - tilføjelse Hvis evt. tillægs- eller fradragspriser skal tillægges samme vægt som hovedtilbudssummen vil dette fremgå af tilbudslisten, og sådanne priser vil blive læst op ved licitationen. Entreprenørens tilbud Ad 3 generelt - tilføjelse Evt. forbehold skal anføres på tilbudslisten. Vedlagte standardforbehold skal bære tilbudsgiverens navn og adresse. Hvis entreprenørens tilbud omfatter leverancer, for hvilke undtagelsesbestemmelsen i 10 stk. 5 vil være gældende, skal dette for alle sådanne leverancer oplyses ved tilbudsafgivelse med angivelse af, hvilke leverancer der er tale om. Anvendelse af undtagelsesbestemmelsen i stk. 5 vil blive kapitaliseret af bygherren ved sammenligning af tilbud med og uden anvendelse af undtagelsesbestemmelse. Entrepriseaftalen Ad 4, stk. 1 - tilføjelse Skriftlig accept meddeles af bygherren. Kun forbehold, der er nævnt i accepten har gyldighed. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. Ad 5, stk. 2 - tilføjelse Entreprenøren kan kun give transport på sit samlede tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut med betalingsadresse i Danmark. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse

8 3. AB 92 Side : 8/18 6. Bygherrens sikkerhedsstillelse Ad 7 - ændring Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring Ad 8, stk. 1 - tilføjelse Anmodning om entreprenørens (og evt. underentreprenørers) medtagelse som sikrede på bygherrens forsikringspolice skal fremsættes samtidig med tilbudsafgivelse. Ved en sådan medforsikring påhviler betaling af selvrisiko den skadelidte for så vidt angår bygningsdele, som entreprenøren ikke har afleveret. Ved skader på bygningsdele, som ikke er omfattet af entreprenørens kontrakt (eks. bygningsdele ved om- og tilbygning), påhviler betaling af selvrisiko entreprenøren i det omfang, skadesårsag kan henføres til denne. Ved forsikringsskader i forbindelse med "varmt arbejde" udgør selvrisikoen 10% af forsikringssummen, dog min. kr ,- og maks pr. skade. Denne forhøjede selvrisiko bortfalder dog, hvis det kan godtgøres, at skaden er sket, uanset at Brandteknisk Vejledning nr. 10 har været fulgt. Betaling af selvrisiko ved forsikringsskader i forbindelse med "varmt arbejde" påhviler skadevolder, uanset om der er tale om medforsikring jf. ovenstående eller alene sædvanlig brand- og stormskadeforsikring. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning Ad 9, stk. 1 - tilføjelse Betingelser for tidsstyring er anført i afsnit 7, Tidsstyring. Entreprenørens ydelse Ad 10 stk. 1 - tilføjelse I henhold til ILO-konvention 94 har entreprenøren pligt til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese dette krav. Bygherren er berettiget til at kræve dokumentation for, at entreprenøren overholder denne forpligtelse. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Ad 11, generelt - tilføjelse Betingelser for div. kvalitetsledelses-ydelser er anført i afsnit 6, Kvalitetsledelse

9 3. AB 92 Side : 9/18. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse Ad 14, stk. 2 - tilføjelse Senest 5 arbejdsdage efter, at bygherren har meddelt ønske om ændring i entreprisen skal entreprenøren fremsætte evt. krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Ændringer, der resulterer i mer- eller mindreydelser, må ikke igangsættes, før der foreligger en underskrevet aftaleseddel. Ad 14, stk. 5 - tilføjelse Entreprenøren skal acceptere de ændringer i arbejdets omfang, som fuld udnyttelse af tilbudslistens fradragspriser medfører. Forhold til myndigheder 13. Ændringer i arbejdet 14. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15. Fortidsminder 16. Bygherrens tilsyn Ad 17, stk. 1 - tilføjelse Bygherrens tilsyn udføres som anført i afsnit 2.5, Projektorganisation. Tilsynet skal have adgang til entreprenørens lagre og produktionssteder (herunder også sådanne, der befinder sig hos underleverandører/-entreprenører). Tilsynet skal have lejlighed til at foretage den ønskede besigtigelse og til at gennemgå entreprenørens kontroldokumentation. Ad 17, stk. 2 - tilføjelse Tilsynet har ikke fast ophold på pladsen, men kan tilkaldes med maks. 1 arbejdsdags varsel. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Byggemøder 19. Samvirke med andre entreprenører Ad 20 Alle arbejder på byggepladsen er omfattet af nærværende hovedentreprise. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21.

10 3. AB 92 Side : 10/18 D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling Ad 22, stk. 1 - tilføjelse Acontobegæring ekspederes af bygherren 1 gang om måneden. Acontobegæring skal være byggeledelsen i hænde senest d. 01. Udbetaling finder sted senest 15 arbejdsdage efter denne dato. Acontobegæringer, der indkommer senere end d. 01. henligger ubetalte til efterfølgende måneds udbetaling. Mer- eller mindreydelsers afregning må ikke sammenblandes med acontobegæringer men følger i øvrigt samme retningslinjer som gælder for disse. Slutregning udbetales senest 15 arbejdsdage efter modtagelse eller afsluttet mangelafhjælpning. Ad 22, stk. 6 - tilføjelse Entreprisen udføres til fast pris. Fastpriskravet dækker tidsrummet fra tilbudsafgivelse og til aflevering. Muligheden for regulering af entreprisesummen begrænser sig således til tilfælde som beskrevet i Bygge- og boligstyrelsens cirkulære om pris og tid af og 9. Regulering sker i givet fald efter reglerne i bilagene til nævnte cirkulære. Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Ad 24, stk. 1, pkt. 4 - tilføjelse Grundlag for fristforlængelse som følge af forhold, nævnt i pkt. 4 er anført i afsnit 8, Tidsstyring. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Ad 25, stk. 1 - tilføjelse Dagboden udgør pr. arbejdsdag 3 o/oo af entreprisesummen, ekskl. moms. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse Ad 27, generelt - tilføjelse Krav om godtgørelse skal fremsættes på førstkommende byggemøde efter forsinkelse er konstateret. F. Arbejdets aflevering

11 3. AB 92 Side : 11/18 Afleveringsforretningen 28. Afleveringsprotokol 29. G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet 30. Mangler påvist ved afleveringen 31. Mangler påvist efter afleveringen 32. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. 33. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 34. Entreprenørens ansvar for følgeskader 35. Mangelansvarets ophør 36. H. 1- og 5-års eftersyn 1-års eftersyn års eftersyn 38. Fælles regler for eftersyn 39. I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret 40. Entreprenørens hæveret 41. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. 42. En parts død 43.

12 3. AB 92 Side : 12/18 Fælles regler om ophævelse 44. J. Tvister Syn og skøn 45. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. 46. Voldgift 47.

13 4. Byggeplads Side : 13/18 4. Byggeplads 4.1 Generelt Ad stk. 1, ændringer, tilføjelser Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads, herunder ydelser opregnet i dokument "Arbejdsmiljø + grundlag for PSS", skal være indeholdt i hovedentreprisen. Hvor der i byggesags-basisbeskrivelsen og i Arbejdsmiljø + grundlag for PSS er anvendt termen "entreprenørerne", "de respektive entreprenører", "den enkelte entreprenør" eller lign., læses dette som "entreprenøren". Generelt for byggepladsydelser gælder, at entreprenøren har metodefrihed ved disponeringen af disse. Hvor der i efterfølgende underpunkter under pos. 4 således ikke er anført noget, betyder dette, at den pågældende ydelse udføres efter metode og i omfang entreprenørens eget skøn, dog min. således at gældende myndighedskrav og forskrifter skal være opfyldt. Når der i basistekst er anført, at forholdet fremgår af byggepladstegning, betyder dette, at det fremgår af den byggepladstegning, som entreprenøren fremstiller til imødekommelse af myndighedskrav og egne behov. 4.2 Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og -vejledninger Myndighedstilladelser og -anmeldelser Ad stk. 2, ændring Entreprenøren foretager anmeldelse til Arbejdstilsynet. 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Ad stk. 1 og 2, tilføjelse Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved besigtigelsesmøde forud for prissætningen. Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af entreprenøren, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. Entreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt bygherrerepræsentant. 4.4 Eksisterende forhold Ad stk. 1, 2 og 3, tilføjelse De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegning jf. tegningsfortegnelse.

14 4. Byggeplads Side : 14/ Bygherrens afsætninger 4.6 Byggepladsforhold Generelt Udbudsmaterialets tegningsmateriale, indeholder alene oplysninger om udstrækningen af det areal, der kan anvendes til byggeplads samt bestående forhold herpå. Blivende byggepladstegning udarbejdes af entreprenøren på basis af udbudsmaterialets tegningsmateriale Aflåsning Entreprenøren forestår den daglige åbning kl. 7 og aflukning kl. 16 af byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre og porte Vagtordning Tyverisikring Skiltning Materialeopbevaring 4.7 Forsyning til byggeplads Generelt Vand og afløb Ad stk. 1 og 2, tilføjelse Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyning til byggebrug og evt skurby. afløb fra evt skurby. interimsvand-installation til- og afløb fra evt fælles skurvogne El Ad stk. 1 og 2, tilføjelse Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug. etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til evt fælles skurvogne Elforbruget på byggepladsen betales af bygherren. 4.8 Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Ad stk. 1-5, tilføjelser Ved forhandling af detaljeret tidsplan vil der blive pålagt enkelte dage, hvor der ikke må arbejdes i udvalgte områder af byggepladsen. Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle brugere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten, når bygningen er i brug.

15 4. Byggeplads Side : 15/18 Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler: Entreprenøren forestår administration af nøgler Information til tredjemand Midlertidig drift Entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens udendørs arealer tage hensyn til: Skole og skolegård i drift Entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i bygningerne tage hensyn til: Skole i drift 4.9 Vejrligsforanstaltninger Generelt Vintermøder Udtørring af bygning Entreprenøren sørger for udtørring/opvarmning af bygningen. Sådanne foranstaltninger må alene iværksættes med baggrund i dokumenterede fugt- og temperaturforhold, som er til hinder for korrekt arbejdsudførelse, og da kun efter aftale med byggeledelsen Rengøring Slutrengøring, lokalisering, omfang Slutrengøring omfatter følgende emner i alle lokaler: Sanitetsudstyr vaskes/aftørres Støv og pletter på vægge, døre og dørkarme aftørres Lavthængende lamper aftørres Skabe udvendig og indvendig aftørres Vindueskarme vaskes/aftørres Radiatorer aftørres Øvrigt inventar aftørres Højtsiddende armaturer, rør og kanter aftørres Gulve vaskes Paneler aftørres Persienner aftørres Spejle vaskes/poleres Vinduesglas vaskes/poleres indvendigt og udvendigt.

16 5. Omgivende miljø Side : 16/18 5. Omgivende miljø 5.1 Generelt 5.2 Støj 5.3 Vibrationer 5.4 Støv 5.5 Emissioner til atmosfæren

17 6. Kvalitetsledelse Side : 17/18 6. Kvalitetsledelse 6.1 Generelt 6.2 Byggeledelsen 6.3 Byggemøder Ad stk. 1., tilføjelse Byggemøder med deltagelse af byggeledelsen afholdes efter nærmere aftale under hensyntagen til, at byggeperioden strækker sig over sædvanlig sommerferietid. Som udgangspunkt forventes byggemøder dog afholdt med maksimum 2 ugers interval. 6.4 Kvalitetsplan Byggemøder internt i hovedentreprisen forventes afholdt ugentligt og byggeledelsen skal holdes løbende orienteret om indhold og beslutninger fra disse møder. 6.5 Projektgennemgangsmøde Ad stk. 2, tilføjelse Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 1 arbejdsdag inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 6.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation Ad stk. 1, 2 og 3, tilføjelse Kontroldokumentation skal afleveres digitalt D&V-dokumentation Ad stk. 1 og 2, tilføjelse D&V-dokumentation skal afleveres digitalt 5 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. 6.7 Aflevering 6.8 Kvalitetssikring efter aflevering

18 7. Tidsstyring Side : 18/18 7. Tidsstyring 7.1 Generelt 7.2 Tidsplan Ad stk. 1, ændring Udbudstidsplan foreligger ikke. Entreprisen udføres inden for en tidsramme med byggestart (indbygning af elevator/lift kan efter nærmere aftale påbegyndes tidligere) -og aflevering Inden for nævnte tidsramme skal følgende færdiggørelsestidspunkter for deletaper respekteres Lærerværelsesområdet Elevator/lift Kontorområde Forsinket passage af disse deletaper er dagbodsudløsende på samme måde som forsinket aflevering. Ad stk. 2, tilføjelse Omfatter entreprisen udførelse af arbejder, der medfører særlig fare jf. kap. 5, skal entreprenørens detailtidsplan disponeres således, at udførelsen af sådanne aktiviteter med hensyn til lokalitet og tid afgrænses fra byggepladsens øvrige aktiviteter på en arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde. Ad stk. 3 og 4, ændring, tilføjelse Entreprenøren skal umiddelbart efter bygherrens accept udarbejde en endelig, detaljeret tidsplan for byggeriet inden for ovennævnte tidsramme og med angivelse af anførte deletaper. Denne tidsplan skal afleveres til byggeledelsen til godkendelse senest 5 arbejdsdage før byggestart. I kontraktperioden skal entreprenøren løbende revidere tidsplanen samt indhente byggeledelsens godkendelse heraf. Hvis entreprenøren ikke overholder en færdiggørelsesfrist i henhold til tidsplanen, skal dette snarest - og senest på førstkommende byggemøde efter problemets opståen - meddeles byggeledelsen. 7.3 Vejrligsdage Ikke aktuelt

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Dokument Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/25. Indholdsfortegnelse... 1

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Dokument Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/25. Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse Side : 1/25 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Byggesagen... 4 1.2.1 Generelt... 4 1.2.2 Entrepriser/arbejder... 4 1.3 Projektorganisation... 5 1.4 Projektmaterialet...

Læs mere

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse...

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 en... 1 1.2.1 Generelt... 1 1.2.2 Entrepriser/arbejder...

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus

BYGGESAGSBESKRIVELSE. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus BYGGESAGSBESKRIVELSE Multihal Aarhus Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus April 2015 Indholdsfortegnelse Side :1/17 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Projektspecefik byggesag

Projektspecefik byggesag 1 af 23 Projektspecefik byggesag Beskrivelse - byggesag 2 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Orientering 1.1 Generelt 1.2 Byggesagen 1.2.1 Generelt 1.2.2 Entrepriser/arbejder 1.2.3 Bygherreleverancer 1.3 Projektorganisation

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Byggesag R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Byggesag R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.010 R2.00 2016-07-08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende version

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Vedr.: Vordingborg kommune, Skovhusevej Emne.: Udbudsbrev

Vedr.: Vordingborg kommune, Skovhusevej Emne.: Udbudsbrev Til de bydende. DONG Energy Sales & Distribution A/S Tekniker byen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 72 10 20 30 Fax +45 99 55 40 71 www.dongenergy.dk CVR-nr. 20 21 44 14 15. juni 2016 Vores ref. Mogens Thomsen

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND FAGENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE DATO: 2015-04-16 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/38 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH Godkendt: MO Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92)

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset Frederiksberg Ejendomme Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/direktør Nicoline Holmblad og projektleder Ib Hørning, som er

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Fonden Amager Bakke Skicenter BSB Byggesagsbeskrivelse Kontraktbilag 1

Fonden Amager Bakke Skicenter BSB Byggesagsbeskrivelse Kontraktbilag 1 BSB Byggesagsbeskrivelse Kontraktbilag 1 Udarbejdet af : RH Dokumentnavn : BSB Dato : 2017-03-06 Revision : Revisionsdato : Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT BYGGESAGSBESKRIVELSE

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT BYGGESAGSBESKRIVELSE TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT BYGGESAGSBESKRIVELSE Skorpeskolen Princip illustration Byggesagsbeskrivelse Dateret: 01.04.2017 Totalentreprise Dato : 01.04.2017 Byggesagsbeskrivelse Side : 1/22 Kapitel

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A B.1 BYGGESAGSBESKRIVELSE (BSB) SAGSNR.: 25182-02 DATO: 14.11.2013

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89.

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. 1. Parterne Undertegnede Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, på vegne af Partnerskabet for Mimersgadekvarteret mellem Realdania og Københavns

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE 3 SKOLERS NYE FAGLOKALER Fagentreprise

BYGGESAGSBESKRIVELSE 3 SKOLERS NYE FAGLOKALER Fagentreprise 30019 - NORDVESTSKOLEN EN 30020 - SKOLEN VED RØNNEBÆR ALLÉ 30021 - TIBBERUPSKOLE BYGGESAGSBESKRIVELSE 3 SKOLERS NYE FAGLOKALER Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 08.05.2017 rev 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 Provas - Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: Side A. Aftalegrundlaget... 1 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse

Byggesagsbeskrivelse Århus Universitetshospital Skejby Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( bygn. F- G H ) Byggesagsbeskrivelse 26.06.2009 GENNEMGÅENDE RÅDGIVER: Rådgivergruppen DNU Hedeager 3 8200 Århus N Byggesagsbeskrivelse

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT-Plus Bolig, Poul Paghs Gade ENTREPRISEKONTRAKT

ENTREPRISEKONTRAKT-Plus Bolig, Poul Paghs Gade ENTREPRISEKONTRAKT ENTREPRISEKONTRAKT i henhold til AB 92 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 114 Poul Paghs Gade Vælg et element. I det følgende kaldet Bygherren

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Børge Jakobsen & Søn A/S (advokat Martin Rømer, Ringsted) mod Sorø Kommune (advokat

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer Revideret 1. juni 2015 AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer AB 92 A. Aftalegrundlaget Københavns Universitets tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

AB92. Aftalegrundlaget

AB92. Aftalegrundlaget AB92 Aftalegrundlaget A. Aftalegrundlaget... 1 Almindelige bestemmelser... 1 Bygherrens udbud... 1 Entreprenørens tilbud... 1 Entrepriseaftalen... 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v...

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN Per Brask 26/5/2016 22.58 Slettet: XXX Udkast 26. januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 1 2. AB92 MED TILFØJELSER

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015 HILLERØD KOMMUNE Præciseringer og fravigelser til AB92 Revideret: Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A.AFTALEGRUNDLAGET... 5 Bygherrens udbud... 6 Entreprenørens tilbud... 7 Entrepriseaftalen... 8 Overdragelse

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/17 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 22. april 2013 J.nr.: AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser Januar 2014 DAB Standard AB 92 med tilføjelser / fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Byggeopgaver udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af

Læs mere

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer ABT 93 Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer Senest ajourført den 23. juni 2014 A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse

Læs mere