CURSIV NR It-didaktisk design. Bente Meyer (red.) Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURSIV NR. 8 2011. It-didaktisk design. Bente Meyer (red.) Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet 2011"

Transkript

1 2 CURSIV NR It-didaktisk design Bente Meyer (red.) Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet 2011

2 2 CURSIV Skriftserie udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet. Hensigten med at udgive skriftserien CURSIV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), er at formidle instituttets forskning til forskere, undervisere, studerende, politikere og andre, der er interesserede i didaktik relateret til alle niveauer i uddannelsessystemet - fra førskole til videregående uddannelser og andre voksenuddannelser. CURSIV sætter fokus på curriculumforskning og didaktiske forskningsfelter som fx fagdidaktik, it-didaktisk design, didaktik relateret til miljø og sundhed samt didaktiske forhold vedr. vejledning. Alle artiklerne er referee bedømt. Skriftserien udkommer to gange pr. år. Redaktionsgruppe Mads Th. Haugsted, lektor, (ansvarshavende redaktør), Bente Meyer, lektor, Iben Nørgaard, sekretær, Lisa Gjedde, lektor og Leif Glud Holm, it-konsulent. Alle er ansat på Institut for uddannelse og pædagogik (DPU). Redaktion af dette nummer af Cursiv Lektor Bente Meyer, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Unversitet. Kontakt og adresse Iben Nørgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet Tuborgvej 164, 2400 København NV. Tlf.: , Grafik og layout: Leif Glud Holm Tekstpleje af dette nummer: Hanne Frederiksen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Tryk: One Way Tryk a/s - e-tryk.dk ISSN: Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne skriftserie eller dele heraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse er, uden skriftseriens- og forfatternes skriftlige samtykke, forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for anmeldelse. 2011, Cursiv, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) samt forfatterne. Omslagets forside er et oliemaleri af Mads Th. Haugsted med titlen: Portails nature, 2011.

3 1 It-didaktisk design Bente Meyer (red.) Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet 2011

4 2

5 3 Indhold Indledning...5 Bente Meyer Fremtidsrettede kompetencer og didaktisk design...13 Karin Tweddell Levinsen & Birgitte Holm Sørensen Innovationscirklen en model for brugerdreven innovation...35 Jeppe Bundsgaard & Thomas Illum Hansen Videoproduktioner som læringsressource i universitetsundervisning...59 Bidrag til en multimodal universitetsdidaktik Rikke Ørngreen, Mie Buhl, Karin Levinsen, Lars Birch Andreasen & Pernille Rattleff Har projekter et liv efter deadline?...83 Skoleudvikling fra projekt til forankring Thomas Duus Henriksen, Mie Buhl, Morten Misfeldt & Thorkild Hanghøj På vej mod en spildidaktik Om at undervise med og i brugen af spil Thorkild Hanghøj & Thomas Duus Henriksen Hvad skal der ske i skolen? Et bud på en prototypisk situationsorienteret curriculum-logik Jeppe Bundsgaard, Morten Misfeldt & Vibeke Hetmar Om forfatterne...143

6 4

7 5 Indledning Bente Meyer It er i dag til stede i enhver undervisers praksis dels som en væsentlig del af de lærendes hverdagsliv som underviseren må referere til og trække på, dels som et flerdimensionelt fænomen, der kan indgå i undervisningens tilrettelæggelse og udførelse på mange forskellige måder. It kan således i undervisningen optræde som et genstandsfelt, en kontekst, et læremiddel, et hjælpe- og kommunikationsredskab og meget mere. Tilrettelæggelsen af undervisningen må altså indrette sig på at tilstedeværelsen af it er et grundvilkår i undervisning og læring, og at dette kræver at underviseren kan udvikle og tilpasse sin praksis i relation til mediernes allestedsnærværelse. It-didaktisk design er temaet for dette nummer af Cursiv, som fokuserer på de digitale mediers rolle i undervisnings- og læreprocesser. It-didaktisk design er et relativt nyt begreb i den danske uddannelsesforskning, der bl.a. kan bruges til at undersøge, hvordan uddannelse, undervisning og læring med it kan tilrettelægges, udføres, og evalueres. Med begrebet it-didaktisk design sættes der dermed fokus på at skærpe eksempelvis underviserens, lederens og vejlederens praksis og refleksion over it som et fænomen i og et aspekt af undervisning og læring. Dette er ikke mindst væsentligt i et uddannelsesfelt, hvor de digitale medier i stigende grad er til stede, men hvor viden om de didaktiske og pædagogiske muligheder i og med medierne endnu er forholdsvist uudviklet. Mange uddannelsesinstitutioner har således afsat mange ressourcer til hardware og software, men der mangler stadig generelt viden om og erfaringer med den praktiske og faglige integration af medierne i undervisning og læring. Udover at være et nyt væsentligt begreb i den danske uddannelsesforskning er it-didaktisk design navnet på en kandidatuddannelse, som DPU 1 har udbudt

8 6 Bente Meyer siden Uddannelsen tager sit udgangspunkt i den digitalisering af hverdagslivet, herunder undervisning og læring, som er et vilkår for borgere i netværks- og videnssamfundet. Mere specifikt sigter uddannelsen på at udvikle og udforske underviseres (og andre pædagogiske aktørers) evne til og muligheder for at designe undervisning med brug af it. Med begrebet it-didaktisk design peges der på, at pædagogisk praksis bl.a. er en aktiv refleksions- og tilrettelæggelsesproces og at it ikke kun er et teknologisk fænomen, men også en social og kulturel aktør, som tager form og betydning efter det, der gøres med medierne. Med begrebet it-didaktisk design peges der derudover direkte på de muligheder for at iscenesætte undervisnings- og læringsprocesser, som medierne tilbyder og rammesætter. Et centralt princip for uddannelsen er derfor, at arbejdet med den didaktiske refleksion over mediernes muligheder (og umuligheder) foregår via konkrete eksperimenter med praksis, hvor teori og refleksion kontekstualiseres i specifikke undervisnings- og læringsscenarier. Dermed er uddannelsen i sig selv et eksperimentelt didaktisk felt, som har betydning for både uddannelse og forskning. Dette afspejles bl.a. i artiklerne, som for fleres vedkommende refererer til kandidatuddannelsens og andre af DPUs it-baserede undervisningsforløb og i forlængelse af dette diskuterer, hvordan it-didaktisk design kan bidrage til udvikling og innovation af undervisning og læring. Artiklerne er hovedsageligt skrevet af forskere fra forskningsprogrammet Medier og it i Læringsperspektiv, som introduceres via forfatterprofilerne i de enkelte artikler. Indhold og temaer It-didaktisk design er et begreb som er aktuelt i hele uddannelsesfeltet, fra grundskole til universitet, og derudover i relation til uformel læring for så vidt som denne inddrager refleksions- og tilrettelæggelsesprocesser af noget, der skal læres. Det brede udsyn på it i undervisning og læring afspejles i temanummerets artikler, som især fokuserer på grundskole- og universitetsdidaktikken, men også omhandler eksempelvis projektlogikker og skoleudvikling som mere overordnede problemstillinger i forhold til den pædagogiske brug af digitale medier. Artiklerne følger dermed op på en række temaer og udfordringer, som gennem de seneste år løbende er blevet formuleret i forbindelse med uddannelsernes inddragelse af digitale medier. Temaer og spørgsmål, som dette nummer af Cursiv direkte eller indirekte fremhæver, er således de samfundsmæssige udfordringer, som skolen står over for i relation til informations- og netværkssamfundet, skoleudviklings-, implementerings- og innovationsprocesser i og med it, samt betydningen af og udfordringerne i nye undervisningsformer, teknologier og læremidler. Innovation, forandring og udvikling af uddannelsesfeltets praksis og selvforståelser står

9 Indledning 7 dermed centralt i temanummeret, ligesom det gennemgående diskuteres, hvordan it og digitale medier kan forstås som fænomener, der interagerer med undervisning og læring. Spørgsmålet er bl.a., om og hvordan it kan bidrage til, at uddannelserne udvikles og kvalificeres, så de bliver tidssvarende og fremtidsrettede. De samfundsmæssige udfordringer: videns- og netværkssamfundet Skolens udfordringer i forhold til videns- og netværkssamfundets vilkår for bl.a. arbejde og læring er et centralt tema i diskussionen om it s rolle i undervisning og læring, som løbende fremhæves i artiklerne såvel som generelt i forskning og udviklingsarbejde, der involverer it-didaktiske problemstillinger. I artiklen Fremtidsrettede kompetencer og didaktisk design undersøger Birgitte Holm Sørensen og Karin Tweddell Levinsen Castells begreb om selvprogrammering som en fremtidsrettet kompetence i grundskolen og den rolle it kan spille heri. I den forbindelse diskuteres det især, hvordan børn og unges uformelle læringsstrategier kan spille en rolle for skolen i forhold til elevernes selvprogrammeringskompetencer. Disse selvprogrammeringskompetencer relateres bl.a. til OECDs nøglekompetencer og udfoldes i syv dimensioner, som kan undersøges konkret i det empiriske materiale, som er genereret i forbindelse med et toårigt forskningsprojekt i Gentofte Kommune (PIL-projektet). De syv dimensioner er digital dannelse, selvevaluering af læreproces, proaktivitet og procesmanagement af egen læreproces, uformelle strategier, læringskompetencer og progression, selvstyret udforskning samt kreativitet og innovation. Artiklen konkluderer, at der er en række it-didaktiske tilgange, som understøtter og udvikler elevernes fremtidsrettede kompetencer, herunder deres anvendelse af såkaldte uformelle bricoleur strategier, dvs. konstruktionslege og forhandlingsprocesser i forbindelse med uformelle aktiviteter på fx nettet. Inddragelsen af disse innovative og kreative praksisser i den formelle skoleaktivitet benævnes i artiklen formaliseret uformel læring og forbindes med selvstyret udforskning og opbygning af fremtidsrettede kompetencer. Et andet perspektiv på nytænkningen af skolens virksomhed set i lyset af informationssamfundets krav er Jeppe Bundsgaards, Morten Misfeldts og Vibeke Hetmars artikel Hvad skal der ske i skolen? Et bud på en prototypisk situationsorienteret curriculumlogik. I denne artikel diskuteres det vilkår, at skolen er organiseret i fag, og at disse fag i nogen grad er præget af videnskabsfagene i forhold til fx indhold og organisering af curriculum. Over for dette vilkår sætter artiklen skolens grundlæggende målsætning om, at eleverne skal kunne håndtere de udfordringer, de møder i livet uden for skolen, fx i forbindelse med arbejdsliv og med deltagelse i

10 8 Bente Meyer samfundet som borger og forbruger. Artiklen undersøger i forlængelse af dette, hvordan skolen kan indrette sig på samfundets vidensbehov, set gennem især to faglige perspektiver, danskfagets perspektiv og matematikfagets perspektiv, som udfoldes i relation til et analytisk begreb om prototypisk situationsorienteret curriculumlogik. Artiklen bruger dette begreb til at undersøge og diskutere, hvordan man kan udvælge, begrunde og afgrænse indholdsvalg med udgangspunkt i prototypiske situationer fra eksempelvis arbejds- og hverdagslivet. Eksemplerne fungerer som en inspiration til didaktisk design i fremtidens skole, hvor it står centralt. Artiklen tager udgangspunkt i en model, hvor skolens undervisning sættes i relation til fire domæner i samfundsorganiseringen, dvs. videnskabsdomænet, produktionsdomænet, samfundsdomænet og hverdagsdomænet. Artiklen giver en række eksempler på mulige situationsorienterede og scenariebaserede undervisningsforløb i grundskolen, og på hvilken rolle it kan spille i disse undervisningsforløb. Nye undervisningsformer, teknologier og læremidler It er et flerdimensionelt og flydende fænomen i udvikling, som løbende påvirker og forandrer de læremidler og undervisningsformer, som anvendes i uddannelserne. Læremidler bliver i stigende grad it-baserede, fx når der anvendes Smartboards, mobiltelefoner eller spil i undervisningen, hvor læremidlet både kan være udviklet med et bestemt fagligt formål for øje eller defineres som læremiddel i og med, at det inddrages i undervisningen. Spil er eksempelvis et læremiddel, der i stigende grad er opmærksomhed omkring i forhold til udvikling og anvendelse af digitale læremidler i skolen, hvor spil både kan være egentlige læringsspil, produceret til undervisning og læring, og kommercielle spil, som undervisere eller lærende inddrager i undervisningen med et fagligt formål. Mulighederne for at anvende digitalt baseret undervisningsmateriale er således steget kraftigt i og med medieudbuddet og -udviklingen, og det skaber nye udfordringer for underviseren, der i stigende grad skal kunne didaktisere, dvs. begrunde, tilrettelægge og udføre undervisning, med anvendelse af forskellige former for digitale materialer. Det, der kendetegner de nye læremidler og platforme, som anvendes i undervisningen og som ofte udfordrer underviseren er bl.a., at de skaber mulighed for større inddragelse af de lærende, fx i den produktion af udtryk og fagligt indhold, der finder sted, når læremidlet anvendes eller skabes. Især web 2.0-teknologierne, dvs. fx blogs, wikier og podcast giver brugerne mulighed for at deltage aktivt i produktionen af viden og fagligt indhold, men dette sker selvfølgelig ikke automatisk som et iboende aspekt af bestemte teknologier eller platforme, men netop

11 Indledning 9 som en konsekvens af den didaktiske proces, dvs. tilrettelæggelsen og udførelsen af undervisningen med digitale medier. Flere artikler i temanummeret diskuterer derfor, hvordan netop brugerinddragelsen og brugernes produktioner kan indtænkes i den didaktiske proces, og hvad dette betyder for undervisning og læring. I Innovationscirklen en model for brugerdreven innovation tager Jeppe Bundsgaard og Thomas Illum Hansen fat på diskussionen om brugerens rolle i udvikling, anvendelse og evaluering af digitale læremidler. Spørgsmålet er, hvordan viden om forskellige processer i undervisningen kan føre til udvikling af nye læremidler med inddragelse af brugere som fx lærere. Artiklen introducerer i den forbindelse en model til håndtering af de processer, som indgår i udvikling af digitale læremidler med inddragelse af brugere, kaldet Innovationscirklen. Innovationscirklen beskrives som en model for brugerdreven innovation, der tænker innovation som en lineær, iterativ proces, hvor brugere kan inddrages på forskellige måder i flere faser af processen. Det empiriske grundlag for artiklen er projektet Brugerdreven Innovation af Digitale Læremidler (BIDL), hvor den aktuelle brug af læremidler på seks folkeskoler i Odense og Fredericia kommuner er blevet undersøgt via feltstudier i klasserne. Målet for projektet har bl.a. været at udvikle prototyper til nye læremidler, fx Tematavlen, et læremiddel til understøttelse af interaktive foredrag (her til historieundervisningen), hvor foredragsholderen inddrager tilhørerne og dermed bryder med den klassiske foredragsform. Artiklen giver konkrete bud på, hvordan bestemte processer og udfordringer i undervisningen kan danne grundlag for udvikling af digitale læremidler. Også i universitetsdidaktikken har der i de senere år været stigende fokus på, hvordan de digitale medier kan understøtte de studerendes læring, bl.a. ved at inddrage videoproduktioner og podcasts i undervisningen. Anvendelse af multimediale læremidler, fx videooptagelser af undervisningen og de studerendes egne videoproduktioner, giver i den forbindelse mange muligheder for didaktisk innovation, både i forhold til universiteternes klassiske undervisningsformer, fx forelæsningsformen, og mere eksperimentelle former, som fx observation af vejledning eller gruppearbejde, hvor de studerendes egne videoproduktioner inddrages. Dette er bl.a. temaet for Rikke Ørngreens, Mie Buhls, Karin Levinsens, Lars Birch Andreasens og Pernille Rattleffs artikel Videoproduktioner som læringsressource i universitetsundervisningen et bidrag til en multimodal universitetsdidaktik, hvor netop de forskellige måder, videoproduktioner kan anvendes på i universitetsundervisningen, er et centralt omdrejningspunkt. Artiklen udfolder, på baggrund af konkrete eksempler og et grundigt indblik i forskning på feltet, hvordan videoproduktioner konkret har været inddraget i en række undervis-

12 10 Bente Meyer ningssituationer og uddannelser på universitetsniveau, og hvordan undervisere og studerende har reflekteret over de muligheder, der ligger i at bruge video i undervisningen. Er videoproduktioner fx en akademisk genre og hvordan kan videoproduktioner overhovedet forstås som fænomener der er med til at konstruere viden på universitetsniveau? Artiklen foreslår på baggrund af de empiriske eksempler og analyser, hvordan forskere, undervisere og studerende i fremtiden kan arbejde med videoproduktioner, og hvilke muligheder og udfordringer dette giver for universitetsdidaktikken. Et andet perspektiv på universitetsdidaktikken gives af Thorkild Hanghøj og Thomas Duus Henriksen, der på baggrund af bl.a. undervisning på DPUs master- og kandidatuddannelser via to cases giver eksempler på og diskuterer hvordan man kan anvende spil i universitetsundervisningen. Spil er en stort set uudforsket genre i universitetsundervisningen og er bl.a. karakteriseret ved, at de både kan anvendes som et indhold og en metode i undervisningen. Case 1 beskriver således, hvordan man kan undervise med spil i et bestemt indhold og samtidig have fokus på spillet som metode, case 2 beskriver derimod, hvordan man kan undervise om brugen af spil, hvor de studerende selv skal udvikle spilbaserede undervisningsforløb. Tilsammen illustrerer de to cases bl.a., hvordan det i udviklingen af en spildidaktik bliver nødvendigt at forlade mere gængse opfattelser af spil som statiske tekster eller som instrumentelle metoder til at formidle fagligt stof, for i stedet at anvende spil som scenariebaserede læringsressourcer, der kan bidrage med nye faglige perspektiver gennem afprøvning af flere mulige udfald. Endelig peger artiklen på vigtigheden af at kunne foretage begrundede valg af forskellige tilgange til at anvende spil i undervisningen, dvs. på underviserens didaktiske tilgang, spillets didaktiske design og de lærendes spilforståelser. I disse begrundede valg må der også og ikke mindst tages hensyn til barrierer og muligheder i den eksisterende uddannelseskultur, eftersom spil netop er en relativt ny genre i det it-didaktiske felt. Skoleudvikling, implementering og innovation Selv om it og digitale medier konstant sættes på dagsordenen i forhold til didaktisk udvikling i videns- og informationssamfundet, er der stadigvæk en række udfordringer i forhold til at få brugerne (undervisere, elever, studerende osv.) til rent faktisk at anvende medierne, så det giver mening i forhold til skoleudvikling og didaktisk innovation. Her bevæger forskningen og praksis sig i en række spændingsfelter med store udfordringer, som bl.a. kan tackles via mere forskningsbaseret viden og udvikling.

13 Indledning 11 En af de centrale udfordringer for implementering af de mange lokale og politiske strategier for distribution og pædagogisk anvendelse af it kan være den måde, udvikling og innovation er organiseret på og de måder strategier og initiativer evalueres og videreføres på. Denne problemstilling diskuteres i artiklen Har projekter et liv efter deadline? Skoleudvikling fra projekt til forankring, hvor Thomas Duus Henriksen, Mie Buhl, Morten Misfeldt og Thorkild Hanghøj diskuterer, hvordan projektformens indbyggede midlertidighed byder på en række udfordringer i forhold til det at implementere og forankre nye it-baserede praksisformer. Det empiriske grundlag for artiklens diskussioner er et nyligt afsluttet skoleudviklingsprojekt, dvs. Undervisningsministeriets satsning på it-støttede undervisningsformer, udmøntet i 27 forsøgsprojekter under projekt Skoleudvikling. Artiklens forfattere har evalueret og lavet følgeforskning på disse forsøgsprojekter i perioden og lægger i artiklen et kritisk blik på, hvordan projekter formår at skabe resultater, som ikke blot får betydning inden for projektets levetid, men som også formår at bevæge sig ud over deres organisatoriske og tidslige begrænsninger og dermed ændre den praksis, som det er tilsigtet. Udfordringerne i dette felt er bl.a. det umiddelbart paradoksale i at anvende tidsbegrænsede projekter som drivkraft for permanent forankring i nye praksisser, men også mangfoldigheden i de målsætninger der formuleres i projekterne, hvoraf nogle er konkrete og målbare og andre er mere almene og peger ud over det konkrete projekt. Artiklen giver, i et forandringsledelsesperspektiv, en række bud på, hvordan skoleudvikling kan kvalificeres og forankres, herunder igennem projekter. Med de teoretiske, analytiske og ikke mindst empiriske perspektiver på udfordringerne i it-didaktisk design, som dette temanummer af Cursiv præsenterer, håber vi at kunne bidrage til at undervisere, ledere, studerende, politikere og mange andre får adgang til viden, der kan kvalificere og udvikle praksis på alle uddannelsesniveauer. Note 1 Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

14 12

15 13 Fremtidsrettede kompetencer og didaktisk design Karin Tweddell Levinsen & Birgitte Holm Sørensen Forskningsprojekter, der udforsker sociale praktikker over tid, foregår i en kontekst af samfundsmæssige forandringer, hvor nye forskningsspørgsmål nødvendigvis dukker op gennem projektets forløb. I nærværende studie, der udforsker relationen mellem faglig læring og it i folkeskolen, kom der fx interaktive tavler, web 2.0 ressourcer og mobiltelefoner til. Sammenfaldende hermed blev der observeret nye handlemønstre, som gav anledning til at studere relationen mellem netværksamfundets kompetencer, uformelle læringsstrategier og it i en formaliseret skolepraksis over tid. Vi finder at aspekter, der specielt er knyttet til it multimodalitet, intuitive brugerflader og umiddelbar feedback - inviterer brugerne til at benytte uformelle læringsstrategier. Medtænkt i didaktisk design åbnes herved en arena, hvor uformelle læringsstrategier får plads i den formaliserede kontekst, og hvor disse kombinationer af didaktisk design og it støtter både faglighed og opbygning af netværkssamfundets kompetencer. Introduktion Denne artikel præsenterer resultater fra et kvalitativt forskningsprojekt Projekt IT Læring (PIL) der omfattede folkeskoler i Gentofte Kommune (fra 2006 til 2008). Formålet var at identificere og udforske relationerne mellem faglig læring og hhv. læringsmål og læseplan, forskellige implementeringer af it i den pædagogiske hverdagspraksis og forskellige didaktiske design (Levinsen & Sørensen 2008). I løbet af projektet blev interaktive tavler gradvis taget i brug, og eleverne introducerede web 2.0 ressourcer og mobiltelefoner i skolens praksis ved simpelthen

16 14 Karin Tweddell Levinsen & Birgitte Holm Sørensen at benytte dem. Gradvis blev relationen mellem uformelle og formelle tilgange til it synlig som et tema. Eleverne fremstod på nogle punkter meget it-kompetente, hvilket udfordrede de traditionelle lærer-elev-relationer på flere måder. Vi observerede fx, at når web 2.0 ressourcer blev inddraget i skolens didaktiske rammer, producerede nogle klasser trivialiteter baseret på copy-paste, mens andre klasser overskred rammerne for de definerede faglige læringsmål ved at arbejde med fagligt indhold, der knyttede sig til læseplanerne for højere klassetrin. Dette affødte en række spørgsmål: Spiller it en rolle i forhold til de observerede forandringer, når web 2.0 og ind i mellem mobiltelefoner benyttes i klasserummet? Hvis svaret er ja, hvilken rolle er der da tale om? Hvad kan vi lære heraf? Har elevernes uformelle tilgange kvaliteter, der kan være nyttige, når skolen skal tilpasse sig netværkssamfundet og den stadige digitalisering? Som en konsekvens af de nye fænomener voksede et nyt forskningtema frem, hvortil vi måtte formulere nye forskningsspørgsmål samt identificere empiriske opmærksomhedsfelter og analytiske kategorier. Således blev det nødvendigt at formulere en forståelse af samfundets forandring fra industri- til netværkssamfund og inddrage begreber som nøglekompetencer. I begyndelsen så vi dette som en relativ ukompliceret tilpasning af projektet, men det viste sig at være mere komplekst. Derfor præsenteres i næste afsnit en diskussion af overgangen fra industri- til netværkssamfund og dertil knyttede centrale begreber. Formålet er at sætte fokus på Castells (2000) begreb om selvprogrammering som en fremtidsrettet kompetence og herunder undersøge it s rolle. Dernæst sættes i afsnit 3 fokus på begrebet nøglekompetencer. Afsnit 4 præsenterer forskningskonteksten og de anvendte metoder. I afsnit 5 introduceres begrebet fremtidsrettet kompetence, der udfoldes i syv dimensioner, og efterfølgende foretages en opsamlende diskussion i afsnit 6. Fra industri- til netværkssamfund Industrisamfundets produktionsmåde erstattes gradvis af nye produktionsmåder, hvor virksomheder producerer og forarbejder viden og tilbyder videnbaserede serviceydelser som varer. Samtidig har den globale digitalisering muliggjort, at produktionsenhederne er blevet ad hoc, åbne og transparente projektorganiseringer. Ifølge Qvortrup (1998) er udfordringen for både individer og organisationer at kunne reducere hyperkompleksiteten. Relationen mellem globalisering, ad hoc-netværksorganiseringer og digitalisering udforskes videre af Manuel Castells i The Information Age (2000). I industriens æra blev it ifølge Castells opfattet som redskaber i produktionen, der med fastnettet kunne beskrives ud fra definerede lokationer og funktioner. I netværkssamfundet er it derimod trådløs, usynlig og allestedsnærværende.

17 Fremtidsrettede kompetencer og didaktisk design 15 Med mobile og trådløse teknologier, multimodale digitale medier og web 2.0 socialt software kan it bogstavelig opløse eller gennemtrænge fysiske strukturer og tilbyde virtuelle omgivelser, som vi enten kan vælge at deltage i, eller som vi bliver påtvunget. I denne proces er den menneskelige interaktion med it udvidet fra velafgrænset betjening af redskaber til at udgøre komplekse handlemønstre, hvor brugeren er deltager, producent, modtager og samarbejdspartner. Digitalisering er blevet en usynlig, men i høj grad konstituerende dimension i verden, og it må forstås som vævet ind i de sociale strukturer og i kulturen (Ibid., s. 9). It s gennemtrængning i alle aspekter af hverdagslivet har radikalt forandret it s rolle og placering i samfundet fra at gribe ind i afgrænsede livsområder til gennemgribende at influere måden, vi lever på, og opfatter verden og vore relationer på. Forandringerne har desuden udfordret grundlæggende epistemologiske og ontologiske positioner. I industriæraen blev grundbetingelserne opfattet og behandlet som ontologisk stabile og forudsigelige, mens man forestillede sig, at det var muligt at opnå sand viden. I netværksamfundet opfattes grundvilkåret som fluiditet, dvs. ustabilitet og uforudsigelighed, mens viden konstant (re)konstrueres og (gen)forhandles. Netværksamfundets flydende natur betyder, at produktionsmåden er afhængig af individets evne til at navigere i en flydende kontekst. I modsætning til Qvortrup, der fokuserer på systemers (individer og organisationer) reaktioner på hyperkomplekse omgivelser, og hvordan systemer reducerer kompleksiteten, fokuserer Castells på individers og organisationers evne til at tænke og agere proaktivt og innovativt for fremadrettet at kunne navigere og handle i en kompleks og flydende kontekst (Castells 2000). I forhold til den globale økonomis udfordringer opdeler Castells medarbejdere (labours) i to hovedtyper: De selvprogrammerende og de generiske. De selvprogrammerende tager netværksamfundets udfordringer op og besidder evnen til livslang læring. De reducerer hyperkompleksiteten gennem fremtidsrettet handling og selvinitieret læring. De møder nye udfordringer på uformelle og innovative måder, oplærer sig selv individuelt eller i samarbejde med andre og tilpasser sig nye opgaver og processer i takt med nye udfordringer. De generiske håndterer udfordringerne reaktivt og søger instruktion, fx i form af tilrettelagte kurser, for at lære nyt. Castells argumenterer for, at samfund for at fastholde konkurrencedygtighed i et globalt økonomiperspektiv må satse stærkt på at uddanne individer til en selvprogrammerende frem for en generisk tilgang. I søgningen efter tilgange til at forstå de nye handlemønstre, der blev observeret i PIL, så vi selvprogrammering som et hensigtsmæssigt teoretisk redskab.

18 16 Karin Tweddell Levinsen & Birgitte Holm Sørensen Nøglekompetencer Castells teori har haft indflydelse på de internationale definitioner af begrebet nøglekompetencer, som benyttes som retningslinjer for regeringers uddannelsesmæssige beslutninger (OECD 2001; Martin 2005; Rychen & Salganik 2003; G8 2006), fx skriver EU-kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur (citeret fra Martin 2005): the fact that the world is e-permeated means that those who can understand and comfortably use e-facilities are significantly advantaged, in terms of educational success, employment prospects and other aspects of life Fra udviklede OECD projektet Definition and Selection of Competences en liste over nøglekompetencer (DeSeCo 2002). DeSeCo nøglekompetencerne kan opdeles i generelle kompetencer omfattende alfabetisme, social-, kommunikations-, demokrati-, miljø-, kultur-, sundheds- og kropskompetence og kompetencer, der relaterer til den selvprogrammerende aktør og omfatter lærings- (at lære at lære), selvledelses- samt kreativitets- og innovationskompetence. Disse selvprogrammeringskompetencer udgør et skridt på vejen mod at konkretisere PIL s nye forskningstema, selvom de ikke specielt relaterer til it. Relationen mellem nøglekompetencer og it kan etableres i studier af de såkaldte New Learners eller Power Users, der tilhører de generationer, der er født ind i den digitale tidsalder, hvor trådløse, mobile og allestedsnærværende digitalisering er hverdagsfænomener. Det er alment anerkendt, at New Learners udviser kompetencer, der overskrider de basale digitale færdigheder i apparatbetjening, og at de er mere avancerede i deres omgang med digitale ressourcer uden for end i skolen. De udviser et højt niveau af it-relaterede kompetencer, når det gælder såvel betjening, kommunikation og sociale aktiviteter i de digitale miljøer de færdes i (Drotner 2001; Livingstone & Bowill 2001; Sørensen, Jessen & Olesen 2002; SAFT 2004; Stald 2009). Nyere forskning har vist, at børn og unges uformelle legeprægede tilgang til at lære sig selvprogrammeringsnøglekompetencer er en udfordring for skolen (Sørensen et al. 2004, Malyn-Smith 2004), idet skolen er baseret på formelle lærings- og undervisningstilgange, der kun i ringe grad rummer plads for uformelle tilgange. Ud fra en børnekulturforskningstilgang er den uformelle læring karakteriseret ved, at læring er et middel til at lege, spille og lign. Fx når børn spiller onlinespil med børn i andre lande, så er engelsk et middel for at kunne spille, mens engelsk er målet for aktiviteterne i skolen. Forskning i New Learners handlemønstre og strategier i et læringsperspektiv er begrænset.

19 Fremtidsrettede kompetencer og didaktisk design 17 Observationerne fra PIL og forskning i børn og unges uformelle læringsstrategier i forhold til it indikerer, at uformelle læringsstrategier og it kunne tænkes at spille en rolle for skolen i et netværksamfundsperspektiv og i opbygningen af elevernes selvprogrammeringsnøglekompetencer. For at indsamle data, der kunne bidrage til at besvare udfordringer og spørgsmål, blev det vigtigt at formulere opmærksomhedsfelter, der kunne guide forskeropmærksomheden mod relevante observationer. DeSeCo styrer opmærksomheden mod tre kompetencer: Læring (lære at lære), selvledelse samt kreativitet og innovation. New Learners aktiviteter (Dede 2005) styrer opmærksomheden mod observerbare handlinger relateret til it: Multitasking, dvs. at beherske en flydende orientering i multiple medier og virtuelle simulationer; læringsstategier, der kombinerer distribueret, tavs- og situeret erfaring med individuel og distribueret viden, evnen til at balancere mellem eksperimenterende læring og kollektiv refleksion; og multimodalitet, der giver mulighed for at udtrykke sig gennem ikke-lineære udtryksformer og associerende net af repræsentationer. Som nævnt argumenterer Castells for, at samfundet bør allokere ressourcer til at uddanne selvprogrammerende individer. Men vi mangler forskning og viden om, hvad det vil sige i praksis at uddanne og lære at blive en selvinitierende livslang lærende eller et selvprogrammerende individ. Vi mangler forskning, der retter sig mod en fænomenologisk beskrivelse af, hvordan man tilegner sig selvprogrammeringsnøglekompetence. Vi mangler også viden om, hvilken rolle teknologien spiller i disse processer. Ud fra disse perspektiver tilbød de fremvoksende handlemønstre og inddragelsen af it, som vi observerede i PIL, en mulighed for at udforske disse temaer. Forskningskontekst og metoder Som nævnt i indledningen var formålet med det nye forskningstema at sætte fokus på Castells (2000) begreb om selvprogrammering som en fremtidsrettet kompetence og herunder undersøge it s rolle. Begrebet fremtidsrettet kompetence udfoldes nedenfor i afsnit 5. Forskningspørgsmålene til PIL s nye forskningstema blev formuleret til: Forekommer der eksempler på konstruktion af Fremtidsrettet Kompetence? Hvis ja, hvilke dimensioner af fremtidsrettet kompetence kan da dokumenteres? Spiller it en rolle i konstruktion af Fremtidsrettet Kompetence?? Hvis ja, hvilken rolle spiller it da i kompetencekonstruktion, og hvordan udøves den?

20 18 Karin Tweddell Levinsen & Birgitte Holm Sørensen Projektet blev udført fra 2005 til 2007 i Gentofte Kommune, hvor folkeskolerne via SKUB-projektet søges tilpasset til at imødekomme det 21. århundredes krav til skolen. Skolerne er ombygget til åben plan-arkitektur for at inspirere til nuanceret brug af rum, og skolerne har indført fleksible tidsskemaer, der tillader tværfaglige aktiviteter over længere tid og på tværs af klassetrin. Samtidig har man indtænkt digital infrastruktur, hardware og software, så ressourcerne er tilgængelige for eleverne, når der er behov for det i hverdagen. (Levinsen og Sørensen 2008; Sørensen, Audon & Levinsen 2010). PIL var et kombineret forsknings- og udviklingsprojekt, der involverede folkeskoler i Gentofte. Projektet blev gennemført som et aktionsforskningsorienteret projekt, hvor underviserne formulerede model-projekter for, hvordan de ønskede at eksperimentere med it-didaktiske design. It-didaktisk design som begreb omfatter den pædagogiske tilrettelæggelse og organisering af undervisning og stilladsering af læring, scenariebeskrivelser af den forventede interaktion samt løbende modifikation af det forventede i mødet med den fremvoksende konkrete praksis. Didaktiske design kan derfor alene forstås og udvikles gennem udøvet praksis (Andreasen, Meyer & Rattleff 2008, s. 11) Gennem projektet delte undervisere og forskere løbende viden og diskuterede den konkrete praksis for at forfine og modificere model-projekterne til at blive bæredygtig pædagogisk praksis. Dataindsamlingen kombinerede antropologiske metoder som tilstedeværende og deltagende klasserumsobservation, formelle og uformelle interviews, samtaler samt fokusgruppeinterviews. Da hovedfokus i projektet var rette mod it s læringspotentiale i forhold til specifikke skolefag, blev klasserne fulgt i dansk, fremmesprog, matematik samt natur/teknik. Afhængig af designet af et givet model-projekt, fulgte observatørerne både fag og tværfaglige aktiviteter. Besøgene varede fra 1 til 4 timer, og hver klasse blev besøgt 1 til 4 gange med i alt 38 besøg. Brugen af digitale ressourcer varierede fra lærerstyrede aktiviteter i computerrum, over elev-centrerede projektarbejder til elevers selvinitierede og ad hoc-brug af tilgængelige it-ressourcer. For yderligere beskrivelse af det empiriske grundlag for undersøgelsen se Levinsen & Sørensen Fremtidsrettet Kompetence I det følgende udfoldes begrebet selvprogrammeringskompetencer i et rammeværk, der er blevet til i et samspil mellem vore observationer og udvalgte teoretiske tilgange. DeSeCo s nøglekompetencer og beskrivelsen af New Learners adfærd leverer aspekter for at kunne indkredse selvprogrammerende nøglekompetencer, men disse er ikke tilstrækkelige for at indfange handlingsdimensionen. Derfor foreslås begrebet Fremtidsrettet Kompetence som midlertidig stabilisering

CURSIV NR. 8 2011. It-didaktisk design. Bente Meyer (red.) Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet 2011

CURSIV NR. 8 2011. It-didaktisk design. Bente Meyer (red.) Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet 2011 2 CURSIV NR. 8 2011 It-didaktisk design Bente Meyer (red.) Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet 2011 1 It-didaktisk design Bente Meyer (red.) Institut for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet

foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet 5. Resultat Elevernes egenproduktion med it kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater når lærerne udarbejder

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet, CPH Rasmus Ullerup 10.kl. UngdomsCenter, Vejle AGENDA Introduktion til projektet Didaktisk rammedesign

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM

Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM Didaktikkens forandring og nye elevroller Eksempler

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Faghæfte 48 It- og mediekompetencer i folkeskolen. Karin Levinsen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Faghæfte 48 It- og mediekompetencer i folkeskolen. Karin Levinsen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet It- og mediekompetencer i folkeskolen Karin Levinsen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet It- og mediekompetencer i folkeskolen Jakob Fuglsang Politiken d. 21 april

Læs mere

Workshop: IT- fagdidaktik Marie Falkesgaard Slot, lektor, ph.d. Læremiddel.dk. Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler

Workshop: IT- fagdidaktik Marie Falkesgaard Slot, lektor, ph.d. Læremiddel.dk. Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler Workshop: IT- fagdidaktik Marie Falkesgaard Slot, lektor, ph.d. Læremiddel.dk http://laeremiddel.dk/ Anslag Digitale teknologier giver mulighed for forandring (transformation) af undervisning og læring,

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013

Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013 Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013 Hvad ansporede mig til at skrive en faglig artikel om selvprogrammerende læring og implementering af ny læse/skriveteknologi? Det virker på mig som om,

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater

6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater 6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater Når lærerne udarbejder didaktiske rammer hvor eleverne arbejder selvstændigt i inden for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Didaktikkens forandring Nye udfordringer for dansklæreren Multimodalitet

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

DIKU-Konference om digital læring 2. oktober Hvilke digitale værktøjer og teknologier virker?

DIKU-Konference om digital læring 2. oktober Hvilke digitale værktøjer og teknologier virker? DIKU-Konference om digital læring 2. oktober 2014 Hvilke digitale værktøjer og teknologier virker? Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Videolæring i et forskningsperspektiv. Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne?

Videolæring i et forskningsperspektiv. Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne? Videolæring i et forskningsperspektiv Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne? Karin Levinsen DPU - Aarhus Universitet Hvad vi skal vide noget om Videolæring i et for at kunne forskningsperspektiv sige

Læs mere

INTRO TIL RAPPORT. DPU s rapport om PIL projektet i Gentofte Kommune En kort gennemgang

INTRO TIL RAPPORT. DPU s rapport om PIL projektet i Gentofte Kommune En kort gennemgang INTRO TIL RAPPORT DPU OG PIL RAPPORT OM IT-LÆRING 2008 DPU s rapport om PIL projektet i Gentofte Kommune En kort gennemgang Karin Tweddell Levinsen og Birgitte Holm Sørensen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

It i skolen. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Univeristy College Syddanmark, 12. maj 2011

It i skolen. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Univeristy College Syddanmark, 12. maj 2011 It i skolen Mere it i skolen. Men hvorfor og hvordan? Oplægget sætter spot på it som en del af skolens hverdag som en udfordring og som et potentiale og kaster et blik dels på de it-baserede læremidler

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Kompetencemål for Fysik/kemi

Kompetencemål for Fysik/kemi Kompetencemål for Fysik/kemi Undervisningsfaget fysik/kemi relaterer det faglige og fagdidaktiske stof til elevernes læring i skolefaget, herunder udviklingen af elevernes naturfaglige kompetencer og deres

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Laboratoriearbejde i fysikundervisningen på stx

Laboratoriearbejde i fysikundervisningen på stx 83 Ph.d. afhandlinger Laboratoriearbejde i fysikundervisningen på stx Lærke Bang Jacobsen, forsvaret i efteråret 2010 ved IMFUFA, NSM, Roskilde Universitet, lbj@boag.nu Laboratoriearbejde i fysikundervisningen

Læs mere

Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium. 10/09/14 Side 1

Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium. 10/09/14 Side 1 Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium Side 1 Program 10.00-10.15: Velkomst 10.15-10.45: Digital dannelse hvorfor og hvordan? v. fagkonsulent Sune Weile 10.45-11.30: Digitalt

Læs mere

Hvad er læringsplatforme?

Hvad er læringsplatforme? Læringsplatform og didaktik en introduktion Jens Jørgen Hansen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet Denne artikel vil introducere didaktiske begreber til refleksion omkring læringsplatforme

Læs mere

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program Teoretiske og praktiske vinkler på elev til elev læring, som kunne være afsendt for nogle overordnede tanker ift. jeres kommende aktionslæringsforløb. Didaktik Samarbejdsformer Elev

Læs mere

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Læreprocesser og robotsystemer Design af læreprocesser med robotter som medier og børn som med-designere Lektor, ph.d., Gunver Majgaard Mærsk Mc-Kinney

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse. (forsøg)

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse. (forsøg) Læseplan for valgfaget teknologiforståelse (forsøg) Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.- 9. klassetrin 4 Design 4 Programmering 5 Indledning Valgfaget teknologiforståelse er etårigt og kan vælges i

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Digital produktion - leg og læring på begyndertrinnet

Digital produktion - leg og læring på begyndertrinnet Digital produktion - leg og læring på begyndertrinnet Vejle den 19.11.2012 Birgitte Holm Sørensen Forskningslab: IT og Læringsdesign (ILD) Aalborg Universitet København Mastermodul IKT og læring i folkeskolen

Læs mere

Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis. Konference om digital dannelse i tysk Mette Hermann

Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis. Konference om digital dannelse i tysk Mette Hermann Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis Konference om digital dannelse i tysk 29.1.2016 INDHOLD Del I: It anno 2016 Ny læremiddelkultur Nye didaktiske tilgange Ny skriftlig eksamensopgave Del

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole Velkommen til!! 1) Præsentation af læringsudbytte Tjek ind + Padlet 2) Evaluering af 1. modul 3) Indhold på modul 2 og 3 + Netværk 4) Fra videnshaver til læringsagent de første skridt Hvad er en agent

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Underviseren som didaktisk designer

Underviseren som didaktisk designer Underviseren som didaktisk designer Læremiddel.dk konference 17/11 2015 Underviseren som didaktisk designer med digitale teknologier Ved Nina Bonderup Dohn, lektor, ph.d. Institut for Design og Kommunikation

Læs mere

Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne.

Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne. Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne. Hvor brugerdrevet innovation er forholdsvis nyt begreb for erhvervsskolerne, så er det noget danske virksomheder har benyttet sig af gennem længere tid. Et godt

Læs mere

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler 2017 Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler Børne- og Kulturforvaltningen 16-05-2017 Indhold Indhold...1 Tillæg til handleplan for Rødovre Kommunes Pædagogiske Læringscentre...2

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere

#ICILSDK Del venligst ikke resultater før kl. 10! Diskuter på it-didaktik.dk/icils/

#ICILSDK Del venligst ikke resultater før kl. 10! Diskuter på it-didaktik.dk/icils/ #ICILSDK Del venligst ikke resultater før kl. 10! Diskuter på it-didaktik.dk/icils/ DPU Aarhus Universitet 20. november 2014 ICILS 2013 Hovedresultater Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard National forskningskoordinator

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION

Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION Læringsudbytte Den studerende skal opnå professionsrettede kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier og it og tilegne sig

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Kreativ digital matematik II efteruddannelse, klare mål og faglig udvikling i kreativt samspil

Kreativ digital matematik II efteruddannelse, klare mål og faglig udvikling i kreativt samspil Kreativ digital matematik II efteruddannelse, klare mål og faglig udvikling i kreativt samspil Udgangspunkt: Kreativ digital matematik I skoleåret 2012 0g 2013 har en større gruppe indskolingslærere i

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Ramme for en professionsrettet diplomdidaktik

Ramme for en professionsrettet diplomdidaktik Ramme for en professionsrettet diplomdidaktik Dannelsesidealer, kompetencekrav og læringsmål Diplomdidaktikken udvikles ud fra dannelsesidealer for og kompetencekrav til velfærdsorganisationernes professionelle

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere