Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Mads Nikolajsen (F) Niels Ole Birk ((V) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Miljø- og teknikudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Grenaa Varmeværk og orientering om varmeforsyning og energi Budgetopfølgning for miljø- og teknikudvalget ultimo maj Orientering om spørgsmål/beregninger - udvidelses- og/eller reduktionsforslag - budget 2015 på miljø- og teknikudvalgets område Arbejdsplan for miljø- og teknikudvalget Reno Djurs I/S, årsrapport Gebyrblad 2015 for Reno Djurs I/S Godkendelse af klimatilpasningsplan og tillæg nr. 1 til kommuneplan Renovering af boliger på Bakkehegnet, Grenaa - B45 afdeling Godkendelse af huslejestigning pga. udskiftning af vinduer, terrassedøre og tag mm. - B45 afd 10, Carl Svenstrupsvej Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse på grund af facaderenovering / energirenovering af GAB's afd og 2, Fuglevænget 16-62, Grenaa Opfølgning på samarbejde med lokale foreninger om vedligehold af grønne arealer i landsbyer Arealerhvervelse og status vedr. omfartsvej nord om Grenaa Hovedgaden Allingåbro - parkering Cykelegnet stiforbindelse mellem Skovgårde og Fjellerup Udkast til spildevandsplan i høring Vandløbsindsats i planperiode 2015 til Nyt udbud om rottebekæmpelse De åbne skoleruter i Norddjurs - forlængelse af kontrakter Bybussen i Grenaa - forlængelse af kontrakt Antal taxitilladelser i Norddjurs Kommune Meddelelser / efterretninger...46 Bilagsoversigt...48 Norddjurs Kommune

3 Miljø- og teknikudvalget Dialogmøde med Grenaa Varmeværk og orientering om varmeforsyning og energi P35 14/640 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Miljø- og teknikudvalget afholder dialogmøde med Grenaa Varmeværk, og der bliver orienteret om varmeforsyning og energi. Programmet er følgende: Kl Dialogmøde med Grenaa Varmeværk, herunder opgaver og kommende udfordringer ved direktør Søren Gertsen. Kl Kommunernes opgaver og råderum efter varmeforsyningsloven ved advokat Pernille Aagaard. Kl Strategisk energiplan for Grenaa. Mulighederne i partnerskabet og orientering om aktuel status på projektet ved Rambøll. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at dialog og orientering tages til efterretning. Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Godkendt. 1

4 Miljø- og teknikudvalget Budgetopfølgning for miljø- og teknikudvalget ultimo maj S00 14/2861 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførte midler. Anlæg På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt en mindreudgift på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Det forventede merforbrug på driften ekskl. overførte midler skyldes forventede merudgifter og mindreindtægter på drift af kommunale bygninger, herunder bygninger overtaget uden budget med henblik på evt. salg eller overgang til anden funktion. Anlæg Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 5,4 mio. kr. omfattende projekter specificeret i vedlagte bilag til budgetopfølgningen. Af mindreforbruget forventes 5,1 mio. kr. overført til anvendelse i 2015 og 0,3 mio. kr. henlagt i kassen. Bemærkninger fremgår af bilaget. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* 2

5 Miljø- og teknikudvalget (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 73,5 75,7 2,2 Overførte driftsmidler 19,4 15,5-3,8 Drift i alt 92,9 91,3-1,6 Anlæg 48,5 43,1-5,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning for MTU, ult. maj 2014.pdf 81623/14 2 Åben Anlæg ult. maj 2014.pdf 81435/14 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Godkendt. 3

6 Miljø- og teknikudvalget Orientering om spørgsmål/beregninger - udvidelses- og/eller reduktionsforslag - budget 2015 på miljø- og teknikudvalgets område S00 14/30 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlemmerne og fagudvalgene har i perioden fra den april 2014 haft mulighed for at stille spørgsmål med henblik på at få lavet beregninger af forslag/spørgsmål og udvidelses- og/eller reduktionsforslag. Jf. budgetprocedure skal udvalgene orienteres om status på beregningerne henover foråret Udviklingsdirektøren vil derfor på mødet orientere om status på de forslag, som vedrører miljø- og teknikudvalgets område. Ligeledes vil kommunalbestyrelsen på temamøderne den 24. juni 2014 og den 14. august 2014 få en status på beregninger. På mødet medio august (uge 34) skal miljø- og teknikudvalget behandle de politiske ideer og driftsforslag inden for udvalgets område. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at miljø- og teknikudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Godkendt. 4

7 Miljø- og teknikudvalget Arbejdsplan for miljø- og teknikudvalget P35 14/640 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Der er udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for miljø- og teknikudvalget i 2014 Af arbejdsplanen for miljø- og teknikudvalget fremgår miljø- og teknikudvalgets egne sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til, og som skal behandles i miljø- og teknikudvalget Udvalgets mødeplan er ændret for så vidt at det er besluttet, at flytte mødet den 26. august til den 22. august Mødet den 22. august finder sted på Anholt, hvor Natura 2000 og færgedriften er naturlige temaer. Den 23. september planlægges der nu at holde dialogmøde med Grenaa Havn, herunder med klimatilpasning som tema. Den 28. oktober på Entreprenørgården med mobilitet/veje som tema. Derudover er det relevant med en besigtigelse på forbrændingsanlægget. Den 25. november er planlagt møde på Beredskabsgården. Der tages dog forbehold for, at aftalerne med dialogparterne ikke er helt på plads endnu. Endelig skal der i uge 34 sandsynligvis være et ekstraordinært budgetmøde. Arbejdsplanen opdateres løbende. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at miljø- og teknikudvalgets arbejdsplan godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan MTU 26. juni /14 5

8 Miljø- og teknikudvalget Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Godkendt. 6

9 Miljø- og teknikudvalget Reno Djurs I/S, årsrapport S00 14/10032 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Med henvisning til 9 i vedtægten for Reno Djurs I/S fremsender Reno Djurs I/S årsrapport 2013 til orientering. Resultatopgørelsen for 2013 viser en omsætning på 117,8 mio. kr. Denne omsætning svarer til indeks 93 i forhold til omsætningen i Faldet i omsætningen er primært en konsekvens af færre mængder for behandlingsanlægget i Glatved. Det samlede resultat for Reno Djurs I/S i 2013 er markant bedre end budgettet, idet der var budgetteret med et underskud på ca. 4,7 mio. kr., mens det realiserede resultat er et overskud på ca. 1,3 mio. kr. primært som følge af mindre affaldsmængder og dermed lavere omkostninger. Af revisionspåtegningen fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at årsrapport 2013 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Reno Djurs årsrapport 2013.pdf 79221/14 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. 7

10 Miljø- og teknikudvalget Gebyrblad 2015 for Reno Djurs I/S S29 14/10033 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Reno Djurs har anmodet kommunalbestyrelsen om at godkende interessentskabets gebyrblad for Gebyrbladet er vedlagt som bilag. Gebyrerne er beregnet på baggrund af Reno Djurs budget 2015, som bestyrelsen godkendte på møde den 19. marts Reno Djurs budget 2015 kan ses på interessentskabets hjemmeside. I forbindelse med behandling af budgettet drøftede bestyrelsen spørgsmålet om at tillægge deponeringstaksterne et enhedsgebyr som henlæggelse til fremtidige investeringer på 25 kr./ton. Et flertal bestående af Per Dalgaard, Jens Meilvang, Kai Pedersen og Niels Ole Birk besluttede ikke at tillægge deponeringstaksten et sådant tillæg. Et mindretal i bestyrelsen bestående at Kim Lykke Jensen og Mads Nikolajsen ønsker budget 2015 revurderet, når den nye affaldsplan er behandlet, og når en øget formidling på genbrugspladserne er drøftet i bestyrelsen. De væsentligste forhold vedr. budget 2015 i forhold til budget 2014, herunder de afledte konsekvenser for gebyrerne, er følgende: Basisydelse Forbrændingsegnet affald I foråret 2015 lukker Grenaa Forbrændingsanlæg, hvorefter Reno Djurs udelukkende vil levere forbrændingsegnet affald til Aarhus Kommunes forbrændingsanlæg. Denne strukturændring indebærer en omkostningsreduktion og dermed reducerede gebyrer for forbrændingsegnet affald: 2014 (kr./ton ex. moms) (kr./ton ex moms) Småt brændbart

11 Miljø- og teknikudvalget Stort brændbart Farligt affald Som følge af at statsafgiften for deponering af farligt affald pr. 1. januar 2015 øges fra 160 kr./ton til 475 kr./ton, øges gebyret for deponering af farligt affald (shredderaffald) tilsvarende: 2014 (kr./ton ex. Moms) 2015 (kr./ton ex moms) Deponeringsegnet farligt affald Alle basisydelsens øvrige gebyrer fastholdes uændret. Dagrenovation Renovationen har gennem de seneste år oparbejdet en økonomisk overdækning på 14,4 mio. kr. (pr. ultimo 2013). Med henblik på at tilbageføre overdækningen til forbrugerne, anbefales det at fastholde gebyrerne i 2015 uændrede, idet der herved vil ske en budgetteret tilbageførsel af 4,1 mio. kr. til forbrugerne Set over en årrække vil gebyret leve op til hvile-i-sig-selv-princippet, om end renovationsgebyret for 2015 isoleret set ikke dækker de faktiske omkostninger. Genbrugsstationer Genbrugsstationerne har gennem de seneste år haft lavere omkostninger end budgetmæssigt forudsat. Ud fra ønsket om omkostningsægthed er der grundlag for en mindre budgetmæssig omkostningsreduktion og dermed reduktion af enhedsgebyret for genbrugsstationerne (kr./ton ex. moms) 2015 (kr./ton ex moms) Enhedsgebyr genbrugsstationer Tømningsordning for bundfældningstanke Tømningsordningen har gennem de seneste år oparbejdet en økonomisk overdækning på 3,6 mio. kr. (pr. ultimo 2013). Med henblik på at tilbageføre overdækningen til forbrugerne, der er omfattet af ordningen, anbefales det at reducere de faste årlige gebyrer for tanktømninger. 9

12 Miljø- og teknikudvalget Fast årligt gebyr for tanke op til 2,49 m (kr./ton ex. moms) 2015 (kr./ton ex moms) Helårshuse (tømmes 1 gang om året) Sommerhuse (tømmes hvert andet år) Økonomiske konsekvenser De mindre reduktioner i taksterne vil kun have begrænset positiv økonomisk konsekvens for de kommunale institutioner, der gør brug af ydelserne hos Reno Djurs. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller at gebyrblad 2015 for Reno Djurs godkendes. Bilag: 1 Åben Reno Djurs' gebyrblad for Gebyrblad 2015.pdf 76699/14 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. 10

13 Miljø- og teknikudvalget Godkendelse af klimatilpasningsplan og tillæg nr. 1 til kommuneplan P20 12/2733 Åben sag Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for 2013 indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter alle kommuner til at gennemføre risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsplaner. Klimatilpasningsplanen skal udarbejdes som tillæg til kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen vedtog med Kommuneplan 2013 en række mål for kommunens indsats i arbejdet med klimatilpasning. I perioden fra 19. november til 4. december 2013 blev der afholdt foroffentlighedsfase/debatfase forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og klimatilpasningsplan. I debatfasen er der indkommet forslag og ideer fra kommunens borgere. Disse forslag er brugt i forbindelse med udarbejdelse af klimahandlingsplan og kommuneplantillæg. Kultur- og udviklingsudvalget og miljø- og teknikudvalget blev i marts 2014 orienteret om status på forvaltningens arbejde med kommuneplantillæg og klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen revideres i forbindelse med kommuneplanrevisioner, og det vil fremadrettet være muligt at tage nye områder ind i planen, såfremt der er konkret behov for det. Forvaltningen fremlægger nu forslag til kommuneplantillæg og klimatilpasningsplan. Forslaget fremlægges både for miljø- og teknikudvalget og kultur- og udviklingsudvalget. Miljø- og teknikudvalget behandler sagen, fordi udvalget har ansvar for klima, og kultur- og udviklingsudvalget behandler sagen, fordi udvalget har ansvar for den overordnede planlægning, som kommuneplanlægning er et udtryk for. Klimatilpasningsplanen udgøres dels af en risikokortlægning, der danner baggrund for udpegning af områder, hvor det vurderes at behovet for at imødegå risikoen for 11

14 Miljø- og teknikudvalget oversvømmelse er mest aktuelt. Derudover udgøres planen af en beskrivelse af hvilke konkrete indsatser, som foreslås iværksat inden for de kommende år. Der foreslås udpeget 7 risikoområder, hvor det vurderes, at der er et særligt behov for at iværksætte indsatser. De foreslåede indsatser i disse områder har i de fleste tilfælde karakter af uddybende undersøgelser af både behov og muligheder for at klimatilpasse områderne. 1. Område omkring Grenaa Havn og område langs Grenåen inklusiv vejanlæg og institutioner 2. Område i Allingåbro mellem Alling å og Skolegade/Kirkestien 3. Gudekvarteret i Grenaa 4. Erhvervsområde ved Trekanten i Grenaa 5. Boligområde i Bønnerup syd for havnen 6. Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand/Brøndstrup Å 7. Område omkring Auning hallerne og Auning skole. Udover indsatser i de udpegede risikoområder foreslås også iværksat en række andre initiativer herunder tværgående indsatser. En samlet oversigt over de foreslåede indsatser findes i planens Bilag til kapitel 4. Indsatser, der vedrører kloakker er koordineret med indsatser, der fremgår af forslag til spildevandsplan, som også behandles på miljø- og teknikudvalgets møde den 26. juni Forslaget til klimatilpasningsplan kan ses her. Kommuneplantillægget er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser 12

15 Miljø- og teknikudvalget Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller at klimatilpasningsplan og kommuneplantillæg sendes i offentlig høring fra 2. september til 29. oktober I høringsperioden kan kommunens borgere og øvrige interessenter indsendes høringssvar til både klimatilpasningsplan og kommuneplantillæg. Bilag: 1 Åben Kommuneplantillæg.docx 80336/14 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrædes, idet Mads Nikolajsen har følgende tilføjelse til klimatilpasningsplanens afsnit om Kolindsund: Undersøgelse af klimatilpasning i Kolindsund skal belyse alle tre prioriterede scenarier: Uændret anvendelse, gendannelse af hele Kolindsund som sø samt delvis gendannelse. Undersøgelserne igangsættes straks efter vedtagelse af klimatilpasningsplanen. Der udarbejdes snarest et tillæg til klimatilpasningsplanen, som også inddrager grundvandsstigninger. 13

16 Miljø- og teknikudvalget Renovering af boliger på Bakkehegnet, Grenaa - B45 afdeling G00 13/14199 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling På kommunalbestyrelsens møde den 17. september 2013 blev renoveringsprojekt for ovennævnte godkendt. Blandt andet renovering af forsynings- og afløbsledninger samt etablering af nye vindfang, gulvopbygninger og køkkener. Finansieringen var forudsat med et nyt realkreditlån på 20,2 mio. kr., uden kommunegaranti. I brev af 23. maj 2014 til B45 tilbydes et realkreditlån på 20,166 mio. kr. dog forudsat, at 29,18 % ydes mod kommunegaranti. Det bemærkes, at øvrige forudsætninger i forbindelse med godkendelsen den 17. september 2013 renoveringens samlede pris på 22,8 mio. kr. samt huslejestigningen på 56 % ikke påvirkes af, at der nu kræves kommunegaranti for lånet. Økonomiske konsekvenser Ingen umiddelbart, da kommunegaranti til almene boliger ikke påvirker kommunens låneramme. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at der ydes kommunegaranti for 29,18 % af lånet på 20,166 mio. kr. Bilag: 1 Åben Bilag MTU Bakkehegnet, 5-79 B45 afd /14 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. 14

17 Miljø- og teknikudvalget Godkendelse af huslejestigning pga. udskiftning af vinduer, terrassedøre og tag mm. - B45 afd 10, Carl Svenstrupsvej G00 14/5235 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling På kommunalbestyrelsens møde den 22. april 2014 blev ovennævnte projekt godkendt. Finansieringen var forudsat med et nyt realkreditlån på 5,569 mio. kr. uden kommunegaranti. I det vedlagte brev af 23. maj 2014 til B45 tilbyder Nykredit et realkreditlån på 5,569 mio. kr. mod 100 % kommunegaranti. Det bemærkes, at øvrige forudsætninger i forbindelse med godkendelsen den 22. april 2014 renoveringens samlede pris på 6,5 mio. kr. samt huslejestigningen på 11 % ikke påvirkes af, at der nu kræves kommunegaranti for lånet. Økonomiske konsekvenser Ingen umiddelbart, da kommunegaranti til almene boliger ikke påvirker kommunens låneramme. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at der ydes 100 % kommunegaranti på lånet på 5,569 mio. kr. Bilag: 1 Åben Bilag MTU Carl Svenstrupsvej 1-79, Grenaa B45 afd /14 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. 15

18 Miljø- og teknikudvalget Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse på grund af facaderenovering / energirenovering af GAB's afd og 2, Fuglevænget 16-62, Grenaa S00 14/9843 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Boligforeningen GABolig har i brev af 2. juni 2014 ansøgt om godkendelse af huslejestigning samt optagelse af realkreditlån i forbindelse med renovering af afdeling 2, 1 & 2, Fuglevænget 16 62, Grenaa. Det bemærkes, at denne renovering omfatter facaderenovering/isolering af gavle, kældre, trappeopgange, tagrum og indgangssider. Som det fremgår af den tidligere fremsendte helhedsplan vil den resterende renovering forudsætte støtte fra LBF (Landsbyggefonden), vedlagt. Afdelingen er opført i 1966/67 og er i henhold til datidens byggemåde opført uden nogen særlig form for facadeisolering, hvilket ud fra en miljø- og energimæssig betragtning er uhensigtsmæssigt. Arbejdet vil ske etapevis og forventes afsluttet inden sommeren Udgifterne til renoveringen beløber sig efter afholdt licitation til 21 mio. kr. Renoveringen og huslejestigningen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 5. december 2013 og dels på et ordinært afdelingsmøde den 27. maj Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen, jfr. Lov om almene boliger 29 samt godkende en renovering, som medfører en huslejestigning på over 5 %, jfr. Lov om drift af almene boliger m.v., 76, stk. 4. Renoveringen, som beløber sig til 21 mio. kr., finansieres med et realkreditlån på 21,378 mio. kr., der jfr. vedlagte ansøgning er uden kommunegaranti. Huslejestigningen udgør 696 kr. pr. md. eller ca. 15,32 %, idet det bemærkes, at forventet energibesparelse udgør 60 kr. pr. md. 16

19 Miljø- og teknikudvalget Økonomiske konsekvenser Renoveringen vil medføre øgede udgifter til boligstøtte. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. renoveringen gennemføres med huslejestigning som anført, 2. renoveringen finansieres med optagelse af realkreditlån, stort 21,378 mio. kr., kontantlån, 30 år, til rente 3,0308 %. Bilag: 1 Åben Bilag MTU , Ansøgning om tilsagn til låneoptagelse - renovering afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa - ansøgni om tilladelse til låneoptag 2½.PDF 2 Åben Bilag MTU , Ansøgning om tilsagn til låneoptagelse - renovering afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa _Afd.møde_Fuld udgave.pdf 3 Åben Bilag MTU , Ansøgning om tilsagn til låneoptagelse - renovering afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa _Afd.møde_huslejeberegning 4 Åben Bilag MTU , Ansøgning om tilsagn til låneoptagelse - renovering afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa - Energibesparelse_ _fase 1 5 Åben Bilag MTU , Ansøgning om tilsagn til låneoptagelse - renovering afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa - REF_ _EKSTRAORDINÆRT AFD MØDE_2 1OG2_1079_GAB 6 Åben Bilag MTU , Ansøgning om tilsagn til låneoptagelse - renovering afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa - ref afd 2½ - maj 2014.doc 75626/ / / / / /14 17

20 Miljø- og teknikudvalget Åben Bilag MTU Renovering adf. 2.1 & 2, Fuglevænget 16-62, 77146/14 Grenaa. - Oversigt energibesparelser.xlsx.pdf 8 Åben Bilag MTU GAB Helhedsplan Fuglevænget marts /14 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrædes, idet der skal fremstilles yderligere begrundelse for den forholdsvist lave energibesparelse. 18

21 Miljø- og teknikudvalget Opfølgning på samarbejde med lokale foreninger om vedligehold af grønne arealer i landsbyer G01 13/18592 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Som del af budgettet for 2012 blev det besluttet, at: Der søges indgået aftaler om overdragelse af det grønne vedligehold af kommunale arealer til lokale foreninger i det omfang, der er eller kan etableres grundejerforeninger eller tilsvarende foreninger. Opgaven vedrører såvel grønne områder som vejbeplantninger. Gennemførelse af projektet skal ske i et samarbejde med kultur og udvikling (både administration og udvalg). Det blev i den forbindelse forudsat, at 2/5 dele af budgettet på kr. tildeles til lokalområdet og at de resterende 3/5-dele spares. I et forsøg på at få aftaler er der i udviklingsforvaltningen etableret en ad hoc arbejdsgruppe, der koordinerer forskellige tiltag i landsbyerne og løbende søger at indgå aftaler, hvor der viser sig mulighed for det. Det kan f.eks. være planer om et øget serviceniveau, privates overtagelse af uhensigtsmæssige små arealer, eller en by der vil noget anderledes. Dette kan blive realiseret med et tilskud fra driftsmidlerne. Gode aftaler skal sikre en kontinuitet, når overtagelsen er sket. Aftalen kan være en overtagelse af arealet, så man bliver forpligtet i lighed med en grundejer. Aftalen kan også være mere driftsorienteret, hvor foreningen f.eks. modtager et tilskud i form af redskaber, så den uden problemer kan opretholde et ordentligt serviceniveau. I aftalen skal det klart fremgå hvilke krav, der er til arealet, hvis / når aftalen opsiges / misligholdes. Overdragelse af eksisterende drift: Der er blevet indgået aftale med Krolf klubben i Ørum om selv at passe en græsskråning, der skal klippes jævnligt. Tilskuddet her har været en græstrimmer, som de selv står for vedligeholdelsen af. 19

22 Miljø- og teknikudvalget Et mindre grønt område på 150 m2, langs et fortov på Jeppe Aakjærs vej i Grenaa er driftsmæssigt overtaget af ejeren af grunden beliggende lige bag arealet. Ønsket er at passe arealet mere intensivt. I Vivild er der en dialog med Vivild og Omegns beboerforening omkring overtagelsen af driften af nogle af de kommunale grunde i beliggende på Langgade og Søndergade med baggrund i et ønske om at højne plejeniveauet og at kunne bruge arealerne mere fleksibelt. Som forberedelse til dette er grunden på Søndergade blevet ryddet. Der er startet en dialog med bylauget i st. Sjørup, der på sigt kan føre til aftaler omkring inddragelse af frivillige i driften af de kommunale arealer i byen. Overtagelse af ny drift: Der blev på miljø- og teknikudvalgets møde den 27. mats vedtaget et driftstilskud til Ørsted og Omegns beboerforening på kr. årligt til drift af del af det grønne område på Silogrunden, som borgerforeningen bygger legeplads m.m. på. Økonomiske konsekvenser I overensstemmelse med budget 2012 er de kr. blevet sparet. Det er sket ved en generel besparelse på driften af de grønne områder. Tilbage er kr. årligt, der fortsat kan bruges til grøn drift på landet. Ud af de kr. er der prioriteret støtte til organisering af den grønne drift i landsbyer jvf. Ovenstående. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Godkendt. 20

23 Miljø- og teknikudvalget Arealerhvervelse og status vedr. omfartsvej nord om Grenaa P17 10/4449 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har indgået kontrakt med Landinspektørcentret LG 98 A/S, landinspektør Henning Elmstrøm, som skal forestå den kommende jordfordeling. Som det første indkaldes der til et orienteringsmøde for de berørte lodsejere sidst i juni måned Der udpeges et lodsejerudvalg, som skal bistå landinspektøren i forbindelse med jordfordeling. Ligeledes skal landinspektøren forberede lodsejerne på de kommende geotekniske og arkæologiske undersøgelser. Det forventes, at jordfordelingen er færdig ultimo I det udkast til linjeføring af omfartsvej, der blev offentliggjort i forbindelse med VVMundersøgelsen, var Stensmarkvej forbundet til omfartsvejen i en rundkørsel vest for den oprindelige Stensmarkvej. Efter gennemførelsen af VVM-undersøgelsen er der indkommet 2 alternative forslag til Stensmarkvejs tilslutning til omfartsvejen. Norddjurs Kommune har udarbejdet et notat, der beskriver de 3 forskellige linjeføringer (alternative tilslutninger af Stensmarkvej). Notatet sendes i høring hos de berørte parter i juli måned og materialet forelægges miljø- og teknikudvalget på august måneds møde. Norddjurs Kommune har modtaget en klage over den gennemførte VVM undersøgelse, klagen ligger lige nu hos Natur og Miljøklagenævnet, og det er uafklaret, om klagen har opsættende virkning. De relevante forundersøgelser fortsættes, men de arkæologiske undersøgelser kan blive forsinket, såfremt Natur og Miljøklagenævnet ikke træffer afgørelse vedrørende den opsættende virkning snarest. Den opdaterede tidsplan for projektet er vedlagt som bilag. Åstedsforretning forventes afholdt i januar 2015, licitationen i marts 2015, anlægsstart i april 2015 og vejen åbnes i december

24 Miljø- og teknikudvalget Norddjurs Kommune er i gang med opbygningen af en projekthjemmeside, hvor projektet er beskrevet, og nyheder og tidsplan fremgår. Projekthjemmesiden bliver en del af kommunens hjemmeside og forventes klar inden sommerferien. Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre anlæg af en nordlig omfartsvej ved Grenaa, således, som beskrevet i Kommuneplan Arbejdet indledes i Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at de fornødne erhvervelser og aftaler gennemføres efter gældende vejlovgivnings regler om ekspropriation. Det skal tillige besluttes, at en jordfordeling gennemføres som grundlag for aftaler med flest mulige berørte lodsejere. Jordfordelingen vil indgå i den senere ekspropriation. Økonomiske konsekvenser Udgifter til erhvervelser og aftaler indgår i overslaget på omfartsvejen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. statusorienteringen tages til efterretning 2. erhvervelse af arealer og rettigheder til anlæggelse af en nordlig omfartsvej omkring Grenaa gennemføres ved ekspropriation efter vejlovens bestemmelser og at der indledningsvist vil blive gennemført en jordfordeling i området, som grundlag for aftaler med flest mulige af de berørte lodsejere. Jordfordelingen vil indgå i den senere ekspropriation. Bilag: 1 Åben Tidsplan /14 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. 22

25 Miljø- og teknikudvalget Hovedgaden Allingåbro - parkering G00 11/24655 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Parkering etape 2 Forvaltningen har udarbejdet to forslag til udformning af etape 2 af renovering af Hovedgaden i Allingåbro. Etape 2 går fra Hovedgaden 31 (FSA Norton / Bike British) og til Hovedgaden 10 (Q8). På strækningen skal der etableres nyt fortov (i den ene side af vejen), cykelbaner og parkeringslommer. Forvaltningen har afholdt møde med 2 af de berørte forretningsdrivende Julles Kiosk og Djurslands Bank. På mødet blev ønsker og muligheder for parkering i Hovedgaden diskuteret. Julles Kiosk ønsker så mange parkeringspladser som muligt på den nordlige side af Hovedgaden og så tæt på kiosken som muligt. For Djurslands Bank er det vigtigst, at der er parkerings muligheder så tæt på bankboks og hæveautomat (som findes cirka midt i bygningen) som muligt. Forvaltningen har skitseret 2 løsningsforslag (vedlagt som bilag). Løsningsforslag 1 har 9 p- pladser i alt, fordelt med 5 på nordsiden og 4 på sydsiden af Hovedgaden. Løsningsforslag 2 har 8 p-pladser i alt, fordelt med 5 på nordsiden og 3 på sydsiden af Hovedgaden. P-pladserne på sydsiden er placeret så tæt på bankboks/hæveautomat som muligt. Ingen af de forretningsdrivende ønsker tidsbegrænsning på de pågældende p-pladser, men det er en mulighed, man kan tage i brug efterfølgende for at skabe mere flow i parkeringsmulighederne. Parkering etape 1 Forvaltningen har i løbet af 2014 været i dialog med Allingåbro Handelstandsforening og Allingåbro Borgerforening omkring antallet af p-pladser i Hovedgaden. Efter en række møder blev det foreslået at etablere nye p-pladser på arealer ved Jernbanegade og på pladsen ved Pakhuset (se vedlagte bilag). 23

26 Miljø- og teknikudvalget Forvaltningen har nu fået respons på forslag til nye parkeringspladser fra Allingåbro Borgerforening (svar mail er vedlagt som bilag). Foreningen ønsker, at alle tiltag stilles i bero, således der kan laves en plan for området mellem pakhuset og jernbaneoverskæringen ved Jernbanegade. Derudover har foreningen mindre ændringsforslag til projektet. Forvaltningen foreslår, at de beskrevne parkeringspladser udføres i stabilgrus/stenmels belægning og begrænset beplantning, hvilket betyder, at de er forholdsvis billige at anlægge og kan indgå i en ny plan for området uden større tab. Specielt parkeringspladsen ved pakhuset er tænkt som et fleksibelt område, som udover parkering kan benyttes til markedsplads mv. Der er ikke kommunale planer for området mellem pakhuset og jernbaneoverskæringen ved Jernbanegade, som i dag benyttes og vedligeholdes af Djursland for fuld Damp. Økonomiske konsekvenser Etablering af parkeringspladser er indeholdt i oprindelig bevilling. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der vælges et løsningsforslag til parkeringsudformning i etape 2, 2. de planlagte parkeringspladser i etape 1 fastholdes, dog udformes parkeringspladsen ved pakhuset under hensyn til bla. borgerforeningens juletræ. Bilag: 1 Åben Etape 2 Parkering løsningsforslag /14 2 Åben Etape 2 Parkering løsningsforslag /14 3 Åben Etape 1 Parkering 77728/14 4 Åben Svar fra Allingåbro Borgerforening 77753/14 24

27 Miljø- og teknikudvalget Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Ad 1. Løsningsforslag 1 med 9 p-pladser. Ad 2. Godkendt. Forvaltningen retter henvendelse til Ældrerådet. 25

28 Miljø- og teknikudvalget Cykelegnet stiforbindelse mellem Skovgårde og Fjellerup G01 14/7314 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling På eget initiativ har en arbejdsgruppe for etablering af sti mellem Skovgårde og Fjellerup, bestående af Dalgårde Camping, FDM Camping, Skovgårde Grundejerforening, Grundejerforeningen for Fuglevejene i Skovgårde, Hegedal vest Grundejerforening og Gl. Hegedal Strand Grundejerforening,i maj 2013 fremsat et fælles ønske om etablering af en cykel- gangsti langs Nordkystvejen fra rundkørslen i Fjellerup til Skovgårde. Efter politisk behandling i 2013 blev projektet udmøntet i budget 2014 med mulighed i to anlægspuljer; A505 på kr. og A530 på kr. Da det afsatte beløb ikke svarede til at imødekomme arbejdsgruppens ønske om etablering af en asfalteret cykel- gangsti langs Nordkystvejen, blev projektet revurderet på møde den 3. januar 2014 med deltagere fra forvaltningen samt repræsentanter fra Arbejdsgruppen for etablering af sti mellem Skovgårde og Fjellerup. På mødet var der enighed om, at en cykelegnet stiforbindelse, udenfor eksisterende kørebane/nordkystvejen, vil øge trafiksikkerheden og antal cyklende sommerhusejere og turister i området. Det var dog ikke muligt for arbejdsgruppens parter at blive enige om en fælles alternativ løsning i form af etablering af forbindende naturstier til eksisterende vejnet i sommerhusområderne, for på denne måde at udnytte de bestående veje og stier så meget som muligt og dermed tilpasse anlægget til budgettet. Efterfølgende blev arbejdsgruppen delt i tre; benævnet Skovgårde Vest, Skovgårde Øst/Hegedal samt Gl. Hegedal Strand. Forslagene fra disse tre interessegrupper er bearbejdet og nærmere beskrevet i hvert sit besigtigelsesnotat. Forslagene er vist på nedenstående kort efterfulgt af et kort resume: 26

29 Miljø- og teknikudvalget Markeret med turkis: en sti, der starter i Skovgårde vest og løber langs Nordkystvejen. Denne sti har stor synlighed for alle, ikke kun de lokale, høj trafiksikkerhed, god tilgængelighed og synlighed for alle. Skønnet pris er 5 mio. kr. for 3,3 km dobbeltrettet asfaltsti. 2. Markeret med gul: den kystnære sti. Denne sti er naturnært beliggende, har god trafiksikkerhed, men er primært synlig/tilgængelig for lokale brugere. Skønnet pris er 1,6 mio. kr. for 1,22 km dobbeltrettet grussti. 3. Markeret med orange: Anlæggelse af to nye stier, der binder de eksisterende stier sammen. Denne stiforbindelse, har også god trafiksikkerhed, men er primært synlig/tilgængelig for lokale brugere. Skønnet pris er 0,6 mio. kr. for 0,45 km dobbeltrettet forbindende grussti. En realisering af stiforslagene kræver bl.a. dispensation fra lov om strandbeskyttelse, - naturbeskyttelse og fredsskov. Til erhvervelse af arealerne vurderer udviklingsforvaltningen, at ekspropriationsretten kan benyttes. I dag er der cyklemulighed på Nordkystvejen, mens et uofficielt trampespor nær kysten mere henvender sig til gående færdsel. 27

30 Miljø- og teknikudvalget Oversigten nedenstående viser de tre interessegruppers prioritering af ønske for en kommende cykel- gangsti mellem Fjellerup og Skovgårde. Udviklingsforvaltningens vurdering af forslagenes værdi, sårbarhed og trafiksikkerhed er medtaget under det enkelte forslag: Arbejdsgruppen for Skovgårde vest Arbejdsgruppen for Skovgårde øst/hegedal Arbejdsgruppen for Gl. Hegedal Strand Cykelsti langs Nordkystvej Værdi: Stor Sårbarhed: Lille Trafiksikkerhed: Høj Kystnær forbindende sti Værdi: Attraktiv Sårbarhed: Høj Trafiksikkerhed: Høj 1. prioritet Delvis mulighed, dog ikke ønsket 1. prioritet 2. prioritet (forbehold, syd for som alternativ vej) Forbindende Stier til eksisterende veje Værdi: Forbindende Sårbarhed: Lille Trafiksikkerhed: Høj 1. prioritet - 2. prioritet som alternativ - - Økonomiske konsekvenser Ønsket blev politisk behandlet i 2013 og udmøntet i budget 2014 med mulighed i to anlægspuljer; A505 på kr. og A530 på kr. Der har hidtil ikke været forbrug. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget beslutter, hvilket/hvilke af de tre fremsatte stiforslag, der skal udarbejdes nærmere forundersøgelser for. Bilag: 1 Åben Økonomi Status 75466/14 2 Åben Besigtigelsesnotat Skovgårde Vest/Nordvang 75536/14 3 Åben Besigtigelsesnotat Skovgårde Øst/Hegedal 75535/14 4 Åben Besigtigelsesnotat Gl. Hegedal Strand 75534/14 5 Åben visende de forskellige stimuligheder/ønsker 75538/14 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Mail fra Ole Hag og Rasmus Thomsen er udleveret, dels på mødet og på mail d.d. 28

31 Miljø- og teknikudvalget Der arbejdes videre med den kystnære sti (gul). Den turkise stiforbindelse langs nordkystvejen udelukkes. Ældrerådet skal høres. 29

32 Miljø- og teknikudvalget Udkast til spildevandsplan i høring G01 12/18243 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Forvaltningen har i samarbejde med AquaDjurs as udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan for Norddjurs Kommune. Forslaget skal i 8 ugers offentlig høring, inden det kan vedtages endeligt. Kommunerne er forpligtet til at udarbejde en spildevandsplan, og den udgør kommunens retlige grundlag for administration af spildevandsområdet og indeholder oplysninger om bl.a. eksisterende og planlagte kloakerede områder, en kloakrenoveringsplan, hvilke anlæg der udføres ved spildevandsselskabets eller ved privat foranstaltning, renseniveauer for enkeltejendomme uden for kloakerede områder samt en tids- og investeringsplan. Planen skal blandt andet medvirke til at sikre opfyldelse af miljøkvalitetsmål og fastlægge serviceniveauet over for borgerne mht. afledning af regn- og spildevand. Forslaget til spildevandsplan har titlen Fra fælleskloak til separat kloak og har særligt fokus på omlægning fra fælleskloakerede til separatkloakerede systemer, således at der i højere grad afledes spildevand og regnvand igennem tostrengede rørsystemer. Med den nye spildevandsplan er der ikke planlagt større ændringer i forhold til den tidligere plan. Dog sættes klima, miljø, driftssikkerhed og -økonomi endnu mere i fokus. Der er ikke udlagt nye større områder til kloakering, men der er foretaget mindre justeringer i afgrænsningen af kloakområder og i valget af planlagt kloakeringsform, og der er lagt en aktuel tidsplan for kloakeringsprojekter i de kommende år. Det planlægges dog at fortsætte kloakeringen af mindre landbyer, der i dag kun renser spildevandet i septiktanke, inden det ledes ud i vandløb. Det drejer sig om Vester Alling, Ring, Søby og Ginnerup inden for de næste 8 år. Indsatsen for forbedring af spildevandsrensning på ejendomme i ikke-kloakerede områder afsluttes i planperioden. 30

33 Miljø- og teknikudvalget Spildevandsplanen er udarbejdet sideløbende med klimatilpasningsplanen for at sikre, at det er koordinering imellem planerne. Planerne er knyttet til hinanden på den måde, at oversvømmelsesproblemer ofte vil kunne håndteres ved spildevandsmæssige tiltag ved etablering af bassiner eller større rørdimensioner inden for de kloakerede områder. Det fremgår af planforslaget, at som følge af spildevandsplanens realisering vil det blive nødvendigt at etablere anlæg på private arealer. Med vedtagelse af spildevandplanen tilkendegiver kommunalbestyrelsen, at man er villig til at foretage de nødvendige ekspropriationer til planens gennemførelse, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler. Hermed kan erstatninger ved frivillige aftaler udbetales på ekspropriationslignende vilkår. Af spildevandsplanen fremgår hvilke matrikler, der berøres at fremtidige pumpeledninger. Der er foretaget en miljøvurdering af planen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det konkluderes, at effekten ved gennemførelse af spildevandsplanen vil være positiv i forhold en række forskellige parametre. Det vil ligeledes være muligt for offentligheden at kommentere miljøvurderingen, når forslaget til spildevandsplanen sendes i høring. Den nye spildevandsplan bliver i elektronisk form, og er tilgængelig for borgerne via kommunens hjemmeside. Det bliver dermed lettere at orientere sig om, hvad der planlægges af spildevandsmæssige tiltag i de kommende år. Et resume af planen er vedlagt som bilag. Forslag til spildevandsplanen ses her. Økonomiske konsekvenser Realisering af spildevandsplanen er brugerfinansieret og afholdes af AquaDjurs as. Der forventes en årlig investering på mio. kr., herunder indregnet udgifter til renovering af kloaksystemer, bygværker og pumpestationer. Planen medfører ikke i sig selv forhøjelse af de eksisterende takster på området. Norddjurs Kommunes administration af planen, sker inden for det eksisterende budget, og er anslået til 0,20 mio. kr. pr. år. 31

34 Miljø- og teknikudvalget Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. forslag til Spildevandsplan for Norddjurs Kommune med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i offentlig høring 8 uger, 2. administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden udsendelse i høring, 3. med vedtagelsen af spildevandplanen vil kommunalbestyrelsen tilkendegive, at man er villig til at foretage de nødvendige ekspropriationer til planens gennemførelse, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler imellem forsyningsselskab og grundejere om placering af tekniske kloakanlæg, hvorved erstatninger ved frivillige aftaler kan udbetales på ekspropriationslignende vilkår. Bilag: 1 Åben Bilag til MTU - resume af spildevandsplan 78133/14 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. 32

35 Miljø- og teknikudvalget Vandløbsindsats i planperiode 2015 til G00 14/6758 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunerne har ansvaret for at implementere dele af EU s vand- og naturdirektiver. Den primære kommunale opgave og indflydelse ligger i at udarbejde og gennemføre indsatsprogrammer, der beskriver den konkrete indsats i et givet vandløb. Staten sætter de overordnede mål og rammer for kommunernes indsats gennem lovgivning, bekendtgørelser og planer. Norddjurs Kommune skal i samarbejde med Syddjurs Kommune udarbejde et samlet indsatsprogram for de vandløb inden for hovedvandopland Djursland, der er i risiko for ikke at opfylde miljømålet i Til at rådgive kommunerne om opgaven er der nedsat et vandråd. Det er besluttet, at Norddjurs Kommune er sekretariatskommune, og skal servicere vandrådets arbejde. For de vandløb, der i Norddjurs Kommune har tilløb til hovedvandopland Randers Fjord, skal kommunen ligeledes udarbejde et indsatsprogram for vandløbene og sende forslaget til indsats til Viborg Kommune, der er sekretariatskommune for oplandet til Randers Fjord. Bilag 1. viser en oversigt over forslag til vandløbsindsats for de udpegede vandløb i hovedvandopland Djursland og Randers Fjord i Norddjurs Kommune. Bilag 2. viser en oversigt over forslag til vandløbsindsats for de udpegede vandløb i hovedvandopland Djursland i Syddjurs Kommune. Vandråd Djursland består af 18 medlemmer, der repræsenterer landsdækkende organisationer og lokale foreninger, hvis formål er beskyttelse og benyttelse af vand. Der har været afholdt i alt 6 møder i vandrådet, heraf 1 ekskursion til vandløb, hvor der skal være en indsats. 33

36 Miljø- og teknikudvalget Der har været en god og konstruktiv debat i rådet, og rådet har bidraget væsentligt til kvalificering af kommunalbestyrelsernes arbejde med udarbejdelse af indsatsprogrammer. Et enigt vandråd har valgt at anbefale de to kommunalbestyrelser at godkende forvaltningens forslag til indsatsprogram. Bilag 3. viser vandrådets anbefalinger til indsatsprogram for vandløbene i hovedvandopland Djursland. Til planperioden 2015 til 2021 skal Norddjurs Kommune udarbejde forslag til vandløbsindsats til forbedring af de fysiske forhold og bekæmpelse af okker. For hovedvandopland Djursland har Naturstyrelsen udmeldt en samlet økonomisk ramme på 12,2 mio. kr. Denne ramme skal som minimum sikre god tilstand i 34 km vandløb og fjernelse af 1 spærring. For hovedvandoplandet Randers Fjord har Naturstyrelsen udmeldt en samlet økonomisk ramme på 53,4 mio. kr. Rammen skal som minimum sikre god tilstand på minimum 127 km. vandløb og fjernelse af mindst 19 spærringer. Norddjurs Kommune har kun en mindre andel af vandløb i dette hovedopland. Det forventes, at vandløbsindsatserne gennemføres omkostningseffektivt så flest mulige kilometer opnår god tilstand. Som følge heraf har Norddjurs Kommune i samarbejde med Syddjurs Kommune foreslået en indsats på 139 km. i vandløbene og fjernelse af 6 spærringer i hovedvandopland Djursland. Forslag til indsats er overvejende udskiftning af bundmateriale og udlægning af faste substrater i de dele af vandløbene, der har godt fald. I oplandet til Randers Fjord har Norddjurs Kommune fremsendt forslag til indsats i 11 km. vandløb. Økonomiske konsekvenser 34

37 Miljø- og teknikudvalget Norddjurs Kommune skal søge om økonomisk tilskud til de enkelte vandløbsindsatser i henhold til ovennævnte økonomiske ramme. Forslag til indsatsprogrammet medfører derfor som udgangspunkt ikke udgifter til projektering og anlægsudgifter for vandløbsindsatsen for Norddjurs Kommune. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Djursland og Randers Fjord i Norddjurs Kommunes godkendes. Bilag: 1 Åben Bilag 2 Syddjurs Kommune, Forslag til indsatsprogram på Djursland.pdf 73413/14 2 Åben Bilag 1 Forslag til indsatsplan for Djursland og Randers Fjord i 73427/14 Norddjurs Kommune.pdf 3 Åben Bilag 3. Vandråd Djurslands anbefaling til indsatsprogram 81185/14 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. 35

38 Miljø- og teknikudvalget Nyt udbud om rottebekæmpelse G01 12/14201 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Rottebekæmpelsen i Norddjurs Kommune skal i EU-udbud i Tiltag fra kommunens handlingsplan for rottebekæmpelse, ønsker til serviceniveau samt ny viden og lovgivning på området vil blive indarbejdet i udbudsmaterialet. Inden et nyt udbud gennemføres, ønskes en politisk stillingtagen til fremtidigt serviceniveau og dermed også taksten for rottebekæmpelse. Forvaltningen har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet et notat, der beskriver de lovgivningsmæssige forhold, der skal tages i betragtning, når rottebekæmpelsen skal udbydes igen, samt de forskellige serviceelementer, der kan indgå en fremtidig ordning. Der henvises til vedlagte notat om udbud af rottebekæmpelse og forøgelse af gebyr, samt tilhørende bilag 1 om vurdering af licitationspris. Med baggrund i en evaluering af den nuværende ordning og de lovmæssige krav, der er kommet med den nye rottebekendtgørelse, vil forvaltningen komme med følgende generelle anbefalinger. Det anbefales at prioritere høj service inden for rottebekæmpelse med hensyn til bekæmpelse og forebyggelse. Det anbefales at fortsætte rottebekæmpelsen i sin nuværende form, hvor der på baggrund af et udbud indgås kontrakt med et eksternt skadedyrsfirma for en 3-4 årig periode. Ny lovgivning og ændrede udbudsbetingelser forventes at medføre en væsentlig stigning i rottegebyret. Forvaltningen vurderer at den nye lovgivning vil gøre at borgerne også vil opleve en forbedret service i forhold til den nuværende ordning. Det anbefales dog at der gives en option på kloakrottebekæmpelsen, således at der bliver mulighed for at bekæmpe rotter i kloakkerne efter behov. En udvidet service som f.eks. hurtigere reaktionstid/besøgstid eller øget åbningstid for rottetilsyn vil give en yderligere forøgelse af rottegebyret. Det anses for væsentligt, at kommunen fremover fører tilstrækkeligt tilsyn og kontrol med, om rottebekæmpelsen udføres i henhold til de nøje beskrevne kravspecifikationer, hvilket samlet 36

39 Miljø- og teknikudvalget set vil medføre et øget ressourceforbrug til administration for kommunen, men samtidig vurderes disse tiltag at medføre en bedre og mere effektiv kommunal rottebekæmpelse. Økonomiske konsekvenser Rottebekæmpelsen hviler i sig selv og finansieres af et gebyr, der opkræves via ejendomsskattebilletten. Selv med en minimumsløsning i henhold til lovgivningen forventes rottegebyret at ville stige til mere end det dobbelte. I 2014 er gebyret fastsat til 2,61 kr. årlig pr kr. ejendomsværdi. De senere år har rottegebyret givet en indtægt på ca kr. årligt. En ny rottebekæmpelsesordning skønnes at ville koste minimum kr. om året. En udvidelse af serviceniveauet ud over lovgivningens minimumskrav, f.eks. øget åbningstid eller hurtigere reaktionstid, skønnes derimod at koste minimum kr. pr. år, idet der dog ikke har kunnet laves en beregning over, hvilken merudgift der vil være ved at forbedre reaktionstiden på rotteanmeldelser. For en ejendom med en ejendomsværdi på 1,0 mio. kr. koster den nuværende ordning 26,10 kr. årlig. Gebyret for en ny rottebekæmpelsesordning vil for denne ejendom overslagsmæssigt stige til 53,74 kr. årligt, og med en udvidelse af serviceniveauet overslagsmæssigt til 66,02 kr. årligt. Ved kommende fastsættelse af budget for rottebekæmpelsen for 2015 skal der desuden tages hensyn til, at der på kommunale institutioner, skoler og plejehjem mv. er indført lovkrav om evt. at installere rottespærrere, så rotter hindres adgang via kloaksystemet. Denne indsats kan finansieres igennem rottegebyret, og det vil derfor påvirke gebyrets størrelse. Der forventes senere et overblik over de budgetmæssige konsekvenser heraf. Et foreløbigt skøn over denne udgift vil være ca kr., hvilket vil betyde en merudgift på ca. 6,15 kr. for en ejendomsværdi på 1,0 mio. kr. Gebyret vil om nødvendigt kunne reguleres på ejendomsskattebilletten de efterfølgende år. 37

40 Miljø- og teknikudvalget Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. ovennævnte anbefalinger for en ny rottebekæmpelsesordning tages til efterretning, og at der vælges et serviceniveau, som tilgodeser de lovmæssige minimumskrav. Uanset valg af fremtidigt serviceniveau forventes der en væsentlig stigning i rottegebyret, 2. der vælges en option på kloakrottebekæmpelse, således at bekæmpelse i kloakkerne kan iværksættes efter behov 3. det nye gebyr beregnes og fastsættes på grundlag af det valgte serviceniveau og det valgte tilbud, - alternativt efter den overslagsmæssige udgift, hvis deadline for ejendomsskattebilletten ikke kan overholdes og 4. at det nye gebyr godkendes af kommunalbestyrelsen og opkræves over ejendomsskattebilletten fra Bilag: 1 Åben Notat vedr udbud af rottebekæmpelse og forøgelse af rottegebyr.pdf 74023/14 2 Åben Bilag 1- vurdering af licitationspris vedr. rottebekæmpelse.pdf 74024/14 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Jens Meilvang og Niels-Ole Birk tiltræder indstillingen. Tom Bytofte og Niels Basballe tager forbehold Mads Nikolajsen tiltræder serviceniveauet, men ønsker opgaven løst af kommunale medarbejdere. 38

41 Miljø- og teknikudvalget De åbne skoleruter i Norddjurs - forlængelse af kontrakter P27 14/9971 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har i april 2010 indgået kontrakter med Todbjerg Busser, Grethes Busser og Rougsø Buslinjer om rutebuskørsel. Kontraktperioden løber indtil den 31. juli 2015, men ifølge kontrakternes 21, stk. 2 kan Midttrafik efter aftale mellem parterne forlænge kontrakterne i op til to år på stort set uændrede vilkår. Ønske om kontraktforlængelse skal meddeles senest et år før kontraktudløbet 31. juli De åbne skolebusruter er åben rutekørsel og altså en del af den kollektive trafik. Ifølge busloven skal kommunens trafikselskab udbyde åben kørsel, medens kommunen selv må udbyde lukket kørsel. Midttrafik har foretaget sammenligning med andre kommuner vedrørende antal køreplantimer og pris og kan på denne baggrund anbefale en forlængelse af kontrakterne. Det er naturligvis en forudsætning, at kommunen ellers er tilfreds med leverandørerne, og der ikke planlægges større ændringer af serviceniveauet det næste års tid. Ændringerne af serviceniveauet i forbindelse med skolereformen kan indeholdes i de nuværende kontrakter. Væsentlige ændringer af serviceniveauet kan betyde, at der bør laves et nyt udbud. En udvidelse af serviceniveauet, dvs. en væsentlig forøgelse af køreplantimer pr. bus vil give en bedre udnyttelse af busserne og vil sandsynligvis medføre en lavere variabel udgift ved udbud. En forringelse af serviceniveauet, dvs. en væsentlig nedsættelse af nuværende antal køreplantimer pr. bus, vil betyde ringere udnyttelse af busserne, og vil ved nyt udbud sandsynligvis betyde en noget højere variabel udgift pr. køreplantime. Forvaltningen bemærker, at kommunen har et godt samarbejde med vognmændene og anbefaler en kontraktforlængelse på de 2 år, kontrakten giver mulighed for. Budget for skoleåret 2013/2014 udgør en udgift på ca. 11,5 mio. kr., hvilket svarer til en foreløbig beregning af udgifterne i forbindelse med skolereformen, skoleåret 2014/

42 Miljø- og teknikudvalget Køreplanlægningen er endnu ikke færdig, men forventes at kunne holdes indenfor samme ramme. I beløbet på de ca. 11,5 mio. kr. er følgende ikke indeholdt: udgift til bybus, del af regionalrute 352 (Lokalruten Bønnerup Grenaa), flexkørsel samt udgifter til drift og vedligeholdelse som f.eks. læskure, trafikterminal m.v. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at der indgås aftale med vognmændene om kontraktforlængelse på de 2 år, kontrakterne giver mulighed for. Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Godkendt. 40

43 Miljø- og teknikudvalget Bybussen i Grenaa - forlængelse af kontrakt P27 14/9971 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har i april 2010 indgået aftale med Todbjerg Busser om bybuskørsel i Grenaa. Kontraktperioden løber indtil den 31. juli 2015, men kan efter aftale mellem parterne forlænges i op til to år på stort set uændrede vilkår. Ønske om kontraktforlængelse skal meddeles senest et år før kontraktudløbet. Bybuskørslen er en del af den kollektive trafik. Ifølge busloven skal kommunens trafikselskab udbyde åben kørsel, medens kommunen selv må udbyde lukket kørsel. Midttrafik har foretaget sammenligning med andre kommuner vedrørende antal køreplantimer og pris og kan på denne baggrund anbefale en forlængelse af kontrakterne. Det er naturligvis en forudsætning, at kommunen ellers er tilfreds med leverandørerne, og der ikke planlægges større ændringer af serviceniveauet det næste års tid. Fra juli 2016 er det planlagt at introducere et bussystem i Grenaa, idet Norddjurs Kommune har fået del i Trafikstyrelsens puljemidler til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Puljemidlerne skal dække udgifterne til udviklingen af det nye bussystem og driften af bybussen i de første to år. Projektets formål er at øge serviceniveauet og samtidig tilpasse bybussystemet den kommende letbane fra Derudover vil bybuskørslen komme til at foregå i mere miljørigtige busser. De ovennævnte ændringer af serviceniveauet vil betyde, at der skal laves et nyt udbud, der skal være gældende fra juli Så forvaltningen anbefaler en kontraktforlængelse på 1 år og ikke 2 år som den nuværende kontrakt giver mulighed for. Økonomiske konsekvenser Ingen. 41

44 Miljø- og teknikudvalget Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at der indgås aftale med Todbjerg Busser, Grenaa om kontraktforlængelse på 1 år. Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Godkendt. Forvaltningen retter henvendelse til Ældrerådet. 42

45 Miljø- og teknikudvalget Antal taxitilladelser i Norddjurs Kommune A21 14/9871 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2012 at fastsætte antallet af tilladelser til taxikørsel på fastlandet til 40. Den 30. oktober 2013 har miljø- og teknikudvalget på baggrund af den vigende interesse for at søge ledige tilladelser besluttet, at ledige tilladelser alene skal opslås, hvis interesserede ansøgere henvender sig. Antallet af aktive tilladelser er i dag 31. Den geografiske fordeling af tilladelserne fremgår af det vedlagte bilag. En tommelfingerregel for antal tilladelser har tidligere været 1 pr indbyggere i kommunen, dvs. 38 for Norddjurs. Det var inden den økonomiske krise. Bestillingskontoret Grenaa Taxi har forelagt deres omsætningstal og responstider (dvs. hvor lang tid der går, fra en taxi er bestilt, til kunden bliver hentet) og ud fra disse argumenteret for, at antallet af tilladelser p.t. er passende, da der ikke er omsætning til flere. Dokumentet responstider er vedlagt. Det bemærkes endvidere, at forvaltningen ikke har modtaget klager over taxibetjeningen i kommunen. Miljø- og teknikudvalget har den 7. april 2014 holdt dialogmøde med branchen, hvor der var enighed om, at antallet af tilladelser bør ligge omkring de 30. Landvognmændene mente dog, at det kan være fornuftigt, at kommunalbestyrelsen beslutter et maksimalt antal på fx 34 tilladelser, men at antallet på 30 tilladelser skal være statisk, så forvaltningen automatisk genopslår ved ledighed op til og med 30, hvorimod miljø- og teknikudvalget skal beslutte, hvis de resterende 4 tilladelser skal opslås ledige. På det ovennævnte dialogmøde blev det aftalt, at samarbejdsgruppen, bestående af en repræsentant fra Grenaa Taxi, to landvognmænd og forvaltningen, skulle udforme et oplæg. Gruppen har foreslået, at kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af tilladelser i Norddjurs Kommune til 30, og at forvaltningen inden for denne ramme opslår ledige bevillinger til 43

46 Miljø- og teknikudvalget genbesættelse i takt med, at de bliver indleveret. Gruppen anbefaler desuden, at miljø- og teknikudvalget skal kunne beslutte, at der uddeles yderligere to tilladelser, hvis der opstår behov for det. Hidtil er der blevet opslået tilladelser, hvis en kvalificeret ansøger har anmodet om det. Der har således ikke været en egentlig begrænsning, der har gjort det nødvendigt at fravælge kvalificerede ansøgere. Hvis antallet af tilladelser bliver reduceret, må det imødeses, at der skal træffes afgørelse om hvem, af flere kvalificerede ansøgere, der skal have den ledige tilladelse. Samarbejdsgruppen har foreslået, at udvælgelseskriterierne, der tydeligt skal fremgå af den forudgående annoncering bliver: 1. antallet af tilladelser i bestillingskontoret Grenaa Taxi må ikke komme under 8. Hvis en tilladelse, der er tilknyttet Grenaa Taxi indleveres, vil den derfor skulle genbesættes uden mulighed for at få fritagelse fra taxilovens krav om tilslutning til et bestillingskontor. Hidtil har ansøgere frit kunnet vælge, om de ville søge en fritagelse eller ej. 2. Hver anden gang en ledig tilladelse skal genbesættes, skal den gives til en person, der ikke i forvejen har tilladelser til taxikørsel en såkaldt chaufførbevilling. Dette er for at sikre, at branchen tilføres nyt blod og for at give avancementsmuligheder for chauffører. Hvis det udelukkende er eksisterende vognmænd, der søger, skal tilladelsen dog gives til en af dem. 3. Ved flere ansøgere, der er lige godt kvalificerede efter det foranstående, skal en ansøger, der vil anskaffe en storvogn med plads til min. 8 personer foretrækkes. Tilladelsen skal da have vilkår om, at den skal være besat med en storvogn i mindst 3 år fra udstedelsesdatoen. Dette kriterium skyldes, at der i nogle områder er mangel på storvogne. 4. Hvis der herefter stadig er flere lige godt kvalificerede ansøgere, sker tildelingen efter en konkret vurdering af det behov, der aktuelt er for at servicere borgerne i Norddjurs Kommune. Ansøgerens anciennitet indenfor taxierhvervet kan indgå i vurderingen. 44

47 Miljø- og teknikudvalget Det bemærkes, at en ansøger, der opnår fritagelse fra tilslutning til et bestillingskontor fortsat bør have vilkår knyttet til tilladelsen om, at der er pligt til at deltage i en fælles telefonvagtordning. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. antallet af tilladelser til taxikørsel på fastlandet fastsættes til 30 således, at forvaltningen med det samme opslår en indkommen tilladelse ledig, 2. der ud over de 30 tilladelser, skal være en buffer på 3 tilladelser, som kun bliver opslået ledige efter forudgående beslutning i miljø- og teknikudvalget, 3. ledige tilladelser tildeles efter de i sagsfremstillingen nævnte kriterier, og 4. det fortsat er miljø- og teknikudvalget, der tildeler tilladelser, jf. den gældende kompetenceplan. Bilag: 1 Åben Taxi - kort geografisk fordeling af tilladelser 76267/14 2 Åben Responstider Grenaa Taxa pdf 76429/14 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Pkt. 1-3 tiltrådt.. Pkt. 4. kompetencen vedr. tildeling af tilladelser indtil 30 stk. overgår til forvaltningen. 45

48 Miljø- og teknikudvalget Meddelelser / efterretninger I00 14/582 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Fra udvalgets medlemmer Fra udviklingsdirektøren Forvaltningen orienterer om ansøgninger om byggetilladelse. Orientering om indsigelser til projektforslag Grenaa Varmeværk Godkendelser siden sidste møde: P19 14/8954 Etablering af lade / maskinhus, Ringvej 6, Auning P19 14/8843 Miljøgodkendelse af udspredningsarealer, Fuglebækvej P19 13/19758 Tillæg nr. 4 til miljøgodkendelse, Lyngbyvej 111. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller ovennævnte til efterretning. 46

49 Miljø- og teknikudvalget Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Godkendt. 47

50 Miljø- og teknikudvalget Bilagsoversigt 2. Budgetopfølgning for miljø- og teknikudvalget ultimo maj Bilag til budgetopfølgning for MTU, ult. maj 2014.pdf (81623/14) 2. Anlæg ult. maj 2014.pdf (81435/14) 4. Arbejdsplan for miljø- og teknikudvalget 1. Arbejdsplan MTU 26. juni 2014 (73973/14) 5. Reno Djurs I/S, årsrapport Reno Djurs årsrapport 2013.pdf (79221/14) 6. Gebyrblad 2015 for Reno Djurs I/S 1. Reno Djurs' gebyrblad for Gebyrblad 2015.pdf (76699/14) 7. Godkendelse af klimatilpasningsplan og tillæg nr. 1 til kommuneplan1 1. Kommuneplantillæg.docx (80336/14) 8. Renovering af boliger på Bakkehegnet, Grenaa - B45 afdeling 8 1. Bilag MTU Bakkehegnet, 5-79 B45 afd 8 (77948/14) 9. Godkendelse af huslejestigning pga. udskiftning af vinduer, terrassedøre og tag mm. - B45 afd 10, Carl Svenstrupsvej Bilag MTU Carl Svenstrupsvej 1-79, Grenaa B45 afd 10 (77958/14) 10. Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse på grund af facaderenovering / energirenovering af GAB's afd og 2, Fuglevænget 16-62, Grenaa 1. Bilag MTU , Ansøgning om tilsagn til låneoptagelse - renovering afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa - ansøgni om tilladelse til låneoptag 2½.PDF (75626/14) 2. Bilag MTU , Ansøgning om tilsagn til låneoptagelse - renovering afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa _Afd.møde_Fuld udgave.pdf (75624/14) 3. Bilag MTU , Ansøgning om tilsagn til låneoptagelse - renovering afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa _Afd.møde_huslejeberegning (75621/14) 4. Bilag MTU , Ansøgning om tilsagn til låneoptagelse - renovering afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa - Energibesparelse_ _fase 1 (75620/14) 5. Bilag MTU , Ansøgning om tilsagn til låneoptagelse - renovering afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa - REF_ _EKSTRAORDINÆRT AFD MØDE_2 1OG2_1079_GAB (75619/14) 6. Bilag MTU , Ansøgning om tilsagn til låneoptagelse - renovering afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa - ref afd 2½ - maj 2014.doc (75618/14) 7. Bilag MTU Renovering adf. 2.1 & 2, Fuglevænget 16-62, Grenaa. - Oversigt energibesparelser.xlsx.pdf (77146/14) 8. Bilag MTU GAB Helhedsplan Fuglevænget marts 2013 (77166/14) 48

51 Miljø- og teknikudvalget Arealerhvervelse og status vedr. omfartsvej nord om Grenaa 1. Tidsplan (77732/14) 13. Hovedgaden Allingåbro - parkering 1. Etape 2 Parkering løsningsforslag 1 (77725/14) 2. Etape 2 Parkering løsningsforslag 2 (77726/14) 3. Etape 1 Parkering (77728/14) 4. Svar fra Allingåbro Borgerforening (77753/14) 14. Cykelegnet stiforbindelse mellem Skovgårde og Fjellerup 1. Økonomi Status (75466/14) 2. Besigtigelsesnotat Skovgårde Vest/Nordvang (75536/14) 3. Besigtigelsesnotat Skovgårde Øst/Hegedal (75535/14) 4. Besigtigelsesnotat Gl. Hegedal Strand (75534/14) 5. visende de forskellige stimuligheder/ønsker (75538/14) 15. Udkast til spildevandsplan i høring 1. Bilag til MTU - resume af spildevandsplan (78133/14) 16. Vandløbsindsats i planperiode 2015 til Bilag 2 Syddjurs Kommune, Forslag til indsatsprogram på Djursland.pdf (73413/14) 2. Bilag 1 Forslag til indsatsplan for Djursland og Randers Fjord i Norddjurs Kommune.pdf (73427/14) 3. Bilag 3. Vandråd Djurslands anbefaling til indsatsprogram (81185/14) 17. Nyt udbud om rottebekæmpelse 1. Notat vedr udbud af rottebekæmpelse og forøgelse af rottegebyr.pdf (74023/14) 2. Bilag 1- vurdering af licitationspris vedr. rottebekæmpelse.pdf (74024/14) 20. Antal taxitilladelser i Norddjurs Kommune 1. Taxi - kort geografisk fordeling af tilladelser (76267/14) 2. Responstider Grenaa Taxa pdf (76429/14) 49

52 Miljø- og teknikudvalget Underskriftsside Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Mads Nikolajsen (F) Niels Ole Birk ((V) 50

53 Bilag: 2.1. Bilag til budgetopfølgning for MTU, ult. maj 2014.pdf Udvalg: Miljø- og teknikudvalget Mødedato: 26. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81623/14

54 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2014 for miljø- og teknikudvalget. Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 73,5 75,7 2,2 Overførte driftsmidler 19,4 15,5-3,8 Drift i alt 92,9 91,3-1,6 Anlæg 48,5 43,1-5,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 73,1 0,4 73,5 Anlæg 35,5 13,0 48,5 Udvikling i overførte beløb fra Overført fra Forventet forbrug Rest af overførte tidligere år (Mio. kr.) tidligere år af overførte beløb beløb Drift 19,4 15,5 3,8

55 Drift (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne budget eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo maj 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sekretariat, udviklingsdirektør 36,6 13,5 36,6 0,0 Vej og ejendom 28,5 14,7 30,7 2,2 Byg og miljø 8,4 1,9 8,4 0,0 Fælleskomm. redningsberedskab 0,0 8,9 0,0 0,0 I alt 73,5 39,1 75,7 2,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Sekretariat, udviklingsdirektør Vej og ejendom Byg og miljø Fælleskomm. redningsberedskab I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 3,4 3,4 0,0 10,9 10,9 0,0 5,1 1,3 3,8 0,0 0,0 0,0 19,4 15,5 3,8 Afdeling/område Sekretariat for udviklingsdirektør Der forventes på nuværende tidspunkt totalt set ingen væsentlige afvigelser indenfor sekretariatets område. Der henvises til de efterfølgende opmærksomhedspunkter. Vej og ejendom Afvigelser ekskl Effekt på 2015 og Bemærkning (Mio. kr.) overslagsår Bygningsdrift, kommunale ejendomme 1,0 1,0 Se nedenfor Bygningsdrift, overtagne ejendomme 1,2 0,0 Se nedenfor Afdeling/område i alt 2,2 1,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Årsager

56 Budgettet for drift af kommunale ejendomme er blevet gennemgået og sammenlignet med de aktuelle huslejer og forventede driftsudgifter. Afvigelserne betyder en merudgift på 0,5 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,4 mio. kr., hvilket giver en afrundet nettomerudgift 1,0 mio. kr. De væsentligste afvigelser omfatter følgende ejendomme: Georgsmindevej 19, lejemålet med regionen opsagt Karen Blixensvej 1, Grenaa, udlejet til Viden Djurs Fjellerup gl. skole, ændret lejemål Fredensgade, Grenaa, øgede driftsudgifter Herudover er der foretaget en opgørelse over forventede driftsudgifter vedr. ejendomme overtaget uden budget med henblik på evt. salg, eller overgang til anden funktion. Denne udgift beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. for foreløbig 10 ejendomme, herunder 3 tidligere plejehjem, 3 tidligere børnehaver og Voldby tidligere skole. Til driften af Voldby tidligere skole omplaceres der 0,3 mio. kr. fra børne og ungdomsudvalget, således at der vil blive en ufinansieret merudgift på 1,2 mio. kr. Det har tidligere været drøftet hvorledes driftsudgifterne for sådanne ejendomme finansieres, og det har været holdningen, at udgifterne finansieres af salgsindtægten ved evt. salg. I tilfælde af, at ejendommene ikke bliver solgt, har det været holdningen, at udgifterne finansieres i forbindelse med regnskabsafslutningen (kassebeholdningen), ved korrektion af overførslerne til næstfølgende regnskabsår. Da der er tale om et forholdsvis stort beløb på 1,2 mio. kr., som i givet fald afholdes i løbet af året uden budget/bevilling, bør den bevillingsmæssige del overvejes nærmere. Ud over ovennævnte, forventes der ikke på nuværende tidspunkt væsentlige afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Byg og miljø Der forventes på nuværende tidspunkt totalt set ingen væsentlige afvigelser indenfor Byg og miljøs område excl. overførsler.

57 Fælleskommunalt redningsberedskab. Forbruget ultimo maj 2014 udgør 8,9 mio. kr. Korrigeret budget og forventet regnskab viser et forventet nulresultat, idet nettoudgifterne ultimo 2014 vil balancere med betalingen fra kommunerne. Der henvises til det efterfølgende opmærksomhedspunkt under Sekretariat for udviklingsdirektør. Opmærksomhedspunkter: Sekretariat for udviklingsdirektør: Det fælleskommunale redningsberedskabs forbrug ult. maj md. indikerer på nuværende tidspunkt, at der er risiko for en overskridelse af budgettet, og dermed en overskridelse af kommunernes budget for betaling til det fælleskommunale redningsberedskab. Men forbruget i den resterende del af året kan rette op på dette forhold. Beredskabschefen holder området under observation. Budgettet vedr. buskørsel ser på nuværende tidspunkt ud til at komme ud med et mindre overskud som følge af forventet mindreforbrug vedr. Flextur. Da der er taget politisk beslutning om, at der skal reklameres mere om ordningen, vil udgiften muligvis stige i den resterende del af året. Køreplanlægningen for næste skoleår er endnu ikke tilendebragt, hvorfor udgiftsniveauet i forhold til de nuværende køreplaner endnu ikke kendes. Det forventes på nuværende tidspunkt, at budgettet på GIS og kortområdet ikke bliver opbrugt fuldt ud. Eventuelt ikke forbrugt budget forventes overført til 2015 til dækning af fremtidige udgifter, herunder udgifter til FOT (Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag) m.v. Vej og Ejendom: Der er i 2014 afregnet 2,9 mio. kr. til AquaDjurs as vedr. vejafvandingsbidrag svarende til 8% af de udførte kloakanlægsarbejder i På budget 2014 er afsat 2,7 mio. kr. iflg.

58 AquaDjurs forventede anlægsudgifter i Der vil således være en overskridelse på 0,2 mio. kr., som forsøges afholdt indenfor Vej og Ejendoms totale budgetramme. Anlæg Korrigeret Forbrug ultimo Forventet Afvigelse* vedtagne budget maj 2014 regnskab 2014 (Mio. kr.) 2014 Sekretariat, udviklingsdirektør 4,1 0,0 1,4-2,7 Vej og ejendom 40,4 6,2 38,7-1,8 Byg og miljø 4,0 0,0 3,1-1,0 I alt 48,5 6,2 43,1-5,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Ovenstående afvigelse kan udspecificeres på følgende anlægsprojekter: Projekt: Mio. kr. Bemærkninger: Sekretariat, udviklingsdirektør Letbane, forlængelse til Grenaa havn -2,250 Forventes overført til 2015 Dokning, Grenaa-Anholt færgen -0,400 Forventes overført til 2015 Vej og ejendom: Cykelstipuljen ,500 Forventes overført til 2015 Hjælpemiddeldepot, nyt tag -0,300 Forventes henlagt i kassen Hovedgaden, Allingåbro, asfaltbelægning -0,500 Forventes overført til 2015 Omfartsvej nord for Grenaa 0,540 Forventes overført til 2015 Vejføring i Glesborg -1,000 Forventes overført til 2015 Byg og miljø: Sti mellem Fjellerup og Skovgårde -0,800 Forventes overført til 2015 Turiststi vest for Fjellerup -0,150 Forventes overført til 2015 Total: -5,360 Årsager Letbanen, forlængelse til Grenaa Havn: Der er afsat 2,3 mio. kr. på budgettet og hele beløbet forventes overført til 2015 som følge af forsinkelser i letbaneprojektet.

59 Dokning, Grenaa-Anholtfærgen: Af bevillingen på 1,8 mio. kr. forventes kun brugt 1,4 mio. kr. som følge af udskudt eftersyn af et schottel-system /styresystem. Cykelstipuljen 2014: Der er tale om 1,0 mio. kr., som der søges støtte til. Gives der afslag forventes hele beløbet overført til 2015, men hvis der gives tilsagn forventes halvdelen brugt i år. Indtil videre forventes uforbrugt til overførsel 0,5 mio. kr. Hjælpemiddeldepotet, nyt tag: Der er afsat 0,6 mio. kr. på budgettet, hvoraf 0,3 mio. kr. kan tilføres til kassen, da anlægget er blevet billigere end budgettet. Hovedgaden Allingåbro, ny asfalt: Der er afsat 1,0 mio. kr. på budgettet, hvoraf 0,5 mio. kr. forventes overført til 2015 grundet forsinkelser fra 3.part. Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. omfartsvejen ved Grenaa som følge af foretagelse af arkæologiske undersøgelser. Vejføring i Glesborg: Der er afsat 2,4 mio. kr. på budgettet, hvoraf 1,0 mio. kr. forventes overført til 2015 som følge af forsinkelser i et kloakrenoveringsprojekt. Sti mellem Fjellerup og Skovgårde: Der er 0,8 mio. kr. på budgettet som ikke forventes brugt, da der ikke er opbakningen fra de private lodsejere. Turiststi vest for Fjellerup: Der er 0,2 mio. kr. på budgettet. Da beløbet vedrører forundersøgelser til Sti mellem Fjellerup og Skovgårde, forventes beløbet ikke brugt.

60 Bilag: 2.2. Anlæg ult. maj 2014.pdf Udvalg: Miljø- og teknikudvalget Mødedato: 26. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81435/14

61 Anlægsbudget ult. maj 2014 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2014 Forventet Udvalg Tekst Forbrug Korr. budget regnskab 2014 Afvigelse i alt* ØKU Anlæg Arealerhvervelser Byggemodning, pulje Flytning af mole i Bønnerup Handicaprådets tilgængelighedspulje Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Implementering af ESDH Indtægter jordforsyning boligformål Indtægter jordforsyning erhvervsformål 0 0 IT-administration IT-pulje Renovering adm.bygn. arbejdsmiljørelater Åbyen - etape Borgervenlig selvbetjening Hvedevænget, nørager etape Erhvervsområde Hesselvang Salg af diverse bygninger og arealer Slidlagsarbejder diverse byggemodninger Fuglsang/hessel, vejanlæg Nyvangsvej Auning - salg af 2 parceller ØKU Anlæg Sum BU - Anlæg Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen Daginstitution i Allingåbro Etabl. af ventilationsanlæg Auning skole Forbedringer Djurslandsskolen It-dagtilbudsområdet It-folkeskolen Legestuen i Grenaa Ny daginstitution (Auning) Ombygning køkkener - madordning Overbygning Auning Overbygning Søndre Skole Renovering af Frihedslyst Udvidelse af juniorklubordningen Ung Norddjurs Allingåbroskolen Vivild børneby Ny daginstitution (Kattegatskolen) Dræn af legeplads Tandplejen - nyt it system Indplacering af vuggestuepladser i en daginstitution i Grenaa BU - Anlæg Sum KUU - Anlæg Multihus ved Nørre Djurs Hallen Museum Østjylland tilgængelighedsprojekt Ny boldbane v. Auning idræts- og kunturc Områdefornyelse Grenaa - medfinansiering P-plads ved Grenaa Idrætscenter Renovering haller og idrætsanlæg mv Renovering haller og idrætsanlæg mv Renovering haller og idrætsanlæg mv Ungdomsunivers, Arresten Ørsted Rideklub Velfærdsfaciliteter Djursland Rideklub Naturpark Randers Porten til Naturpark Randers Fjord Ungdomsunivers GD-NP Josiassensvej

62 Forventet Udvalg Tekst Forbrug Korr. budget regnskab 2014 Afvigelse i alt* KUU - Anlæg Banestien Allingåbro-Ryomgaard Renovering Grenaa Idrætscenter KUU - Anlæg Sum MTU - Anlæg Asfaltbelægninger Belysningsplan + investering i LED-lys Bygningsrenoveringspulje Cykelpendler pladser Cykelsti Auning -Ø. Alling -Tårup Cykelsti pulje Div. belægninger 2014-fortove, vejvedlig Dokning Grenaa-Anholtfærgen Energiinvesteringspulje Hjælpemiddeldepotet - nyt tag Hovedgaden Allingåbro asfaltbelægning Indsats tomme boliger Indsats tomme boliger Kabellægning Klimahandlingsplan Kommunale legepladser Letbane - forlængelse til Grenaa Havn Nordkystvejen - ny belægning Omfartsvej nord for Grenaa Renovering af det gamle rådhus i Grenaa Revision af vandløbsregulativer mv Sti mellem Fjellerup og Skovgårde Stiforbindelse ml. Sygehusvej-Skyttevej Trafikafvikling ny daginst. Kattegatskol Turiststi vest for Fjellerup Vejføring i Glesborg Energimærkning Bygninger Kattegatskolen - tilgængelighed Kyst og strandpulje Asfaltarbejder ekstra pulje Elektronisk byggesagsarkiv Kabellægning Kabellægning af gadelys Stiprojekt Allingåbro-Ørsted Landsbyfornyelse MTU - Anlæg Sum VPU - Anlæg Hjemmeplejen i Glesborg Nyt aktivitetscenter i Ørsted Pulje til velfærdsteknologi IT indenfor socialområdet Frivillighus på Hedebocentret Etablering af nyt storkøkken VPU - Anlæg Sum EU - Anlæg Kattegatcentret - renovering Uddannelsen "Mad til mennesker" EU - Anlæg Sum Hovedtotal *-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt

63 Bilag: 4.1. Arbejdsplan MTU 26. juni 2014 Udvalg: Miljø- og teknikudvalget Mødedato: 26. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73973/14

64 Acadre nr. 14/640, løbenr , dok juni 2014 Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2014 Tirsdag den 28. januar 2014 Valg af formand og næstformand Mødeplan 2014 Budgetopfølgning Arbejdsplan 2014 Godkendelse af ændret forretningsorden for Kollektiv Trafik Råd Norddjurs Revideret forslag til fredning af Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Udskiftning af køkkener, Lejerbo Norddjurs, afd Grønt Råd Norddjurs ny forretningsorden og udpegning af medlemmer 2014 Cykelpendlerpladser anlægsbevilling 2014 Frigivelse af anlægsbevilling Dokning, Grenaa-Anholt Færgen Anlægspulje Bygningsvedligehold 2014 Godkendelse af prioriteringsliste Anlægspulje Energiinvesteringer 2014 Godkendelse af prioritering Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 23 med tilhørende VVMredegørelse og miljøvurdering. Lukket Salg af areal i Auning. Efterretning Forvaltningen orienterer om status på behandling af ansøgninger om byggetilladelse. 1

65 Forvaltningen orienterer om status på sag om engarealer i Ørsted Tilladelse til udvidelse af dyreholdet på Qustrupvej 6 Miljøgodkendelse af udspredningsarealer, Emmedsbovej 4 Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse, Teglværksvej 12 Tilsagn om kr. fra Energistyrelsens pulje til strategisk energiplanlægning i kommunerne. Invitation til Politisk Forum 2014 Anke over landzonetilladelse, husstandsvindmølle på Batterivej 8 Licitation - byforskønnelse og renovering af kloaknettet i Glesborg. Orientering om konsekvenser for den kollektive trafik, når Grenaabanen fra maj og ca. 5½ måned frem ikke kører helt ind til Aarhus Banegård. Nyt bybussystem i Grenaa Notat vedrørende drift ad gadebelysning. Torsdag den 27. februar 2014 Tema: Orientering om planloven, vandplaner og vandråd Budgetopfølgning Arbejdsplan 2014 Udmøntning af naturforvaltningspuljen 2014 Status vedrørende Landsbyfornyelsespuljen Forslag til lokalplan for Bønnerup Havn Ansøgning om opstilling af husstandsvindmøller, Strandagervej 6, Grenaa Orientering vedrørende solcelleanlæg Vedtægtsændring B45 Boligudlejning Anlægspulje legepladser. Godkendelse af prioriteringsliste Vejdriften 2014 Omfartsvejen nord for Grenaa: Udarbejdelse af udbudsprojekt, godkendelse af udbudsform og tildelingskriterier 2

66 Mobilitetsplan Ansøgning til statens cykelpulje Forslag til udarbejdelse af belysningsplan, handlingsplan og udvalgstur Oprettelse af vandråd på Djursland Dispensation til brug af pesticider på Fjellerup Østergaard Ekspropriation til vandledning mellem Lystrup Strands Vandværk og Nørager Vandværk Midttrafiks høring 2014, busrute 352, Ryomgård Glesborg, Bønnerup, Grenaa Manglende færdiggørelse af slidlagsarbejder mv. i kommunale byggemodninger Tilladelse af tilladelse til taxikørsel Lukket Videresalg af parcelhusgrund i ubebygget stand Drammelstrup Enge - jordfordeling Efterretning Forvaltningen orienterer ansøgninger til byggetilladelse. Forvaltningen orienterer om Hovedgaden, Allingåbro Miljøgodkendelse af minkfarm, Præstemarken 7, Thorsø Afgørelse, etablering af foderlade, Troldhøjvej 10, Grenaa Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Dalsagervej 1, Grenaa Torsdag den 27. marts 2014 Mødet afholdes ved Aqua Djurs, Fornæs, Grenaa Gæster: AquaDjurs, direktør og bestyrelse Tema: Orientering om AquaDjurs fra kommune til selskab. Spildevandsplan som styringsværktøj. Klimatilpasningsplan. Boringsnære beskyttelsesområder. Budgetopfølgning Sektorbeskrivelse, årsregnskab 2013 Arbejdsplan

67 Rikke Flinterup Revidering af kompetencefordelingsplan Endelig vedtagelse af lokalplan samt kommuneplantillæg nr. 26 for et boligområde i Lyngby Ophævelse af lokalplan nr. 45 for det tidligere plejehjem og ældreboliger i Rimsø Orientering om ændring af retningslinje i vindmølletemaplan Godkendelse af planlægning, der muliggør opstilling af vindmøller i Hevring Ådal Naturpleje på fredet areal i sommerhusområdet Bønnerup Strand Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Kloakseparering ved kommunens ejendomme Bag Klitten 7, Grenaa ansøgning om dispensation Godkendelse af huslejestigning pga. udskiftning af vinduer, terrassedøre og tag mm. B45 afdeling 10, Carl Svenstrupsvej 1-79 Anlægspulje legepladser godkendelse af ekstraordinært anlæg Færdiggørelse af Hestehaven Orientering om asfaltbelægning på Nordkystvejen / Kastbjergvej Orientering om renoveringsbehov for broer og bygværker Statsforvaltningen, Tilsynet, Hegedal Bæk Dispensation til brug af pesticider på Fjellerup Østergaard Videresalg af parcelhusgrunde i ubebygget stand Godkendelse af indretning og budget for silogrunden i Ørsted Lukket Køb og salg ejendom Efterretning Forvaltningen orienterer om status på behandling af ansøgninger om byggetilladelse. 4

68 Forvaltningen orienterer om en henvendelse vedrørende de trafikale forhold ved skolevej i Glesborg. Tirsdag den 29. april 2014 Afholdes i lokale ved Grenaa bådklub, Skakkesholm 26, 8500 Grenaa. Temamøde med Grenaa Marina, Grenaa Lystbådehavns Fond Regnskab 2013 for Den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond Budgetopfølgning Forslag til idekatalog Arbejdsplan 2014 Sagsbehandlingstider efter husdyrgodkendelsesloven Status på projektsamarbejde Grenaa Energiforsyningsstrategi 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af pavillion på Djurslands Efterskole Ansøgning om dispensation fra bebyggelsesprocenten Totalrenovering af dobbelthuset på Ådiget 7 og 9, Grenaa- B45 afdeling 22 Omdannelse af Den selvejende institution Bokollektivet Granbakken til regionale almene ældreboliger Disponering af Grøn Pulje Orientering om nedbrydning af kysten ved Batterivej Kabellægning af tændkabler til gadebelysning, Energi Midt Udførsel af asfaltbelægninger 2014 Trafiksikkerhedsprojekt ved den nye daginstitution og Kattegatskolen Ekstra Anlægspulje, forberedelse af el-målere ledlys Tunnelforbindelse ved Søndergade (Åbyen) i Grenaa Status for rottebekæmpelsen Status på projektsamarbejde MIDT.Energistrategi Strategisk energiplanlægning i det midtjyske område Afslag på ansøgning om indvindingstilladelse 5

69 Dom om tilslutning til vandværk Konvertering af Grenaa Forbrænding til flisfyret biomasseværk Kommissorium Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune høring Ekstra anlægspulje 2014 Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til bygningsrenovering Ekstra anlægspulje 2014 Energiinvesteringer 2014 godkendelse af prioritering Efterretning Forvaltningen orienterer om status på behandling af ansøgninger om byggetilladelse. Opsætning af el-ladestandere i Grenaa Information om letbanen Miljøgodkendelse af Emmelevvej 1 B, Grenaa Tilsynsindberetning 2013 for landbrug og virksomheder Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse, Grønnevej 4, Grenaa Afgørelse om etablering af maskinhus, Allelevvej 11, Trustrup Mandag den 19. maj 2014 Tirsdag den 27. maj 2014 Afholdes på Djurslands Landbofore., Føllevej 5, 8410 Rønde Der er mulighed for at holde intro til affaldsområdet herunder affaldsplanen samt virksomhedsbesøg på RenoDjurs således, at mødet afholdes sammen med miljø- og teknikudvalget i Syddjurs Kommune Tema: Orientering om vandløb, virksomhedsmiljø og affaldsplan Kl : Dialogmøde med Djurslands Landboforenings forretningsudvalg Budgetopfølgning Budget 2015 og overslagsårene prioritering af anlæg Orientering om spørgsmål / beregninger udvidelses- og/eller reduktionsforslag budget

70 Arbejdsplan 2014 Status vedrørende Landsbyfornyelsespuljen 2014 Kommunale forskud for tilslutning til private vandværker Forelæggelse af udbudsprojekt og ekspropriationsplaner for igangsættelse af ekspropriationsproceduren og EU-udbud Affaldsplan behandling videre til KB Spildevandsplan behandling videre til KB Forslag til kommuneplantillæg, klimatilpasningsplan for Norddjurs kommune Klimatilpasningsplan 1. behandling videre til KB Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Orientering om opstart af arbejde med implementering af oversvømmelsesdirektiv Godkendelse af projekt Boringsnære beskyttelsesområder og forslag til videre proces Endelig vedtagelse af miljøgodkendelse (VVM-tilladelse), kommuneplantillæg 22 samt lokalplan med tilhørende VVMredegørelse og Miljøvurdering for et område til råstofindvinding, affaldshåndtering og deponering ved Glatved Strand. Endelig vedtagelse af lokalplan for Bønnerup Havn Strande - serviceniveau Facaderenovering af Det Gamle Rådhus, Grenaa Ansøgning om opførelse af ungdoms- og familieboliger, Grenaa Boliganalyse for det almene familieboligområde samt det almene ungdomsboligområde Årsregnskab 2013 fælleskommunalt redningsberedskab Efterretning Forvaltningen orienterer om status på behandling af ansøgninger om 7

71 byggetilladelse. Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse, Obdrupvej 3, Trustrup Miljøgodkendelse, Laenvej 50, Ørum Djurs Miljøgodkendelse, Lundenvej 8, Glesborg Opførelse af maskinhus, Dolmervej 29, Grenaa Miljøgodkendelse, Veggerslevvej 36, Grenaa Lukket Eventuelle køb via landsbyfornyelsespuljen 2014 Torsdag den 26. juni 2014 Mødet afholdes på Grenaa Varmeværk. Advokat Pernille Aagaard, orienterer om det politiske råderum og muligheder. Rambøl orienterer om projekt Strategisk Energiplan. Dialogmøde med Grenaa Varmeværk Budgetopfølgning Orientering om spørgsmål / beregninger udvidelses- og/eller reduktionsforslag budget 2015 på miljø- og teknikudvalgets område Reno Djurs I/S, årsrapport 2013 Arbejdsplan for miljø- og teknikudvalget Gebyrblad 2015 for Reno Djurs I/S Godkendelse af klimatilpasningsplan og tillæg til kommuneplan Renovering af boliger på Bakkehegnet, Grenaa B45 afdeling 8 Godkendelse af huslejestigning pga. udskiftning af vinduer, terrassedøre og tag mm. B45 afd. 10, Carl Svenstrupsvej 1-79 Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse på grund af facaderenovering / energirenovering af GAB s afd og 2, Fuglevænget 16-62, Grenaa Opfølgning på samarbejde med lokale foreninger om vedligehold af grønne arealer i landsbyer Arealerhvervelse og status vedr. omfartsvej nord om Grenaa Hovedgaden Allingåbro - parkering Cykelegnet stiforbindelse mellem Skovgårde og Fjellerup 8

72 Udkast til Spildevandsplan i høring Vandløbsindsats i planperiode 2015 til 2021 Nyt udbud om rottebekæmpelse De åbne skoleruter i Norddjurs forlængelse af kontrakter Bybussen i Grenaa forlængelse af kontrakt Antal taxitilladelser i Norddjurs Kommune Efterretning Forvaltningen orienterer om status på behandling af ansøgninger om byggetilladelse. Etablering af lade/maskinhus, Ringvej 6, Auning Miljøgodkendelse af udspredningsarealer, Fuglebækvej 2 Tillæg nr. 4 til miljøgodkendelse, Lyngbyvej 111. I uge 34 afholdes der et ekstraordinært budgetmøde. Fredag den 22. august 2014 på Anholt Tema: Orientering om Vandråd og vandplaner, Natura 2000 og færgedrift. Budgetopfølgning Arbejdsplan 2014 Afslag på ansøgning om lovliggørelse af vandboring Ansøgning opstilling af solceller, Drammelstrupvej Planlovsændring med delegationskompetence Forslag til strategi for energiforsyning i Grenaa Vedtagelse af ekspropriationen, og tildeling af arbejdet til totalentreprenøren med anlægsbevilling Spildevandsplan 2. behandling (udsættes måske til september) 9

73 Klimatilpasningsplan 2. behandling (udsættes måske til september) Efterretning Forvaltningen orienterer om status på behandling af ansøgninger om byggetilladelse. Status/orientering om afrapportering til DN klimakommune-aftale Tirsdag den 23. september 2014 Dialogmøde med Grenaa Havn Tema: Klimatilpasning Budgetopfølgning Arbejdsplan 2014 Mødekalender 2015 Tunnel til Åbyen projektering Affaldsplan behandling Orientering om mobilitetsplan Efterretning Forvaltningen orienterer om status på behandling af ansøgninger om byggetilladelse. Tirsdag den 28. oktober 2014 Afholdes på entreprenørgården Tema: Mobilitet / veje og besigtigelse på forbrændingsanlægget. Budgetopfølgning Arbejdsplan 2014 Efterretning Forvaltningen orienterer om status på behandling af ansøgning om byggetilladelse Tirsdag den 25. november 2014 Afholdes på Beredskabsården Tema: Orientering om beredskab og beredskabskommissionen Budgetopfølgning Arbejdsplan

74 Efterretning Forvaltningen orienterer om status på behandling af ansøgninger om byggetilladelse. Tirsdag den 16. december 2014 Budgetopfølgning Arbejdsplan 2014 Lejerbo Norddjurs afd forbedring og kommunegaranti Udlejningsregler B45 afdeling 41 Åhavevej, Grenaa Trafikstyrelsens retningslinjer for ansøgning til yderpuljen Efterretning Forvaltningen orienterer om status på behandling af ansøgninger om byggetilladelse. 11

75 Bilag: 5.1. Reno Djurs årsrapport 2013.pdf Udvalg: Miljø- og teknikudvalget Mødedato: 26. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79221/14

76 ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

77 Reno Djurs Årsrapport Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning Hovedaktivitet Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Særlige forhold i 2012 samt forventninger til Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Pengestrømsopgørelse Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Ikke reviderede supplerende oplysninger

78 Reno Djurs Årsrapport 2013 Selskabsoplysninger 3 1. Selskabsoplysninger Selskab Reno Djurs I/S Nymandsvej Balle CVR-nr.: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Stiftet: 1. juli 1996 Regnskabsår: 1. januar 31. december 2013 Bestyrelsen Per Dalgaard (formand) Jens Meilvang (næstmand) Niels Ole Birk Kim Lykke Jensen Mads Nikolajsen Kai Pedersen Syddjurs Kommune Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Direktion Morten Therkildsen Revision RSM Plus P/S Jens Baggesens Vej 90 N 8200 Aarhus N

79 Reno Djurs Årsrapport 2013 Ledelsespåtegning 4 2. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2013 for Reno Djurs I/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Vi anser ligeledes de supplerende regnskabsoplysninger i noterne for at give en retvisende redegørelse for selskabets afdelinger (takstområder). Glatved, den 19. marts 2014 Direktion: Morten Therkildsen direktør Glatved, den 19. marts 2014 Bestyrelse: Per Dalgaard bestyrelsesformand Jens Meilvang næstformand Niels Ole Birk Kim Lykke Jensen Mads Nikolajsen Kai Pedersen

80 Reno Djurs Årsrapport 2013 Den uafhængige revisors erklæringer 5 3. Den uafhængige revisors erklæringer Til ejerne af Reno Djurs I/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Reno Djurs I/S for perioden 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Øvrige supplerende regnskabsoplysninger (noterne 12 24) er ikke revideret. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

81 Reno Djurs Årsrapport 2013 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositi-oner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre for-skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 19. marts 2014 Statsautoriseret revisionsaktieselskab Niels Chr. Boll statsautoriseret revisor

82 Reno Djurs Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 7 4. Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal kr kr kr kr kr. Netto omsætning Resultat af primær drift Finansielle poster Årets resultat Balancesum Investeret i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gns. antal medarbejdere ultimo 39,8 39,8 37,9 37,2 37,7 Soliditetsgrad 79% 79% 81% 78% 78% 4.1 Hovedaktivitet Reno Djurs I/S har siden 1996 været Djursland-kommunernes affaldsselskab. Selskabet har til formål at håndtere affald, så både miljø og økonomi tilgodeses. Reno Djurs I/S er som kommunalt fællesskab en selvstændig juridisk enhed, som ejes af Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Reno Djurs I/S stræber efter at være et af Danmarks mest effektive affaldsselskaber, som leverer ydelser af høj kvalitet til lave priser. Ud over at varetage faktisk forvaltningsvirksomhed relateret til affaldslovgivningen, varetager Reno Djurs I/S følgende hoveddriftsaktiviteter: Basisydelse (behandling af forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald) Dagrenovation Genbrugsstationer Tømningsordning for bundfældningstanke Tømningsordning for olie- og benzinudskillere samt fedtudskillere Tømningsordning for samletanke i Syddjurs Kommune Indsamling af klinisk risikoaffald 4.2 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat Resultatopgørelsen for 2013 viser en omsætning på 118 mio. kr. Denne omsætning svarer til indeks 93 i forhold til omsætningen i Faldet i omsætningen er primært en konsekvens af færre mængder for behandlingsanlægget i Glatved. Mængdeindekset for behandlingsanlægget i Glatved er 91 i forhold til mængderne 2012.

83 Reno Djurs Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 8 Omkostningerne er faldet knap 6 mio. kr. (indeks 94 i forhold til sidste år), primært som følge af mindre mængder og dermed lavere omkostninger. Det samlede resultat for Reno Djurs I/S i 2013 er markant bedre end budgetteret, idet resultatet for budgettet var cirka minus 4,7 mio. kr. mens det realiserede resultat er godt 1,3 mio. kr. i Ledelsen anser årets resultat for at være meget tilfredsstillende Årets resultat sammenholdt med den forventede økonomiske udvikling i 2013 Årets resultat kan primært henføres til følgende forhold: Fælles administrationsomkostninger realiserer et underskud på 0,4 mio. kr. Underskuddet er primært følge af, at Reno Djurs på grundlag af en bestyrelsesbeslutning har undladt at opkræve administrationsgebyr fra virksomheder i Basisydelsen realiserer et underskud på 1,7 mio. kr., hvilke er mindre end det forventede budgetlagte underskud på 4,2 mio. kr. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indregnet i taksterne. Alle takstområder har realiseret et lavere underskud end budgetlagt, hvilket primært er en følge af, at fællesomkostningerne i Glatved samlet set er under budget. Genbrugsstationerne realiserer et overskud på knap 3,5 mio. kr. som følge af, at behandlingsomkostninger er lavere end forventet. Dette skyldes især, at genbrugsstationerne har modtaget mindre affald end budgetlagt. Dagrenovationsordningen balancerer næsten, idet Dagrenovationsordningen realiserer et overskud på 0,1 mio. kr. Tømningsordningen realiserer et underskud på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes lavere indtægter end budgetlagt Den forventede økonomiske udvikling i 2014 Reno Djurs omkostninger er primært relateret til enhedsydelser, som modsvares af brugerens betaling af disse ydelser. En ydelse afregnes enten med en pris pr. ydelseselement (fx antal skraldespandstømninger pr. år) eller en pris pr. tons affald leveret over brovægt. Ændringer i ydelseselementer eller tons modsvares dermed af en tilsvarende regulering af brugernes betaling. Øgede affaldsmængder giver lavere enhedsomkostninger, og lavere affaldsmængder giver øgede enheds - omkostninger. I dette lys er det mængden af affald, der udgør den væsentligste økonomiske usikkerhedsfaktor. Ud fra ovenstående forventes et resultat i 2014 stort set som følger: Basisydelse: Der forventes samme affaldsmængder som i 2013, og der forventes som budgetlagt balance mellem indtægter og omkostninger. Dagrenovation: Grundgebyret for dagrenovation er i 2014 baseret på, at tidligere oparbejdet overskud tilbageføres til brugerne. Der er således budgetteret med, at indtægterne ikke kan dække omkostningerne. Budgettet forventes at holde.

84 Reno Djurs Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 9 Genbrugsstation: Der forventes som budgetlagt balance mellem indtægter og omkostninger. Tømningsordning: Der forventes som budgetlagt balance mellem indtægter og omkostninger 4.3 Særlige forhold i 2013 samt forventninger til Regeringens ressourcestrategi Vi skal frem til i langt højere grad at se affald også som en ressource, der kan genbruges og genanvendes, og væk fra at betragte affaldet som et spildprodukt. Det er det overordnede budskab i tidligere miljøminister Ida Aukens ressourceplan, der blev offentliggjort i efteråret Planen sigter mod at skabe et Danmark uden affald. Fremover skal vi brænde og deponere mindre affald og være bedre til at udnytte de ressourcer, der er i affaldet. Det er et centralt element i ressourceplanen, at organisk affald fra bl.a. husholdninger skal indsamles og genanvendes i biogasanlæg. Reno Djurs har sendt et høringssvar til ministeren med budskaber, som i forkortet form lyder som følger: Planen giver tid og spillerum til at tilrettelægge lokalt forankrede løsninger; tak for det. Vi er enige i, at der er et stort potentiale for at trække genanvendeligt affald ud af forbrændingsanlæggene; derfor vil vi anbefaler systematisk modtagekontrol på forbrændingsanlæggene. Genbrugsprocenter bør ikke være et mål i sig selv; læg i stedet vægt på ressourceeffektivitet og på dokumenterede miljøeffekter. Bioforgasning af organisk husholdningsaffald synes ikke at være bedre miljømæssigt end forbrænding; derfor bør der gennemføres en systematisk sammenligning af miljømæssige fordele og ulemper ved henholdsvis bio-forgasning og forbrænding. Ressourceplanens konklusion om, at øget genanvendelse af dagrenovation ikke behøver at koste ekstra, holder kun, hvis der sammenlignes med gammeldags og ineffektive ordninger. Ja tak til øget fokus på genanvendelse og ressourceudnyttelse af shredderaffald; Reno Djurs deltager gerne i aktiviteter og fx et offentligt-privat samarbejde herom. Reno Djurs håndterer ca tons husholdningsaffald om året. Heraf afsættes 58 % til genanvendelse, 35 % til forbrænding med el- og fjernvarmeproduktion, mens de resterende 7 % deponeres. Helt i overensstemmelse med ressourceplanens målsætninger ønsker Reno Djurs at løfte en endnu større mængde affald opad i affaldshierarkiet til genanvendelse hvis det giver mening miljømæssigt og økonomisk. Reno Djurs har gennem 2013 foretaget en række vurderinger af, hvorledes en øget genanvendelse af husholdningsaffald kan gribes an. Endnu er der imidlertid ikke truffet politiske beslutninger herom. Arbejdet vil fortsætte i 2014, hvor kommunerne senest den 1. oktober vedtage en ny 6-årig affaldsplan Farvel til renovationssækken Efter anbefaling fra Reno Djurs traf byrådene i Norddjurs og Syddjurs i 2013 en beslutning, som i 2014 får konsekvens for husstande og sommerhuse på Djursland. Beslutningen betyder, at der i 2014 siges farvel til de velkendte renovationsstativer med sække, som i stedet vil blive skiftet ud med spande på hjul.

85 Reno Djurs Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 10 Beslutningen er et skridt på vejen til at løse to helt særlige udfordringer med renovationen. Den ene udfordring er, at der desværre har været stik- og skæreskader hos skraldemændene på grund af skarpe genstande i affaldet, som gennembryder sækkene og skader skraldemændene. Den anden udfordring er, at Reno Djurs er ved at plan-lægge fremtidens renovationssystem. Helt i tråd med den generelt øgede ressourcebevidsthed planlægges det at indføre et nyt renovationssystem, som i langt højere grad end i dag fremmer genbrug og kredsløbstankegang. I den forbindelse bliver det nødvendigt at stille nye beholdere til rådighed for borgerne. Den praktiske udskiftning af sækkestativerne vil ske i april/maj 2014 og betyder en investering i nye spande på ca. 9 mio. kr. Indkøbet af spande sker efter afholdelse af et EU-udbud, som blev gennemført i Udvidelse af deponeringsanlægget Reno Djurs deponeringsanlæg ved Glatved Strand er moderne og velbeliggende. På anlægget deponeres en række forskellige affaldstyper på særskilte deponeringsenheder, som hver især har forskellig restkapacitet. Den mest belastede af Reno Djurs idriftværende deponeringsenheder er asbestholdigt affald, som har en forventet restlevetid på ca. 3 år. Med henblik på at sikre det myndighedsmæssige grundlag for en kommende udvidelse af deponeringsanlægget sendte Reno Djurs ved udgangen af 2012 en ansøgningspakke til Norddjurs Kommune. Ansøgningspakken omfatter forslag til VVM-redegørelse, forslag til lokalplan samt ansøgning om miljøgodkendelse. Et helt centralt element i forslaget til en ny lokalplan er muligheden for at øge deponeringsvolumen i lokalplanområdet væsentligt. Reno Djurs ønske om at øge lokalplanområdets deponeringsvolumen bygger på den kendsgerning, at velplanlagte og lokaliserede deponeringsanlæg må betragtes som en knap ressource af vital samfundsmæssig interesse. På baggrund af ansøgningspakken besluttede kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune i efteråret 2013 at godkende offentliggørelse af: Forslag til kommuneplantillæg 22 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for udvidelse af deponeringsanlægget ved Glatved Strand, Forslag til lokalplan for et område til råstofindvinding, affaldshåndtering og deponering ved Glatved Strand, samt Udkast til miljøgodkendelse for udvidelse af deponeringsanlægget hos Reno Djurs. Materialet har været i offentlig høring frem til 16. januar Med skyldig hensyntagen til resultatet af offentlighedsfasen forventer Reno Djurs at en endelig myndighedsgodkendelse af projektet vil foreligge i løbet af 1. halvår Projektets 1. deletape, som forventes at beløbe sig til ca. 38 mio. kr., er planlagt til idriftsættelse i Ny genbrugsstation ved Feldballe Affaldsplan for Djursland-kommunerne fastslår blandt andet, at Reno Djurs i planperioden vil vurdere muligheder og konsekvenser af, at genbrugsstationerne i Rønde og Tirstrup eventuelt sammenlægges til en ny, større og mere publikumsvenlig genbrugsstation. I dialog med Syddjurs Kommune har Reno Djurs arbejdet videre med mulighederne for at sammenlægge genbrugsstationerne i Rønde og Tirstrup i form af etablering af en ny, tidssvarende genbrugsstation i Feldballe-området.

86 Reno Djurs Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 11 Syddjurs Kommune har i 2013 erhvervet et areal ved Lufthavnsvej til pladsens etablering, og byrådet i Syddjurs har truffet beslutning om, at genbrugsstationerne i Rønde og Tirstrup kan nedlægges og erstattes af den nye genbrugsstation. Reno Djurs har påbegyndt planlægning og projektering af den nye plads ved Lufthavnsvej med henblik på, at den nye plads vil kunne åbnes i Pladsens etablering er budgetteret til 15 mio. kr Kend din kunde Sammen med en række andre medlemmer af Dansk Affaldsforening og et konsulentfirma har Reno Djurs i 2013 gennemført Kend din kunde -projektet. Formålet har været at skabe indsigt i borgernes adfærd, behov og værdier samt at skaffe viden om, hvad der kan motivere borgerne til at optimere deres adfærd, når det handler om at sortere affald. Som led i undersøgelsen er der gennemført en landsdækkende kvantitativ analyse (1.600 respondenter), men også en lokal kvalitativ analyse hos Reno Djurs (omfattende 2 fokusgruppeinterviews á ca. 10 deltagere, 4 interviews hjemme hos 4 familier samt observationer og 20 interviews på 2 genbrugsstationer). Analysen konkluderer bl.a., at danskerne kan inddeles i fire affaldsprofiler: Idealisterne (30 %), for hvem genbrug er guld og hvor det primære motiv er at gøre en forskel. De bekvemmelige (23 %), for hvem det skal være nemt, nemt, nemt! Pragmatikerne (36 %), der gør, hvad de skal vi skal bare give dem besked. De ligeglade (12 %), for hvem livet er for kort til affald. Borgerne er meget villige til at sortere mere, hvis de får det, som de vil have det. Men mange oplever at gøre en indsats for andre/samfundets skyld. Derfor synes de, der er en mangel på moral og logik i, at de skal betale mere for at sortere mere. Groft sagt ønsker borgerne, at affaldssortering det er nemt og ikke koster ekstra, og at det kan vises, at sortering gør en forskel. Resultatet af undersøgelsen vil selvfølgelig indgå i Reno Djurs videre overvejelser om, hvorledes fremtidens renovationssystem skal indrettes Affaldsforebyggelse og skoletjeneste Den fælles Affaldsplan for Djursland-kommunerne indeholder blandt andet en målsætning om at gennemføre et pilotprojekt om affaldsforebyggelse i kommunernes egen drift. Med dette udgangspunkt igangsatte Reno Djurs i begyndelsen af 2012 et pilotprojekt omfattende 4 kommunale testvirksomheder inden for områderne 1) skole/undervisning, 2) kommunal entreprenørvirksomhed, 3) admini-strativ arbejdsplads og 4) institution. Pilotprojektet, som er gennemført med bistand fra konsulentfirmaet Econet, blev afsluttet og afrapporteret i efteråret Pilotprojektets deltagere vurdere, at der samlet set er et stort potentiale for affaldsforebyggelse/forbedret affaldshåndtering i kommunale institutioner. Udover at der hermed kan opnås miljømæssige fordele, vil bedre affaldshåndtering og begrænsning af affaldsdannelsen også ofte resultere i økonomiske besparelser.

87 Reno Djurs Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 12 På baggrund af projektets resultater har Reno Djurs besluttet at fortsætte projektet i fuld skala, således at principielt alle kommunale institutioner omfattes. Udgangspunktet er, at Reno Djurs som tovholder og inspirator tilbyder de kommunale institutioner et gratis servicetjek samt rådgivning med henblik på at forbedre affalds-håndtering og minimere affaldsdannelsen i den enkelte institution. Reno Djurs stiller sig til rådighed som inspirator, videnformidler og proceskonsulent, mens den enkelte institution træffer beslutninger om igangsættelse af konkrete aktiviteter. Reno Djurs vil i 2014 ansætte en projektleder/formidler, som dels skal være tovholder for forebyggelsesprojektet, dels formidler i Reno Djurs skoletjeneste.

88 Reno Djurs Årsrapport 2013 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Reno Djurs I/S for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse C-virksomhed. I afsnit 10 supplerende regnskabsoplysninger angives de partielle regnskaber for selskabets afdelinger ( takstområder ). Afdelinger repræsenterer hver især aktiviteter, til hvilken der er fastlagt en individuelt beregnet takst. Opdeling i afdelinger har til hensigt at dokumentere omkostningsægthed, herunder at der ikke sker økonomisk krydssubsidiering mellem selskabets enkelte aktiviteter. Ligeledes indeholder noterne i afsnit 10 en opgørelse af diverse fællesomkostninger/-indtægter. Der er udarbejdet en pengestrømsopgørelse. Derudover er der for at øge informationsværdien foretaget mindre justeringer i opstillingen af pengestrømsopgørelsen i form af en opdeling i flere poster. Numre i parentes efter omkostninger henviser til noter. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 5.1 Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter årets eksterne netto fakturerede omsætning i forbindelse med indsamling og behandling af affald. Dermed er intern handel mellem de fire aktiviteter elimineret.

89 Reno Djurs Årsrapport 2013 Anvendt regnskabspraksis 14 Der er tale om dels opkrævede takster i forbindelse med basisydelserne (hvor der kræves enhedspris pr. ton), dels opkrævede gebyrer i forbindelse med tillægsydelserne for hhv. dagrenovation, genbrugsstationer og bundfældningstanke (hvor der opkræves enhedspriser pr. ydelseselement). Produktionsomkostninger Omkostninger til produktion omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. Dermed indregnes indsamlings- og behandlingsomkostninger, som er knyttet til håndteringen af selskabets affald samt driftspersonalet samt afskrivninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af Reno Djurs I/S, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og afskrivninger. Posten omfatter desuden omkostninger til eksterne rådgivere, herunder advokater, ingeniører og arkitekter. Andre driftsindtægter og - udgifter Andre driftsindtægter og - udgifter omfatter aktivitet af sekundær karakter. Det er primært aktiviteter i forbindelse med udleje af arealer. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger fra selskabets kassekredit hhv. lån i Djurslands Bank A/S. 5.2 Balancen Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Materielle anlægsaktiver Grunde, bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivitet indtil det tidspunkt, hvor aktivitet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid: EDB-udstyr... 3 år Tekniske anlæg, maskiner og andre anlæg år Bygninger år Domicilbygninger år. Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktionsomkostninger og administrationsomkostninger.

90 Reno Djurs Årsrapport 2013 Anvendt regnskabspraksis 15 Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelser, udover det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Genindvindingsværdien er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede pengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Tilgodehavender Tilgodehavender omfatter betaling for ydelser, der som følge af betalingsfristen (fakturadato plus 30 dage) først tilgår selskabet i næste regnskabsperiode. Tilgodehavender indregnes til den nominelle værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi(børskurs) med tillæg af tilgodehavende renteindtægter på balancedagen. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Langfristet gæld omfatter et kommunegaranteret lån i pengeinstitut som grundlag for investeringer i forbindelse med tillægsydelserne Dagrenovation og Genbrugsstationer. Egenkapital Den frie egenkapital omfatter akkumulerede overskud fra foregående år. Hensatte forpligtelser I medfør af lovgivningen skal alle deponeringsanlæg senest den 16. juli 2009 etableres og drives efter særlige regler. Ud over krav til teknisk indretning (fx bundmembran og perkolatopsamling) indebærer dette bl.a., at godkendelsesmyndigheden skal fastsætte vilkår om sikkerhedsstillelse for at sikre, at den nødvendige kapital er til stede til at dække omkostninger til efterbehandling og nedlukning i et 30-årigt tidsperspektiv.

91 Reno Djurs Årsrapport 2013 Anvendt regnskabspraksis 16 Andre hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afstås økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. 5.3 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og afslutning. Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydning i likvider ved årets begyndelse og slutning. Likvider omfatter alene likvide beholdninger. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg materielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og eventuel udlodning til selskabets interessenter. Beregning af soliditetsgrad Soliditetsgraden er et nøgletal til at vurdere værdien i en virksomhed. Det beregnes som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver.

92 Reno Djurs Årsrapport 2013 Resultatopgørelse Resultatopgørelse Resultatsopgørelse 1. januar december Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger (1,3) Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter (11) Andre driftsomkostninger (11) Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter (11) Finansielle omkostninger (11) Årets resultat Forslag til resultatsdisponering Årets resultat Overført til næste år Disponeret i alt Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg.

93 Reno Djurs Årsrapport 2013 Balance Balance Aktiver Noter Materielle anlægsaktiver (2) Grund og bygninger Inventar, fælles Inventar, basis Tekniske anlæg og maskiner, fælles Tekniske anlæg og maskiner, basisydelse Tekniske anlæg og maskiner, genbrugspladser Tekniske anlæg og maskiner, dagrenovation Materielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender hensat til forventet tab debitorer 0 0 Debitorer, renovation Tilgodehavende, moms Periodeafgrænsning (10) Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Noter Kortfristet gæld Egenkapital primo Periodens resultat, 60/ Periodens resultat, basisydelse Periodens resultat, genbrugspladser Periodens resultat, dagrenovation Periodens resultat, bundfældningstanke Egenkapital i alt (5) Hensatte forpligtelser Sikkerhedsstillelse (6) Hensatte forpligtelser i alt Langfristet gæld Djurslands Bank lån (4) Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld (4) Leverandør af varer og tjensesteydelser Anden gæld Skyldig statsafgift Hensat feriepenge forpligtelser Diverse skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

94 Reno Djurs Årsrapport 2013 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december, i 1000 kr. Note Driftsresultat Afskrivninger (2,3) Nettorenter (11) I alt Ændringer i tilgodehavende Ændringer i vareleverandør, anden kort gæld I alt Pengestrømme fra driftsaktiviteten Investeringer i grunde og bygninger (2) 0 0 Investeringer i inventar (2) Investeringer i tekniske anlæg og maskiner (2) Salg af aktiver (2) Investering i obligationer salg af obligation Pengestrømme vedrørende investeringer Afdrag på langfristet gæld (4) Pengestrømme vedrørende finansering Ændringer i likvider Likvider primo Likvider ultimo

95 Reno Djurs Årsrapport 2013 Lovpligtige noter Noter Note 1: Personaleomkostninger Lønninger & vederlag Pensionsforsikringer Omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger, i alt Personaleomkostninger fordeles således: Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger I alt Heraf ledelses- og bestyrelsesvederlag Gns. antal personer beskæftiget 37,2 37,7

96 Reno Djurs Årsrapport 2013 Lovpligtige noter 21 Note 2: Materielle anlægsaktiver Grund og bygninger Inventar Tekniske anlæg og maskiner Reno Djurs, fælles Basis Reno Djurs, fælles Basis Reno Djurs, fælles Basis Genbrugsstationer Dagrenovation Bundfældning Genbrugsstationer Dagrenovation Kostpris pr. 1/ Tilgang Afgang Kostpris pr. 31/ Opskrivninger pr. 1/ Opskrivninger Tilbageførte opskrivninger Opskrivninger pr. 31/ Af-/nedskrivninger pr. 1/ Afskrivninger Nedskrivninger Af-/nedskrivning på afhændede aktiver Af-/nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ I alt Seneste offentlige vurdering

97 Reno Djurs Årsrapport 2013 Lovpligtige noter 22 Note 3: Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver 2013 Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftmateriel og inventar I alt Afskrivninger m.v. fordeles således: Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Note 4: Langfristede gældsforpligtelser Gæld i alt Afdrag Restgæld Gæld til pengeinstitutter 1/ / næste år efter 5 år Gæld i alt Note 5: Specifikation af egenkapital fordelt på afdelinger Egenkapital Primo 2013 Realiseret 2013 Resultat Ultimo fælles adm , Haveaffald , Bygningsaffald , Brændbart , Deponi , Sortering , Erhvervsgenbrugsplads , Genbrugsstationer , Dagrenovation , Bundfældningstanke , Egenkapital i alt

98 Reno Djurs Årsrapport 2013 Lovpligtige noter 23 Note 6: Hensatte forpligtelser Sikkerhedsstillelse 2013 kr./ton 2013 Kr. Overført fra tidligere år Kr. Farligt affald Mineralsk affald Inert affald Forurenet jord Blandet affald Renter, bank Renter, obligationer Kurstab (2.952) (13.126) (16.078) Henlæggelser i alt I alt Kr. Note 7: Sikkerhedsstillelse I henhold til Bekendtgørelse om deponeringsanlæg 13 er værdipapirdepotet til en regnskabsmæssig værdi på kr og deponeringskonto på kr stillet som sikkerhed for fremtidige lovmæssige oprydningsforpligtelser for deponeringsanlægget i Glatved. Note 8: Eventualforpligtelser Selskabet har ingen eventualforpligtelser. Note 9: Nærtstående parter Selskabet har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse. Note 10: Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter omfatter omkostninger, der er forudbetalt for 2013.

99 Reno Djurs Årsrapport 2013 Lovpligtige noter 24 Note 11: Finansielle indtægter og udgifter Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Renteindtægter, obligationer Kursgevinst, obligationer 0 0 i alt Finansielle udgifter Renteudgifter, bank Finansielle udgifter, i øvrigt Kurstab, obligationer i alt

100 Reno Djurs Årsrapport 2013 Supplerende regnskabsoplysninger Ikke reviderede supplerende oplysninger Note 12: Intern økonomisk opgørelse af Reno Djurs fire aktiviteter Kr /61 fælles adm. Basisydelse (6,10,11,12,13) Genbrugsstationer (14,15) Dagrenovation (16,17) Bundfældningstanke (18) I alt Budget (1.000 kr.) Realiseret Periode Budget (1.000 kr.) Realiseret Periode Budget (1.000 kr.) Realiseret Periode Budget (1.000 kr.) Realiseret Periode Budget (1.000 kr.) Realiseret Periode Budget (1.000 kr.) Realiseret Periode Omsætning: Omkostninger Driftsomkostninger Administration Forrentning og afskrivning Sikkerhedsstillelse Omkostninger i alt Resultat Resultatdisponering Investeringsreserver (planlagt) Overført til næste år Bemærk: Denne opgørelse er baseret på den forretningsmæssige anskuelse af Reno Djurs indtægts- og omkostningsstruktur. Derfor kan de partielle elementer ikke sammenlignes med resultatopgørelsen som er aflagt efter ÅRL.

101 Reno Djurs Årsrapport 2013 Supplerende regnskabsoplysninger 26 Note 13: Fællesomkostninger, som Reno Djurs I/S fire hovedaktiviteter basisydelse, dagrenovation, genbrugsstationer og bundfældningstanke trækker på Fællesomkostninger (Reno Djurs) Årsbudget (1.000 kr) Realiseret periode % af årsbudget Afskrivninger, fælles % Kontorhold % Information % Bestyrelsen % Gager adm. Personale % Bygninger mv % IT-omkostninger % Konsulentbistand % I alt fællesomkostninger % Fælles omkostningerne er et delelement af de samlede administrationsomkostninger i Reno Djurs I/S. Note 14: Fælles omkostninger, basisydelsen Fællesomkostninger (Glatved) Budget 2013 (1.000 kr) Realiseret 2012 % af budget Andel af koncernomkostninger % Finansielle poster % Afskrivninger % Særlige indtægter % Drift % Administation % Samlet fællesomkostninger % Note 15: Afdelingsbestemt, fællesomkostninger, basisydelsen Afdelingsbestemt omkostninger Budget 2013 (1.000 kr) Realiseret 2012 % af budget Afskrivninger, Etape II % Maskiner % Transport af affald % Plads og hal % Perkolathåndtering % Konsulentbistand % Affaldskonsulent % Diverse Samlet afd. bestemt omkostninger %

102 Reno Djurs Årsrapport 2013 Supplerende regnskabsoplysninger 27 Note 16: Modtagne affaldsmængder, basisydelsen Modtagne affald i tons Realiseret 2013 Budget 2012 Realiseret 2013 % af budget Genanvendelse Haveaffald I alt Forbrænding Stort brændbart Småt brændbart I alt Deponering Blandet deponi (m/statsafgift) Mineralsk (m/statsafgift) Forurenet jord Deponering, (u/statsafgift) Shredder (u/statsafgift) Ren jord I alt Sortering Sortering I alt Øvrigt Diverse I alt Alle typer

103 Reno Djurs Årsrapport 2013 Supplerende regnskabsoplysninger 28 Note 16: Modtagne affaldsmængder, basisydelsen tons Sortering Sortering Genanvendelse Forbrænding Deponering % Sortering Sortering Genanvendelse Forbrænding Deponering Deponering

104 Reno Djurs Årsrapport 2013 Supplerende regnskabsoplysninger 29 Note 17: Modtagne affaldsmængder, deponiet tons Farligt Farligt affald affald Forurenet Forurenet jord jord Mineralsk Mineralsk Blandet Blandet deponi deponi % Farligt affald Farligt affald Forurenet jord Forurenet jord Mineralsk Mineralsk Blandet deponi Blandet deponi

105 Reno Djurs Årsrapport 2013 Supplerende regnskabsoplysninger 30 Note 18: Genbrugsstationer Realiseret 2012 Budget kr. Realiseret 2013 % af budget Omsætning: Grundgebyr, genbrugsstationer Indtægt i alt Driftsomkostninger Driftspersonale Øvrige personale omkostninger Øvrig drift og vedligeholdelse Transport Behandling af affald Driftsomkostninger, i alt Administrationsomkostninger Gager, administrationen Kontorhold Information Administrationsomkostninger, i alt Forrentning og afskrivning Omkostninger i alt I alt Bemærk: Denne opgørelse er baseret på den forretningsmæssige anskuelse af Reno Djurs indtægts- og omkostningsstruktur. Derfor kan de partielle elementer ikke sammenlignes med resultatopgørelsen som er aflagt efter Årsregnskabsloven.

106 Reno Djurs Årsrapport 2013 Supplerende regnskabsoplysninger 31 Note 19: Mængder på genbrugsstationer Faktiske modtagne mængder på genbrugsstationerne i de to kommuner (ton) tons Specialbehandling Genanvendelse Genanvendelse Forbrænding Forbrænding Deponering Deponering % Specialbehandling Genanvendelse Forbrænding Deponering Deponering

107 Reno Djurs Årsrapport 2013 Supplerende regnskabsoplysninger 32 Note 20: Dagrenovation Realiseret 2012 Budget kr. Realiseret 2013 % af budget Indtægter Omkostninger Driftsomkostninger Indsamling Restaffald Flaske- og papirkuber Papir, husstand Farligt affald (Batterier) Øvrige indsamlingsomkostninger Indsamling, i alt Affaldsbehandling Restaffald Organisk affald Flasker Papir Affald iøvrigt Affaldsbehandling, i alt Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger, i alt Administrationsomkostninger Gager, administration Øvrige personale omkostninger Kontorhold Information Administrationsomkostninger, i alt Forrentning og afskrivning Omkostninger i alt Resultat Bemærk: Denne opgørelse er baseret på den forretningsmæssige anskuelse af Reno Djurs indtægts- og omkostningsstruktur. Derfor kan de partielle elementer ikke sammenlignes med resultatopgørelsen som er aflagt efter Årsregnskabsloven.

108 Reno Djurs Årsrapport 2013 Supplerende regnskabsoplysninger 33 Note 21: Mængder for dagrenovation Faktisk indsamlede mængder fra husstande og sommerhuse i de 2 kommuner (ton) Papir Glas Restaffald Batterier tons Restaffald Restaffald Glas Glas Papir Papir % Restaffald Glas Papir

109 Reno Djurs Årsrapport 2013 Supplerende regnskabsoplysninger 34 Note 21: Mængder for dagrenovation kg Batterier Batterier

110 Reno Djurs Årsrapport 2013 Supplerende regnskabsoplysninger 35 Note 22: Bundfældningstanke Realiseret 2012 Budget kr. Realiseret 2013 % af budget Indtægter Omkostninger Driftsomkostninger Indsamling Tømninger Øvrige driftsomkostninger Indsamling, i alt Affaldsbehandling Slam Affaldsbehandling, i alt Driftsomkostninger, i alt Administrationsomkostninger Gager, administration Øvrige personale omkostninger Kontorhold Information 0 0 Kommunal myndighedsudøvelse Administrationsomkostninger, i alt Forrentning og afskrivning Omkostninger i alt Resultat Bemærk: Denne opgørelse er baseret på den forretningsmæssige anskuelse af Reno Djurs indtægts- og omkostningsstruktur. Derfor kan de partielle elementer ikke sammenlignes med resultatopgørelsen som er aflagt efter Årsregnskabsloven.

111 Reno Djurs Årsrapport 2013 Supplerende regnskabsoplysninger 36 Note 23: Kommunegarantier Reno Djurs I/S oprindeligt otte interessenter påtog sig i 2000 garantiforpligtelser som grundlag for fællesskabets optagelse af lån, som pr. 31. december 2013 samlet omfatter følgende: Kassekredit på 10,0 mio. kr. 1 Anlægslån på 3,394 mio. kr. (nedskreven værdi). Hovedstolen = 30 mio. kr Som følge af kommunesammenlægningens successionsprincip overtages de gamle kommuners aktiver og passiver samt rettigheder og pligter af de nye, sammenlagte kommuner. De oprindelige interessenters garantiforpligtelser er på dette grundlag overtaget af Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. I henhold til vedtægtens 13 fastsættes interessenternes indskud eller andel i lånoptagelsen i forhold til den enkelte kommunes indbyggertal i henhold til folkeregistret pr. 1. januar i det år, hvor interessenternes indskud eller lånoptagelse finder sted. Med dette udgangspunkt udgør de nedskrevne kommunefordelte garantiforpligtelser følgende: Garantiforpligtelse (1.000 kr.) Andel af faktisk lån (1.000 kr.) Indbyggertal pr Syddjurs Norddjurs I alt Note 24: Totale mængder Reno Djurs I/S Heraf Bundfældningstanke Heraf fra andre oplande Totale mængder i Reno Djurs 2013 I alt mængder Heraf Basis *) Heraf Dagrenovation Heraf Genbrugsstat. Genanvendelse Forbrænding Deponering Specialbehandling I alt *) Mængder eksklusivt mængderne fra Dagrenovation, Genbrugsstationerne, Bundfældningstanke samt oplandet 1 Kassekredittens størrelse er fastlagt på baggrund af 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.. I medfør heraf må kassekreditten for kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende med bestemmende kommunal indflydelse maksimalt andrage 125 kr. pr. indbygger.

112 Bilag: 6.1. Reno Djurs' gebyrblad for Gebyrblad 2015.pdf Udvalg: Miljø- og teknikudvalget Mødedato: 26. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76699/14

113 Gebyrblad Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. moms) Genanvendelse 1 Haveaffald Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart Stort brændbart Deponeringsegnet affald 4 Blandet affald Mineralsk affald Inert affald Shredderaffald Jord 8 Ren jord Forurenet jord Specialbehandling 10 Affald til sortering Renovationsgebyrer Det årlige renovationsgebyr består af et fast grundgebyr og et individuelt forbrugsgebyr for restaffald Grundgebyr husholdninger Grundgebyret for husholdninger opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 6. I nedenstående oversigt er vist, hvilke ydelser grundgebyret dækker samt størrelsen af grundgebyret i 2014:

114 2 Ydelseselement Helårsboliger Sommerhuse A B C D Opstillede kuber til papir og flasker Administration og information Husstandsindsamling af papir og pap Kompostbeholderordning Opstillede kuber til papir og flasker Administration og information E Husstandsindsamling af batterier Husstandsindsamling af batterier F Genbrugsstationer Genbrugsstationer Gebyr i 2014 (kr. inkl. moms) Gebyr i 2015 (kr. inkl. moms) Administrationsgebyr virksomheder Grundgebyret for virksomheder opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 7, og opkræves for hvert p- nummer, som er registreret i registret Genbrugsstationsgebyr virksomheder Det er frivilligt for virksomheder, om de vil tilmelde ordningen for virksomheders brug af genbrugsstationer. Virksomhederne tilbydes at deltage i genbrugsstationsordningen ved 1) en abonnementsordning, 2) en vægtordning eller 3) begge dele. For deltagelse i ordningen samt betaling gælder følgende bestemmelser: Abonnementsordning - Abonnementsordningen retter sig fortrinsvis mod virksomheder med mindre mængder affald. - Virksomheder med abonnement kan benytte alle Reno Djurs genbrugsstationer. - Abonnementsordningen har en årlig mængdebegrænsning på 2 tons affald (herunder max 50 kg farligt affald). Virksomheder med større mængder henvises til betaling-pr.-besøg-ordningen. - Abonnementsordningens øvrige adgangsbegrænsninger er identiske med affaldsbekendtgørelsens kriterier (dvs. køretøj på max 3500 kg plus trailer). - For deltagelse i ordningen betaler virksomheder et årligt enhedsgebyr på 610 kr. (ekskl. moms), som er identisk med gebyret for husholdninger. - Deltagelse i ordningen dokumenteres via en vignet i køretøjets forrude. Vægtordning - Vægtordningen retter sig fortrinsvis mod virksomheder, som har behov for bortskaffelse af større mængder affald, end hvad der er muligt via abonnementsordningen. - Vægtmodellen kan alene benyttes på anlægget i Glatved.

115 3 - Betaling-pr.-besøg-ordningens adgangsbegrænsninger er identiske med affaldsbekendtgørelsens kriterier (køretøj på max 3500 kg plus trailer samt max 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år) - Der anvendes et enhedsgebyr på 805 kr. (ekskl. moms) pr. tons leveret affald, som er identisk med gebyret for aflevering af usorteret affald i Glatved. Genbrugsstationsgebyret for virksomheder, som tilmelder sig ordningen, opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens 48, stk Forbrugsgebyrer for restaffald Udover grundgebyret betales et forbrugsgebyr for tømning af restaffald. Forbrugsgebyret afhænger af den valgte ordning for restaffald (beholdertype og tømningshyppighed). Virksomheder, som er tilsluttet dagrenovationsordningen, pålignes ikke grundgebyr. Tilsluttede virksomheder pålignes forbrugsgebyr som angivet neden for samt dagrenovationsordningens administrationsgebyr på 64 kr./enhed (excl. moms). Nedenfor er der angivet oversigter over forbrugsgebyrer inkl. grundgebyrer. Gebyrer helårsboliger Forbrugsgebyr for Grundgebyr pr. Samlet årligt gebyr 2015 Samlet årligt gebyr 2014 Restaffald Boligenhed Beholdertype og tømningshyppighed Kr. pr. år inkl. moms Kr. pr. år inkl. moms Kr. pr. år inkl. moms Kr. pr. år inkl. moms 140 l. beholder 1 gang hver 14. dag l. beholder 1 gang pr. uge l. beholder 1 gang hver 14. dag l. beholder 1 gang pr. uge l. beholder 1 gang hver 14. dag l. beholder 1 gang hver 14. dag l. beholder 1 gang pr. uge l. beholder 1 gang hver 14. dag l. beholder 1 gang pr. uge I den nuværende situation anvendes 370 l beholdere kun af dagplejere i tidligere Rønde Kommune.

116 4 Gebyrer for sommerhuse Forbrugsgebyr for restaffald Kr. pr. år inkl. moms Grundgebyr pr. Samlet årligt gebyr Samlet årligt gebyr Enhed Kr. pr. år inkl. Kr. pr. år inkl. Kr. pr. år inkl. moms moms moms 140 liter spand Ugetømning liter spand Sommerhus liter spand Sommerhus liter spand Sommerhus liter spand Sommerhus liter spand Ugetømning liter spand Sommerhus liter spand Sommerhus liter spand Sommerhus liter spand Sommerhus liter minicont. Ugetømning liter minicont. Sommerhus liter minicont. Sommerhus liter minicont. Sommerhus liter minicont. Sommerhus liter minicont. Ugetømning liter minicont. Sommerhus liter minicont. Sommerhus liter minicont. Sommerhus liter minicont. Sommerhus Supplerende tømninger. For supplerende tømninger samt fast tømning af beholdere 2 gange ugentligt fastsættes gebyret pr. tømning på grundlag af gebyret for helårlig ugetømning af den pågældende beholdertype delt med Forbrugsgebyr for papir, kommunale institutioner Nedenfor er angivet forbrugsgebyr for afhentning af papir hos kommunale institutioner.

117 5 Forbrugsgebyr for papir, virksomheder Beholdertype Kr. ekskl. moms Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 140 liter spand 169,00 169,00 211, liter spand 176,00 176,00 220, liter minicontainer 541,00 541,00 676, Særlige ydelser Tømning af nedgravede affaldsbeholdere Nedenfor er angivet forbrugsgebyr for tømning af nedgravede affaldsbeholdere. Tømnings- og behandlingsgebyr for nedgravede beholdere til restaffald 2 Beholderstørrelse Omkostningselement 1,3 m3 (kr. pr. år ekskl. moms) 3 m3 (kr. pr. år ekskl. moms) 4 m3 (kr. pr. år ekskl. moms) 5 m3 (kr. pr. år ekskl. moms) Tømnings- og behandlingspris (kr./tømning)* Tømnings- og behandlingspris pris v. 26/år Tømnings- og behandlingspris v. 52/år * For restaffald, kan der ved nogle typer beholdere anvendes engangsposer til foringer (hvor der er større risiko for perkolat f.eks. ved restauranter). I disse tilfælde er der en meromkostning 50 kr. pr. tømning til denne, der tillægges gebyret. Sæsontømning af restaffald på campingpladser m.v. i 600 liters minicontainere. Gebyrer for leje og tømning i forbindelse med sæsontømning fastholdes uændret i 2015: Sæsontømning af restaffald Kr. ekskl. moms Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Èngangsgebyr for udbringning 326,00 326,00 407,50 Månedlig lejepris 35,00 35,00 43,75 Pris pr. tømning 70,40 72,00 90,00 2 Grundejer afholder selv omkostninger til etablering af beholderne samt øvrig drift og vedligehold af beholderne (f.eks. perkolattømning)

118 6 Foring af minicontainere. Brugere af 400 og 600 liters minicontainere, der ønsker at få disse foret med plastsække, kan vælge dette ved henvendelse til Reno Djurs I/S. Der er 2 metoder med 2 priser. 1. Minicontainere fores med plastsække af skraldemanden ved hver tømning. Tillægspris herfor er 11 kr. ekskl. moms pr. tømning, svarende til 286 kr. ekskl. moms pr. år ved 14. dages tømning og 572 kr. ekskl. moms pr. år ved ugetømning. 2. Minicontainere fores med plastsække af brugeren selv. Ruller med plastsække leveres af skraldemanden til brugeren. Der er 52 sække i en rulle det vil sige 2 års forbrug for minicontainere i 14. dages-tømning og et års forbrug for minicontainere i ugetømning. Prisen for en rulle med 52 sække er 360 kr. ekskl. moms. Vask af beholdere. Gebyrerne for vask af beholdere fastholdes i 2015 således: Vask af tohjulet spand: 150 kr. ekskl. moms. Vask af minicontainer: 190 kr. ekskl. moms. Specialtømning. De brugere, der ikke kan eller har etableret adgangsforhold, således at entreprenøren kan overholde Arbejdstilsynets krav, skal eventuelt have afhentet affaldet som specialafhentning. Ved specialafhentning skal entreprenøren lade afhentningen foregå med særligt materiel/særlige metoder, der kan tilgodese de arbejdsmiljømæssige krav. Entreprenøren skal i øvrigt opfylde samme krav, der er gældende ved normalafhentning. Specialafhentninger afregnes efter særlige enhedspriser afgivet ved licitationen. Tillæg pr. tømning for specialafhentning Kr. pr. tømning ekskl. moms Kr. pr. tømning ekskl. moms Kr. pr. tømning inkl. moms Sæk 131,00 131,00 163, liter spand 157,00 157,00 196, liter spand 157,00 157,00 196, liter minicontainer 189,00 189,00 236, liter minicontainer 189,00 189,00 236,25 Salg af udstyr Private husstande, virksomheder og sommerhuse kan købe affaldsudstyr hos Reno Djurs I/S. Priserne, der inkluderer levering på adressen og moms, fastholdes som i 2013:

119 7 Type Kr. inkl. moms og levering liters beholder til restaffald eller papir liters beholder til restaffald eller papir liters minicontainer til restaffald eller papir 600 liters minicontainer til restaffald eller papir Køkkenspand, 7 liter Køkkenstativ, 2 stk. Maxi 1 eller 1 stk. Maxi Kompostbeholder leveret til f.eks. virksomheder og institutioner (inkl. køkkenspand)

120 8 1.3 Gebyrer for tømningsordning for bundfældningstanke Gebyrerne for 2015 fastsættes som følger: Gebyr 2015 Fast årligt gebyr for tanke op til 2,49 m 3 i 2012 ekskl. moms Fast årligt gebyr for tanke op til 2,49 m 3 i 2012 inkl. moms Helårshuse (tøm. 1 gang om året) Sommerhuse (tøm. hvert andet år) ,00 302,5 2,50 Tillægspriser: 2014 (kr. ekskl. moms) 2015 (kr. ekskl. moms) 2015 (kr. inkl. moms) Tillæg pr. m 3 tankvolumen, der ,50 overstiger 2,49 m 3. Pr. tømning. Tillægspris for tømning lørdage, ,75 søndage og helligdage. Pr. tømning. Pris for forgæves kørsel ,75 Pr. gang. Tillægspris for længde > 75m ,50 Pr. tømning. Tillægspris for frilægning af dæksler ,25 Pr. tømning. Tillægspris for fremrykket ordinær tømning med slamsuger uden for rute samt særlig tømning udført med slamsuger efter bestilling af grundejer ,75 Eventuelle tillægspriser i forbindelse med den ordinære tømning jf. ovenfor opkræves særskilt hos grundejeren af Reno Djurs I/S. Øvrige ydelser leveret af entreprenøren til grundejeren efter bestilling fra denne, opkræves hos grundejeren af entreprenøren. Dette gælder for fremrykket ordinær tømning.

121 9 1.4 Gebyrer for tømningsordning for samletanke i Syddjurs Kommune 3 Anstillingsgebyr (kr. pr. tømning) Tømnings- og behandlingsgebyr (kr. pr. tømt m 3 ) Tillægspriser: Gebyrer for 2015 (kr. ekskl. moms) 392,58 140,90 Tillæg for kortvarsling (tømning samme dag som bestilling) (kr. pr. tømning) Tillægspris for tømning lørdage, søndage og helligdage. (kr. pr. tømning) 171,20 437, Gebyrer for tømningsordning for olie- og benzinudskilleranlæg Nedenstående gebyrer er for Gebyrerne reguleres med virkning fra 1. januar 2015 på grundlag af udviklingen i indeks for dagrenovation og slamsugning fra september 2013 til september Gebyrer for 2015 Bundtømning af olie- og benzinudskiller Udskillers totalvolumen Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Liter ,00 Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 456,00 Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m 3 ved udskillere over 500 liter. Såfremt ejeren af udskilleranlægget selv efterfylder dette med rent vand ganges tømningsprisen med 1,1. Udskillers totalvolumen Gebyrer for 2015 Toptømning af olie- og benzinudskiller Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Liter ,00 Tillægspris pr. efterfølgende 1 m 3 456,00 3 Ordningen er igangsat i Syddjurs Kommune i Ordningen omfatter ikke Norddjurs Kommune.

122 10 Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m 3 ved udskillere over 500 liter. Såfremt ejeren af udskilleranlægget selv efterfylder dette med rent vand ganges tømningsprisen med 1,1. Udskillers totalvolumen Gebyrer for 2015 Tømning af sand- eller slamfang Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Liter ,00 Tillægspris pr. efterfølgende 1 m 3 365,00 Pris for tømning af sandfang i forbindelse med tømning af olie- og benzinudskiller pr. m 3 365,00 Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m 3 ved udskillere over liter. 1.6 Gebyrer for tømningsordning for fedtudskilleranlæg Nedenstående gebyrer er for Gebyrerne reguleres med virkning fra 1. januar 2015 på grundlag af udviklingen i indeks for dagrenovation og slamsugning fra september 2013 til september Udskillers totalvolumen Gebyrer for 2015 Bundtømning af fedtudskiller Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Liter ,00 Tillægspris pr. efterfølgende 1 m 3 102,00 Pris for tømning af sandfang i forbindelse med bundtømning af fedtudskiller pr. m 3 715,00 Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m 3 ved udskillere over 500 liter. Såfremt ejeren af udskilleranlægget selv efterfylder dette med rent vand kan tømningsprisen ganges med 1,1.

123 Gebyrer for indsamlingsordning for klinisk risikoaffald Nedenstående gebyrer er for Gebyrerne reguleres med virkning fra 1. januar 2015 på grundlag af udviklingen i indeks for dagrenovation og slamsugning fra september 2013 til september Gebyrer for afhentning af klinisk risikoaffald. Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage, afhentning og be-b handling. Emballagetype Kr. pr. tømning ekskl. moms liter papcontainer 370, liter plastforet papcontainer 158, liter plastforet papcontainer 136, liter plastboks 212, til 5 liter kanylebokse 123, til 10 liter kanylebokse 146,00 Gebyrer for afhentning af vævsaffald. Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage og afhentning. Be- B handling afregnes efter vægt jf. nedenfor. Emballagetype Kr. pr. tømning ekskl. moms 1 30 liter plastboks 196, liter plastboks 236,50 Øvrige gebyrer Behandlingspris for vævsaffald Tillæg til ovenstående priser for afhentning efter bestilling udenfor planlagt afhentning (tilkaldegebyr) Pris for forgæves kørsel 6,70 kr. pr. kg ekskl. moms 205,60 kr. ekskl. moms 97,60 kr. ekskl. moms 1.8 Særgebyr Ekstraomkostninger, som måtte påføres Reno Djurs I/S af den enkelte affaldsproducent som følge af ukorrekte sortering, eller ekstraomkostninger til afhentning af affald fra borgere, grundejere eller virksomheder, kan opkræves hos den pågældende borger, grundejer eller virksomhed.

124 Bilag: 7.1. Kommuneplantillæg.docx Udvalg: Miljø- og teknikudvalget Mødedato: 26. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80336/14

125 Kommuneplantillæg nr. 1 til KP13 - Klima Klimatilpasningsplanen er tillæg nr. 1 til Kommuneplan Klimaet på jordkloden er under forandring, og mennesker, dyr og planter må tilpasse sig de nye udfordringer. Der er bred enighed blandt eksperter om, at en del af de klimaændringer, vi oplever nu, kan være menneskeskabte, og at konsekvenserne af klimaforandringerne rammer voldsomt og bredt. Herhjemme har vi i de sidste par år oplevet adskillige tilfælde med skybrud og stormflod, hvilket har understreget behovet for klimatilpasning og konkrete indsatser overfor klimaforandringerne. Klimatilpasningsplanen er en plan for, hvordan vi fremadrettet ser mulighederne for at kunne håndtere de ekstra vandmængder, der kommer som konsekvens af klimaforandringerne. Planen bygger på tre kortlægninger Sandsynlighedskort (risiko for oversvømmelse fra nedbør, fjord, vandløb, grundvand + kombinerede hændelser) Værdikort (mulige skadesomkostninger i et område) Risikokort (sandsynlighed for oversvømmelse sammenholdt med de værdier, der kan gå tabt) Udover en beskrivelse af grundlaget for kortlægningerne og de forudsætninger planen bygger på, omfatter klimatilpasningsplanen en beskrivelse af de udfordringer kortlægningen viser, hvilke virkemidler der kan bringes i anvendelse, og hvilke initiativer der kan sættes i værk. Planen gælder for hele kommunen. Der er udpeget 7 områder, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig indsats for at tilpasse den forventede risiko for oversvømmelse. De 7 risikoområder er nævnt herunder i prioriteret rækkefølge: 1. Grenaa havn og å 2. Allingåbro 3. Gudekvarteret Grenaa 4. Erhvervsområde ved trekanten i Grenaa 5. Boligområde syd for Bønnerup Havn 6. Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand/Brøndstrup Å Omkring Auning skole og Auning hallerne Kommunalbestyrelsens mål er at: arbejde for fælles løsninger på fælles udfordringer med fokus på samspillet mellem byerne og det åbne land, få mest mulig ud af de investeringer, der i de kommende år skal foretages i klimatilpasning, samtænke udfordringen med at klimatilpasse Norddjurs Kommune med udviklingsperspektiver for erhvervslivet, øget bosætning og det gode liv i kommunen,

126 samarbejde med borgere, erhverv, forsyningsselskab og nabokommuner, så vi i fællesskab kan gøre en indsats for at håndtere de klimarelaterede udfordringer på nye og nyttige måder Retningslinjer: Ved udlæg af nye rammeområder skal der ske en vurdering i forhold til kortlægningen og det risikobillede, som Norddjurs kommune aktuelt har. Ny bebyggelse skal som udgangspunkt opføres med gulv i stueetagen i min. kote 3.0. Undtaget er bygninger, som er indrettet og anvendes på en sådan måde, at der ikke sker skade i tilfælde af oversvømmelse, eller som er beskyttet på anden vis eksempelvis i form af dige eller lignende. Det skal vurderes, om der skal reserveres arealer til håndtering af regnvand i forbindelse med lokalplanlægning for både nyt og eksisterende byggeri i overensstemmelse med vandplanerne. Ved ændret arealanvendelse skal der tages hensyn til det åbne lands overfladeafstrømning. Miljøvurdering: Der er gennemført screening af forslag til klimatilpasningsplan i forhold til bestemmelserne i lov om miljøvurdering af planer og programmer. På den baggrund vurderer Norddjurs Kommune, at planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og at planen ikke omfatter projekter, der er nævnt i lovens bilag 3 og 4. Klimatilpasningsplanen er overordnet en kortlægning af de kommende klimaudfordringer, hvor de konkrete handlinger vil blive fastlagt i en senere planlægning i form af lokalplaner, spildevandsplaner mv. Klimatilpasningsplanen skal derfor ikke miljøvurderes. Kort: Værdikort Risikokort Oversvømmelseskort (havvand og regnvand) Kan ses her:

127 Bilag: 8.1. Bilag MTU Bakkehegnet, 5-79 B45 afd 8 Udvalg: Miljø- og teknikudvalget Mødedato: 26. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77948/14

128

129

130 Bilag: 9.1. Bilag MTU Carl Svenstrupsvej 1-79, Grenaa B45 afd 10 Udvalg: Miljø- og teknikudvalget Mødedato: 26. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77958/14

131

132

133 Bilag: Bilag MTU , Ansøgning om tilsagn til låneoptagelse - renovering afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa - ansøgni om tilladelse til låneoptag 2½.PDF Udvalg: Miljø- og teknikudvalget Mødedato: 26. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 75626/14

134 2. juni 2014 Kommunalbestyrelsen Norddjurs kommune Torvet 8500 Grenaa Vedr.: Kommunalt samtykke til låneoptagelse På vegne GABolig Grenaa Andelsboligforening skal jeg herved ansøge om tilsagn til optagelse af realkreditlån, stort kr ,00, kontantlån, 30 år, til rente 3,0308 %. Der søges ikke om kommunegaranti for lånet. Lånet optages i forbindelse med en energirenovering af Foreningens afdeling 2. 1 & 2, Fuglevænget 16 62, 8500 Grenaa. Renoveringen er en del af den helhedsplan for området Fuglevænget/Fasanvej, som tidligere er blevet præsenteret for kommunen. Afdelingen, der er opført i 1966/67, er i henhold til datidens byggemåde opført uden nogen særlig form for facadeisolering, hvilket ud fra en miljø- og energimæssig betragtning er uhensigtsmæssigt. Renoveringen af afdelingen vil foregå i to tempi, dels facaderenovering/isolering af gavle, kældre, trappeopgange, tagrum og indgangssider, der forventes igangsat snarest, og dels af forsiden, hvor der foretages samme arbejder samt skabes øget tilgængelighed i lejlighederne i stueetagen sidstnævnte forudsætter støtte fra LBF. Der henvises i den forbindelse til den tidligere fremsendte helhedsplan. Vedrørende de aktuelle arbejder henvises til vedhæftede oversigt over arbejdernes omfang. Arbejdet vil ske etapevis og forventes afsluttet inden sommeren 2015, i hvilken forbindelse det nødvendige kreditforeningslån hjemtages. Renoveringen er godkendt dels på et ekstraordinært afdelingsmøde, den 5. december 2013 se vedhæftede -, hvor renoveringsforslaget blev sendt til urafstemning, der afholdtes i uge , efter hvilken forslaget godkendtes med 49 stemmer for, 29 imod og 3 ugyldige stemmesedler, og dels på ordinært afdelingsmøde, den 27. maj 2013, hvor forslaget om igangsættelse blev vedtaget med 21 stemmer for, ingen imod og 3 blanke stemmer. Der henvises til vedhæftede. Udgifterne til renoveringen beløber sig efter afholdt licitation til kr ,00. Renoveringen finansieres på følgende måde: Låneprovenu kr ,00

135 Jeg skal samtidigt hermed ansøge om forhåndsgodkendelse til den froventede huslejestigning, idet det bemærkes, at endelig lejefastsættelse først kan ske i forbindelse med endelig prioritering. Lejlighedstype Størrelse Nuværende mdl leje Renoverings- forhøjelse Ny mdl leje Forventet energibesparelse mdl. 5-værelses 106, ,00 696, ,00 60,00 5-værelses m pejs 106, ,00 696, ,00 60,00 I forbindelse med ovenstående bemærkes, at energibesparelsen er forsigtigt anslået. Som det fremgår af vedhæftede energiberegninger er den forventede besparelse som følge af arbejderne kr. 113,00 månedligt. A conto varmeindbetalingen er pt. Kr. 705,00 månedligt. Det bemærkes, at afdelingens beboere i forbindelse med såvel afdelingsmøder som urafstemning på baggrund af det foreliggende overslag har godkendt en lejeforhøjelse af ovennævnte omfang. Jeg skal venligst anmode om en hastebehandling af sagen, da entreprenøren er klar til at gå i gang omgående. Med venlig hilsen GABolig Grenaa Andelsboligforening Lars Kirstein Pedersen forretningsfører 2

136 3

137 Bilag: Bilag MTU , Ansøgning om tilsagn til låneoptagelse - renovering afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa _Afd.møde_Fuld udgave.pdf Udvalg: Miljø- og teknikudvalget Mødedato: 26. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 75624/14

138 Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen 1

139 HUSLEJE kr/år kr/kvm/år kr/mdr Gens. varme HUSLEJE incl. varme Netto stigning Evt bolig-støtte Mandat Afd.møde 28. maj Trækningsret?? FASE 1 RENOVERING af Indgangsfacade og gavl mod Fuglevænget RENOVERINGSUDGIFT 21 mill.kr NUVÆRENDE husleje Isolering og udskiftning af vinduer FREMTIDIG husleje Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen 2

140 Huslejestigning samlet anlæg anlæg/lejh per år per mdr akkum. 6 Kælderloft isoleres isolering Tagrum isoleres isolering Opgang - portal, postkasser portal/postkasser mv mv Trappe opgang - lyd Lyddæmpning Kælderloft Vinduer - indgangsfacade indgangsfacade isoleres kr Facadeiso. Indgangsfacade indgangsfacade+gavl Trappe opgang lyd kr Huslejestigning per lejlighed Opgang - portal, postkasser mv kr 106 Tagrum isoleres kr 56 Vinduer - indgangsfacade kr 290 Facadeiso. Indgangsfacade kr 429 Salami-metoden..! Anlægsomkostning (incl.moms) ANLÆGSBUDGET 21 mill Etablering af vandure (forbrugsafregning) Isolering af tagrum Isolering af kælderloft Lyddæmpning i trapperum Facadeisolering (skifer, facadeiso.,vinduer) Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen 3

141 Etablering af nyt dørhul til kældergang! Kælder trappe fjernes og dørhul lukkes! 100mm isolering og pudset sokkel! (60cm under terræn) Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen 4

142 Vandmålere med radiomodul i køkken og bad = forbrugsafregning Nyt vindue i galvlejligheder! Maler- og skimmelbehandling af vinduesvægge! Nye vinduer, lysninger og vindueskarme i facaden mod indgangsside! 200mm isolering beklædt med skifer! (100mm på gavle) Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen 5

143 Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen 6

144 Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen 7

145 50-100mm isolering af kælderloft! Midlertidig rydning af depotrum i forbindelse med loftisoleringen! (beboerne) Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen 8

146 Lyddæmpning i trappeopgange! Bænke (brede vindueskarme) ved reposer! Større viduesareal i trapperum! Eksisterende hoveddøre males! Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen 9

147 Isolering af tagrum / lofter! Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen 10

148 BYGGE-RYTME! Samlet byggetid ca. 1 år Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen 11

149 Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen 12

150 Beboer p-plads BYGGEPLADS FARE!! Pas på børnene! Krydsende trafik, maskiner og andre aktiviteter på indgangssiden! Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen 13

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 30. oktober 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 23-14 Regnskab for 2. kvartal 2014 24-14 Forslag til affaldsplan indkomne høringssvar 25-14 Fremme af direkte genbrug på genbrugsstionerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015 Acadre nr. 14/18681, løbenr. Marts Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for Tirsdag den 27. januar Dialogmøde med AquaDjurs, hvor udvalgsmødet også vil afholdes. Dialogmøde med AquaDjurs Endelig vedtagelse

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol

BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 23-17 Regnskab 1. halvår 2017 24-17 Opdering af genbrugsstioner (lukket dagsordenpunkt) 25-17 Erhverv på genbrugsstioner Business

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 18. september 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 18. september 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 18. september 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 19-13 Til orientering/efterretning 20-13 Regnskab for 2. kvartal 2013 21-13 Udbud af indkøb af renovationsbeholdere 22-13

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget, samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Torvet 3, Grenaa Mødelokale 3 Dato: Torsdag den 23. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 18. MARTS 2015 Udskrift af beslutningsprotokol

BESTYRELSESMØDE 18. MARTS 2015 Udskrift af beslutningsprotokol BESTYRELSESMØDE 18. MARTS 2015 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 1-15 Årsregnskab 2014 2-15 Revisionsprotokol 3-15 Valg af revisor for 2015 4-15 Budget 2016 5-15 Udbud af anlæg af deponeringsanlæggets

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres,

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres, Punkt 4. Godkendelse af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10 2015-068073 Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 10. DECEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

BESTYRELSESMØDE 10. DECEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol BESTYRELSESMØDE 10. DECEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 32-14 Regnskab for 3. kvartal 2014 33-14 Mødeplan 2015 34-14 Anlægsbudget for deponeringsanlæggets etape III 35-14 Genbrugsstionernes

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09. 19. september 2011 1545 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13)

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2269681 Ref. JNAL / 8LD Redegørelse for afholdt kap. 1a borgermøde om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Referat fra dialogmøde den 4. december 2014

Referat fra dialogmøde den 4. december 2014 Dato: 05.12.2014 Sag nr.: 14/7314 Referat fra dialogmøde den 4. december 2014 Cykelegnet stiforbindelse mellem Skovgårde og Fjellerup Den 4. december 2014 blev der afholdt idemøde på Auning Kro. Temaet

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa

KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa Lokalitet Større del af Grenaa by langs Grenåen og ved Grenaa Havn.

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

Teknik og Miljø Halseby

Teknik og Miljø Halseby Teknik og Miljø 2016 Halseby Tillæg 1 til digital spildevandsplan 2015-2018 2 2 Indhold Forord... 4 Baggrund... 4 Miljøvurdering... 4 Berørte ejendomme... 5 Liste over ejendommenes adresser... 5 Liste

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere