REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015"

Transkript

1 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er medsendt. Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon Med venlig hilsen DSV Jens Bjørn Andersen Adm. direktør Jens H. Lund Finansdirektør DSV A/S, Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene, telefon , CVR nr , Global Transport and Logistics DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Med kontorer i over 70 lande og et internationalt netværk af samarbejdspartnere og agenter leverer vi ydelser over hele verden og er dermed en stærk spiller på det globale marked. De effektive og professionelle løsninger leveret af koncernens medarbejdere gjorde det muligt for DSV at realisere en omsætning på 49 milliarder kroner i

2 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT DSV A/S

3 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 12. MARTS 2015 DSV A/S (CVR-nr.: ) Den 12. marts 2015, kl. 16:00, afholdtes ordinær generalforsamling i DSV A/S ("Selskabet" eller "DSV") på Selskabets kontor, på adressen Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene, Danmark. Dagsordenen var følgende: 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i Fremlæggelse af årsrapport 2014 med revisionspåtegning til godkendelse. 2.1 Godkendelse af vederlag til medlemmerne af bestyrelsens nominerings- og vederlagsudvalg. 3. Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Valg af medlemmer til bestyrelsen 6 Valg af revisor. 7 Forslag til behandling: 7.1 Forslag om godkendelse af ændring af Selskabets vederlagspolitik. 7.2 Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen med nominelt DKK , og ændring af vedtægternes 3 i overensstemmelse hermed. 7.3 Forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier. 7.4 Forslag om fornyelse af bemyndigelsen i vedtægternes 4d. 7.5 Forslag om ophævelse af vedtægternes 15, stk. 3 (aldersgrænse). 7.6 Forslag om ændring af vedtægternes Eventuelt.

4 - 0 - Bestyrelsens formand, Kurt K. Larsen, bød velkommen og gav ordet til advokat Steen E. Christensen, hvem bestyrelsen udpegede som generalforsamlingens dirigent. Dirigenten bemærkede indledningsvis, at Selskabet havde indkaldt aktionærerne rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes 8 samt derudover igennem en selskabsmeddelelse udsendt den 12. februar Herefter betragtede han generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var ingen indvendinger herimod. Herudover gennemgik dirigenten dagsordenens punkter. Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen i alt var repræsenteret aktiekapital svarende til 33,1 % stemmer ud af de samlede antal stemmer i Selskabet. Ad punkt 1: Formanden, Kurt K. Larsen, suppleret af administrerende direktør, Je ns Bjørn Andersen, aflagde beretning om Selskabets virksomhed i Formanden indledte med at konstatere, at DSV i 2014 opnåede et tilfredsstillende resultat og vandt markedsandele i et marked, der fortsat er præget af hård konkurrence. Air & Sea divisionen sikrede vækst i den samlede indtjening i 2014, mens Road divisionen derimod havde haft et faldende driftsresultat. Selskabets strategi og forretningsmodel blev gennemgået og diskuteret i løbet af 2014 og konklusionen blev, at Selskabet har det rette strategiske fundament. Der er fortsat fokus på vækst, både organisk og via virksomhedsopkøb, om end sådanne opkøb ikke vil ske for enhver pris. Formanden oplyste endvidere, at Selskabet i 2014 tilbagekøbte egne aktier til en samlet anskaffelsessum på kr millioner, samt at bestyrelsen foreslår udbytte til aktionærerne på kr. 1,60 pr. aktie. Formanden orienterede som en del af beretningen om, at det er DSV's forventning at fortsætte sin kapitalallokeringspolitik i forhold til Selskabets aktionærer. Formanden gav derefter ordet til administrerende direktør Jens Bjørn Andersen. Jens Bjørn Andersen gjorde rede for DSV's regionale udvikling samt udviklingen i DSVkoncernens 3 divisioner Road, Air & Sea og Solutions. Jens Bjørn Andersen redegjorde dernæst for, hvorledes god udvikling i antal sendinger havde været kendetegnende for 2014, samt at DSV havde leveret et finansielt resultat på niveau med de udmeldte forventninger og havde vundet markedsandele på alle forretningsområder. DSV s globale markedsposition blandt industriens 10 største aktører blev endvidere beskrevet. På trods af den fortsat relativt svage økonomiske situation i Europa steg DSV's

5 nettoomsætning med 5,5% i 2014 (organisk vækst), hvilket primært var drevet af et højere aktivitetsniveau i alle 3 divisioner. DSV s driftsresultat før særlige poster steg 2,9% i 2014 (organisk vækst) og var kendetegnet ved markant fremgang i Nord - og Sydamerika, men samtidig tilbagegang i Skandinavien. Jens Bjørn Andersen beskrev endvidere DSV's fokus gennem 2014 på den rette strategi og forretningsmodel for Selskabet samt på udvikling af Selskabets CSR indsats. Herefter gennemgik Jens Bjørn Andersen DSV-aktiens udvikling i relation til markedet og konkurrenterne samt Selskabets forventninger til Generalforsamlingen tog herefter ledelsens beretning til efterretning. Ad punkter 2, 2.1 og 3: Finansdirektør, Jens H. Lund, gennemgik Selskabets årsrapport 2014 med revisionspåtegning. Selskabets resultatopgørelse blev gennemgået i hovedpunkter, ligesom Jens H. Lund gennemgik balance, pengestrømsopgørelse og andre udvalgte nøgletal for Jens H. Lund henviste endvidere til revisionspåtegningen på årsrapporten, som var uden forbehold eller supplerende oplysninger. Dirigenten redegjorde herefter for dagsordenpunkt 2.1 og 3 vedrørende vederlag til bestyrelsen. Bestyrelsen nedsatte i 2014 et Nomineringsudvalg og et Vederlagsudvalg. Det udbetalte vederlag for 2014 til medlemmer af disse udvalg blev forelagt til godkendelse (formanden for hvert udvalg har i 2014 modtaget ½ basishonorar mens menige medlemmer af udvalgene har modtaget ¼ basishonorar). Bestyrelsen fremlagde endvidere sit forslag til bestyrelsens vederlag for 2015 til generalforsamlingens godkendelse. Basishonoraret for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør for 2015 kr Formand og næstformand modtager henholdsvis 3 gange og 1,5 gange dette honorar. Herudover modtager formanden for Selskabets revisionsudvalg 1 gange og ordinære medlemmer af revisionsudvalget ½ basishonorar, ligesom formanden for henholdsvis Selskabets nominerings- og vederlagsudvalg modtager ½ basishonorar og ordinære medlemmer af disse udvalg modtager ¼ basishonorar. På baggrund af ledelsens beretning og fremlæggelsen af årsrapporten blev ordet herefter givet til de fremmødte aktionærer. Deres indlæg og spørgsmål blev kommenteret og besvaret af ledelsen.

6 Herefter blev årsrapporten med ledelsesberetning godkendt af generalforsamlingen. Endvidere godkendte generalforsamlingen vederlag til medlemmerne af bestyrelsens vederlags- og nomineringsudvalg for 2014 samt forslaget til bestyrelsens vederlag for Ad punkt 4: Årets overskud i Selskabet, kr efter skat, blev af bestyrelsen foreslået anvendt på følgende måde: Udbytte til aktionærerne af årets overskud, kr (kr. 1,60 pr. aktie), overført resultat til næste år kr , i alt kr Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. Ad punkt 5: Kurt K. Larsen, Annette Sadolin, Birgit W. Nørgaard, Thomas Plenborg og Robert Steen Kledal blev genvalgt af generalforsamlingen til at fortsætte som medlemmer af Selskabets bestyrelse. Erik B. Pedersen valgte at udtræde af Selskabets bestyrelse. Jørgen Møller blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Ad punkt 6: Dirigenten fremlagde bestyrelsens forslag om genvalg af Ernst & Young P/S (CVR nr ) som Selskabets revisor. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. Ad punkt 7: Dirigenten gennemgik de fremsatte forslag i henhold til dagsordenens punkt 7. Dirigenten oplyste herefter, at forslagene under punkterne kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, tiltræder det enkelte forslag. Der blev givet lejlighed til at stille spørgsmål til og kommentere hvert enkelt af forslagene og disse blev besvaret af ledelsen.

7 Ad punkt 7.1: Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af ændring af Selskabets vederlagspolitik. Det blev foreslået, at Selskabets vederlagspolitik opdateres således, at den afspejler eksistensen af Nomineringsudvalget og Vederlagsudvalget. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. Ad punkt 7.2: Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabskapitalen med nominelt kr , og ændring af vedtægternes 3 i overensstemmelse hermed. I medfør af selskabslovens 188 blev det oplyst, at formålet med kapitalnedsættelsen er at annullere en del af Selskabets beholdning af egne aktier. Dette formål er efter Erhvervsstyrelsens praksis at sidestille med en kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne, jf. selskabslovens 188, stk. 1, nr. 2. Selskabet har betalt i alt kr for de aktier, der konkret forslås annulleret, hvorfor kapitalnedsættelsen sker til kurs (per nominelt DKK 100 aktiekapital), jf. selskabslovens 188, stk. 2. Det overskydende beløb, der bliver udbetalt til aktionærerne, ud over det nominelle nedsættelsesbeløb på kr , udgør således kr Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. Vedtægternes 3 vil som følge af kapitalnedsættelsen derfor få følgende ordlyd: "Selskabets aktiekapital er kr." Forinden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen vil Selskabets kreditorer blive opfordret til inden for en frist på 4 uger at anmelde deres eventuelle krav til Selskabet. Opfordringen vil blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system. Kapitalnedsættelsen vil blive gennemført efter udløbet af den nævnte 4 ugers frist. Ad punkt 7.3: Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af ny bemyndigelse til køb af egne aktier og ændring af Selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed. Dirigenten oplyste til generalforsamlingen, at det foreslås at tildele bestyrelsen en ny bemyndigelse af 5 års varighed til at beslutte, at Selskabet kan erhverve egne aktier op til nominelt kr af aktiekapitalen, svarende til 10% af kapitalen med den

8 begrænsning, at Selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af Selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige fra den på købstidspunktet senest noterede børskurs på aktierne med mere end 5%. Den nuværende ordlyd i 4 c i selskabets vedtægter blev foreslået ændret til: "Selskabet kan ved bestyrelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamling den 12. marts 2015 erhverve egne aktier op til nominelt kr. af aktiekapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige fra den på købstidspunktet senest noterede børskurs på aktierne med mere end 5%" Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. Ad punkt 7.4: Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelsen i vedtægternes 4d til optagelse af lån mod udstedelse af konvertible gældbreve (konvertible lån) og/eller til at udstede warrants (tegningsoptioner) samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Den nuværende ordlyd i 4d i Selskabets vedtægter blev derfor foreslået ændret til: Selskabet har på ordinær generalforsamling den 12. marts 2015 bemyndiget selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve (konvertible lån) og/eller til at udstede warrants (tegningsoptioner) samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 12. marts 2020 og omfatter et samlet beløb på op til nominelt 25 millioner kr. Ovennævnte bemyndigelse kan udnyttes ad én eller flere gange. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse - det være sig i forbindelse med udstedelse af warrants eller konvertible gældsbreve eller i forbindelse med udnyttelsen af warrants eller konvertering af gældsbrevene - og de konvertible gældsbreve eller warrants udstedes til en tegnings-, konverterings- eller udnyttelseskurs, som mindst svarer til markedskursen på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. De nærmere vilkår for udstedelse af konvertible gældsbreve og warrants fastsættes af bestyrelsen herunder regler om udnyttelsesvilkår for warrants, lånevilkår og konvertering af gældsbrevene, samt om modtagerens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve samt selskabets opløsning, fusion eller spaltning inden udnyttelses- eller konverteringstidspunktet. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven

9 genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede konvertible gældsbreve eller warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af ovennævnte bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants eller konverteringsret. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for indenfor samme bemyndigelse at genudstede nye warrants eller nye konvertible gældsbreve, hvis de allerede udstedte er bortfaldet. Bestyrelsen kan søge de konvertible gældsbreve optaget til notering og handel på et eller flere regulerede markeder i Danmark og i udlandet. Bestyrelsen er i perioden indtil den 12. marts 2020 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 25 millioner kr. i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants eller de konvertible gældsbreve. De nye aktier, der udstedes som følge af denne bestemmelse skal være omsætningspapirer, og skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, jfr. 5. Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse, herunder om tidspunktet for rettighedernes indtræden for de nye aktier. Bestyrelsens beslutning om udstedelse af warrants eller optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de dertil hørende fornødne vedtægtsændringer. Det fremsatte forslag blev vedtaget af generalforsamlingen. Ad punkt 7.5: Forslag fra bestyrelsen om ophævelse af aldersgrænsen på 70 år i vedtægternes 15, stk. 3. Formanden gennemgik og motiverede forslaget. En aktionær begærede afstemning med følgende resultat: Aktier, der er afgivet gyldige stemmer for: Andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer: 33,1% Det samlede antal gyldige stemmer: Antal stemmer for: Antal stemmer imod: Antal stemmeundladelser: Forslaget blev herefter vedtaget af generalforsamlingen.

10 Ad punkt 7.6: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes 21 således at Selskabets officielle årsrapport for fremtiden og aflægges og indsendes til Erhvervsstyrelsen på engelsk. Bestyrelsen foreslog som følge heraf den nuværende ordlyd af vedtægternes 21, ændret til: Årsrapporter og delårsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning samt de for selskabet og datterselskaber gældende internationale regnskabsstandarder. Bestyrelsen kan beslutte, at selskabets årsrapporter og tillige delårsrapporter suppleres af en dansk oversættelse eller en sammenfatning heraf på dansk. Det fremsatte forslag blev vedtaget af generalforsamlingen. Ad punkt 8: Der var ingen yderligere, der ønskede ordet Dagsordenen var således udtømt og dirigenten gav herefter ordet til formanden for bestyrelsen, Kurt K. Larsen. Formanden takkede Erik B. Pedersen for mange års godt samarbejde i bestyrelsen og for hans indsats for DSV. Kurt K. Larsen takkede derefter generalforsamlingens dirigent, advokat Steen E. Christensen, for at have ledet generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede kl Generalforsamlingen hævet. Som dirigent

11 Steen E. Christensen

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Henrk Gürler, gav herefter ordet

Henrk Gürler, gav herefter ordet -l, rf, Henrk Gürler, gav herefter ordet stemmeise med pkt. 1 1.1 i Komerup, som bestyrelsen i overenshavde udpeget tildirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

FAN TRUST AARHUS Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer.

FAN TRUST AARHUS Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer. Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer. Fan Trust Aarhus deltog fredag den 24. oktober klokken 14.00 i Generalforsamling i selskabet Aarhus Elite A/S. Til stede

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere