By- og Boligudvalget L 47 Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 By- og Boligudvalget L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: Sagsbeh.: PML Dok id: Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1. Indledning Lovforslaget har i perioden fra den 27. august 2014 til den 24. september 2014 været i høring hos en række organisationer m.v., jf. nedenfor under pkt. 5. Udover nogle tekniske bemærkninger til forslaget er der fremkommet forskellige indholdsmæssige bemærkninger. Der er modtaget høringssvar fra følgende: Advokatsamfundet, Andelsbasen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Danske Advokater, Danske Boligadvokater, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Ejendomsforeningen Danmark, Finansrådet, Foreningen af andelsboligforeninger i krise, FSR - danske revisorer, Grundejernes Investeringsfond, Københavns Byret, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Vestre Landsret og Østre Landsret. Advokatsamfundet, Dansk Byggeri, Den Danske Dommerforening, Datatilsynet, Dommerfuldmægtigforeningen, Grundejernes Investeringsfond, Københavns Byret, Vestre Landsret og Østre Landsret har meddelt, at de ikke har bemærkninger til lovforslaget. Nedenfor omtales fremkomne bemærkninger og forslag til ændringer af lovforslaget. Herudover er der fremkommet forskellige kommentarer og forslag, der ikke vedrører lovforslaget. 2. Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger Generelle bemærkninger til forslaget Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Dansk Ejendomsmæglerforening, Finansrådet, Foreningen andelsboligforeninger i krise og FSR danske revisorer støtter forslaget om at stille skærpede krav ved stiftelse af andelsboligforeninger for at sikre det økonomiske grundlag.

2 Dansk Ejendomsmæglerforening anfører, at forslaget også bør omfatte andelsboligforeninger i nyopførte ejendomme. Lovforslaget vedrører alene stiftelsen af de andelsboligforeninger, der etableres ved lejernes køb af den ejendom, som de bebor; enten ved ejerens frivillige salg til lejerne eller ved anvendelse af reglerne om tilbudspligt. Det er i denne type stiftelser, man har set en række eksempler på spekulation og deraf følgende stiftelser på usikre økonomiske grundlag, bl.a. baseret på for høje valuarvurderinger af foreningens ejendom. Stiftelse af andelsboligforeninger kan dog ske på andre måder, f.eks. i nyopførte ejendomme. Der vurderes imidlertid ikke at være behov for særskilt regulering af disse øvrige stiftelser, idet der ikke ses samme risiko for stiftelser på uholdbare økonomiske grundlag. Dette skyldes bl.a., at denne type andelsboligforeninger er omfattet af reglerne i andelsboliglovens kapitel 1 A om oplysningspligt og fortrydelsesret ved salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse, der sikrer andelsboligkøberne oplysning om forholdene i foreninger, der stiftes i forbindelse med projektsalg. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer af forslaget. Foreningen andelsboligforeninger i krise og FSR danske revisorer anbefaler, at der fastsættes krav om indskudskapitalens størrelse ved stiftelse, f.eks. 20 % egenfinansiering. Andelsbasen foreslår et krav om kontant indskud på mindst 5 % af købesummen. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har under forberedelsen af lovforslaget overvejet et krav om kapitalindskud. Der er ved udformning af lovforslaget foretaget en afvejning af hensynet til at sikre et solidt økonomisk fundament for fremtidige stiftelse over for hensynet til ikke at stille så strenge krav, at velfunderede stiftelser hindres. Uanset størrelsen af et kapitalindskud må det forventes at gøre det sværere for husstande med lavere indtægter at deltage i etableringen og dermed begrænse stiftelser unødigt. Det er på den baggrund vurderingen, at der ikke er behov for at indføre krav om indskuddet størrelse, da det foreslåede nye budgetkrav og skærpelse af kravet om minimumsdeltagelse fuldt ud tilgodeser behovet for at sikre stiftelser på et solidt økonomisk fundament. Andelsbasen og Foreningen andelsboligforeninger i krise foreslår et forbud mod rådgiveres brug af no-cure no-pay modellen i forbindelse med rådgivning ved stiftelse af andelsboligforeninger. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vurderer, at de foreslåede krav til stiftelsen vil dæmme op for problemet med tvivlsom rådgivning, da der herved skabes gennemsigtighed og dialog, og samtidig i højere grad grundlag for rådgiveransvar, hvis spillereglerne ikke følges. Ministeriet har under forberedelsen af lovforslaget overvejet et forbud mod anvendelse af no-cure nopay modellen. 2 af 6

3 Det vurderes imidlertid, at et krav om betaling for rådgivning uden sikkerhed for, at foreningen faktisk stiftes, formentlig vil reducere lejernes incitament til at stifte en andelsboligforening. I øvrigt bemærkes, at en eventuel regulering af rådgiverne bør ske i den særlovgivning, der vedrører den pågældende type rådgivers virksomhed, som f.eks. revisorlovgivningen for revisorerne. Minimumsdeltagelse Foreningen andelsboligforeninger i krise, FSR danske revisorer, Realkreditforeningen og Realkreditrådet anfører, at de støtter forslaget om deltagelseskrav på 2/3 af beboerne. Dansk Ejendomsmæglerforening påpeger, at et krav om deltagelse af 2/3 af beboerne i visse tilfælde vil være for højt sat, da foreninger, som ellers kunne være stiftet med en fornuftig økonomi, ikke stiftes. Det kan derfor overvejes at fastholde grænsen på ½ af beboerne. Andelsbasen anfører, at kravet om deltagelse bør øges i foreninger med erhvervsejendomme. Ejendomsforeningen Danmark vurderer, at kravet om 2/3 deltagelse er i den høje, men acceptable ende. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation støtter højere krav til deltagelsesprocenten, men foreslår, at den hæves til blot 60 procent. Organisationen henviser blandt andet til de ændrede regler for boligstøtte, der betyder, at det ofte ikke vil være en fordel for ældre at indgå i en andelsboligforening. Danske Advokater og Danske Boligadvokater anfører, at kravet om 2/3 deltagelse ved stiftelse i mindre foreninger kan medfører et tilslutningskrav på procent, hvilket kan gøre det svært at stifte andelsboligforeninger i mindre ejendomme. Organisationerne anfører, at tilslutningskravet historisk ikke har givet driftsmæssige problemer. Forslaget om skærpede krav til minimumsdeltagelsen skal sikre stiftelser på et solidt økonomisk fundament. Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra flere interessenter på andelsboligområdet fået oplyst, at mange penge- og realkreditinstitutter allerede i dag stiller krav om højere deltagelsesprocenter ved stiftelse af andelsboligforeninger end dem, der følger af lovgivningens regler. Ved udformning af forslaget om skærpelse af kravet til minimumsdeltagelsen, er der foretaget en afvejning af hensynet til at sikre et solidt økonomisk fundament for fremtidige stiftelser af andelsboligforeninger overfor for hensynet til, at der ikke indføres så høje krav til minimumsdeltagelsen, at det vil forhindre stiftelser af sunde andelsboligforeninger. En ændring af forslaget om skærpelse af deltagelseskravet til 60 pct. vil minimere den påpegede risiko for, at forslaget i visse tilfælde vil gøre det meget svært at stifte andelsboligforeninger. En minimumsdeltagelse på 60 pct. vil samtidig fortsat imødekomme hensynet til at sikre stiftelser på solidt økonomisk fundament. 3 af 6

4 Lovforslagets 1, nr. 1, ændres i overensstemmelsen med det ovenfor anførte. Budgetkrav Andelsbasen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Foreningen andelsboligforeninger i krise, FSR danske revisorer, Realkreditforeningen og Realkreditrådet anfører, at de støtter forslaget om skærpede krav til budgetter ved stiftelsen. Danske Advokater, Danske Boligadvokater og Dansk Ejendomsmæglerforening påpeger, at det ikke er klart, hvem der skal fremskaffe oplysningerne, og at det bør præciseres i lovteksten, hvem der skal udarbejde og udlevere budgetter og prognoser til køber. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Danske Advokater og Danske Boligadvokater foreslår, at man samtidig med de skærpede krav til budgetter overvejer at udvide den 10 ugers acceptfrist. FSR danske revisorer foreslår, at kravet til budgettal for vedligeholdelse sammenkobles med krav om f.eks. 10 årige vedligeholdelsesplaner, hvilke vil give nødvendig forudsætning for vurdering og sammenligning af tal for vedligeholdelse. Dansk Ejendomsmæglerforening påpeger, at oplysning om udgifter til vedligeholdelse bør anslås ud fra objektiv vurdering af ejendommen. Foreningen andelsboligforeninger i krise foreslår et indholdsmæssigt krav om hensættelse til vedligeholdelse efter samme regler som i boligreguleringsloven. For så vidt angår spørgsmålet om fremskaffelse af de krævede budgetter fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at kravet foreslås udformet som et objektivt budgetkrav, der skal være opfyldt inden indgåelse af aftalen om erhvervelse af ejendommen. Det vil i praksis være de pågældende lejere, der ønsker at stifte andelsboligforeningen eller den allerede stiftede andelsboligforening og dennes rådgiver, der skal sikre, at budgetterne udarbejdes og forelægges alle (potentielle) andelshavere inden erhvervelse af ejendommen. Overholder en rådgiver ikke andelsboliglovens regler om krav til budgetter i forbindelse med rådgivning om stiftelse af en andelsboligforening, vil der som udgangspunkt kunne statueres et rådgiveransvar. Da der typisk deltager en rådgiver ved stiftelsen, vil det være denne, der er ansvarlig for fremskaffelse af materialet. Det er ikke fundet nødvendigt at præcisere dette nærmere i lovteksten. For så vidt angår spørgsmålet om udvidelse af acceptfristen bemærkes, at der med lovforslaget indføres krav til budgetter, der skal sikre gennemsigtighed. Der udarbejdes allerede i dag en række budgetter, og de nye regler stiller en række indholdsmæssige krav til, hvordan budgetterne skal udformes. Der vurderes ikke at være behov for udvidelse af acceptperioden, da de indholdsmæssige krav til budgetterne ikke umiddelbart vil ændre på selve stiftelsesprocessen. For så vidt angår budgetkravet for vedligeholdelsesposten fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at posten til vedligeholdelse ligesom regnskabsposterne for vedligeholdelse i Erhvervsstyrelsens modelregnskab for andelsboligforeninger, der aflægger regnskab efter årsregnskabsloven skal indeholde udgifter til dels almindelig, løbende vedligeholdelse og udgifter til større, planlagte opgaver i forbindelse med genopretning og renovering. Beløbet opgøres for hele ejendommen og pr. m 2 bruttoetageareal. Hermed sikres, at det afsatte beløb til vedligehold vil kunne 4 af 6

5 sammenlignes med de beløb, der efter boligreguleringslovens kapitel III skal afsættes til vedligeholdelse af udlejningsejendomme. Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne, at det herefter vil være muligt for de potentielle andelshavere at foretage en direkte sammenligning af, om det beløb, der er afsat til vedligeholdelse af den ejendom, de har fået tilbudt at købe, er mindre, lig med eller større end det beløb, der pligtmæssigt skal afsættes til vedligehold i ejendommen som udlejningsejendom efter boligreguleringslovens regler. Der foreslås således en løsning, hvor posten til vedligeholdelse bliver synliggjort på en sådan måde, at der er mulighed for sammenligning, så eventuel underbudgettering vil kunne gennemskues. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ikke fundet det nødvendigt, at stille indholdsmæssige krav til vedligeholdelsesposten. 3. Oplysningspligt for andre långivere Ejendomsforeningen Danmark er positiv indstillet overfor forslaget men anfører, at de savner mulighed for, at leverandører kan validere oplysninger. Der er i dag mulighed for at penge- og realkreditinstitutter kan kontrollere de oplysninger, som de overfører til indberetningssystemet for nøgleoplysninger. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er i dialog med penge- og realkreditinstitutterne om, hvorvidt der kan tilføjes en funktion, der giver indberetter bedre mulighed for at se, hvilke lån som fremgår af den enkelte forenings skema. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer af forslaget. 4. Obligatorisk CVR-registrering af andelsboligforeninger Ejendomsforeningen Danmark og Finansrådet finder det meget positiv, at der indføres obligatorisk CVR registrering af andelsboligforeninger, hvilket vil sikre entydig identifikation og administrative lettelse for sektoren. Danske Advokater og Danske Boligadvokater finder forslaget nødvendigt i forhold til den aktuelle digitalisering. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Realkreditforeningen og Realkreditrådet støtter forslaget. Realkreditforeningen og Realkreditrådet forudsætter, at der skal være en vis periode for registrering i CVR. De nye regler om obligatorisk CVR registrering træder i kraft den 1. januar Andelsboligforeninger der efter denne dato ikke har et CVR-nummer, eller som er registeret som frivillig forening, vil skulle lade sig registrere korrekt. Foreninger skal registreres sig hurtigst muligt, men der er ikke nogen fast frist herfor. 5 af 6

6 5. Høring Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende organisationer og myndigheder m.v.: Advokatsamfundet, Andelsbasen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Advokater, Danske Boligadvokater, Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Udlejere, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Ejendomsforeningen Danmark, Ejerlejlighedernes Landsforening, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen af andelsboligforeninger i krise, FSR - danske revisorer, Grundejernes Investeringsfond, Kommunekredit, Kommunernes Landsforening, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Vestre Landsret og Østre Landsret. 6 af 6

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv.

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Att.: Karin Laursen 15. december 2014 Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Selveje Danmark har

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere