Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:"

Transkript

1 Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse af punkt på byrådets møde den 28. oktober 2013 Sagsnummer: G Skrevet af: Søren Fonseca Pedersen Forvaltning: Sekretariat Dato: Sendes til: Byrådet Byrådsmedlem Bjarne Overmark har i mail af 30. september 2013 stillet spørgsmål til borgmesteren vedrørende status på Randersegnens Boligforening under konkurs samt de øvrige almene boligforeninger i Randers og anmodet om at spørgsmålene besvares på byrådets møde den 28. oktober Borgmesteren har anmodet forvaltningen om at udarbejde notat med svar på spørgsmålene. Forvaltningens svar fremgår af nærværende notat ligesom forvaltningen gør opmærksom på, at sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs samt status på situationen i de øvrige boligforeninger løbende er behandlet på økonomiudvalgets møder, hvor forvaltningen til hvert møde redegører for status. Spørgsmål 1. Status på alle verserende retssager anlagt mod Randers Kommune, mod tidligere afdelinger i Randersegnens Boligforening, mod tidligere forretningsfører og tidligere bestyrelsesmedlemmer i Randersegnens Boligforening m.fl., mod den tidligere midlertidige forretningsfører i Randersegnens Boligforening osv. herunder resultatet af indgivne politianmeldelser. A. Retssag Vestre Landsret, 14. afd. Randersegnens Boligforening under konkurs ved advokat Christian Jul Madsen mod Randers Kommune Erstatningssagen. Randersegnens Boligforening under konkurs udtog 22. februar 2013 stævning mod Randers Kommune. Denne erstatningssag omhandler spørgsmålet om, hvorvidt Randers Kommune har pådraget sig et erstatningsansvar overfor Randersegnens Boligforening under konkurs med den begrundelse, at Randers Kommunes tilsyn med Randersegnens Boligforening har været mangelfuldt i perioden fra den 1. januar 2009 til den 8. december

2 I retssagen er der nedlagt en foreløbig påstand om kommunens betaling af kr Den påstand forventes forhøjet, idet det i stævningen gøres gældende, at Randers Kommune skulle være erstatningsansvarlig for den samlede underbalance i konkursboet. I kuratorernes seneste cirkulæreskrivelse nr. 7, er underbalancen opgjort til et beløb mellem kr Kommunens advokat udarbejdede svarskrift i sagen i april måned Siden dette tidspunkt har sagen stået på advokat Christian Jul Madsens udarbejdelse af replik (næste processkrift). Henover sommeren blev sagen henvist fra Randers Byret til Vestre Landsret. I slutningen af september måned traf Vestre Landsret beslutning om, at denne sag skal behandles sammen med den af konkursboet anlagte erstatningssag mod Svend Aage Nielsen, RandersBolig samt de tidligere bestyrelsesmedlemmer i Randersegnens Boligforening. Mere herom under punkt C. Vestre Landsret havde fastsat frist for kurators udarbejdelse af replik til fredag den 4. oktober Kommunens advokat har modtaget replik fra kurator af 4. oktober med yderligere bilag I replikken opgøres konkursboets samlede underbalance foreløbigt til kr Imidlertid har kurator alene forhøjet påstanden i sagen til kr Årsagen til denne beløbsbegrænsning forklarer kurator i processkriftet med, at konkursboet er nødsaget til at varetage sine kreditorers interesser, og at der derfor ved fastsættelsen af beløbet er taget højde for de procesøkonomiske risici der er forbundet med retssagens førelse, herunder særligt i relation til fordelingen af sagsomkostninger ved sagens afslutning. Processkriftet giver anledning til, at kommunens advokat skal udarbejde duplik. Der er endnu ikke fastsat endelig frist for udarbejdelse af duplik, men det forventes, at duplikken vil foreligge i slutningen af november måned i år. Retssagens forberedelse er langt fra afsluttet. Hovedforhandlingen vil være meget omfattende, og forventes først gennemført i slutningen af 2014 eller starten af B. Retssag Randers Byret Randersegnens Boligforening under konkurs ved kurator advokat Poul Resen Steenstrup mod Randers Kommune og adcitationssagerne Randers Kommune mod 1) Holst, Advokater og 2) Arbejdernes Andelsboligforening (AAB). Konkursboet udtog den 19. oktober 2012 stævning mod Randers Kommune. Denne retssag drejer sig om, hvorvidt konkursboet kan kræve, at honorarudbetalinger til AAB, Deloitte og Holst, Advokater den 6. og 7. december 2011 kan omstødes. Kan disse udbetalinger omstødes, vil Randers Kommunes selvskyldnerkaution træde i kraft. Derfor er kommunen stævnet direkte. Påstanden i sagen er betaling af kr Kommunens advokat udarbejdede svarskrift den 19. november Den 28. februar 2013 udarbejdede kommunens advokat adcitationsstævninger mod AAB og Holst, Advokater. Påstanden i disse to sager er, at AAB og Holst, Advokater skal friholde Randers Kommune 2

3 for ethvert krav som Randers Kommune måtte blive dømt til at betale til Randersegnens Boligforening under konkurs. Beløbet mod AAB er dog begrænset til kr på grund af parternes interne oprindelige aftale. I sagskomplekset er der derudover udarbejdet replik i hovedsagen af Randersegnens Boligforening under konkurs og svarskrift samt replik i de to adcitationssager. Der er nu frist for udarbejdelse af Randers kommunes duplik i hovedsagen mod Randersegnens Boligforening under konkurs og frist for AABs og Holst, Advokaters udarbejdelse af duplik i adcitationssagerne til den 31. oktober Retssagens forberedelse afsluttes 1. december 2013, og påstandsdokumenter skal foreligge senest 22. januar Sagskomplekset er berammet til hovedforhandling til gennemførelse i Randers Byret den 5. og 6. februar C. Retssag Vestre Landsret, 14. afd. Randersegnens Boligforening under konkurs ved advokat Poul Resen Steenstrup mod 1) Svend Aage Nielsen, 2) RandersBolig, 3) Annette Press, 4) Ejler Jensen, 5) Alice Bøhm Andersen, 6) Lis Nielsen, 7) Kai Pedersen, 8) Steen Bundgaard og 9) Jytte Schmidt. Randersegnens Boligforening under konkurs ved advokat Poul Resen Steenstrup har udtaget stævning mod de ovennævnte den 6. maj Denne sag drejer sig om ledelsesansvar for beslutninger og dispositioner truffet af Randersegnens Boligforening, specifikt handlinger og undladelser, som relaterer sig til (1) etablering af Randers Sports College, (2) opførelse af en række ustøttede byggeprojekter og (3) en generel uhensigtsmæssig og tabsgivende drift i Randersegnens Boligforening. De 9 sagsøgte er repræsenterede af 4 forskellige advokater. Alle advokater har henover sommeren afgivet svarskrifter. I dette sagskompleks har kommunens advokat på nuværende tidspunkt alene modtaget kopi af stævning og to svarskrifter. Materialet er modtaget med pålæg om, at kommunens advokat skal sikre, at materialet ikke gøres til genstand for aktindsigt i Randers Kommunes regi. Specielt er det fremhævet, at retssagens materiale ikke må udleveres til pressen. Som nævnt ovenfor under punkt 1, har Vestre Landsret truffet beslutning om, at denne sag skal behandles sammen med den af Randersegnens Boligforening under konkurs anlagte erstatningssag mod Randers Kommune. Efter landsrettens beslutning om, at sagerne skal behandles sammen, forventes det, at kommunens advokat i løbet af oktober måned modtager det samlede materiale i dette sagskompleks, og at kommunens advokat i den forbindelse ikke kan/vil få pålæg om, at behandle dette materiale fortroligt. 3

4 D. Retssag Aarhus Byret Østjydsk Bank A/S ved advokat Erik Nyborg mod afdelingerne 01, Randers og afdeling 72, Rønde ved advokat Asger Larsen. Østjydsk Bank A/S udtog den 4. juni 2012 stævning mod afdeling 01, Randers (påstand kr ,05) og mod afdeling 72, Rønde (påstand kr ,07). Siden er påstandene blevet reguleret lidt. Østjysk Bank A/S ved Erik Nyborg har ved stævning af 5. september 2013 udvidet sagen ved tillige at indstævne de nu opdelte afdelinger (tidligere afdeling 01) nu afdelingerne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 37, 51 og 89 med en samlet påstand på kr ,69. Der er i dette sagskompleks udvekslet mange processkrifter. Kommunens advokat er i besiddelse af et meget omfattende materiale i sagskomplekset modtaget fra såvel advokat Asger Larsen som fra advokat Erik Nyborg, men det fulde materiale er ikke videresendt til kommunen. Afdelingerne er repræsenteret af advokat Asger Larsen, idet Landsbyggefonden og advokat Asger Larsen i sommeren 2012 ikke havde tillid til, at advokat Poul Resen Steenstrup på tilstrækkelig betryggende vis kunne varetage afdelingernes interesser. Det betyder samtidig, at Landsbyggefonden har meldt tilsagn om at betale advokatudgifterne til dette sagskompleks. Alle krav i dette kompleks udspringer af såkaldte nye ustøttede byggeprojekter påbegyndt af tidligere forretningsfører Svend Aage Nielsen. Advokat Asger Larsen har på vegne af afdelingerne nedlagt påstand om frifindelse, ligesom der overfor Østjydsk Bank A/S er nedlagt særskilt påstande om, at banken er forpligtet til at aflyse i alt 7 ejerpantebreve. Da disse sager har stor betydning for afdelingernes økonomi, og for Landsbyggefondens videre håndtering af kapitaltilførselssagerne m.v., holder advokat Asger Larsen kommunens advokat orienteret, ligesom de ofte drøfter sagens planlægning og strategi. Sagerne skal hovedforhandles i Århus byret den 19. november E. Vestre Landsret, 1. afd. Sander Ejendomme A/S ved advokat Carsten Jensen mod Randersegnens Boligforening, afd. 83 ved advokat Asger Larsen. Randes Byret afsagde dom i sagen den 4. juni Sander Ejendomme A/S havde udtaget stævning mod afdeling 83 med påstand om betaling af kr for udbetaling af tilbageholdt husleje for et ustøttet byggeri, som er leveret tilbage til Sander Ejendomme A/S. Randers Byret frifandt afdelingen med den begrundelse, at alle indgåede aftaler er i strid med klare præceptive regler i almenboligloven. I følge 16 skal hvert byggeforetagende ske i en ny særskilt afdeling, og køb kræver i henholdt til 26 kommunal godkendelse. Byretten fandt derfor, at den aftale, hvori afdeling 83 var part, er ulovlig, og efter sin karakter tillige ugyldig. 4

5 Byrettens afgørelse blev af Sander Ejendomme A/S anket til Vestre Landsret, og advokat Asger Larsen har den 4. juli 2013 udarbejdet svarskrift. Det forventes, at denne sag enten bliver hævet af Sander Ejendomme A/S eller indenfor meget kort tid bliver berammet til hovedforhandling i Vestre Landsret. Spørgsmål 2 Den økonomiske situation i de almene boligforeninger og de underliggende afdelinger i Randers Kommune og hvilke skridt Randers Kommune har taget i den anledning i årene I januar 2011 behandlede byrådet sag om boligorganisationernes regnskaber for 2007/8 og 2008/9 på basis af rapport udarbejdet af BDO Revision på foranledning af Randers Kommune. Rapporten påpegede en række forhold som der var behov for at sætte fokus på i boligorganisationerne. Det drejede sig om Forvaltningsrevision Reglerne omkring dispositionsfonden anvendelse heraf og hensættelse hertil Finansiering underfinansiering, lån fra organisationen, eller byggelån Anvendelse af overskud Afvikling af underskud Hensættelser planlagt vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning, tab ved fraflytning Budgettering I samme forbindelse anmodede Randers Kommune boligorganisationerne om at adressere disse forhold og sørge for at få dem udredt. I løbet af efteråret 2011 finder Randers Kommune det nødvendigt at indsætte en midlertidig forretningsfører i Randersegnens Boligforening på grund af den økonomiske situation. Kommunen udpeger Anders Rønnebo som midlertidig forretningsfører. Anders Rønnebo afleverer i december 2011 en rapport om situationen i Randersegnens Boligforening, hvori det fremgår, at den midlertidige forretningsfører begærer boligorganisationen konkurs og at de 10 nye konstaterede ustøttede afdelinger er ugyldige. Herefter er det kuratorerne, Poul Resen Stenstrup og Christian Jul Madsen, som administrerer afdelinger under Randersegnens Boligforening. Kuratorerne indgår i den forbindelse samarbejde med DAB om administrationen af afdelingerne. Sideløbende hermed har Randers Kommune dialog med RandersBolig om forholdene i administrationsselskabet og RandersBolig indgår i marts 2012 samarbejde med DAB om den daglige ledelse af RandersBolig. 5

6 Konkursen i Randersegens Boligforening medfører en række af mødeaktivitet med de involverede parter, herunder Landsbyggefonden, kuratellet, RandersBolig/DAB samt ministeriet om de løbende problemstillinger omkring Randersegnens Boligforening. Sideløbende hermed indgår kommunen aftale med Århus Kommune om hjælp til at gennemgå boligorganisationernes regnskaber med henblik på at tilvejebringe et grundlag for at foretage styringsdialogen i 2012 (dialog mellem tilsynet og den enkelte boligorganisations bestyrelse/bestyrelsesrepræsentanter), hvor særlig fokus var på de økonomiske forhold i organisationerne. Resultatet af styringsdialogen forelægges byrådet på mødet den 18. februar Her blev det konkluderet, at der er boligforeninger, der har været administreret og drevet på ikke tilfredsstillende vis og at det har resulteret i, at nogle boligorganisationer har store økonomiske vanskeligheder. Der var således behov for, at der i samtlige boligforeninger i større eller mindre grad blev sat fokus på f.eks. rigtig konteringspraksis, god økonomistyring og budgetopfølgning, ajourføring af vedligeholdelsesplaner og tilhørende henlæggelser, hjemtagelse af realkreditbelåning til finansiering af forbedringsprojekter samt fokus på huslejeniveauet. Flere af disse forhold skyldes utilstrækkelig forhold i RandersBolig, som administrerer boligorganisationerne i Randers undtaget Lejerbo og Domea. RandersBoligs bestyrelses aftale med DAB om at overtage den daglige ledelse af RandersBolig er kraftigt medvirkende til, at der nu er sat fokus på området og at der rettes op på forholdene, om end arbejdet endnu ikke er færdiggjort. Det tager lang tid at implementere de nye tiltag. Det beboerdemokratisk system skal respekteres og involvering af Landsbyggefonden i flere sager tager tid. Det vurderes derfor, at der vil gå en årrække førend boligorganisationernes økonomiske situation vil være tilfredsstillende. Særligt har den økonomiske situation i Møllevænget & Storgaarden krævet, at tilsynet har sat boligorganisationen under skærpet tilsyn. I december 2012 sendte tilsynet et varsel om påbud om separat forvaltning til Møllevænget & Storgaarden, idet det blev konstateret, at der ikke var uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes midler i boligorganisationen. Møllevænget & Storgaarden vedtog på det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. marts 2013 en genopretningsplan for økonomien i boligorganisationen. Denne genopretningsplan har et tidsperspektiv på 8-10 år, hvor udgifterne for boligorganisationen skal holdes på et absolut minimum, da det er nødvendigt at genskabe dispositionsfonden, som i høj grad er udtømt for likvide midler grundet bl.a. udlån til afdelingerne til gennemførelse af forbedringsarbejder, og store udgifter til lejetab i afdelingerne. Tilsynet har godkendt genopretningsplanen og har på den baggrund udsat varslet til februar 2014 om separat forvaltning, forudsat at planen holdes. Derudover har tilsynet i forbindelse med styringsdialogen oplistet en række krav og udfordringer, som boligorganisationerne forventes at opfylde med det formål at få ryddet op deres økonomier. Kravene og udfordringerne er oplistet i den oversigt, som økonomiudvalget løbende får forelagt på dets møder. Tilsynet er i en stadig kontakt med boligorganisationerne om listen med det formål at sikre, at boligorganisationerne arbejder aktivt med at løse problemerne og udfordringerne. 6

7 Spørgsmål 3 Den økonomiske og juridiske situation omkring Randers Sports College. Afdeling 02, Randersegnens Boligforening under konkurs er ejer af Randers Sports College ejerlejlighed nr almene ungdomsboliger og ejerlejlighed nr. 2 2 erhvervslejemål. Selve bygningen er lovligt opført. De tidligere påpegede brandmæssige forhold er udbedret, og kommunens udstedelse af endelig ibrugtagningstilladelse afventer nu alene tinglysning af en deklaration. Det forventes, at landmåleren får tinglyst denne deklaration indenfor få uger. På trods af, at byggeriet blev taget i brug i 2010, udarbejdede Randersegnens Boligforening ikke byggeregnskab for opførelsen. I efteråret 2011 forsøgte BL konsulent Ole Maltesen i samarbejde med boligforeningens revisor at udarbejde byggeregnskab, men arbejdet blev ikke fuldført. Heller ikke konkursboets kuratorer tog skridt til at udarbejde byggeregnskab i perioden fra december 2011 til marts På den baggrund udarbejdede kommunens advokat byggeregnskab for opførelsen af ejendommen Randers Sports College, ligesom advokaten foretog en fordeling af byggesagens udgifter mellem det støttede byggeri, ejerlejlighed nr. 1 (48 ungdomsboliger), og erhvervsejerlejligheden nr. 2. Byggeregnskabet var færdigt i juni Deloitte har revideret byggeregnskabet ultimo september. Deloitte har godkendt regnskabet. Byggeregnskabet og fordeling af udgifterne er sendt til kuratorernes og Østjydsk Banks godkendelse. Årsagen til, at kuratorerne skal godkende byggeregnskab og fordeling af udgifter er, at opførelsen af erhvervsejerlejlighed nr. 2 ikke er finansieret endeligt. Afdeling 02 skylder derfor konkursboet pengene til opførelsen af ejerlejlighed nr. 2. Finansieringen er foretaget ved låneoptagelse i Østjydsk Bank A/S og Østjydsk Bank A/S har tilsvarende tinglyst ejerpantebrev i såvel ejerlejlighed nr. 1 som 2 for denne långivning. Den støttede afdeling 02 kan ikke lovligt eje en erhvervsejerlejlighed. Derfor skal erhvervsejerlejligheden sælges hurtigst muligt. Der er indhentet en mæglervurdering af lejlighedens handelsværdi, og bestræbelserne for at finde en køber til lejligheden pågår. Såvel kuratorerne som Østjydsk Bank A/S er blevet opfordret til at anvise køber til erhvervsejerlejligheden. I oktober måned er der forhandlinger med kuratorerne og Østjydsk Bank A/S om tilladelse til salg af erhvervsejerlejligheden. Det reviderede byggeregnskab skal samtidig danne baggrund for afslutningen af opførelsen af det støttede byggeri, idet skema C endnu ikke er udarbejdet. Det forventes, at kuratorerne på mødet den 17. oktober vil godkende byggeregnskabet endeligt. Herefter kan den støttede byggesag afsluttes. 7

8 Når byggeregnskabet for det støttede byggeri er godkendt, og erhvervsejerlejligheden solgt, vil afdeling 02 kunne omdannes til en selvejende ungdomsboliginstitution, og der vil først på dette tidspunkt kunne udarbejdes et endeligt budget for den fremtidige drift. Byrådet er i tidligere redegørelser blevet indgående informeret om økonomien i denne omdannelse, herunder hvorledes forholdene omkring erhvervsejerlejligheden, frasalget af samme samt mellemværendet mellem afdeling 02 og Randersegnens Boligforening under konkurs skal håndteres. Der stiles mod, at der i løbet af oktober måned vil være overblik over, hvorvidt konkursboet og Østjydsk Bank A/S vil godkende et frasalg af erhvervsejerlejligheden samt de videre betingelser og vilkår for den fremtidige drift af ungdomsboligerne i det nye regi. Herefter er det tanken at arbejde med den egentlige omdannelse og videreførelse i november måned. Spørgsmål 4 Hvilken opfattelse har borgmesteren af de respektive almene boligforeningens krav på selvstændighed i relation til beslutninger i bestyrelser og repræsentantskab, herunder retten til at vælge administrator. Den enkelte boligforening har ansvaret for at sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen og repræsentantskabet i boligforeningen skal i praksis sikre dette. Kommunen og boligforeningerne skal gennem etablering af samarbejde og indgåelse af aftaler arbejde for at realisere lovens formål og målsætninger. Kun såfremt dette samarbejde ikke kan etableres i tilstrækkeligt omfang og med sikre resultater, kan det være nødvendigt for kommunen at skride til anvendelse af henstillinger og efterfølgende påbud i henhold til lovens 165. Det er som altovervejende hovedregel ikke nødvendigt for kommunen at skulle skride til anvendelsen af henstillinger og påbud. Senest er det lykkedes for kommunen i sagen om Møllevænget & Storgaarden ved kommunens initiativ at få etableret en konstruktiv dialog med den samlede bestyrelse om boligforeningens økonomi, genopretningsplan samt ønsker til den fremtidige administration. I en almen boligorganisation er den øverste myndighed enten et valgt repræsentantskab eller en generalforsamling. Det er den øverste myndighed, som varetager boligorganisationens anliggender, jf. driftsbekendtgørelsens. Lejerne har herudover ret til medindflydelse på egne forhold, hvilket er reguleret i reglerne om beboerdemokrati, som indebærer, at der findes afdelingsbestyrelser og afholdes afdelingsmøder. Det er den øverste myndighed i boligorganisationen, som træffer afgørelse om; valg af revisor, hvorvidt boligorganisationen skal administreres af en forretningsfører, herunder en almen 8

9 administrationsorganisation, boligorganisationens administrations- og byggepolitik, erhvervelse eller salg af ejendomme, væsentlige forandringer af boligorganisationens ejendomme, grundkøb, iværksættelse af nyt byggeri, nedlæggelse eller salg af en afdeling, ændring af vedtægterne, opløsning af boligorganisationen, frikøb af tilbagekøbsklausul og pantsætning af boligorganisationens ejendomme. Disse beslutninger kan ikke delegeres til bestyrelsen for boligorganisationen. Den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med gældende regler, jf. driftsbekendtgørelsens. Det er boligorganisationens øverste myndighed, som træffer afgørelse om, hvorvidt afdelingerne helt eller delvist skal være administreret af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation. En beslutning om at skifte administration er derfor ikke en beslutning, som kan træffes af bestyrelsen for boligorganisationen og heller ikke en beslutning, der skal forelægges for eller behandles af afdelingerne. Det er alene en beslutning, som træffes af boligorganisations øverste myndighed. De overordnede målsætninger for en boligorganisation er både den øverste myndighed og bestyrelsen ansvarlige for at overholde. Disse indebærer bl.a., at boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger. Derudover skal boligorganisationen drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidsvarende stand. Selv om der er tale om overordnede målsætninger, er de også udtryk for helt grundlæggende krav til den almene boligvirksomhed. Byrådet skal som led i sit tilsyn med de almene boligorganisationer tage de forholdsregler, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift af boligorganisationen og afdelingerne, herunder afgive påbud og henstillinger til boligorganisationen, og i særlige tilfælde udpege en midlertidig forretningsfører. Tilsynet påser derfor, at boligorganisationer drives forsvarligt, og i det omfang tilsynet vurderer dette ikke er tilfældet, uanset hvilken årsag der måtte være hertil, er tilsynet forpligtet til at gribe ind. Spørgsmål 5 Hvad Randers Kommune indtil nu har haft af ekstraordinære udgifter i forbindelse med tilsynsopgaven i relation problemerne i de almene boligforeninger i årene (oplyst år for år) 9

10 Randers Kommune har siden 2011 haft en række ekstraordinære udgifter til henholdsvis BDO revision, henholdsvis advokatudgifter til primært sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Udgifterne fordeler sig således: 2011: kr. 2012: kr. 2013: kr. indtil d.d. Alle udgifterne i perioden er bevilget af byrådet og afholdt af rammen for almene boliger. Spørgsmål 6 På hvilken måde Randers Kommune har optrappet tilsynsindsatsen i perioden 2006 til 2013 i relation de almene boligforeninger Indledningsvist må det fastlås, at kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer i perioden 2006 til 2013 ikke har givet grundlag for at antage at der ikke er ført det tilsyn med boligorganisationerne, som kommune er forpligtet til i medfør af almenboligloven. Det har Statsforvaltningen udtalt sig om i deres brev til Randers Kommune af 5. juli 2012 som svar på de af Bjarne Overmark stillede spørgsmål vedrørende kommunens tilsyn. Ligeledes udtaler Statsforvaltningen i samme brev, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at kommunen burde have reageret tidligere på forholdene i Randersegnens Boligforening. Fra 2006 og frem til 2010 benytter kommunen sig af eksterne ressourcer i form af BDO Revision til at gennemgå boligorganisationernes regnskaber og revisionsprotokollater. Med indførelsen af styringsreformen den 1. januar 2010, hvor der blandt andet indføres krav om systematisk dialog med boligorganisationerne i form af styringsdialogen, øges ressourcebehovet i forvaltningen. Derfor sker der løbende en opprioritering af opgaven i forvaltningen som fører til, at en sektionsleder med juridisk baggrund fra udgangen af 2010 til udgangen af 2011 er allokeret til opgaven. I takt med at forholdene i Randersegnens Boligforening afdækkes, fortsætter forvaltningen med at opprioritere opgaven, således at der fra marts 2012 er afsat en fuldtidsansat jurist til opgaven. Samtidig indgås samarbejde med Århus Kommune. Samarbejdet tjener ikke kun det formål at få gennemgået boligorganisationernes seneste regnskaber forud for styringsdialogen, men også at opnå mellemkommunal erfaringsudveksling og sparring om tilsynsopgaven. I forbindelse med styringsdialogen i efteråret 2012 bliver det klart, at det ikke kun er i Randersegnens Boligforening at der er økonomiske problemer, men at det også er tilfældet i flere af de øvrige boligforeninger. Forvaltningen konstatere, at det vil være forbundet med omfattende arbejde at føre tilsyn med boligorganisationerne og tilsikre, at der rettes op på forholdene i boligforeningerne. Derfor besluttes det at opnormere tilsynet med en ekstra jurist for en 3 årig periode, således at der i dag er afsat 2 årsværk alene til tilsynsopgaven. Tilsynets arbejdsgange er endvidere dokumenteret i 10

11 tydelige arbejdsgangsbeskrivelser, som sikrer, at alle relevante forhold håndteres korrekt i den daglige sagsbehandling og tilsyn. Endelig har kommunens advokat, Henrik Qwist, været tæt knyttet til tilsynet i forbindelse med udredningen af Randersegnens Boligforening under konkurs og de afledte retssager. Spørgsmål 7 Hvordan ser borgmesteren på Randers Kommunes garantiforpligtelser i relation til de almene bolig er i Randers Kommune, herunder hvad er risikoen for at Randers Kommunes økonomiske garantier kommer til udbetaling i løbet af de kommende år. Størrelsen på garantiforpligtelser afdeling for afdeling bedes oplyst. Randers Kommune har pt. for ca. 412 mio. kr. garantier ikke kun i forbindelse med almene boliger men også i kommunalt garanterede andelsboligbyggeri. Tallet dækker både over kommunale garantier og statslige garantier, hvor der er kommunal regaranti. I langt de fleste tilfælde er der tale om garantier i gode og velkonsoliderede afdelinger og foreninger. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at der er tale om en maksimal garantiforpligtelse den konkrete garantisum som kommunen vil skulle dække i tilfælde af aktivering vil afhænge af i hvilken udstrækning de pågældende kreditorer vil blive dækket af eventuelle aktiver. Tilsynet vurderer at de tiltag som boligorganisationerne er i gang med at gennemføre og som tilsynet løbende følger op på giver en under de givne omstændigheder bedst opnåelige betryggelse for at kommunens garantier ikke aktiveres. DAB s indsats i RandersBolig har medført, at boligorganisationernes økonomiske situation i vid udstrækning er afdækket og langsomt er i bedring om end den ikke er tilfredsstillende endnu. Spørgsmål 8 Oplysninger borgmesteren i øvrigt måtte finde det relevant at give byrådet vedrørende de almene boligforeninger i Randers Kommune Arbejdet med at genoprette økonomien i de almene boligorganisationer i Randers vil fortsætte en årrække endnu ligesom der i forbindelse med Randersegnens Boligforening under konkurs fortsat vil være udgifter for kommunen. Det drejer sig om udgifter til de verserende retssager, udgifter til de nødvendige helhedsplaner for de enkelte afdelinger samt udgifter forbundet med lovliggørelsen af Randers Sportscollege. Spørgsmål 9 Hvilke initiativer borgmesteren i øvrigt har fundet og finder det relevant at tage i relation til den almene boligsektor i Randers Kommune 11

12 Ud over de allerede nævnte tiltag der er gjort for at styrke kommunens tilsyn med den almene boligsektor i Randers har Tilsynet taget initiativ til at der fra i sker et tættere samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger både i forbindelse med den årlige styringsdialog og i forbindelse med den løbende dialog og samarbejde med boligorganisationerne. Således vil det ikke kun være økonomi, administration og beboerdemokratiske emner, som indgår i styringsdialogen i år. Også boligsociale aspekter medtages i styringsdialogen ligesom det er hensigten, at der til foråret afholdes en boligkonference med deltagelse af forvaltningerne og boligorganisationer i Randers Kommune, hvor det fremtidige samarbejde drøftes både operationelt og strategisk. Herudover finder forvaltningen det ikke aktuelt at igangsætte yderligere tiltag her og nu. Lige nu arbejdes der på at skabe en normalsituation. 12

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST. Boligselskabet af 2014. A D V O K A T A K T I E S E L S K A B

SYDDJURS KOMMUNE SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST. Boligselskabet af 2014. A D V O K A T A K T I E S E L S K A B SYDDJURS KOMMUNE RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS Overførelse af afdelingen 72 under Randersegnens Boligforening under konkurs til afdeling 50-06 i den nyoprettede almene boligorganisation - Boligselskabet

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 14, februar 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 14, februar 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Retssag mod Randers Kommune for svigt i tilsynet med Randersegnens Boligforening! Nu ser det ud til at kuratorerne i Randersegnens Boligforenings

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 9, november 2011

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 9, november 2011 I dette nyhedsbrev: Ustøttede almene boliger historien fortsætter! Købsaftaler uden kommunal godkendelse. Finansiering og opførelse af ustøttede almene boliger i strid med gældende lovgivning! Det er rigtig

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere