Sagens behandling: Efter fondens begæring og med Finanstilsynets tilslutning tillagde ankenævnet ved skrivelse af 17. oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagens behandling: Efter fondens begæring og med Finanstilsynets tilslutning tillagde ankenævnet ved skrivelse af 17. oktober"

Transkript

1 Kendelse af 4. februar Der skulle ske forsikringsmæssig afdækning af nogle nærmere bestemte pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1 (Ellen Andersen, Merete Cordes, Holger Dock, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat A har ved skrivelse af 6. september 1994 for K's Understøttelsesfond klaget over, at Finanstilsynet den 10. august 1994 bestemte, at der skal ske forsikringsmæssig afdækning af nogle nærmere angivne pensionstillæg. Sagens behandling: Foranlediget af en henvendelse fra Finansforbundet bestemte Finanstilsynet ved skrivelse af 10. august 1994 i medfør af lov om tilsyn med firmapensionskasser, at K's Understøttelsesfond skulle etablere forsikringsmæssig afdækning af ydelserne i henhold til fonden. I skrivelsen anføres bl.a. "... Efter de i sagen foreliggende oplysninger finder tilsynet, at de omhandlede ydelser fra K's understøttelseskasse er at anse som ydelser, der må anses for omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser. Tilsynet finder særlig efter de modtagne regnskaber og oplysninger om udbetalinger til modtagere af de omhandlede understøttelser, at der er tale om, at ydelserne er givet i en længere årrække og efter faste retningslinier. Tilsynet finder således, at der er skabt en berettiget forventning hos modtagerne af de omhandlede understøttelser om, at disse understøttelser vil fortsætte, uanset at de formelt fremtræder som ét-årige bevillinger, og at der herved er opstået et retskrav for de pågældende på fortsat at modtage understøttelser. Tilsynet har derfor samtidig hermed anmodet advokat... foranledige, at der tages skridt til etablering af forsikringsmæssig afdækning af ydelserne i henhold til K's Understøttelsesfond. Tilsynet kan ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til om de lønmodtagere, der er omfattet af understøttelsesfonden og nu arbejder i B på grund af overflytning af arbejdsfunktionen til B, kan være omfattet af den forsikringsmæssige afdækning, der skal etableres, eller om deres rettigheder skal afdækkes ved en særlig forsikringsmæssig ordning...". Ved skrivelse af 6. september 1994 indbragte advokat A for K's Understøttelsesfond Finanstilsynets afgørelse for ankenævnet, idet fonden bestrider, at man er omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser. Under sagens behandling for ankenævnet har Kammeradvokaten præciseret, at Finanstilsynets pålæg af 10. august 1994 indebærer pligt til forsikringsmæssig afdækning af ydelser til allerede pensionerede medarbejdere omfattet af understøttelsesfonden samt pligt til at afdække ydelser til endnu ikke pensionerede medarbejdere omfattet af fonden med virkning fra tidspunktet for den enkelte medarbejders pensionering. Pålægget omfatter ikke direktionsmedlemmer og disses pårørende. Efter fondens begæring og med Finanstilsynets tilslutning tillagde ankenævnet ved skrivelse af 17. oktober

2 1994 klagen opsættende virkning, jf. 9 og 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 885 af 30. oktober 1992 om Erhvervsankenævnet. Ved skrivelse af 11. august 1995 tillod ankenævnet i medfør af 5 i lov om Erhvervsankenævnet Finansforbundet at indtræde i sagen til støtte for Finanstilsynet. Der er afgivet skriftlige indlæg af advokat A ved skrivelser af 1. december 1994, 15. februar 1996, 16. november 1995 og 21. oktober 1996 og af Kammeradvokaten ved skrivelser af 13. juni, 11. og 12. oktober 1995 samt 30. maj, 8. oktober og 29. november Sagens behandling har efter parternes begæring været sat i bero på den side 8 ff. nævnte retssag. Sagen har været mundtligt forhandlet den 3. december Sagens omstændigheder: K, oprettede i 1965 en understøttelseskasse. Ifølge et internt cirkulære af 9. juni 1965 til medarbejderne anførtes bl.a.: "... Siden fondens etablering har styrelsen ved adskillige lejligheder overvejet medarbejdernes pensionsforhold, som man gerne ønskede forbedret, men styrelsen har på den anden side været ængstelig ved at binde sig til et alt for fast system under hensyn til de reformer, der er under udvikling såvel inden for den offentlige pension - folkepension og ATP - og de private forsikringer - gruppelivsforsikringer og forbedret invalidepension.... Efter indstilling fra dette udvalg har styrelsen på et møde den 24. maj 1965 vedtaget at gennemføre følgende pensionssystem: I. De nuværende individuelle pensionsordninger bibeholdes med følgende udbygninger:... II. Der oprettes en understøttelseskasse, hvis formål det er inden for rammerne af kassens vedtægter... at yde støtte til forbedring af kårene for fondens pensionerede medarbejdere samt til medarbejderes enker og børn.... Omfanget af den supplering af pensionerne, som kassen kan yde, kan ikke på forhånd angives. Det må fastsættes år for år af kassens bestyrelse under hensyntagen til kassens indtægter og størrelsen af de pensioner, de pensionsberettigede opnår gennem de i fonden tegnede individuelle pensioner og de offentlige pensionsordninger. Dels på grund af usikkerheden med hensyn til de faktorer, der bestemmer kassens tilskud, og dels på grund af forholdet til pensionskasseloven kan understøttelseskassen ikke give et juridisk bindende løfte om et bestemt tilskud, men styrelsens målsætning er for så vidt klar nok: Understøttelseskassen omfatter alle, der har været ansat i fonden mindst et år efter det fyldte 24. år. Har medarbejderen været ansat mindst 26 år og fratræder på grund af alder eller sygdom, kan det tilskud, kassen yder, sammenlagt med den pension, den pågældende i forvejen er sikret ved en existerende

3 pensionsordning og de offentlige pensioner, ikke overstige 75% af den pensionsgivende løn for ansatte til og med kontorchefer, medens tilskudssatsen for højere gagerede er 75% af kontorcheflønnen og 50% af resten. Opmærksomheden henledes på, at der ved pensionsgivende løn forstås bruttolønnen, således som den til enhver tid reguleres, for medarbejdere i den stilling og lønklasse, pensionisten var placeret i ved sin fratræden. Dette betyder, at pensionerne vil blive både pristals- og velstandsreguleret....." Understøttelseskassens - nu K's Understøttelsesfonds - formue bestod ved oprettelsen af kr., som K indskød. Fondens indtægter er renter m.v. af denne kapital. Ifølge understøttelsesfondens vedtægter, der - dog ikke af betydning for denne sag - senest er blevet ændret i august 1990, ledes fonden af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af ledelsen i K og 2 vælges af medarbejderne. Ifølge vedtægternes 6, stk. 4 og 7, fastsætter fondens bestyrelse år for år størrelsen af tilskuddene, og til hvem de skal ydes, under hensyntagen til fondens indtægter og størrelsen af de pensioner, de støtteberettigede opnår, dels gennem de for hver enkelt i K tegnede pensionsordninger dels gennem de offentlige pensionsordninger inklusiv ATP. Tilsagn om støtte af enhver art kan alene gives for et år ad gangen i hvert enkelt tilfælde, hvorom der træffes beslutning i fondens bestyrelse. Om afgrænsningen af de støtteberettigede hedder det nu i 6, at tilskud "kan kun ydes" til medarbejdere, som er blevet ansat i K inden 1. juli Det er endvidere bl.a. en betingelse, at der for medarbejderen er etableret en af K godkendt pensionsordning med en rimelig dækning for alderspension, invalidepension samt ægtefælle- og børnepension, og at medarbejderen ved ansættelsen ikke var fyldt 35 år. Medarbejdere, som ikke opfylder de sidstnævnte betingelser, kan dog indtræde i fonden på særlige vilkår. Ifølge 4 kan fondens bestyrelse tegne forsikringsdækning til hel eller delvis dækning af den støtte, som fonden kan yde til pensionerede medarbejdere og til medarbejderes efterladte ægtefæller og børn. Størrelsen af udbetalingerne fra fonden er blevet fastsat år for år i et protokollat om målsætning for understøttelsesfondens virksomhed. For ankenævnet er fremlagt målsætningerne for 1965, 1992 og Reglerne for beregning af tilskud til alderspension, invalidepension og ægtefællepension er i alt væsentligt overensstemmende i 1965, 1992 og 1993 målsætningerne og svarende til målsætningen i cirkulæreskrivelsen af 9. juni 1965, mens der i forhold til 1965 målsætningen er sket en betydelig udbygning i 1992 og 1993 målsætningerne af reglerne om børnepension og tilføjet særlige regler for: - alderspension til ansatte, der har været udsat for lønnedgang, - alders- og invalidepension til deltidsansatte, - ændrede betingelser for at opnå ægtefællepension i overensstemmelse med 1993 lovændringen af tjenestemandspensionsloven - særlige regler om ægtefællepension efter invalidepensionister og ansatte, der er omkommet i tjenesten, samt - regler om 3 måneders efterpension ved en pensioneret medarbejders død. For ankenævnet er fremlagt fondens årsregnskaber for Det fremgår heraf, at fondens egenkapital er steget fra kr. ultimo 1982 til kr. ultimo I 1982 udgjorde fondens indtægter kr. og udgifterne kr., heraf tilskud til pensioner kr. I 1992 udgjorde fondens indtægter kr. og udgifterne kr., heraf tilskud til pensioner kr. og

4 realrenteafgift kr. I beretningen til 1992 årsregnskabet er bl.a. anført: "Ved udgangen af 1992 var i alt 296 medarbejdere omfattet af Understøttelsesfonden, en nedgang på 27 medarbejdere i forhold til udgangen af 1991, hvor 323 medarbejdere omfattedes af Understøttelsesfonden. Antallet af pensionister udgjorde ved udgangen af , som fordeler sig med 3 alderspensionister, 3 ægtefællepensionister, 7 invalidepensionister, 8 førtidspensionister og 0 børnepensionister." I revisionsprotokollatet til 1992 regnskabet er anført under "Særlige forhold": "Fondens pensionstilskud sker i henhold til vedtægternes bestemmelser efter årlige bevillinger. Fonden skønnes således ikke at være omfattet af firmapensionskasseregelsættet. Der er derfor ikke foretaget pensionsmæssige henlæggelser i Fondens regnskab. Ifølge aktuarmæssig opgørelse ville fondens pensionsmæssige hensættelser ved egentlige pensionstilsagn udgøre 45,7 mio.kr. pr. 1/ " Klageren har oplyst, at medarbejdere er underrettet om fonden og dens vedtægter gennem medarbejderhåndbogen, og at medarbejderne underrettes om de årlige målsætninger. Der er ikke givet medarbejdere løbende meddelelser med beregning af den ydelse, de efter gældende målsætning ville kunne opnå ved pensionering. Klageren har endvidere oplyst, at der gennem en lang årrække har været tilstrækkelige midler i fonden til at opfylde målsætningen om supplering af egenpensionen op til 75% af den til enhver tid gældende løn på pensionistens løntrin ved pensioneringen samt til at udvide målsætningen. Pensionisterne må hvert år indsende dokumentation for deres øvrige pensionsindtægter og invalidepensionister tillige dokumentation for eventuelle arbejdsindtægter, førend fonden giver tilsagn for endnu et år. Siden 1965 er der ydet støtte fra fonden til mindre end 30 pensionerede medarbejdere. Pr modtog 16 pensionerede medarbejdere, hvoraf 3 var tidligere direktører eller pårørende til tidligere direktører, understøttelse fra fonden med i alt 1,3 mio. kr.. Der er tegnet en firmapension gennem PFA for samtlige medarbejdere i K. Klageren skønner, at kun hver femte medarbejder, der er omfattet af fonden, fremtidigt vil kunne komme i betragtning, hvis bestyrelsens målsætning for 1995 videreføres. Regelgrundlaget: Efter lov om tilsyn med pensionskasser (lov nr. 183 af 11. maj 1935, senest: lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984 med senere ændringer), der var gældende indtil den 28. maj 1989, 1, stk. 2, jf. stk. 1, var "tilsagn om ydelse af pension", som en virksomhed afgav til det hos den ansatte personale, omfattet af loven, hvilket medførte, at pensionen skulle afdækkes i en pensionskasse, medmindre forpligtelsen blev overført til et anerkendt livsforsikringsselskab (pensionsforsikringsselskab). Denne lov blev med virkning fra den 28. maj 1989 afløst af lov om tilsyn med firmapensionskasser (lov nr. 326 af 24. maj 1989, nu lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1993). Sidstnævnte lovs 1, stk. 1, er sålydende: "Ethvert løfte om pension (pensionstilsagn) i forbindelse med et ansættelsesforhold skal afdækkes enten i et forsikringsselskab eller en pensionskasse, der har koncession i henhold til lov om forsikringsvirksomhed, eller i en pensionskasse, der har koncession i henhold til denne lov." I motiverne til denne bestemmelse (Folketingstidende , Tillæg A, sp ff.) hedder det:

5 "Bestemmelsen foreskriver i stk. 1, at løfter om pension (pensionstilsagn) skal afdækkes enten i et forsikringsselskab eller i en pensionskasse. Ved denne regel bringes pensionsløfter under tilsyn enten efter reglerne i denne lov eller i lov om forsikringsvirksomhed. Derved sikres, at der, når pensionsløfterne til sin tid bliver aktuelle, vil være midler til stede til honorering af disse indskrænker sig til at fastlægge, at pensionsforpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold skal afdækkes i et forsikringsselskab eller en pensionskasse. Pligt til afdækning indtræder, når en virksomhed eller flere virksomheder i samme koncern i fællesskab over for de ansatte giver tilsagn om pension. Afgrænsningen mellem egentlige pensionstilsagn og pensionslignende ordninger, der falder uden for loven, har været vanskelig i tilfælde, hvor der gennem tilkendelse af formelt enkeltstående ydelser igennem en årrække måtte være skabt en forventning hos modtagerne om også i fremtiden at modtage disse ydelser, selv om de ikke ifølge givernes opfattelse har juridisk krav derpå. Sådanne formelt enkeltstående ydelser ydes i praksis såvel af pensionskasser som af arbejdsgivere. For pensionskassernes vedkommende... Ydelser fra virksomhederne kan være finansieret enten over den løbende drift eller via hjælpe- eller understøttelsesfonde, der er godkendt i medfør af pensionsbeskatningslovens Afgørende for om sådanne ydelser henhører under lovens område er, om der er afgivet et juridisk bindende løfte om pension enten ved ansættelsen, i ansættelsesperioden eller på fratrædelsestidspunktet. Afgiver arbejdsgiveren et tilsagn om pension, antages det principielt at være omfattet af loven, selv om der ved afgivelsen tages forbehold for ændring af pensionens størrelse eller for, at pension kun udbetales så længe virksomheden ser sig i stand hertil. Derimod foreligger der ikke et bindende tilsagn omfattet af loven, hvis der på ansættelsestidspunktet blot stilles den ansatte i udsigt, at det ved den pågældendes fratræden på grund af alder, vil kunne tages op til afgørelse, om der skal ydes pension under en eller anden form. Såfremt der på fratrædelsestidspunktet afgives et tilsagn om pension, vil dette skulle afdækkes efter loven. Der kan derimod ikke siges at foreligge noget tilsagn, der omfattes af lovforslagets ordlyd, hvis der ved den ansattes fratræden på grund af alder ydes et beløb uden forpligtelse til at vedblive hermed. Der foreligger ej heller nogen forpligtelse, hvis beløbet f.eks. ydes efter ansøgning og arbejdsgiveren ved beløbets udbetaling klart tilkendegiver, at dette alene udbetales for et år, og at det hvert år må tages op, om ordningen kan fortsætte, og med hvilket beløb. Der kan ikke med rette siges at være skabt en forventning hos modtageren om, at udbetalingerne vil fortsætte, så længe den pågældende lever...." Den til grund for lovforslaget liggende betænkning nr. 1096/1987, "Revision af lov om tilsyn med pensionskasser", indeholder på side tilsvarende bemærkninger. Ankenævnets tidligere afgørelser: Ankenævnet har tidligere truffet afgørelser vedrørende pålæg efter lov om firmapensioner ved kendelser af 23. juli 1992, 8. november 1993 og 23. oktober 1995, jf. årsberetningerne side 134, 136 og 146. Den 10. maj 1995 afsagde Østre Landsret (3. afd. nr. B ) dom i den sag, der vedrører ankenævnets kendelse af 23. juli 1992 (j.nr ). Sagen var anlagt mod Finanstilsynet. Med to stemmer mod en

6 tog Landsretten Finanstilsynets frifindelsespåstand til følge, hvorved Finanstilsynets og Erhvervsankenævnets afgørelser om, at nærmere bestemte etårige bevillinger fra en bank til nogle pensionister skulle afdækkes forsikringsmæssigt, stod ved magt. Dommens præmisser er sålydende: "Dommerne Birte Lynæs og Østerborg udtaler: De etårige bevillinger er under pensionskassens afvikling givet hvert år i en meget lang årrække til alle pensionerede medlemmer af pensionskassen. Beregningen af bevillingernes størrelse er sket efter ganske ensartede principper, og således at de har kompenseret for dyrtiden. Ydelserne har udgjort en væsentlig andel af den udbetalte pension. For de erhvervsaktive medlemmer af pensionskassen er de etårige bevillinger i en meget lang årrække indgået i de årlige meddelelser om beregningen af pensioner på tilsvarende måde. Både for de pensionerede og for de erhvervsaktive medlemmer af pensionskassen må bevillingerne anses for givet i forbindelse med ansættelsesforholdet. Uanset at bevillingerne kun har været givet for et år ad gangen uden tilsagn om fortsættelse, findes der efter det anførte at være opstået et retskrav for alle pensionskassens medlemmer på pension beregnet efter den hidtil fulgte praksis. I henhold til 1 i lov om tilsyn med firmapensionskasser påhviler det banken at afdække denne forpligtelse, der omfatter fremtidig pristalsregulering. Disse dommere stemmer derfor for at tage Finanstilsynets frifindelsespåstand til følge. Dommer Bent Otken udtaler: I henhold til det, der af flertallet er anført om tilskudsbevillingerne, findes der såvel hos allerede pensionerede som hos endnu erhvervsaktive medlemmer af pensionskassen at være skabt en forventning om, at de årlige bevillinger af pensionstilskud alt andet lige ville blive fortsat. Det er imidlertid hvert år og ved de særlige henholdsvis i 1970 og 1982 givne lejligheder udtrykkeligt blevet tilkendegivet, at tilskuddene alene blev bevilget for et år ad gangen. Hverken princippet i funktionærlovens 17 a, der vedrører ophør af et ansættelsesforhold, eller andre retsgrundsætninger kan føre til, at der bortses fra disse tilkendegivelser. Der er derfor ikke grundlag for at antage, at pensionskassens medlemmer har erhvervet retskrav mod banken på udbetaling af de omhandlede pensionstilskud. Da ydelserne således ikke er omfattet af afdækningspligten i henhold til 1 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. den tidligere lov om tilsyn med pensionskasser, har Finanstilsynet ikke haft hjemmel til at pålægge banken at foretage afdækning af ydelserne. Denne dommer stemmer herefter for at tage sagsøgers principale påstand til følge. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet." Dommen er anket til Højesteret. Parternes argumentation: Klageren har gjort gældende, at Finanstilsynets pålæg ikke er hjemlet i lov om tilsyn med

7 firmapensionskasser. Loven omfatter pensionstilsagn fra arbejdsgiveren. I den foreliggende sag er der tale om ydelser fra en fond, som ikke kan identificeres med arbejdsgiveren, K, idet K ikke kan råde over fondens midler, og idet fonden ledes af en bestyrelse, hvori medarbejderne også er repræsenteret. Endvidere afgiver fonden ikke pensionstilsagn, hvilket fonden ifølge vedtægterne er afskåret fra. Efter vedtægterne fastsætter fondens bestyrelse år og for år såvel størrelsen af tilskuddene, som til hvem de skal ydes. Medarbejderne er gennem personalehåndbogen underrettet om, at støttetilsagn efter vedtægterne kun gives for et år ad gangen efter bestyrelsens bestemmelse, og gennem de årlige målsætninger om, at der med mellemrum sker ændringer i målsætningerne. For så vidt angår de pensionerede medarbejdere, der modtager tilskud, er det i tilskudsskrivelserne anført, at der alene er taget stilling til tilskuddet for det pågældende år. For så vidt angår medarbejdere, omfattet af fonden, som endnu ikke er pensionerede, ville der i øvrigt kun kunne være tale om en betinget forventning om tilskud, idet tilskud fra fonden efter vedtægterne forudsætter, at medarbejderen på pensioneringstidspunktet er ansat i K. Loven om tilsyn med firmapensionskasser kan ikke antages at omfatte betingede pensionstilsagn. Fondens forhold adskiller sig afgørende fra faktum i ovennævnte sag, der er under anke til Højesteret: I nærværende sag hidrører ydelserne fra en fond, der er uafhængig af arbejdsgiveren, og som efter vedtægterne er afskåret fra at give pensionstilsagn. Fondens midler er undergivet de særlige placeringsregler, der følge af fondslovgivningen. Medarbejdere har ikke fået løbende tilkendegivelser om beregningen af et forventet tilskud fra fonden efter pensionering. Udbetalingerne fra fonden kan ikke anses at udgøre en væsentlig del af de samlede pensionsydelser. Kammeradvokaten har for Finanstilsynet gjort gældende, at understøttelsesfonden i relation til loven må identificeres med arbejdsgiveren, K, idet fonden er oprettet af K som led i pensionsordningen for K's medarbejdere, idet fondens midler hidrører for K, og idet K har flertal i fondens bestyrelse. Ydelserne fra fonden må, uanset at det i forbindelse med fondens etablering i 1965 blev tilkendegivet, at der ikke kunne afgives juridisk bindende løfter om tilskud, i alt fald nu være afdækningspligtige efter loven under hensyn til: at ydelserne er givet over en længere årrække, at dette er sket efter faste retningslinier, og at tilskudsmodtagerne nu har en sådan forventning om fortsat at modtage tilskud efter fondens vedtægter, at denne forventning udløser en afdækningsforpligtelse. Hertil kommer, at tilskuddet fra starten har været præsenteret som et led i K's samlede pensionsordning, at udbetalingerne betegnes som "tilskud til pension", og at ydelsernes variable størrelse navnlig beror på, at de skal ses i sammenhæng med pensionistens øvrige pensionsindtægter. Ydelserne kan således ikke anses for trangsbestemte, og pensionisternes øvrige økonomiske vilkår er fonden uvedkommende. Endvidere har de endnu ikke pensionerede medarbejdere en berettiget forventning om, at de, når de pensioneres fra deres stillinger i K, får suppleret deres pension i overensstemmelse med fondens målsætninger. Kammeradvokaten har videre anført, at fondens forhold i afgørende grad svarer til faktum i den ovennævnte sag, der er under anke til Højesteret. I begge tilfælde er der tale om, at medarbejderes individuelle pensioner suppleres med tilskud, der formelt bevilges årligt, men som beregnes efter ganske faste retningslinier med en slags samordningsfradrag for de ydelser, som medarbejderen modtager i medfør af en individuel pensionsordning og fra det offentlige. Finansforbundets advokat, C, der har været forhindret i at deltage i den mundtlige forhandling, har, efter at være gjort bekendt med Finanstilsynets præcisering af pålægget til klageren, ved skrivelse af 13. december

8 1996 anført: "... Det fremgår af kammeradvokatens brev af 29. november d.å., at Finanstilsynets påbud vedrører personer, der modtager ydelser fra K, og at det er disse ydelser, der skal afdækkes. I relation hertil skal jeg bemærke, at der for mig at se ikke er hjemmel i firmapensionskasseloven til at foretage en opdeling, således at der alene skal foretages afdækning vedrørende pensionstilsagn for de, der allerede er pensioneret. Hensigten med afdækningspligten i firmapensionskasselovens 1 er at sikre, at der til enhver tid er tilstrækkelige med midler til at dække pensionstilsagnene, det være sig såvel for pensionerede som for tjenstgørende medlemmer. For mig at se vil det derfor stride mod hele hensigten med firmapensionskasselovens 1, hvis der blev foretaget en sådan opdeling af afdækningspligten, som beskrevet i kammeradvokatens brev...." Ankenævnet udtaler: K's Understøttelsesfond er oprettet af K med det formål at supplere medarbejdernes pensioner. Understøttelsesfondens midler hidrører fra indskud fra K og renter heraf, og K's ledelse er repræsenteret i fondens bestyrelse. Ydelserne fra understøttelsesfonden må derfor i relation til lov om tilsyn med firmapensionskasser anses at hidrøre fra K som arbejdsgiver. Med hensyn til spørgsmålet, om der foreligger løfter om pension, jf. lovens 1, stk. 1, lægger ankenævnet vægt på følgende: Der er ved understøttelsesfondens oprettelse og ved senere ansættelser indtil 1. juli 1987 for den enkelte medarbejder blevet taget stilling til, om medarbejderen var omfattet af fonden, eventuelt på særlige vilkår. Målsætningen ved fondens oprettelse om supplering af egenpensionen, at medarbejderen ved fuld pensionsalder sammen med andre pensionsydelser samlet skulle opnå en pension på 75% - for så vidt angår lønbeløb over kontorchefniveau 50% - af den til enhver tid gældende løn på medarbejderens løntrin på pensioneringstidspunktet, er stedse blevet fastholdt. Der har i alt fald i en lang årrække været tilstrækkelige midler i fonden til fuldt ud at opfylde målsætningen, og ansøgninger om ydelser i overensstemmelse med målsætningen er i alle tilfælde blevet fulgt. Der skønnes også i fremtiden at være tilstrækkelige midler hertil. Heroverfor finder ankenævnet det ikke afgørende, at pensionsydelserne ifølge vedtægterne bevilges for et år ad gangen. Med hensyn til de i cirkulæret af 9. juni 1965 anførte begrundelser for dette forbehold i vedtægterne bemærkes, at ønsket om ikke at blive omfattet af pensionskasselovgivningen ikke kan tillægges retlig betydning, at hensynet til at muliggøre en løbende tilpasning af målsætningen til ændringer i regler om offentlige pensionsydelser efter de valgte beregningsprincipper for egenpensionen ikke har betydning, og at der ikke - i alt fald ikke i en lang årrække - har været usikkerhed med hensyn til, om fondens midler var tilstrækkelige til at opfylde målsætningen for egenpensionen fuldt ud.

9 Ankenævnet tiltræder derfor, at der for de medarbejdere i K, der er omfattet af understøttelsesfonden, foreligger et løfte om pension, jf. 1, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, som kan kræves afdækket i alt fald i det omfang, som Finanstilsynet har bestemt ved skrivelse af 10. august 1994 som præciseret under sagens behandling for ankenævnet. Ankenævnet stadfæster derfor Finanstilsynets afgørelse.

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes.

Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Kendelse af 23. oktober 1995. 94-49.804. Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

En virksomheds betaling af månedlige beløb til tidligere ansatte og enker efter ansatte anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes.

En virksomheds betaling af månedlige beløb til tidligere ansatte og enker efter ansatte anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Kendelse af 8. november 1993. 91-43.753. En virksomheds betaling af månedlige beløb til tidligere ansatte og enker efter ansatte anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Lov om tilsyn med firmapensionskasser

Læs mere

Klagen har under ankenævnets behandling af sagen med Finanstilsynets tiltræden været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder:

Klagen har under ankenævnets behandling af sagen med Finanstilsynets tiltræden været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: Kendelse af 5. april 2004. (J.nr. 02-134.691). Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Klaer dog delvist medhold. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Holger

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 21. februar 2002. 00-203.421. Dyrtidsreguleringer af pensioner skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet:

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet: Kendelse af 28. februar 2001. 00-176.277. 87 i lov om forsikringsvirksomhed om anbringelse af blandt andet pensionskassers kapital ikke til hinder for investering i investeringsforeningsandele, hvor forsikringstagernes

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

1. Sagens omstændigheder:

1. Sagens omstændigheder: Kendelse af 2. sept. 2002. 00-81.697. Da der ikke forelå en rimelig grad af sandsynlighed for, at en arbejdsgiver havde afgivet løfte om pension, havde Finanstilsynet ikke haft hjemmel til over for en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

K har ved skrivelse af 30. juli 1997 klaget over, at han hos Finanstilsynet ikke har kunnet opnå aktindsigt i en forsikringsaftale.

K har ved skrivelse af 30. juli 1997 klaget over, at han hos Finanstilsynet ikke har kunnet opnå aktindsigt i en forsikringsaftale. Kendelse af 10. marts 1998. 97-158.552. Spørgsmål om aktindsigt i forsikringspolice, der ikke var i tilsynets besiddelse. (Merete Cordes, Gert Kristensen og Vagn Joensen) K har ved skrivelse af 30. juli

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

Sagens omstændigheder: Om sagens faktiske omstændigheder har Finanstilsynet i anledning af klagen udtalt den 24. juni 2002:

Sagens omstændigheder: Om sagens faktiske omstændigheder har Finanstilsynet i anledning af klagen udtalt den 24. juni 2002: Kendelse af 24. april 2003. 02-125.195. Sag hjemvist til Finanstilsynet til ekstrahering og udlevering til klager. (Suzanne Helsteen, Kjelde Mors og Ulla Staal) Advokat A har ved skrivelse af 23. maj 2002

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr.

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr. ADVOKAT (H) HANNE MAGNUSSEN HM@MAZANTI.DK TEL +45 3319 3701 J.nr. 41054 Dokument id: 1228 København d. 23. september 2015 PROCESSKRIFT IV Københavns Byret 21C-1275/2012 Foreningen Fonden Live c/o Jens

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Kendelse af 13. maj 1998. 97-36.837. Dyrtidsfondens aktier i et nu børsnoteret selskab var fortsat omfattet af 1% investeringsloftet for aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond

Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond PARAGRAF 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Pensionsfondens navn er IBM Pensionsfond (pensionskasse) i det følgende benævnt 'Pensionsfonden'. Stk. 2. Pensionsfonden har

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7

Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7 Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7 Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces i en retssag, som en folkepensionist agtede at anlægge mod socialministeriet med påstand

Læs mere