Offer møder. Projekt JANUS. Af Mimi Strange m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offer møder. Projekt JANUS. Af Mimi Strange m.fl."

Transkript

1 Offer møder krænker Mødet mellem offer og krænker indgår som en del af den kliniske behandlings praksis over for børn eller unge og deres familier. Sidste del af serien om Projekt JANUS lægger sin hovedvægt her. Projekt JANUS Af Mimi Strange m.fl. Det primære fokus ved et terapeutisk styret møde mellem offer og krænker er, at offeret kan modtage en undskyldning, få bekræftet og anerkendt, at overgrebene fandt sted, og at det ikke har ansvaret for disse. Hemmeligheden ophæves, og på sigt kan tillid mellem de involverede parter genetableres og spændingsfeltet reduceres. Sekundært har et sådant møde også stor betydning for den krænkende part: Den, der har optrådt grænseoverskridende, tager ansvar for sine handlinger og undskylder og letter dermed ofrets lidelser. Krænkeren kan bidrage til en helingsproces for offer og familie. Deltagelse i mødet kan endvidere øge den pågældendes indsigt i skadevirkningerne og være et skridt på vejen til reetablering af tillid og relation. Der sættes også fokus på sekundære ofre, det vil sige familiemedlemmer og venner til både offer og krænker. Principper og forudsætninger De grundlæggende principper for genoprettende møder er: Hvem er blevet skadet? Hvad er deres behov? Hvis forpligtelse er det at opfylde disse? Hvem har part i situationen? Hvilken proces er bedst egnet til at gøre skaden god igen? (1) Først og fremmest skal offeret være parat til mødet, hvilket afklares sammen med dennes terapeut og forældre. For krænkerens deltagelse gør sig gældende, at han må kunne erkende, vedkende og genkende offerets forklaring, (men ikke behøver at kunne forklare hvorfor). Han skal påtage sig ansvaret og være parat til at undskylde. Desuden skal der være en vis erkendelse af følelsesmæssige konsekvenser for offeret, dvs. en vis empati og evne til mentalisering (2). Hertil hører at kunne besvare offerets spørgsmål på en autentisk, empatisk og sensitiv måde. Begrebet Restorative Justice (3) henviser til, at et væsentligt formål med sådanne møder er at få påbegyndt en helingsproces for alle involverede og dermed få genopbygget eller genoprettet relationer mellem mennesker med tilknytning til hinanden. Genoprettende ret (1) foreslås som den danske term for begrebet. 8 Psykolog nyt

2 fotos: bam/scanpix Ud over fokus på ofre og anerkendelse af deres behov og interesser ligger der i begrebet indlejret et bredere perspektiv end offerperspektivet, som anerkender, at andre er blevet påvirket eller tilføjet skade offerets familie, krænkerens familie og andre. I genoprettende ret er der fokus på områder af fælles interesse og få anerkendelse af behov for at reparere og reetablere afbrudte relationer og fokus på fremtiden. Søskendeincest Som det fremgår af faktaboksen næste side, har en stor del af de gennemførte møder været mellem søskende. Det er måske ikke så overraskende, at børn og forældre særligt kan se relevansen i et genoprettende møde mellem familiemedlemmer, som bor sammen. En afgørende faktor for at etablere et potentielt helende fokus er, at der eksisterer en fortidig og dermed potentiel fremtidig relation mellem offer og krænker. Mødet har til hensigt at regulere den fremtidige kontakt, som beskytter ofret og gør krænkeren ansvarlig på en meningsfuld måde inden for den sociale kontekst, hvor overgrebet foregik. Endelig er det en vigtig pointe, at alternativet til reparation af relationen er en smertefuld ødelæggelse af familien. (2) Ved søskendeincest er forældrenes rolle selvsagt af stor betydning: deres måde at forholde sig til begge børn er i høj grad signifikant i forhold til et vellykket resultat. Fokus på det familiale miljø er lige så vigtigt som terapeutisk behandling. Forberedelse af mødet Forberedelse af mødet forudsætter: Identifikation af offerets behov, og hvordan disse bedst repræsenteres på mødet. At krænkeren er parat til at påtage sig ansvaret, undskylde, forklare tiltag til forebyggelse af recidiv og er klar til at møde den store udfordring, det er at skulle stå frem ved mødet. Øvrige deltagere (forældre, familie til begge parter) skal være indstillet på, at mødet skal være konstruktivt og fremtidsfokuseret. Dette møde er ikke et forum for angreb og marginalisering, idet sådanne følelser må være håndte Psykolog nyt

3 ret forud, blandt andet ved forudgående medierende møder med ikke mindst de voksne. Mediationer i JANUS Projektet har gennemført møder mellem offer og krænker i knapt en femtedel af sagerne, hvor alle er familiære eller andre nære relationer. Heraf udgør søskendeincest cirka halvdelen. (Se faktaboks nedenfor). Metodeudvikling Ikke kun de direkte aktører kan have brug for medierende møder; i nogle sager må der afholdes møder mellem de voksne før børnemødet i andre sager kan forældre til offeret have brug for en undskyldning fra krænkeren, før de kan give barnet lov til at mødes med krænkeren. Dobbeltmediationer: I atter andre sager skal der etableres to møder, et, hvor den unge krænker undskylder for sine overgreb, og et, hvor den unge krænkede får undskyldning fra sin krænker. Samtaler mellem søskende En ny metode i forhold til møder mellem primære aktører og sekundære ofre for overgreb er møder mellem søskende, som ikke har krænket hinanden, men levet i familier, hvor der er sket overgreb på den ene eller begge søskende. De kan have gavn af møder, hvor oplevelserne af omsorgssvigt kan deles, og forståelsen for hinandens situation kan øges. Ofte er sådanne søskende bærere af familiens uhensigtsmæssige konfliktløsningstrategier og grænseoverskridende adfærd. De kan derfor have brug for, at dette klargøres for at forebygge grænseoverskridelser såvel mellem dem indbyrdes som nedtoning af konfliktniveau imellem dem som følge af, at den ene søskende er blevet favoriseret fx som betaling for seksuelle overgreb fra en voksen i familien. Når genoprettende møder ikke lykkes Når vi analyserer projektets sager med henblik på at afdække det, som kan vanskeliggøre eller helt umuliggøre mødet, ses en række faktorer der kan spille ind: Forældre til enten offer eller krænker kan modsætte sig mødet, eller forældrene kan være indbyrdes uenige om dette. - Psykisk (traume-)tilstand hos offer eller krænker kan umuliggøre mødet. - Stærkt nedsat kognitiv funktion hos krænker kan være en barriere. - Nedsat motivation hos krænkeren og familien som følge af, at de selv har afholdt uformelt mediationsmøde. - Tidsfaktoren kan nedsætte motivationen hos både offers og krænkers familie, dvs. hvis der er gået lang tid, fra krænkelsen fandt sted, og til mødet kan afholdes. Fakta Mediationssager i Projekt JANUS Ved opgørelse i foråret 2008 var der afholdt genoprettende møder/mediationer i 18 af Projekt JANUS sager, svarende til ca. 20 % af det samlede antal sager. Ud af de 18 mediationssager er 13 af mediationerne mellem klient og offer. 10 ud af de 18 mediationer er mellem søskende. I 2 af de 18 sager er mediationen mellem klient og klientens egen krænker. I 2 af mediationssagerne foregår mediationen mellem andre (såsom forældre og plejeforældre). 2 sager er dobbeltmediationssager, hvor der både er mediation mellem klient og offer, og andre (i disse tilfælde klientens og offers forældre). Ud over ovenstående mediationer er der foretaget 2 tilknytningsforbedrende samtaler. 10 Psykolog nyt

4 Offer møder krænker - Professionelle kan have modstand mod mediation, fx offerets egen psykolog. - Etablering af mødet mislykkes oftere i sager hvor der ikke er en nær familiær relation (fx søskendesager). Hvad er der behov for? Ud fra de forløbne fem års vidensindsamling kan en række indsatsområder beskrives. Nogle af disse er tidligere beskrevet (4), andre er nye: Landsdækkende behandlingstilbud til børn/unge og deres fami lier: Indsatsen i de forløbne år har primært dækket hovedstaden, Sjælland og øerne. Der er brug for behandlingstilbud i hele Danmark. Der bør sikres en ensartet behandling, uanset hvor i landet barnet bor. Tidlig indsats i forhold til også meget unge børn med seksuelt bekymrende adfærd: Det er erfaringen, at også meget unge børn (fra 6 år) henvises til behandling, og at der bør være mere opmærksomhed om denne aldersgruppe. Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd uden offer, inden overgreb begås: Der bør sættes fokus på at øge den forebyggende indsats. I projektet viser op mod halvdelen af de henviste børn og unge sig at have haft seksuelt bekymrende Psykolog nyt

5 fakta Case-eksempel på mediation Den 13-årige Lasse henvises til psykologisk udredning og behandling i Projekt JANUS, idet han har krænket lillesøster Signe på 8 år. Overgrebene har stået på i en årrække. Der har været tale om forsøg på analt og vaginal penetration. Signe er henvist til offerbehandlingsklinik. Psykologisk profil af Lasse: velbegavet, har specifikke opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder med svigtende evne til impulsstyring. Personlighedsmæssigt ses en umoden dreng med følelsesmæssige, interpersonelle og sociale vanskeligheder. Ved mediationen deltager offer og offers behandler, krænker og krænkers behandler, forældre og mødeleder. Signe spørger Lasse, hvorfor han gjorde det, og om han kunne finde på at gøre det på andre. Hun er interesseret i at vide, hvordan han har det (de har siden overgrebet kom frem ikke måttet have samvær og Lasse blev akut anbragt på institution). Lasse svarer, at han ikke ved det, men går i behandling i Projekt JANUS for at finde ud af det, og at han til fulde tager ansvaret for det, der skete, og at han nu får hjælp til at bearbejde hændelserne. Han håber, at Signe og han kan ses igen, når de begge er klar til dette. Det aftales, at Lasse og Signe indledningsvist kan ses et par timer under opsyn. adfærd i en kortere eller længere periode forud for overgrebet. 91 % af denne gruppe har været i kontakt med enten skolepsykolog, PPR, børnepsykiater eller privatpraktiserende psykolog, inden de bliver visiteret til Projekt JANUS. Indsats over for piger: Viden om, at også piger begår seksuelle overgreb mod (andre) børn bør medføre et øget fokus på denne gruppe. Tidlig opsporing og identifikation af seksuelt krænkende adfærd bør skærpes, så ikke kun pigernes offerbaggrund behandles. Indsatser over for døgnanbragte børn: Viden om, at seksuelle overgreb mellem anbragte børn indbyrdes er relativt hyppigt forekommende, bør føre til øget fokus på vidensformidling til døgnansat personale, systematiseret udarbejdelse af handle- og beredskabsplaner, seksualpolitik mv. Der er endvidere behov for anbringelsessteder for børn og unge, hvor de professionelle har særlig viden inden for området. Indsatser i forhold til børn med opmærksomhedsvanskeligheder: Øget fokus på tidligt at opdage og udrede børn med ADHD-vanskeligheder. Dette bør ske i 7-årsalderen (4). Projektets resultater viser, at to tredjedel af de henviste børn og unge har opmærksomhedsforstyrrelser, som er ukendte/udiagnosticerede på henvisningstidspunktet. Børn/ unges vanskeligheder opfattes hyppigt som følelsesmæssige vanskeligheder, hvilket har medført manglende pædagogisk og medicinsk indsats. Videreudvikling af interventions- og behandlingsmetoder: Herunder metodeudvikling og øget anvendelse af genoprettende møder mellem offer-krænker og øvrige familiemedlemmer som er påvirket af overgrebene. Undervisning på uddannelsesinstitutioner: Socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer, sygeplejersker, pædiatere, børn/unge psykiatere, politi. Indsatser i kommuner: Der er behov for vidensformidling, -deling og -opgradering blandt professionelle. Det kan være hensigtsmæssigt at udpege nøglepersoner, som kan arbejde på tværs af strukturelle grænser i kommuner og andre systemer. Forskning: Vi trænger til øget vidensindsamling og øget forskningsindsats om børn og unge med seksuel overgrebsadfærd, så vi kan sætte ind med på tidlig indsats og forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn. Unge med kriminel baggrund: Unge med (massiv) kriminel baggrund, hvor seksuel overgrebsadfærd er del af anden kriminel adfærd, får i øjeblikket ikke noget systematisk tilbud om behandling for deres overgrebsadfærd. Der vil i denne gruppe venteligt være mange med jævnaldrende eller voksne ofre. Børn/unge med udviklingshæmning/begavelseshandicap: Nogle af disse børn er ikke alene i risiko for selv at blive ofre for seksuelle overgreb, men også for selv at udvikle overgrebsadfærd som følge af deres dårlige begavelse. Forløbsundersøgelse: Forløbsundersøgelser vil give værdifuld viden om den videre udvikling hos unge med overgrebsadfærd, herunder generel trivsel og recidivrisiko. 12 Psykolog nyt

6 Offer møder krænker National kortlægning: Med en national kortlægning vil vi kunne give et mere sikkert billede af omfanget i Danmark. Formentlig svarer det til andre landes undersøgelser, herunder den svenske, hvor kendte overgreb i en tredjedel af tilfældene begås af børn og unge under 18 år. Kortlægningen kunne laves via socialforvaltningernes kendskab til personer under 18 år med overgrebsadfærd. Nationalt videnscenter: Indsamling af data fra hele landet om børn/unge med seksuel overgrebsadfærd. En samlet database med data fra lokale centre i hele landet, efterhånden som disse udbygges, samt løbende vidensindsamling og formidling på området. Barnets hus børnecentre: Et holistisk barnesyn kan tilgodeses ved, at psykosociale, lægelige og eventuelt efterforskningsindsatser kan ske i samme hus, hvor alle typer overgrebsproblematikker kan behandles herunder også fysisk omsorgssvigt, der involverer børn. Det er væsentligt, at tilbuddet rummer både børn, som er ofre, og børn, som har seksuelt bekymrende/krænkende adfærd. Man kan endvidere anbefale, at afhøring af ikke kun ofre for seksuelle overgreb, men også af store børn og unge med krænkende adfærd sker ved hjælp af politiets videoafhørere. Mimi Strange, leder af projekt JANUS, psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Birgitte Jørgensen, psykolog. Dennis Madsen, socialrådgiver Søs Sinnerup Christoffersen, psykolog Nina Schrøder, psykolog, forskningsassistent Susanne Blomsterberg, psykolog litteratur 1. Howard Zehr (2008): Genoprettende Ret. Akademisk Forlag. 2. Fonagy et al. (2004): Affect Regulation, Mentalization and the Development of the Self. KARNAC. 3. J. Henniker & V. Mercer (2007): Restorative Justice: Can it Work with Young People who Sexually Abuse? I (ed. Martin Calder): Working with children and young people who sexually abuse. Russel House Publ. 4. M. Strange (2006): Børn og unge med seksuel adfærd. I: Seksuelle overgreb mod børn og unge En antologi om forebyggelse og behandling, (red. Mehlbye og Hammershøi). Akf Forlaget. 5. G.M. Hansen og M.M. Sneum (2008): ADHD fra barndom til voksenalder. Frydenlund. fakta Hvoraf navnet JANUS? Projektets logo er et Janushoved på bronzemønt fra ca. 230 f.kr. Den romerske gud Janus karakteriseres ved det dobbelte hoved, som giver ham overblik og gør ham i stand til at se både frem og tilbage på samme tid. Janushovedet har to ansigter: Et vendt mod fortiden og et mod fremtiden. Janushovedet er valgt som logo, fordi det symboliserer dobbeltheden i, at børn og unge, som begår seksuelle overgreb ofte, også har været ofre for omsorgssvigt i deres barndom. Således symboliserer Janushovedet her offer- og krænkerperspektivet såvel som fortid og fremtidsperspektivet. Psykolog nyt

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS)

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Anvendt KommunalForskning Projekt DUBU En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Af docent Jill Mehlbye, AKF Indhold 1. Hvad er ICS?... 3 2. Formålet med Integrated Children

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Af Kirsten Laila Moesgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, Børneafdelingen, Universitetshospitalet Roskilde Amts

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK Børn og unge med særlige behov i forskning i Danmark Af Frank Ebsen Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og forfatteren Dette materiale

Læs mere

Mod en fælles indsats

Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen Tina Mouritsen Edith Montgomery Mod en fælles indsats Netværksarbejde til forebyggelse af ungdomskriminalitet i traumatiserede flygtningefamilier Rehabiliterings- og Forskningscentret

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere