Skatteministeriet J. nr Udkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast"

Transkript

1 Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 53 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem) 1 I lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: 1. Efter 18 indsættes før overskriften før 19:»Udskydelse af forældelse 18 a. For fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden den 19. november 2015 eller senere, regnes forældelsesfristen tidligst fra den 20. november 2018.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 19. november Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på fordringer, der ved lovens ikrafttrædelse er forældet.

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning En række analyser af SKATs inddrivelsessystem, Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) og Debitor- MotorInddrivelse (DMI), har påvist omfattende og grundlæggende fejl af funktionel, teknisk og datamæssig karakter, der er så alvorlige, at inddrivelsen ikke fortsat lovligt kan gennemføres med systemunderstøttelse fra EFI. Der vil derfor i en periode være ingen eller kun en meget begrænset systemunderstøttelse til SKATs restanceinddrivelse, jf. Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem, sendt til Skatteudvalget den 25. september 2015 (SAU (2. samling), Alm. del bilag 48). Skatteudvalget blev i maj 2014 orienteret om utilsigtet forældelse af krav for 902 mio. kr. for 2012 og 2013 (SAU , Alm. del bilag 199), og en særlig orientering til Skatteudvalget i marts 2015 omtaler yderligere forældelse for 1,3 mia. kr. for 2014 (SAU (1. samling), Alm. del bilag 134). Der er i orienteringerne taget forbehold for yderligere utilsigtet forældelse for årene 2013 og 2014 og fremadrettet. For at undgå yderligere utilsigtet forældelse indtil et nyt inddrivelsessystem kan etableres, foreslås det, at forældelsesfristen for fordringer under inddrivelse den 19. november 2015 eller senere tidligst kan begynde at løbe den 20. november Lovforslagets formål og baggrund Den 1. september 2013 blev SKATs inddrivelsessystem, EFI, taget i drift efter en mangeårig proces med at udvikle systemet, hvis primære formål har været at automatisere og effektivisere restanceinddrivelsen. I en række analyser gennemført med bistand fra Kammeradvokaten og konsulentvirksomheden Accenture er der gennemført en tilbundsgående analyse af det samlede system, der ud over EFI også omfatter bl.a. DMI, der er en del af SKATs debitormotorplatform, og af data i systemet, med henblik på at vurdere om og i givet fald hvornår systemet fuldt ud ville kunne sættes i drift. Af Kammeradvokatens analyse af 8. september 2015 af udvalgte funktionaliteter i EFI/DMI (SAU (2. samling), Alm. del bilag 48) fremgår bl.a., at de undersøgte funktionaliteter indebærer en række alvorlige og mindre alvorlige fejl i de borgerrettede funktioner og de bagvedliggende understøttende funktioner. Dette medfører, at SKAT har foretaget ulovlig inddrivelse over for nogle skyldnere. Endvidere er der afdækket en række fejl, der kan medføre en manglende udnyttelse af inddrivelsespotentialet. Kammeradvokaten har således ved afrapporteringen af analyseresultaterne præciseret, at SKAT enten straks skal sørge for, at ulovlige inddrivelsesskridt forhindres gennem en manuel proces eller validering, hvor det er muligt, eller straks skal sørge for, at de pågældende processer standses, indtil fejlene er rettet.

3 3 Accenture har i sine analyser af 24. september 2015 (SAU (2. samling), Alm. del bilag 48) redegjort for, at EFI ikke har foretaget validering af data fra eksterne fordringshaversystemer, hvilket har haft den konsekvens, at fejlbehæftede data kontinuerligt er blevet indlæst og gemt i systemet. Dette har derfor medført fejl i inddrivelsesarbejdet. Systemfejlene er opstået i kombinationen mellem de omfattende datafejl og den store mængde af funktionelle fejl. Accenture har endvidere analyseret, hvorvidt det var muligt straks at identificere og rette de fejl i EFI, som medførte ulovlig inddrivelse. Konklusionen var, at det ikke er muligt at finde en løsning, som i den nærmeste fremtid kan forhindre EFI i at inddrive på de fordringer, hvorom der har været stillet spørgsmålstegn ved retskraften. På den baggrund konkluderede Kammeradvokaten, at SKAT var forpligtet til straks at indstille al automatisk inddrivelse over for borgerne og virksomhederne foretaget af EFI, indtil der er tilvejebragt sikkerhed for, at den pågældende inddrivelse kan foregå lovligt. SKAT besluttede herefter den 8. september 2015 at suspendere den automatiserede inddrivelse af gæld via EFI. Indtil der er fundet en alternativ metode til it-understøttelse af inddrivelsesaktiviteterne, vil SKATs restanceinddrivelse derfor i en periode skulle udføres uden eller med en meget begrænset systemunderstøttelse. Da EFI samarbejder med en række andre systemer i SKAT, bl.a. DMI, vil der skulle ske en afvikling af systemerne i en gradvis og kontrolleret proces, indtil det er muligt at etablere et nyt system. Inddrivelsesaktiviteterne vil således i en periode bero på manuel sagsbehandling og kun blive understøttet af EFI og DMI i form af funktioner som f.eks. journalisering og manuel registrering af inddrivelsesskridt i databasen. Parallelt hermed skal der udvikles et interimssystem, der skal fungere som midlertidig itunderstøttelse af inddrivelsesindsatsen, indtil et nyt it-system kan idriftsættes, hvilket forventes tidligst at kunne ske om 3-4 år. Det undersøges i samarbejde med leverandørerne, hvorvidt fejlene i de nedlukkede funktionaliteter, som har medført ulovlig inddrivelse, kan udbedres med henblik på retablering af inddrivelsesaktiviteter via EFI. Der skal således i interimsperioden opretholdes en produktion på inddrivelsesområdet, så der fortsat kan ske modtagelse af nye fordringer fra de fordringshavere, hvis fordringer skal inddrives af SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed, og inddrivelse af retskraftige fordringer. De gennemførte analyser har vist, at datagrundlaget i vidt omfang muliggør dette, men det vil kræve en omfattende reorganisering af styringen af inddrivelsesområdet i SKAT baseret på nye manuelle forretningsgange, som delvist vil skulle understøttes af interimssystemet. For en lang række fordringer, der er overført til EFI, er der konstateret tvivl om, hvorvidt de fortsat er retskraftige, dvs. ikke er bortfaldet ved eksempelvis forældelse, eller der er tvivl om, hvorvidt de er opgjort korrekt eller eventuelt er resultatet af en sammenblanding af flere fordringer. Det vurde-

4 4 res, at de fordringer, hvor der på det foreliggende grundlag er tvivl om deres retskraft, beløber sig til nominelt ca. 34,3 mia. kr. (kursværdi ca. 14 mia. kr.). Den nominelle værdi er udtryk for fordringens pålydende værdi, dvs. det beløb, restanten skylder. Kursværdien er et estimat for, hvad fordringen reelt er værd, når restantens betalingsevne m.v. er taget i betragtning. En stor del af skyldnerne har en lav eller meget begrænset betalingsevne, hvorfor SKAT efter lovgivningen har begrænsede muligheder for at inddrive de pågældende restanters gæld. Fordi kursværdien tager højde for restanternes aktuelle betalingsevne, giver kursværdien et mere retvisende billede af fordringernes reelle værdi, end den nominelle værdi gør. Opgørelser viser, at under halvdelen af den samlede fordringsmasse reelt vil kunne inddrives, hovedsagelig som følge af manglende betalingsevne hos restanterne. Navnlig håndteringen af forældelsesproblemstillingen har vist sig vanskelig. Problemerne skyldes bl.a., at der i mange tilfælde er tvivl om, hvorvidt tiltag, der er gennemført med henblik på afbrydelse af forældelsesfristen, rent faktisk har haft denne effekt. Der er bl.a. konstateret problemer med manglende dokumentation for de forhold, der efter forældelseslovens bestemmelser om afbrydelse tillægges afbrydelsesvirkning, f.eks. pantefogedens gennemførelse af udlægsforretning for fordringen. Der er også konstateret registreringer af forkerte forældelsesdatoer i EFI. For de fordringer, hvor der er tvivl om retskraften, skal SKAT i princippet gennemgå fordringerne for at afklare, om de er retskraftige. I perioden med begrænset systemunderstøttelse vil SKAT endvidere være nødsaget til i vidt omfang at udføre inddrivelsesarbejdet manuelt, hvilket ligeledes vil være særdeles tids- og ressourcekrævende. På den baggrund foreslås det, at forældelsesfristen standses for alle retskraftige fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden den 19. november 2015 eller senere, og at forældelsesfristen tidligst begynder at løbe den 20. november 2018, dvs. når der er gået 3 år fra dagen for lovens ikrafttrædelse. Det foreslåede tidligste begyndelsestidspunkt for forældelsesfristen skal sikre et entydigt grundlag for beregningen af forældelsens indtræden samt sikre tid til inddrivelsen i interimsperioden, hvor systemunderstøttelsen vil være meget begrænset. Samtidig sikres det, at forældelsen ved udløbet af standsningsperioden afbrydes, så der herefter løber en ny (sædvanlig) forældelsesfrist, omtrent svarende til, at SKAT ved udløbet af standsningsperioden havde foretaget et sædvanligt fristafbrydende skridt. Dette lovforslag vil i dette og senere folketingsår blive fulgt op af yderligere tiltag vedrørende inddrivelsen, herunder forenklingstiltag, såvel med sigte på interimsperioden som etableringen af et nyt inddrivelsessystem.

5 5 Gradvis afvikling af EFI-funktionalitet og etablering af interimssystem til inddrivelsesområdet som følge af de fejl af funktionel, teknisk og datamæssig karakter, der er afdækket i de gennemførte analyser, afleder således yderligere behov for lovgivningsmæssige tiltag, bl.a. vedrørende adgangen til at afskrive restancer, for hvilke der er tvivl om retskraften. Endvidere har de gennemførte analyser påvist, at den lovgivningsmæssige kompleksitet på inddrivelsesområdet bl.a. bidrager til fejl i inddrivelsen og i data. Der er derfor behov for i forbindelse med udviklingen af et nyt it-system på inddrivelsesområdet at analysere potentialet for forenkling af inddrivelseslovgivningen m.v. Dette vil ske i tæt samarbejde med de øvrige ministerier, der har lovgivning af betydning for området. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Gældende ret Forældelsen af fordringer er reguleret af forældelsesloven, medmindre andet følger af særlige bestemmelser i anden lov. Forældelsesloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, foreskriver for de fordringer, der inddrives af SKAT efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, en forældelsesfrist, der som regel vil være enten den almindelige forældelsesfrist på 3 år, jf. forældelseslovens 3, en frist på 5 år, jf. forældelseslovens 4 om visse lønkrav, heriblandt en offentlig arbejdsgivers tilbagebetalingskrav vedrørende for meget udbetalt løn, eller en frist på 10 år, jf. forældelseslovens 5. Fristen på 10 år anvendes for fordringer med et særligt retsgrundlag i form af f.eks. et gældsbrev, en skriftlig anerkendelse fra skyldner eller en dom, der fastslår fordringens eksistens og størrelse. Forældelsesfristen kan også være fastsat i en særregel uden for forældelsesloven, hvilket f.eks. er tilfældet med forskudsvist udlagt børnebidrag, der tilkommer Udbetaling Danmark som fordringshaver. For disse krav bestemmer 18, stk. 1, 2. pkt., i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag en forældelsesfrist på 10 år. Bøder forældes i medfør af straffelovens 97 a, stk. 1, hvorefter forældelsesfristen er 5 år for bøder, der ikke overstiger kr., og 10 år for bøder, der overstiger kr. Fristen regnes ifølge straffelovens 97 a, stk. 3, 1. pkt., fra det tidspunkt, da afgørelsen efter lovgivningens almindelige regler kunne fuldbyrdes. For konfiskationskrav er forældelsesfristen 10 år, jf. straffelovens 97 a, stk. 4. Et kommunalt krav på tilbagebetaling af hjælp ydet efter lov om aktiv socialpolitik bortfalder efter denne lovs 95, stk. 3, når der er gået 3 år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Forældelsesfristen for fordringer omfattet af forældelsesloven kan afbrydes efter reglerne i forældelseslovens kapitel 5, ligesom foreløbig afbrydelse kan ske efter reglerne i kapitel 6. Afbrydelse af

6 6 forældelsesfristen kan bl.a. ske ved skyldners erkendelse af gældsforpligtelsen ( 15), retslige skridt foretaget af fordringshaver ( 16), indgivelse af konkursbegæring m.v. eller anmeldelse af fordringen i et konkursbo m.v. ( 17) eller indgivelse af anmodning om udlæg til fogedretten, pantefogedens gennemførelse af udlægsforretning eller SKATs underretning til skyldner om lønindeholdelse eller modregning ( 18). Efter afbrydelsen løber en ny forældelsesfrist, hvis længde bestemmes efter reglerne i forældelsesloven, jf. forældelseslovens 19, stk. 1. Er forældelsesfristen reguleret i en særlov, kan særloven have bestemt en anden frist efter afbrydelsen eller eventuelt en anden afbrydelsesmåde, jf. forældelseslovens 28. SKAT forestår som restanceinddrivelsesmyndighed inddrivelsen af fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. 1, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. SKAT har også opgaven med inddrivelse af udenlandske, færøske og grønlandske skattekrav i skattesager, som ikke er straffesager, samt andre krav fra det offentlige, som efter anmodning fra den kompetente myndighed i den pågældende stat, på Færøerne eller i Grønland opkræves eller inddrives her i landet i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager, jf. lovens 1, stk. 2. Derudover inddriver SKAT fordringer, der fremgår af 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige, dvs. bl.a. private fordringer på underholdsbidrag. De nævnte fordringer kan overdrages til SKAT til inddrivelse, når betalingsfristen er overskredet og den sædvanlige rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. 2, stk. 3, 1. pkt., i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Såfremt forholdene i særlig grad taler derfor, kan fordringer overdrages til SKAT på et tidligere tidspunkt, jf. 2, stk. 3, 4. pkt. Af lovforslaget til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovforslag nr. L 20, Folketingstidende , tillæg A, side 260 f., fremgår, at det f.eks. kan være aktuelt, hvis der er krav til opkrævning vedrørende underholdsbidrag og daginstitutionsbetaling, samtidig med at en eller flere andre fordringer er overgået til inddrivelse hos SKAT. Skyldneren vil i en sådan situation kunne være interesseret i en samlet afviklingsordning, hvor også fremtidige rater omfattes af betalingsaftalen, således at afviklingsordningen omfatter hele gældsforholdet. Derudover forestår SKAT inddrivelsen af fordringer, der opstår som led i restanceinddrivelsen. Det gælder således de renter, der tilskrives efter 5, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, de gebyrer, som pålægges skyldner efter 28 i bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige, samt øvrige omkostninger, f.eks. omkostninger fra udlægsforretninger Lovforslaget

7 7 For at undgå yderligere utilsigtet forældelse af fordringer, der er under inddrivelse hos SKAT, foreslås det, at forældelsesfristen tidligst begynder at løbe efter udløbet af 3 år fra den 19. november Herved sikres SKAT mere tid til i interimsperioden at udføre inddrivelsesarbejdet, der som følge af ingen eller meget begrænset systemunderstøttelse i en periode i vidt omfang vil skulle foregå manuelt og dermed vil være betydeligt mere tids- og ressourcekrævende. Hertil kommer, at der i øjeblikket kan rejses tvivl om, hvorvidt alle de forældelsesdatoer, der er registreret i DMI, er korrekte. Derudover gives SKAT mulighed for uden at der indtræder yderligere utilsigtet forældelse at gennemgå de fordringer, hvor der er konstateret en sådan tvivl om, hvorvidt de er opgjort korrekt og fortsat er retskraftige, at det er tvivlsomt, om de lovligt kan inddrives. Efter forslaget regnes forældelsesfristen for fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der er under inddrivelse hos SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed den 19. november 2015 eller senere, tidligst fra den 20. november Forslaget gælder alene retskraftige fordringer. Det er fordringens oprindelige forældelsesfrist, der tidligst regnes fra den 20. november Er der i perioden til og med den 19. november 2018 for en fordring med en forældelsesfrist på 3 år tilvejebragt et særligt retsgrundlag, f.eks. et gældsbrev, en skriftlig anerkendelse af fordringens eksistens og størrelse eller en dom, jf. forældelseslovens 5, stk. 1, er det den 10-årige forældelsesfrist, der tidligst kan løbe fra den 20. november Hvis en fordring, der omfattes af en særregel, efter en forældelsesafbrydelse har fået en ny og kortere forældelsesfrist end den oprindelige, er det den oprindelige forældelsesfrist, der tidligst regnes fra den 20. november En fordring er under inddrivelse hos SKAT, hvis den enten er overdraget til SKAT til inddrivelse i medfør af 2, stk. 3, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, eller hvis en fordring på renter, gebyrer og andre omkostninger er opstået som led i SKATs inddrivelse af den fordring, som de knytter sig til. Det er derimod ikke et krav, at fordringen er omfattet af en igangværende inddrivelsesindsats, f.eks. en afdragsordning eller lønindeholdelse. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører, at forældelsesfristen for fordringer under inddrivelse den 19. november 2015 eller senere tidligst regnes fra den 20. november Der kan således ikke ske utilsigtet forældelse af fordringer i perioden til og med den 20. november 2021, da den forældelsesfrist, der tidligst begynder at løbe den 20. november 2018, vil være på mindst 3 år. SKATs suspension af den automatiserede inddrivelse af gæld via EFI indebærer, at gennemgangen af fordringer skal udføres manuelt af medarbejdere i SKAT, indtil der er fundet en alternativ metode til it-understøttelse af inddrivelsesaktiviteterne. I fravær af lovforslaget vil det derfor kræve tilførsel

8 8 af et meget stort antal medarbejdere i SKAT, hvis det skal undgås, at der forekommer utilsigtet forældelse af fordringer, jf. afsnit 5 vedrørende de administrative konsekvenser for det offentlige. Lovforslaget skal sikre, at der ikke sker utilsigtet forældelse af fordringer i den ovennævnte periode, hvor det i praksis ikke vil være muligt at forældelsesafbryde for alle krav, på grund af at forældelsesafbrydelse vil skulle ske uden et it-system, dvs. manuelt. Lovforslaget vurderes således at hindre et utilsigtet mindreprovenu. Hertil kommer, at der fra det forældelsesafbrydende arbejde kan frigøres medarbejderressourcer, som kan tilføres inddrivelsen af fordringer. I denne situation vurderes der at være positive økonomiske konsekvenser for det offentlige, ud fra den betragtning at lovforslaget alt andet lige fremadrettet vil øge inddrivelsen af fordringer. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har blandt andet til formål at sikre tid til inddrivelsen i interimsperioden, hvor systemunderstøttelsen vil være meget begrænset. Samtidig sikres det, at SKAT ikke skal foretage forældelsesafbrydende skridt, men kan koncentrere ressourcerne om inddrivelsesopgaven og gennemgangen af fordringer, for hvilke der er tvivl om deres retskraft. Det aktuelle antal medarbejdere tilknyttet manuel gennemgang af fordringer i SKAT vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at kunne gennemgå, inddrive eller forældelsesafbryde alle fordringer inden udløb af de respektive forældelsesfrister. I fravær af lovforslaget vil det derfor, hvis det skal undgås, at der forekommer utilsigtet forældelse af fordringer, kræve tilførsel af medarbejdere. Lovforslaget vurderes således isoleret set at have positive administrative konsekvenser for SKAT og vil samtidig sikre, at der ikke sker utilsigtet forældelse af fordringer i en given periode, jf. afsnit 4 vedrørende de økonomiske konsekvenser for det offentlige. Meromkostningerne forbundet med den gradvise afvikling af EFI-funktionalitet og etablering af interimssystem til inddrivelsesområdet samt det heraf afledte behov for yderligere tiltag, bl.a. vedrørende adgangen til at afskrive restancer, for hvilke der er tvivl om retskraften, er endnu ikke opgjort, men forventes at blive betydelige i 2015 og de følgende år. Disse meromkostninger forventes håndteret i forbindelse med den samlede udbuds- og it-udviklingsstrategi på inddrivelsesområdet, som forventes forelagt for Finansudvalget i efteråret 2015 i forbindelse med forelæggelse for FIU af de gennemførte første analyser og konklusioner om, at EFI og DMI bør lukkes. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget skal sikre, at der ikke sker utilsigtet forældelse af fordringer i perioden, hvor det i praksis ikke vil være muligt at forældelsesafbryde for alle krav, da forældelsesafbrydelse vil skulle ske uden et it-system. For virksomheder med gæld til det offentlige vil forslaget indebære, at foræl-

9 9 delsen udskydes, hvorved virksomhederne kan opleve, at gælden fastholdes længere end efter de almindelige forældelsesregler. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Der vurderes ikke at være administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 29. september 2015 til den 27. oktober 2015 været i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: 3 F, Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ATP, borger- og retssikkerhedschefen i SKAT, Bryggeriforeningen, Business Danmark, Børnerådet, Børsmæglerforeningen, Cepos, Cevea, Danmarks Rederiforening, Dansk Aktionærforening, Dansk arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Fjernvarme, Dansk Told & Skatteforbund, Danske Advokater, DANVA, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, DI, Domstolsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering, Ejendomsforeningen Danmark, Ejerlejlighedernes Landsforening, FDM, Finansrådet, Finansforbundet, Finanstilsynet, FSR danske revisorer, Foreningen af Danske Skatteankenævn, Forsikring & Pension, Grundejernes Landsforening, HORESTA, Håndværksrådet, Investeringsfondsbranchen, ISOBRO, IT-branchen, KL, Kraka, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagforening, Landbrug & Fødevarer, Landsskatteretten, LO, Nationalbanken, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Rådet for Socialt Udsatte, SEGES, Skatteankestyrelsen, SRF Skattefaglig Forening, Ældresagen. 12. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser Positive konsekvenser. Ingen. for det offentlige Administrative konsekvenser Positive konsekvenser. Ingen. for det offentlige Økonomiske konsekvenser Ingen. For virksomheder med gæld til

10 10 for erhvervslivet det offentlige vil forslaget indebære, at forældelsen udskydes. Administrative konsekvenser Ingen. Ingen. for erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen. Ingen. for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen. Ingen. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Som restanceinddrivelsesmyndighed forestår SKAT inddrivelsen af gæld til det offentlige, herunder visse udenlandske fordringer, jf. 1 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, samt fordringer, der fremgår af 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige, dvs. bl.a. private fordringer på underholdsbidrag. De nævnte fordringer kan overdrages til SKAT til inddrivelse, når betalingsfristen er overskredet og den sædvanlige rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. 2, stk. 3, 1. pkt., i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Derudover forestår SKAT inddrivelsen af fordringer, der opstår som led i restanceinddrivelsen. Det gælder således de renter, der tilskrives efter 5, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, de gebyrer, som pålægges skyldner efter 28 i bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige, samt øvrige omkostninger, f.eks. omkostninger fra udlægsforretninger. Forældelsesfristen for de fordringer, der inddrives af SKAT efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, vil som regel være enten den almindelige forældelsesfrist på 3 år, jf. forældelseslovens 3, en frist på 5 år, jf. forældelseslovens 4, eller en frist på 10 år, jf. forældelseslovens 5. Forældelsesfristen kan også fremgå af en særregel uden for forældelsesloven. For fordringer omfattet af forældelsesloven kan afbrydelse af forældelsesfristen bl.a. ske ved skyldners erkendelse af gældsforpligtelsen, pantefogedens gennemførelse af udlægsforretning eller SKATs underretning til skyldner om lønindeholdelse eller modregning. Efter en forældelsesafbrydelse løber en ny forældelsesfrist, hvis længde bestemmes efter reglerne i forældelsesloven, jf. for-

11 11 ældelseslovens 19, stk. 1. Hvis forældelsesfristen er reguleret i en særlov, kan denne lov have bestemt en anden frist efter afbrydelsen eller eventuelt en anden afbrydelsesmåde, jf. forældelseslovens 28. Det foreslås i lovforslagets 1, nr. 1, at det i 18 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige fastsættes, at forældelsesfristen for fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, dvs. SKAT, den 19. november 2015 eller senere, tidligst begynder at løbe den 20. november 2018, dvs. efter udløbet af 3 år fra lovens ikrafttrædelse. Den med lovforslaget foreslåede standsningsperiode har ikke karakter af afbrydelse i forældelsesretlig forstand, og den forældelsesfrist, der tidligst begynder at løbe den 20. november 2018, er således fordringens oprindelige forældelsesfrist. Det gælder også, hvis en fordring, der omfattes af en særregel, efter en forældelsesafbrydelse har fået en ny og kortere forældelsesfrist end den oprindelige. Standsningen af forældelsen er ikke til hinder for, at der i standsningsperioden kan foretages forældelsesafbrydende skridt, hvorved der tilvejebringes et særligt retsgrundlag for fordringen. Hvis eksempelvis en oprindelig forældelsesfrist på 3 år senest den 19. november 2018 er blevet erstattet af en frist på 10 år efter tilvejebringelsen af et særligt retsgrundlag efter forældelseslovens 5, f.eks. et gældsbrev, en skriftlig anerkendelse af fordringens eksistens og størrelse eller en dom, er det den 10-årige forældelsesfrist, der tidligst kan løbe fra den 20. november Fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger er under inddrivelse hos SKAT, hvis de enten er overdraget til SKAT i medfør af 2, stk. 3, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, eller hvis der er tale om renter, gebyrer og andre omkostninger, f.eks. udgifter fra en udlægsforretning, der er opstået som led i SKATs inddrivelse af den fordring, som de knytter sig til. Det er således ikke nogen betingelse, at fordringen skal være omfattet af en igangværende inddrivelsesindsats, f.eks. en afdragsordning eller lønindeholdelse. Den foreslåede bestemmelse indebærer ikke, at fordringer, der allerede er forældet ved lovens ikrafttrædelse den 19. november 2015, genopstår. Fordringer, der den 19. november 2015 allerede er bortfaldet ved forældelse, skal derfor i henhold til gældende regler afskrives. Fordringer, for hvilke forældelse vil indtræde netop den 19. november 2015, omfattes derfor ikke af lovforslaget, fordi der i så fald ikke længere eksisterer nogen fordring. Fordringer, der er overdraget til SKAT til inddrivelse i medfør af 2, stk. 3, 4. pkt., i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, vil ved overdragelsen kunne have en forældelsesfrist, der begynder at løbe efter den 20. november Lovforslaget bevirker derfor ikke, at forældelsesfristen for disse fordringer begynder at løbe fra den 20. november 2018.

12 12 Lovforslaget omfatter også bøder, men derimod ikke forvandlingsstraf, der i medfør af straffelovens 97 a, stk. 2 bortfalder efter 3 år, medmindre dens fuldbyrdelse er påbegyndt forinden, dog 5 år for bøder over kr. For fordringer på bøder indebærer den foreslåede bestemmelse, at forældelsesfristen på 5 eller 10 år tidligst begynder at løbe den 20. november For udenlandske fordringer under inddrivelse i Danmark har den foreslåede bestemmelse alene betydning, hvis forældelsen af den udenlandske fordring er underlagt den danske forældelseslovgivning. Det er som udgangspunkt tilfældet for udenlandske fordringer, hvis inddrivelsesanmodningen er baseret på en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Derimod har den foreslåede bestemmelse ingen betydning for forældelsen af udenlandske krav på skatter og afgifter m.v., der er under inddrivelse hos SKAT i medfør af Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger, der er gennemført ved lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet. Det fremgår af direktivets art. 19, stk. 1, at spørgsmål om forældelse udelukkende afgøres ud fra de retsregler, der gælder i den bistandssøgende medlemsstat. Det indebærer, at danske krav på skatter og afgifter, der i medfør af direktivet er sendt til inddrivelse i en anden medlemsstat, vil være omfattet af den foreslåede bestemmelse. Forslaget om den 20. november 2018 som tidligste begyndelsestidspunkt for forældelsesfristen indebærer, at en afbrydelseshandling, f.eks. pantefogedens gennemførelse af udlægsforretning, jf. forældelseslovens 18, stk. 2, der er gennemført den 20. november 2018 eller tidligere, ikke får nogen betydning, fordi det allerede af den foreslåede bestemmelse følger, at forældelsesfristen tidligst løber fra den 20. november Den forældelsesfrist, der tidligst begynder at løbe fra den 20. november 2018, kan afbrydes på sædvanlig vis. Hvis en fordring med en forældelsesfrist på 3 år, jf. forældelseslovens 3, stk. 1, overdrages til inddrivelse den 19. november 2015 og på dette tidspunkt stadig har 2 år tilbage af sin forældelsesfrist, indebærer lovforslaget, at den 3-årige forældelsesfrist begynder at løbe den 20. november For denne fordring bevirker lovforslaget derfor en udskydelse af forældelsen med 4 år og én dag. Det er således den oprindelige, fulde forældelsesfrist på 3 år, der i dette tilfælde begynder at løbe den 20. november Overdrages en fordring, der har en forældelsesfrist på 3 år, den 18. november 2016 med 2 år tilbage af forældelsesfristen denne dag, vil denne fordring med lovforslaget få udskudt sin forældelse, så forældelsen ikke indtræder den 19. november 2018, men derimod den 21. november 2021, medmindre forældelsesfristen forinden er afbrudt.

13 13 Det tidligste begyndelsestidspunkt for forældelsen, som lovforslaget sikrer en fordring, der inden den 20. november 2018 er overdraget til SKAT til inddrivelse, mistes ikke, selv om fordringen efterfølgende tilbageføres til fordringshaver. En tilbageførsel kan skyldes, at fordringen tilbagekaldes af fordringshaver med henblik på modregning, jf. 2, stk. 8, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, eller at SKAT tilbagesender fordringen til fordringshaver, fordi fordringshaver ikke inden rimelig tid får afklaret en indsigelse fra skyldner om fordringens eksistens eller størrelse, jf. samme lovs 2, stk. 2, 4. pkt. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2 i de almindelige bemærkninger. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven skal træde i kraft den 19. november Datoen er valgt for at reducere den utilsigtede forældelse mest muligt, men samtidig sikre den nødvendige tid til lovforslagets behandling i Folketinget. Ifølge stk. 2 finder loven ikke finder anvendelse på fordringer, der ved lovens ikrafttrædelse er forældet. En fordring, der forældes den 19. november 2015 eller forinden, er derfor ikke omfattet af lovforslaget. Er fordringen forældet på ikrafttrædelsesdagen, eksisterer der ikke længere nogen fordring, hvis forældelse vil kunne udskydes.

14 14 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 1. Efter 18 indsættes før overskriften før 19:»Udskydelse af forældelse 18 a. For fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden den 19. november 2015 eller senere, regnes forældelsesfristen tidligst fra den 20. november 2018.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 19. november Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på fordringer, der ved lovens ikrafttrædelse er forældet.

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2015/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j. nr. 15-1455984 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem 7511752 JKA/jka Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) m.v. 1. Skatteministeriet har bedt mig vurdere, om de foreliggende undersøgelser af fordringsmassen og funktionerne i systemet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Notat om opkrævning af underholdsbidrag

Notat om opkrævning af underholdsbidrag Den 21. november 2008 J.nr.: 2008-5011-00007 Sagsbehandler: JUSR/LATH Notat om opkrævning af underholdsbidrag 1. Indledning Skatteministeren har den 8. oktober 2008 fremsat følgende lovforslag: L 20 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 29. oktober 2015 J.nr. 15-1455984 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børneog ungeydelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

- Tale til besvarelse af spørgsmål C, D, E, F og G den 30. september 2015

- Tale til besvarelse af spørgsmål C, D, E, F og G den 30. september 2015 Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 130 Offentligt 28. september 2015 J.nr. 15 2656542 15-2819882 15-2820279 Indsats og Inddrivelse SWC Samrådsspørgsmål C, D, E,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 13-0193453 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven (Adgang

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Rundskrivelse nr. 64/07

Rundskrivelse nr. 64/07 Rundskrivelse nr. 64/07 13. december 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Den nye forældelseslov I. Indledning Lov nr. 522 af 6. juni

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere

Utilsigtet forældelse m.v.

Utilsigtet forældelse m.v. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 199 Offentligt Notat 13. maj 2014 J.nr. 14-2051750 Inddrivelse OIP Utilsigtet forældelse m.v. Indledning og opsummering Skatteudvalget har i spørgsmål nr. 219,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013

Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013 - 1 Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune)

...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) (Varmeforsyning)...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 234 Offentligt Notat J.nr. 17-0796543 Inddriv else Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) 1 I forældelsesloven,

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 334 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. juni 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Nicholas Rahui Webster Rømer Sagsnr.: 2012-705-0003 Dok.: 771147 U D K A S

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven 2013/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-705-0003 Fremsat den 2. oktober 2013 af Justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Høringsliste Organisation mm. 3F 3F Privat Service, Hotel og Restauration Advokatsamfundet Aluminium Danmark Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven Lovforslag nr. L 48 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Side 1 af 5 1. INDLEDNING VEJLEDNING Gensidig bistand Danmark/Grønland ved inddrivelse af skat m.v. Bistand ved inddrivelse af dansk skat m.v. i Grønland og grønlandsk skat m.v. i Danmark finder sted efter

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) Retsudvalget 2013-14 L 12 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. september 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Nicholas Rahui Webster Rømer Sagsnr.: 2012-705-0003 Dok.: 868965 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. december 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 438 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 163 Offentligt Notat J.nr. 16-0278092 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. december

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast

Skatteministeriet J. nr Udkast Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 26 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-1389754 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget tober 2008 2. ok- J.nr. 2007-711-0011 Dato: 03/10/2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om inddrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2011/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. 1202542 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi-

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast 29. august 2005

Skatteministeriet J. nr Udkast 29. august 2005 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 153 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2005-711-0051 Udkast 29. august 2005 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og kildeskatteloven (Administrative

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Skatteministeriet J. nr. 2017-3694 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere