2en norske Gren af Familien THAMS nedstammer fra Sorenskriver DANIEL P.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2en norske Gren af Familien THAMS nedstammer fra Sorenskriver DANIEL P."

Transkript

1 48 TBONDHJEM OG OMEGNS INDUSTRI Namsen " Trælastforening, Nordenfjeldske, Bergenske Dampskibsselskab og Trondhjems Sygehusanlæg. I det sidste Aar har Firmaet beskjæftiget indtil 32 Montører. Ved Siden af den elektriske Forretning paatager Firmaet sig som Specialitet Anlæg af Fryserier og Kjøleapparater for Slagterier, Hoteller, Dampskibe, Hermetik-, Margarin- og Konfectfabrikker. Det har saaledes udført Anlæggene hos d'herrer Fr. Bohne og H. Meinhardt i Trondhjem. Paa Udstillingen i Trondhjem 1902 blev Firmaet belønnet med Iste Præmie for et i Drift udstillet Kjøleanlæg for Smør og-ost; det-repræsenterer i denne Branche TRONDHJBMS ELEKTRISKE BUREAU. det bekjendte Firma Semmler & Gsell, Dusseldorff, der som.specialitet udfører Kjølemaskiner med lavt Tryk og Benyttelse af Svovlsyiiing som Medium. Firmaets nuværende Indehaver Ingeniør ÅENE HøEa er født i. Drammen 1875 og har erholdt sin tekniske Uddannelse i Tyskland. Han overtog Forretningen i Januar 1902 efter at have bestyret den et Par Aars Tid. Forretningen begyndte meget beskedent, men har efterhvert arbeidet sig fremad og nyder Anseelse for dygtig Udførelse af elektro-tekniske og andre under denne Branche sorterende Arbeider. M. THAMS CO. 2en norske Gren af Familien THAMS nedstammer fra Sorenskriver DANIEL P. THAMS, født 1645, der hidkom frå Danmark og i 1689 blev beskikket som nskriver i Guldalen. De senere Efterkommere har alle været Embedsmænd her i Landet. Saaledes var Sorenskriver THAMS'S Søn PETTER THAMS, født 1681, Lagmand i Nordland, dennes Søn JOHAN PETTER THAMS, født 1721, Præst i Eidsberg og hans Søn JACOB TULLIN THAMS, født 1770, Foged i Hallingdal og Romerike. Fogdens Søn WILHELM AUGUST THAMS, født 1812, er Grundlægger af nærværende Trælastforretning Grosserer W. A. THAMS etablerede sig som Forretningsmand og Trælasth andler i Fredriksstad og flyttede derfrå i 1859 til Inddalen (Stadsbygdens Præstegjæld), hvor han drev Trælastforretning i Forbindelse med Sagbrug. Efter flere Aars heldig Drift udvidedes Forretningen og flyttedes til Orkedalen. Her blev Strandheim Brug i 1867 anlagt, fra Begyndelsen af kun som Sagbrug, men efter 2 Aars Drift udvidet til ogsaa at omfatte Høvleri og Kas- sefabrik, en indtil den Tid i det nordenfjeldske Norge ny Virksomhed inden Trælastbranchen. I 1872 nedbrændte Bruget totalt, men gjenopførtes øieblikkelig i betydelig udvidet Stand og overdroges af W. A. THAMS til Firmaet M. THAMS & Co. med Sønnen MARENTIUS THAMS som Hovedinteressent. De øvrige Deltagere var Venner i Skotland, nemlig Konsul CHR. SALVE- SEN i Leith samt Konsul PEDERSEN og Herrerne W. A. THAMW, sen. THOMAS og NIELS SAL- VESEN i Grangemouth. 10 Aar senere, ved Interessentskabskontraktens Udløb, udløste Grosserer M. THAMS sine Medinteressenter og optog da (1882) Herr Grosserer THV. TOSTRUP, Paris, (af Firma TOSTRUP & MATHIESEN) som Associé. I 1890 døde THV. TOSTRUP, hvorefter M. THAMS'S tvende Sønner, Grosserer Wm. THAMS og Konsul CHR. THAMS, indtraadte i Firmaet. Lige siden det nuværende Firma M. THAMS & Co. blev etableret, er saavel Strandheim Brug som Forretningen i det hele gaaet jævnt fremad og har lidt efter lidt føiet-nye Grene inden Forædling af Trælast ind under Brugets Arbeidsomraade. Saaledes blev ' der i sytti' Aarene anlagt Snedkerifabrik og i 1888 oprettedes en Afdeling for Fabrikation af Træhuse for Eksport, som hurtig har antaget et betydeligt Omfang. M. THAMS & C o. s Træ villaer er at se i England, Frankrig, Belglen, Tyskland, Spanien, Sydamerika, Afrika, Indien etc., ligesom der ogsaa er opført en hel Del Villaer her tillands.

2 50 TRONDHJEM OG OMEGNS INDUSTRI Stødet til denne Industri blev egentlig gi vet-. efter Jordskjælvet i Men tone og Nizza i Konsul CHE. THAMS, der er uddannet som Arkitekt, boede dengang i Sydfrankrig og paabegyndte Opførelse af Trævillaer, som mest egnede sig til at modstaa Jordskjælv. den Nærvig, der optager Firmaet har bygget flere Huse, der særlig udmærker sig paa den norske Træarkitekturs Omraade. Af disse turde nævnes Firmaets egen Udstillingspavillon i Paris i 1889, den norske Udstillingsbygning i Chicago i 1893, Trondhjems Pavillon paa Delstillingen i Stockholm i 1897, Norges Ddstillingsbygningi Paris 1900 samt den i Sommer for Hans Majestaet Kongen af Belglen i Ostende opførte Villa. Strandheim Brug udgjør en Parcel af Gaar- GROSSERER M. THAMS. naesten hele den Del af Orkedals Herred, som grændser til Fjorden. Denne Jordeiendom med tilhørende betydelige Laksefiskeri baade i Trondbjemsfjorden og Orkla Elv eies væsentligst af M. THAMS & Co. og drives af dem. Strandheim Brug med Trælasttomter dækker et Areal af Kvadratmeter, og de paa samme opførte Bygninger har en Grundflade af Kvadratmeter. Oplagshusene for forædlet Trævirke kan afgive Rum M. THAMS & CO. 51 I 1890 undergik Strandheim Brug paany en betydelig Ddvidelse. Der blev indlagt ny Dampmaskine frå Galloways Ld., Manchester, paa 400 H. K. til Brugets Drift. Endvidere blev der installeret en Dampmaskine paa 40 H. K. til Drift af Motor for den elektriske Belysning, og en ny, med de mest tidsmæssige og praktiske Maskiner forsynet Snedkerifabrik blev bygget. Kassefabriken blev samtidig betydelig udvidet. I 1902 er der indlagt endnu en Kjedel, af Babcock & Wilcox Konstruktion, hvorved Drivkraften kan øges til 600 H. K. Sagbruget arbeider med 5 Sagrammer, og-det hele Brug drives Aaret rundt saavel Dag som Nat. 109 Arbeidsmaskiner er i stadig Drift. Samtlige Fabrikbygninger saavelsom de betydelige Trælasttomter er overalt oplyst med elektrisk Lys FORRETNINGSGAARDEN I TRONDHJEM, NORDRE GA DE NO. 30. GROSSERER Wm. THAMS. KONSUL-CHR. THAMS. for ca Petersburg Standard. Paa Sagen produceres alene af eget Tømmer ca Ptb. Stds. pr. Aar, men desuden indkjøbes og forædles en hel Del skaaren Bondelast og andre mindre Produktioner, saaledes at der ved Bruget forædles henimod Ptb. Stds. pr. Aar. Det har stedse været Firmaets Opgave at anvende automatiske Arbeidsmaskiner i størst mulig Ddstrækning, og der forefindes paa Strandheim Brug de mest moderne Maskinkonstruktioner, som muliggjør den mest indgaaende Økonomi af Arbeidskraft. Blandt disse kan nævnes amerikanske Grinding Maskiner, som omarbeider alt utjenligt Affald til Sagflis, hvilken igjen gjennem pneumatiske Vifteapparater suges ind i Fyrhuset eller blæses ud i Oplagshuset. Automatiske Filemaskiner og Spigringsmaskiner er ogsaa i stadig Funktion. Bruget har et større Tørrehus efter amerikansk System for Tørring af Trælast, der skal anvendes ved Snedkeriet, samt et automatisk Tørkeri af American Blower Companys System for Tørring af Last til Høvleriet og Kassefabrikken. Den nyskaarne, raa Last føres

3 If. '-i l> z! O 53 t> g P- H W d d o a o H- o b a 2! o M H TRONDHJEM OG OMEGNS INDUSTRI Kontorister, hvoriblandt flere Stenografer. For at lette Samkvemmet mellem begge sine Kontorer lod Firmaet, allerede før nogen anden Telefonforbindelse var etabler et mellem Orkedalen ogtrondhjem, anlægge sin egen private Telefonledning, der har en Længde af henved 50 Km. M. THAMS & Co. er blandt de største Skatteydere i det nordenfjeldske Norge. Firmaet er skattelagt i 33 Kommuner og betaler en samlet Skat af ca. Kr , uden at heri er medregnet de Kapitaler, som det har liggende i Aktier og som Deltagere i andre Foretagender, som f. Eks. Husa Aktiebolag. Grosserer M. THAMS, der er født i Fredriksstad i 1836, blev i 1894 udnævnt til Ridder af St. Olafsordenen for almennyttig Virksomhed. Af Helbredshensyn er han nødsaget til om Vinteren at opholde sig i Syden, men Sommeren tilbringer han paa sin store, vakre Eiendom,,Fjeldheim" i Meldalen, til hvilken Eiendom der hører et efter norske Forhold betydeligt Skogareal. l 1893 paadrog Grosserer M. THAMS sig som Følge af Gigtfeber en alvorlig Hjertesygdom, hvilken tvang ham til at ophøre med at tåge aktiv Del i Forretningen og fungere som Firmaets Chef. Chefstillingen blev da fordelt mellem Sønnerne, Grosserer WM. THAMS og Konsul CHE. THAMS, saaledes at Grosserer WM. THAMS, som bor paa sin Eiendom,,Smedstuen" pr. Trondhjem, blev Chef for Kontoret i Trondhjem med underliggende Anlæg, Leder af Forretningen paa Indlandet etc., medens Konsul CHE. THAMS, der bor paa sin Eiendom,,Baardshaug" i Nærheden af Strandheim Brug, blev Leder af Bruget og dets praktiske Virksomhed tilligemed Kontoret i Orkedalen samt Salget paa Udlandet. Baade Grosserer WM. THAMS og Konsul CHE. THAMS har f aaet sin Opdragelse i Udlandet og har gaaet paa Skole i Schweiz. Senere har de opholdt sig paa forskjellige Steder i Udlandet for at uddanne sig, den ene som Kjøbmand, den anden som Arkitekt. I 1890 flyttede begge Brødrene hjem til Norge og traadte efter Grosserer TOSTEUPS Død ind i Firmaet. Grosserer WM. THAMS er født i Tron dh j em i Konsul CHE. THAMS er ligeledes født i Trondhjem, i Han blev fransk Konsularagent i 1892, belgisk Vicekonsul i 1895 og Konsul for Belglen i Konsul THAMS er Ridder af St. Olafsordenen, Ridder af Nordstjerneordenen, Ridder af den franske Æreslegion, Officer af instruction publique og Offlcer af M. THAMS & CO. 63 Det franske Akademi. Han fungerede i 1899 som Norges Arkitekt ved Pariserudstillingen, blev valgt til Jurymand paa Chicagoudstillingen i 1893 og var Formand INTERIØR AF MASKIXHUSET. for den nordenfjeldske Udstillingskomité paa Stockholmerudstillingen i 1897 samt Medlem af Komiteen for Norges Deltagelse i Pariserudstillingen i Konsul THAMS er ogsaa Medlem af Orkedalens Herredsstyrelse.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

KOMPRESSORFORRETNINGEN EN INDUSTRIHISTORIE

KOMPRESSORFORRETNINGEN EN INDUSTRIHISTORIE MED MERE END 50 ÅRS ERFARING INDENFOR KOMPRESSOR TEKNOLOGI OG STÆRKT ENGAGEREDE MEDARBEJDERE, ER VORES FOKUS RETTET MOD AT UDVIKLE OG ANVENDE AVANCERET KOMPRESSOR TEKNOLOGI TIL OPNÅELSE AF STANDARD INDSTILLINGER

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Aksel Beldring & Kaare Olsen OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Opholdssteder for udstødte, hjemløse med flere i København gennem mere end 100 år. Hvor kunne de bo, når ingen andre ville vide af dem? OVER LADEGAARDEN

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 Jørgen Burchardt Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 I dag introduceres med korte mellemrum nye metoder til at lede og organisere arbejdet. En stadig strøm

Læs mere

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole En skolebygning gennem 100 år af Henrik Fode Fra Den Jydske Handelshøjskole Til Århus Købmandsskole er udgivet i anledning af skolebygningens 100

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 2. 23. april 2014 LEDER FORÅR PÅ VEJ - OGSÅ I EMBALLAGEBRANCHEN? Forbruget spirer svagt, og fra tillidsrepræsentanter på flere af de danske grafiske arbejds pladser berettes der også om begyndende

Læs mere

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Friplejehjemmet Stauning

Friplejehjemmet Stauning Friplejehjemmet Stauning 2009 2010 De første spændende år Dansk Røde Kors Fra idé til virkelighed Selvom der er meget, der skal nås, er der altid tid til hyggelige bemærkninger til hinanden når f.eks.

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Lys over Mali. Af Preben Maegaard

Lys over Mali. Af Preben Maegaard Lys over Mali Af Preben Maegaard Siden oprettelsen af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i 1983 har det været en vigtig del af centrets mange aktiviteter, at gennemføre vedvarende energiprojekter

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

Finansier din virksomhed

Finansier din virksomhed DanM a RKS EKSPORTKREDIT Finansier din virksomhed Styrk din likviditet, og få plads til flere kunder og større ordrer Når ekf stiller en kaution, kan banken hæve din kredit, og du kan udvide og udvikle

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere