1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold"

Transkript

1 Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber og sælger Erhvervs- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny informationsfolder og tilhørende hjemmeside der giver klar besked om huseftersyn til køber og sælger. Den nye folder belyser især køberens situation ved Huseftersyn. Den giver et godt overblik over ordningens delelementer. Sammenhængen mellem Huseftersyn, tilstandsrapport, ejerskifteforsikring og Ankenævnet bliver kort og præcist forklaret. I folderen er der også en opfordring til at læse mere på Hensigten med folderen er, at ejendomsmæglere og boligadvokater udleverer den til køber og evt. sælger. Herudover indeholder hjemmesiden listen over de beskikkede bygningssagkyndige, man kan søge oplysninger om, hvilke ejendomme, der er lavet tilstandsrapport på og man kan bestille pjecer, artikler, nyhedsblade, publikationer m.m. Folder og hjemmeside giver køber og sælger mulighed for at erhverve sig et godt overblik over Huseftersyn, tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer i ro og mag derhjemme. Materialet giver dermed svar på de spørgsmål, som ejendomsmæglere, boligadvokater og bygningssagkyndige svarer på igen og igen. Ny tilstandsrapport Tilstandsrapporten er blevet ændret, idet der dels henvises til den nye folder og hjemmeside og dels gives en bedre generel information omkring Huseftersyn. Presseomtale I forbindelse med den nye folder og hjemmeside er der bragt en række pressemeddelelser og artikler om ordningen i forskellige landsdækkende og regionale medier. Sekretariatet vil gerne opfordre de bygningssagkyndige til også at gøre opmærksom på folder og hjemmeside. Ny hjemmeside henvender sig både til køber og sælger og giver en detaljeret information om alt fra tilstandsrapporten til Ankenævn for Huseftersyn. Man kan bla. læse om: fordele for køber og sælger beskrivelser af tilstandsrapportens karakterer oplysninger om det, tilstandsrapporten ikke nævner priser og vilkår for udarbejdelse af tilstandsrapporter hvad ejerskifteforsikringen dækker og ikke dækker Ankenævnet Yderligere eksemplarer af folderen kan rekvireres via eller hos Byggecentrum Boghandel tlf fax HUSEFTERSYN NYT 1/03 1

2 AKTUELT Revision af håndbog Der foregår et større revisionsarbejde af håndbogen for bygningssagkyndige. Målet er en opdatering i overensstemmelse med de erfaringer, der er gjort siden sidste revision. Herunder indarbejdelse af revisioner fra Huseftersyn Nyt og idéer fra orienteringsmøderne i Arbejdet foregår på to trin. Lige nu er den første del af arbejdet blevet præsenteret på informationsmøderne. Der arbejdes videre resten af året. Vi indarbejder også generelle tendenser fra afgivne domme og ankenævnsafgørelser. Det er et mål at sikre et design, layout, opsætning og sprog, der optimerer informationsværdien og anvendelsesmulighederne for brugerne. En vigtig facet heri er en skarp opdeling indholdsmæssigt af vejledningen (kapitel 3) fra ståbidelen (kapitel 5). I forbindelse med karaktersystemet er der for de enkelte karakterer givet en præcis definition samt en tilhørerende forklaring. Eksemplerne på anvendelse af de enkelte karakterer er ligeledes øget væsentligt. Det understreges dog, at eksemplerne er vejledende og ikke normgivende. Revision af tilstandsrapporten Der er i februar påbegyndt et arbejde med at forbedre tilstandsrapporten, inden for rammerne af den gældende lovgivning. En bredt sammensat arbejdsgruppe vil drøfte forbedringsmuligheder omkring rapportens indhold, tekst og layout, karaktersystem, noter og forklarende bemærkninger. Ved revisionsarbejdet tages udgangspunkt dels i sekretariatets erfaringer gennem driften af ordningen fra tidligere revisioner, dels i erfaringer fra forsikringssager, ankesager og retsafgørelser. Dels vurderes de forslag, der er fremsat ved de obligatoriske orienteringsmøder og ved arbejdet med revision af Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige. Arbejdsgruppens arbejde koordineres med den igangværende revision af håndbogen og med udviklingen af det nye edb-system (læs mere i Huseftersyn Nyt 3/02). Arbejdet forventes færdigt i No cure No pay -ordninger det mener Erhvervs- og Boligstyrelsen En række ejendomsmæglerkæder tilbyder som led i deres aftaler med køberne såkaldte No cure No pay - ordninger, som indebærer, at sælgeren kun betaler ejendomsmægleren, hvis ejendommen sælges. Sådanne ordninger vedrører ikke selve huseftersynsordningen og er således ikke i sig selv i strid med reglerne i bekendtgørelsen om huseftersynsordningen. Hvis den bygningssagkyndige i forbindelse med et huseftersyn imidlertid honoreres efter et No cure - No pay -system d.v.s. hvis han kun får sit honorar helt eller delvist, hvis ejendommen sælges vil han have interesse i ejendommens salg, og han vil derfor efter Erhvervs- og Boligstyrelsens opfattelse ikke være uvildig i den pågældende sag. Styrelsens opfattelse udspringer af 6 i bekendtgørelsen om huseftersynsordningen hvoraf fremgår, at den bygningssagkyndige skal være uvildig i den enkelte sag, således at den bygningssagkyndige skal være uafhængig af interesser, der kan påvirke arbejdet som bygningssagkyndig,. Bestemmelsen fastslår således, at den bygningssagkyndige skal være uvildig i den enkelte sag. Heri ligger, at den bygningssagkyndige skal være uafhængig af interesser, der kan påvirke hans eftersyn. Han må herunder ikke have interesse i sagens udfald. Det er styrelsens opfattelse, at den blotte risiko for, at den bygningssagkyndige kan have sådanne interesser er tilstrækkelig til at bevirke, at den bygningssagkyndige ikke er uvildig. No cure-no pay -ordninger kan optræde i forskellige udgaver og med forskelligt indhold. Generelt er det den bygningssagkyndiges pligt at være opmærksom på fare for at krænke uvildigheden og at reagere derefter. Styrelsen følger udviklingen på området nøje med henblik på at vurdere om det gældende regelsæt fungerer efter hensigten. Styrelsen kan udtale sig vejledende om, hvorvidt en konkret ordning er i overensstemmelse med reglerne om den bygningssagkyndiges uafhængighed. Men det må understreges, at den endelige afgørelse af spørgsmålet altid vil henhøre under domstolene. 2 HUSEFTERSYN NYT 1/03

3 OBLIGATORISK Tilstandsrapporter på ejerlejligheder Forsikringsselskaberne er begyndt at tegne ejerskifteforsikringer ved salg af ejerlejligheder. Dette har medført en del henvendelser til Sekretariatet for Huseftersynsordningen. Spørgsmålene er meget forskellige og handler om forhold til lovgivningen, samt forhold af mere praktisk karakter. Det kan være spørgsmål som: Hvor mange tilstandsrapporter skal udføres, og kunne man nøjes med én tilstandsrapport. Hvordan er fællesejet defineret og hvem afgør dette? Antal tilstandsrapporter Sekretariatet kan som tidligere oplyst, bl.a. i Huseftersyns Nyt, oplyse følgende: Bekendtgørelsen om huseftersyn 17 har følgende ordlyd: Ved huseftersyn vedrørende ejerlejligheder skal der foreligge tilstandsrapporter efter denne bekendtgørelse både for ejerlejligheden og for fællesejet, jf. lovens 2, stk. 1.. Det betyder, at der skal foreligge to tilstandsrapporter: én for ejerlejligheden og én for fællesejet. I tilstandsrapporten for ejerlejligheden henvises til tilstandsrapporten for fællesejet. Særligt om tilstandsrapporten for fællesejet Tilstandsrapporten for fællesejet skal omfatte hele fællesejet. Hvis den bygningssagkyndige er i tvivl om, hvilke bygninger fællesejet omfatter, skal han bede sælgeren om nærmere oplysninger herom. Ejerlejlighedens andel i fælles bygninger m.v. vil typisk fremgå af købsaftalen sammenholdt med ejerforeningens vedtægter. Det er ligeledes sælger, der skal udfylde sælgeroplysningerne på fællesejet. Sælger har jo løbende modtaget kopier af generalforsamlingsreferater, protokollater samt meddelelser fra administrator m.m. Ejerforeningen har mulighed for at udarbejde en tilstandsrapport for fællesejet, der så kan anvendes af flere sælgere indenfor gyldighedsperioden på 6 måneder. I denne situation kan sælgeroplysningerne være udfyldt og underskrevet af ejerforeningens administrator, men i så fald skal sælgeren tillige underskrive sælgeroplysningerne. Prisen for en tilstandsrapport på fællesejet aftales individuelt iht. bekendtgørelsens bilag Sælgers oplysninger er grundlag for tilstandsrapporten på fællesejet Den bygningssagkyndige skal ikke fremskaffe oplysningerne eller granske de omtalte dokumenter. Den bygningssagkyndige kan med andre ord lægge sælgerens oplysninger til grund for sin udarbejdelse af rapporten. Sekretariatet anbefaler dog, at den bygningssagkyndige sikrer sig, at det fremgår af rapporten, hvad sælger har oplyst om afgrænsningen af fællesarealet. Det anbefales endvidere, at den bygningssagkyndige skriver i rapporten, at den er udarbejdet på grundlag af disse oplysninger. Læs mere om tilstandsrapporter på fællesejet på side 5. HUSEFTERSYN NYT 1/03 3

4 OBLIGATORISK Bagatelskader og selvrisiko Tilstandsrapporten må kun omhandle bygningens tilstand. Man må ikke selv vedhæfte en helt egen side om fx bagatelgrænser. Det er set, at enkelte beskikkede bygningssagkyndige hæfter en helt egen side til tilstandsrapporten, som blandt andet oplyser, at: Som hovedregel vil fejl og mangler, der kan relateres til en værdi op til kr. blive betragtet som en bagatel der tvivlsomt kan gøres retskrav for. Det er derfor vigtigt man som køber gør sig klart, at man har anskaffet sig en brugt ejendom, hvor man eventuelt må forvente at skulle bekoste lidt for at bringe den i den stand, man selv ønsker. Analoge oplysninger er også oplyst inde i selve tilstandsrapporten. Det er også set, at enkelte bygningssagkyndige oplyser om selvrisikoen og dennes størrelse for anmeldelse af skader til ejerskifteforsikringen mm. Sådanne egne tillæg og noter, hvor anførte oplysninger ikke er i overensstemmelse med gældende regler, er ikke tilladt, da tilstandsrapporten kun må omhandle bygningens tilstand. Nok har Ankenævnet fastlagt en minimumsgrænse for afgørelser, der behandles, men dette er ikke det samme som, at tilstandsrapporten ikke omfatter skader under dette beløb, hvilket også anføres af Ankenævnet. Tillæg til tilstandsrapporterne Tillæg til tilstandsrapporten og selve tilstandsrapporten skal klart adskilles. Forbrugerne må ikke være i tvivl. Både Sekretariatets og Ankenævnet for Huseftersyns erfaringer viser, at der for forbrugerne er risiko for sammenblanding af selve tilstandsrapporten og et tillæg til tilstandsrapporten, fordi der ofte ikke er tale om en klar adskillelse af de to dokumenter. Vi må derfor pointere: Tilstandsrapporten skal stå alene som værende et fyldestgørende dokument på ejendommens tilstand efter de gældende regler. Der må ikke være henvisninger fra tilstandsrapporten til tillægget, som det er set i enkelte tilstandsrapporter, hvor der i tilstandsrapporten henvises til tillægget for uddybende forklaringer til generelle kommentarer til ejendommen. Klager over tilstandsrapport kan blive behandlet i Ankenævnet for Huseftersyn, mens klager over tillæg henvises til de civile domstole. Noter i tilstandsrapporter Solen skinner. Hører den sætning hjemme under Generelle kommentarer til bygningens tilstand? I forbindelse med gennemgangen af tilstandsrapporter ses det ofte, at der under punktet: Generelle kommentarer til bygningens tilstand anføres tekster som: Solen skinner, Det var let overskyet med små regnbyger, eller Det anbefales, at der tegnes ejerskifteforsikring og andre lignende bemærkninger. Nævnte oplysninger har ikke noget med bygningens tilstand at gøre, og vi må derfor henstille, at teksterne, der anføres i tilstandsrapporterne, svarer til overskrifterne. Bygninger/bygningsdele der undtages skal anføres under punktet Uddybende kommentarer til pkt.1-4, og ikke andre steder i tilstandsrapporten, medmindre der i det aktuelle tilfælde ikke er plads til den fulde tekst i dette afsnit, hvor man så undtagelsesvis kan anføre det i en henvisning. Utilgængelige konstruktioner skal også anføres under Bemærkninger og Uddybende kommentarer til pkt. 1-4, og ikke andre steder i tilstandsrapporten som fx. vurdering af og skøn af skadeårsager eller under forsikringsoplysningerne. 4 HUSEFTERSYN NYT 1/03

5 AKTUELT Anvendelse af tilstandsrapport på fællesejet Tilstandsrapporten på fællesejet kan benyttes af andre, så længe denne er gyldig. Sælger skal altid underskrive sælgeroplysninger. Dette giver mulighed for, at en ejerforening kan rekvirere og ajourføre en tilstandsrapport på fællesejet, som alle ejere i foreningen så kan bruge i forbindelse med salget af deres respektive lejligheder. Hvis ejerforeningen er rekvirent af en tilstandsrapport på fællesejet, skal sælgeroplysningerne også udfyldes af ejerforeningen, som derved står inde for de afgivne oplysninger. Sælger skal dog altid underskrive sælgeroplysningerne. Læs mere i artiklen om ejerlejligheder på side 3. Ny forsikringserklæring Forsikringserklæringen i forbindelse med beskikkelse som bygningssagkyndig er netop blevet revideret. Revisionen er sket på baggrund af den kendsgerning, at et stadigt stigende antal bygningssagkyndige udøver hvervet som ansat i et firma, og ikke som selvstændig bygningssagkyndig. Begæringen til forsikringsselskabet er derfor suppleret med et underskriftsfelt, hvor en tegningsberettiget i det firma, som den beskikkede bygningssagkyndige er ansat i, bekræfter ansættelsen, samt at det er firmaet, der har tegnet forsikringen. Den bygningssagkyndige skal i denne situation være meget opmærksom på kun at udføre tilstandsrapporter, der indberettes under dette firmanavn. I modsat fald vil den bygningssagkyndige ikke kunne påregne at være forsikringsdækket iht. bekendtgørelsens 4, stk. 1, nr. 6. En sådan forseelse kan i givet fald betyde, at den bygningssagkyndige skal udrede eventuelle erstatningskrav af privat midler, og at beskikkelsen vil blive inddraget. Alger og anden biologisk vækst Alger ses netop nu tydeligt på tage og facader. Der er forskellige arter som vokser hvor vækstbetingelserne fugt, lys, materialer, næring etc. er gode. For eksempel vil en grønalge der udskiller et karakteristisk rødt farvestof, ofte slå sig ned på calciumrige materialer som kalksandsten, letbeton og eternit. Mange mener, at der er kommet flere alger på tage og facader i de senere år, og at det kan skyldes øgede mængder af næringsstoffer i atmosfæren. Men det er der endnu ingen dokumentation for i Danmark. Teknologisk Institut Murværk har stået for et projekt, hvor ikke blot virkningen af alger, men også anden biologisk vækst som lav og mos blev undersøgt. Konklusionen var, at den biologiske vækst kun i undtagelsestilfælde vil kunne skade materialerne. Så problemerne må udelukkende betragtes som æstetiske. Som eksempel kan nævnes, at fordampningen er større fra tegltagsten med kraftig bevoksning, end tilsvarende tegltagsten med sparsom bevoksning. Så biologisk vækst medfører ikke fugtophobning med risiko for følgeskader i materialet, det er snarere omvendt. Man skal også være særdeles forsigtig med at fjerne alger og anden biologisk vækst. Mekaniske rensemetoder som hedtvandsrensning vil med stor sandsynlighed skade materialernes overflader. Kemisk rensning kan i øjeblikket stort set udelukkes, da kun et middel er godkendt til formålet af Miljøstyrelsen. HUSEFTERSYN NYT 1/03 5

6 AKTUELT Opmærksomhed på tagsten Der kan være problemer med holdbarheden af tegltagsten, og disse problemer synes især knyttet til gule teglsten. Frost kan give afskalninger på gule tegltagsten. Udover frosten spiller også konstruktionsmæssige mangler ind især utilstrækkelig ventilation mellem tegl og undertag. Tagmaterialets egenskaber er også af betydning. Men sammenhængen mellem teglegenskaberne (som er bestemt af råmaterialet og produktionsforhold og tendens til frostskader) er endnu ikke endeligt afklaret. Der er eksempler på, at helt nye tage er blevet nedbrudt på under 10 år. SPØRGSMÅL OG SVAR Forældres køb/salg? Er forældres køb/salg af ejerlejlighed til børn under uddannelse omfattet af ordningen?! Det fremgår af forslag til lov om forbrugerbeskyttelse side 29, 5. afsnit: Det forudsættes, at kriteriet, at ejendommen hovedsageligt skal være bestemt til beboelse for køberen, henholdsvis anvendes til beboelse for sælgeren, også vil være opfyldt i tilfælde, der ganske kan sidestilles hermed, f.eks. hvor det er meningen, at familiemedlemmer eller andre, som køberen har privat interesse i at skaffe en bolig, skal bo i ejendommen. PUBLIKATIONER OG UDGIVELSER Skimmelsvampe Statens Byggeforskningsinstitut har udgivet nye forskningsresultater vedrørende skimmelsvampe i bygninger. Forskningsprogrammet blev etableret efter forslag fra Statens Byggeforskningsinstitut og det tidligere By- og Boligministerium, og programmet er gennemført af 13 videnskabelige institutter og 6 private virksomheder. Formålet med det tværfaglige, fireårige forskningsprogram Skimmelsvampe i bygninger har været at frem- skaffe mere viden om skimmelsvampes livsbetingelser i bygninger og deres virkninger på mennesker, samt at skabe grundlag for effektive, sikre og økonomisk forsvarlige løsninger til afhjælpning og forebyggelse af skimmelsvampevækst i bygninger. Publikationen kommer ind på en række forhold omkring skimmelsvampe, herunder Hvad betyder vækst af skimmelsvampe i bygningen? Hvordan udsættes man for skimmelsvampe? Hvor kommer skimmelsvampene fra? Hvilke materialer er mest udsatte for vækst af skimmelsvampe? Hvilke bygningskonstruktioner er mest udsatte for fugtskader? Den fulde rapport kan læses på adressen : by_og_byg_resultater_020/ eller købes i Byggecentrum Boghandel. Pris kr. 104,00 ekskl. moms. Læs mere: 6 HUSEFTERSYN NYT 1/03

7 Ny bog går i dybden med erstatningsansvar ved Huseftersyn Erstatningsansvar i forbrugerforhold ved handel med fast ejendom. Bag denne meget lange titel gemmer der sig en bog, der til mindste detalje beskriver det særlige erstatningsansvar ved huseftersyn. Bogen henvender sig til alle der beskæftiger sig med ejendomshandlens mange aspekter ejendomsmæglere, boligadvokater, bygningssagkyndige m.fl. Forfatteren, Hans Henrik Tausen, er advokat og har selv 10 års erfaring med retslig placering af ansvar ved handel med fast ejendom. Mange eksempler Bogen har over 200 konkrete eksempler fra retssystemet og fra Ankenævn for Huseftersyn, så de fleste bygningssagkyndige kan lære noget praktisk af denne bog ikke mindst om hvilke tanker, der ligger til grund for de retslige afgørelser. Hvad kan du læse om? Sælgeransvaret Den bygningssagkyndiges erstatningsansvar Sælgers adgang til godtgørelse/ erstatning Erstatningsudmålingen Ejerskifteforsikringen Den bygningssagkyndiges ansvarsforsikring Ankenævnet for Huseftersyn Utrykt landspraksis/byretspraksis KURSER OG KONFERENCER Grundkursus i trænedbrydende svampe og insekter Du vil få mere grundlæggende viden om svampe- og insektskader. Nystartede bygningssagkyndige kan få et bedre grundlag at vurdere skader på. Kurset handler om Trænedbrydende svampe og insekter Vækstbetingelser for svampe Insekters krav til træ Metoder til artsbestemmelse Behandlingsmetoder Forebyggelse af skader Tid og sted Kurset afholdes den 25. september 2003 på Teknologisk Institut i Taastrup kl til Prisen udgør kr ,- Yderligere information Anne Pia Koch Telefon: Syn og Skøn På kurset kvalificeres du til at gennemføre en voldgiftssag eller en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde, enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter. Tid og sted Kurset afholdes den august 2003 hos Byggecentrum i Middelfart. DS 418 Nu er det blevet et krav at anvende DS 418 til varmetabsberegninger. Nyt kursus for nuværende og kommende brugere af DS 418 Beregning af bygningers varmetab, giver en gennemgang af DS 418. Kurset giver dig en checkliste til, hvordan du kommer lettere igennem beregninger med DS 418, og hvordan du dokumenterer dem. Desuden ser vi nærmere på, hvordan du med forskellige værktøjer kan supplere DS 418. Tilmelding kan ske på en af følgende måder: Brug hvor du kan tilmelde dig online Ring til os på telefon Mail: Tid og sted Kurset afholdes den 15. september 2003 hos Byggecentrum i Ballerup. HUSEFTERSYN NYT 1/03 7

8 STATISTIK Nyt ansigt i Sekretariatet Den 1. november 2002 blev Peter Troest Larsen ansat som kommunikationsmedarbejder i Sekretariatet. Han skal hjælpe med ordningens kommunikation, både over for jer og over for forbrugerne. Peter kommer fra en stilling som projektleder på kommunikationsbureauet SIGMA as, hvor han blandt andet var projektleder for forskellige projekter med LEGO Company. Peter Troest Larsen Udgiver Sekretariatet for Huseftersynsordningen Postboks 141, 2630 Taastrup Telefon: Telefax: Layout Byggecentrum Gitte Pedersen Redaktion Rie Mayland Nielsen (ansvarshavende) Bjarne Leander Poulsen Lars Tangaa-Andersen Erik Tollstorff Redaktionen er sluttet 23. maj Udkommer 4 gange årligt. Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse. Kan læses på og downloades fra som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup Telefon Telefax Repro og tryk Artikler udefra udtrykker ikke Quickly Tryk A/S nødvendigvis Sekretariatets eller Erhvervs- og Boligstyrelsens Oplag synspunkter og holdninger HUSEFTERSYN NYT 1/03 HUSEFTERSYN 3/02 Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersynsordningen, Postboks 141, 2630 Taastrup Telefon Telefax mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken ISSN

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere