Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:"

Transkript

1 Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse af punkt på byrådets møde den 28. oktober 2013 Sagsnummer: G Skrevet af: Søren Fonseca Pedersen Forvaltning: Sekretariat Dato: Sendes til: Byrådet Byrådsmedlem Bjarne Overmark har i mail af 30. september 2013 stillet spørgsmål til borgmesteren vedrørende status på Randersegnens Boligforening under konkurs samt de øvrige almene boligforeninger i Randers og anmodet om at spørgsmålene besvares på byrådets møde den 28. oktober Borgmesteren har anmodet forvaltningen om at udarbejde notat med svar på spørgsmålene. Forvaltningens svar fremgår af nærværende notat ligesom forvaltningen gør opmærksom på, at sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs samt status på situationen i de øvrige boligforeninger løbende er behandlet på økonomiudvalgets møder, hvor forvaltningen til hvert møde redegører for status. Spørgsmål 1. Status på alle verserende retssager anlagt mod Randers Kommune, mod tidligere afdelinger i Randersegnens Boligforening, mod tidligere forretningsfører og tidligere bestyrelsesmedlemmer i Randersegnens Boligforening m.fl., mod den tidligere midlertidige forretningsfører i Randersegnens Boligforening osv. herunder resultatet af indgivne politianmeldelser. A. Retssag Vestre Landsret, 14. afd. Randersegnens Boligforening under konkurs ved advokat Christian Jul Madsen mod Randers Kommune Erstatningssagen. Randersegnens Boligforening under konkurs udtog 22. februar 2013 stævning mod Randers Kommune. Denne erstatningssag omhandler spørgsmålet om, hvorvidt Randers Kommune har pådraget sig et erstatningsansvar overfor Randersegnens Boligforening under konkurs med den begrundelse, at Randers Kommunes tilsyn med Randersegnens Boligforening har været mangelfuldt i perioden fra den 1. januar 2009 til den 8. december

2 I retssagen er der nedlagt en foreløbig påstand om kommunens betaling af kr Den påstand forventes forhøjet, idet det i stævningen gøres gældende, at Randers Kommune skulle være erstatningsansvarlig for den samlede underbalance i konkursboet. I kuratorernes seneste cirkulæreskrivelse nr. 7, er underbalancen opgjort til et beløb mellem kr Kommunens advokat udarbejdede svarskrift i sagen i april måned Siden dette tidspunkt har sagen stået på advokat Christian Jul Madsens udarbejdelse af replik (næste processkrift). Henover sommeren blev sagen henvist fra Randers Byret til Vestre Landsret. I slutningen af september måned traf Vestre Landsret beslutning om, at denne sag skal behandles sammen med den af konkursboet anlagte erstatningssag mod Svend Aage Nielsen, RandersBolig samt de tidligere bestyrelsesmedlemmer i Randersegnens Boligforening. Mere herom under punkt C. Vestre Landsret havde fastsat frist for kurators udarbejdelse af replik til fredag den 4. oktober Kommunens advokat har modtaget replik fra kurator af 4. oktober med yderligere bilag I replikken opgøres konkursboets samlede underbalance foreløbigt til kr Imidlertid har kurator alene forhøjet påstanden i sagen til kr Årsagen til denne beløbsbegrænsning forklarer kurator i processkriftet med, at konkursboet er nødsaget til at varetage sine kreditorers interesser, og at der derfor ved fastsættelsen af beløbet er taget højde for de procesøkonomiske risici der er forbundet med retssagens førelse, herunder særligt i relation til fordelingen af sagsomkostninger ved sagens afslutning. Processkriftet giver anledning til, at kommunens advokat skal udarbejde duplik. Der er endnu ikke fastsat endelig frist for udarbejdelse af duplik, men det forventes, at duplikken vil foreligge i slutningen af november måned i år. Retssagens forberedelse er langt fra afsluttet. Hovedforhandlingen vil være meget omfattende, og forventes først gennemført i slutningen af 2014 eller starten af B. Retssag Randers Byret Randersegnens Boligforening under konkurs ved kurator advokat Poul Resen Steenstrup mod Randers Kommune og adcitationssagerne Randers Kommune mod 1) Holst, Advokater og 2) Arbejdernes Andelsboligforening (AAB). Konkursboet udtog den 19. oktober 2012 stævning mod Randers Kommune. Denne retssag drejer sig om, hvorvidt konkursboet kan kræve, at honorarudbetalinger til AAB, Deloitte og Holst, Advokater den 6. og 7. december 2011 kan omstødes. Kan disse udbetalinger omstødes, vil Randers Kommunes selvskyldnerkaution træde i kraft. Derfor er kommunen stævnet direkte. Påstanden i sagen er betaling af kr Kommunens advokat udarbejdede svarskrift den 19. november Den 28. februar 2013 udarbejdede kommunens advokat adcitationsstævninger mod AAB og Holst, Advokater. Påstanden i disse to sager er, at AAB og Holst, Advokater skal friholde Randers Kommune 2

3 for ethvert krav som Randers Kommune måtte blive dømt til at betale til Randersegnens Boligforening under konkurs. Beløbet mod AAB er dog begrænset til kr på grund af parternes interne oprindelige aftale. I sagskomplekset er der derudover udarbejdet replik i hovedsagen af Randersegnens Boligforening under konkurs og svarskrift samt replik i de to adcitationssager. Der er nu frist for udarbejdelse af Randers kommunes duplik i hovedsagen mod Randersegnens Boligforening under konkurs og frist for AABs og Holst, Advokaters udarbejdelse af duplik i adcitationssagerne til den 31. oktober Retssagens forberedelse afsluttes 1. december 2013, og påstandsdokumenter skal foreligge senest 22. januar Sagskomplekset er berammet til hovedforhandling til gennemførelse i Randers Byret den 5. og 6. februar C. Retssag Vestre Landsret, 14. afd. Randersegnens Boligforening under konkurs ved advokat Poul Resen Steenstrup mod 1) Svend Aage Nielsen, 2) RandersBolig, 3) Annette Press, 4) Ejler Jensen, 5) Alice Bøhm Andersen, 6) Lis Nielsen, 7) Kai Pedersen, 8) Steen Bundgaard og 9) Jytte Schmidt. Randersegnens Boligforening under konkurs ved advokat Poul Resen Steenstrup har udtaget stævning mod de ovennævnte den 6. maj Denne sag drejer sig om ledelsesansvar for beslutninger og dispositioner truffet af Randersegnens Boligforening, specifikt handlinger og undladelser, som relaterer sig til (1) etablering af Randers Sports College, (2) opførelse af en række ustøttede byggeprojekter og (3) en generel uhensigtsmæssig og tabsgivende drift i Randersegnens Boligforening. De 9 sagsøgte er repræsenterede af 4 forskellige advokater. Alle advokater har henover sommeren afgivet svarskrifter. I dette sagskompleks har kommunens advokat på nuværende tidspunkt alene modtaget kopi af stævning og to svarskrifter. Materialet er modtaget med pålæg om, at kommunens advokat skal sikre, at materialet ikke gøres til genstand for aktindsigt i Randers Kommunes regi. Specielt er det fremhævet, at retssagens materiale ikke må udleveres til pressen. Som nævnt ovenfor under punkt 1, har Vestre Landsret truffet beslutning om, at denne sag skal behandles sammen med den af Randersegnens Boligforening under konkurs anlagte erstatningssag mod Randers Kommune. Efter landsrettens beslutning om, at sagerne skal behandles sammen, forventes det, at kommunens advokat i løbet af oktober måned modtager det samlede materiale i dette sagskompleks, og at kommunens advokat i den forbindelse ikke kan/vil få pålæg om, at behandle dette materiale fortroligt. 3

4 D. Retssag Aarhus Byret Østjydsk Bank A/S ved advokat Erik Nyborg mod afdelingerne 01, Randers og afdeling 72, Rønde ved advokat Asger Larsen. Østjydsk Bank A/S udtog den 4. juni 2012 stævning mod afdeling 01, Randers (påstand kr ,05) og mod afdeling 72, Rønde (påstand kr ,07). Siden er påstandene blevet reguleret lidt. Østjysk Bank A/S ved Erik Nyborg har ved stævning af 5. september 2013 udvidet sagen ved tillige at indstævne de nu opdelte afdelinger (tidligere afdeling 01) nu afdelingerne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 37, 51 og 89 med en samlet påstand på kr ,69. Der er i dette sagskompleks udvekslet mange processkrifter. Kommunens advokat er i besiddelse af et meget omfattende materiale i sagskomplekset modtaget fra såvel advokat Asger Larsen som fra advokat Erik Nyborg, men det fulde materiale er ikke videresendt til kommunen. Afdelingerne er repræsenteret af advokat Asger Larsen, idet Landsbyggefonden og advokat Asger Larsen i sommeren 2012 ikke havde tillid til, at advokat Poul Resen Steenstrup på tilstrækkelig betryggende vis kunne varetage afdelingernes interesser. Det betyder samtidig, at Landsbyggefonden har meldt tilsagn om at betale advokatudgifterne til dette sagskompleks. Alle krav i dette kompleks udspringer af såkaldte nye ustøttede byggeprojekter påbegyndt af tidligere forretningsfører Svend Aage Nielsen. Advokat Asger Larsen har på vegne af afdelingerne nedlagt påstand om frifindelse, ligesom der overfor Østjydsk Bank A/S er nedlagt særskilt påstande om, at banken er forpligtet til at aflyse i alt 7 ejerpantebreve. Da disse sager har stor betydning for afdelingernes økonomi, og for Landsbyggefondens videre håndtering af kapitaltilførselssagerne m.v., holder advokat Asger Larsen kommunens advokat orienteret, ligesom de ofte drøfter sagens planlægning og strategi. Sagerne skal hovedforhandles i Århus byret den 19. november E. Vestre Landsret, 1. afd. Sander Ejendomme A/S ved advokat Carsten Jensen mod Randersegnens Boligforening, afd. 83 ved advokat Asger Larsen. Randes Byret afsagde dom i sagen den 4. juni Sander Ejendomme A/S havde udtaget stævning mod afdeling 83 med påstand om betaling af kr for udbetaling af tilbageholdt husleje for et ustøttet byggeri, som er leveret tilbage til Sander Ejendomme A/S. Randers Byret frifandt afdelingen med den begrundelse, at alle indgåede aftaler er i strid med klare præceptive regler i almenboligloven. I følge 16 skal hvert byggeforetagende ske i en ny særskilt afdeling, og køb kræver i henholdt til 26 kommunal godkendelse. Byretten fandt derfor, at den aftale, hvori afdeling 83 var part, er ulovlig, og efter sin karakter tillige ugyldig. 4

5 Byrettens afgørelse blev af Sander Ejendomme A/S anket til Vestre Landsret, og advokat Asger Larsen har den 4. juli 2013 udarbejdet svarskrift. Det forventes, at denne sag enten bliver hævet af Sander Ejendomme A/S eller indenfor meget kort tid bliver berammet til hovedforhandling i Vestre Landsret. Spørgsmål 2 Den økonomiske situation i de almene boligforeninger og de underliggende afdelinger i Randers Kommune og hvilke skridt Randers Kommune har taget i den anledning i årene I januar 2011 behandlede byrådet sag om boligorganisationernes regnskaber for 2007/8 og 2008/9 på basis af rapport udarbejdet af BDO Revision på foranledning af Randers Kommune. Rapporten påpegede en række forhold som der var behov for at sætte fokus på i boligorganisationerne. Det drejede sig om Forvaltningsrevision Reglerne omkring dispositionsfonden anvendelse heraf og hensættelse hertil Finansiering underfinansiering, lån fra organisationen, eller byggelån Anvendelse af overskud Afvikling af underskud Hensættelser planlagt vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning, tab ved fraflytning Budgettering I samme forbindelse anmodede Randers Kommune boligorganisationerne om at adressere disse forhold og sørge for at få dem udredt. I løbet af efteråret 2011 finder Randers Kommune det nødvendigt at indsætte en midlertidig forretningsfører i Randersegnens Boligforening på grund af den økonomiske situation. Kommunen udpeger Anders Rønnebo som midlertidig forretningsfører. Anders Rønnebo afleverer i december 2011 en rapport om situationen i Randersegnens Boligforening, hvori det fremgår, at den midlertidige forretningsfører begærer boligorganisationen konkurs og at de 10 nye konstaterede ustøttede afdelinger er ugyldige. Herefter er det kuratorerne, Poul Resen Stenstrup og Christian Jul Madsen, som administrerer afdelinger under Randersegnens Boligforening. Kuratorerne indgår i den forbindelse samarbejde med DAB om administrationen af afdelingerne. Sideløbende hermed har Randers Kommune dialog med RandersBolig om forholdene i administrationsselskabet og RandersBolig indgår i marts 2012 samarbejde med DAB om den daglige ledelse af RandersBolig. 5

6 Konkursen i Randersegens Boligforening medfører en række af mødeaktivitet med de involverede parter, herunder Landsbyggefonden, kuratellet, RandersBolig/DAB samt ministeriet om de løbende problemstillinger omkring Randersegnens Boligforening. Sideløbende hermed indgår kommunen aftale med Århus Kommune om hjælp til at gennemgå boligorganisationernes regnskaber med henblik på at tilvejebringe et grundlag for at foretage styringsdialogen i 2012 (dialog mellem tilsynet og den enkelte boligorganisations bestyrelse/bestyrelsesrepræsentanter), hvor særlig fokus var på de økonomiske forhold i organisationerne. Resultatet af styringsdialogen forelægges byrådet på mødet den 18. februar Her blev det konkluderet, at der er boligforeninger, der har været administreret og drevet på ikke tilfredsstillende vis og at det har resulteret i, at nogle boligorganisationer har store økonomiske vanskeligheder. Der var således behov for, at der i samtlige boligforeninger i større eller mindre grad blev sat fokus på f.eks. rigtig konteringspraksis, god økonomistyring og budgetopfølgning, ajourføring af vedligeholdelsesplaner og tilhørende henlæggelser, hjemtagelse af realkreditbelåning til finansiering af forbedringsprojekter samt fokus på huslejeniveauet. Flere af disse forhold skyldes utilstrækkelig forhold i RandersBolig, som administrerer boligorganisationerne i Randers undtaget Lejerbo og Domea. RandersBoligs bestyrelses aftale med DAB om at overtage den daglige ledelse af RandersBolig er kraftigt medvirkende til, at der nu er sat fokus på området og at der rettes op på forholdene, om end arbejdet endnu ikke er færdiggjort. Det tager lang tid at implementere de nye tiltag. Det beboerdemokratisk system skal respekteres og involvering af Landsbyggefonden i flere sager tager tid. Det vurderes derfor, at der vil gå en årrække førend boligorganisationernes økonomiske situation vil være tilfredsstillende. Særligt har den økonomiske situation i Møllevænget & Storgaarden krævet, at tilsynet har sat boligorganisationen under skærpet tilsyn. I december 2012 sendte tilsynet et varsel om påbud om separat forvaltning til Møllevænget & Storgaarden, idet det blev konstateret, at der ikke var uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes midler i boligorganisationen. Møllevænget & Storgaarden vedtog på det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. marts 2013 en genopretningsplan for økonomien i boligorganisationen. Denne genopretningsplan har et tidsperspektiv på 8-10 år, hvor udgifterne for boligorganisationen skal holdes på et absolut minimum, da det er nødvendigt at genskabe dispositionsfonden, som i høj grad er udtømt for likvide midler grundet bl.a. udlån til afdelingerne til gennemførelse af forbedringsarbejder, og store udgifter til lejetab i afdelingerne. Tilsynet har godkendt genopretningsplanen og har på den baggrund udsat varslet til februar 2014 om separat forvaltning, forudsat at planen holdes. Derudover har tilsynet i forbindelse med styringsdialogen oplistet en række krav og udfordringer, som boligorganisationerne forventes at opfylde med det formål at få ryddet op deres økonomier. Kravene og udfordringerne er oplistet i den oversigt, som økonomiudvalget løbende får forelagt på dets møder. Tilsynet er i en stadig kontakt med boligorganisationerne om listen med det formål at sikre, at boligorganisationerne arbejder aktivt med at løse problemerne og udfordringerne. 6

7 Spørgsmål 3 Den økonomiske og juridiske situation omkring Randers Sports College. Afdeling 02, Randersegnens Boligforening under konkurs er ejer af Randers Sports College ejerlejlighed nr almene ungdomsboliger og ejerlejlighed nr. 2 2 erhvervslejemål. Selve bygningen er lovligt opført. De tidligere påpegede brandmæssige forhold er udbedret, og kommunens udstedelse af endelig ibrugtagningstilladelse afventer nu alene tinglysning af en deklaration. Det forventes, at landmåleren får tinglyst denne deklaration indenfor få uger. På trods af, at byggeriet blev taget i brug i 2010, udarbejdede Randersegnens Boligforening ikke byggeregnskab for opførelsen. I efteråret 2011 forsøgte BL konsulent Ole Maltesen i samarbejde med boligforeningens revisor at udarbejde byggeregnskab, men arbejdet blev ikke fuldført. Heller ikke konkursboets kuratorer tog skridt til at udarbejde byggeregnskab i perioden fra december 2011 til marts På den baggrund udarbejdede kommunens advokat byggeregnskab for opførelsen af ejendommen Randers Sports College, ligesom advokaten foretog en fordeling af byggesagens udgifter mellem det støttede byggeri, ejerlejlighed nr. 1 (48 ungdomsboliger), og erhvervsejerlejligheden nr. 2. Byggeregnskabet var færdigt i juni Deloitte har revideret byggeregnskabet ultimo september. Deloitte har godkendt regnskabet. Byggeregnskabet og fordeling af udgifterne er sendt til kuratorernes og Østjydsk Banks godkendelse. Årsagen til, at kuratorerne skal godkende byggeregnskab og fordeling af udgifter er, at opførelsen af erhvervsejerlejlighed nr. 2 ikke er finansieret endeligt. Afdeling 02 skylder derfor konkursboet pengene til opførelsen af ejerlejlighed nr. 2. Finansieringen er foretaget ved låneoptagelse i Østjydsk Bank A/S og Østjydsk Bank A/S har tilsvarende tinglyst ejerpantebrev i såvel ejerlejlighed nr. 1 som 2 for denne långivning. Den støttede afdeling 02 kan ikke lovligt eje en erhvervsejerlejlighed. Derfor skal erhvervsejerlejligheden sælges hurtigst muligt. Der er indhentet en mæglervurdering af lejlighedens handelsværdi, og bestræbelserne for at finde en køber til lejligheden pågår. Såvel kuratorerne som Østjydsk Bank A/S er blevet opfordret til at anvise køber til erhvervsejerlejligheden. I oktober måned er der forhandlinger med kuratorerne og Østjydsk Bank A/S om tilladelse til salg af erhvervsejerlejligheden. Det reviderede byggeregnskab skal samtidig danne baggrund for afslutningen af opførelsen af det støttede byggeri, idet skema C endnu ikke er udarbejdet. Det forventes, at kuratorerne på mødet den 17. oktober vil godkende byggeregnskabet endeligt. Herefter kan den støttede byggesag afsluttes. 7

8 Når byggeregnskabet for det støttede byggeri er godkendt, og erhvervsejerlejligheden solgt, vil afdeling 02 kunne omdannes til en selvejende ungdomsboliginstitution, og der vil først på dette tidspunkt kunne udarbejdes et endeligt budget for den fremtidige drift. Byrådet er i tidligere redegørelser blevet indgående informeret om økonomien i denne omdannelse, herunder hvorledes forholdene omkring erhvervsejerlejligheden, frasalget af samme samt mellemværendet mellem afdeling 02 og Randersegnens Boligforening under konkurs skal håndteres. Der stiles mod, at der i løbet af oktober måned vil være overblik over, hvorvidt konkursboet og Østjydsk Bank A/S vil godkende et frasalg af erhvervsejerlejligheden samt de videre betingelser og vilkår for den fremtidige drift af ungdomsboligerne i det nye regi. Herefter er det tanken at arbejde med den egentlige omdannelse og videreførelse i november måned. Spørgsmål 4 Hvilken opfattelse har borgmesteren af de respektive almene boligforeningens krav på selvstændighed i relation til beslutninger i bestyrelser og repræsentantskab, herunder retten til at vælge administrator. Den enkelte boligforening har ansvaret for at sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen og repræsentantskabet i boligforeningen skal i praksis sikre dette. Kommunen og boligforeningerne skal gennem etablering af samarbejde og indgåelse af aftaler arbejde for at realisere lovens formål og målsætninger. Kun såfremt dette samarbejde ikke kan etableres i tilstrækkeligt omfang og med sikre resultater, kan det være nødvendigt for kommunen at skride til anvendelse af henstillinger og efterfølgende påbud i henhold til lovens 165. Det er som altovervejende hovedregel ikke nødvendigt for kommunen at skulle skride til anvendelsen af henstillinger og påbud. Senest er det lykkedes for kommunen i sagen om Møllevænget & Storgaarden ved kommunens initiativ at få etableret en konstruktiv dialog med den samlede bestyrelse om boligforeningens økonomi, genopretningsplan samt ønsker til den fremtidige administration. I en almen boligorganisation er den øverste myndighed enten et valgt repræsentantskab eller en generalforsamling. Det er den øverste myndighed, som varetager boligorganisationens anliggender, jf. driftsbekendtgørelsens. Lejerne har herudover ret til medindflydelse på egne forhold, hvilket er reguleret i reglerne om beboerdemokrati, som indebærer, at der findes afdelingsbestyrelser og afholdes afdelingsmøder. Det er den øverste myndighed i boligorganisationen, som træffer afgørelse om; valg af revisor, hvorvidt boligorganisationen skal administreres af en forretningsfører, herunder en almen 8

9 administrationsorganisation, boligorganisationens administrations- og byggepolitik, erhvervelse eller salg af ejendomme, væsentlige forandringer af boligorganisationens ejendomme, grundkøb, iværksættelse af nyt byggeri, nedlæggelse eller salg af en afdeling, ændring af vedtægterne, opløsning af boligorganisationen, frikøb af tilbagekøbsklausul og pantsætning af boligorganisationens ejendomme. Disse beslutninger kan ikke delegeres til bestyrelsen for boligorganisationen. Den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med gældende regler, jf. driftsbekendtgørelsens. Det er boligorganisationens øverste myndighed, som træffer afgørelse om, hvorvidt afdelingerne helt eller delvist skal være administreret af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation. En beslutning om at skifte administration er derfor ikke en beslutning, som kan træffes af bestyrelsen for boligorganisationen og heller ikke en beslutning, der skal forelægges for eller behandles af afdelingerne. Det er alene en beslutning, som træffes af boligorganisations øverste myndighed. De overordnede målsætninger for en boligorganisation er både den øverste myndighed og bestyrelsen ansvarlige for at overholde. Disse indebærer bl.a., at boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger. Derudover skal boligorganisationen drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidsvarende stand. Selv om der er tale om overordnede målsætninger, er de også udtryk for helt grundlæggende krav til den almene boligvirksomhed. Byrådet skal som led i sit tilsyn med de almene boligorganisationer tage de forholdsregler, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift af boligorganisationen og afdelingerne, herunder afgive påbud og henstillinger til boligorganisationen, og i særlige tilfælde udpege en midlertidig forretningsfører. Tilsynet påser derfor, at boligorganisationer drives forsvarligt, og i det omfang tilsynet vurderer dette ikke er tilfældet, uanset hvilken årsag der måtte være hertil, er tilsynet forpligtet til at gribe ind. Spørgsmål 5 Hvad Randers Kommune indtil nu har haft af ekstraordinære udgifter i forbindelse med tilsynsopgaven i relation problemerne i de almene boligforeninger i årene (oplyst år for år) 9

10 Randers Kommune har siden 2011 haft en række ekstraordinære udgifter til henholdsvis BDO revision, henholdsvis advokatudgifter til primært sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Udgifterne fordeler sig således: 2011: kr. 2012: kr. 2013: kr. indtil d.d. Alle udgifterne i perioden er bevilget af byrådet og afholdt af rammen for almene boliger. Spørgsmål 6 På hvilken måde Randers Kommune har optrappet tilsynsindsatsen i perioden 2006 til 2013 i relation de almene boligforeninger Indledningsvist må det fastlås, at kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer i perioden 2006 til 2013 ikke har givet grundlag for at antage at der ikke er ført det tilsyn med boligorganisationerne, som kommune er forpligtet til i medfør af almenboligloven. Det har Statsforvaltningen udtalt sig om i deres brev til Randers Kommune af 5. juli 2012 som svar på de af Bjarne Overmark stillede spørgsmål vedrørende kommunens tilsyn. Ligeledes udtaler Statsforvaltningen i samme brev, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at kommunen burde have reageret tidligere på forholdene i Randersegnens Boligforening. Fra 2006 og frem til 2010 benytter kommunen sig af eksterne ressourcer i form af BDO Revision til at gennemgå boligorganisationernes regnskaber og revisionsprotokollater. Med indførelsen af styringsreformen den 1. januar 2010, hvor der blandt andet indføres krav om systematisk dialog med boligorganisationerne i form af styringsdialogen, øges ressourcebehovet i forvaltningen. Derfor sker der løbende en opprioritering af opgaven i forvaltningen som fører til, at en sektionsleder med juridisk baggrund fra udgangen af 2010 til udgangen af 2011 er allokeret til opgaven. I takt med at forholdene i Randersegnens Boligforening afdækkes, fortsætter forvaltningen med at opprioritere opgaven, således at der fra marts 2012 er afsat en fuldtidsansat jurist til opgaven. Samtidig indgås samarbejde med Århus Kommune. Samarbejdet tjener ikke kun det formål at få gennemgået boligorganisationernes seneste regnskaber forud for styringsdialogen, men også at opnå mellemkommunal erfaringsudveksling og sparring om tilsynsopgaven. I forbindelse med styringsdialogen i efteråret 2012 bliver det klart, at det ikke kun er i Randersegnens Boligforening at der er økonomiske problemer, men at det også er tilfældet i flere af de øvrige boligforeninger. Forvaltningen konstatere, at det vil være forbundet med omfattende arbejde at føre tilsyn med boligorganisationerne og tilsikre, at der rettes op på forholdene i boligforeningerne. Derfor besluttes det at opnormere tilsynet med en ekstra jurist for en 3 årig periode, således at der i dag er afsat 2 årsværk alene til tilsynsopgaven. Tilsynets arbejdsgange er endvidere dokumenteret i 10

11 tydelige arbejdsgangsbeskrivelser, som sikrer, at alle relevante forhold håndteres korrekt i den daglige sagsbehandling og tilsyn. Endelig har kommunens advokat, Henrik Qwist, været tæt knyttet til tilsynet i forbindelse med udredningen af Randersegnens Boligforening under konkurs og de afledte retssager. Spørgsmål 7 Hvordan ser borgmesteren på Randers Kommunes garantiforpligtelser i relation til de almene bolig er i Randers Kommune, herunder hvad er risikoen for at Randers Kommunes økonomiske garantier kommer til udbetaling i løbet af de kommende år. Størrelsen på garantiforpligtelser afdeling for afdeling bedes oplyst. Randers Kommune har pt. for ca. 412 mio. kr. garantier ikke kun i forbindelse med almene boliger men også i kommunalt garanterede andelsboligbyggeri. Tallet dækker både over kommunale garantier og statslige garantier, hvor der er kommunal regaranti. I langt de fleste tilfælde er der tale om garantier i gode og velkonsoliderede afdelinger og foreninger. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at der er tale om en maksimal garantiforpligtelse den konkrete garantisum som kommunen vil skulle dække i tilfælde af aktivering vil afhænge af i hvilken udstrækning de pågældende kreditorer vil blive dækket af eventuelle aktiver. Tilsynet vurderer at de tiltag som boligorganisationerne er i gang med at gennemføre og som tilsynet løbende følger op på giver en under de givne omstændigheder bedst opnåelige betryggelse for at kommunens garantier ikke aktiveres. DAB s indsats i RandersBolig har medført, at boligorganisationernes økonomiske situation i vid udstrækning er afdækket og langsomt er i bedring om end den ikke er tilfredsstillende endnu. Spørgsmål 8 Oplysninger borgmesteren i øvrigt måtte finde det relevant at give byrådet vedrørende de almene boligforeninger i Randers Kommune Arbejdet med at genoprette økonomien i de almene boligorganisationer i Randers vil fortsætte en årrække endnu ligesom der i forbindelse med Randersegnens Boligforening under konkurs fortsat vil være udgifter for kommunen. Det drejer sig om udgifter til de verserende retssager, udgifter til de nødvendige helhedsplaner for de enkelte afdelinger samt udgifter forbundet med lovliggørelsen af Randers Sportscollege. Spørgsmål 9 Hvilke initiativer borgmesteren i øvrigt har fundet og finder det relevant at tage i relation til den almene boligsektor i Randers Kommune 11

12 Ud over de allerede nævnte tiltag der er gjort for at styrke kommunens tilsyn med den almene boligsektor i Randers har Tilsynet taget initiativ til at der fra i sker et tættere samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger både i forbindelse med den årlige styringsdialog og i forbindelse med den løbende dialog og samarbejde med boligorganisationerne. Således vil det ikke kun være økonomi, administration og beboerdemokratiske emner, som indgår i styringsdialogen i år. Også boligsociale aspekter medtages i styringsdialogen ligesom det er hensigten, at der til foråret afholdes en boligkonference med deltagelse af forvaltningerne og boligorganisationer i Randers Kommune, hvor det fremtidige samarbejde drøftes både operationelt og strategisk. Herudover finder forvaltningen det ikke aktuelt at igangsætte yderligere tiltag her og nu. Lige nu arbejdes der på at skabe en normalsituation. 12

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS Oprettelse af en ny almen boligorganisation og overførelse af afdeli n- gerne 1, 6, 7, 37, 51, 89 samt Søndervangen og Thorsbakke til selvstændige afdelinger i

Læs mere

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0707 15 Randers Kommune (advokat Henrik Qwist, København)

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000679 HQ/CBD 7. maj 2014 DAGSORDEN INDSTILLING TIL RANDERS BYRÅD - OMDANNELSE AF RANDERS SPORTS COLLEGE TIL EN SELVEJENDE ALMEN UNGDOMSBOLIGINSTITUTION - INDLEDNING Siden Randersegnens Boligforenings

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 10, december 2011

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 10, december 2011 I dette nyhedsbrev: Konsekvenserne af skandalen med de ustøttede almene boliger i Randersegnens Boligforening har nu resulteret i, at foreningen er begæret konkurs! Det er frygteligt men helt forståeligt,

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST TVANGSADMINISTATION AF AFDELINGERNE A F S Æ T T E L S E A F K U R A T O R E R N E Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135088-000155 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN ØKON OMISK S I T U A T I O N H E N S T I L L I N G / P Å BU D O M I K K E A T U D T R Æ D E A F R A N D E R S B O L I G Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135088-000423 SVEJGAARD

Læs mere

Den 18. juli 2005 Århus Kommune

Den 18. juli 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 18. juli 2005 Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Magistratens 2. Afdeling Indsættelse af midlertidig administrator for Brabrand

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST. Boligselskabet af 2014. A D V O K A T A K T I E S E L S K A B

SYDDJURS KOMMUNE SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST. Boligselskabet af 2014. A D V O K A T A K T I E S E L S K A B SYDDJURS KOMMUNE RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS Overførelse af afdelingen 72 under Randersegnens Boligforening under konkurs til afdeling 50-06 i den nyoprettede almene boligorganisation - Boligselskabet

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST SAMMENLÆGNING AF ALLE AFDELINGER I RANDE RS ARBEJDERS BYGG E- FORENING AF 1874 København, den 6. december 2013 Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135088-000540 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter for fsb. fsb

Vedtægter for fsb. fsb Vedtægter for fsb fsb Indhold 3 3 6 11 11 11 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Navn, hjemsted og formål Boligorganisationens ledelse Boligafdelingernes ledelse Valg af revisionsselskab

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud,

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud, Pkt.nr. 13 Lejerbo, Hvidovre Harmonisering af huslejen. 299913 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, Enten (revurdering) 1.. at sagen forelægges Økonomiudvalg

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Aarup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Aarup Kommune. 2 formål Selskabets formål

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Vedtægter for Interessentskabet Kristrup Vandværk Stiftet den 24. april 1905 - rent vand i 100 år

Vedtægter for Interessentskabet Kristrup Vandværk Stiftet den 24. april 1905 - rent vand i 100 år Vedtægter for Interessentskabet Kristrup Vandværk Stiftet den 24. april 1905 - rent vand i 100 år Selskabet, der er stiftet den 24. april 1905, er et interessentskab, hvis navn er Interessentskabet Kristrup

Læs mere

1. De Vanføres Boligselskab Boligkontoret har primo november 2011 fremsendt brev til kommunen angående udpegelse af likvidator af DVB Hovedselskabet.

1. De Vanføres Boligselskab Boligkontoret har primo november 2011 fremsendt brev til kommunen angående udpegelse af likvidator af DVB Hovedselskabet. 1 Deltagere De Vanføres Boligselskab for København v/ Boligkontoret Danmark Bent Gail Kalashnyk (Boligkontoret Danmark) Helle Hjorting (Boligkontoret Danmark) Dennis Larsen (Boligkontoret Danmark) Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Kruså Vandværk. Selskabet har hjemsted i Bov Kommune. (Aabenraa Kommune) formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

Velkommen til. Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde. Boligorganisation. Bestyrelse. Afdeling. Afdelingsmøder. Afdelingsbestyrelse.

Velkommen til. Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde. Boligorganisation. Bestyrelse. Afdeling. Afdelingsmøder. Afdelingsbestyrelse. Velkommen til Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde Boligorganisation Bestyrelse Afdeling Afdelingsmøder Afdelingsbestyrelse Beboerdemokrati Kom til møderne!! Brug din indflydelse!! 1 Du bor i en boligafdeling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere