Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud"

Transkript

1 Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Inspirationsmaterialet er udviklet af: Marianne Svanholt, UCC tlf Uddannelsens sammenhæng til jobområde FBK 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge Arbejdsfunktioner I stadig flere kommuner er det en del af indsatsområderne, at ipad og andre digitale medier skal indgå som redskab til leg og læring i det pædagogiske arbejde med 0-5 årige. Dette stiller nye krav til det pædagogiske personales kompetencer. De skal både være fortrolige med mediet og dets anvendelsesmuligheder og kunne vurdere og være med til at udvikle pædagogiske aktiviteter, som fremmer børns læring og udvikling. Deltagerforudsætninger Mål gruppen er medhjælpere i 0-5 årsdaginstitutioner, medhjælpere i indskolingen og dagplejere. Det anbefales at deltagerne har en grundlæggende fortrolighed med IT-medier. Relevante uddannelser at kombinere med Innovation (sosu/pæd): Ideudvikling m.m Børn og natur Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2. Ideer til tilrettelæggelse Tilrettelæggelsen af forløbet bør tage udgangspunkt i deltagernes erfaring med pædagogisk anvendelse af digitale medier i dagtilbud. Hvis deltagerne er fortrolige med mediet og allerede har erfaring med pædagogisk anvendelse kan uddannelsen tilrettelægges som et sammenhængende 5 dages forløb, men et splitforløb er også en god mulighed, fordi det giver mulighed for at afprøve nye pædagogiske ideer mellem undervisningsgangene. Har deltagerne mindre erfaring og fortrolighed med mediet og dets pædagogiske anvendelse, kan et splitforløb anbefales. Det vil give mulighed for at blive sikker i forskellige programmer og deres anvendelsesmuligheder. Erfaringsmæssigt er det begrænset, hvor stor en mængde ny viden og kunnen deltagerne kan lejre ad gangen specielt når det drejer sig om digitale medier. Et splitforløb vil give mulighed for at afprøve og blive fortrolig med de nye færdigheder samt afprøve og reflektere over dem pædagogisk. En del deltagere vil muligvis have en bekymring for, at førskolebørn bil have vanskeligt ved at lære at anvende f.eks. ipads. Derfor kan det være en god ide, f.eks. at vise film med børn, der bruger mediet og lade deltagernes egen tilgang være legende, f. eks ved at de afprøver nogle af de

2 programmer børnene anvender eller får opgaver, hvor de selv skal anvende en given teknisk mulighed kreativt. Mange har modstand mod digitale medier i det pædagogiske børneunivers ud fra en forestilling om, at de digitale medier kun kan anvendes individuelt, reproduktivt og passivt samt fører til mangel på fysisk aktivitet. Derfor er det vigtigt, at deltagerne allerede i starten af uddannelsen får eksempler på, at f.eks. ipads kan bruges i et aktivt socialt samspil og som redskab i en selvstændigt skabende kreativ proces. Endelig er det vigtigt, at det gøres klart for deltagerne, at uddannelsen er en uddannelse i pædagogisk anvendelse af digitale medier, således at de ikke har en forventning om, at det er et teknisk kursus i, hvordan man anvender f.eks. en ipad. I annonceringen kan man.f.eks. skrive, at deltagerne forudsættes bekendt med de digitale mediers basale funktioner. Desuden bør det fremgå, hvilke digitale medier, der vil blive anvendt under uddannelsen. 3. Temaer Temaoversigt Tema 1. Børns tilgang til digitale medier og det sociale samspil Tema 2. Spil, leg og læring Tema 3. Kreativ udfoldelse med digitale medier Tema 4. Børn med særlige behov og de digitale mediers særlige muligheder Tema 5. Vidensøgning og børns nysgerrighed Tema 6. De voksnes pædagogiske rolle og ansvar Tema 1. Børns tilgang til digitale medier og det sociale samspil En introduktion for deltagerne om de digitale medier i børnenes dagligdag. Digitale medier er allerede en del af de fleste børns kultur. De kender medierne og kan bruge dem både til leg og kommunikation. Også de mindre børn har med især ipad'en indoptaget de digitale medier i deres dagligdag. Ipaden betjenes via visuelle symboler og fingertouch, hvilket gør den let at bruge for selv helt små børn på 1-1½ år. Tilgangen kaldes ofte intuitiv billedsymbolerne afkodes og man prøver sig frem. Dette bør medtænkes i forhold til, hvordan man præsenterer nye funktioner og programmer for børnene. De skal have hands on og mulighed for at prøve sig frem, da det er den tilgang, de fleste børn bruger. Det sociale samspil, børn har omkring de digitale medier, er en anden væsentlig dimension. Myten om, at børn kommer til at befinde sig i hver sin verden lever stadig. Her bør man trække erfaringer med børns faktiske måde at bruge medierne på sammen ind. Børnene søger nemlig som oftest sammen omkring mediet, skiftes til at have hands on og udvikler ideer eller problemløsninger sammen. Nyere forskning peger desuden på, at spillene med deres stadige udfordringer opøver børnenes evne til problemløsning samtidig med, at de lærer ikke at give op. Derudover styrkes deres selvtillid, når de oplever, at de har klaret en ny udfordring.

3 Den fysiske passivitet, som er et andet kritikpunkt, kan være berettiget, hvis børnene sidder stille længe omkring spil, men dette kan modvirkes ved den pædagogiske rammesætning omkring aktiviteterne. Med fremkomsten af tablets, som er det digitale medie, der har vundet mest frem til børnebrug i institutionerne, er det let at bevæge sig rundt i det fysiske miljø med en tablet i hånden. De voksne kan igangsætte eller opfordre til aktiviteter, hvor børnene f.eks. fotograferer interessante småkryb, de ser i skoven, eller indtaler kommentarer til, hvad de oplever på turen i Zoologisk Have. Tema 2. Spil, leg og læring Her præsenteres deltagerne for eksempler på programmer/apps, som er velegnede til børn. Det kan f.eks. være programmer til førskolebørn om bogstaver, sproglig opmærksomhed, begreber, farver, natur osv. Samtidig med at deltagerne får indblik i programmerne, må disses læringspotentialer og den pædagogiske iscenesættelse i forhold til børnene diskuteres. Har deltagerne selv erfaringer med anvendelsen, kan disse med fordel inddrages. Da leg- og læringsprogrammer er et felt i rivende udvikling, hvor der hele tiden kommer nyt, må deltagerne også introduceres til, hvor man kan finde information om nye programmer samt rustes til at vurdere programmerne. Dette kan f.eks. gøres ved at bede deltagerne enkeltvis eller i grupper om at søge efter programmer på nettet, udvælge nogle til afprøvelse samt give en pædagogisk vurdering af programmets læringspotentialer i forhold til en given børnegruppe. En sådan øvelse kan munde ud i, at man udformer en fælles liste over velegnede spil og læringsprogrammer og forsyner dem med en kort anmeldelse. Læring via digitale medier behøver heller ikke altid at foregå via læringsprogrammer. Hvis børnene.f.eks. finder et insekt, de ikke kender en gul mariehøne kan de fotografere den og senere bruge en billedsøgning på mariehøns til at finde ud af mere om insektet. Den voksne kan læse op og børnene kan indtale deres egen kommentar til deres billede. Når man får et nyt redskab til læring som digitale medier, kan der være en tendens til at isolere redskabet fra andre læringsformer. Men de digitale læringsmidler kan med stor fordel ses i samspil med andre måder at organisere læring på. De kan og bør blandes med egne oplevelser af virkeligheden, fysisk aktivitet, samtale, vidensformidling børn og voksne imellem mv. Tema 3. Kreativ udfoldelse med digitale medier De digitale teknologier giver nye muligheder for at skabe sine egne udtryk. Her har voksne og børn sammen mulighed for at udfolde og formulere leg med medierne. De voksne kan være igangsættende og guide de børn, som ikke er fortrolige med medierne, men det kan også være, at de kan indgå på lige fod undersøge mulighederne og få ideer sammen. Et eksempel er en børnehave, hvor de voksne har foreslået børnene, at de laver en portrætbog sammen. To drenge kommer tilbage med ikke blot portrætter af hinanden, de har også fået øje på et lille højtalersymbol, har prøvet sig frem og fundet ud af, at de kan indtale en kommentar til billedet. Det har de brugt til at præsentere hinanden. Der findes flere programmer, hvor børnene kan kreere deres egne eventyrbøger med enkle animationer, f.eks. Puppetpals og Toontastic Jr. Større børn kan også lave deres egne animationsfilm i stop-motionprogrammer. Her kan børnenes legetøj bruges f.eks. actionmen eller Barbiedukker. Lego med de mange små figurerer også meget velegnet. Der kan bygges alt fra rumskibe og piratskibe til huse som kulisser. Endelig kan børnene selvfølgelig selv optræde som skuespillere og filme hinanden. Børnene kan også lave deres egne billedbøger i f.eks et program som My Story, hvor tegninger, fotos,lyd og tekst kan kombineres. Der er også rige muligheder for at arbejde med visuelle udtryk i billeder. Der er tegneprogrammer, programmer til fotomanipulation og til at fremstille collager.

4 Deltagerne bør afprøve de forskellige muligheder og det anbefales, at der vælges en legende tilgang, som kan overføres til det pædagogiske arbejde med børnene, sådan at der kan blive tale om en fælles nysgerrighed og kreativitet børn og voksne imellem. Tema 4. Børn med særlige behov og de digitale mediers særlige muligheder Erfaringer viser, at børn med udviklings- og koncentrationsforstyrrelser kan have særlig gavn og glæde af at arbejde med digitale medier. F.eks. kan børn med ADHD have lettere ved at fokusere og holde koncentrationen, hvis de arbejder med PC eller tablet, udviklingshæmmede børn kan have glæde at de mange muligheder for visualisering f.eks. omkring begrebsdannelse. Desuden kan man medtænke socialt sårbare børn i tilrettelæggelsen af de digitale aktiviteter, sådan at eventuelle særlige digitale kompetencer kommer til udtryk og øger deres integration i børnegruppen, ligesom det må være det voksnes ansvar generelt at sikre dem en plads i aktiviteterne. Hvor meget temaet inddrages og med hvilken målgruppe for øje må afhænge af deltagernes interesser og behovet på deresarbejdspladser Tema 5. Vidensøgning og børns nysgerrighed I dag kan man have hele verden i lommen eller i hvert fald i hånden. Vendingen henviser til, at man i dag kan finde de informationer, man har brug for, på stedet via sin i-phone, smartphone, ipad eller hvad man nu har ved hånden. Vi er vænnet til, at informationer ikke er noget, man behøver at vente på og de nye generationer er født ind i det. De fleste kender f.eks. til, at nogen ikke lige kan huske hvad et eller andet hedder eller hvornår en begivenhed fandt sted ofte varer det ikke længe før en eller anden har googlet svaret frem. Det betyder også, at børn hurtigt kan få svar på deres spørgsmål på alt fra hvad er det nu de 4 Ninjaturtels hedder over bor der ørne i Danmark til hvordan bygger man en drage. Er det førsteskolebørn, kan de voksne optræde som sekretærer. Børnene kan som oftest godt selv finde ud af, hvilke søgeord, der skal skrives. Voksenrollen i forhold til at ruste alle børn til at begå sig i informationssamfundet kan bestå i at gribe situationerne, vise mulighederne og hjælpe med til at vurdere de informationer, der findes frem. Den voksnes væsentligste kompetence ligger her ikke i, at vide alt, men i at viden, hvor og hvordan man skaffer sig den ønskede viden. Deltagerne kan arbejde med emnet på flere måder. De kan forestille sig et temaarbejde, hvor børnene skal være vidensopsøgende og diskuterer, hvordan de vil organisere forløbet og guide børnene. De kan sammenfatte erfaringer om, hvad børn ofte spørger om og komme med forslag til, hvordan informationen kan søges på nettet. Tema 6. De voksnes pædagogiske rolle og ansvar Stadig flere daginstitutioner har formuleret en IT-politik ind i den pædagogiske læreplan, hvor anvendelsen af digitale læringsmidler knyttes til pædagogiske metoder og læringsmål for børnene. Med inspiration fra de konkrete øvelser bør deltagerne arbejde med at sammenfatte overordnede mål og visioner for brug af digitale læremidler i daginstitutionen. At bevæge sig i den digitale verden kræver desuden, at love og regler omkring brug af billeder og filmoptagelser, hvor børnene optræder, overholdes. Derfor må deltagerne også være bekendt med persondataloven og anden relevant lovgivning samt hvordan dette kan håndteres i forhold til de fototilladelser, de fleste daginstitutioner har. De voksne har de overordnede ansvar for, at de digitale redskaber anvendes med børnenes læring og udvikling for øje. De har både rollen som læremester og deltager og det er dem, der skal sætte rammer op for aktiviteterne f.eks. sørge for at der er rum for alle børn til at deltage. Derudover har de rollen som guide i forhold til de behov eller problemer, der opstår undervejs. Endelig har de ro

5 Opgaver og undervisningsmaterialer Opgaver og materiale til Tema 1. Børns tilgang til digitale medier og det sociale samspil Oplæg og opgave 1 Forslag til oplæg: Der verserer to myter om digitale spil: -de er farlige og gør børnene voldelige -de gør børn asociale Nyere forskning (jf. Carsten Jessen) peger på, at der er mange fordele ved, at børn spiller computerspil. Hvor man før ofte fokuserede på f.eks. skydespillenes voldelighed, ser man nu også på, at de træner børns kognitive færdigheder. Det gode computerspil er opbygget sådan, at de hele tiden udfordrer spillerens formåen. De skal være konstrueret med forhindringer, som der skal findes en løsning på ellers mister de deres fascination. Det betyder, at børnene ved at spille både lærer at løse problemer og ikke at give op, når de møder forhindringer. Når en forhindring er overvundet giver det barnet en større tro på, at de kan overvinde problemer. At spille, er som Carsten Jessen udtrykker det: hårdt arbejde. Den anden myte om at computerspil er asociale har aldrig haft nogen særlig bund i virkeligheden. Fra spillene kom frem, har spillere for langt de fleste børn været forbundet med social aktivitet f.eks. den kendte halvmåne omkring pc'en, hvor en har musen og de øvrige kommer med forslag og gode råd. Flere nye psykologiske undersøgelser peger da også på, at spillere gør børnene mere sociale og hjælpsomme. Man kan tale om lærende fællesskaber, dvs. fællesskaber hvor man sammen bidrager til problemløsning og udvikling. Den gamle legekultur, hvor store flokke af børn legede sammen i aldersblandede grupper har fået en en form for renæssance via de digitale medier. Samtidig er de gamle lokale fællesskaber landsbyen eller gården blevet erstattet af et globalt fællesskab.omkring onlinespillene har der udviklet sig en ny international kultur. Barnet eller den unge sidder måske på sit værelse, men er samtidig forbundet med andre via de sociale platforme omkring spillet spil som er komplekse og kræver at man arbejder tæt sammen i teams (alliancer, guilds, klaner mv). Kun de ældste børn i daginstitutionerne spiller onlinespil, men de mere enkle spil forbereder til den måde at agere sammen på, som ligger i onlinespil for større børn, unge og voksne. De digitale mediers muligheder for at skabe egne kreative udtryk gennem film, billeder, tegning, musik og fortælling fungerer i princippet på samme måde. Her er det de samme kompetencer omkring fælles problemløsning, eksperimentering med mulighederne og ideudvikling, der skal til for at etablere lærende fællesskaber. Derfor kan spil være en god indgang til at eksperimentere mere frit med de digitale medier. Forslag til opgave Diskuter: -hvilke bekymringer I kan have i forbindelse med brug af ipad i daginstitutionerne -hvilke muligheder I umiddelbart ser for anvendelsen af Ipad i daginstitutionerne -hvad I gerne vil undersøge nærmere eller får lyst til at vide mere om

6 Opgaver og materiale til Tema 2. Spil, leg og læring I det følgende er der givet eksempler på applikationer, som kan være velegnede til uddannelsesforløbet. Der kommer hele tiden nye eller nye versioner. De fleste findes til både ipad, Android og iphone. Til opdelingen skal det bemærkes, at grænserne mellem læringsprogrammer og spil i mange tilfælde flyder sammen. Spil- og interaktive bøger - eksempler LEGO Duplo Spil, hvor man når i mål ved at løse forskellige opgaver på vej gennem Afrika Sneak gemmeleg med ipad- kombinerer den virtuelle og den virkelige verden Dyrene fra bondegården Interaktive billeder, hvor barnet udforsker dyret og omgivelserne Fang hundene Flere sværhedsgrader, behændighed, fokusering Dyrene og tyngdekraften man spiller med 1-24 dyr jo flere dyr, jo sværere. Dyrene kan kastes eller trækkes på plads Snowboard racing isbjørn på snowboard, baner hvor man samtidig lærer om fysiske love Dyrelyde man trykker på det dyr, der passer til lyden Monster Puzzle interaktiv brugerflade, monsterlyde, varierende sværhedsgrader Hokus Pokus Alfons Åberg hjælp Alfons med et bygge en hytte, forskelligartede opgaver undervejs Cirkeline på tur med Cirkeline samt spil og aktiviteter Super ko spil og eventyr i et Miki Interaktiv e-bog for børn i børnehavealderen Hund & Elefant eventyr med animationer og lydeffekter, man kan vælge selv at læse op eller få Oklingerne En dragefest for Flammerumpe Tegneleg for børn læst op Eventyr med animationer, sange, puslespil og meget mere. Den klassiske tegneleg, hvor man folder papiret og skiftes til at tegne. Leg og lær - eksempler Gozoa Leg og lær matematik Professor Kim:Kims-leg Matchende spil Bogstavskolen Søde ord Ordspillet Emotions Skriv og Læs - WriteReade Pindsvinets Eventyr Lite Historiefortælling for børn fra Mingoville: forskellige baner med forskellige sværhedsgrader to børn/børnehold kan spille mod hinanden finde ting, der hører sammen trinvis instruktion i at skrive bostaver, også øvelser, hvor børnene arbejder sammen lære at læse enkle ord Safaridyr, musikinstrumenter og legetøj - billeder, lyde og ord til de mindste Leg med at identificere følelsesudtryk egne billeder kan sættes ind og den engelske tale kan man selv erstatte med dansk fra skrivning til læsning En blanding af eventyr, spil og læring (udviklet af en børne-neuropsykolog) styrker børns sprogforståelse gennem fortælling, har optagefunktioner, billeder som børnene kan fortælle ud fra.

7 Opgave 2 Find mere information om 3 af spillene på nettet og afprøv dem Skriv en pædagogisk anmeldelse af et spil, anvendt i forhold til en given børnegruppe Opgave 3 Afprøv 2 af leg- og lær applikationerne på listen Find 2 spil selv, som I antager, vil være egnede til Jeres børnegruppe og afprøv dem Vurder spillenes læringspotentialer i forhold til en given børnegruppe Opgave 4 Udover færdigproducerede leg og lærprogrammer, kan man også fremstille sine egne opgavebøger. Lav en opgavebog til "førskolebørnene" Book creator bruges som ramme. Den overordnede ide er, at børnene med "opgavebogen" som guide begiver sig på opdagelse i et tema. Vælg et tema, som opfylder følgende kriterier vidensdimension (børnene får ny viden) undersøgelsesdimension (børnene undersøger/eksperimenterer/dokumenterer selv) motivationsdimensionen (børnene er interesserede, har lyst og mod på opgaven) I kan indtale opgaverne, sætte link eller QR-koder ind, hvis børnene skal hente information på (billeder, videoer fra f.eks. youtube) Opgave 5 Fotosafari Gå udenfor med Jeres ipads Det er jeres opgave at tage billeder af dyr i nærmiljøet: Insekter, fugle, hunde hvad I kan få øje på. Når I har taget billeder af mindst 5 forskellige dyr, går i på nettet og finder ud af, hvad i kan om dyrene. Gem hvad I har fundet. Opgaver og materiale til Tema 3. Kreativ udfoldelse med digitale medier Med udgangspunkt i applikationslister afprøver deltagerne en række programmer og reflekterer over pædagogisk tilrettelæggelse og læringspotentialer Tegne- og collageprogrammer - eksempler Drawing Draw 4 free MyBrushes Pic Collage enkelt tegneprogram, god for nybegyndere og små børn enkelt tegneprogram, god for nybegyndere og små børn mere avanceret, mange forskellige pensler og effekter enkelt collageprogram, klippe i billeder, tekst

8 Opgave 6 Afprøv tegneprogrammerne og kom med et forslag til, hvordan tegneprogrammet kan indgå i en pædagogisk aktivitet Fremstil en collage med anvendelse af både foto, tegning og tekst Strukturer et forløb for en gruppe børn, hvor de anvender collagen Filmproduktion - eksempler Stop Motion Studio stop-motion-film imotion stop-motion film MP3Cutter filmredigering CuteCut filmredigering iamimate Collage flyttefilm ud fra billeder Opgave 7 Fremstil en stop-motion film med en kort og enkel handling brug f.eks. lego-figurer, actionmen ol. Fremstil en flyttefilm Lav en kort synopsis over filmens scener Find figurer og baggrunde Fremstil filmen Opgave 8 Den lille rødhætte Eventyret deles op i scener, f.eks. Rødhætte sendes hen til bedstemor af sin mor Rødhætte møder ulven Ulven hos bedstemor Rødhætte bliver spist af ulven Jægeren redder Rødhætte og bedstemor Ulven får sin straf Holdes deles op svarende til antal scener og fremstiller hver sin scene som film. Efter produktionen vises scenerne som samlet film. Efter filmfremvisning diskussion af mulighederne for at lave en lignende produktion sammen med egen børnegruppe. E-bøger, som man selv fremstiller - eksempler Book-creator kan kombinbere tekst, billeder, lyd og video,dvs. multimedie bøger My Story Story en app, hvor man kan lave sin helt egen virtuelle bog. Man skal selv lave creator for kids tegningerne, skrive teksten og indtale teksten. Puppet Pals Lave egne historier med enkle animationer Opgave 9 Eventyrrejse Find et eventyr på nettet, som I kan bruge til Jeres børnegruppe (se f.eks. her:http://www.grimmstories.com) Gå på Google billedsøgning og find billeder, som kan illustrere eventyret. Gem billeder og tekst sæt det hele op i book-creator, indtal evt. eventyret selv.

9 Opgave 10 Producer en fortælling i Puppet Pals eller My Story Overvej, hvordan I kan tilrettelægge et fortælleforløb for børn med anvendelse af et af programmerne. Musik og bevægelse eksempler GarageBand lydoptagelser, digitale instrumenter, egne live-lyde/sang Kids Music Mange forskellige instrumenter med rigtige instrumentlyde. Instruments Music4Kids Mange forskellige instrumenter med rigtige instrumentlyde. Opgave 11 Afprøv en selvvalgt musikaktivitet i gruppen med anvendelse af et musikprogram Strukturer et forløb egnet til børn Afprøv forløbet med holdet Opgaver og materiale til Tema 4. Børn med særlige behov og de digitale mediers særlige muligheder Opgave 12 Har I børn med særlige behov og hvilke behov, f.eks. sproglige, sociale, kognitive? Beskriv deres særlige behov Har I evt. erfaringer med brug af digitale medier i forhold til disse børn? Beskriv erfaringerne Hvilke digitale aktiviteter tror I, børnene kan have glæde af? Opgaver og materiale til Tema 5. Vidensøgning og børns nysgerrighed Opgave 13 a. Et af børnene i Jeres gruppe spørger: den der med hammerfedt kan vi ikke synge den? Find både musikken og teksten til. b. På en skovtur finder børnene forskellige insekter. I tager billeder af dem nogle af dem ved I ikke hvad hedder, f.eks. denne her. Gå på nettet og find ud af, hvad den hedder og find information om dyret. c. En dreng fortæller, at hans far har set en havørn. Et andet barn siger, at sådan nogle har vi ikke i Danmark. Jo siger den første, og de er så store, at de kan fange en ko og spise den. Før de to kommer rigtig op at skændes, tænder du din ipad og siger: Vi googler det.

10 Find ud af om der er havørne i Danmark, hvorhenne, hvor store de er og hvor store dyr de kan tage. Lav et par sider beregnet til børn i book-creator, hvor der er billeder og hvor I indtaler svarene på ovenstående spørgsmål. d. En dag I er på gåtur i blæsevejr får I øje på nogle børn, der har sat drager op. Kan vi ikke også lave sådan nogle, spørger flere børn. Måske, svarer den voksne lad os finde ud af, hvordan man gør. Gå på nettet og find en instruktion i dragebygning. Opgaver og materiale til Tema 6. De voksnes pædagogiske rolle og ansvar Opgave 14 Som udgangspunkt for opgaven kan deltagerne blive præsenteret for følgende model til inspiration for de pædagogiske overvejelser om den voksnes rolle: De voksnes roller: Gå bagved: være sikkerhedsnet, kunne hjælpe, vejlede, trøste når noget ikke lykkes Gå foran: inspirere, give ideer Gå ved siden af: gå på opdagelse i mulighederne sammen med børnene Og for den pædagogiske refleksion: Visionerne: tanker om, hvordan fremtidens børn skal kunne bruge de digitale medier, visioner om digital dannelse mv. Målene: de konkrete mål for børnenes læring og udvikling via digitale medier Tiltag: den pædagogiske tilrettelæggelse, som skal føre børnene i retning af målene 1. Vælg en af de digitale aktiviteter I har arbejdet med på kurset og beskriv de voksnes mulige roller i forløbet 2. Beskriv den bagvedliggende vision, de konkrete mål med aktiviteten og tiltagene (den pædagogiske metode).

11 Opgave 15 Deltagerne sættes sammen efter: - Den aldersgruppe de arbejder med - Et tema/emne de gerne vil arbejde med, når de kommer tilbage til deres arbejdsplads a. Planlæg et forløb, som du gerne vil gennemføre sammen med de børn du arbejder med til daglig b. Udfyld nedenstående skema pkt 1-4 og punkt 7. Skemaet er et arbejdsskema, som også rummer punkter til beskrivelse og evaluering af det gennemførte forløb (pkt. 4 og 5). Skema til pædagogisk beskrivelse og vurdering af ipad-aktivitet 1. Beskriv aktiviteten kort 2. Læringsmål 3. Pædagogisk tilrettelæggelse, herunder den voksnes rolle 4. Faktisk forløb 5. Vurdering af børnenes motivation 6. Vurdering af børnenes læring 7. Anvendte redskaber/programmer/app Opgave 16 Persondataloven Fotografering, lyd- og billedoptagelser af børnene kræver Tilladelse fra forældremyndighedsihændehaver Samtykket skal være skriftligt og frivilligt og ske inden optagelserne finder sted Forældrene skal være orienteret om: Hvem der må fotografere I hvilke situationer Hvad billederne skal/må bruges til Reglerne gælder også for de voksne

12 Optagelser skal opbevares på betryggende vis, så kun dem, der skal bruge optagelserne har adgang til dem. Reglerne gælder IKKE i det offentlige rum. undtaget portrætbilleder, som ikke må offentliggøres, Men situationsbilleder må godt Datatilsynet definerer i denne sammenhæng "Situationsbilleder som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være gæster til en rockkoncert eller besøgende i en zoologisk have...da der er tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal offentliggørelse ske under skyldig hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænke,. Billederne skal således være harmløse." Læs ovenstående regler igennem Udform et udkast til fototilladelse, som tager højde for alle reglerne Bed evt. deltagerne medbringe fototilladelsen fra deres egen institution og stil følgende opgave: Se Jeres fototilladelse igennem og undersøg om den lever op til de lovgivningsmæssige krav. Kom evt. med forslag til rettelser. Opgave 17 Daginstitutionens IT-politik Diskuter følgende Brug af ipad hvem må bruge den og hvornår aldersgruppe til hvad må den bruges hvor må den bruges Hvad skal være tilgængeligt hvilken type apps hvem udvælger og hvor tit ændre dem hvordan vil I sikre jer, at alle børn er fortrolige med de valgte apps hvordan vil i børnesikre ipad'en Forældrene og børnene Fremtiden i hvilken grad og hvordan vil I inddrage børnenes ønsker hvordan vil I inddrage og informere forældrene om brugen af ipad i Jeres institution Hvad vil I gerne udvikle fremover: måder at bruge ipad'en på, temaer. læringsmål

13 Eksempel på undervisningsplan til inspiration Dagens formål Dagens indhold Dag 1 At give deltagerne et indtryk af de muligheder, ipad en rummer At gøre deltagerne fortrolige med anvendelsen af udvalgte programmer At give inspiration til pædagogisk anvendelse sammen med børnene At deltagerne får indblik i de digitale mediers placering i børnekulturen og børnenes hverdag Indhold: Generel introduktion Introduktion til forløbet, præsentation af deltagerne og deres erfaringer med pædagogisk anvendelse af digitale medier Præsentation og afprøvning i grupper af forskellige typer børnevenlige applikationer (spil, tegneprogrammer, foto- og filmoptagelse, e- books, leg og lær mv) Fremlæggelse af gruppernesopgaver Oplæg om børn i en digital kultur Dag 2 At deltagerne får indsigt i forskellige typer leg- og læringsprogrammer, herunder spiloplæg og diskussion om digitale medier og børn med særlige behov Beskrivelse af udviklingsprojekt med brug af multimedier på egen arbejdsplads Diskussion af it-politik for daginstitutionen Indhold: Leg og lær Præsentation og afprøvning af eksempler på leg og lær-programmer Oplæg om og diskussion af programmernes læringspotentialer, pædagogisk arrangement og sammenhæng samt voksenrollen Gruppeopgave: Planlægning af et forløb, hvor legog læringsprogrammer indgår i forhold til en selvvalgt aldersgruppe. Evaluering af kurset At deltagerne får redskaber til at vurdere leg- og læringsprogrammer At deltagerne får redskaber til pædagogisk tilrettelæggelse af pædagogiske forløb med inddragelse af digitale medier Fremlæggelse og diskussion af gruppeopgaven Dag 3 At deltagerne får forudsætninger Indhold: Kreativ udfoldelse for sammen med børn at gå på Oplæg om det eksperimenterende opdagelse i digitale mediers fællesskab (børn og voksne fælles om at udfolde muligheder for at skabe egne udtryk og realisere medielegen) Arbejde med collage og tegning

14 Arbejde med kombination af billede, lyd og tekst Story-telling med ipad, f.eks. med Puppet pals Dag 4 At deltagerne får forudsætninger for sammen med børn at gå på opdagelse i digitale mediers muligheder for at skabe egne udtryk (fortsat) At deltagerne med udgangspunkt i børnenes nysgerrighed kan støtte børnene i at søge viden på nettet At deltagerne har redskaber til bearbejdning og deling af digitale produktioner At deltagerne kender relevant lovgivning omkring digitale optagelser Arbejde med pædagogisk dokumentation via børnenes kreationer og barnets bog på ipad. Indhold: Kreativ udfoldelse og børn i videnssanfundet Flyttefilm - Stop motion Oplæg om børn i videnssamfundet, at google sammen med børn med efterfølgende gruppeøvelse og diskussion Tips og trick: deling af medieproduktioner, konvertering af filformater, børnesikre indstillinger mv. Oplæg om fototilladelser, persondataloven og anden relevant lovgivning samt diskussion ift. egen institution og fototilladelser Dag 5 At deltagerne har kendskab til de digitale mediers potentialer i forhold til børn med særlige behov At deltagerne kan deltage i diskussion og formulering af institutionens it-politik At deltagerne kan tilrettelægge forløb med brug af digitale medier Indhold: Projekt Oplæg og diskussion om digitale medier og børn med særlige behov Udviklingsprojekt med ipad: Udarbejde beskrivelse og plan for udviklingsprojekt med brug af digitale medier på egen arbejdsplads Diskussion af it-politik for daginstitutionen Evaluering af kurset

15 Litteraturliste Lotte Nyboe: Digital dannelse. Børn og unges mediebrug og -læring inden for og uden for institutionerne, Frydenlund Klaus Thestrup: Det eksperimenterende fællesskab - medieleg i en pædagogisk kontekst, Systime 2013 Kristian Lund og Louise Ørum-Petersen:Digital trivsel i arbejdet med udsatte børn og unge, Center for Digital Pædagogik 2012 Ulrik Knudsen: Den kreative computer et redskab for børn og voksne, Semi-forlaget Leg gør os til mennesker. En antologi om legens betydning, FDF 2013 Drotner, K. (). I K. Drotner, K. B. Jensen, I. Poulsen, & K. Schrøder: Medier og Kultur, Borgens Forlag,2006. Erkmann, M. (). I M. Erkmann, Børn og nye Medier, Børns Vilkår, 2010 Jessen, C, I L. B. Andreasen, B. Meyer, & P. Rattleff: Digitale medier og didaktisk design, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, 2008 Olesen, B. R. (). I B. H. Sørensen, & B. R. Olesen: Børn i en digital kultur, København: Gads Forlag, 2000 Carsten Jessen: Generation minecraft i Kommunikationsforum, 2013 (http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/digitalisering-af-boerns-leg) Søren Kudahl: Selv de mindste børn er hoppet på den digitale bølge (http://www.kl.dk/momentum/momentum id148892/?n=0), 2014 Værktøjer og vejledninger QR-Koder En let måde, at guide til en bestemt hjemmeside på, er at lave QR-koder de scannes og så er man inde på siden. De kan lægges ind som billede i f.eks. en e-bog, men de kan også printes ud og placeres i det fysiske miljø, f.eks. forskellige steder på legepladsen i en skattejagt QR-koder: Vejledninger På Youtube kan man finde vejledning i de fleste funktioner og applikationer, demovideoer af spil mv. Eksempel på instruktion til stop-motion:

16 Indstilling på ipad til børn -demonstrationsvideo En skriftlig udgave findes her: Netsteder om børn og ipad Mors Apps: ipad-guide: Egtmond apps til børn: Apps for børn: gruppe på facebook Apps til børn og voksne med særlige behov: gruppe på facebook Gode apps til børn: Mere mkd...medie,kreativitet og digital kultur: EMU Danmarks læringsportal:

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Apps anvendt i et rehabiliterende perspektiv til børn og unge

Apps anvendt i et rehabiliterende perspektiv til børn og unge Apps anvendt i et rehabiliterende perspektiv til børn og unge Teknologikonferencen 2013 1 Agenda Vigtige indstillinger Indstillingsmuligheder Nye muligheder med IOS 7 Gennemgang af apps Diverse apps til

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Spor 1 Kreativ og produktudvikling

Spor 1 Kreativ og produktudvikling Spor 1 Kreativ og produktudvikling Indhold: 1.1. Kunst 1.1.1 Børnenes eget kunstmuseum 1.1.2. Børnenes eget kunstmuseum med installationskunst 1.2. Fortælling på mange måder 1.2.1 Lav deres egen bog i

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat PÆDAGOGISKE SPECIAL COMPUTERPROGRAMMER TIL BØRN OG UNGE Apps er ofte billige og let tilgængelige, men computerprogrammer rummer stadig langt flere muligheder for indstilling

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Katalog over apps. Anmeldelse af APPS, som vi bruger i vores pædagogiske praksis i Daginstitution Brædstrup.

Katalog over apps. Anmeldelse af APPS, som vi bruger i vores pædagogiske praksis i Daginstitution Brædstrup. Katalog over apps Anmeldelse af APPS, som vi bruger i vores pædagogiske praksis i Daginstitution Brædstrup. 1 Beskrivelse af katalog Dette katalog indeholder de apps vi arbejder med i hverdagen i Daginstitution

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger. i 2. 3. klasse

Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger. i 2. 3. klasse Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger Kan bruges til følgende titler i samlingen: i 2. 3. klasse There was an Old lady who Swallowed a Fly The Very Hungry Caterpillar Itchy Bear On the Farm

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Digital dannelse digitale medier

Digital dannelse digitale medier Digital dannelse digitale medier Eksempler på digitale medier i dagtilbud Stationær og bærbar pc ipad, ipod, iphone, Nintendo DS, Wii, Xbox, Playstation 2, Playstation 3, PSP, Vidensbrønden o.l. Printer

Læs mere

Anvendelse af billeder, video og digitale medier

Anvendelse af billeder, video og digitale medier Anvendelse af billeder, video og digitale medier Dagtilbud og skoler, Varde Kommune Indhold Fotos og videoer defineres som personoplysninger...3 Er det et situationsbillede eller portrætbillede?...3 Skriftligt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER INDHOLD BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER A. NÅR MEDARBEJDERE TAGER BILLEDER ELLER OPTAGER 3 4 HVILKET UDSTYR

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund Min baggrund Børns leg og læring med digitale medier fra forbruger til medskaber Søren Gundelach, UdviklingsForum Søren Gundelach Uddannet børnehavepædagog, institutionsleder, pædagogisk sekretær i LFS,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Little Red Riding Hood topic box

Little Red Riding Hood topic box Little Red Riding Hood topic box Ideer til aktiviteter i 3.-5. klasse Materialesættet består af fire forskelige bøger samt fingerdukker til Little Red Riding Hood. Det er primært ulven, der er fokus på

Læs mere

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Eventyr et forløb i 1.klasse ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om eventyr Forløbet om eventyr er et

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Workshops i Learning Lab

Workshops i Learning Lab Workshops i Learning Lab Foråret 2012 It på din skole Kom og prøv! Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus,

Læs mere

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre ipad introduktion ipad introduktion 2 Kære forældre Nu er vi ved at være klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

IntoWords. Dansende bogstaver. Se bogstavlyde. Vokaljagt

IntoWords. Dansende bogstaver. Se bogstavlyde. Vokaljagt IntoWords Læse- og skriveværktøj med oplæsning og ordforslag til dansk og engelsk baseret på teknologien fra det kendte værktøj CD-ORD. Dansende bogstaver Se bogstavlyde Dansende Bogstaver giver barnet

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Dash Og Dot

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Dash Og Dot Pædagogisk vejledning til Materialesæt Dash Og Dot Pædagogisk vejledning til materialesættet Dash og Dot Materialesættet kan lånes hos VIA Center for Undervisningsmidler og evt. hos andre CFU er i Danmark.

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Ipad projekt Charlottehøj 2013

Ipad projekt Charlottehøj 2013 Ipad projekt Charlottehøj 2013 1. 8.00-8.30 Kaffe/Rundstykker 2. 8.30-9.30 Mediepædagogik og Digital Dannelse. Eksempel på Emnearbejde. 3. 9.30-10.30 Opsætning af IPADS 4. 10.45-11.45 Eksempler på sprogstimulerende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BRUGERNE BESTEMMER STADIG DET MESTE

BRUGERNE BESTEMMER STADIG DET MESTE NYT SKOLEÅR MED DIT DIGITALE ARBEJDSREDSKAB! Vi håber ipad en har været en stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der har været mange spørgsmål i løbet af den første tid, nogle har

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner.

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner. App Formål/anvendelse Fordele Udfordringer Hvad skal de lære Tip Pages Skrive opgaver og notater Keynotes imovie Splice Lave præsentationer og vise dem for klassen Små videoproduktioner, med film, musik,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber WECADEMY Forpligtende fællesskaber Copyright 2015 WECADEMY Digital læring/webinar Hvad er fordelene? Fleksibilitet læring på tværs af tid og sted Erfaringsudveksling mellem personer og grupper der ikke

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Kreativ leg og læring med ipad

Kreativ leg og læring med ipad Kreativ leg og læring med ipad Ideer til aktiviteter for børn og forældre Samlet og bearbejdet af Lone Adamsen Lone Adamsen Kreativ leg og læring med ipad Ideer til aktiviteter for børn og forældre Udgiver:

Læs mere

It i dagtilbud. 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 19.2.2013

It i dagtilbud. 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 19.2.2013 It i dagtilbud 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 19.2.2013 Foto: Line Skov Hansen 2012 v/ Line Skov Hansen Master IKT og Læring Cand. Mag. Læring og Forandringsprocesser lsh@learning.aau.dk

Læs mere