CASE: TELEMEDICIN - BEHANDLING OVER AFSTAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CASE: TELEMEDICIN - BEHANDLING OVER AFSTAND"

Transkript

1 CASE: TELEMEDICIN - BEHANDLING OVER AFSTAND Healthcare Innovation LAB Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Maj 2012

2 Vejen til hurtig og træfsikker produktudvikling inden for sundhedssektoren der omfatter klinikere, erhvervsliv og forskere Målgruppen for denne brochure er hospitalsdirektioner, klinikere, forskere, stabe og virksomheder, der deltager i udvikling og innovation af nye produkter, koncepter og services til sundhedssektoren i Danmark eller internationalt. HVAD ER HEALTHCARE INNOVATION LAB? Demonstrationsprojektet Telemedicin Behandling over afstand er en del af et større Offentlig-Privat Innovationsprojekt (OPI) Healthcare Innovation Lab. Healthcare Innovation Lab omfatter 26 partnere i et tværfagligt set-up, der skaber et dynamisk og innovativt spændingsfelt mellem klinikken, erhvervslivet, forskere, patientforeninger og innovationsfolk. Healthcare Innovation Lab har via tre demonstrationsprojekter (Fremtidens Ambulatorium, Mobile Blodprøvesvar og Telemedicin Behandling over afstand) udviklet et unikt metodesæt, der kombinerer simulation med brugerdreven innovation. Igennem dette metodesæt skabes en dynamisk og resultatskabende platform, hvor der er mulighed for at udvikle og teste nye løsninger on site relativt hurtigt. Projektet er medfinansieret af Erhvervsstyrelsens Program for Brugerdreven Innovation KOLOFON Titel: Healthcare Innovation Lab - Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Redaktion: Susie A. Ruff Eva Jacobsen med bidrag fra en række projektdeltagere Layout: Claus Lynggaard/blinkblink.dk, illustrationer: Frits Ahlefeldt Copyright: Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden Udgiver: Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden, Herlev ISBN Nr.: Materialet kan downloades på: For yderligere oplysninger om Healthcare Innovation Lab kontakt venligst projektejer: Center for Sundhedsinnovation Region Hovedstaden Centerchef Susie A. Ruff

3 CASE: MEDICINSK AFDELING, BORNHOLMS HOSPITAL OG KARDIOLOGISK AFDELING, HERLEV HOSPITAL Demonstrationsprojektet er ét ud af tre demonstrationsprojekter under hovedprojektet Healthcare Innovation Lab, som er iværksat af Center for Sundhedsinnovation. Demonstrationsprojektets omdrejningspunkt er IT og telemonitorering med udgangspunkt i en case på både Bornholms Hospital og Herlev Hospital. BAGGRUND OG MÅL Telemedicinske løsninger anvendes i en række andre lande til behandling over afstand, hvilket sparer tid og penge, da patienten typisk kan blive i hjemmet og være fri for at transportere sig til hospital eller praktiserende læge. I Danmark er antallet af kroniske patienter med eksempelvis hjertekarlidelser stigende. Projektgruppen har derfor, ud fra casen hjertekarpatienter, fokuseret på at udvikle en innovativ løsning til, hvordan vi i fremtiden, via monitorering og informations udveksling, kan behandle patienter over afstand, og gøre disse patienter mere selvhjulp ne. Simulationsmetoden er anvendt til at afdække klinikkerne og patienternes behov. Ved brug af simulationen er der udviklet tek niske løsninger til, hvordan patient og behandler kan kommunikere via videokonference og hvilke funktionaliteter, der skal være på skærmen (brugergrænseflade). Løsningerne tager udgangspunkt i eksisterende teknologi (hardware, software). Simulationerne har vist, hvilke specifikke krav der stilles til den behandlingsmæssige opgave, kvalitet og proces. Krav der ikke på samme måde kan håndgribes ved almindelig dialog og interview - det skal simpelthen prøves! en neutral farve til andre ting TELEMEDICIN BEHANDLING OVER AFSTAND Medicinsk Afdeling, Bornholms Hospital og Kardiologisk Afdeling, Herlev Hospital, har været med til at skabe en spændende case for telemonitorering og telesamtale mellem behandler og hjertepatient. Læringen fra forløbet har ikke kun været hvilke krav til funktionalitet, som behandler og patient stiller, men også i høj grad en forståelse for de organisatoriske krav en sådan løsning skal hono rere. Igen er det via simulationen, at alle disse forhold bliver synlige på én og samme tid - via afspilning af scenarier. BEHOVSIDENTIFIKATION OG ANALYSE Projektgruppen for Telemedicin - Behand ling over afstand ønskede en større indsigt i området med henblik på at identificere pa3

4 Demonstrationsprojektleder Christian Graversen, DI ITEK tienternes og behandlerens udfordringer, samt ønsker og krav til fremtidige løsninger. INTERVIEW Projektgruppen gennemførte en række interviews med læger, sygeplejersker og patienter på Medicinsk Afdeling, Bornholms Hospital og Kardiologisk Afdeling, Herlev Hospital. Herudover blev der gennemført en intern forventningsafstemning med virksomhederne (Care2Wear, Pallas Informatik A/S, Bang & Olufsen Medicom, IBM, In-JeT ApS), idet udgangspunktet for projektgruppen var, at finde frem til løsninger, der kunne tilfredsstille patienterne og behandlernes behov frem for at sætte alle eksisterende teknologiløsninger i spil i projektet. Resultaterne af interviewene viste, at det var værd at fokusere på en enkelt type forløb. Valget faldt på ambulante patien ter i Hjerte Insufficiens Klinikken (HIK), som ofte kommer til kontrol og får tjekket deres medicin, levevaner osv. ILLUSTRATION/TEGNING At anvende illustrationer har været en ny metode for alle deltagere i Healthcare Innovation Lab. I gruppen Telemedicin - Behandling over afstand har der været anvendt en professionel tegner til at støtte processen, og visualisere de ideer gruppen kom frem med. Tegningerne har været endnu en måde at sikre forståelsen af det fælles projekt, og har bidraget til et bedre samarbejde i gruppen samt dannet grundlag for mange gode diskussioner. De er affødt af, at visuel kommunikation er meget basal og klar, hvilket fik flere ti l at føle, at det var en måde at støbe kon ceptet i beton. Det er heller ikke helt forkert, og derfor skal man passe på med ikke at få for pæne illustrationer for tidligt i projektfasen Demon strationsprojektleder Christian Gra versen, DI ITEK. Resultaterne af behovsafdækningen og ana lysen viste, at flere patienter allerede foretager målinger hjemme, som grundlag for justering af deres medicin (optitrering) og kun har brug for at møde i ambulatoriet hver anden gang. Altså et klart positivt resultat der viser, at konceptet for behandling over afstand kan skabe en ny og mere optimal måde at behand le denne konkrete målgruppe på, i dette tilfælde hjertekar-patienter. ERFARING Håndskitser er mere anvendelige og forståelige for alle projektdeltagere end den endelige computergenerede illustration. 4

5 en neutral farve til andre ting IDÉ OG KONCEPT-GENERERINGS FASEN IDÉER, DER OPSTOD UNDER IDÉ GENERERING Et eksempel på en idé, der opstod i mange afskygninger under projektet, var idéen om at udvikle en sensorteknologi til at overvåge ødemer på patienter, der deltager i de telemedicinske forløb. Ødemer er væskeop hobning i kroppen, som et symptom på at hjertet ikke pumper optimalt. Det er en lidelse, der skal behandles med væskedrivende medicin samt et symptom der gør, at behandleren skal være særligt opmærksom på patienten. Efter flere drøftelser i gruppen blev denne idé skrinlagt til fordel for at overvåge væskeophobninger gennem løbende vejning af patienten. Et eksempel på en anden idé, der blev ved med at opstå, og som overlevede mange forsøg på at blive skrinlagt, var idéen om, at det skal være muligt for behandler og patient at se hinanden under telemedicinsk kontrol. Særligt sygeplejerskerne havde et ønske om visuel kontakt til patienten. Virksomhedsdeltagerne ønskede ikke at inkludere dette, da det fordyrede og komplicerede løsningen. Dette ønske var dog så vedholdende, at gruppen valgte at lade det indgå i simulationen og efterkomme ønsket om visuel kontakt mellem patient og sygeplejerske. ERFARING Med udgangspunkt i de identificerede udfordringer foretog gruppen for Telemedicin - Behandling over afstand en struktureret brainstorming i sam arbejde med patienter og klinikere fra Bornholms Hospital og Herlev Hospital. Det viste sig, at være ganske udfordrende at sammenbringe forskellige faggrupper, da de har forskellige agendaer. Eksempelvis var det vanskeligt at brainstorme sammen med klinikere, da flere idéer gjorde klinikerne undværlige. Udover brainstorming opstod der løbende idéer i projektet, hvilket formentlig skyldes de mange ildsjæle i gruppen. Disse spontane idéer er gemt i en såkaldt idébank, for at kunne fremkaldes senere i projektet. Gruppen har erfaret, at de bedste ideer er fremkommet løbende i projektet under de forskellige faser. Dette resulterede i, at gruppen etablerede en Idébank, hvor spontane ideer kunne dokumenteres, for eventuelt at blive anvendt senere i projektet. 5

6 Jimi Claussen, Afdelingssygeplejerske, Kardiologisk Afdeling S, Herlev Hospital afprøver prototype. KONCEPT DETALJERING DEN TELEMEDICINSKE LØSNING Den telemedicinske løsning fokuserer på distribution af patientdata fra vægt og blodtryks-/pulsapparat til det system, der præsenterer data for behandler. Hjerteinsufficienspatienten foretager selv de nødvendige prøver med vejledning fra systemet. Den telemedicinske løsning indeholder desuden mulighed for kontakt mellem behandler og patient ved brug af video- eller telefonkommunikation, hvor patien- tens oplevelse af symptomer inddrages i be slutningsgrundlaget for at optitrere (ændre medicin). Konceptet omfatter ikke blodprøvetagning og målinger, dels da det ikke er tilstrækkeligt brugervenligt for patientanvendelse, og dels da det er for udgiftstungt for en afdeling at gennemføre forsøg for. Projektgruppen valgte at bruge blodtryk og vægt, da der allerede findes måleudstyr til dette formål. Samtidig er disse de vigtigste parametre, sammen med patientens symptomer som beslutningsgrundlag for at ændre medicin. AFPRØVNING AF KONCEPTET Ved simulationen sås det, at det er let for patienterne at foretage målinger, da det foregår på samme måde som patienten i forvejen er vant til. Data sendes automatisk fra device til system, hvilket patienten får besked om. I simulationen anvendte Center for Sundhedsinnovation og DIMS videokommunikation ift. kommunikation mellem sygeplejerske/læge og patient, hvilket fungerede fuldt tilfredsstillende. Patienterne havde flere relevante kommentarer til databehandlingstid og til de beskeder som systemet gav, hvilket gav mulighed for umiddelbar afklaring med de sy stemansvarlige. Desuden havde klinikere spørgsmål og rettelser vedrørende datapræsentation, og de systemansvarlige havde en række behovsafdækningstemaer, som blev drøftet og observeret i simulationen. Overlæge Helena Dominguez Vall-Lamora, Kardiologisk Afdeling S., Herlev Hospital udtaler om processen: Det fungerede ganske udmærket, både selve målingerne, patient identifikation og modtagelse af data. Dog en smule lang ventetid før patienten fik bekræftelsen fra vægten om vægtmålingen. 6

7 ERFARING Simulationsøvelsen var en god og konstruktiv start på en smidig test og udviklingsfase, hvor virksomhederne i projektgruppen udviklede løsningen i løbende dialog med klinikere. Det var en tydelig måde for virksomhederne at vise at løse deres udfordringer på en ny måde. Testen viste også, at klinikerne havde gode og konstruktive besvarelser i forhold til ønsker, og hvordan teknologien skulle passe ind i deres daglige kliniske arbejde. TEST OG IMPLEMENTERING LØSNINGEN TESTES Ligesom simulation er anvendt til at udvikle konceptet for Telemedicin - Behandling over afstand, er simulation også blevet anvendt til at teste brugen af den endelige løs ning, som kombinerer teknologi og service/koncept. Testen er ligeledes gennemført af projektgruppen i tre simulationer. Ved første simulation blev der ved en huligennem-øvelse testet, om data fra borgeren/ patienten kunne opsamles og sendes trådløst til behandleren/klinikeren. Ved den anden simulation var løsningen mere færdigbearbejdet, og forslaget blev testet som en mock-up. Der var her tale om en digital løsning, mens andre dele fortsat var papirbårne. Denne kombination gjorde, at der kunne testes flere brugsscenarier end først antaget. Samtidig blev der sparet ud- viklingstid på enkle logiske rettelser. Ved tredje og sidste simulation testes løsningen som et proof-of-concept (virker løsningen?) hvor alle processer i en daglig arbejds gang er digitale. Koncepterne er testet i forbindelse med simulationsøvelser i DIMS, og er oplevet som praksisnære af de deltagende klinikere. RESULTATER AF TESTFASE Testfasen var en integreret del af et ite rativt udviklingsforløb (forløb med gentagelser). Gentagelsesforløbet har betydet, at projektgruppens formål med testen ikke kun var at skære fra, men i lige så høj grad at tilføje eller tilpasse løsningen det element, som netop var nødvendig i behandlerens intuitive anvendelse af løsningen. Samtidig betød gentagelserne, at der blev opnået en tilfredsstillende funktio nalitet via gennemførelsen af en god behandling. en neutral farve til andre ting klinikerne, at de ønskede at være med til Behandlerne har gennem deltagelse i testfasen fået et bedre indblik i, hvad der er muligt med teknologiunderstøttet behand ling, og har gennem en engageret indsats fået mulighed for at præge den kliniske arbejds plads. Virksomhedslederne har fået et godt ind blik i behandlernes dagligdag, og har fået en bedre forståelse af hvad der menes, når brugerne - både klinikere og patienter efterspørger intuitive løsninger. 7

8 Som et resultat af testen blev det klart, at behandleren/klinikeren kan håndtere en mere kompleks brugergrænse flade end patienten. Det blev også klart, at det er nødvendigt at patienten har trådløst udstyr, for at gøre metoden lettere at anvende i dagligdagen. Endelig afklarede testen, at der er behov for visuel kontakt mellem behandler og patient for at øge trygheden for begge parter. P NYTÆNKNINg Af Jette Warrer Knudsen rivate firmaer, forskere og behandlere frembringer nye, innovative løsninger i et virkelighedens teater. Det sker i det offentlig private innovationsprojekt, Healthcare nnovation lab i Region Hodstaden. 26 partnere samarbejder om nde fremtidens brugervenløsninger i sygehusvæseg de skaber innovation ikling ved at kombinere ring med aktiv invol rugerne. o Tirsdag den 8. november Målgruppen bag de interaktive hjælpeprogrammer er i første omgang landets kommuner, men ambitionen er at få gang i en global eksport, fortæller Ulrik Møll. (th.) Arkivfoto: Red Star Photo Simulering skaber nye produkter til hospitaler Gennem tre Fo og herefter bliver hverdagens erfaringer transformeret til bedre og fremtidssikrede løsninger, der testes og raffineres igennem simuleringsmetoder. ambulatorium, mobile prøvesvar og telemedicin. Den helt store erkendelse har været, at brugernes oplevelse af simulering er nyskabende. Netop det at inddrage brugerne aktivt i simulering har været banebrydende Susie A. ruff, Centerchef fra region Hovedst Sundhedsinnov Overlæge Helena Dominguez Vall-Lamora, Kardiologisk Afdeling S., Herlev Hospital: Vi kan se anvendeligheden af konceptet og har et stærk ønske om, at videreudvikle projektet gennem en konkretiseringsfase og en videnskabelig projektafprøvningsfase, for at opnå en national løsning. ERFARING Ved de sidste to simulationer, hvor patienter og uindviede klinikere deltog for at teste konceptet, var det en fordel, at de havde en mulighed for at leve sig ind i en dagligdagssituation, samt havde muligheden for at anvende tilgængelige faciliteter til uforstyrret observation. Region Hovedstadens Center for Sundhedsinnovation, som sammen med de 26 partnere står bag Healthcare Innovation lab. Hun understreger, at tatet af at bru som b res løsninger fra europæiske projekter, så de kan indre optimalt for det d hedsvæs GENERALISERBARHED/ e gazelle esbjerg skal føre inden for velfærd ambition sbjerg skal gøres til en førende innovationsby inden for velfærdsteknologi. Processen sættes i gang på en konference i esbjerg den 2. december, hvor blandt andr adm. direktør Hen now, Welf Od SKALERING AF KONCEPTET Styrken i Hjerte Insufficiens Telemedicin (HIT) er, at der er opbygget en måle- og dialogplatform, der kan understøtte mange andre kroniske behandlingsforløb. Det skyldes, at der på brugersiden er valgt måleudstyr, der overholder standarder fra Continua Health Alliance sådan at brugeren kan vælge mellem forskellige leve ran dører og stadig være tryg ved, at data opsam les og rapporteres trådløst til behand leren. Brugen af vægt, puls og blodtryk er væsentlige måleparametre for andre hjertesygdomme og for folkesygdomme som diabetes. Der er også stor kapacitet i den bagvedliggende softwareinfrastruktur til at behandle væsentligt flere patien ter end det er testet til. Ved at systemet er åbent og standardbaseret kan man løbende udvide de patientgrupper, der er omfattet at telemedicinske værktøjer og samtidig få stordriftsfordele ved at det udstyr, der står hos patienten, er det samme. Det ville være synd, hvis en patient skulle besværes med en separat diabetes-, hjerte- og KOL-kuffert, når de i forvejen har besværet af at være ramt af flere kroniske sygdomme på en gang. FRA IDÉ TIL IMPLEMENTERING Hjerte Insufficiens Telemedicin (HIT) har været testet gennem simulation med hospitalsledelse, behandlere og borgere. Denne test har vist, at den grundlæggende funktionalitet er fyldestgørende for behandler og borger. Derfor kan løsningen bæres videre til implementering efter en driftsmodning, der skal sikre at løsningen virker entydigt og stabilt i klinikken og i borgerens hjem. Det er lykkes demonstrationsprojektet at opnå 4,6 mio. kr. fra Kronikerprogrammet til gennemførelse af pilotinstallation på afdelinger på hhv. Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Bornholms Hospital. Formålet med HIT er sætte fokus på de kliniske og organisatoriske effekter af telemedicin, herunder samarbejdet med praktiserende læger og kommuner om ambulante forløb. Projektet skal vise og dokumentere, at brug af telemedicin kan bidrage til en hurtigere og mere fleksibel behandling med minimum samme kvalitet som den almindelige ambulante behandling.

9 DELTAGERNE I HEALTHCARE INNOVATION LAB PROJEKTET en neutral farve til andre ting DET OVERORDNEDE PROJEKT Organisationer/videncentre Centerchef Susie A. Ruff, Center for Sundhedsinnovation Projektholder/overordnet projektledelse, ansvar for forretningsplan/kravspecifikation og OPI, Assisterende projektleder Eva Jacobsen, Center for Sundhedsinnovation Projektledelse, forretningsplan/kravspecifikation og OPI, facilitering af workshops, seminarer og Test-proces Assisterende projektleder Lise Engell Hartwell, Center for Sundhedsinnovation Projektledelse, forretningsplan/kravspecifikation og OPI, facilitering af workshops, seminarer og Test-proces Projektleder Mads H. Odgaard, Center for Sundhedsinnovation Projektledelse fra d Innovationskonsulent Werner Sperschneider, Center for Sundhedsinnovation Facilitering af workshops, seminarer og Test-proces Innovationskonsulent Mads Stampe Frederiksen, Center for Sundhedsinnovation Facilitering af workshops, seminarer og Test-proces Projektmedarbejder Stephanie Eloisa Pitarch, Center for Sundhedsinnovation Facilitering af workshops, seminarer og Test-proces Institutleder Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk simulation Forretningsplan/kravspecifikation og OPI Klinikere/hospitaler Udviklingschef Kurt Pedersen, Herlev Hospital Forretningsplan/kravspecifikation og OPI 9

10 TELEMEDICIN BEHANDLING OVER AFSTAND Klinikere/hospitaler Hospitalsdirektør Kurt Espersen, Bornholms Hospital Oversygeplejerske Peter Juul, Bornholms Hospital Ledende overlæge Knud Skagen, Kardiologisk afd., Herlev Hospital Overlæge Helena Dominguez Vall-Lamora, Kardiologisk afd., Herlev Hospital Afdelingssygeplejerske Jimi Claussen Kardiologisk afd., Herlev Hospital Oversygeplejerske Birthe Møgelhøj, Kardiologisk afd., Herlev Hospital Overlæge Merete Vaage-Nielsen, Kardiologisk afd., Herlev Hospital Udviklingskonsulent Jonas Engberg Lind Kardiologisk afd., Herlev Hospital Projektleder Judith Lørup Rindum, IMT Udviklingschef Kurt Pedersen, Herlev Hospital Udviklingskonsulent Niels Blinkenberg Federspiel, Herlev Hospital Udviklingskonsulent Ulla Frejbæk, Herlev Hospital Erhvervsliv Senior Business Development Manager Bjørn Knud Andersen, Bang & Olufsen Medicom A/S Care2Wear A/S - Direktør Birgitte Lønvig - Direktør Peter Søby Nielsen Projektsponsor Klinikerinvolvering, klinisk personale, behandlingsforløb, aktiv i simulering Projektsponsor Klinikerinvolvering, klinisk personale, behandlingsforløb, implementering, kravspecifikation, aktiv i simulering Klinikerinvolvering, klinisk personale, behandlingsforløb, implementering, kravspecifikation, aktiv i simulering Behandlingsforløb, implementering, aktiv i simulering Klinikerinvolvering, klinisk personale, behandlingsforløb, implementering Behandlingsforløb (indtil feb-11) Overensstemmelse med KIT /IMT strategi Sparring på strategi og klinikerinvolvering Assisterende projektleder Assisterende projektleder (mar-11 til jun-11) Specialist i brugerinddragelse og deviceudvikling. Sparring om løsning til patienten. IKT løsninger til hjerteafdelinger. Brugerobservationer og behovsafdækning. Har deltaget aktivt i simulationer og brugerinvolvering. 10

11 Klinikere/hospitaler Direktør Jesper Thestrup, In-JeT ApS Leverer software til opsamling af data fra patienten og sender dem videre til IBMs system. Desuden har In-JeT sørget for, at projektet har kunnet låne en Continua Health Alliance certificeret vægt og puls & blodryksmåler. Har deltaget aktivt i simulationer og brugerinvolvering. IBM Danmark ApS - Project Executive Jerke Smed Christensen - Project Executive Peter Mortensen - Project Executive Christian Kalsen - Key Account Manager Torben Lyng Madsen - IT Specialist Christina Møller - Senior IT Architect Jesper Vejs - Consultant Niels Agersnap - Business Manager Birgitte Wulf Leverer software løsninger og IT integrationer. Har i projektet ansvaret for udviklingen af den administrative software løsning. Har deltaget aktivt i simulationer og brugerinvolvering. Pallas Informatik A/S - Direktør Per Monberg - IT arkitekt Carsten Stenberg Er specialiseret i telemedicin- og integrationsløsninger. Har bidraget med forståelse af eksisterende systemer, business case og har deltaget aktivt i simulationer og brugerinvolvering. en neutral farve til andre ting - Forskningsinstitutioner Direktør Ulrik Falktoft, HELIX - CBS Har deltaget med forståelsesrammer i den tidlige del af projektet. Organisationer/videncentre Chefkonsulent Christian Graversen, DI ITEK Aktivitetsansvarlig (Faglig projektleder, projektbeskrivelse, mødeafholdelse, videndeling) Overlæge Jacob Nielsen, Enheden for Patientsikkerhed Facilitator af simulationsaktivieterne og et overordnet blik for de kliniske perspektiver i løsningen. 11

12 Samarbejdspartnere i Samarbejdspartnere i Healthcare innovation Lab Healthcare Innovation Lab Dansk Institut for Medicinsk Simulation Koncern IT Koncern Regional Udvikling

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden

Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden Akut behov for nytænkning

Læs mere

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter 16. juni 2011 Werner Sperschneider, Innovationskonsulent Center

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

NYHEDSBREV H EALTHCARE I NNOVATION L AB. Introduktion. Tværgående workshop den 14. september

NYHEDSBREV H EALTHCARE I NNOVATION L AB. Introduktion. Tværgående workshop den 14. september Side 1 NYHEDSBREV Oktober 2010 Årgang 1, Nr. 3 H EALTHCARE I NNOVATION L AB WWW. CENTERFORSUNDHEDSINNOVATION. DK Healthcare Innovation Lab projektet, Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden,

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

NYHEDSBREV H E A L T H C A R E INNOVATION LAB. Side 1. Nyhedsbrev. Introduktion. Projekt 1: Forretningsplan for Healthcare Innovation Lab

NYHEDSBREV H E A L T H C A R E INNOVATION LAB. Side 1. Nyhedsbrev. Introduktion. Projekt 1: Forretningsplan for Healthcare Innovation Lab Side 1 NYHEDSBREV Januar 2011 Årgang 1, Nr. 4 H E A L T H C A R E INNOVATION LAB W W W. C E N T E R F O R S U N D H E D S I N N O V A T I O N. D K Healthcare Innovation Lab projektet, Center for Sundhedsinnovation,

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

CASE: FREMTIDENS AMBULATORIUM

CASE: FREMTIDENS AMBULATORIUM CASE: FREMTIDENS AMBULATORIUM Healthcare Innovation LAB Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Maj 2012 Vejen til hurtig og træfsikker produktudvikling

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og

Læs mere

Telerehabilitering af hjertepatienter

Telerehabilitering af hjertepatienter Telerehabilitering af hjertepatienter Ved Birthe Dinesen, Lektor, Forskningsleder Teledi@log, Leder af Laboratoriet for Telehealth & Telerehabilitering, IN,SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi,

Læs mere

Caretech Innovation Hemolab@Home

Caretech Innovation Hemolab@Home 1 Projektevaluering Caretech Innovation Hemolab@Home Deltagere/partnere: Caretech Innovation, v. Alexandra Instituttet A/S Unisensor A/S Århus Sygehus, Hæmatologisk afdeling R Dato: d. 26.1 2012 Version:

Læs mere

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Workshop: Antropologiske undersøgelser Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Kort introduktion Program for workshop Ditte Campbell fortæller om hendes arbejde med antropologiske

Læs mere

DET BORGERNÆRE HOSPITAL

DET BORGERNÆRE HOSPITAL DET BORGERNÆRE HOSPITAL SUNDHED.DK Nå Hr. Jensen nu skal du høre. Du behøver ikke at være bekymret. Du fejler ingenting alvorligt, men jeg kunne godt tænke mig at fortsætte behandlingen og eventuelt tage

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

CASE: MOBILE BLODPRØVESVAR

CASE: MOBILE BLODPRØVESVAR CASE: MOBILE BLODPRØVESVAR Healthcare Innovation LAB Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Maj 2012 Vejen til hurtig og træfsikker produktudvikling

Læs mere

LÆRINGSLØSNINGER INDEN FOR HEALTHCARE - FRA STRATEGI OG VISUELT DESIGN TIL E-LØSNINGER OG ORGANISATORISK IMPLEMENTERING

LÆRINGSLØSNINGER INDEN FOR HEALTHCARE - FRA STRATEGI OG VISUELT DESIGN TIL E-LØSNINGER OG ORGANISATORISK IMPLEMENTERING LÆRINGSLØSNINGER INDEN FOR HEALTHCARE - FRA STRATEGI OG VISUELT DESIGN TIL E-LØSNINGER OG ORGANISATORISK IMPLEMENTERING Hvem er vi? Tech2patients er ejet af Ann Louring Roldan og Lone Tjustrup Olufsen.

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

Health Care Asset Tracking

Health Care Asset Tracking Health Care Asset Tracking RFID sporing af varer på hospitaler de første erfaringer 1 Hvem er vi? Rasmus Nørregaard Andersen Direktør Munin Spot Technology. Projektejer på HAT Rikke Bastholm Clausen Innovationskonsulent

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

At se med patientens øjne erfaringer fra OUH

At se med patientens øjne erfaringer fra OUH At se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingssygeplejerske

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Borgerens Plan. Introduktion til projektet Event d. 4. februar 2016

Borgerens Plan. Introduktion til projektet Event d. 4. februar 2016 Borgerens Plan Introduktion til projektet Event d. 4. februar 2016 HVORFOR Vi tror på, at de bedste løsninger i sundhedsvæsnet skabes i samarbejde med dem, der skal bruge dem - borgere og medarbejdere.

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige

Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige Resume Der findes knapt 1.000 mennesker i Danmark, som er diagnosticeret med en blødersygdom. En

Læs mere

Innovative Indkøb. Netværksdage om. sygehusbyggeri sep. 2015

Innovative Indkøb. Netværksdage om. sygehusbyggeri sep. 2015 Innovative Indkøb Netværksdage om sygehusbyggeri sep. 2015 2 Innovative indkøb i Region Syddanmark Hvad? Et gensidigt ønske mellem Indkøb og Innovation om et ambitiøst, konkret og operationelt samarbejde

Læs mere

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden The Capital Region Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden Oversigt over workshop Kort om simulationsbaseret

Læs mere

Kom godt fra start med opbygning af jeres projekt TEKNOLOGISK INSTITUT DANIEL FRAGTRUP KONSULENT MASTER OF SCIENCE: CLINICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Kom godt fra start med opbygning af jeres projekt TEKNOLOGISK INSTITUT DANIEL FRAGTRUP KONSULENT MASTER OF SCIENCE: CLINICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Kom godt fra start med opbygning af jeres projekt TEKNOLOGISK INSTITUT DANIEL FRAGTRUP KONSULENT MASTER OF SCIENCE: CLINICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Telemedicine is more than simply diagnosis at a distance,

Læs mere

TEMA - patientdreven innovation i EU s 7. rammeprogram om ICT: en skandinaviske vinkel?

TEMA - patientdreven innovation i EU s 7. rammeprogram om ICT: en skandinaviske vinkel? hvorfor MODEL kunne FOR de kombineres PATIENTDREVEN? INNOVATION Teknologi vil udvikle og sundhed og gennem - parametrene: to længere praksisforløb implementere og afprøve en innovativ model for, hvorledes

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer Konference Telemedicin & forandringer Center for Telemedicin 30. november 2016 Hvem er vi Wenche Svenning, Projektleder Horsens på forkant med sundhed Karen Ersgard, udviklingssygeplejerske Medicinsk afd.

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

OPI PixiboG. - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene. Udgivet af:

OPI PixiboG. - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene. Udgivet af: OPI PixiboG - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene Udgivet af: Om pixibogen Kære læser, Dette er OPALLs visitkort i pixibogformat. Her har vi samlet vores vigtigste viden om at lave offentlige-private

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Hospitalsenhed Midt Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenhed Midt 2 Hvem er vi? Tove Kristensen, sygeplejerfaglig direktør Heidi Sabro, afdelingssygeplejerske Lotte Mønster Jensen, klinisk

Læs mere

Erfaringer med offentlig-privat innovation af sundhedsteknologi

Erfaringer med offentlig-privat innovation af sundhedsteknologi Erfaringer med offentlig-privat innovation af sundhedsteknologi Erling Henningsen 1980 Civilingeniør, M.Sc.EE, (Aalborg Universitet) 1981 - Medstifter / direktør for Judex A/S Udvikler software og hardware

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Erfaringer fra OPI - samarbejdet Opsamling og interviews, om offentlig-privat

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds Hotspot v/ Direktør Karin Holland, Horsens Kommune Agenda Projektet: Sundheds-Hotspot Partnerskabet Horsens På Forkant med Sundhed Praktiske råd

Læs mere

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Nina Brocks, Region Hovedstaden Nina Riis, KU SUND Program: Introduktion til det foreløbige arbejde Eksempler fra praksis Modelarbejdet Workshop:

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Offentlig Privat Innovation

Offentlig Privat Innovation Version: LLDK 23.01.2013 PBJ Offentlig Privat Innovation - etablering af et godt samarbejde Udarbejdet af: Peter Bamberg Jensen OPI chefrådgiver, Syddansk Sundhedsinnovation Region Syddanmark Hvorfor Offentligt

Læs mere

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept PROOF OF CONCEPT Metode til konceptudvikling og proof of concept Introduktion Metoden for proof of concept er et generisk redskab, som kan bruges som en integreret del af en virksomheds produktudvikling.

Læs mere

RAPPORT. Workshop Velfærdsteknologi Aktørmøde om etablering af Sundhedshus i Rudkøbing. Langeland Kommune, Region Syddanmark

RAPPORT. Workshop Velfærdsteknologi Aktørmøde om etablering af Sundhedshus i Rudkøbing. Langeland Kommune, Region Syddanmark RAPPORT Workshop Velfærdsteknologi Aktørmøde om etablering af Sundhedshus i Rudkøbing Langeland Kommune, Region Syddanmark Udarbejdet af Projektleder Carina Lykke Johannessen Syddansk Sundhedsinnovation

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Jakob E. Bardram Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Forskningsmetoder Omfattende

Læs mere

Patientens perspektiv set fra projekt PaRIS

Patientens perspektiv set fra projekt PaRIS Patientens perspektiv set fra projekt PaRIS Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA Business Innovation and Concept Creation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV, Odense

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konferencen Fælles om fremtidens telemedicin, 31. marts 2016 Disposition

Læs mere

Telemedicin europæisk industris økonomiske muligheder

Telemedicin europæisk industris økonomiske muligheder Telemedicin europæisk industris økonomiske Af Chefkonsulent Christian Graversen, DI ITEK For Offentlige og private virksomheder der vil gøre en forskel! Hvor Innovatorium, Herning, den 28. november 2011

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Med det offentlige som mægler i OPI

Med det offentlige som mægler i OPI 1 Med det offentlige som mægler i OPI Dorthe Kjerkegaard, projektleder, Region Syddanmark - Syddansk Sundhedsinnovation Konference 1. dec. 2016, Innovation i udbud nye veje til salg og effektive partnerskaber

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Referat - arrangement om Patienthotellet og Innovativ Patientinddragelse

Referat - arrangement om Patienthotellet og Innovativ Patientinddragelse Referat - arrangement om Patienthotellet og Innovativ Patientinddragelse Tidspunkt: Onsdag, 24 oktober, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Patienthotellet, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Deltagere til arrangementet:

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Og hvad kan metoden At se med patientens øjne bidrage med?

Og hvad kan metoden At se med patientens øjne bidrage med? Oplever patienter med kroniske lidelser sammenhæng i deres forløb? Og hvad kan metoden At se med patientens øjne bidrage med? Af projektleder Mette Mollerup Mcs in Business Innovation and Concept Creation

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER Lancering den 19. november 2014 Jørgen Bardenfleth, styregruppeformand 20-11-2014 1 COPENHAGEN SKAL VÆRE ET GLOBALT CENTRUM FOR UDVIKLING OG TEST AF INNOVATIVE

Læs mere

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk Hvad er MedCom? MedCom er et

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11.

Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11. Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11. oktober 2017 Agenda Hvem er vi Baggrund for analysen Udfordringer

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Aarhus Universitet

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Aarhus Universitet PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT Fastlæggelse af rammer og principper for økonomisk styringsmodel Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Projektinitieringsdokument 1 Dokumentkontrol 3 1.1 Revisionshistorik 3

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi

Center for Borgernær Velfærdsteknologi Center for Borgernær Velfærdsteknologi Ud fra en holistisk tilgang til borgerens behov faciliterer vi udvikling af brugsparat velfærdsteknologi Velfærdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker

Læs mere

Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION

Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 Agenda 9.30 09.50. Velkommen og præsentation af underviserne i auditoriet. 9.50 10.50. Præsentation af SDSI, metoder og leverancer. Gennemgang

Læs mere

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Innovationschef Alexandra Instituttet A/S Jane Clemensen: Sygeplejerske, cand.cur., PhD. indenfor Pervasive Healthcare Hvad er Pervasive Healthcare? PH betyder

Læs mere

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Forebyggende selvmonitorering styres af DELTA www.madebydelta.com Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Tænker din kommune nyt inden for ældrepleje? Så har

Læs mere

Min egraviditet. Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift

Min egraviditet. Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift Min egraviditet Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift National konference om telemedicin og telesundhed 5. februar 2015 i Aarhus Ved udviklingsjordemoder

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

PATIENTINDKALDELSE. fra papir til digital platform. BalaSuthas Sundararajah, REDIA & Karen DMJX

PATIENTINDKALDELSE. fra papir til digital platform. BalaSuthas Sundararajah, REDIA & Karen DMJX PATIENTINDKALDELSE fra papir til digital platform BalaSuthas Sundararajah, CEO @ REDIA & Karen Tambo @ DMJX Redia a/s PROJEKTETS AFSÆT Når det offentliges kommunikation med borgerne fra januar 2015 skal

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

CITH-projektet -Co-constructing IT and Healthcare

CITH-projektet -Co-constructing IT and Healthcare CITH-projektet -Co-constructing IT and Healthcare Støtte fra Det Strategiske Forskningsråd Finn Kensing Center for IT Innovation Københavns Universitet Dias 1 Hvem er vi Sundhedsprofessionelle 2 kardiologer,

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

Anne-Kirstine Dyrvig Christina E. Wanscher

Anne-Kirstine Dyrvig Christina E. Wanscher Anne-Kirstine Dyrvig Christina E. Wanscher Bæredygtig telemedicinsk evidens 1001 nats internationale erfaringer 2 Som kommune bliver man simpelthen nødt til bare at springe ud i det siger Mads Frederiksen.

Læs mere

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Susanne Vestergaard, Projektleder, Herlev Hospital Morten Finnemann, Projektleder, Vestegnsprojektet Patientambassadører

Læs mere