DDet centrale kæmpecellegranulom (engelsk Central Giant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDet centrale kæmpecellegranulom (engelsk Central Giant"

Transkript

1 876 VINDENSKAB & KLINIK Abstract Medicinske behandlingsmuligheder bør overvejes ved behandling af centralt kæmpecellegranulom Centralt kæmpecellegranulom (CGCG) er en non-neoplastisk lidelse i kæberne. CGCG ses hyppigere hos kvinder end mænd, og der er en overvægt af læsioner i underkæben. Klinisk manifesterer de sig ofte som hævelser eller optræder som tilfældige radiologiske fund. Aggressive CGCG giver ofte anledning til smerter, paræstesi og rodresorptioner, og de har en høj tendens til recidiv. Radiologisk varierer CGCG fra helt små læsioner til store unilokulære radiolucente områder. Histologisk består CGCG af et karrigt fibrøst væv, hvori der findes mononukleære stromaceller og flerkernede kæmpeceller. Det er histologisk ikke muligt at differentiere de aggressive og non-aggressive CGCG fra hinanden. I dag har fokus flyttet sig fra kæmpecellerne til stromacellerne som den aktive celle. Dette skyldes, at stromacellerne har vist sig at være positive for RANKL (Faktaboks 1). Behandling af CGCG har traditionelt været curettage, men denne behandling har medført en høj grad af recidiv på op til 75 %. Derfor har man ved recidiverende læsioner gennem flere år valgt at foretage resektion af den involverede kæbe. Medicinsk lokalterapi har været forsøgt siden slutningen af 1980 erne, og der er i litteraturen beskrevet behandlinger med glukokortikoid, calcitonin og interferon. Fælles for de medicinske behandlinger er, at de sjældent er kurative og derfor skal suppleres med kirurgisk behandling. Dog er der tendens til, at recidivfrekvensen falder ved kombineret medicinsk og kirurgisk behandling. De medicinske behandlingsmuligheder bør derfor i dag kraftigt overvejes ved behandling af CGCG. Emneord: Granuloma, giant cell; diagnosis; therapy Centralt kæmpecellegranulom diagnostik og behandling Kristian Thesbjerg, tandlæge, forskningsassistent, Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi. Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Jesper Reibel, professor, lic. et dr.odont., Afdeling for Oral Medicin mv., Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Else Marie Pinholt, professor, afdelingsleder, specialtandlæge, M.Sci., dr.odont., Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet DDet centrale kæmpecellegranulom (engelsk Central Giant Cell Granuloma) (CGCG) er af WHO klassificeret som en intraossøs affektion indeholdende cellulært fibrøst væv med multiple foci af blødning og ansamlinger af multinukleære kæmpeceller (MGC), hvor der til tider kan ses dannelse af uregelmæssige knogletrabekler (1). CGCG betragtes som en non-neoplastisk non-inflammatorisk tilstand, selv om nogle tilfælde udviser aggressiv vækst som neoplasmer. CGCG er også blevet kaldt reparativt kæmpecellegranulom, men der findes stadig ingen klare beviser for, hvorfor CGCG skulle være reparativt (2). I flere studier er det forgæves forsøgt at klassificere de aggressive og non-aggressive CGCG histologisk. I stedet foreslås det, at CGCG ud fra den kliniske udvikling og symptomer klassificeres som aggressivt eller som non-aggressivt. Ifølge Chuong et al. (3) vil en aggressiv tumor udløse smerte og vise hurtig vækst, stor hævelse, rodresorption, perforation af kortikal knogle og/eller recidiv. Andre tilføjer paræstesi som et udtryk for aggressiviteten (4-10). CGCG rammer hyppigere kvinder end mænd. de Lange et al. (4) opgjorde et materiale omfattende 83 patienter, som var behandlet for CGCG i Holland i perioden Kvinder udgjorde 47 ud af de 83 personer. Andre studier viser lignende kønsfordeling af CGCG (5-12) (Tabel 1). CGCG diagnosticeres oftest før det fyldte 30. år (4,6). Motamedi et al. (5) fandt i et studie af 204 tilfælde af CGCG, at der var signifikant flest tilfælde hos personer i alderen år. Det eneste epidemiologiske studie, som findes omkring CGCG, er en hollandsk opgørelse fra 2004 (7). Incidensen blev heri opgjort

2 VINDENSKAB & KLINIK 877 centralt kæmpecellegranulom til 1,1 tilfælde pr person, mand:kvinde-ratio var 1:2, og der var maksimal forekomst af CGCG hos drenge i års-alderen og hos piger i års- alderen (7). Andersen et al. (8) fandt tilsvarende resultater. Kliniske karakteristika CGCG ses signifikant hyppigere i mandiblen end i maksillen (5) (Tabel 2), og 50 % af de mandibulære tilfælde forekommer i den anteriore del af mandiblen (9). Oftest er det eneste kliniske fund af CGCG en asymptomatisk hævelse af ansigtsskelettet. Klinisk undersøgelse afslører kun sporadisk tilstedeværelsen af CGCG, som diagnosticeres ved hævelse af ansigtsskelettet og opdrivning af knoglen med krepitation som følge af en meget tynd kortikal knogle bukkalt eller oralt. Gennembrud af den kortikale knogle vil ofte give slimhinden en blålig eller brunlig farve på grund af den høje vaskularisering eller som følge af nedbrydningsprodukter fra blodet (8). Smerte ses sjældent ved CGCG (4,9), men de aggressive tilfælde kan medføre smerte og paræstesi (10). Radiologiske karakteristika Radiologisk fremtræder CGCG sjældent entydigt, da den findes både som små affektioner og store multilokulære affektioner med perifer utydelig afgrænsning (4,8,10). CGCG i mandiblen findes hyppigst anteriort for første molar (8,13). Afgrænsning af CGCG er diskuteret (6), og der er observeret signifikant større tendens til tydelig afgrænsning af tilfældene i mandiblen, mens maksillære tilfælde af CGCG udviste uklar afgrænsning (6). I et hollandsk studie Tabel 1: Kønsfordeling Studie Mænd Kvinder Totalt Antal Procent Antal Procent Antal de Lange et al (4) % % 83 Motamedi et al (5) % % 204 Kaffe et al (6) % % 80 Andersen 1973 (8) % % 32 Whitaker and Waldron 1993 (9) % % 142 Flórez-Moreno et al (10) 7 35 % % 20 O Malley et al (11) % % 28 Auclair et al (12) * % % 41 Tabel 1. Fordeling af CGCG mellem mænd og kvinder. * tilfælde fra militærforlægninger ikke medregnet. Table 1. Distribution of CGCG between male and female.*cases from military barracksare not included. Tabel 2: Forekomst i kæberne Studie Mandibel Maksil Totalt Antal Procent Antal Procent Antal Choung et al (3) 9 60 % 6 40 % 15 ** de Lange J et al (4) % % 82 Motamedi et al (5) % % 204 Kaffe et al (6) % % 80 Andersen et al (8) % 9 28 % 32 Whitaker and Waldron 1993 (9) % % 142 * Flórez-Moreno et al (10) % 6 30 % 20 O Malley et al (11) % 2 7 % 28 Auclair et al (12) *** Tabel 2. Fordeling af CGCG mellem mandibel og maksil.*) i fem tilfælde var det ikke angivet i hvilken kæbe. **) i to tilfælde (Noonan syndrom) var der CGCG i begge kæber. ***) et tilfælde i begge kæber ekskluderet. Table 2. Distrubtion of CGCG between lesions in the mandible and maxilla. *for five cases it were not indicated whisch jaw. **for two cases (Noonan syndrome) both jaw had CGCG. ***one case in bith jaws excluded.

3 878 VINDENSKAB & KLINIK Faktaboks 1 RANK er et transmembransignaleringsmolekyle på præosteoklasten, og RANKL binder hertil. RANKL findes ofte på osteoblasternes cellemembran. Dette receptor-ligand-system er vist at have en vigtig rolle i differentieringen af makrofager/monocytter til osteoklaster. Dette sker ved, at osteoblasten udviser RANKL på cellemembranen, som aktiverer RANK på præosteoklasten Binder osteoprotegrin sig til RANKL, vil dette forhindre uddifferentieringen af osteoklaster (15). (9) er det vist, at 60 % af CGCG var multilokulære, 81 % manglede kortikal afgrænsning, rodresorption optrådte i forbindelse med 43 % og displacering af tandrødder i 36 %. Et dansk studie viste derimod kun sjældent displacering af rødderne og rodresorptioner (8), mens man i en sydamerikansk undersøgelse af aggressive CGCG fandt rodresorptioner i 30 % af tilfældene (10). Histopatologi Histologisk består CGCG af flerkernede kæmpeceller beliggende i et fibrøst cellerigt stroma. Cellerne består primært af stromaceller (SC), MGC og kar. SC antager en fibroblastlignende form og udviser ofte nogen mitotisk aktivitet. SC fremtræder sjældent identiske i to forskellige CGCG, da de ligesom MGC også varierer i form, størrelse og antal. MGC er ofte at finde overalt i CGCG; dog er totalt fravær i nogle områder ikke abnormt, og MGC findes ofte i områder, hvor der ses blødning. Morfologien af MGC er meget forskellig, dvs. at cellerne varierer i både form og størrelse, samt at antallet af kerner varierer fra få til op imod stk. Farvebarheden af MGC er sjældent entydig, da den varierer fra basofil til eosinofil. Stromaet er rigt på kar, hvorfor der også ses udtrækning af erytrocytter og hæmosiderin. I stromaet kan ses osteoid- og knogledannelse (2,8). CGCG kan ses at være lobulært opbygget, hvor fibrøse bindevævsstrøg danner septae i granulomet. Nyere undersøgelser understøtter hypotesen om, at MGC stammer fra osteoklaster (2). Immunhistokemiske undersøgelser har vist, at MGC i CGCG bl.a. producerer matrixmetalloprotease-9 (MMP-9) og Cathepsin K, som begge er forbundet med knoglenedbrydning og derved også osteoklastaktivitet. Dette ses ikke hos SC (14). I samme studie fandt man samtidig, at SC også udviste Receptor Activator NFκβ (RANK)/Receptor Activator NFκβ Ligand (RANKL) (Faktaboks 1). Derfor foreslås det, at SC kan være forstadier til MGC eller spille en aktiv rolle i rekruttering og aktivering af MGC. Proliferating Cell Nuclear Antigen, der giver udtryk for celleproliferation, findes kun i SC. Derfor er det foreslået, at SC er de aktive celler i CGCG. MGC kan som følge heraf mere betragtes som en reaktiv celle (14). Monocytten nævnes også som en aktiv celle i CGCG, fordi der findes en del CD68+ -reaktive celler, som kan være både makrofager og MGC. Dermed antydes det, at MGC stammer fra makrofagcellelinjen (10,11). Vered et al. (16) publicerede i 2006 et studie, hvor man undersøgte, om CGCG skulle være en vaskulær læsion. Undersøgelsen inkluderede bl.a. analyser for Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) og Basic Fibroblast Growth Factor. Studiet viste, at der sker en kartilvækst i CGCG-vævet, men at kapillærerne i tumorvæv ikke er mere aktive end i kontrolvæv. Samtidig viste studiet, at både SC og MGC var positive for VEGF. VEGF har indflydelse på udvikling af monocytter til osteoklaster, hvilket giver anledning Faktaboks 2 Differentialdiagnostik Debutalder (år) Radiologi Histologi CGCG <30 Uni- og multilokulær radiolucens Stromaceller, karrigt, blødning, MGC Ameloblastom >30 Uni- og multilokulær radiolucens Typiske epitelformationer. Fravær af MGC Aneurysmal knoglecyste <30 Unilokulær radiolucens. Der kan ses radiopacitet i læsionen Ossificerende fibrom - Radiolucens med radiopacitet centralt Odontogent myksom Multilokulær radiolucens, ofte bivokslignende Keratocyste Unilokulær radiolucens. Oftest posteriort i mandiblen Stromaceller og MGC, større blodfyldte kaverner Fibrøst væv med knogle-/cementlignende hårdtvævsdannelser. Fravær af MCG i stroma. Cellerigt væv med stellate stromaceller. Stromaet består primært af gycosaminglycaner. Fravær af MGC Cystisk læsion. Fravær af MGC

4 VINDENSKAB & KLINIK 879 centralt kæmpecellegranulom til hypotesen, at antiangiogenetiske og anti-vegf-medikamenter kan påvirke CGCG til at regrediere (16). Undersøgelse af glukokortikoid- og calcitoninreceptorer på MGC og SC viser, at en stor andel af MGC er positive for calcitoninreceptorer, hvilket ikke er tilfældet hos SC (17). Glukokortikoidreceptorer er til stede både hos SC og MGC, men ikke i samme mængde og systematiske fordeling som calcitoninreceptorerne (17). Der findes ikke nogen sikker korrelation mellem histologi og klinik ved aggressive CGCG. Der er dog indikation for, at de aggressive CGCG histologisk ofte udviser et celleholdigt stroma og ofte indeholder større og mere jævnt fordelte MGC end den nonaggressive CGCG (2). Choung et al. (3) fandt flere mitoser i de aggressive tilfælde end i de non-aggressive. Whitaker & Waldron (9) fandt signifikante forskelle, idet der oftere hos de aggressive CGCG end de non-aggressive ses små og regulære MGC, samt at tilstedeværelse af CGCG posteriort i mandiblen kan indikere aggressiv adfærd af CGCG. Differentialdiagnostiske overvejelser inkluderer klinisk og radiologisk andre knogleopdrivende og andre radiolucente kæbelidelser som ameloblastom, aneurysmal knoglecyste, ossificerende fibrom, odontogent myksom og keratocyste (18) (Faktaboks 2). De tre genetiske sygdomme kerubisme (19), Noonan syndrom (20,21) og neurofibromatosis type 1 (22,23) udviser forøget hyppighed af CGCG, som det histologisk ikke er muligt at differentiere fra CGCG hos raske individer. Patienter med kerubisme har ofte bilaterale CGCG-lignende lidelser, som er selvbegrænsende og regredierende uden behandling, efter at væksten er afsluttet. Hos kerubismepatienten ses en mutation i SH3BP2. Det er dog ikke muligt at finde samme mutation hos patienter kun med CGCG (19). Klinisk relevans Det centrale kæmpecellegranulom (CGCC), der er en nonneoplastisk kæbelidelse, som ofte rammer unge mennesker, er traditionelt blevet behandlet med kirurgisk fjernelse, hvor der ofte ses recidiv af læsionen. Derimod kan en medicinsk behandling, der enten bliver brugt alene eller i kombination med kirurgisk curretage, give mindre recidivtendens. En eventuel medicinsk behandling af CGCC er en specialopgave. Behandling I dag er den gængse behandling af CGCG kirurgisk fjernelse. Den foretrukne metode er curettage og sjældent resektion. Valget af metode har ofte været afhængigt af affektionens størrelse, og om man klinisk klassificerer tilfældet som værende aggressivt eller non-aggressivt (24). Frekvensen af recidiv opgives med stor spredning (4), %, specielt ved de aggressive tilfælde (Tabel 3). de Lange (7) viste i sin opgørelse af det hollandske materiale fra , at 76,1 % recidiverer over fem år. Samtidig ses, at der hos mænd er signifikant større recidivrisiko hos de patienter, der diagnosticeres og behandles i alderen 0-19 år, i forhold til dem, der behandles efter det 20. år. Dette var ikke tilfældet hos kvinder (7). Resultaterne fra dette studie (7) antyder også, at recidiv ofte ses tidligere i maksillen end i mandiblen. På grund af den høje recidivfrekvens er effekten af flere medicinske behandlinger undersøgt. Der er i litteraturen til dato beskrevet tre forskellige medicinske behandlinger for CGCG Tabel 3: Recidiv Studie Behandlingsmetode Antal patienter Opfølgningstid Antal/andel med recidiv Chuong et al (3) Kirurgi/curettage år 1 (11 %) * Kirurgi/curettage år 6 (75 %) de Lange J et al (4) Kirurgi/curettage år 21 (26,3 %) Motamedi MH et al (5) Curettage (4,41 %) Andersen et al (8) Curettage måneder *** 4 (12,5 %) Whitaker et al (9) Currettage én pt. med resektion 47 0,1-10 år 23 (49 %) Flórez-Moreno et al (10) Kirurgi ukendt år 6 (30 %) O Malley et al (11) Kirurgi ukendt 26 0,5-10 år 10 (38 %) *** Auclair et al (12) Curettage 25 9,9 år 5 (20 %) Tabel 3. Recidivfrekvens relateret til behandlingsmetode. * kun aggressive CGCG-tilfælde. ** kun angivet hvornår læsionen recidiverede. *** alle recidiverende patienter var klassificeret som aggressive CGCG-tilfælde. Table 3. Relapse frequency related to treatment method. *only aggressive CGCG case. **only indicated when the lesion recurred. ***all recurred patients were classified as aggressive CGCG cases.

5 880 VINDENSKAB & KLINIK Kurtz et al (29) Glukokortikoid * (beh. seancer) 1 1 år 0 Rajeevan et al.1998 (30) Glukokortikoid * 1 <1år 0 Abdo et al (31) Glukokortikoid * 1 1,5 år 0 Tabel 4. Skematisk oversigt over de gennemgåede artikler omhandlende glukokortikoidbehandling af CGCG. Alle markeret med * havde gennemgået samme behandlingsregi med injektion af 10 mg/ml triamcinolone 2 ml/2 cm radiologisk læsion, ugentligt i seks uger. De øvrige varierede i dosis og varighed. Table 4. Schematic overview of publications about glucocorticoid treatment of CGCG. All marked with * have been treated by the same protocol with 10 mg/ml triamcinolone 2 ml/2 cm radiographic lesion each week in six weeks. Harris 1993 (40) Calcitonin (1 patient yderligere behandlet med kirurgi) år 0 Tabel 5. Skematisk oversigt over de gennemgåede artikler omhandlende calcitoninbehandling af CGCG. * En patient ekskluderet pga. drop-out. Table 5. Schematic overview of publications about calcitonin treatment. * One patient excluded due to drop-out. Tabel 4: Glukokortikoidbehandling Studie Behandlingsmetode Antal patienter Opfølgningstid Antal/andel med recidiv Terry et al (16) Glukokortikoid * 4 1,5-3 år 0 Khafif et al (27) Glukokortikoid * 1 2 år 0 Carlos et al (28) Glukokortikoid og i 2 pt. yderligere curettage år 0 Tabel 5: Calcitoninbehandling Studie Behandlingsmetode Antal patienter Opfølgningstid Antal/andel med recidiv de Lange J et al (41) Calcitonin 4 0,5-1,5 år 0 de Lange J et al (4) Calcitonin og kirurgi 3 >7år 0 Vered et al (17) Calcitonin og kirurgi 4 * 0,5-2 år 0 de Lange et al (37) Calcitonin + kirurgi 14 0,5 år - Pogrel 2003 (39) Calcitonin (1 patient yderligere beh. med kirurgi) år 1 (10 %) Tabel 6: Interferonbehandling Studie Behandlingsmetode Antal patienter Opfølgningstid Antal/andel med recidiv Kaban et al (43) Recidiverende tumor behandlet med interferon Busaidy 2002 (44) Interferonbehandling Kaban et al (45) Kaban et al (46) Kirurgi og efterfølgende interferonbehandling Kirurgi og efterfølgende interferonbehandling år ,9-9,4 år 0 de Lange et al (47) Interferonbehandling Goldman et al (48) Interferonbehandling Tabel 6. Oversigt over rapporteret interferonbehandling af CGCG. Table 6. Schematic overview of publications CGCG treated with interferon.

6 VINDENSKAB & KLINIK 881 centralt kæmpecellegranulom omfattende 1) glukokortikoid injiceret direkte i CGCG, 2) forskellige former for calcitoninbehandling eller 3) anvendelse af interferoner. Antallet af velkontrollerede studier er desværre lavt, og antallet af kasuistikker højt (Tabel 4-6). Behandlingen med glukokortikoidinjektioner er første gang beskrevet i 1988 (25). Flere studier bekræfter efterfølgende, at glukokortikoidinjektionerne har en hæmmende virkning på CGCG (26-31) (Tabel 4). Den mest brugte behandlingsprotokol strækker sig over seks uger, hvor der én gang ugentlig injiceres glukokortikoid i CGCG (10 mg/ml triamcinolone, 2 ml pr. 2 cm radiologisk læsion) (25-28). Fælles for disse studier er, at der ikke er foretaget histologisk undersøgelse af det helende område. I én kasuistik beskrives, at en præmolar erumperede gennem det væv, der tidligere var del af et CGCG (29), og i en anden kasuistik beskrives normal eruption af en præmolar i tæt relation til det, der tidligere var et CGCG (31). Glukokortikoidbehandling kan betegnes som lettere kontroversiel, da det er kendt, at langvarig systemisk behandling med glukokortikoid resulterer i forøget knoglekatabolisme, hvilket kan resultere i osteoporose (32). Dette dilemma nævnes også i litteraturen, men flere hypoteser, som er bekræftet ved både dyreforsøg og in vitro-studier, peger på, at en høj koncentration af glukokortikoid kan have en hæmmende og apoptotisk virkning på osteoklasterne. Dette menes at være virkningsmekanismen på CGCG (33,34). Calcitoninbehandling af CGCG blev første gang rapporteret i 1993, hvor man anvendte subkutane indsprøjtninger med syntetisk fremstillet humant calcitonin (35). Calcitonin kan administreres i form af næsespray eller som subkutane injektioner. Subkutan administration har den højeste biotilgængelighed (17). I dag anvendes calcitonin udvundet fra laks, som har vist sig at have en tilfredsstillende osteoklasthæmmende effekt (36). de Lange et al. (37) har foretaget det eneste dobbeltblændede randomiserede kliniske studie af calcitoninbehandling af CGCG. Studiet inkluderer i alt 14 patienter i to grupper, den ene gruppe fik calcitonin og den anden placebo i tre måneder. Efter tre måneder fik begge grupper calcitoninbehandling. Det antydes i publikationen (37), at perioden med anvendelse af calcitonin/ placebo formentlig har været for kort, hvilket antagelig har medført manglende forskel i behandlingsresultaterne. Endvidere kritiseres studiet for ikke at være henvendt mod større affektioner, antallet af aggressive CGCG er for lille, og opfølgningen på kun seks måneder efter endt behandling har været for kort (38). I andre studier er fundet, at behandling med calcitonin har en reduktiv eller hæmmende virkning på væksten af CGCG (17,39,40,41) (Tabel 5). Et studie på i alt 10 tilfælde angiver, at kun i ét tilfælde var supplerende kirurgi nødvendig, og hos én patient recidiverede CGCG efter to år, og den blev derfor fjernet med curettage (39). Hæmatologiske undersøgelser for alkalisk fosfatase, fosfat, calcium og osteocalcin udviste ikke mærkbare afvigelser under behandlingen med calcitonin. I de første tre måneder af behandlingen faldt serumkoncentrationen af parathyroideahormon, men den lå inden for normalniveauet, og den blev efter de første tre måneder normaliseret (37,40). Bivirkninger ved calcitonin angives i lægemiddelkataloget til at spænde fra træthed, myalgi og udslæt til allergiske reaktioner i form af anafylaksi (42). Behandling af CGCG med interferon (INF) er også kontroversiel. INF anvendes bl.a. til behandling af virale infektioner, men også til behandling af maligne lidelser. Præparatet er oprindelig fundet indiceret til behandling på grund af den tidligere hypotese om, at CGCG skulle være en vaskulær læsion med høj vaskularisering. Imidlertid holder denne hypotese ikke (16). In vitro-studier på mesenkymale stamceller har derimod vist, at INF påvirker disse til at øge deres differentiering til osteoblaster samt en øgning af deres metaboliske aktivitet. Dette medfører derved en øget knogledannelse, hvilket kunne reducere udbredelsen af CGCG (43). Den første behandling af CGCG med INF blev beskrevet i 1999 (44). Patienten havde tidligere fået fjernet CGCG ved curettage og anden gang med resektion. Da læsionen recidiverede for tredje gang, forsøgte man med lokal injektion af INF på grund af forhøjet Basic Fibroblast Growth Factor. Dette fund kan ellers ses hos patienter med hæmangiomer, hvor den medicinske behandling netop er INF. Resultatet af INF-behandlingen hos denne patient var total regression af tumor (44). Recidiv af CGCG efter INF-injektion ser ud til at være mindre sammenlignet med recidiv efter kirurgisk terapi (Tabel 3 og 4), men ingen randomiserede studier er publiceret. Kaban et al. (46) opgjorde i et retrospektivt studie behandlingen af otte patienter med aggressive CGCG. De blev alle behandlet med konventionel curettage efterfulgt af INF-injektioner. Ingen af de syv patienter, der havde afsluttet deres INF-behandling, udviste recidiv i opfølgningsperioden på 1-6 år (46). I 2007 publicerede Kaban et al. (47) et andet studie. Seksten patienter med aggressiv CGCG blev behandlet, og ingen udviste recidiv i opfølgningsperioden på minimum 2,9 år. I en kasuistik beskrives to patienttilfælde, hvor der ikke havde været respons på calcitoninbehandling. Efterfølgende blev INFbehandling forsøgt, men resulterede ikke i fuld regression af CGCG. Forfatterne angiver her, at opfølgende kirurgi er nødvendig (48). Den første administration af INF kan medføre bivirkninger i form af feber og influenzafornemmelse, som ofte fortager sig efter 1-2 døgn, samt udslæt, neutropeni og vægttab (47). Der er beskrevet alvorligere bivirkninger med involvering af pancreas og medicininduceret lupus erythematosus, hvorfor behandlingen blev afbrudt (49). Det nyeste medicinske tiltag til behandling af osteolytiske tumorer, og dermed også CGCG, er anvendelse af imatinib. Imatinib har vist en hæmning af RANKL, som derved hæmmer differentieringen af monocytter og makrofager til osteoklaster. Imatinib har kun været anvendt i ét studie til behandling af CGCG, hvor patienten også led af Sticklers syndrom. Behandlingen blev udført som kombinationsbehandling med både imatinib og INF. Efter ophør med medicinsk behandling fortsatte affektionen med

7 882 VINDENSKAB & KLINIK at udvise regression. Behandlingen blev seponeret på grund af blodværdier, der indikerede leukopeni (50). Yderligere er det også i en kasuistik beskrevet, hvordan behandling med bisphosphonat i tre patienter resulterede i fuldstændig regression af en CGCG-læsion i mandiblen, delvis regression og en stabilisering af tilstanden (51). Diskussion Klinisk, radiologisk og histologisk er CGCG grundigt evalueret. CGCG er undersøgt i mange forskellige områder af verden, og fordelingen blandt mænd og kvinder, debutalder og lokalisation angives meget ensartet (2-5,8-12) (Tabel 1 og 2). Der er store afvigelser i radiologiske fund som rodresorption, tandforskydninger, udbredelse etc. Disse afvigelser kan skyldes, at der er forskellige fordelinger af aggressive og non-aggressive CGCG i de forskellige studier (6,9-13). Der foreligger i dag god evidens for, at SC er den egentlige prolifererende celle og ikke som tidligere antaget MGC. MGC betragtes som en celle, der aktiveres af SC. Dette er bevist ved, at SC ofte er RANKL-positiv, og den kan derved aktivere monocytter til udvikling til osteoklaster hos CGCG i form af kæmpeceller (2,14,15). Goldenstandard i behandling af CGCG er kirurgisk curettage. Dette medfører imidlertid en stor frekvens af recidiverende CGCG-tilfælde (Tabel 3). Af samme grund er der også foretaget resektionsbehandling af recidiverende og klinisk aggressive CGCG for at nedsætte denne tendens (5,44). Resektionsbehandlinger udført som kontinuitetsresektioner medfører et omfattende rekonstruktivt behandlingsforløb med knogletransplantation og senere protetisk erstatning af mistede tænder. Behandlingen medfører i mange tilfælde også et totalt sensibilitetsudfald svarende til n. alveolaris inferior. Calcitonin er et velkendt hormon, der deltager i calciumhomøostasen ved at sænke serum calcium. Dette sker bl.a. ved at hæmme osteoklaster, calciumoptagelsen fra tarmen og calciumgenoptagelsen i nyrerne. Præparatet kunne derfor mistænkes for at have en generelt forstyrrende virkning på knogledannelsen, specielt hos individer i vækst. Denne litteraturgennemgang har ikke fundet rapporter om dette. De hyppigst rapporterede bivirkninger ved anvendelse af calcitonin er træthed, kvalme, svimmelhed og transportsyge (37,38,42). Én artikel rapporterer om epistaxis ved behandlingsstart (38). Sjældne symptomer er eksem, ødem omkring indstik og i værste fald anafylaksi. De refererede publikationer omhandlende behandling med kortikosteroider angiver alle gode resultater. Det kan være et paradoks, at man anvender et præparat, som normalt mindsker knogledensiteten til at bekæmpe en osteolytisk læsion med. På den anden side har in vitro-studier vist, at glukokortikoid kan hæmme osteoklaster og endda inducere apoptose hos disse (33,34). Det er sandsynligvis denne virkningsmekanisme og den eneste til dato forklarede, der ligger til grund for, at glukokortikoiderne har en egentlig effekt på CGCG. De publicerede tilfælde på området efterlader heller ikke tvivl om, at behandlingen er virksom. Bivirkningerne ved denne behandling er primært irritation omkring indstikket, men også væksthæmning, søvnproblemer, binyrebarkinsufficiens og manifestationer af diabetes forekommer. Disse bivirkninger er dog ofte dosisrelateret og er ikke nævnt i de forskellige kasuistikker (42). Behandling med INF er også virksomt mod CGCG. Bivirkningsprofilen er dog alvorligere end ved de to andre nævnte stoffer (49,42). Kombinationen medicinsk og kirurgisk behandling, specielt ved de aggressive CGCG (Tabel 3-5), indicerer, at der kan opnås et mere stabilt behandlingsresultat. På denne baggrund bør den medicinske behandling medinddrages i behandlingsovervejelserne af CGCG, især når der er tale om CGCG med aggressiv progression (35). Det bør dog haves in mente, at der i de tilfælde, hvor medicinsk behandling har været kurativ, ikke foreligger nogen form for histologisk kontrol af det nu klinisk og radiologisk sygdomsfrie område. Konklusion Centrale kæmpecellegranulomer er en non-neoplastisk lidelse med en relativt høj recidivfrekvens (4-75 %). Specielt de klinisk klassificerede aggressive CGCG udviser høj recidivfrekvens, hvis de blot behandles med curettage. Histologisk findes der ingen klare og ensartede fund, der giver histopatologer mulighed for at differentiere mellem de non-aggressive og aggressive tilfælde. Radiologisk er der ikke entydige fund i relation til CGCG. Dog er mandiblen i højere grad disponeret for CGCG end maksillen. Når den histologiske diagnose stilles, bør parathyroideahormonniveauet altid kontrolleres for at udelukke brown tumor. Eventuelle patienter med mere end ét fokus bør, hvis ikke de allerede er det, udredes for generelle lidelser, dvs. Noonan syndrom, neurofibromatosis type-1 og kerubisme. Det bør inden stillingtagen til den kirurgiske intervention nøje overvejes, om den enkelte affektion har en aggressiv vækst. Dette vurderes ud fra parametre som: væksthastighed, smerter, paræstesi, rodresorption og recidiverende tilfælde. Vurderes CGCG som værende aggressiv, bør en kombination af medicinsk og kirurgisk behandling i stedet foretrækkes. Når den medicinske behandling skal vælges, bør førstevalget være calcitonin eller intralæsional glukokortikoidindsprøjtning. Interferonbehandling bør kun efter nøje overvejelse anvendes på grund af risici for langt mere alvorlige bivirkninger. Indikation for behandling med interferon må derfor blive CGCG, der ikke udviser respons på behandling med calcitonin og/eller glukokortikoidindsprøjtninger. Herved bliver resektionsbehandlingen den absolut sidste behandlingsmulighed. Det skal tilføjes, at en eventuel medicinsk behandling af CGCG er en specialopgave. Tak Tak til overtandlæge, ph.d. Jens J. Thorn og overtandlæge Janne Ingerslev for støtte og medvirken til idé. Tak til docent emeritus, dr.odont. Ib Sewerin for korrektur af arbejdet.

8 VINDENSKAB & KLINIK 883 centralt kæmpecellegranulom Abstract (English) Giant cell granuloma diagnostics and therapy The purpose of this study is to present a survey of the literature describing the clinical manifestations, radiology and histology of central giant cell granuloma (CGCG). At the same time a review of therapy options has been carried out. CGCG is a non-neoplastic lesion of the jaws. The male:female ratio is 1:2, and the ratio between maxillary and mandibular occurrence is around 1:2. The clinical findings vary from just a swelling or a coincidentally radiographic finding to more severe signs as pain, paresthesia, and root resorption. The latter symptoms are all correlated with the presence of a clinically aggressive CGCG, which is much more likely to recur. The radiographic findings do also vary. Small lesions are often seen as a unilocular radiolucency, and the more severe lesions may have a multilocular radiolucent appearance. Histologically CGCG is seen as a partly vascular lesion with fibrous tissue. Stroma cells and multinuclear giant cells (MGC) are found throughout the tissue. The stroma cells are spindle shaped which give them the appearance of fibroblasts. MGC are large cells, and they are normally found in the entire lesion, but absence of MGC in some part of the lesion is a common finding. In the past MGC was counted as the active cell of the lesion, but new evidence has made it much more possible that it is the stroma cell, which is the proliferating cell. Thus, the MGC may just be a reactive cell to stimuli from the stroma cell. The stroma cells are found to be positive for staining against RANKL, which associates them with osteoclasts. The presence of Proliferating Cell Nuclear Antigen confirms the stroma cell s proliferating capability. Treatment of CGCG was until the late 80 s restricted to surgical curettage or resection for the more aggressive and large lesions. This treatment carries a high risk of recurrence (4-75 %). Today new methods as intralesional corticoid injection, calcitonin treatment, or interferon treatment have been described. These medical treatments seldomly result in total regression of the lesion, and often subsequent surgical curettage is needed. Despite additional surgery being needed, these medical treatments dramatically reduce the frequency of recurrence of CGCG. It is shown conclusively that the medical treatment options should always be kept in mind. Especially when treating aggressive CGCG the use of medical treatment should be considered to reduce the risk of recurrence. The use of interferon treatment, however should only be used when other treatments have failed. Litteratur 1. Kramer IRH, Pindborg JJ, Shear M, eds. Histological typing of odontogenic tumours 2nd ed. Berlin: Springer-Verlag, Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouqout JE. Oral & maxillofacial pathology. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2002; chapter Chuong R, Kaban LB, Kozakewich H, Perez-Atayde A. Central giant cell lesions of the jaws: a clinicopathologic study. J Oral Maxillofac Surg 1986; 44: De Lange J, Van den Akker HP. Clinical and radiological features of central giant-cell lesions of the jaw. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 99: Motamedi MH, Eshghyar N, Jafari SM, Lassemi E, Navi F, Abbas FM et al. Peripheral and central giant cell granulomas of the jaws: a demographic study. Oral Surg Endod 2007; 103: e Kaffe I, Ardekian L, Taicher S, Littner MM, Buchner A. Radiologic features of central giant cell granuloma of the jaws. Oral Surg Endod 1996; 81: de Lange J, van den Akker HP, Klip H. Incidence and disease-free survival after surgical therapy of central giant cell granulomas of the jaw in The Netherlands: Head Neck 2004; 26: Andersen L, Fejerskov O, Philipsen HP. Oral giant cell granulomas. A clinical and histological study of 129 new cases. Acta Pathol Microbiol Scand A 1973; 81: Whitaker SB, Waldron CA. Central giant cell lesions of the jaws. A clinical, radiologic, and histopathologic study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1993; 75: Flórez-Moreno GA, Henao-Ruiz M, Santa-Sáenz DM, Castañeda- Peláez DA, Tobón-Arroyave SI. Cytomorphometric and immunohistochemical comparison between central and peripheral giant cell lesions of the jaws. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 105: O Malley M, Pogrel MA, Stewart JC, Silva RG, Regezi JA. Central giant cell granulomas of the jaws: phenotype and proliferationassociated markers. J Oral Pathol Med 1997; 26: Auclair PL, Cuenin P, Kratochvil FJ, Slater LJ, Ellis GL. A clinical and histomorphologic comparison of the central giant cell granuloma and the giant cell tumor. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1988; 66: White SC, Pharoah MJ. Oral radiology principles and interpretation. 5th ed. St. Louis: Mosby, 2004; Liu B, Yu SF, Li TJ. Multinucleated giant cells in various forms of giant cell containing lesions of the jaws express features of osteoclasts. J Oral Pathol Med 2003; 32: Yasuda H, Shima N, Nakagawa N, Yamaguchi K, Kinosaki M, Mochizuki S et al. Osteoclast differentiation factor is a ligand for osteoprotegerin/osteoclastogenesis-inhibitory factor and is identical to TRANCE/RANKL. Proc Natl Acad Sci U S A 1998; 95: Vered M, Buchner A, Dayan D. Giant cell granuloma of the jawbones a proliferative vascular lesion? Immunohistochemical study with vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor. J Oral Pathol Med 2006; 35: Vered M, Shohat I, Buchner A, Dayan D, Taicher S. Calcitonin nasal spray for treatment of central giant cell granuloma: clinical, radiological, and histological findings and immunohistochemical expression of calcitonin and glucocorticoid receptors. Oral Surg Endod 2007; 104: Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouqout JE. Oral & maxillofacial pathology. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2002; de Lange J, van Maarle MC, van den Akker HP, Redeker EJ. DNA analysis of the SH3BP2 gene in patients with aggressive central giant cell granuloma. Br J Oral Maxillofac Surg 2007; 45: Wolvius EB, de Lange J, Smeets EE, van der Wal KG, van den Akker HP. Noonan-like/multiple giant cell lesion syndrome: report of a case and review of the literature. J Oral Maxillofac Surg 2006; 64: Cancino CM, Gaião L, Sant Ana Filho M, Oliveira FA. Giant cell lesions with a Noonan-like phenotype: a case report. J Contemp Dent Pract 2007; 8: Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouqout JE. Oral & maxillofacial pathology. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2002; Taungjaruwinai WM, Goldberg LJ. Multinucleate giant cells in neurofibromas: a clue to the diagnosis of neurofibromatosis. J Cutan Pathol 2009; 36: Peterson LJ, Edward E III, Hupp JR, Tucker MR. Contemporary oral and maxillofacial surgery. 4th ed. St. Louis: Mosby, 2003;

9 884 VINDENSKAB & KLINIK 25. Jacoway JR, Howell FV, Terry BC. Central giant cell granuloma an alternative to surgical therapy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1988; 66: Terry BC, Jacoway JR. Management of central giant cell lesions: An alternative surgical therapy. Oral Maxillofac Surg Clin N Am 1994; 6: Khafif A, Krempl G, Medina JE. Treatment of giant cell granuloma of the maxilla with intralesional injection of steroids. Head Neck 2000; 22: Carlos R, Sedano HO. Intralesional corticosteroids as an alternative treatment for central giant cell granuloma. Oral Surg Endod 2002 ; 93: Kurtz M, Mesa M, Alberto P. Treatment of a central giant cell lesion of the mandible with intralesional glucocorticosteroids. Oral Surg Endod 2001; 91: Rajeevan NS, Soumithran CS. Intralesional corticosteroid injection for central giant cell granuloma. A case report. Int J Oral Maxillofac Surg 1998; 27: Abdo EN, Alves LC, Rodrigues AS, Mesquita RA, Gomez RS. Treatment of a central giant cell granuloma with intralesional corticosteroid. Br J Oral Maxillofac Surg 2005; 43: Vestergaard P, Laursen LC, Schwarz P, Brixen K. Glukokortikoidinduceret osteoporose forekomst, profylakse og behandling. Ugeskr Laeger 2005; 167: Dempster DW, Moonga BS, Stein LS, Horbert WR, Antakly T. Glucocorticoids inhibit bone resorption by isolated rat osteoclasts by enhancing apoptosis. J Endocrinol 1997; 154: Hirayama T, Sabokbar A, Athanasou NA. Effect of corticosteroids on human osteoclast formation and activity. J Endocrinol 2002; 175: de Lange J, van den Akker HP, van den Berg H. Central giant cell granuloma of the jaw: a review of the literature with emphasis on therapy options. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 104: Iida S, Kakudo S, Mori Y, Matsui M, Magota K, Kitajima Y et al. Human calcitonin has the same inhibitory effect on osteoclastic bone resorption by human giant cell tumor cells as salmon calcitonin. Calcif Tissue Int 1996; 59: de Lange J, van den Akker HP, Veldhuijzen van Zanten GO, Engelshove HA, van den Berg H, Klip H. Calcitonin therapy in central giant cell granuloma of the jaw: a randomized doubleblind placebo-controlled study. Int J Oral Maxillofac Surg 2006; 35: Kaban LB, Dodson TB. Management of giant cell lesions. Int J Oral Maxillofac Surg 2006; 35: ; author reply Pogrel MA. Calcitonin therapy for central giant cell granuloma. J Oral Maxillofac Surg 2003; 61: ; discussion Harris M. Central giant cell granulomas of the jaws regress with calcitonin therapy. Br J Oral Maxillofac Surg 1993; 31: de Lange J, Rosenberg AJ, van den Akker HP, Koole R, Wirds JJ, van den Berg H. Treatment of central giant cell granuloma of the jaw with calcitonin. Int J Oral Maxillofac Surg 1999; 28: Abukawa H, Kaban LB, Williams WB, Terada S, Vacanti JP, Troulis MJ. Effect of interferon-alpha-2b on porcine mesenchymal stem cells. J Oral Maxillofac Surg 2006; 64: Kaban LB, Mulliken JB, Ezekowitz RA, Ebb D, Smith PS, Folkman J. Antiangiogenic therapy of a recurrent giant cell tumor of the mandible with interferon alfa-2a. Pediatrics 1999; 103: Busaidy K, Wong MEK, Herzog C, Flaitz C, Marchena J, Eftekhari F. Alpha interferon in the management of central giant cell granuloma: early experiences, J Oral Maxillofac Surg 2002 (suppl); 60: Kaban LB, Troulis MJ, Ebb D, August M, Hornicek FJ, Dodson TB. Antiangiogenic therapy with interferon alpha for giant cell lesions of the jaws. J Oral Maxillofac Surg 2002; 60: ; discussion Kaban LB, Troulis MJ, Wilkinson MS, Ebb D, Dodson TB. Adjuvant antiangiogenic therapy for giant cell tumors of the jaws. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65: ; discussion Erratum in: J Oral Maxillofac Surg 2007; 65: de Lange J, van den Akker HP, van den Berg H, Richel DJ, Gortzak RA. Limited regression of central giant cell granuloma by interferon alpha after failed calcitonin therapy: a report of 2 cases. Int J Oral Maxillofac Surg 2006; 35: Goldman KE, Marshall MK, Alessandrini E, Bernstein ML. Complications of alpha-interferon therapy for aggressive central giant cell lesion of the maxilla. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 100: de Lange J, van Rijn RR, van den Berg H, van den Akker HP. Regression of central giant cell granuloma by a combination of imatinib and interferon: a case report. Br J Oral Maxillofac Surg 2009; 47: Landesberg R, Eisig S, Fennoy I, Siris E. Alternative indications for bisphosphonate therapy. J Oral Maxillofac Surg 2009; 67(5 Suppl): 27S-34S

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Desmoplastiske ameloblastomer har høj recidivfrekvens langvarig kontrol er nødvendig Baggrund Desmoplastisk ameloblastom er en sjældent forekommende benign odontogen

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent videnskab & klinik Kasuistik Abstract Glandulær odontogen cyste et atypisk patienttilfælde Baggrund Glandulær odontogen cyste er en sjældent forekommende odontogen cyste, som findes fortrinsvis i underkæben.

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Unicystisk ameloblastom histologisk undersøgelse nødvendig for at stille den korrekte diagnose Baggrund Det unicystiske ameloblastom er en benign odontogen tumor,

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital NET i Arhus 120 100 80 60 40 20 0 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne 1 Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ameloblastomer er benigne, langsomt voksende og

Ameloblastomer er benigne, langsomt voksende og VIDENSKAB & KLINIK Sekundærartikel ABSTRACT Ameloblastomer, hvor hyppigt forekommer de, og hvordan behandles de? Formål Formålet med undersøgelsen var at beskrive incidensen af ameloblastomer i Norge i

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet Traumatisk knoglecyste En 10-års-opgørelse og præsentation af et usædvanligt tilfælde Eva Krogsgaard Jensen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen er primært klinisk. Det kan tage mellem 1 til 5 år før et

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede)

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 2010 Kræft Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 1 Cancer cells. Densley, Ross. Set: http://www.ngpharma.com/ news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 10/1/2010 Titelblad Skolens navn: Euc-Syd

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Nyrecancer & kryoablation

Nyrecancer & kryoablation Nyrecancer & kryoablation - den tiltagende T1a udfordring Tommy Kjærgaard Nielsen, 1.reservelæge, ph.d. stud. Urinvejskirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Patienten 72 årig kvinde, henvist

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste videnskab & klinik Kasuistik Abstract Traumatisk knoglecyste Baggrund Traumatisk knoglecyste er en godartet cyste, der præsenterer sig som en tom eller væskefyldt knoglekavitet uden epitelbeklædning. I

Læs mere

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i Florid cementoossøs dysplasi En oversigt og præsentation af et radiologisk diagnosticeret tilfælde Ib Sewerin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer

Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer Merete Aaboe 26.2.2014 Implantat undervisning Forelæsninger uge 9 Visitation af implantatpatient uge 10 Forelæsninger uge 12 Forelæsning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

KENDSGERNINGER OM BETAFERON

KENDSGERNINGER OM BETAFERON KENDSGERNINGER OM BETAFERON Skønt dissemineret sklerose (MS) blev opdaget i 1870erne, 1 blev der først udviklet en behandling til denne sygdom i 1990erne. 2 Betaferon * (beta interferon-1b), det første

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Gennemgang af genetikken

Gennemgang af genetikken Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab ASO-genhæmning spredes bedre i hjernen og virker længere Hæmning af huntingtingenet med ASO'er

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Neurofibromatose i almen praksis

Neurofibromatose i almen praksis Neurologi i almen praksis Af Sven Frederick Østerhus Biografi Forfatter er praksisamanuensis, fase III i hoveduddannelse til almen medicin i Region Sjælland og er stødt på de to patienter i sin praksisamanuensis

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

Fibrøs dysplasi (FD) er en fibro-ossøs godartet lidelse

Fibrøs dysplasi (FD) er en fibro-ossøs godartet lidelse VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Fibrøs dysplasi en godartet lidelse, som kan nødvendiggøre kirurgisk korrektion Fibrøs dysplasi Patienttilfælde med toårs klinisk og radiologisk opfølgning Baggrund

Læs mere

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere