HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling den 17. april I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Sørensen, Per Walsøe, Poul Søgaard, Jens Peter Christensen og Hanne Schmidt. Påstande Appellanten, TrygVesta Forsikring A/S, der den 2. juni 2010 i overensstemmelse med landsrettens dom har betalt erstatning til A med kr. svarende til differencen ved et erhvervsevnetab på 65 %, har som sin endelige påstand påstået stadfæstelse af dommen. Indstævnte, Finansforbundet som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at TrygVesta yderligere skal betale principalt kr., subsidiært kr., med procesrente fra den 23. maj Beløbet på kr. i Finansforbundets principale påstand udgør differenceerstatning ved opgørelse af erstatning efter erstatningsansvarsloven på grundlag af et erhvervsevnetab på 80 % og af erstatning efter arbejdsskadesikringsloven på grundlag af et erhvervsevnetab på 65 % med fradrag af de beløb, der tidligere er betalt af TrygVesta, herunder beløbet på kr. Beløbet på kr. i den subsidiære påstand er det tilsvarende tal ved opgørelse af erstat-

2 - 2 - ning efter arbejdsskadesikringsloven på grundlag af et erhvervsevnetab på 80 %. Parterne er enige om størrelsen af de nævnte beløb. Supplerende sagsfremstilling Arbejdsskadestyrelsen har i en udtalelse af 23. december 2009 om erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarsloven udtalt bl.a.: Vurdering Erhvervsevnetabet er vurderet til 65 procent, jf. erstatningsansvarslovens 5 Vi er ved brev af 11. september 2008 blevet bedt om en udtalelse om erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarslovens 10. Sagen har været forelagt for styrelsens neurokirurgiske speciallægekonsulent samt styrelsens psykiatriske speciallægekonsulent, som har medvirket ved sagens vurdering. Begrundelse for erhvervsevnetab Vi har lagt vægt på sagens lægelige, sociale og økonomiske oplysninger, herunder især oplysninger fra - Skat, - Solrød Kommune, - As tidligere arbejdsgiver samt - A selv. Vi har endvidere inddraget Retslægerådets udtalelse af 19. april Erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven skal kompensere for den indtægtsnedgang, som skyldes skadens følger. Vi skal vurdere, hvad A ville kunne tjene, hvis skaden ikke var sket og sammenholde det med hans indtægtsmuligheder med skaden. Der ydes kun erstatning for tab af erhvervsevne, hvis indtægtstabet er 15 procent eller derover. Vi har ved vurderingen af erhvervsevnetabet lagt vægt på, at A forud for uheldet havde en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. På tidspunktet for skadens indtræden arbejdede A uanset hans forudbestående gener på fuld tid uden skånehensyn. Hans gennemsnitlige årlige lønindkomst hos Codan Forsikring i skadesåret og årene forud for skaden svarer opreguleret til 2009 niveau til en lønindkomst på over kr.

3 - 3 - Vi har lagt vægt på, at A efter uheldet forsøgte at genoptage sit hidtidige arbejde, men måtte opgive dette som følge af sønnens uheld. Han blev efterfølgende bevilget førtidspension pr. 1. januar Det skal bemærkes, at vi ikke er bundet af kommunens vurdering vedrørende tilkendelse af førtidspension, som sker efter lov om social pension på grundlag af en samlet vurdering af de helbredsmæssige og sociale forhold. Vi skal efter erstatningsansvarsloven alene lægge vægt på følgerne efter aktuelle ulykkestilfælde. Pensionen er tilkendt på baggrund af den samlede helbredstilstand, som udover ulykkens følger inkluderer følger efter forudbestående forvridninger af halshvirvelsøjlen samt depression. Ved vores vurdering af erhvervsevnetabet har vi i overensstemmelse med afgørelse fra Ankestyrelsen af 29. juli 2005 lagt vægt på, at A har gener efter uheldet den 23. maj 2002 i form af følger efter forvridning af halshvirvelsøjlen. Vi har endvidere lagt vægt på, at der er tale om forværring af en forudbestående tilstand, ligesom det er vores vurdering, at det ikke i tilstrækkeligt omfang er sandsynliggjort, at den efterfølgende depressionstilstand er en følge af aktuelle uheld. Vi har i den forbindelse været opmærksomme på udtalelse fra Retslægerådet af 19. april Vi vurderer, at A på grund af den samlede helbredstilstand, er begrænset i at varetage et arbejde i normalt omfang. Det er vores vurdering, at aktuelle uheld er den væsentligste årsag til, at han er udtrådt af arbejdsmarkedet og overgået til førtidspension. Vi finder dog, at de psykiske gener i et ikke ubetydeligt omfang har været medvirkende årsag. Det er vores vurdering, at As mulighed for efter skaden at erhverve sig indkomst ved erhvervsarbejde set i forhold til den indtjening, han havde før skaden, er væsentligt begrænset. Vi vurderer As samlede erhvervsnedsættelse til skønsmæssigt 80 procent. Endvidere vurderer vi, at skønsmæssigt 4/5-dele heraf kan henføres til følger efter ulykken den 23. maj På denne baggrund har vi fastsat det varige erhvervsevnetab som følge af ulykken til skønsmæssigt 65 procent. Arbejdsskadestyrelsen har endvidere den 18. maj 2010 besvaret parternes supplerende spørgsmål til udtalelsen således: Spørgsmål 1 1. Styrelsen bedes oplyse om man er uenig i Retslægerådets vurdering af årsagssammenhæng mellem færdselsuheldet den 23. maj 2002 og As helbredstilstand og funktionstab i dag. Der henvises navnlig til Rådets besvarelse af spørgsmål 5. Styrelsen bedes begrunde sit svar.

4 - 4 - Retslægerådets svar er indgået i grundlaget for sagens vurdering, men det ligger uden for vores opgave at forholde os til, om vi er uenige med Retslægerådet. Retslægerådet har i spørgsmål 5 foretaget en vurdering af, i hvor høj grad As helbredstilstand og funktionstab kan tilskrives uheldet den 23. maj Vi finder ikke, at der er noget modstridende i Retslægerådets besvarelse af dette spørgsmål og vores vurdering af erhvervsevnetabet, hvorefter der er foretaget fradrag for konkurrerende lidelse. Spørgsmål 2 2. Styrelsen bedes oplyse, om den vejledende udtalelse skal forstås sådan, at A når bortses fra følgerne efter færdselsuheldet den 23. maj 2002 under alle omstændigheder havde et erhvervsevnetab på 15 % for følgerne efter uheldene i 1987, 1990 og 1993 samt den efterfølgende depression (de forudbestående og konkurrerende lidelser). Ved vores vurdering af 23. december 2009 er der i erhvervsevnetabet foretaget et fradrag for konkurrerende lidelse på 15%. Fradraget er begrundet i den efterfølgende opståede depression, der efter vores opfattelse hovedsagelig må henføres til sønnens trafikulykke i november Spørgsmål 3 3. Styrelsen bedes uddybe de overvejelser, der ligger til grund for fastsættelsen af erhvervsevnetabet for de forudbestående og konkurrerende lidelser, herunder med oplysninger om, hvor meget A ville kunne arbejde/indtjene, havde det ikke været for ulykken den 23. maj Styrelsen bedes særskilt oplyse, med hvilken vægt den i bilag H indeholdte oplysning om, at A før ulykkestidspunktet den 23. maj 2002, var gået ned i arbejdsbyrde, er indgået i Styrelsens skønsafvejning. Der er i sagen oplysninger om, at A har været udsat for tidligere skader i 1987, 1990 og Vi er ikke bekendt med, at disse skader skulle have medført en påvirkning af As erhvervsevne. Vi har i den forbindelse bemærket, at det fremgår af de kommunale oplysninger i bilag H, at A var gået ned i arbejdsbyrde før aktuelle ulykkestilfælde. Vi har endvidere bemærket, at A før aktuelle uheld havde gener som følge af hans forudbestående forhold. Vi har imidlertid ved vurderingen af erhvervsevnetabet lagt vægt på, at såvel A selv som hans tidligere arbejdsgiver har angivet, at A før uheldet arbejdede på fuld tid uden skånehensyn. Ved vores vurdering har vi taget udgangspunkt i As indtægt de sidste 3 år før skaden. Vi har ikke grundlag for at antage, at de tidligere skader skulle kunne medføre fradrag i erhvervsevnetaget ved vurderingen d. 23. december For så vidt angår de konkurrerende forhold henvises til besvarelsen af spørgsmål 2. Spørgsmål 4 og 5

5 Styrelsen bedes oplyse, om Styrelsen finder, at der ikke var udsigt til, at A kunne følge planen om at øge sin arbejdstid fra ca. 33 % til 50 % ved årsskiftet 2002/2003, havde det ikke været for sønnens uheld. Såfremt Styrelsen ikke finder at A kunne have fulgt planen, bedes Styrelsen begrunde sit svar. 5. Såfremt spørgsmål 4 besvares benægtende bedes Styrelsen oplyse, om Styrelsen finder, at As arbejdsmængde før sønnens uheld (ca. 33 % med skånehensyn) svarede nogenlunde til hans funktionsevne i et varigt perspektiv. Vi har vurderet det varige erhvervsevnetab efter ulykken i maj 2002 til 65%, hvilket er udtryk for en varig erhvervsevnenedsættelse på ca 2/3. Efter skaden i maj 2002 genoptog A i september/oktober sit arbejde med et timetal på ca. 30%. Om timetallet senere kunne have været forøget, såfremt sønnens uheld ikke var sket, kan vi ikke vide. Det er dog vores vurdering, at der ikke er grundlag for at antage, at A efter ulykken i maj 2002 ville kunne have forøget sit timetal så meget, at erhvervsevnetabet kunne vurderes til fx. 50%. Spørgsmål 6 Styrelsen bedes beskrive hvilke overvejelser, der ligger bag vægtningen med 4/5 til uheldet den 23. maj Styrelsen bedes i den forbindelse uddybe hvad der menes med at de psykiske gener i et ikke ubetydelig omfang har været medvirkende årsag til As overgang til førtidspension. Vi har vurderet det samlede erhvervsevnetab til 80 %, og vi finder, at hovedårsagen hertil er ulykken fra maj Der skete en forværring af As situation efter sønnens ulykke i november 2002 og denne forværring må tillægges vægt ved vurderingen. Set i et varigt perspektiv har vi skønnet fradraget som følge af forværringen til 1/5 af de 80%. Spørgsmål A I relation til Arbejdsskadestyrelsens svar på advokat Christina Neugebauers spørgsmål 1 og 2 bedes oplyst, om det er Arbejdsskadestyrelsens opfattelse, at følgerne efter uheldene i 1987, 1990 og 1993 ville have forværret hans indtægtsevne, som den forelå på tidspunktet for færdselsulykken, 23. maj 2002, hvis ikke færdselsulykken den 23. maj 2002 var overgået ham, og i givet fald med hvilken begrundelse? Som det fremgår ovenfor særligt i svaret på spørgsmål 3 kan spørgsmålet besvares benægtende. Spørgsmål B Ligeledes i relation til Arbejdsskadestyrelsens svar på de nævnte spørgsmål 1 og 2 bedes oplyst, om det er Arbejdsskadestyrelsens opfattelse, at A ville have pådraget sig en varig erhvervsevnenedsættelse som følge af depression, uanset om arbejdsskaden den 23. maj 2002 var overgået ham, herunder om han ville have pådraget sig en varig depression som følge af den ulykke, hans søn var involveret i november 2002, hvis han havde været i stand til at hjælpe sønnen og den øvrige familie tilstrækkeligt, således

6 - 6 - som han har forklaret i dommen side 15, jf. tillige udtalelse af 25. marts 2003 fra Svend Ostenfeld, og således ikke blot en forbigående depression? Vi finder, at der sker en varig forværring af As situation efter sønnens ulykke i november Vi finder ikke, at forværringen alene kan forklares som en forbigående depression. Spørgsmål C I relation til Arbejdsskadestyrelsens svar på advokat Christina Neugebauers spørgsmål 3 skal indledningsvis bemærkes, at A ikke havde nogen nedsat arbejdsbyrde; nedsat arbejdsmæssigt omfang, eller nedsat lønindtægt forud for skaden i maj 2002, hvilket da også er bekræftet af arbejdsgiveren, jf. Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse. Såfremt det er Arbejdsskadestyrelsens opfattelse, at der på trods heraf skal tillægges den i bilag H indeholdte oplysning den betydning, at A havde en nedsat erhvervsevne inden arbejdsskaden, bedes oplyst, om dette i givet fald er en oplysning, der har betydning for erhvervsevnetabsprocenten eller snarere relevans for betydningen af den årsløn, der sammen med erhvervsevnetabsprocenten skal danne baggrund for erhvervsevnetabserstatningens beregning? Der henvises i det hele til vores besvarelse af spørgsmål 3 ovenfor. Spørgsmål D I relation til Arbejdsskadestyrelsens svar på advokat Christina Neugebauers spørgsmål 4 og 5 bedes oplyst, om anbefalingen fra undersøgende reservelæge, Karsten Asmussen, i speciallægeerklæring at 8. oktober 2002, hvorefter symptomerne fremover vil være vejledende for, hvilken arbejdsbyrde han kan magte, og hvor lægen anbefaler, at han arbejder 33% året ud, herefter forsøgsvis øgning til 50%,, er udtryk for andet og mere end anbefaling om at afprøve, hvor meget A kunne arbejde? Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 4 og 5. Spørgsmål E Ligeledes i relation til Arbejdsskadestyrelsens besvarelse af advokat Christina Neugebauers spørgsmål 4 og 5 bedes særligt oplyst, hvad Arbejdsskadestyrelsen i givet fald forstår ved begrebet funktionsevne i et varigt perspektiv, herunder om en sådan vurdering vil give sig udslag i et mén eller et erhvervsevnetab, og såfremt det giver sig udslag i en vurdering af erhvervsevnetabet, på hvilken måde dette begreb kan overføres til erhvervsevnetabsbegrebet? Vi finder ikke anledning til at gå ind i en nærmere vurdering af forståelsen af begrebet funktionsevne i et varigt perspektiv. Spørgsmål F

7 - 7 - I relation til Arbejdsskadestyrelsens besvarelse af advokat Christina Neugebauers spørgsmål 6 og Arbejdsskadestyrelsens anvendelse af ordene medvirkende årsag bedes oplyst, om det er Arbejdsskadestyrelsens opfattelse, at de psykiske gener ville have medført varigt erhvervsevnetab for A, uanset om han havde været udsat for færdselsulykken 23. maj 2002, og i givet fald med hvilken begrundelse? Der henvises til besvarelsen af spørgsmål B og spørgsmål 2. De stillede spørgsmål har ikke givet anledning til en ændret vurdering af sagen. Erhvervsevnetabet vurderes derfor fortsat til 65 procent i overensstemmelse med vores udtalelse af 23. december Anbringender TrygVesta har ikke for Højesteret gjort gældende, at der ikke er grundlag for at fastsætte erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarsloven højere end 65 % allerede fordi, A ikke har indbragt Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 3. februar 2005 for Ankestyrelsen. TrygVesta har ved betalingen af kr. til A anerkendt, at hans erhvervsevnetab som følge af færdselsuheldet den 23. maj 2002 efter erstatningsansvarsloven kan fastsættes til 65 %. TrygVesta har gjort gældende, at det er A, der har bevisbyrden for, at han ved færdselsuheldet den 23. maj 2002 er påført et større erhvervsevnetab end 65 %, og denne bevisbyrde er ikke løftet. Det følger endvidere af retspraksis, at der skal foreligge ganske særlige omstændigheder, såfremt et erhvervsevnetab skal fastsættes højere efter erstatningsansvarsloven end det, der er fastsat i henhold til arbejdsskadesikringsloven, ligesom der også skal foreligge særlige omstændigheder, såfremt domstolene skal ændre et administrativt fastsat erhvervsevnetab. Sådanne særlige omstændigheder foreligger ikke, og der er ved fastsættelse af erhvervsevnetabet til 65 % efter både arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven tillagt As merskade passende og rimelig betydning. Retslægerådet har således vurderet, at As helbredstilstand og funktionstab i væsentlig grad kan tilskrives andre forhold end færdselsuheldet, og Arbejdsskadestyrelsen har ved de vejledende udtalelser til brug for denne sag fastholdt opgørelsen af erhvervsevnetabet til 65 %. Hvis det lægges til grund, at erhvervsevnetabet er på mere end 65 %, har TrygVesta gjort gældende, at A er undergivet en pligt til tabsbegrænsning både efter arbejdsskadesikringslo-

8 - 8 - vens 77, 2. pkt., og efter almindelig erstatningsret. A havde således pligt til ved rekurs til Ankestyrelsen at forfølge sit krav om et erhvervsevnetab på 80 % efter arbejdsskadesikringsloven. Det er i den forbindelse uden betydning, at en klage til Ankestyrelsen over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 3. februar 2005 kunne have medført nedsættelse af erhvervsevnetabsprocenten. Den manglende klage må medføre, at As eventuelle yderligere krav mod TrygVesta skal reduceres med et beløb opgjort efter arbejdsskadesikringsloven på grundlag af et erhvervsevnetab på 80 % og ikke de 65 %, der blev fastsat ved Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Finansforbundet har gjort gældende, at A ikke ville have pådraget sig noget erhvervsevnetab af betydning, hvis han ikke havde været udsat for færdselsuheldet den 23. maj 2002, idet han ikke ville være blevet udsat for et varigt tab af erhvervsevne af betydning alene på grund af sønnens ulykke. Der er således ikke sikkerhed for, at han ville have pådraget sig væsentlige varige psykiske gener, hvis han ikke havde været udsat for færdselsuheldet den 23. maj Da det er anerkendt, at langt størsteparten af hans erhvervsevnetab kan henføres til færdselsuheldet, er der så meget desto mindre grund til at reducere det samlede erhvervsevnetab fra 80 % til 65 %. Over for TrygVestas anbringende om reduktion af erstatningen, hvis Højesteret fastsætter et erhvervsevnetab på 80 % alene som følge af færdselsuheldet den 23. maj 2002, har Finansforbundet gjort gældende, at der ikke bestod en pligt for A til at klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 3. februar 2005 til Ankestyrelsen, bl.a. fordi Ankestyrelsen kunne være nået frem til et resultat, der var ringere for ham. Højesterets begrundelse og resultat Efter TrygVesta Forsikring A/S opfyldelse af landsrettens dom er spørgsmålet for Højesteret, om As erhvervsevnetab som følge af færdselsuheldet den 23. maj 2002 er 65 %, eller om det er de 80 %, som hans samlede erhvervsevnetab udgør. Såfremt erhvervsevnetabet er 80 %, er spørgsmålet, om det skal tillægges betydning for beregningen af erhvervsevnetabserstatningen i henhold til erstatningsansvarsloven, at A ikke indbragte Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 3. februar 2005 for Ankestyrelsen.

9 - 9 - Efter de lægelige erklæringer, herunder navnlig Retslægerådets svar på spørgsmålene 2, 4 og 5, finder Højesteret ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering, hvorefter erhvervsevnetabet som følge af færdselsuheldet er fastsat til 65 %. Med denne begrundelse stadfæster Højesteret dommen. Det bemærkes i øvrigt, at den omstændighed, at A ikke indbragte Arbejdsskadestyrelsens afgørelse for Ankestyrelsen, ikke kan tillægges den betydning, som landsretten har gjort. Efter sagens forløb og udfald skal TrygVesta betale sagsomkostninger til Finansforbundet som mandatar for A med kr. til delvis dækning af advokatudgift. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal TrygVesta Forsikring A/S betale kr. til Finansforbundet som mandatar for A. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 Sag 35/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 23/2010 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod B (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9. afdeling

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil.

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil. DOM Afsagt den 21. juni 2012 i sag nr. BS 11-2116/2011: A Xvej 13 mod Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 14. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 Sag 526/2007 (1. afdeling) Skandia Link Livsforsikring A/S (advokat Michael Grønbech) mod A (advokat Birgitte Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 Sag 36/2008 (2. afdeling) Boet efter A (advokat Bjarne Skøtt Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 192/2014 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Biintervenient til støtte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 316/2009 (1. afdeling) Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 Sag 323/2011 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 1992 15 nkestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. november 2012 Sag 350/2010 (2. afdeling) A og B ved værgerne M og F (advokat Thomas Stigaard Hansen, beskikket) mod Købstædernes Forsikring G/S (advokat Christina

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 29/2012 (1. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) mod Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere