Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)"

Transkript

1 Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen er At give den enkelte ludoman støtte, dele erfaringer og hjælp til selvhjælp i den proces det er, at stoppe med at spille og/eller holde sig spillefri At understøtte ludomanens ansvar for at fastholde sine egne beslutninger og målsætning om, at få sin spilleadfærd under kontrol og/eller stoppe med at spille At eks. ludomaner, der er spillefri eller ønsker at være det, har gennemført eller er på vej til et behandlingsforløb i/på et anerkendt behandlingssted, får mulighed for at drøfte sine beslutninger i et forum af ligestillede At eks. ludomaner, der er spillefri og har gennemført et behandlingsforløb kan blive frivillig støttegruppeleder. Overordnede retningslinjer for Støttegruppen Betingelserne for at komme i en Støttegruppe er At ludomanen har et ønske om at reducere og/eller stoppe med at spille hasardspil, som ludomanen er afhængig af At ludomanen deltager eller har deltaget i et behandlingsforløb i/på et anerkendt behandlingssted eller er på vej i en egentlig behandling At ludomanen er psykisk i stand til at deltage i en gruppe At ludomanen enten visiteres til Støttegruppen via sin behandler, eller ved at opsøge støttegruppen ved egen hjælp. Mødernes varighed er 2 timer typisk efter normal arbejdstid, og der er på forhånd aftalt faste mødedage og tidspunkt. Tavshedspligt Deltagerne i en Støttegruppe skal sikres anonymitet. De enkelte medlemmer i gruppen har tavshedspligt, og pressen er ikke velkommen ved møderne, såfremt andet ikke er aftalt med deltagerne og Støttegruppelederne. Der ikke tilladt for deltagerne i Støttegruppe at låne hinanden penge, møde op i beruset tilstand eller være påvirket af stoffer. Henvisning og orientering på et behandlingssted til Støttegruppen Behandlerne på behandlingsstedet introducer og informer ludomanen om mulighederne for at deltage i Støttegruppen. Informationen om Støttegrupper formidles via: FSFL_Koncept2015 Side 1/5

2 En afklarende individuel samtale og/eller ved en af de andre individuelle samtale Afslutning og opfølgninger på kursusaktiviteterne (gruppebehandling) På pårørendekurserne Afslutning af et individuelt behandlingsforløb og opfølgningsforløbet Støttesamtaler efter et behandlingsforløb FSFL s hjemmeside: fsfl.dk Rammer for Støttegruppen Støttegrupperne afvikles i egen regi. Lån og adgang til lokaler søges via kommunale- og/eller private institutioner Supervision til Støttegruppelederne og assistenter søges dækket af tilskud Adgang til WEB SMS til varsling af møder og aflysninger overfor deltagerne Transport og parkeringsgodtgørelse til Støttegruppelederne for deltagelse i møder og supervision Kontaktperson og kontaktliste på behandlerne på behandlingssted(er) ved akut support aftales med visiterende behandlingssted(er) I samarbejde mellem de frivillige Støttegruppeledere og behandlingssted(erne) aftales: Start og sluttidspunkt for Støttegruppen (min. 3 måneder) Fast ugentligt mødedato og tidspunkt Fast ugentligt mødested Et minimum deltagerantal der skal visiteres til Støttegruppe Et maksimum deltagerantal der kan visiteres til Støttegruppe Et vagtskema for Støttegruppelederne. Min. 2 erfarne Støttegruppeledere til hvert møde + assistenter Plan for supervision (Omkostninger til supervision søges dækket via tilskud, og/eller i form gratis faglig kompetent bistand/hjælp fra behandlingssted(erne) Støttegruppelederens funktion Møder ca. 30 min. før mødestart for at åbne dørene, så kaffe kan brygges og lokalet forberedes til mødet. Støttegruppelederen tjekker den fælles postkasse. Åbner mødet klokken på det hertil fastlagte tidspunkt for mødet Inddeler eventuelt i mindre grupper Introducerer nye deltagere Introduktion til aftenens tema Præsenterer evt. gæsteoplægsholder. Vedkommende tager ordet. Indleder omkring temaet ud fra egne erfaringer. Afslutter. Støttegruppelederen tager ordet igen og informerer om at ordet nu er frit eller som anden mulighed at ordet går rundt. Afrunding Ca. 1 times efter mødets start holdes 10 min. Pause. Herefter fortsætter mødet ca. 50 min. hvor Støttegruppelederen gør opmærksom på at der er en sidste mulighed for at sige noget inden mødet afsluttes. Gør opmærksom på at næste møde afholdes xx dag og på xx tidspunkt. Støttegruppelederen afslutter. Venter til alle forlader lokalet, tjekker at alt er i orden, låser efter sig og slår eventuelt alarmen til. FSFL_Koncept2015 Side 2/5

3 Rekruttering og krav til Støttegruppelederne Ludomaner der har afsluttet deres behandlingsforløb kan ønske at blive frivillig Støttegruppeleder. Behandlerne og/eller støttegruppelederne drøfter muligheden med den enkelte ved afslutning af kursusforløb (gruppebehandling) eller det individuelle behandlingsforløb. Behandlerne og/eller støttegruppeledere er ansvarlige for, at eks. ludomaner der gerne vil være Støttegruppeleder udfylder ansøgningen til Frivillig Støttegruppeleder (Bilag nr. 3) Der stilles følgende krav for at kunne blive frivillig Støttegruppeleder: Er stoppet med at spille i forhold til sine mål i behandlingen og har været spillefrie in mindst 6 måneder Nye Støttegruppeleder deltager i en interviewsamtale med en ansvarlig tovholder eller behandler på behandlingsstedet á ca. 1 times varighed (tovholderens/behandlerens ansvar indebærer, at det påses, at den nye Støttegruppeleder er mentalt parat til dette frivillige arbejde) Nye Støttegruppeledere deltager som assistenter sammen med en erfaren Støttegruppeleder indtil de selv er klar til at være Støttegruppeleder Alle Støttegruppeledere og assistenter deltager i den aftalte supervision I tilfælde af tilbagefald med pengespil, at fortælle det til og få Støttesamtale med en behandler og eller supervisor Det er herefter behandlerens og eventuelt tilknyttet supervisors vurdering der skal ligge til grund en vurdering af, hvornår en Støttegruppeleder, der har haft et tilbagefald, er klar til at fortsætte/genoptage sit hverv som Støttegruppeleder, hvilket meddeles til bestyrelsen i foreningen med henblik på genoptagelse af det frivillige hverv I tilfælde af tilbagefald skal behandlingssted(erne) og støttegruppelederne i fællesskab drage omsorg for, at Støttegruppelederne får den nødvendige supervision og/eller støtte i forhold til en sådan hændelse Deltagelse i fællesmøder angående Støttegruppen Udfylde tjeklisten og feedbackskemaer på møderne i Støttegruppen At melde afbud ved sygdom mv. til de andre Støttegruppeledere eller kontaktpersonen på behandlingsstedet. Støttegruppelederen modtager og kvitterer for modtagelse af en evt. nøgle til lokaler og bliver introduceret til alarmsystemet, opvaskemaskine og muligheden for at lave kaffe og te. Indhold på møder i Støttegrupper På møderne lytter og taler deltagerne med hinanden om spilleafhængighed. Indholdet til møderne bestemmes af Støttegruppelederne og deltagerne. Faste punkter på møderne er som hovedregel: 1) Velkommen Støttegruppelederne byder alle velkommen og er særligt opmærksomme på nye deltagere. Kort introduktion til reglerne i Støttegruppen (Tavshedspligten, rygning, mobiltelefon mv.) 2) Her & Nu Hvad er i forgrunden i forhold til spil hos deltagerne. Der lægges vægt på nysgerrighed, åbenhed og erfaringsudveksling 3) Aftenens tema FSFL_Koncept2015 Side 3/5

4 Efter kort oplæg fra Støttegruppeleder/oplægsholder får deltagerne herefter mulighed for at dele hinandens tanker og erfaringer omkring aftenens tema. Eksempler på temaer til møderne i Støttegruppen: 1. Pårørende erfaringsudveksling i forhold til pårørende i behandlingsforløbet? 2. Tilbagefald - erfaringsudveksling og tanker omkring tilbagefald? 3. Fritid erfaringsudveksling omkring fritidsaktiviteter med eller uden hasardspil? 4. Arbejde og hasardspil - erfaringsudveksling omkring hasardspil på arbejdspladsen (kollegaer og arbejdsgiver) og i forhold til min behandling? 5. Penge erfaringsudveksling omkring forhold til penge? 6. Spillepolitik hvad er min holdning til spillepolitik i hjemmet, arbejdspladsen og det offentlige rum? 7. Motivation erfaringsudveksling i forhold til at øge min motivation for at stoppe med at spille? 8. Familien erfaringsudveksling af konsekvenserne af mit hasardspil i forhold til familien? 9. Gøre noget for mig selv erfaringsudveksling og idéer til lystbetonet aktiviteter? 10. Fremtiden som eks. ludoman - erfaringsudveksling og tanker om hvordan fremtiden ser ud som eks. ludoman 11. Tilgivelse - erfaringsudveksling og tanker om hvordan jeg kan tilgive mig selv og komme videre i mit liv? 12. Selvværd - erfaringsudveksling og tanker om spillets konsekvenser for selvværdet og selvtilliden 4) Afslutning Støttegruppelederne spørger om deltagerne vil give kort feedback på mødet. Centralt for afrundingen er: - Hvad er det vigtigste du tager med fra mødet? - Hvad kunne du evt. have behov for næste gang? - Information om næste møde i Støttegruppen Fremmøde Der er ingen mødepligt til Støttegruppen, medmindre dette er aftalt mellem behandler og støttegruppemedlem særskilt i forhold til behandling på behandlingsstedet. Hvis en deltager ikke har mødt op 4 gange i træk uden at melde afbud, slettes vedkommende fra den aktuelle deltagerliste til Støttegruppen. Behandlerne i/på de respektive behandlingssteder informeres om dette og opdaterer deltagerlisten. Forløbet med Støttegruppe på behandlingsstederne Fase 1: 1. Deltagerne på kurser (gruppebehandling) introduceres og informeres om muligheden for at deltage i Støttegruppe. Ansv. Behandlere på behandlingsstedet (Bilag nr. 1) 2. Det tilstræbes at én Støttegruppeleder (eks. ludoman) præsenterer mulighederne for Støttegruppe på kurserne (Ansv. Behandlerne på behandlingsstedet) 3. Personer der er i individuel behandling informeres om Støttegruppen 4. Registrering af tilmelding på klienter, der er interesseret i at deltage i en Støttegruppe. Ansv. Behandlerne i (Bilag nr. 2) FSFL_Koncept2015 Side 4/5

5 Fase 2: Bilag 5. Registrering af de eks ludomaner, der gerne vil være mødeleder for Støttegruppen. Ansv. Behandlerne på behandlingsstedet (Bilag nr. 3) 1. Samtale med eks ludomaner, der gerne vil være mødeledere. Ansv. Kontaktperson/behandler 2. Udarbejde en oversigt over mødested og datoer. Ansv. Støttegruppelederne 3. Aftale om supervision med Støttegruppelederne. Ansv. Støttegruppelederne og foreningens bestyrelse 4. Invitation udsendes med brev eller SMS til deltagerne. Ansv. Støttegruppelederne 5. Behandlerne visiterer støttegruppemedlemmer til gruppen via til 6. Vagtskema for Støttegruppelederne. Min. 2 Støttegruppeledere til hvert møde. Ansv. Støttegruppelederne 7. Registrering af deltagernes fremmøde i et dertil indrettet regneark eller andet værktøj. Ansv. støttegruppelederne 8. Vedligeholdelse af en aktuel deltagerliste til Støttegruppen. Ansv. Støttegruppelederne 9. Underretning til behandlerne/kontaktpersonen på behandlingsstedet i form af fremmødestatistik fremsendt pr. mindst én gang pr. måned (det tilstræbes at fremsende dette på ugentlig basis) Ansv. Støttegruppelederne Bilag nr. 1: Bilag nr. 2: Bilag nr. 3 Information om Støttegruppe Tilmeldingsblanket til Støttegruppe Tilmeldingsblanket for eks. ludomaner som gerne vil arbejde som frivillig Støttegruppeleder FSFL_Koncept2015 Side 5/5

6 Information om Støttegruppen For ludomaner (FSFL) i København Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner om at mødes med ligestillede. Formålet med din deltagelse er, at give dig støtte og hjælp til selvhjælp, så du kan fastholde dine egne beslutninger og målsætning om, at få din spilleadfærd under kontrol. For at deltage i Støttegruppen skal du være aktiv i dit ønske om at stoppe med at spille. Du venter måske på en egentlig behandling, eller er i gang med et behandlingsforløb. Måske har du afsluttet et behandlingsforløb i/på et behandlingssted for ludomani. Når vi er sammen På møderne lytter og taler vi med hinanden om spilleafhængighed. Udgangspunktet er at dele hinandens oplevelser og erfaringer som gøres mellem møderne. Vi er ikke behandlere vi er en selvhjælpsgruppe! Mødernes varighed er 2 timer efter normal arbejdstid, og vi mødes hver tirsdag fra kl til i lokaler i Præstebro Kirke på Tornerosevej 115 i Herlev. Send os gerne en mail, hvis du ønsker at deltage, eller ring tirsdage, kl. 17 til 18. Tavshedspligt og regler Der er tavshedspligt i Støttegruppen. Den fortrolighed og tillid, som vi viser hinanden, bliver inden for Støttegruppens rammer. Det er ikke tilladt at låne hinanden penge eller møde op i beruset tilstand. Der er mulighed for rygning udendørs før, i pausen og efter møderne i Støttegruppen. Ønsker du at deltage i Støttegruppen? Støttegruppen ledes af tidligere ludomaner, der er spillefrie, så vi ved hvad du snakker om. Vi glæder os til at være sammen med dig! Støttegruppelederne: Michael, Mogens, Kim, Toni, John og Brian web: mail: SMS Download gerne vores App her: FSFL Tavle-2015 Side 1/1

7 Bilag nr. 2 Tilmelding til Støttegruppe for ludomaner Udfyldt af: Dato for tilmelding til Støttegruppen: Navn: Alder: Tlf. nr.: Mobil nr. : Mail: Afhængighedsspil: Automater Poker Oddset Heste Lotto Skrab Casino Online spil Andet: Er startet i behandling d. (dato) Har deltaget på kursus: Nej Angiv kursus:.. Har tidligere været i behandling: Nej Ja Hvornår (årstal): Har tidligere gået i Støttegruppe: Nej Ja Hvornår (årstal): Anden information: FSFL Bilag Side 1/1

8 Bilag nr. 3 Udfyldt af: Tilmelding som frivillig Støttegruppeleder Dato for tilmelding: Navn: Alder: Tlf. nr.: Mobil nr. : Mail: Er startet i behandling d. (dato) Har afsluttet sit behandlingsforløb: Nej Ja Hvornår (dato) Har været spillefri i (dage) eller (år) Har deltaget på kursus: Nej 14 dage i Odense Dagskursus i København Har tidligere gået i Støttegruppe: Nej Ja Hvornår (årstal): Har tidligere været i behandling: Nej Ja Hvornår (årstal): Anden information: FSFL Bilag Side 1/1

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan tilbyde både positive og

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere