Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater"

Transkript

1 Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

2 1. Resumé og konklusioner Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater Undersøgelsens resultater Datagrundlaget Ejendomsformidling Sælgerrådgivning Køberrådgivning Bilag

3 3

4 1. RESUMÉ OG KONKLUSIONER Køb og salg af ejerbolig er en af de mest vidtrækkende økonomiske dispositioner for private husholdninger. Det er endvidere ret få gange, at private i deres levetid handler ejerbolig. Det er derfor almindeligt, at private i forbindelse med køb og salg af ejerbolig køber rådgivningsydelser fra professionelle ejendomsmæglere og advokater. Disse ydelser omfatter ejendomsformidling (herunder markedsføring af boligen), sælgerrådgivning og køberrådgivning (herunder berigtigelse af handlen, skødeskrivning ). Konkurrencestyrelsen har ved flere lejligheder undersøgt konkurrenceforholdene på markederne for rådgivningsydelser ved bolighandel. Den seneste undersøgelse vedrørte forholdene i 2002 og blev offentliggjort i Konkurrenceredegørelse Denne undersøgelse konkluderede, at på området for ejendomsformidling fungerede konkurrencen dårligt. Undersøgelsen viste således, at ejendomsformidlingsområdet var domineret af ensartede ydelseskoncepter og salærsystemer, som blev anvendt af ca. 90 pct. af ejendomsmæglerne. Herudover viste undersøgelsen, at advokater kun i ringe grad var repræsenteret på markedet. Undersøgelsen viste endvidere, at i perioden fra 1995 til 2002 var det normale salær til en ejendomsmægler steget ca. 100 pct. i Storkøbenhavn og godt 50 pct. i provinsen. Forbrugerprisindekset var i samme periode steget 17 pct. På baggrund af Konkurrencestyrelsens undersøgelse blev der i Økonomi- og Erhvervsministeriet nedsat en arbejdsgruppe, som skulle overveje, hvilke initiativer der kunne iværksættes for at forbedre konkurrencen på ejendomsformidlingsområdet. Arbejdsgruppens arbejde resulterede i regeringspublikationen Bedre og billigere bolighandler som blev offentliggjort i januar Det overordnede formål med publikationen var at iværksætte en række initiativer, der kunne sikre et effektivt og velfungerende boligmarked. Publikationen indeholdt 12 initiativer, der skulle skabe mere konkurrence gennem større gennemsigtighed, enklere regler og klar information i forbindelse med bolighandel. Blandt initiativerne var en række ændringer i lov om omsætning af fast ejendom, som blev gennemført i 2005 og Som opfølgning på regeringens initiativer blev det besluttet, at Erhvervs- og Byggestyrelsen og Konkurrencestyrelsen i fællesskab skulle gennemføre en undersø- 4

5 gelse i 2007 af ydelser og priser hos ejendomsmæglere og advokater i forbindelse med køb og salg af ejerbolig. Formålet med undersøgelsen var: 1. At følge op på Konkurrencestyrelsens undersøgelse fra At vurdere virkningerne af regeringens initiativer, herunder ændringerne i lov om omsætning af fast ejendom. 3. At etablere et nulpunkt, som senere tilsvarende undersøgelser kan sammenlignes med, således at det i fremtiden vil være nemmere at følge udviklingen på området. Undersøgelsen fra 2007 viser, at konkurrencen på markedet for ejendomsformidling er forbedret i forhold til Det viser sig på tre måder: Den hidtil ubrudte stigning i ejendomsmæglersalæret er stoppet. Flere ejendomsformidlere har faste salærer i stedet for salærer beregnet som en procent af ejerboligens salgspris. De faste salærer er i gennemsnit lavere end de traditionelle procentsalærer. Flere ejendomsformidlere udbyder specielle koncepter til lavere salærer. For den traditionelle ejendomsformidlerydelse, som består af obligatoriske ydelser plus tillægsydelser, der afregnes som en procentsats af ejerboligens salgspris, er det gennemsnitlige salærniveau nogenlunde det samme som i I nogle områder er niveauet lavere. Da ejendomspriserne er steget i perioden, betyder det, at procentsatsen er sat ned. Selv om flere ejendomsformidlere udbyder specielle koncepter, tilbyder hovedparten af ejendomsmæglerne dog kun den traditionelle ejendomsformidlerydelse. Det er fx kun muligt at få ejendomsformidling uden fremvisning af bolig til lavere salær fra ca. 23 pct. af ejendomsformidlerne. I undersøgelsen fra 2002 blev det vurderet, at ca. 10 pct. af ejendomsformidlerne udbød specielle koncepter til lavere salærer. For markedsføringsbidrag i tilknytning til ejendomsformidling viser undersøgelsen, at det gennemsnitlige niveau er steget i Hovedstadsområdet, mens det er uændret i provinsen. For køberrådgivning viser undersøgelsen, at det gennemsnitlige salærniveau er uændret for ejendomsmæglere, mens det gennemsnitlige salærniveau for advokater er mindre end i Undersøgelsen viser, at der er betydelig spredning i de oplyste priser også inden for samme område. Det gælder for alle salærer (ejendomsformidling, markedsføringsbidrag, sælgerrådgivning og køberrådgivning), og der er spredning i priserne inden for alle koncepter under de enkelte rådgivningsydelser. 5

6 Det er derfor vigtigt, at forbrugerne afsøger markedet for forskelle i ejendomsformidlernes ydelser, koncepter og priser. Dette understreges af, at det er almindeligt, at salærerne kan forhandles. De fleste ejendomsmæglere og advokater oplyser, at de giver rabat på listepriserne. Desuden fastsætter mange en individuel pris afhængig af opgaven i det konkrete tilfælde. På baggrund af ovenstående resultater må det vurderes, at den betydelige opmærksomhed omkring regeringens initiativer til forbedring af bolighandelen, har haft en gunstig effekt på konkurrencen. Det er dog for tidligt at vurdere alle de enkelte elementer i boligpakken, da de i den undersøgte periode endnu ikke havde fået fuld virkning. Lovændringen i 2005 indebar bl.a., at alle kan eje ejendomsformidlingsvirksomheder mod tidligere kun ejendomsmæglere, advokater og finansielle virksomheder. 7 pct. af ejendomsmæglervirksomhederne har oplyst, at de er ejet af andre end en ejendomsmægler, advokat eller finansiel virksomhed. De pågældende virksomheders koncepter og salærer m.v. afviger dog ikke fra de øvrige ejendomsformidlere. Markedsstrukturen er i store træk den samme som i Det er fortsat sådan, at over halvdelen af forretningsstederne tilhører de fire største kæder, som har centralstyrede koncepter og bestemte finansielle virksomheder som faste samarbejdspartnere. Advokater er fortsat kun i begrænset omfang på markedet for ejendomsformidling. Sigtet med lovændringerne i 2005 og 2006 var, at forbrugerne skulle have bedre muligheder for valg mellem forskellige koncepter. Derfor blev de obligatoriske ydelser reduceret, og der blev indført flere oplysningskrav, herunder krav til prisoplysninger for delydelser. Selv om flere ejendomsformidlere udbyder specielle koncepter med lavere salærer, var det i 2007 stadig sådan, at langt de fleste handler blev realiseret med salærer svarende til de traditionelle koncepter. Det fremgår af, at de gennemsnitlige salærer for realiserede handler i januar var på nogenlunde samme niveau som gennemsnittet af de salærer, som ejendomsformidlerne har oplyst 2 for den traditionelle ydelsespakke med tillægsydelser og den traditionelle salærberegning med procentsalær. Det betyder, at de realiserede 1 2 Oplysninger om realiserede salærer stammer fra formidlingsaftaler for realiserede handler i januar Oplysningerne stammer fra udsendte spørgeskemaer. 6

7 handler kun i begrænset omfang er sket med specielle koncepter til lavere salærer, herunder faste salærer, individuelle salærer og salærer med rabat. Undersøgelsen viser endvidere, at 2/3 af ejendomsformidlerne kun udbyder ét koncept, som typisk er det traditionelle koncept med tillægsydelser og procentvis salærberegning. Hos disse ejendomsformidlere er der således ikke mulighed for at opnå et lavere salær ved at fravælge tillægsydelser. Hos knap 80 pct. af ejendomsformidlerne kan markedsføring ikke fravælges i forbindelse med ejendomsformidling efter resultatafhængigt vederlag, som næsten er den eneste vederlagsform, der anvendes. 3 Lovændringerne har således ikke ført til muligheder for til- og fravalg af tillægsydelser og markedsføring hos flertallet af ejendomsformidlere. I øjeblikket skal ejendomsformidleren oplyse prisen på obligatoriske ydelser, de udbudte tillægsydelser samt prisen på markedsføringsbidraget. Formålet er, at disse priser skal skabe større gennemsigtighed om ydelserne og gøre det lettere for forbrugeren at foretage tilvalg og fravalg. Hvad angår de obligatoriske ydelser, kan ejendomsformidleren vælge at oplyse en samlet pris eller angive en pris for hvert element i de obligatoriske ydelser 4. De obligatoriske ydelser er en samlet helhed, som ejendomsformidleren er lovmæssigt forpligtet til at udbyde. Det er derfor ikke i forbindelse med ejendomsformidling muligt at købe de enkelte elementer under obligatoriske ydelser særskilt. Prisoplysninger om de enkelte elementer afspejler således ikke en markedsmæssig realitet. Man kan gøre en tilsvarende betragtning gældende for de ejendomsformidlere, som kun udbyder faste koncepter (ydelsespakker bestående af obligatoriske ydelser plus bestemte tillægsydelser). Det gælder både for de ejendomsformidlere, som kun udbyder ét koncept, og for de ejendomsformidlere, som udbyder flere faste koncepter. Her kan forbrugeren ikke foretage fravalg af delydelser. Den relevante forbrugerinformation er derfor først og fremmest det samlede salær for de koncepter, som kan vælges. Prisoplysninger om delydelser hos ejendomsformidlere med faste koncepter kan på denne baggrund skabe forvirring hos forbrugerne i stedet for prisgennemsigtighed, idet ejendomsformidlere med faste koncepter kan prissætte de enkelte elementer arbitrært inden for det samlede salær for det enkelte koncept. 3 4 Resultatafhængigt vederlag betyder, at der kun skal betales salær, hvis formidlingsopdraget fører til salg af ejerboligen. Alternativt kan der vælges vederlag efter regning, som skal betales uanset salg. Elementerne er: Fastsættelse af udbudspris for ejerboligen, opstilling af salgsbudget, beregning af brutto- og nettoydelser ved en standardfinansiering, salgsopstilling og udfærdigelse af en købsaftale. 7

8 For god ordens skyld skal det bemærkes, at resultaterne fra undersøgelsen er et øjebliksbillede, som afspejlede situationen i Siden har udviklingen i ejendomspriserne ændret sig, idet priserne fra slutningen af 2006 har været faldende, efter at have været stigende siden Dette kan føre til nye resultater for koncepter og salærer m.v. Det skal bemærkes, at både perioden og perioden som anført ovenfor var kendetegnet af stigende priser på ejerbolig. I den første periode steg ejendomsformidlernes salærer kraftigt 5, mens salærerne i gennemsnit har været stabile i perioden siden Salærerne har således ikke har fulgt stigningen i ejendomspriserne i denne periode. 2. REGULERINGEN AF EJENDOMSMÆGLERE OG AD- VOKATER Ejendomsformidling Ejendomsformidling er reguleret i Lov om omsætning af fast ejendom, som har forbrugerbeskyttelse som formål. Loven opstiller en række meget specifikke krav til ejendomsformidlerens udøvelse af sin virksomhed i forbindelse med forbrugeres køb og salg af fast ejendom. Lov om omsætning af fast ejendom, som blev gennemført i 1994, hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet og administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Loven er blevet revideret flere gange siden 1994 og senest i 2005 og 2006 som led i regeringens boligpakke Bedre og billigere bolighandel fra Lovrevisionen i 2005 medførte, at ejerskabskravene blev liberaliseret, således at det blev muligt for alle at eje ejendomsformidlingsvirksomheder. Det er dog fortsat sådan, at en ejendomsformidlingsvirksomhed skal være ledet af en registreret ejendomsmægler eller en advokat. Derudover blev lovens obligatoriske ydelser reduceret, således at det i højere grad blev muligt at udvikle individuelle koncepter og dermed tilpasse de enkelte forbrugers individuelle behov. De obligatoriske ydelser omfatter nu: Fastsættelse af udbudspris for ejerboligen, opstilling af salgsbudget, beregning af brutto- og nettoydelser ved en standardfinansiering, salgsopstilling og udfærdigelse af en købsaftale. 5 Ejendomsmæglernes normale salær steg en smule mindre end ejendomspriserne men betydeligt mere end den almindelige prisudvikling i perioden. 8

9 Derimod er følgende ydelser, som traditionelt er indgået som en del af ejendomsformidlerens ydelsespakke, ikke obligatoriske: Dokumentgennemgang, finansieringsforslag, fremvisning af bolig og afslutning af handel. Lovændringen åbnede således mulighed for, at en ejendomsformidler kan udbyde et ydelseskoncept, som består af det nu mindre antal obligatoriske ydelser. Men loven er ikke til hinder for, at en ejendomsformidler kun udbyder ydelseskoncepter, der udover de obligatoriske ydelser også består af en eller flere ikke obligatoriske ydelser. Desuden blev de særlige krav til annonceringen afskaffet for at give ejendomsformidleren mulighed for at tilbyde specielle ydelser og dermed differentiere sig i forhold til andre ejendomsmæglere. Ved lovrevisionen i 2006 blev der fastsat en række regler om ejendomsmæglernes oplysningsforpligtelser i forbindelse med priser på delydelser samt om mæglerens eventuelle personlige og økonomiske interesser. Herudover blev der med henblik på at styrke forbrugerbeskyttelsen oprettet et disciplinærnævn for ejendomsmæglere. Samlet set har formålene med de seneste lovrevisioner været at forenkle og modernisere reglerne for ejendomsformidling. Hensigten har været gennem mere gennemsigtighed og bedre muligheder for et mere varieret udbud af ydelser at styrke konkurrencen samtidig med, at der fortsat skal være et højt niveau af forbrugerbeskyttelse. Ejendomsmæglere Det fremgår af lov om omsætning af fast ejendom, at virksomhed som ejendomsformidler alene må udøves af registrerede ejendomsmæglere samt advokater. Erhvervs- og Byggestyrelsen fører et register over ejendomsmæglere. Ejendomsmæglere skal opfylde en række uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige krav for at kunne blive registreret som ejendomsmæglere. Der stilles bl.a. krav om ansvarsforsikring. Ejendomsmæglere skal overholde lovgivningens krav ved udøvelse af sit erhverv og udvise god ejendomsmæglerskik. Sker der overtrædelse af disse forhold, kan den pågældende ejendomsmægler eller ejendomsmæglervirksomhed indbringes for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, som er en uafhængig administrativ klageinstans. Nævnet kan tildele sanktioner i form af advarsler, bøder eller i sidste ende fratage ejendomsmægleren retten til at udøve ejendomsformidling. Alle ejendomsmæglere udbyder ejendomsformidling, og nogle ejendomsmæglere tilbyder også sælgerrådgivning uden ejendomsformidling. Knap halvdelen af ejen- 9

10 domsmæglerne udbyder endvidere køberrådgivning. De fleste af disse ejendomsmæglere tilbyder dog kun berigtigelse af handel ( skødeskrivning ). 6 Advokater Advokater og advokatselskaber er underlagt nogle grundlæggende faglige og etiske krav, som fremgår af retsplejeloven. Af loven fremgår bl.a., at advokater alene må beregne sig et rimeligt salær. Advokatselskaber skal ejes af advokater eller et andet advokatselskab. 7 For at kunne udøve advokatvirksomhed kræves autorisation som advokat. Autorisation beskikkes af Justitsministeriet. Foruden juridisk kandidatuddannelse stilles krav om deltagelse i praktisk juridisk virksomhed. Desuden skal advokaten bestå en særlig eksamen. Der gælder desuden forskellige økonomiske krav, herunder regnskabskrav og krav om ansvarsforsikring. Advokater skal være medlem af Advokatsamfundet. Advokatrådet, der er Advokatsamfundets bestyrelse, fører tilsyn med advokater og advokatselskaber. Advokatsamfundets vedtægter skal godkendes af Justitsministeriet, og det samme gælder regler fastsat af Advokatsamfundet. Advokatnævnet hører under Advokatsamfundet. Nævnet behandler klager og kan tilkende medlemmer disciplinære sanktioner, i form af bøder og frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed. Kravene i retsplejeloven suppleres af Advokatsamfundets etiske regler. Disse regler indebærer bl.a., at modtagne provisioner skal videregives fuldt ud til kunden. Formålet med disse regelsæt er navnlig at sikre advokaters og advokatselskabers uafhængighed af andre interesser end klientens. I forbindelse med bolighandel udbyder advokater først og fremmest køberrådgivning og sælgerrådgivning. Der er relativt få advokater, som også udbyder ejendomsformidling. 3. UNDERSØGELSENS RESULTATER Datagrundlaget Datagrundlaget er baseret på oplysninger, som Konkurrencestyrelsen i medfør af konkurrencelovens 17 har indhentet fra ejendomsmæglere og advokater i Oplysningerne er dels indhentet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle 6 7 Før 1997 var der forbud mod, at ejendomsmæglere udførte berigtigelse af handel. Andre personer, som arbejder i advokatselskabet, kan dog eje op til 10 pct. af selskabet. 10

11 ejendomsmæglere samt advokater med rådgivning ved salg og køb af ejerbolig som væsentligt forretningsområde. Desuden er indhentet oplysninger fra formidlingsaftaler/salgsprovenuberegninger for afsluttede handler i januar Tilrettelæggelsen af undersøgelsen er sket efter konsultation af Dansk Ejendomsmæglerforening og Advokatsamfundet. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i april - juni 2007 og blev besvaret af 973 ejendomsmæglere og 561 advokatvirksomheder i alt besvarelser. Der blev indsendt ca formidlingsaftaler/salgsprovenuberegninger for afsluttede handler. Heraf var 10 formidlingsaftaler fra advokater. Ejendomsformidling Aktører Ifølge oplysninger fra Dansk Ejendomsmæglerforening var der i 2007 ca forretningssteder, hvor ejendomsmæglere udbyder ejendomsformidling. 8 Det antages, at der i 2007 herudover var ca forretningssteder med advokater, der her ejendomsformidling som væsentligt forretningsområde. Markedsstrukturen er nogenlunde den samme som i Det er fortsat sådan, at over halvdelen af forretningsstederne tilhører de 4 største kæder (EDC, Nybolig, home og DanBolig), som har centralstyrede koncepter og bestemte finansielle virksomheder som faste samarbejdspartnere. Ca. en fjerdedel af ejendomsmæglerne er ikke medlem af en kæde, og resten er organiseret mere løst i mindre kæder. Advokater er kun i ringe grad på markedet for ejendomsformidling. I undersøgelsen har ca. 7 pct. af ejendomsmæglervirksomhederne oplyst, at de er ejet af andre end en ejendomsmægler, advokat eller en finansiel virksomhed. Koncepter I spørgeskemaundersøgelsen er der sondret mellem en ydelse, som alene består af obligatoriske ydelser, og koncepter, som består af obligatoriske ydelser og tillægsydelser. Hvad angår tillægsydelser, er der bl.a. sondret mellem koncepter med og uden fremvisning af ejerbolig. 8 I 2003 var der ca forretningssteder med ejendomsformidling udbudt af ejendomsmæglere. 11

12 Det har ikke været muligt at få belyst fordelingen af koncepter i de faktiske handler, idet indholdet af ydelser ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed i formidlingsaftalerne. 9 Knap to tredjedel af ejendomsformidlerne udbyder kun ét koncept. Heraf udbyder langt de fleste den traditionelle ydelse, som udover de obligatoriske lovpligtige ydelser består af tillægsydelserne: Fremvisning af bolig, finansieringsforslag, dokumentgennemgang og afslutning af handel. 14 pct. af disse ejendomsformidlere (svarende til 9 pct. af alle ejendomsformidlere) har dog specialiseret sig i et koncept uden fremvisning af bolig. Godt en tredjedel af ejendomsformidlerne udbyder flere koncepter, som kunderne kan vælge imellem. 40 pct. af disse formidlere (svarende til 14 pct. af alle ejendomsformidlere) tilbyder koncepter uden fremvisning af bolig. Samlet er der således muligheder for at få ejendomsformidling uden fremvisning af bolig fra ca. 23 pct. af ejendomsformidlerne. I undersøgelsen fra 2002 blev det vurderet, at ca. 10 pct. af ejendomsformidlerne udbød specielle koncepter til lavere salærer. På dette grundlag må det vurderes, at der siden Konkurrencestyrelsens seneste undersøgelse er sket en udvikling i retning af, at flere ejendomsformidlere udbyder utraditionelle koncepter. De nye koncepter udbydes især af uafhængige ejendomsmæglere. Men også mange ejendomsmæglere inden for de store kæder EDC og Danbolig udbyder ejendomsformidling uden fremvisning af bolig som supplerende koncepter ved siden af det traditionelle koncept. Samlet salær Der er indhentet oplysninger om salærer fra villaer, ejerlejligheder og ferieboliger. Nedenfor redegøres for hovedresultaterne for samlet salær for villaer. I bilaget er anført de tilsvarende resultater for ejerlejligheder og ferieboliger. 10 I spørgeskemaundersøgelsen er sondret mellem procentpriser og faste priser. Procentpriser er den traditionelle salærberegningsmetode, hvor ejendomsformidleren beregner salæret som en bestemt procentsats af boligens salgspris. 11 Ved faste priser har ejendomsformidleren et fast salær i kr. 9 Det bemærkes i denne forbindelse, at en stor del af formidlingsaftalerne er indgået før 1. oktober 2006 og derfor ikke omfattet af kravet om specifikation af priser på de enkelte delydelser. 10 Ferieboliger var ikke omfattet af Konkurrencestyrelsens undersøgelse i I bilaget er der derfor ikke en tabel, som viser udviklingen i det samlede salær for ferieboliger. 11 I nogle tilfælde beregnes salæret som en kombination af et fast beløb og en procentsats af boligens salgspris. 12

13 Det er almindeligt, at der gives rabatter på salærer beregnet som en procentsats af salgsprisen. Nogle ejendomsformidlere har ikke en listepris, men fastsætter en konkret pris i den enkelte handel. Der kan vælges mellem to vederlagstyper, henholdsvis vederlag efter regning og resultatafhængigt vederlag. I sidstnævnte tilfælde skal der kun betales salær, hvis det lykkes for ejendomsformidleren at sælge boligen inden for den aftalte periode. I det følgende er der alene redegjort for salærer som resultatafhængigt vederlag, idet næsten alle formidlere har oplyst, at de næsten udelukkende formidler handler efter aftale om resultatafhængt vederlag. I spørgeskemaundersøgelsen er der spurgt om det samlede salær for følgende koncepter (ydelsespakker): Kun obligatoriske ydelser, obligatoriske ydelser plus tillægsydelser, obligatoriske ydelser plus tillægsydelser eksklusiv finansieringsforslag og obligatoriske ydelser plus tillægsydelser eksklusiv fremvisning af bolig. Knap 80 pct. af prisoplysningerne er salærer for den traditionelle ydelsespakke, som består af obligatoriske ydelser plus tillægsydelser inklusive finansieringsforslag og fremvisning af bolig. De modtagne prisoplysninger viser, at det ikke har nogen betydning for salæret, om der indgår finansieringsforslag i tillægsydelserne. Den afgørende faktor for størrelsen af det gennemsnitlige salærniveau synes at være, om ejendomsformidleren foretager fremvisning af bolig eller ej. Det gennemsnitlige samlede salær er lidt større med fremvisning af boligen. Det gælder både for procentpriser og faste priser, jf. tabel 1 hvor de gennemsnitlige salærer for hele landet er anført Det gennemsnitlige salærniveau for de relativt få oplysninger om konceptet med kun obligatoriske ydelser afviger ikke fra andre koncepter uden fremvisning af bolig. Salærer for obligatoriske ydelser alene og salærer for ydelser uden fremvisning af bolig er derfor slået sammen til kategorien uden fremvisning. 13

14 Tabel 1: Samlet salær i kr. for ejendomsformidling for forskellige pristyper og koncepter i 2007, villaer Uden fremvisning Med fremvisning Fast salær Procentsalær Anm.: Kilde: Procentsalæret er beregnet ud fra de gennemsnitlige ejendomspriser i hovedområder samt de oplyste procentsatser og grundbeløb i Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse. Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse. Desuden er salæret væsentligt større i gennemsnit, når det beregnes som en procent af salgsprisen. Der er relativt flest faste salærer for koncepter uden fremvisning, men der er også ejendomsformidlere, der tager lave faste salærer for koncepter med fremvisning. Der er eksempler på ejendomsformidling til faste salærer for alle typer ejendomsformidlere i alle områder. Ca. 8 pct. af ejendomsformidlere fastsætter en konkret individuel pris i den enkelte handel. Disse ejendomsmæglere har oplyst en typisk pris. Den gennemsnitlige individuelle pris er højere end de gennemsnitlige faste priser og ca pct. lavere end de gennemsnitlige procentpriser. Det er endvidere almindeligt at give rabat på listepriser. 96 pct. af kædemæglerne og 81 pct. af andre mæglere giver ofte eller lejlighedsvis rabat. Den typiske rabat er 15 pct., men rabatten kan gå op til 50 pct. Der er ikke noget entydigt billede af, om salærerne er forskellige for hovedtyper af rådgivere. Der er kun et lille antal observationer for advokater. De nye ejendomsformidlere (andre ejere end ejendomsmæglere, advokater og finansielle virksomheder) har ikke salærer, som afviger fra de gamle formidlere. Salærerne er højest i Hovedstadsområdet, jf. tabel 2, hvor den traditionelle ydelse er fordelt på geografiske områder. 13 I tabellen er de gennemsnitlige salærer fra spørgeskemaundersøgelsen sammenholdt med de gennemsnitlige realiserede salærer fra de indsendte formidlingsaftaler/salgsprovenuberegninger. 13 For de andre koncepter er der ikke nok observationer til, at der kan foretages en geografisk fordeling. 14

15 Tabel 2: Salærer i kr. i spørgeskemaundersøgelse og formidlingsaftaler, villaer. Spørgeskemaundersøgelse 2007 Formidlingsaftaler Januar 2007 København/Frederiksberg Københavns omegn Øerne i øvrigt Østjylland Jylland i øvrigt Anm 1.: Procentsalæret i spørgeskemaundersøgelsen er beregnet ud fra de gennemsnitlige ejendomspriser i hovedområder samt de oplyste procentsatser og grundbeløb i Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse. Anm 2.: Salærerne fra spørgeskemaerne er fra det traditionelle salærberegningssystem (pct. af salgsprisen) for den store ydelsespakke med tillægsydelser inklusive fremvisning af bolig dvs. eksklusive specielle koncepter, andre pristyper og rabatter. Salærerne fra formidlingsaftalerne omfatter alle handler inklusive specielle koncepter, andre pristyper (faste priser og individuelle priser) og inklusive rabatter. Kilde: Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse og indsendte formidlingsaftaler. De realiserede salærer er på niveau med de oplyste salærer i spørgeskemaundersøgelsen for obligatoriske ydelser + alle tillægsydelser, hvor salæret beregnes som procentdel af salgsprisen. Dog er de realiserede salærer i Københavns omegn noget lavere. Dette kan have sammenhæng med, at der netop i dette område gives hyppigere rabat. De anførte salærer fra spørgeskemaundersøgelsen afspejler således den traditionelle ydelsespakke og salærtype, hvor salærerne er højest (højere end faste priser og anden prisfastsættelse). Det er værd at bemærke, at de gennemsnitlige realiserede salærer i formidlingsaftalerne ikke er lavere, idet disse også må indeholde handler med rabatter og handler med specielle koncepter til lavere priser. Resultatet må tolkes som, at selv om der er sket en vis stigning i udbuddet af specielle koncepter til lavere priser, er det stadigvæk sådan, at den helt overvejende del af de faktiske handler sker med den traditionelle prisberegningsmetode. Der er betydelig spredning i salærerne. Det gælder både for salærer oplyst i spørgeskema og formidlingsaftaler samt både for procentpriser og faste priser. Sammenlignes salærerne efter det traditionelle koncept i Konkurrencestyrelsens tidligere undersøgelse fra 2002 og undersøgelsen fra 2007, fås, at salærniveauet er nogenlunde uændret, selv om ejendomspriserne er steget fra 30 pct. (Vestjylland) 15

16 til 80 pct. (Hovedstadsområdet) i perioden. jf. tabel Det følger heraf, at procentsatserne i salærberegningerne er reduceret. Forbrugerprisindekset steg med knap 12 pct. fra 2002 til Tabel 3: Salær i kr. for formidling af villa i 2002 og 2007 København og Frederiksberg Konkurrencestyrelsens undersøgelse 2002 Undersøgelse Københavns omegn Øerne i øvrigt Østjylland Jylland i øvrigt Anm. : Salæret er beregnet som en procentdel af ejendomspris. Kilde: Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse og Konkurrenceredegørelse Salærer for delydelser Nedenfor belyses de gennemsnitlige salærer for de enkelte delydelser. Der er ikke sondret mellem de tre boligtyper. Obligatoriske ydelser kan være prissat efter alle pristyper: Fast pris, pct. af ejendomspris og individuel konkret pris. Endvidere kan prisen for de obligatoriske ydelser angives samlet eller for hvert af elementerne i de obligatoriske ydelser. Tillægsydelser er næsten udelukkende prissat med absolutte priser som fast pris eller individuel konkret pris. Ifølge de indhentede oplysninger udgør salæret for de obligatoriske ydelser (opgjort samlet) i gennemsnit ca. 2/3 af det samlede salær, jf. tabel 4. Tabel 4: Salærer i kr. for delydelser Obligatoriske ydelser Fremvisning af bolig Dokumentgennemgang Finansieringsforslag Afslutning af handel Alle ydelser Hovedstads området Provinsen Kilde: Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse. 14 Det lavere salærniveau for Københavns omegn i 2002 har formentlig sammenhæng, at højprisområderne nord for København kun var begrænset repræsenteret i undersøgelsen i

17 Der må dog tages forbehold ved tolkningen af disse tal. Det er kun et relativt lille antal ejendomsformidlere, som tilbyder, at forbrugeren kan foretage et tilvalg eller fravalg af tillægsydelser til en bestemt pris. Det er imidlertid kun for disse ejendomsformidlere, at prisoplysningerne har reale konsekvenser i markedet. For de ejendomsformidlere, der udelukkende har faste koncepter (obligatoriske ydelser plus bestemte tillægsydelser), som forbrugeren kan vælge imellem, er det alene det samlede salær for de faste koncepter, der er relevant for forbrugeren. Det gælder også for de ca. 2/3 af ejendomsformidlerne, der alene udbyder ét koncept. Det gælder imidlertid for alle ejendomsformidlere, at de ifølge loven skal oplyse prisen på delydelserne. For de ejendomsformidlere, som udelukkende udbyder faste koncepter, betyder det, at prisen på delydelserne kan anføres arbitrært inden for rammerne af det samlede salær. Ydelserne kan fx fremstå som gratisydelser med prisen 0 kr. 15 Markedsføringsbidrag 2 pct. af ejendomsformidlerne udbyder ikke markedsføring i forbindelse med ejendomsformidling. 4 pct. har kun markedsføring på internettet. Nogle ejendomsformidlere tilbyder flere markedsføringspakker. Markedsføring kan fravælges hos 22 pct. af ejendomsformidlerne. Hos ca. 11 pct. af ejendomsformidlerne er det muligt at vælge alene at få markedsføring på internettet. De gennemsnitlige priser for markedsføring på internettet ligger omkring kr. i Hovedstadsområdet og Østjylland. I resten af landet ligger priserne på ca kr. De gennemsnitlige priser for en blandet markedsføringspakke er højest i Hovedstadsområdet, jf. tabel 5. En blandet markedsføringspakke indeholder typisk markedsføring på internettet og i dagblade og lokalaviser samt i butik og kædeavis o.l. Det gennemsnitlige markedsføringsbidrag er højest for kædemæglerne. De gennemsnitlige priser på markedsføring i spørgeskemaundersøgelsen stemmer meget godt med de gennemsnitlige faktiske priser konstateret i formidlingsaftalerne, jf. tabel 5. Der er betydelig spredning. 15 Det samme gør sig gældende for prisen for de enkelte elementer i de obligatoriske ydelser. 17

18 Tabel 5: Priser i kr. for markedsføring i spørgeskemaundersøgelse og formidlingsaftaler Spørgeskemaundersøgelse Formidlingsaftaler København Frederiksberg Københavns omegn Øerne i øvrigt Østjylland Jylland i øvrigt Kilde: Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse og formidlingsaftaler. I forhold til Konkurrencestyrelsens tidligere undersøgelse er de gennemsnitlige priser steget i Hovedstadsområdet, mens de gennemsnitlige priser i provinsen er uændret, jf. tabel 6. Tabel 6: Priser i kr. for markedsføring 2002 og Hovedstadsområdet Provinsen Kilde: Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse og Konkurrenceredegørelsen I forbindelse med markedsføring modtager 15 pct. af kædemæglerne provisioner fra aviser. 7 pct. af andre mæglere modtager sådanne provisioner. Ingen advokater modtager provisioner i forbindelse med markedsføringsydelser. Den gennemsnitlige provisionsprocent for formidling af markedsføring i aviser er knap 22 pct. Provisionsprocenten er størst for kædemæglere og større i Hovedstadsområdet end i provinsen. Ejendomsmæglerne har ikke pligt til at videregive provisioner, men godt 30 pct. af ejendomsmæglerne videregiver provisioner fra aviser helt eller delvist. Sælgerrådgivning Ved sælgerrådgivning forstås rådgivning i forbindelse med salg af ejerbolig uden aftale om formidling af salg til en køber. Der er sondret mellem sælgerrådgivning inklusive og eksklusive finansieringsrådgivning. Sælgerrådgivning inklusive finansieringsydelser udbydes navnlig af medlemmer af ejendomsmæglerkæden EDC og nogle medlemmer af ejendomsmæglerkæden home samt et mindre antal advokater. Sælgerrådgivning uden finansieringsydelser udbydes først og fremmest af advokater. 18

19 Sælgerrådgivning uden finansieringsydelser er billigst, jf. tabel 7. Salærniveauet er højest i Hovedstadsområdet. Det gennemsnitlige salær for sælgerrådgivning er lavest for advokater. Tabel 7: Salærer i kr. for sælgerrådgivning Med finansieringsydelser Uden finansieringsydelser Ejendomsmæglere Advokater Kilde: Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse. I Konkurrencestyrelsens tidligere undersøgelse blev det konstateret, at salæret for sælgerrådgivning varierede mellem og kr. Køberrådgivning For køberrådgivning er der sondret mellem fire koncepter: Kun berigtigelse af handel ( skødeskrivning ), berigtigelse plus juridisk rådgivning, berigtigelse plus finansieringsydelser samt berigtigelse plus juridisk rådgivning og finansieringsydelser. Næsten alle advokater i undersøgelsen udbyder køberrådgivning. De fleste udbyder juridisk rådgivning inklusive berigtigelse af handel. Ca. 40 pct. udbyder også berigtigelse af handel som særskilt ydelse. Endvidere udbyder ca. 25 pct. en ydelse, der både indeholder juridisk rådgivning, berigtigelse af handel og finansieringsydelser. Knap halvdelen af ejendomsmæglerne i undersøgelsen udbyder køberrådgivning. De fleste ejendomsmæglere udbyder kun berigtigelse af handel. Det er kun en mindre del af ejendomsmæglerne, som udbyder de øvrige koncepter. Det gælder dog ikke ejendomsmæglere i EDC-kæden, hvor over halvdelen af mæglerne udbyder koncepter med juridisk rådgivning. Det er nogenlunde de samme ydelser, der indgår i den juridiske rådgivning hos advokater og ejendomsmæglere. Der er dog to forskelle. Mens næsten alle advokater giver rådgivning om mulighederne for oprettelse af testamente og ægtepagt, gælder det kun for godt 60 pct. af ejendomsmæglerne. Omvendt foretager næsten alle ejendomsmæglere, der rådgiver købere, en vurdering af sælgerens udbudspris for ejerboligen, mens kun knap 60 pct. af advokaterne gør dette. De fleste ejendomsmæglere har en fast pris for køberrådgivning. Dog har 20 pct. af kædemæglerne og knap halvdelen af andre mæglere oplyst, at de fastsætter en 19

20 individuel pris i det konkrete tilfælde. Som tidligere nævnt er det normalt med rabat på listepriser. Knap halvdelen af advokaterne har faste priser. Ca. 75 pct. af disse advokater giver lejlighedsvist rabat og 6 pct. ofte rabat. Godt halvdelen af advokaterne har oplyst, at de fastsætter en individuel pris afhængig af den konkrete opgave. De gennemsnitlige individuelle priser er typisk højere end de gennemsnitlige listepriser, jf. tabel 8. Berigtigelse ( skødeskrivning ) uden yderligere rådgivning er den billigste ydelse både hos ejendomsmæglere og advokater. Tabel 8: Priser i kr. ved køberrådgivning for forskellige typer rådgivere og rådgivning Berigtigelse Berigtigelse Berigtigelse Berigtigelse + juridisk + juridisk + finansiel og finansiel rådgivning rådgivning rådgivning Ejendomsmægler faste priser Advokater faste priser Advokater anden prisfastsættelse Kilde: Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse. Det bemærkes, at en stor del af ejendomsmæglere får provisioner af deres finansielle samarbejdspartnere i forbindelse med optagelse af lån. Det drejer sig først og fremmest om ejendomsmæglere, som er medlem af kæder, hvor 94 pct. af mæglerne modtager provisioner. Knap halvdelen af andre mæglere modtager provisioner. Nogle af disse mæglere har samarbejde med lokale pengeinstitutter, mens andre er uafhængige. Sidstnævnte modtager typisk ikke provisioner. Næsten ingen advokater modtager provisioner. Det gennemsnitlige provisionsbeløb for formidling af realkreditlån, pengeinstitutlån eller sælgerpantebreve er ca kr. Der er ikke forskelle i provisioner knyttet til områder. 20

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsen - 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved han... 1 of 8 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsens undersøgelse Konkurrencestyrelsen har i

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 5. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 15. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Vanløse, Alstrup & Ingemann ApS Jernbane Allé 54 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 22. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR..205 - LANDBRUG Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr...205. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning.

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning. NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Rådgivningsaftale vedr. eget salg af bolig Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail: post@boligassistancen.dk Website:

Læs mere

Faglig ajourføring Efteråret 2008

Faglig ajourføring Efteråret 2008 Undgå tab på retursager Minimer omkostningerne Betaling for udgifterne 5. Kreds Februar 2009 Forudsætning for betaling Enten formidlingsaftale efter regning + Udgifterne er nøje specificerede Eller Udgiften

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Jacob Schultz Tennisvej 26 3100 Hornbæk Nævnet har modtaget klagen den 22. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere klage over, at indklagede uberettiget har anvendt titlen statsaut. ejendomsmægler.

KENDELSE. Sagen angår endvidere klage over, at indklagede uberettiget har anvendt titlen statsaut. ejendomsmægler. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Michael Sørensen Sønderborg Landevej 58 Adsbøl 6300 Gråsten Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. januar 2013 blev der i sag 182-2012 KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af faktura for formidling af salg af klagers ejendom.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af faktura for formidling af salg af klagers ejendom. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ole Gregers Hansen Perlegade 97 6400 Sønderborg Nævnet har modtaget klagen den 16. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere