Beskatning af optioner og futures på aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af optioner og futures på aktier"

Transkript

1 Beskatning af optioner og futures på aktier

2

3 FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne publikation, der er udarbejdet af NASDAQ OMX København, indeholder en beskrivelse af de danske beskatningsregler vedrørende optioner og futures på børsnoterede aktier. Revisionsfirmaet KPMG s skatteafdeling har leveret input til forståelsen og fortolkningen af regler og praksis. Beskatningsreglerne er komplicerede, og denne publikation skal derfor ses som en generel introduktion, der ikke i sig selv kan danne grundlag for dine dispositioner. Som investor skal du altid tage dine egne individuelle beskatningsforhold i betragtning og få assistance fra egen professionel rådgiver. Beskatning af optioner og futures på aktier kan du med fordel læse sammen med NASDAQ OMX s publikationer Værd at vide om optioner og Værd at vide om futures, som indeholder en detaljeret beskrivelse af egenskaber ved disse to former for finansielle produkter samt deres anvendelsesmuligheder. Beskatning af optioner og futures på aktier beskriver beskatningsreglerne ud fra en række eksempler. Vi har i stor udstrækning baseret os på investeringseksemplerne i Værd at vide om optioner og Værd at vide om futures. Beskatning af optioner og futures på aktier henvender sig primært til den ikke-professionelle private investor, der enten investerer som person (bundne pensionsmidler eller frie midler) eller gennem et personligt ejet investeringsselskab. Reglerne for investering af bundne pensionsmidler i optioner og futures har vi beskrevet til sidst. Beskatning af optioner og futures på aktier dækker hverken finansielle virksomheder eller personers erhvervsvirksomhed mv. Ved indførelsen af Forårspakke 2.0 ændredes beskatningen af gevinst og tab på aktier væsentligt for selskaber, idet beskatningen fremover afhænger af, om aktien er noteret eller ikke, men ikke længere af ejertiden. Ændringerne har afsmittende effekt på beskatningen af gevinst og tab på finansielle kontrakter, men fremhæves ikke særskilt. Publikationen er opdateret i juni 2010 med de regler, der vedtoges af Folketinget 1. juni 2010 (Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v.) og som blandt andet udvidede personers adgang til fradrag for tab på aktiebaserede finansielle kontrakter. Der er tale om helt nye regler uden praksis til støtte og beskatningen kan derfor vise sig anderledes i takt med at praksis formes. Beskrivelsen tager udgangspunkt i regler og praksis, som disse er på udgivelsestidspunktet. God læselyst May 2011 Beskatning af optioner og futures på aktier 1

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BESKATNINGSREGLERNE I HOVEDTRÆK...3 Investering for bundne midler 3 Investering for frie midler 3 Investering gennem investeringsselskaber 3 Generelt om beskatning efter aktieavancebeskatningsloven 4 Generelt om beskatning efter kursgevinstloven (finansielle kontrakter) 4 BESKATNING EFTER AKTIEAVANCEBESKATNINGSLOVEN...5 Vilkår 5 Opgørelsesprincipper 5 Eksempel 1: Erhvervelse af call-option 6 Beskatning af gevinster og tab 6 Eksempel 2: Protective put 7 Eksempel 3: Køb af en futureskontrakt 7 BESKATNING EFTER KURSGEVINSTLOVEN...8 Vilkår 8 Opgørelsesprincipper 8 Eksempel 4: Opgørelse efter lagerprincippet 9 Eksempel 5: Erhvervelse af call-option 9 Beskatning af gevinster og tab 9 Eksempel 6: Protective put 10 Eksempel 7: Køb af en futureskontrakt 11 BESKATNING AF PERSONERS BUNDNE MIDLER...12 Placeringsregler 12 Opgørelsesprincipper 12 Beskatning af gevinster og tab 12 2 Beskatning af optioner og futures på aktier

5 BESKATNINGSREGLERNE I HOVEDTRÆK Når du som investor skal fastlægge, hvilke beskatningsregler du skal følge, er det afgørende først at sondre mellem investering for bundne mider (pensionsmidler), investering for frie midler og investering gennem personligt ejede investeringsselskaber. Investering for bundne midler Når du investerer for bundne midler, bliver optioner beskattet efter reglerne i Pensionsafkastbeskatnings-loven (PAL). Det vil sige, at gevinst beskattes, og at der løbende gives fradrag for tab (lagerprincippet). Beskatningsprocenten er 15 pct. Disse regler er nærmere beskrevet på side 18. Investering for frie midler Investerer du for frie midler, beskattes gevinst og tab på optioner og futures efter reglerne i: > > Aktieavancebeskatningsloven, eller > > Kursgevinstlovens afsnit om finansielle kontrakter, eller > > Statsskatteloven. Hvilken lov, der skal anvendes ved investering for frie midler, afhænger dels af kendetegn ved den pågældende kontrakt, dels af investors handlemåde. Udgangspunktet er, at beskatningen sker efter reglerne for beskatning af aktieavancer (Aktieavancebeskatningsloven). Det kræver dog, at følgende betingelser er opfyldt: > > kontrakten må kun kunne opfyldes ved levering af de underliggende aktier og > > kontrakten må ikke afstås (sælges) inden udløb og > > der må ikke være indgået modgående kontrakter i kontraktens løbetid. Er alle disse krav opfyldt og sker der rent faktisk levering af de underliggende aktier, vil beskatningen ske efter Aktieavancebeskatningsloven, dvs. som aktieindkomst for personer. Er alle disse krav opfyldt, men sker der ikke levering af de underliggende aktier (kontrakten udløber out-of-themoney), vil beskatningen ske efter Statsskatteloven, dvs. som personlig indkomst for personer (med begrænsning på adgangen til tabsfradrag). Er blot et af disse krav ikke opfyldt, vil beskatningen ske efter Kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter, dvs. som kapitalindkomst for personer, medmindre der er tale om et tab på en kontrakt, som personen vælger at modregne i en gevinst på aktier, i hvilket fald beskatningen reelt sker i aktieindkomsten. Investering gennem investeringsselskaber Personligt ejede investeringsselskaber 1 beskattes efter reglerne i de samme love som personer, der investerer for frie midler, jf. ovenfor. Selskabers indkomst opdeles dog ikke i personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst, som den gør for personer. Gevinst og tab på kontrakter på børsnoterede aktier medregnes fuldt i de selskabsskattepligtige indkomst efter et lagerprincip. 1 Betegnelsen er her ikke rettet mod selskaber, dereromfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Disse ligger uden for rammerne af denne publikation. Beskatning af optioner og futures på aktier 3

6 Lovgivningens systematik ved investering for frie midler kan præsenteres på følgende måde: Kan kontrakten kun opfyldes ved levering? (F.eks. optioner of futures på enkeltaktier) Ja Afstås kontrakten? Nej Er der indgået modgående kontrakter? Nej Beskatning efter Aktieavancebeskatningsloven Nej Ja Ja Opfyldes kontrakten ved kontant afregning? {F.eks. optioner og futures på indeks) Ja Beskatning efter Kursgevinstloven* * Tab på en finansiel kontrakt kan personer vælge at modregne på gevinst på aktier. Generelt om beskatning efter Aktieavancebeskatningsloven Ved beskatning efter Aktieavancebeskatningsloven beskattes gevinster (avancer) og der er modregning for tab ved realisation af aktieinvesteringen (realisationsprincippet). Derfor: Hvor optioner og futures beskattes efter Aktieavancebeskatningsloven, vil udnyttelse eller opfyldelse af kontrakten for køber ikke udløse beskatning. Beskatningen udløses i stedet ved salg af den underliggende aktie. Beskatningen for personer sker som aktieindkomst og er uafhængig af ejertid. For selskaber indgår gevinst og tab på kontrakter på noterede aktier i den selskabsskattepligtige indkomst løbende (lagerprincippet) uanset ejertid. Generelt om beskatning efter Kursgevinstloven (Finansielle kontrakter) Ifølge reglerne for beskatning af finansielle kontrakter beskattes gevinster og tab løbende (lagerprincippet). Som udgangspunkt er alle gevinster skattepligtige, mens fradrag for tab er underlagt begrænsninger. Beskatningen sker for personer som kapitalindkomst (ca. 32 pct. til 59 pct.) og for selskaber som almindelig selskabsskattepligtig indkomst (25 pct.). En mere detaljeret gennemgang af skattereglerne gives i det følgende. 4 Beskatning af optioner og futures på aktier

7 BESKATNING EFTER AKTIEAVANCEBESKATNINGSLOVEN Vilkår Hvor options- eller futureskontrakten kun kan opfyldes ved levering af den underliggende aktie (modtagelse eller levering, i det følgende kaldet en leveringskontrakt), vil beskatningen som udgangspunkt ske efter reglerne for beskatning af gevinst og tab på den underliggende aktie - dvs. efter Aktieavancebeskatningsloven. Hvor dette ikke er tilfældet, vil beskatningen som udgangspunkt ske efter reglerne for finansielle kontrakter i Kursgevinstloven. Selv hvor kontrakten kun kan opfyldes ved levering af det underliggende aktiv, vil beskatningen i visse tilfælde dog ske efter Kursgevinstloven. Kravet om, at kontrakten kun kan opfyldes ved levering, indebærer, at en kontrakt, der kan afregnes kontant (differenceafregnes) eller rent faktisk afregnes kontant (f.eks. futures og optioner på aktieindeks), ikke beskattes efter reglerne i Aktieavancebeskatningsloven, men efter Kursgevinstloven. Ligeledes vil en afståelse eller en indgåelse af modgående kontrakter 2 i forbindelse med en leveringskontrakt indebære, at beskatningen skal ske efter reglerne i Kursgevinstloven. Som modgående kontrakter anses også modgående kontrakter, der er indgået af en ægtefælle, af et selskab, hvori den skattepligtige er hovedaktionær, eller af et koncernforbundet selskab. I forbindelse med afståelse af en leveringskontrakt skal den part, der afstår kontrakten, beskattes efter Kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Modpartens skattemæssige situation påvirkes ikke, hvor der er tale om options- og futureskontrakter noteret på NASDAQ OMX Derivatives Markets 3 og hvor parterne indgår kontrakterne med NASDAQ OMX Derivatives Markets. Den part der er indtrådt i kontrakten som følge af overdragelsen omfattes tilsvarende af beskatning efter Aktieavancebeskatningsloven, hvis denne forbliver i kontraktforholdet indtil levering og ikke har indgået modgående kontrakter. Alle enkeltaktieoptioner og enkeltaktiefutures noteret på NASDAQ OMX Derivatives Markets indebærer levering af de underliggende aktier. Såfremt en investor har indgået sådanne kontrakter, og disse rent faktisk fører til levering af de underliggende aktier, vil investeringen derfor som udgangspunkt skulle behandles efter Aktieavancebeskatningsloven. Indkomst opgjort efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven beskattes som aktieindkomst for personer sammen med indkomst af aktier (udbytte, aktieavance og aktietab). Opgørelsesprincipper For personer sker opgørelsen af gevinst og tab i henhold til Aktieavancebeskatningsloven efter et realisationsprincip og sammen med den underliggende aktie. Efter realisationsprincippet sker beskatningen ved salg og gevinst eller tab udregnes som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen. Da der er sket levering af den underliggende aktie, beskattes options- eller futureskontrakten sammen med aktien efter de normale principper for aktieinvestering. Den underliggende aktie anses for handlet (anskaffet eller afstået) på udnyttelsestidspunktet for en optionskontrakt og for en futureskontrakt på det tidspunkt, hvor kontrakten er indgået. 2 Det er ikke klart defineret i lovgivningen, hvad der præcist forstås ved modgående kontrakter. I forarbejdet til Kursgevinstloven er modgående kontrakter defineret bredt som to (eller flere) kontrakter, hvor den skattepligtige køber og sælger samme aktiv. Købs- og salgskontrakter med samme underliggende aktiv, men hvor for eksempel udnyttelseskursen og/eller kontraktperioden er forskellig, kan således også betragtes som modgående kontrakter. 3 NASDAQ OMX Derivatives Market er et binavn for NASDAQ OMX Stockholm AB og anvendes i forbindelse med handel og clearing af derivater. Beskatning af optioner og futures på aktier 5

8 I forbindelse med erhvervelse af optionskontrakter anses den aftalte kontraktpris plus betalt præmie for aktiernes skattemæssige anskaffelsessum i forbindelse med købskontrakter (købt call) og for salgskontrakter anses kontraktprisen minus betalt præmie for aktiernes skattemæssige afståelsessum (købt put). Ved udstedelse af optionskontrakter anses den aftalte kontraktpris minus modtaget præmie for anskaffelsessummen i forbindelse med salgskontrakter (udstedt put) og for købskontrakter anses kontraktprisen plus modtaget præmie for aktiernes skattemæssige afståelsessum (udstedt call). Med hensyn til beskatningen af en modtaget optionspræmie, hvor indgåelse og udløb af kontrakten sker i forskellige indkomstår, er der usikkerhed om tidspunktet for en sådan beskatning. Det er dog KPMGs vurdering, at det kan forsvares at vente med at selvangive præmien til det tidspunkt, hvor det konstateres om optionen udnyttes. Selskaber beskattes efter lagerprincippet, dvs. som forskellen mellem værdien af kontrakten ved indkomstårets begyndelse og udløb. Ved anskaffelse træder anskaffelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets begyndelse og ved afståelse træder afståelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets udløb. Eksempel 1: Erhvervelse Af Call-Option Investor køber en call-option på Carlsberg B-aktien med udnyttelseskurs 320. Optionspræmien er 10 kr. pr. underliggende aktie. Optionen holdes til udløb og på udløbsdagen er kursen på Carlsberg B-aktien 360. Der er tale om en leveringskontrakt og der er ikke indgået modgående kontrakter. Kontrakten opfylder derfor betingelserne for beskatning efter reglerne i Aktieavancebeskatningsloven. Skattemæssig gevinst på optionen Da kontrakten skal beskattes efter reglerne i Aktieavancebeskatningsloven, er der ingen selvstændig beskatning af optionen. Gevinsten på optionen beskattes sammen med den underliggende aktie, når denne sælges (realisation). Beskatning af den underliggende aktie Afhænger af aktiens afståelsestidspunkt. Den skattemæssige anskaffelsessum pr. aktie er den aftale kontraktpris (320) plus betalt præmie (10), dvs Gevinsten på optionen (værdi på 40 minus præmie på 10, dvs. 30) beskattes som en del af den samlede aktieavance ved realisation af aktien, fordi aktiens anskaffelsessum tager højde for den fordel, som optionen giver investor. Da aktieoptionen dækker 100 underliggende aktier, vil den samlede gevinst på kontrakten, der beskattes ved realisation af de underliggende aktier, udgøre kr. Aktien anses som anskaffet på optionens udnyttelsestidspunkt. Beskatning af gevinster og tab (i) Personer - frie midler Gevinster på børsnoterede aktier beskattes som aktieindkomst og tab kan alene modregnes i skattepligtig gevinst på børsnoterede aktier. Tab modregnes først i det aktuelle års positive afkast (udbytte og gevinster) af andre børsnoterede aktier uanset ejertid. Overskydende tab kan fremføres uendeligt. I året og i efterfølgende år kan der endvidere ske overførsel til ægtefælle. Anskaffelsessummen opgøres efter gennemsnitsmetoden, dvs. ved en delafståelse anvendes en forholdsmæssig andel af den samlede anskaffelsessum. (ii) Selskaber Alle avancer på porteføljeaktier, dvs. aktier i selskaber, hvori selskabet ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, tillægges selskabets øvrige skattepligtige indkomst. Skattemæssige tab på porteføljeaktier fratrækkes selskabets øvrige skattepligtige indkomst. 6 Beskatning af optioner og futures på aktier

9 Selskaber kan vælge at anvende realisationsprincippet på unoterede aktier, men sådanne er ikke omfattet af emnet for denne publikation. FIGUR 1 Beskatning af gevinster og tab efter Aktieavancebeskatningsloven (børsnoterede aktier) Børsnoterede aktier/beholdning Personer Aktieindkomst 28 pct./42 pct. modregningsadgang for tab Selskabers porteføljeaktier Avance beskattes 25 pct.tab fradrages. (iii) Uudnyttede kontrakter For uudnyttede kontrakter vil beskatningen ske efter reglerne i Statsskattelovens 4f. Betalte præmier på uudnyttede kontrakter er herefter ikke fradragsberettigede, mens modtagne præmier beskattes som kapitalindkomst. EKSEMPEL 2: PROTECTIVE PUT Investor (person) køber en put option på Novo Nordisk B-aktien med aftalekurs 340. Aktiekursen er på købstidspunktet 345. Put-optionens præmie er 14,25 kr. pr. aktie. Optionen holdes til udnyttelsestidspunktet og kursen på aktien er da faldet til 300. Aktiernes anskaffelsessum for investor er 310 kr. pr. aktie. Der er tale om en leveringskontrakt og der er ikke indgået modgående kontrakter. Kontrakten opfylder derfor betingelserne for beskatning efter Aktieavancebeskatningsloven. Gevinst på optionen beskattes sammen med aktien. Afståelsessum (kontraktpris minus præmie, dvs. 340x100 minus 14,25x100) Anskaffelsessum (310 x 100) (31.000) Aktiegevinst Aktiegevinsten på kr. beskattes som aktieindkomst i indkomståret, hvor aktien afstås. EKSEMPEL 3: KØB AF EN FUTURESKONTRAKT Investor (person) indgår en futureskontrakt om køb af 100 Danisco-aktier. Aftalekursen er 210. Børskursen på aktien på udløbsdatoen er 190. Investor beholder aktierne i to år og sælger dem herefter til kurs 220. Der er tale om en leveringskontrakt og der er ikke indgået modgående kontrakter. Kontrakten opfylder derfor betingelserne for beskatning efter reglerne i Aktieavancebeskatningsloven. Tab på kontrakten indgår i opgørelse af aktieavancen ved anvendelse af kontraktprisen som den skattemæssige anskaffelsessum: Afståelsessum (220x100) Anskaffelsessum (kontraktprisen, dvs. 210x100) (21.000) Gevinst Aktiegevinsten på kr. beskattes som aktieindkomst i indkomståret, hvor aktien afstås. Beskatning af optioner og futures på aktier 7

10 BESKATNING EFTER KURSGEVINSTLOVEN Vilkår Hvor options- eller futureskontrakten kan opfyldes ved differenceafregning eller rent faktisk differenceafregnes, vil beskatningen ske efter reglerne for finansielle kontrakter i Kursgevinstloven. Ligeledes vil en afståelse eller en indgåelse af modgående kontrakter i forbindelse med en leveringskontrakt indebære, at beskatningen skal ske efter reglerne i Kursgevinstloven. Som modgående kontrakter anses også modgående kontrakter, der er indgået af en ægtefælle, af et selskab, hvori den skattepligtige er hovedaktionær, eller af et koncernforbundet selskab. I mange tilfælde ønsker man som investor ikke, at en options- eller futureskontrakt skal føre til fysisk levering, idet man herefter skal købe eller sælge de underliggende aktier. Man kan i sådanne tilfælde vælge at afstå (sælge) sin kontrakt eller lukke denne ved at indgå en modsatrettet kontrakt. I disse situationer vil beskatningen som udgangspunkt ske efter reglerne for finansielle kontrakter i Kursgevinstloven. Beskatningen af gevinst og tab på finansielle kontrakter medregnes til kapitalindkomsten for personer. Personer kan fradrage tab på finansielle kontrakter i det omfang, der har været nettogevinster på finansielle kontrakter i tidligere indkomstår og dernæst i nettogevinster i samme indkomstår. Tab herudover kan fradrages i en eventuel ægtefælles nettogevinster på finansielle kontrakter i samme indkomstår. Vedrører tabet aktiebaserede finansielle kontrakter, kan det fradrages i nettogevinster på aktier, såfremt både de finansielle kontrakter og aktierne på hvilke, der ønskes modregning, er optaget til handel på et reguleret marked. Fradragsmuligheden er frivillig for investor, ligesom investor kan fradrage hele eller dele af tabet. Dog kan investor ikke fradrage mere end nettogevinsterne på aktier. Nettotab på finansielle kontrakter, der ikke fradrages i aktiegevinster, kan fremføres til fradrag i gevinster på finansielle kontrakter eller nettogevinster på noterede aktier i fremtidige indkomstår. Også muligheden for fradrag i nettogevinster på aktier omfatter en eventuel ægtefælles nettogevinster på aktier. For selskaber indgår såvel gevinster og tab på noterede finansielle kontrakter i den skattepligtige indkomst på linie med gevinster og tab på noterede aktier. Opgørelsesprincipper Opgørelsen af gevinst og tab i henhold til Kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter sker efter et lagerprincip og et separationsprincip. Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller ved indgåelsen i året) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller ved afviklingen i året). Der sker således en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår. For gevinster på kontrakten gælder separationsprincippet, hvilket indebærer, at gevinst på kontrakten opgøres uden hensyntagen til beskatningen af den underliggende aktie. Hvor en kontrakt derfor udnyttes, opgøres den endelige gevinst på futures- eller optionskontrakten ved kontraktens udløb/udnyttelse. Den underliggende aktie anses anskaffet (ved købsoptioner) eller afstået (ved salgsoptioner) til markedskursen på udnyttelsestidspunktet. 8 Beskatning af optioner og futures på aktier

11 EKSEMPEL 4: OPGØRELSE EFTER LAGERPRINCIPPET En optionskontrakt købes i år 1. Præmien udgør 20 kr. pr. underliggende aktie. Den 31. december er markedsværdien på optionen 30 og på udnyttelsestidspunktet er markedsværdien Af den samlede gevinst på 20 (40 minus præmien på 20) beskattes de 10 i år 1 og de andre 10 i år 2. År 1 År 2 31/12 Værdi=20 Værdi=30 Værdi=40 Beskatning af gevinst på 10 Beskatning af gevinst på 10 EKSEMPEL 5: ERHVERVELSE AF CALL-OPTION Investor køber en call-option på OMXC20-indekset med udnyttelseskurs 390. Optionspræmien er 5,5 kr. pr. underliggende aktie. På udløbsdagen er kursen på OMXC20-indekset 410. Da der er tale om en indekskontrakt kan det underliggende aktiv ikke leveres og kontrakten opfylder derfor betingelserne for beskatning efter reglerne i Kursgevinstloven. Eksemplet kan sammenlignes med eksempel 1, hvor en kontrakt opfyldte betingelserne for beskatning efter Aktieavancebeskatningsloven. Skattemæssig gevinst på optionen Markedsværdi for option på udnyttelsestidspunktet (( )x100) Beskatning af de underliggende aktier Da kontrakten er på OMXC20-indekset, kan der ikke ske levering af de underliggende aktier og beskatning efter Aktieavancebeskatningsloven vil derfor ikke være relevant. Præmie (5,5x100) (550) Gevinst Det bemærkes, at gevinsten på kontrakten ikke kan modregnes i eventuelle nettotab på aktier. Havde der derimod været tale om et tab på indeksoptionen, kunne dette tab modregnes i en eventuel nettogevinst på aktier. Beskatning af gevinster og tab (i) Personer - frie midler Gevinst og tab på finansielle kontrakter, der er omfattet af Kursgevinstloven, indgår ved beregning af kapitalindkomsten (ca. 32 pct. til 49,5 pct. (højeste beskatning af positiv kapitalindkomst sænkes gradvist fra 2010 til 2014 fra 49,5 pct. til 42 pct.)) efter lagerprincippet (beskatning af både realiserede og urealiseredegevinster og tab). 4 For børsnoterede kontrakter vil markedsværdien være den aktuelle kurs i NASDAQ OMXs handelssystem, se NASDAQ OMX s hjemmeside Er der ikke kurser på de pågældende kontrakter, opgøres en teoretisk markedsværdi. Beskatning af optioner og futures på aktier 9

12 (ii) Selskaber Gevinst og tab på finansielle kontrakter, der er omfattet af Aktieavancebeskatningsloven eller Kursgevinstloven, indgår i den skattepligtige indkomst (25 pct.) efter lagerprincippet. Der gælder for selskaber visse begrænsninger for fradrag for tab på salgskontrakter på aktier i datterselskaber, koncernselskaber eller på egne aktier. Disse begrænsninger beskrives ikke nærmere her. FIGUR 2 Beskatning af gevinst og tab på aktiebaserede kontrakter efter Kursgevinstloven Skattepligtig enhed Gevinster Tab Personer Skattepligtige Fradrag, hvis gevinster i tidligere år eller nettogevinster på andre kontrakter i indkomståret. Modregning af tab på noterede kontrakter i nettogevinster på noterede aktier. Adgang til modregning i ægtefælles gevinster på visse betingelser. Selskaber Skattepligtige Fradragsret, medmindre underliggende aktie er: Datter- eller koncernselskabsaktie Egen aktie Kontrakt på unoteret aktie og selskabet har valgt realisationsprincip på unoterede aktier Pensionsafkast-beskatningsloven Skattepligtige Fradragsret EKSEMPEL 6: PROTECTIVE PUT Investor (person) køber en put option på Novo Nordisk B-aktien med aftalekurs 340. Aktiekursen er på købstidspunktet 345. Put-optionens præmie er 14,25 kr. pr. aktie. Optionen holdes til udnyttelsestidspunktet og kursen på aktien er der faldet til 300. Aktiernes anskaffelsessum for investor er 310 kr. pr. aktie. Der er tale om en leveringskontrakt, men da investoren har indgået en modgående kontrakt, sker beskatningen af kontrakten efter reglerne for finansielle kontrakter i Kursgevinstloven. Køb af option samt udnyttelse sker i samme indkomstår. Option og aktie beskattes hver for sig (separationsprincippet). Beskatning af option: Markedsværdi på udnyttelsestidspunktet ( )x100) Anskaffelsessum (præmie)/markedsværdi seneste 1. januar (14,25x100) (1.425) Gevinst på option De kr. beskattes som kapitalindkomst. Beskatning af aktien: Afståelsessum (markedskurs ved udnyttelse, dvs. 300x100) Anskaffelsessum (310x100) (31.000) Aktietab (1.000) 10 Beskatning af optioner og futures på aktier

13 Aktietabet kan ikke modregnes i gevinst på optionen. På børsnoterede aktier har privatpersoner fradragsret på tab i det omfang, tabet kan rummes i årets udbytter og gevinster på børsnoterede aktier, som er skattepligtigt som aktieindkomst, herunder i den del af udlodningerne fra udloddende aktiebaserede investeringsforeninger, der er aktieindkomst. Havde der derimod været tale om et tab på optionen og en gevinst på aktien, ville investor have mulighed for at modregne tabet på optionen med gevinsten på aktien. EKSEMPEL 7: KØB AF FUTURESKONTRAKT Investor indgår en futureskontrakt om køb af 100 Danisco-aktier. Aftalekursen er 210. Børskursen på aktien på udløbsdatoen er 190. Investor beholder aktierne i 2 år og sælger dem herefter til kurs 220. Der er tale om en leveringskontrakt, men da investoren har indgået en modgående kontrakt, sker beskatningen af kontrakten efter reglerne for finansielle kontrakter i Kursgevinstloven. Køb af kontrakten samt udnyttelse sker i samme indkomstår (2010). Investor ejer ingen andre finansielle kontrakter, men har haft følgende resultat på finansielle kontrakter beskattet efter Kursgevinstloven siden 2005: År Gevinst/tab (1.000) Kontrakt og aktie beskattes hver for sig (separationsprincippet). Beskatning af kontrakt: Børskurs ved udløb (190x100) Aftalekurs (210x100) (21.000) Tab (2.000) Investor har i 2010 ikke andre finansielle kontrakter og har derfor ikke gevinster at modregne tabet i efter reglerne i kursgevinstloven. En del af tabet (1.500 kr.) kan dog rummes i de tidligere 5 års skattepligtige nettogevinster, og der er således i 2010 fradragsret for denne del af tabet. Det resterende tab på 500 kr. kan fradrages i nettogevinsten for aktien eller fradrages i fremtidige nettogevinster på kontrakter beskattet efter reglerne i Kursgevinstloven eller i evt. ægtefælles nettogevinster i indkomståret og fremtidige indkomstår. Beskatning af aktien: Afståelsessum (220x100) Anskaffelsessum (børskursen, dvs. 190x100) (19.000) Gevinst Beskatning af optioner og futures på aktier 11

14 BESKATNING AF PERSONERS BUNDNE MIDLER Beskatning af personers bundne pensionsmidler sker efter reglerne i Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL). Placeringsregler Du skal være opmærksom på, at der ved investering for pensionsmidler i et selvstændigt depot er fastsat en række begrænsninger til anvendelsen af finansielle instrumenter 5. Ved investering for bundne midler er det alene tilladt at købe optioner. Herudover er det maksimalt tilladt at gennemføre fem investeringer i optioner pr. kalenderår. Værdien pr. investering (den betalte præmie) må på investeringstidspunktet ikke overstige to pct. af summen af ordningens kontante indestående og depotets værdi. Et særskilt depot kan dog til enhver tid lukke udestående optioner ved at indgå modgående identiske kontrakter. Opgørelsesprincipper Opgørelse af gevinst og tab iht. Pensionsafkastbeskatningsloven sker efter et lagerprincip (for forklaring af begrebet lagerprincip, se side 14). Beskatning af gevinster og tab Realiserede og urealiserede tab beskattes/fratrækkes efter reglerne i PAL (15 pct.). 5 Jf. Bekendtgørelse om puljepension og andre skatte begunstigede opsparingsformer m.v. 12 Beskatning af optioner og futures på aktier

15

16 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Q

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere