Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien. en sammenlignende analyse af decentraliseringstendenser på arbejdsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien. en sammenlignende analyse af decentraliseringstendenser på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien en sammenlignende analyse af decentraliseringstendenser på arbejdsmarkedet Carsten Strøby Jensen Arbejdsgiverne og arbejdsgiverorganisationerne er sjældent direkte genstand for analyse i arbejdsmarkedsforskningen. Alligevel er der tale om helt centrale aktører på arbejdsmarkedet, hvis interesser og strategier har stor betydning for arbejdsmarkedets regulering og for de nationale arbejdsmarkedsrelations systemer. Artiklen analyserer henholdsvis danske og britiske arbejdsgiverorganisationers bidrag til og interesse i udviklingen af de mere decentraliserede og deregulerede relationer mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, som har kunnet iagttages i Danmark og Storbritannien de seneste tyve år. Idenne artikel sættes der fokus på arbejdsgiversiden, dens organisationsformer og dens betydning for udviklingen i de nationale Industrial Relations systemer (IRsystemer). Der er i hovedsagen fokus på den private del af arbejdsmarkedet. Analysen fokuserer først og fremmest på spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang, arbejdsgiverne og deres organisationer har medvirket til at forandre arbejdsmarkedsreguleringen de seneste tyve år. Hvilken rolle har arbejdsgiverne og deres organisationer spillet for den decentralisering af IR-systemerne, som har kunnet iagttages i en lang række lande de seneste tyve år? Artiklen har et komparativt udgangspunkt, idet der fokuseres på arbejdsgivernes organisationsformer i to udvalgte europæiske lande. Det drejer sig om Storbritannien og Danmark. De to lande er valgt som udgangspunkt for analysen, fordi de to landes IR-systemer repræsenterer to typer af IR-systemer. Storbritannien og det britiske IR-system repræsenterer det liberale system, mens Danmark og det danske IR-system repræsenterer det aftalebaserede eller korporative IR-system. Der eksisterer en efterhånden relativ omfattende debat inden for IR-litteraturen om karakteren af de forskellige nationale IR-systemer, herunder om muligheden for at lave mere generaliserede modeller med særlige karakteristika (Ebbinghaus 1999; Hall & Soskice 2001; European Commission 2004; 2010). I artiklen lægges der vægt på at analysere om de forhold, der har påvirket arbejdsgivernes strategier, er afhængige af eller relateret til den overordnede IR-kontekst, som arbejdsgiverorganisationerne er en del af. Storbritannien og Danmark er i den sammenhæng velegnede som cases, fordi de repræsenterer forskellige typer af IR-systemer, Tidsskrift for ARBEJDSliv, 14 årg. nr

2 der har bevæget sig i samme retning (mod decentralisering). Et centralt omdrejningspunkt i analysen er Hugh Cleggs (1976) klassiske hypotese om, at det historisk først og fremmest er arbejdsgiverne og deres organisationer, der har den afgørende indflydelse på måden hvorpå overenskomstforhandlingerne i et givent IR-system udvikler sig på. Det er ifølge Clegg arbejdsgiversiden, der oftest har den afgørende betydning for den måde et overenskomst- og aftalesystem institutionaliseres på. Ifølge Clegg bestemmes IRsystemernes historisk etablerede struktur af forhold, som fx industrialiseringsgrad (og form), produktionsstruktur og teknologianvendelse. I tilknytning til bl.a. Cleggs analyser har andre bl.a. Sisson (1987) fremhævet, at arbejdsgivernes organisationsformer i vidt omfang også må ses som svaret på det pres, de udsættes for af de faglige organisationer. Arbejdsgivere organiserer sig bl.a. for at imødegå pres fra de faglige organisationer og reagerer bl.a. ved at udvikle deres eget organisatoriske sammenhold. Da der både i Danmark og i Storbritannien har kunnet iagttages en omfattende decentralisering af overenskomstforhandlingerne de seneste 20 år, stilles spørgsmålet, om det skyldes forandrede arbejdsgiverinteresser. Samtidigt har der været forskel på den måde decentraliseringen har udfoldet sig på i de to lande. I Storbritannien er arbejdsmarkedsreguleringen i langt højere grad end i Danmark blevet dereguleret. Det vil sige, at der er sket en reduktion i omfanget og betydningen af de overenskomster, som traditionelt har reguleret arbejdsmarkedet og relationerne mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. I forlængelse af disse iagttagelser stilles spørgsmålet om, hvilke faktorer der har påvirket arbejdsgivernes eventuelle ønske om mere decentraliserede (og deregulerede) overenskomstforhandlinger. Analysen fokuserer kun i meget begrænset omfang på de faglige organisationers overordnede ageren i relation til udviklingen i overenskomst- og aftalesystemerne. Der er derfor ikke empirisk fokus på de faglige organisationers interessevaretagelse bortset fra de sammenhænge, hvor de faglige organisationers adfærd direkte eller indirekte har påvirket arbejdsgivernes ageren. Dette er naturligvis blot en analytisk afgrænsning, idet de faglige organisationer, tilsvarende som arbejdsgiverne og deres organisationer, har muligheder for at øve indflydelse på, i hvilket omfang overenskomster decentraliseres. I udgangspunktet søges forandringer i arbejdsgivernes position relateret til tre overordnede typer forklaringer. Der tales om forklaringer, der har deres udspring i henholdsvis det økonomiske, det institutionelle og det ledelsesmæssige felt. Det økonomiske felt vedrører eksempelvis økonomisk internationalisering eller globalisering. Det institutionelle felt vedrører forandringer blandt de faglige organisationer eller i det politiske system, mens det ledelsesmæssige felt eksempelvis vedrører forandringer i ledelses-medarbejderrelationerne på virksomhedsplan på baggrund af nye ledelsesformer som fx Human Ressource Management (HRM). Disse tre niveauer i forklaringerne relaterer sig til nogle af de forskellige typer af forklaringer, der traditionelt fremdrages, når arbejdsgivernes ageren analyseres (Jackson & Sisson 1976). Overordnet set søger analysen at bidrage til spørgsmålet om, i hvilket omfang arbejdsgiverinteresser eller ændrede arbejdsgiverinteresser kan medvirke til at forklare de decentraliseringstendenser, der har kunnet iagttages i overenskomst- og aftalesystemerne i henholdsvis Danmark og Storbritannien de seneste 20 til 30 år. Gangen i artiklen vil videre være som følger: Først (afsnit 2) gives der en overord- 42 Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien

3 Tabel 1. Institutionelle karakteristika ved IR-systemerne i Danmark og Storbritannien Danmark Storbritannien Niveau for lovregulering Lav Lav Niveau for lønmodtagerbeskyttelse Middel Lav Fleksibilitet på arbejdsmarked Høj Høj Betydning af faglige organisationer (styrke) Høj Samlet organisationsgrad cirka 70 % Middel samlet organisationsgrad 28 % (2006) (b) Centraliseringsgrad overenskomstforhandlinger Middel Lav Dækningsgrad i forhold til kollektive overenskomster på hele arbejdsmarkedet arbejdsmarked (inkl. offentlig sektor) Dækningsgrad i forhold til kollektive overenskomster i den private sektor Høj 84 % (a) Høj 70 % ( b) Lav 35 % (a) Lav 19.6 % (b) Institutionaliseringsniveau (grad af regler og institutioner, der omgiver eventuelle konkrete overenskomstforhandlinger både lovgivning og aftaler) Høj Først og fremmest aftalebaseret institutionalisering i relation til hovedaftalerne. Lav/middel begrænset institutionalisering; dog med tendenser til øget institutionalisering siden 1980 erne (fx indførelse af Employment Relations Act i 1999) a) European Commission (2010), chart 1.9, data covers , b) Eironline (2007), c) Eironline (2007a), d) kilde i øvrigt, Jensen (2007) net introduktion til forskelle og ligheder mellem IR-systemerne og arbejdsgiverorganiseringen i henholdsvis Danmark og Storbritannien. Dernæst (afsnit 3) søges der lokaliseret mulige årsager til arbejdsgiverorganisationernes strategier i relation til IR-systemernes udvikling de seneste 20 år. Der søges i særlig grad efter forklaringer på arbejdsgiversidens interesse i mere decentrale overenskomstforhandlinger med udgangspunkt i henholdsvis institutionelle, økonomiske og virksomhedsbaserede karakteristika. Endeligt samles artiklen op i et konkluderende afsnit (afsnit 4). Arbejdsgiverorganisering i Storbritannien og Danmark I det følgende gives der en kort introduktion til IR-systemerne og til organisationsformerne og organisationskarakteristika blandt arbejdsgiverne i henholdsvis Storbritannien og Danmark. I relation til arbejdsgiverorganiseringen er der fokus på hovedorganisationerne. Ses der på IR-systemerne i Danmark og Storbritannien, gives der i tabel 1 en kortfattet oversigt over nogle af de vigtigste karakteristika i relation til grad af institutionalisering, organisationsgrader blandt lønmodtagere, fleksibilitet på arbejdsmarkedet og lignende forhold. For så vidt angår arbejdsgiversiden og arbejdsgiverorganisationerne, så er hovedaktøren blandt de britiske arbejdsgivere CBI. CBI blev etableret i 1965 ved en sammenlægning af tre arbejdsgiverorganisationer, nemlig henholdsvis Federation of British Industries, the British Employers Confederation and the National Association of British Manufacturers. CBI er i dag hovedorganisation for de private arbejdsgivere i Storbritannien. CBI s fokus er rettet mod at udøve indflydelse på erhvervs- og økonomi- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 14 årg. nr

4 politik i Storbritannien samt på EU-niveau (Greenwood & Traxler, 2007). CBI er karakteriseret ved, at organisationen kun i meget begrænset omfang agerer som en traditionel arbejdsgiverorganisation. CBI varetager først og fremmest generelle erhvervsinteresser for de britiske virksomheder og er traditionelt kun i meget begrænset omfang involveret i spørgsmål om overenskomster og lignende problemstillinger (Windmuller & Gladstone, 1984). Traxler et al. skriver om CBI og organisationens rolle som henholdsvis erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. In this respect, the CBI is a borderline case of an employer organization: its concern with industrial relations is extremely limited in that it does not play any role in collective bargaining. (Traxler et al. 2001, 51). På det danske arbejdsmarked er den overordnede aktør blandt de private arbejdsgivere hovedorganisationen DA (Dansk Arbejdsgiverforening). Organisationen blev dannet i 1896 og har siden spillet en central rolle i tilknytning til udviklingen af det danske IR-system. Organisationen er til forskel fra CBI i vidt omfang involveret i overenskomstindgåelsesspørgsmål, om end det først og fremmest er indirekte ved at varetage en koordinerende funktion i forhold til medlemsorganisationerne (Jørgensen & Traxler 2007). Nogle af forskellene ved og lighederne mellem arbejdsgivernes hovedorganisationer i henholdsvis Storbritannien og Danmark fremgår af tabel 2. Det britiske IR-system har siden erne gennemgået en udvikling, hvor betydningen af de kollektive overenskomster Tabel 2. Karakteristika ved hovedorganisationer i DK versus Storbritannien (hovedorganisationer) Involvering i overenskomstforhandlinger DK (DA) Ja, spiller en koordinerende funktion Storbritannien (CBI) Nej Direkte overenskomstindgående Nej Nej Antal medlemsorganisationer 12 (2009) 150 (a) Dækningsgrad i forhold til det samlede private arbejdsmarked (alle arbejdsgiverorganisationer) 60 (b) ( ) 35 (b) ( ) Områder der dækkes af andre hovedorganisationer (domæneafgrænsning) Medlemskarakteristika Kompetenceniveau/centraliseringsgrad Landbrug (SALA), Finanssektoren (FA) Kun organisationer er medlemmer af DA Centraliseret kompetence. Skal eksempelvis godkende medlemsorganisationernes overenskomster. Små virksomheder, andre organisationer: British Chambers of Commerce BCC, Institute of Directors (IoD), Forum of Private Business (FPB), Federation of Small Business (FSB) Både organisationer og individuelle virksomheder er medlemmer af CBI. Direkte medlemskab er centralt for CBI. Decentraliseret kompetence a) European Commission (2004), table 1.5, b) European Commission (2010) 44 Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien

5 er blevet reduceret. Dette er fx kommet til udtryk i, at dækningsgraden, for så vidt angår de kollektive overenskomster, er blevet reduceret. Samtidigt er der sket en betydelig decentralisering og deregulering af overenskomstsystemet, hvilket fx er kommet til udtryk i, at mængden af multiarbejdsgiveroverenskomster er reduceret til fordel for overenskomster med enkelte arbejdsgivere (Traxler et al. 2001, ). Multiarbejdsgiveroverenskomster er overenskomster, der dækker flere arbejdsgivere på samme tid. Der tales fx om multiarbejdsgiveroverenskomster, når en arbejdsgiverorganisation på vegne af dens medlemmer indgår overenskomster med en eller flere faglige organisationer (Traxler 2004). Den britiske udvikling har fået nogle forskere til at tale om disorganiseret decentralisering af det britiske IR-system. Grundlæggende har det britiske IR-system historisk været karakteriseret ved at have en relativ lav grad af institutionalisering. Hverken lovgivning eller generelle aftaler mellem arbejdsmarkedets parter har traditionelt spillet nogen større rolle på det britiske arbejdsmarked (Jackson & Sisson 1976). Det danske IR-system har, ligesom det britiske, været præget af decentraliseringstendenser de seneste 20 år. Overenskomsterne udfyldes i stigende omfang konkret på de enkelte virksomheder og på de enkelte arbejdspladser. Der er indført et betydeligt spillerum i relation til indgåelse af lokale aftaler om emner som løn og arbejdstid. Til forskel fra Storbritannien har denne udvikling imidlertid ikke medført nogen betydelig reduktion i dækningsgraden for de kollektive overenskomster. Dækningsgraden er oven i købet i perioder i 1990 erne steget en smule på det private arbejdsmarked (Scheuer & Madsen 2000), om end den er faldet lidt de senere år (DA 2005, 2009). Samtidigt har der ikke været nogen markante tendenser til, at de faglige organisationer har mistet indflydelse i det danske IR-system. Organisationsgraden er stadig meget høj set i internationalt perspektiv, selvom der har været klare tendenser til faldende medlemstilslutning blandt især de fagforeninger, der er knyttet til LO. Decentraliseringstendenserne i det danske IR-system kan derfor ikke, på samme måde som i Storbritannien, siges at have ført til et mere disorganiseret eller dereguleret arbejdsmarked. Begrebet organiseret decentralisering har været bragt i anvendelse til at illustrere udviklingen i det danske IR-system. Denmark has shifted to the sector level since 1981, within a framework of organized decentralization that still leaves non-hierar- Tabel 3. Lønsystemer på DA/LO området, , i procent af ansatte på LO/DA området Normalløn Minimalløn Mindstebetaling Uden lønsats I alt Kilde: DA (2005), tabel 6.8., p. 177, tallene for 1989 er fra DA (1998), p. 240, tallene for 2007 er fra DA (2009), tabel 5.9. Tidsskrift for ARBEJDSliv, 14 årg. nr

6 chical coordination task to the central level. (Traxler et al. 2001, 115). For så vidt angår decentraliseringstendenserne i det danske aftalesystem er de tydelige, i fald der kigges på hvilke typer af lønsystemer, der dominerer inden for DAområdet. I tabel 3 er der en oversigt over betydningen af forskellige lønsystemer på DA-området (hvor der er kollektiv overenskomst). Som det fremgår, er lønsystemer med normalløn (hvor den faktiske løn fastsættes ved de centrale overenskomster) blevet reduceret til fordel for lønsystemer med mindstebetaling eller til fordel for lønsystemer helt uden satser. IR-litteraturen peger generelt i retning af, at arbejdsgiversiden har spillet en central rolle som aktør i den decentraliseringsproces, som har fundet sted i både den britiske og det danske IR-system siden 1980 erne. I det kommende afsnit vil der blive søgt om årsager til, at arbejdsgiverne i både Storbritannien og Danmark har været interesseret i en sådan decentralisering af aftalesystemerne. At arbejdsgiversiden generelt kan have en interesse i decentraliserede (og ikke organiserede) overenskomstforhandlinger er teoretisk blevet diskuteret i forhold til spørgsmålet om magtmæssig asymmetri mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. The power of employers is structurally superior to that of the employees: the former have a much broader range of options for rational market behavior than do the latter. The power asymmetry entails contrasting preferences regarding the choice between organized and unorganized industrial relations. Among employers, the interest in individual exchange with labour dominates because this echoes most authentically the power asymmetry in the labour market. Conversely, the employees can only hope to somewhat mitigate this asymmetry under an organized regime of labour relations. (Traxler et al. 2001, 11-12). Synspunktet er altså, at arbejdsgiversiden so oder so vil foretrække decentraliserede og ikke organiserede relationer til lønmodtagerne, qua de fordele det giver arbejdsgiverne grundet den asymmetriske magtrelation mellem parterne (se også Schmitter & Streeck (1999, 38) for et lignende synspunkt). Det implicerer naturligvis ikke, at arbejdsgivere altid eller i alle sammenhænge vil foretrække et decentralt frem for et centraliseret aftalesystem. Mange forhold kan virke modificerende i forhold til den interesse. Eksempelvis har arbejdsgiverorganisationerne i Danmark, repræsenteret ved DA, i lange perioder af det 20. århundrede været fortalere for et stærkt centraliseret og stærkt institutionaliseret IR-system. Baggrunden herfor var bl.a. et ønske om at skabe mere ordnede forhold på den enkelte virksomhed i tilknytning til brugen af strejke og lockouter, ligesom baggrunden var et forsøg på at imødegå de faglige organisationers forsøg på at bruge omgangsskruen som instrument til at løfte lønningerne (Due et al. 1993). Arbejdsgivernes rolle på det britiske og det danske arbejdsmarked De forandringer i IR-systemerne, som har kunnet konstateres i henholdsvis Storbritannien og Danmark, i retning af decentralisering (og til dels disorganisering/deregulering for Storbritanniens vedkommende), vil i det kommende afsnit blive diskuteret med udgangspunkt i en nærmere analyse af mulige årsager til, at arbejdsgiversiden har ønsket en decentralisering (og til dels en disorganisering) af henholdsvis det britiske og det danske IR-system. I udgangspunktet efterspores de mulige årsager til arbejdsgivernes 46 Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien

7 interesse for et mere decentraliseret overenskomstsystem i tre typer af forklaringsfelter. For det første tales der om mulige økonomiske årsager eller forklaringer eller økonomisk kausalitet på arbejdsgiversidens interesse i at etablere mere decentrale forhandlingssystemer. Denne type forklaring søger efter mulige årsager til arbejdsgiversidens positioner i de økonomiske rammebetingelser, der omgiver virksomhederne. Det kan fx være, at øget økonomisk internationalisering/globalisering reducerer virksomhedernes nytte af, at lønkonkurrencen elimineres på nationalt plan gennem kollektive overenskomster. Heraf følger, at nytten af kollektive overenskomster og medlemskab af en arbejdsgiverorganisation tenderer til at blive reduceret. For det andet tales om institutionelle årsager eller institutionel kausalitet til eventuelle ønsker blandt arbejdsgiverne om forandring i IR-systemer. Institutionelle forklaringer har deres udspring i de respektive IR-systemers interne karakteristika. Det kan fx være forandringer i de faglige organisationers ageren eller forhandlingsstyrke, der gør det attraktivt (eller muligt) for arbejdsgiversiden at initiere forandringer. Eller det kan være forandringer i det politiske systems eller statens måde at håndtere IR-reguleringen, der muliggør nye positioner i arbejdsgiverregi. For det tredje tales om virksomhedsbaserede forklaringer eller virksomhedsbaseret kausalitet på ændrede arbejdsgiverpositioner. Det kan fx være, hvis nye ledelsesformer som fx HRM implicerer individualisering af ledelses-medarbejderrelationerne og dermed mindsker nytten af og funktionaliteten i kollektive overenskomster. Ledelsesformer, der fx lægger vægt på begreber som ansvarliggørelse og selvledelse, kan i nogle sammenhænge skabe spændinger i forhold til traditionelle kollektivt baserede overenskomstsystemer. De tre typer af forklaringer tager deres udgangspunkt på henholdsvis makroplan (generelle omverdensbetingelser for virksomhederne, herunder ikke mindst økonomiske betingelser), mesoplan (de nationale IR-systemer og de særlige institutionelle strukturer, der gør sig gældende) og mikroplan (virksomhedsniveau, hvor fokus er på virksomhedsdrevne forandringer i medarbejder-ledelsesrelationerne). Makroøkonomiske forklaringer Internationalisering, globalisering og øget international konkurrence kan ses som faktorer, der kan være med til at forklare, hvorfor virksomheder i nogle IR-systemer foretrækker et decentraliseret aftalesystem. Det øger virksomhedernes råderum for at tilpasse sig den internationale konkurrencesituation. International competitive pressure fall unequally on companies, and those more exposed to international competition demand company-level bargaining to increase their capacity to adapt to changing labour and product markets (Croucher et al. 2006, 470). I en dansk kontekst har en vigtig makroøkonomisk forklaring på arbejdsgiversidens interesse i decentralisering da også været knyttet til internationaliseringstendenserne blandt danske virksomheder. Globaliseringstendenser og øget international samhandel har siden begyndelsen af 1980 erne været en central erfaring for en stigende gruppe af danske virksomheder. Og en konsekvens heraf har været en oplevelse af stigende internationalt konkurrencepres. I relation til overenskomstsystemet har dette øgede konkurrencepres gjort det mere attraktivt for virksomhederne at arbejde inden for en mere decentraliseret aftalestruktur, hvor der har været bedre mulighed for at tilpasse de konkrete løn- og arbejdsvil- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 14 årg. nr

8 kår til den internationale konkurrencesituation. I og med at der konkurreres på et internationalt marked, er det vigtigere for fx danske virksomheder, at de kan tilpasse deres egne løn- og arbejdsvilkår til de forhold, der gælder for de virksomheder, de konkurrerer med. Et centraliseret overenskomstsystem kan virke hindrende for en sådan tilpasning. I en britisk kontekst er decentraliseringen, som omtalt, først og fremmest kommet til udtryk i at der i dag er betydeligt færre multiarbejdsgiveroverenskomster, end der var tidligere, ligesom der er en lavere dækningsgrad for kollektive overenskomster i almindelighed. At CBI eller andre nationale organisationer i dag ikke er involveret i kollektive overenskomstforhandlinger, er der dog ikke noget nyt i. Det har kun i begrænset omfang været tilfældet tidligere. I det følgende skal der kort ses på forskellige makroøkonomiske data for henholdsvis Storbritannien og Danmark, der muligvis kan medvirke til at forklare arbejdsgiversidens interesse i decentralisering af aftalesystemet. I første omgang skal der kigges på data i relation til tesen om, at internationaliseringstendenser kan spille en rolle for arbejdsgiversidens interesse i decentralisering. Argumentet er, at hvis der empirisk kan iagttages øget internationalisering (i form af øget international handel), så understøtter det tesen om, at det har været en medvirkende faktor til arbejdsgiversidens ønske om mere decentralisering og mere deregulering. I figur 1 er der en kort oversigt over den samlede internationale handels andel af GNP for henholdsvis Danmark og Storbritannien (import plus eksport). Som det ses, gennemgår både Storbritannien og Danmark en proces med stigende internationalisering de seneste 30 år. For Storbritanniens vedkommende stiger den internationale handels andel af BNP fra 21.8 % i 1970 til 30.1 % i Den falder så lidt til 28 % i For Danmarks vedkommende er internationaliseringsgraden endnu mere udtalt. Her vokser den internationale handels andel af BNP fra 29.9 % i 1970 til 51.2 % i 2007 (Kilde: OECD databank). I udgangspunktet ligger Danmark på et højere internationaliseringsniveau end Storbritannien. Baggrunden for dette er formentlig relateret til størrelsen af de to lande. Det er en velkendt iagttagelse, at små og mindre lande generelt har en højere import/eksport ratio end større lande. Hvad der dog samlet kan iagttages er, at Danmark og dermed dansk erhvervsliv i højere grad end engelsk erhvervsliv har oplevet internationalisering i perioden 1970 til Selve det at der i begge lande kan Udlandshandel, andel af BNP, UK og DK handel i procent af BNP Storbritannien Danmark År 48 Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien

9 identificeres stigende internationalisering understøtter dog tesen om, at arbejdsgiverne kan have en interesse i decentralisering af overenskomstsystemet i tilknytning til internationaliseringstendenser. En anden væsentlig makroøkonomisk faktor, der har haft betydning for arbejdsgivernes holdninger til overenskomst- og aftalesystemernes centralisering/decentraliseringstendenser, relaterer sig til lønudviklingstendenserne på arbejdsmarkedet. I figur 2 er der en oversigt over den årlige vækst i lønninger i perioden (kilde: OECD databank). Som det ses, er både Danmark og Storbritannien karakteriseret ved endog meget høje lønstigningstakster særligt i perioden omkring 1970 til I Storbritannien er tendensen til lønstigning endnu højere end i Danmark i særlige år. Både i Storbritannien og Danmark ses det altså, at overenskomst- og aftalesystemerne i de to lande genererede betydelig lønudvikling og lønglidning i 1970 erne. Dette var en medvirkende faktor i arbejdsgiversidens ønske om at ændre på de institutionelle strukturer i tilknytning til IR-reguleringen (også selvom inflationsudviklingen ikke er fraregnet lønudviklingen). Funktionaliteten i overenskomst- og aftalesystemerne kan so oder so siges at have været truet i tilknytning til den voldsomme lønudvikling, der kendetegnede 1970 erne. Institutionelle forklaringer Ses der på mere direkte IR-system interne relaterede årsager til, at arbejdsgiversiden i henholdsvis Storbritannien og Danmark har været interesseret i en decentralisering af overenskomstsystemet, kan der peges på en række forskellige forhold, der relaterer sig til forandringer i det politiske system, forandringer blandt de faglige organisationer og overordnede karakteristika ved IRsystemerne i henholdsvis Storbritannien og Danmark. Hvis der skal lokaliseres årsager til, at arbejdsgiversiden har ønskes en decentralisering af aftalesystemet med udgangspunkt i karakteristika ved det danske IR-system, er der især tre forhold, som er centrale for at forstå arbejdsgiversidens position. En første institutionelt baseret forklaring på, at arbejdsgiversiden særligt fra 1980 erne og frem ønskede decentralisering, var at erfaringerne med den mere centraliserede model ikke var positive i 1970 erne. I 1970 erne kunne parterne i en lang række overenskomstforhandlinger ikke blive enige, hvilket førte til en stribe af regeringsindgreb, der truede med at underminere den danske aftalemodel på længere sigt. Erfaringerne herfra førte til, at arbejdsgiversiden iværksatte en større reorganisering dels af deres egen organisationsstruktur (med betydelige organisationssammenlægninger) samtidig Vækst i lønomkostninger per produceret enhed, private sektor Lønstigning i procent Storbritannien Danmark År Tidsskrift for ARBEJDSliv, 14 årg. nr

10 med, at man arbejdede hen imod et mere decentraliseret overenskomstsystem. En anden institutionelt baseret forklaring knytter tilsvarende an til erfaringerne med det mere centraliserede system fra 1970 erne. Den centraliserede forhandlingsmodel blev betragtet som unødig kostbar set fra et arbejdsgiverstandpunkt. Modellen lagde op til en forhandlingsstruktur med tre forhandlingsniveauer (nationalt, sektormæssigt, lokalt), hvor hvert niveau for sig genererede forventninger på lønmodtagerside om et eller andet udkomme af forhandlingerne. Arbejdsgiversiden vurderede, at strukturen var for dyr og ønskede på den baggrund at operere med en forhandlingsstruktur med to niveauer (sektorniveau, lokalt niveau) i stedet for tre. Et tredje centralt element er knyttet til arbejdsgiversidens ønske om at spille en mere selvstændig og kravgenererende rolle i overenskomstforhandlingerne generelt. Hvor overenskomstforhandlinger i lange perioder op til slutningen af 1970 erne handlede om, hvor store imødekommelser lønmodtagerne kunne forvente ved overenskomstforhandlingerne, begyndte arbejdsgiversiden fra 1980 erne og frem i stigende omfang selv at fremkomme med krav i forbindelse med forhandlingerne. Særligt arbejdsgiversidens krav om øget fleksibilitet har været en nyskabelse i forhold til de traditionelle overenskomstemner. Ses der på det britiske IR-system og mulige forklaringer på arbejdsgiversidens ønske om decentralisering i tilknytning til dets institutionelle karakteristika, kan der først og fremmest peges på to betydningsfulde faktorer. Den første faktor er, at det ændrede politiske miljø i starten af 1980 erne tilvejebragte en ny situation for de britiske arbejdsgivere, der i højere grad end tidligere gjorde det muligt at satse på et ændret og mindre kollektivt baseret IR-system i Storbritannien. Thatcher og de konservative regeringer så det som bekendt som en central opgave at reducere de faglige organisationers generelle indflydelse på arbejdsmarkedet. I nogle sammenhænge fremhæves det over i købet, at Thatcher så det som hendes regeringers mål at gøre det som den traditionelt fragmenterede britiske arbejdsgiverfront ikke kunne, nemlig at mindske fagforeningernes råderum. Sheldon & Thorntwaite (1999) skriver om betydningen af Thatcher og de liberale ideer i Storbritannien i 1980 erne: The determination Thatcher had for her project largely flowed from her perception of employer weakness before powerful unions, a problem that had corrupted employers own ability to advance their vital interests. From her perspective, industry-level employer associations were captives of multi-employer, collective bargaining systems while the peak economy-wide body, the confederation of British Industry was too weak to play an active role and had too easily accommodated itself to previous Labour governments. (Sheldon & Thorntwaite 1999, 212). En anden institutionelt baseret forklaring på arbejdsgiversidens interesse i at etablere et mere decentraliseret IR-system relaterer sig til den svækkelse af den britiske fagbevægelse, som fandt sted fra slutningen af 1970 erne og frem og som bl.a. kom til udtryk i markant faldende organisationsgrader. En svækkelse som delvist er sammenhængende med det overordnede politiske skift, der indtrådte med Thatcher. Den svækkelse af fagbevægelsen gjorde det muligt for arbejdsgiversiden og ikke mindst for enkelte virksomheder at satse på enten at etablere virksomhedsbaserede overenskomster, eller helt at afskaffe de kollektive overenskomster uden at de løb nogen stor risiko for aktioner fra de faglige organisationers side. I den sammenhæng spiller det samtidigt en 50 Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien

11 rolle for arbejdsgiverne og virksomhederne i Storbritannien, at relationen mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverne historisk har været relativt konfliktfyldte. De konfliktfyldte relationer har været attraktive for arbejdsgiverne at slippe af med. Ses der på udviklingen i organisationsgraderne blandt lønmodtagere i henholdsvis Danmark og Storbritannien, er det tydeligt, at hvor fagbevægelsen i Storbritannien præges af markant tilbagegang, så præges fagbevægelsen i Danmark de facto af medlemsmæssig fremgang i samme periode. Fagbevægelsens tilbagegang i Storbritannien har uanset årsagerne til denne tilbagegang gjort det vanskeligere at opretholde et institutionaliseret overenskomst- og aftalesystem i en britisk kontekst. Virksomhedsbaserede forklaringer Den tredje type forklaring på arbejdsgiversidens interesse i mere decentraliserede (og afinstitutionaliserede) overenskomstforhandlinger relaterer sig til mulige forandringer i ledelsesformer og forandringer i ledelses-medarbejderrelationerne på virksomheds- og arbejdspladsniveau. De traditionelle IR-systemer og de traditionelle kollektive overenskomster har deres udspring i det klassiske industrisamfund (deraf navnet på forskningstraditionen industrial relations ), hvor ledelses-medarbejderrelationer var præget af faste hierarkiske og kontrollerende ledelsesformer. Nye ledelsesformer, som fx HRM, kan have været medvirkende til at arbejdsgiversiden i højere grad, har fundet det mere attraktivt med mere individualiserede og afinstitutionaliserede ledelses-medarbejderrelationer. Centralt indgåede overenskomster med mange indholdsmæssige fordringer (om fx arbejdstidens fordeling, regler om hvem der må lave hvad i relation til forskellige faggrupper osv.) kan begrænse ledelsens muligheder for at indføre nye former for arbejdsorganisering og nye former for medarbejderinddragelse. Decentrale overenskomster giver alt andet lige bedre mulighed for, at ledelsen kan bruge overenskomstsystemet til at understøtte virksomhedsbaserede ledelsesstrategier. Tilsvarende er det i IR-litteraturen blevet diskuteret hvorvidt nye ledelsesformer, der lægger vægt på medarbejderinddragelse, kan medvirke til at medarbejderne bringes i en loyalitetskonflikt overfor henholdsvis arbejdsgiveren og fagforeningen. Den såkaldte dual loyalty problemstilling er fremdraget af bl.a. Guest (1991), der diskuterer spørgsmålet om nye ledelsesformer øger medarbejdernes loyalitetskonflikt. Medarbejderne spændes ud imellem hensynet til fagforeningen og hensynet til ledelsen/arbejdspladsen. I den sammenhæng er det blevet diskuteret, om og i hvilket omfang medarbejderinddragende ledelsesformer kan virke underminerende i forhold til kollektive aftalesystemer. I IR-litteraturen og HRM litteraturen er det velkendt, at udbredelsen af HRM-konceptet i fx Storbritannien i betydeligt omfang er gået sammen med den reduktion i omfanget og betydningen af de kollektive overenskomster, som er diskuteret i det forudgående. HRM er i visse sammenhænge blevet set som en bølgebryder i forhold til at slippe af med de faglige organisationer på arbejdspladsniveau. I denne sammenhæng er det dog mere HRM eller nye ledelsesformer som reel eller primær årsag til arbejdsgiversidens interesse i mere decentraliserede aftalestrukturer, der er i centrum. Hypotesen er, at nye ledelsesformer både i Danmark og Storbritannien har gjort det mere attraktivt for virksomhederne (og de ansatte) at satse på mere decentraliserede eller deregulerede overenskomster. Det er imidlertid vanskeligt at måle eller efterspore de konkrete effekter af nyere ledelsesformer blandt andet fordi, det er relativt sparsomt, hvad der eksisterer af data, der belyser Tidsskrift for ARBEJDSliv, 14 årg. nr

12 Tabel 4. Jobindflydelse, Jobtilfredshed, Danmark versus Storbritannien, gennemsnit (personer i beskæftigelse) Tilfredshed med job Indflydelse på arbejdstilrettelæggelse Danmark Storbritannien Kilde: European Social Survey, Questions: 1) How satisfied with job (1 unsatisfied 10 completely satisfied), 2) Allowed to decide how daily work is organised (1 no control -10 complete in control) udbredelsen af fx HRM. Der er ingen eller kun få og usystematiske målinger af udbredelsen af nye ledelsesformer med et længere historisk perspektiv. Derfor kan hypotesen ikke sandsynliggøres med udgangspunkt i målinger over et længere tidsperspektiv. Trods dette skal der alligevel fremdrages et par datasæt fra henholdsvis European Social Survey og Cranet-undersøgelserne, der indikerer noget om den aktuelle udbredelse af HRM og medarbejderinddragende ledelse i henholdsvis Danmark og Storbritannien. Data siger dog i den sammenhæng ikke noget om, hvorvidt nye ledelsesformer de facto har været en medvirkende årsag til arbejdsgiversidens ønske om mere decentrale forhandlinger. Data siger noget om, hvorvidt HRM i et øjebliksbillede er mere eller mindre udbredt i henholdsvis Danmark og Storbritannien. Sammenlignes Danmark og Storbritannien med udgangspunkt i nogle af de parametre, der kan siges at præge nye ledelsesformer (som fx ansvarliggørelse af medarbejdere, udvikling af interessante jobformer mv.), giver data fra European Social Survey (www.europeansocialsurvey.org) en antydning af, at forhold som jobindflydelse og jobtilfredshed er størst i den kontekst, hvor de industrielle relationer som det er tilfældet i Danmark er præget af kollektive overenskomster. Det ses af tabel 4, hvor data for Danmark og Storbritannien er sammenlignet i forhold til udvalgte parametre. Uden at drage for forhastede konklusioner på baggrund af det relativt sparsomme datagrundlag peger det dog i retning af, at indflydelsesmulighederne blandt lønmodtagere generelt opfattes som størst i Danmark, hvor der er den mest udbredte anvendelse af kollektive aftaler mv. Hvis vi kigger videre på tabel 5, er der nogle mere direkte sammenligninger af udbredelsen af HRM-formede ledelsesformer i henholdsvis Storbritannien og Danmark. Det er data taget fra Cranet-undersøgelsen. Tabel 5. HRM karakteristika for Storbritannien og Danmark, i procent af virksomheder indikation af HRM på virksomhedsniveau Storbritannien Danmark Personalelederen er medlem af direktionen HR involveres i de indledende faser af virksomhedens udvikling af forretningsstrategier Der eksisterer en nedskreven HRM strategi Etableret værdigrundlag for virksomheden Kilde: Cranet (2005) 52 Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien

13 Cranet-undersøgelsen forsøger at indsamle data om HRM-praksisser i en række udvalgte lande, bl.a. Danmark og Storbritannien (Cranet 2005). I tabel 5 har vi brugt data om ledelsespraktikker og om de HRM-ansvarliges involvering i virksomheders strategiske beslutningstagen. Disse data kan ses som indikatorer for graden af udbredelse af HRM-orienterede ledelsesformer på virksomhedsniveau. Som det ses af tabel 5 peger data i retning af, at brugen af HRMorienterede ledelsesformer er mere udbredt i Danmark end i Storbritannien. Ses der på ovenstående data der naturligvis er ganske begrænsede og ikke tager det historiske perspektiv i betragtning peger de ikke i retning af, at det er en mere udbredt brug af nye ledelsesformer (som HRM), der i sig selv har ført til en mere intensiveret decentralisering af overenskomstsystemet i Storbritannien sammenlignet med Danmark. HRM synes at være lige så udbredt i Danmark som i Storbritannien, men decentraliseringen (og dereguleringen) er mere udbredt i Storbritannien end i Danmark. Der kan dog argumenteres for, at HRM ikke nødvendigvis er det samme i Danmark og i Storbritannien. I dele af litteraturen om HRM (Navrbjerg 1998) skelnes der mellem hård og blød HRM, hvor den hårde HRM er mere orienteret mod individet og den enkelte medarbejder, mens den bløde HRM i højere grad interagerer med medarbejderne som kollektiv gruppe. I den del af litteraturen fremhæves Storbritannien ofte som et land, hvor der benyttes hård HRM, mens Danmark tilsvarende fremhæves som et land, hvor der bruges blød HRM. Dette kunne understøtte en hypotese om, at implementeringen af nye ledelsesformer har haft større konsekvenser for arbejdsgiversidens ønske om decentralisering og deregulering af overenskomstsystemet i Storbritannien end i Danmark. Konklusion I denne artikel har vi forsøgt at identificere en række karakteristika ved arbejdsgivernes organisationsformer i henholdsvis Storbritannien og Danmark. Og vi har forsøgt at forklare, hvorfor arbejdsgiversiden siden 1970 erne har søgt at udvikle strategier, der skulle decentralisere de kollektive forhandlinger i de to lande. Overordnet set har vi fokuseret på tre typer af forklaringer på arbejdsgiversidens adfærd. For det første har vi diskuteret mulige makroøkonomiske årsager til ønsket om decentralisering. For det andet har vi analyseret mulige institutionelle årsager til arbejdsgiversidens ønske om decentralisering og endeligt og for det tredje har vi drøftet, hvorvidt introduktionen af nye ledelsesformer har påvirket virksomhedernes interesse i decentraliseret forhandling. Målet med analysen har været at sætte fokus på arbejdsgivernes rolle i udviklingen af overenskomst- og aftalesystemerne. Og analysen bekræfter, at arbejdsgivernes interesser og ageren har stor betydning for overenskomstsystemernes udvikling, hvilket dele af litteraturen da også traditionelt fremhæver. Samtidigt viser analysen imidlertid også, at konsekvenserne af arbejdsgivernes ageren og mulighed for at gennemsætte deres interesser er meget kontekstuel. IR-systemernes grad af institutionalisering og ikke mindst de faglige organisationers styrke har stor betydning for, i hvilket omfang og på hvilken måde, arbejdsgiveres interesser i deregulering eller decentralisering slår igennem i de nationale IR-systemer. Analysen peger i retning af, at arbejdsgiverne har haft både økonomiske, institutionelle og ledelsesmæssige grunde til at satse på udviklingen af mere decentrale (og disorganiserede) forhandlingssystemer i Danmark og Storbritannien. Især den ringe grad af funktionalitet ved forhandlingssystemerne i Danmark og Stor- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 14 årg. nr

14 britannien i 1970 erne har spillet en rolle for arbejdsgiversiden, når de har argumenteret for mere decentrale (eller disorganiserede) forhandlingsrelationer. Tilsvarende har den øgede internationalisering gjort det mere attraktivt for virksomheder at have virksomhedsbaserede forhandlinger. At udkommet af decentraliseringsprocessen i Danmark og Storbritannien har været meget forskelligt, relaterer sig blandt andet til den traditionelt relativt svage institutionalisering af de industrielle relationer, som har kendetegnet Storbritannien. Det institutionelle udgangspunkt har været meget forskelligt for de britiske og de danske arbejdsgivere. Den danske aftalemodel er stærkt institutionaliseret og arbejdsgiversiden er bundet op på en lang række overordnede aftaler med de faglige organisationer. Dette vanskeliggør afgørende brud med de grundlæggende karakteristika ved IR-systemet (om end brud kan finde sted, hvis opbakningen til de organiserede arbejdsgivere reduceres, dvs. hvis medlemstallet af arbejdsgiverorganisationerne falder). Den britiske arbejdsmarkedsmodel har derimod historisk været langt mindre institutionaliseret både hvad angår lovgivning og generelle aftaler mellem parterne på arbejdsmarkedet. Dette har gjort det nemmere for arbejdsgiverne og virksomhederne at satse på et arbejdsmarked med mindre organisationsindflydelse. De britiske fagforeninger har i den sammenhæng ikke været i stand til at tvinge eller tiltrække arbejdsgiverne til at forblive i et multi-bargaining system, hvilket har resulteret i mere disorganiserede relationer, end det kendes fra Danmark. REFERENCER Charlwood, Andy (2007): The de-collectivisation of pay setting in Britain : incidence, determinants and impact, i Industrial Relations Journal, 38, 1, Clegg, Hugh Armstrong (1976): Trade Unionism under Collective Bargaining, Oxford, Blackwell. Cranet (2005): Cranet Survey on international human resource management international executive report 2005, Cranfield School of Management, UK. Croucher, Richard, Shaun Tyson & Alan Wild (2006): Peak Employers Organizations: International Attempts at Transferring Experience, i Economy and Industrial Democracy, 27, 3, DA (1998): Arbejdsmarkedsrapport 1998, København, Dansk Arbejdsgiverforening. DA (2005): Arbejdsmarkedsrapport 2005, København, Dansk Arbejdsgiverforening. DA (2009): Arbejdsmarkedsrapport 2008, København, Dansk Arbejdsgiverforening. Due, Jesper, Jørgen Steen Madsen & Carsten Strøby Jensen (1993): Den Danske Model En historisk sociologisk analyse af det danske aftalesystem, København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Ebbinghaus, Bernhard (1999): Does a European Social Model Exist and Can It Survive?, i Gerhard Huemer, Michael Mesch & Franz Traxler (1999): The Role of Employer Associations and Labour Unions in the EMU Institutional requirements for European economic policies, Aldershot, Ashgate, Eironline (2007): Industrial relations developments in Europe 2007 collective bargaining developments, European industrial relations observatory, Dublin. Eironline (2007a): UK: Industrial relations development in Europe 2007, European industrial relations observatory, Dublin. European Commission (2004): Industrial Relations in Europe 2004 industrial relations & industrial change, Bruxelles. European Commission (2010): Industrial Relations in Europe, Bruxelles. Greenwood, Justin & Franz Traxler (2007): 54 Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien

15 United Kingdom, i Franz Traxler & Gerhard Huemer (red.) (2007): Handbook of Business Interest Associations, Firm Size and Governance, London, Routledge, Guest, David E. (1991): Company or Trade Union: Which Wins Workers Allegiance? A Study of Commitment in the UK Electronics Industry, i British Journal of Industrial Relations, 29, 1, Hall, Peter A. & David Soskice (2001): Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantages, Oxford University, Oxford. Jackson, Peter & Keith Sisson (1976): Employers Confederation in Sweden and the U.K. and the significance of Industrial Infrastructure, i British Journal of Industrial Relations, 14, 3, Jensen, Carsten Strøby, Jesper Due & Jørgen Steen Madsen (2001): Arbejdsgiverorganisering i Danmark et institutionssociologisk perspektiv på arbejdsgiverorganiseringens betydning for den danske arbejdsmarkedsmodel, i Carsten Strøby Jensen: Arbejdsgivere i Norden En sociologisk analyse af arbejdsgiverorganisering i Norge, Sverige, Finland og Danmark, København, Nordisk Ministerråd, Jensen, Carsten Strøby (2007): Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt, København, Jurist- og økonomforbundets Forlag. Jørgensen, Carsten & Franz Traxler (2007): Denmark, i Franz Traxler & Gerhard Huemer (red.) (2007): Handbook of Business Interest Associations, Firm Size and Governance, London, Routledge, Scheuer, Steen & Morten Madsen (2000): Mod en ny balance mellem kollektivisme og individualisme, i Ansættelses- og organisationsforhold, i LO-Dokumentation, København, LO, 2, Schmitter, Philippe C. & Wolfgang Streeck (1999): The Organization of Business Interests Studying the Associative Action of Business in Advanced Industrial Societies, MPIfg Discussion Paper 99/1, Köln. Sheldon, Peter Michael & Louise Thorntwaite (1999): Australian employer associations and the international experience, i Peter Michael Sheldon & Louise Thorntwaite (red.): Employer Associations and Industrial Relations Change Catalysts or Captives, NSW, Allen & Unwin, Sisson, Keith (1987): The Management of Collective Bargaining: An International Comparison, Oxford, Blackwell. Traxler, Franz (1995): Two logics of collective action in industrial relations? i Colin Crouch & Franz Traxler: Organized industrial relations in Europe: What future, Aldershot, Avebury, Traxler, Franz (2004): Employers Associations, Institutions and Economic Change, i Industrielle Beziehungen, 11, 1; 2, Traxler, Franz, Sabine Blaschke & Bernhard Kittel (2001): National labour relations in internationalized markets A comparative study of institutions, change and performance, New York, Oxford University Press. Windmuller, John P. & Alan Gladstone (1984): Employers associations and industrial relations: A comparative study, Clarendon Press, New York. Carsten Strøby Jensen, mag.art. et dr.scient.soc., lektor og institutleder ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet Tidsskrift for ARBEJDSliv, 14 årg. nr

University of Copenhagen. Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien Jensen, Carsten Strøby. Published in: Tidsskrift for Arbejdsliv

University of Copenhagen. Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien Jensen, Carsten Strøby. Published in: Tidsskrift for Arbejdsliv university of copenhagen University of Copenhagen Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien Jensen, Carsten Strøby Published in: Tidsskrift for Arbejdsliv Publication date: 2012 Document Version Også kaldet

Læs mere

Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark

Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark Carsten Strøby Jensen Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark - fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt Industrial Relations traditionen og de industrielle relationer i en dansk kontekst

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

5.2 Aftaler på DA/LO-området

5.2 Aftaler på DA/LO-området 5.2 Aftaler på DA/LO-området På DA/LO-området forhandles og indgås branchevise overenskomster mellem brancheorganisationerne og fagforbund eller karteller inden for LO. Overenskomsterne regulerer rammerne

Læs mere

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Lektor Viola Burau Workshop ved Århus-seminar 2010 20. august 2010 1 Overblik (1) Komparative studier Historien bag komparativ sundhedspolitik

Læs mere

Arbejdsgiverorganisering i Danmark

Arbejdsgiverorganisering i Danmark Arbejdsgiverorganisering i Danmark Kollektive organisationsformer og den kollektive handlens problemer belyst i relation til arbejdsgiverorganisationer i Danmark. (Work in progress) Paper præsenteret på

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Fortsat vigende organisationsgrad

Fortsat vigende organisationsgrad Fortsat vigende organisationsgrad Den samlede organisationsgrad per 1. januar 2010 er på et år faldet med et halvt procentpoint til 67,4 pct. Fraregnet de gule organisationer kan organisationsgraden opgøres

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Septemberforliget og den danske model

Septemberforliget og den danske model Septemberforliget og den danske model For 100 år siden førte en indædt kamp mellem arbejdsgivere og arbejdere til et historisk kompromis, som siden har præget såvel udviklingen på arbejdsmarkedet som i

Læs mere

Fagbevægelsen. dino eller dynamo?

Fagbevægelsen. dino eller dynamo? Fagbevægelsen dino eller dynamo? Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Center for Studier i Arbejdsliv, København 26.03.2015 3 konstateringer Fagbevægelsens relative

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

20 år med den danske model

20 år med den danske model 20 år med den danske model KRONIK Jesper Due og Jørgen Steen Madsen Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 1 2013 Redaktionen af tidsskriftet har venligt opfordret os til at uddybe vores forståelse af begrebet

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Fra centraliseret decentralisering til multiniveau regulering

Fra centraliseret decentralisering til multiniveau regulering 032 Fra centraliseret decentralisering til multiniveau regulering Danske arbejdsmarkedsrelationer mellem kontinuitet og forandring Jørgen Steen Madsen, Søren Kaj Andersen, Jesper Due Maj 2001 Invited paper,

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

FTF Region Sjælland Årsmøde den 12. November 2013

FTF Region Sjælland Årsmøde den 12. November 2013 Center for arbejdsmarkedsforskning, Carma Aalborg Universitet FTF Region Sjælland Årsmøde den 12. November 2013 Har fagbevægelsen sovet i timen? Professor Flemming Ibsen Aalborg Universitet, Carma Agenda

Læs mere

Redaktionen af tidsskriftet har venligt

Redaktionen af tidsskriftet har venligt Kronik 20 år med den danske model Jesper Due & Jørgen Steen Madsen Redaktionen af tidsskriftet har venligt opfordret os til at uddybe vores forståelse af begrebet den danske model, som diskuteres af Anette

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Bidrag fra konferencen om VERSO oktober 2013 Niels Rosendal Jensen (red.) Danske abstracts Introduktion: Frivilligt arbejde, arbejdsløshed og en velfærdsstat

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering Henning fegensen (red.) Arbej dsmarkedsregulering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2014 Forord 11 Kapitel 1. Den danske Model - dinosaur eller dynamo? 13 Henning J0rgensen 1.1. Etablering af dansk arbej

Læs mere

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling Indhold Om forfatterne 11 Forord 13 Liste over anvendte forkortelser 16 DEL I Teori, analysemetoder og medlemsudvikling 17 DEL I Medlemskab af fagforeninger og fagforeningstyper teori, analysemetoder og

Læs mere

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked er præget af en høj organisationsgrad. På arbejdsgiversiden er den enkelte virksomhed som hovedregel organiseret i en brancheorganisation,

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Udfordringerne for nordiske og europæiske aftaletalemodeller i den offentlige sektor

Udfordringerne for nordiske og europæiske aftaletalemodeller i den offentlige sektor Udfordringerne for nordiske og europæiske aftaletalemodeller i den offentlige sektor Mikkel Mailand Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) Sociologisk Institut, Københavns

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

Sammenligning af priser mellem lande

Sammenligning af priser mellem lande Dato: 21. maj 2013 Sag: MØK Sagsbehandler: /E SIB Sammenligning af priser mellem lande Produktivitetskommissionen har bedt Konkurrence- og orbrugerstyrelsen om en vurdering af, hvorvidt kvaliteten af en

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Tema: Uddannelse RAPPORT ARBEJDS MARKEDS. Dansk Arbejdsgiverforening

Tema: Uddannelse RAPPORT ARBEJDS MARKEDS. Dansk Arbejdsgiverforening Tema: Uddannelse ARBEJDS 20 04 MARKEDS RAPPORT Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 2004 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden

Læs mere

Nyhedsbrev. UK Update

Nyhedsbrev. UK Update Nyhedsbrev UK Update 29.03.2017 BREXIT: STORBRITANNIEN HAR I DAG BESTEMT SIG FOR ENDELIGT AT FORLADE EU 29.3.2017 Storbritannien har i dag den 29. marts 2017 bestemt sig for endeligt at forlade EU. Den

Læs mere

University of Copenhagen. Faglig organisering under forandring Jensen, Carsten Strøby. Published in: Tidsskrift for Arbejdsliv. Publication date: 2004

University of Copenhagen. Faglig organisering under forandring Jensen, Carsten Strøby. Published in: Tidsskrift for Arbejdsliv. Publication date: 2004 university of copenhagen University of Copenhagen Faglig organisering under forandring Jensen, Carsten Strøby Published in: Tidsskrift for Arbejdsliv Publication date: 2004 Document Version Også kaldet

Læs mere

Nordisk perfektion i en ustabil omverden

Nordisk perfektion i en ustabil omverden Nordisk perfektion i en ustabil omverden Oplæg om Krise, kunnskap og konkurrencekraft Den 28. August 2013, Oslo Bengt-Åke Lundvall Aalborg Universitet Min baggrund Professor i Økonomi ved Aalborg Universitet

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Samarbejde med nye briller

Samarbejde med nye briller Samarbejde med nye briller LO-skolen den 22. juni 2010 Anne Helbo Jespersen Indhold Arbejdsmiljøforståelser Udviklingen i arbejdsmiljøbegrebet Udviklingen i reguleringen af arbejdsmiljøet To både historiske

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO. Rapporteringer til ILO om konventioner

Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO. Rapporteringer til ILO om konventioner April 2017 Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO Rapporteringer til ILO om konventioner Vejledning sådan gør man Hvad er ILO, og hvorfor skal man rapportere? Den Internationale Arbejdsorganisation

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III)

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, LO Fag, job & vækst, Aalborg 16.09.2015 Arbejdets betydning som

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Slip kontrollen og håndter tilværelsen.

Slip kontrollen og håndter tilværelsen. Slip kontrollen og håndter tilværelsen. Artiklens formål er at præsentere et alternativ til det, jeg opfatter som kontroltænkning. Kontrol er her defineret som: evne og magt til at styre nogen eller noget

Læs mere

Longitudinale undersøgelser:

Longitudinale undersøgelser: Longitudinale undersøgelser: - tiden som variabel Lektor Sanne Lund Clement, Institut for Statskundskab, AAU E-mail: clement@dps.aau.dk Selskab for Surveyforskning, 2. marts 2017 A A L B O R G U N I V

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Mens der først de senere år for alvor har

Mens der først de senere år for alvor har Faglig organisering under forandring Komparative perspektiver på faglige organisationsgrader i Europa Carsten Strøby Jensen Fagbevægelsen i Europa har de senere år oplevet betydelig tilbagegang i medlemsskaren.

Læs mere

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen De nyetablerede vandforsyningsselskaber står overfor en række udfordringer. Et helt centralt spørgsmål er, hvordan medarbejdernes ansættelsesvilkår

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau 21. januar 2014 ARTIKEL Af David Elmer Flere ufaglærte arbejder på højt niveau Der er blevet markant færre ufaglærte i Danmark, men de er til gengæld blevet opkvalificeret i sådan en grad, at langt flere

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Udfordringer og muligheder for den nordiske model. Lisbeth Pedersen SFI og Nordmod2030

Udfordringer og muligheder for den nordiske model. Lisbeth Pedersen SFI og Nordmod2030 Udfordringer og muligheder for den nordiske model Lisbeth Pedersen SFI og Nordmod2030 el HVAD ER DEN DANSKE MODEL? Gallup undersøgelse: 37 pct: Det er en betegnelse for, at løn- og arbejdsvilkår udvikles

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Den Danske Model set udefra

Den Danske Model set udefra Den Danske Model set udefra Jesper Due Jørgen Steen Madsen Trine Pernille Larsen & Anna Ilsøe (red.) Den Danske Model set udefra Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Trine Pernille Larsen & Anna Ilsøe

Læs mere

Lokale forhandlinger i industrien - før, nu og i fremtiden

Lokale forhandlinger i industrien - før, nu og i fremtiden Lokale forhandlinger i industrien - før, nu og i fremtiden FAOS seminar d. 7. juni 2017, kl. 14-17 Københavns Universitet Program 14:00-15:30 Velkomst v. Steen E. Navrbjerg Det unikke ved lokale forhandlinger

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Udfordringer for den danske aftalemodel og flexicurity

Udfordringer for den danske aftalemodel og flexicurity Udfordringer for den danske aftalemodel og flexicurity Anna Ilsøe, Ph.d. og lektor FAOS, Københavns Universitet Den danske aftalemodel de fire kerneelementer (Due m.fl. 1993) 1. Et gennemorganiseret arbejdsmarked

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Carsten Greve Copenhagen Business School

MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Carsten Greve Copenhagen Business School MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Carsten Greve Copenhagen Business School Oversigt Markedsgørelse (her primært udlicitering) af den offentlige sektor En styringsmodel for markedsgørelse Faktorer

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde.

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde. Dansk resume Denne afhandling undersøger omfanget af det formelle og uformelle frivillige arbejde i Danmark. Begrebet frivilligt arbejde i denne afhandling omfatter således både formelle og uformelle aktiviteter,

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

Det nye lønsystem, der blev gennemført

Det nye lønsystem, der blev gennemført Ny Løn mellem individualisering og kollektiv aftaleret Jørgen Steen Madsen Hvad sker der med et centraliseret forhandlingssystem, når en væsentlig del af forhandlingskompetencen rykkes fra parterne på

Læs mere

Folkekirken under forandring

Folkekirken under forandring Folkekirken under forandring Af Louise Theilgaard Denne artikel omhandler bachelorprojektet med titlen Folkekirken under forandring- En analyse af udvalgte aktørers selvforståelse i en forandringsproces

Læs mere