Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:"

Transkript

1 Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse af punkt på byrådets møde den 28. oktober 2013 Sagsnummer: G Skrevet af: Søren Fonseca Pedersen Forvaltning: Sekretariat Dato: Sendes til: Byrådet Byrådsmedlem Bjarne Overmark har i mail af 30. september 2013 stillet spørgsmål til borgmesteren vedrørende status på Randersegnens Boligforening under konkurs samt de øvrige almene boligforeninger i Randers og anmodet om at spørgsmålene besvares på byrådets møde den 28. oktober Borgmesteren har anmodet forvaltningen om at udarbejde notat med svar på spørgsmålene. Forvaltningens svar fremgår af nærværende notat ligesom forvaltningen gør opmærksom på, at sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs samt status på situationen i de øvrige boligforeninger løbende er behandlet på økonomiudvalgets møder, hvor forvaltningen til hvert møde redegører for status. Spørgsmål 1. Status på alle verserende retssager anlagt mod Randers Kommune, mod tidligere afdelinger i Randersegnens Boligforening, mod tidligere forretningsfører og tidligere bestyrelsesmedlemmer i Randersegnens Boligforening m.fl., mod den tidligere midlertidige forretningsfører i Randersegnens Boligforening osv. herunder resultatet af indgivne politianmeldelser. A. Retssag Vestre Landsret, 14. afd. Randersegnens Boligforening under konkurs ved advokat Christian Jul Madsen mod Randers Kommune Erstatningssagen. Randersegnens Boligforening under konkurs udtog 22. februar 2013 stævning mod Randers Kommune. Denne erstatningssag omhandler spørgsmålet om, hvorvidt Randers Kommune har pådraget sig et erstatningsansvar overfor Randersegnens Boligforening under konkurs med den begrundelse, at Randers Kommunes tilsyn med Randersegnens Boligforening har været mangelfuldt i perioden fra den 1. januar 2009 til den 8. december

2 I retssagen er der nedlagt en foreløbig påstand om kommunens betaling af kr Den påstand forventes forhøjet, idet det i stævningen gøres gældende, at Randers Kommune skulle være erstatningsansvarlig for den samlede underbalance i konkursboet. I kuratorernes seneste cirkulæreskrivelse nr. 7, er underbalancen opgjort til et beløb mellem kr Kommunens advokat udarbejdede svarskrift i sagen i april måned Siden dette tidspunkt har sagen stået på advokat Christian Jul Madsens udarbejdelse af replik (næste processkrift). Henover sommeren blev sagen henvist fra Randers Byret til Vestre Landsret. I slutningen af september måned traf Vestre Landsret beslutning om, at denne sag skal behandles sammen med den af konkursboet anlagte erstatningssag mod Svend Aage Nielsen, RandersBolig samt de tidligere bestyrelsesmedlemmer i Randersegnens Boligforening. Mere herom under punkt C. Vestre Landsret havde fastsat frist for kurators udarbejdelse af replik til fredag den 4. oktober Kommunens advokat har modtaget replik fra kurator af 4. oktober med yderligere bilag I replikken opgøres konkursboets samlede underbalance foreløbigt til kr Imidlertid har kurator alene forhøjet påstanden i sagen til kr Årsagen til denne beløbsbegrænsning forklarer kurator i processkriftet med, at konkursboet er nødsaget til at varetage sine kreditorers interesser, og at der derfor ved fastsættelsen af beløbet er taget højde for de procesøkonomiske risici der er forbundet med retssagens førelse, herunder særligt i relation til fordelingen af sagsomkostninger ved sagens afslutning. Processkriftet giver anledning til, at kommunens advokat skal udarbejde duplik. Der er endnu ikke fastsat endelig frist for udarbejdelse af duplik, men det forventes, at duplikken vil foreligge i slutningen af november måned i år. Retssagens forberedelse er langt fra afsluttet. Hovedforhandlingen vil være meget omfattende, og forventes først gennemført i slutningen af 2014 eller starten af B. Retssag Randers Byret Randersegnens Boligforening under konkurs ved kurator advokat Poul Resen Steenstrup mod Randers Kommune og adcitationssagerne Randers Kommune mod 1) Holst, Advokater og 2) Arbejdernes Andelsboligforening (AAB). Konkursboet udtog den 19. oktober 2012 stævning mod Randers Kommune. Denne retssag drejer sig om, hvorvidt konkursboet kan kræve, at honorarudbetalinger til AAB, Deloitte og Holst, Advokater den 6. og 7. december 2011 kan omstødes. Kan disse udbetalinger omstødes, vil Randers Kommunes selvskyldnerkaution træde i kraft. Derfor er kommunen stævnet direkte. Påstanden i sagen er betaling af kr Kommunens advokat udarbejdede svarskrift den 19. november Den 28. februar 2013 udarbejdede kommunens advokat adcitationsstævninger mod AAB og Holst, Advokater. Påstanden i disse to sager er, at AAB og Holst, Advokater skal friholde Randers Kommune 2

3 for ethvert krav som Randers Kommune måtte blive dømt til at betale til Randersegnens Boligforening under konkurs. Beløbet mod AAB er dog begrænset til kr på grund af parternes interne oprindelige aftale. I sagskomplekset er der derudover udarbejdet replik i hovedsagen af Randersegnens Boligforening under konkurs og svarskrift samt replik i de to adcitationssager. Der er nu frist for udarbejdelse af Randers kommunes duplik i hovedsagen mod Randersegnens Boligforening under konkurs og frist for AABs og Holst, Advokaters udarbejdelse af duplik i adcitationssagerne til den 31. oktober Retssagens forberedelse afsluttes 1. december 2013, og påstandsdokumenter skal foreligge senest 22. januar Sagskomplekset er berammet til hovedforhandling til gennemførelse i Randers Byret den 5. og 6. februar C. Retssag Vestre Landsret, 14. afd. Randersegnens Boligforening under konkurs ved advokat Poul Resen Steenstrup mod 1) Svend Aage Nielsen, 2) RandersBolig, 3) Annette Press, 4) Ejler Jensen, 5) Alice Bøhm Andersen, 6) Lis Nielsen, 7) Kai Pedersen, 8) Steen Bundgaard og 9) Jytte Schmidt. Randersegnens Boligforening under konkurs ved advokat Poul Resen Steenstrup har udtaget stævning mod de ovennævnte den 6. maj Denne sag drejer sig om ledelsesansvar for beslutninger og dispositioner truffet af Randersegnens Boligforening, specifikt handlinger og undladelser, som relaterer sig til (1) etablering af Randers Sports College, (2) opførelse af en række ustøttede byggeprojekter og (3) en generel uhensigtsmæssig og tabsgivende drift i Randersegnens Boligforening. De 9 sagsøgte er repræsenterede af 4 forskellige advokater. Alle advokater har henover sommeren afgivet svarskrifter. I dette sagskompleks har kommunens advokat på nuværende tidspunkt alene modtaget kopi af stævning og to svarskrifter. Materialet er modtaget med pålæg om, at kommunens advokat skal sikre, at materialet ikke gøres til genstand for aktindsigt i Randers Kommunes regi. Specielt er det fremhævet, at retssagens materiale ikke må udleveres til pressen. Som nævnt ovenfor under punkt 1, har Vestre Landsret truffet beslutning om, at denne sag skal behandles sammen med den af Randersegnens Boligforening under konkurs anlagte erstatningssag mod Randers Kommune. Efter landsrettens beslutning om, at sagerne skal behandles sammen, forventes det, at kommunens advokat i løbet af oktober måned modtager det samlede materiale i dette sagskompleks, og at kommunens advokat i den forbindelse ikke kan/vil få pålæg om, at behandle dette materiale fortroligt. 3

4 D. Retssag Aarhus Byret Østjydsk Bank A/S ved advokat Erik Nyborg mod afdelingerne 01, Randers og afdeling 72, Rønde ved advokat Asger Larsen. Østjydsk Bank A/S udtog den 4. juni 2012 stævning mod afdeling 01, Randers (påstand kr ,05) og mod afdeling 72, Rønde (påstand kr ,07). Siden er påstandene blevet reguleret lidt. Østjysk Bank A/S ved Erik Nyborg har ved stævning af 5. september 2013 udvidet sagen ved tillige at indstævne de nu opdelte afdelinger (tidligere afdeling 01) nu afdelingerne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 37, 51 og 89 med en samlet påstand på kr ,69. Der er i dette sagskompleks udvekslet mange processkrifter. Kommunens advokat er i besiddelse af et meget omfattende materiale i sagskomplekset modtaget fra såvel advokat Asger Larsen som fra advokat Erik Nyborg, men det fulde materiale er ikke videresendt til kommunen. Afdelingerne er repræsenteret af advokat Asger Larsen, idet Landsbyggefonden og advokat Asger Larsen i sommeren 2012 ikke havde tillid til, at advokat Poul Resen Steenstrup på tilstrækkelig betryggende vis kunne varetage afdelingernes interesser. Det betyder samtidig, at Landsbyggefonden har meldt tilsagn om at betale advokatudgifterne til dette sagskompleks. Alle krav i dette kompleks udspringer af såkaldte nye ustøttede byggeprojekter påbegyndt af tidligere forretningsfører Svend Aage Nielsen. Advokat Asger Larsen har på vegne af afdelingerne nedlagt påstand om frifindelse, ligesom der overfor Østjydsk Bank A/S er nedlagt særskilt påstande om, at banken er forpligtet til at aflyse i alt 7 ejerpantebreve. Da disse sager har stor betydning for afdelingernes økonomi, og for Landsbyggefondens videre håndtering af kapitaltilførselssagerne m.v., holder advokat Asger Larsen kommunens advokat orienteret, ligesom de ofte drøfter sagens planlægning og strategi. Sagerne skal hovedforhandles i Århus byret den 19. november E. Vestre Landsret, 1. afd. Sander Ejendomme A/S ved advokat Carsten Jensen mod Randersegnens Boligforening, afd. 83 ved advokat Asger Larsen. Randes Byret afsagde dom i sagen den 4. juni Sander Ejendomme A/S havde udtaget stævning mod afdeling 83 med påstand om betaling af kr for udbetaling af tilbageholdt husleje for et ustøttet byggeri, som er leveret tilbage til Sander Ejendomme A/S. Randers Byret frifandt afdelingen med den begrundelse, at alle indgåede aftaler er i strid med klare præceptive regler i almenboligloven. I følge 16 skal hvert byggeforetagende ske i en ny særskilt afdeling, og køb kræver i henholdt til 26 kommunal godkendelse. Byretten fandt derfor, at den aftale, hvori afdeling 83 var part, er ulovlig, og efter sin karakter tillige ugyldig. 4

5 Byrettens afgørelse blev af Sander Ejendomme A/S anket til Vestre Landsret, og advokat Asger Larsen har den 4. juli 2013 udarbejdet svarskrift. Det forventes, at denne sag enten bliver hævet af Sander Ejendomme A/S eller indenfor meget kort tid bliver berammet til hovedforhandling i Vestre Landsret. Spørgsmål 2 Den økonomiske situation i de almene boligforeninger og de underliggende afdelinger i Randers Kommune og hvilke skridt Randers Kommune har taget i den anledning i årene I januar 2011 behandlede byrådet sag om boligorganisationernes regnskaber for 2007/8 og 2008/9 på basis af rapport udarbejdet af BDO Revision på foranledning af Randers Kommune. Rapporten påpegede en række forhold som der var behov for at sætte fokus på i boligorganisationerne. Det drejede sig om Forvaltningsrevision Reglerne omkring dispositionsfonden anvendelse heraf og hensættelse hertil Finansiering underfinansiering, lån fra organisationen, eller byggelån Anvendelse af overskud Afvikling af underskud Hensættelser planlagt vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning, tab ved fraflytning Budgettering I samme forbindelse anmodede Randers Kommune boligorganisationerne om at adressere disse forhold og sørge for at få dem udredt. I løbet af efteråret 2011 finder Randers Kommune det nødvendigt at indsætte en midlertidig forretningsfører i Randersegnens Boligforening på grund af den økonomiske situation. Kommunen udpeger Anders Rønnebo som midlertidig forretningsfører. Anders Rønnebo afleverer i december 2011 en rapport om situationen i Randersegnens Boligforening, hvori det fremgår, at den midlertidige forretningsfører begærer boligorganisationen konkurs og at de 10 nye konstaterede ustøttede afdelinger er ugyldige. Herefter er det kuratorerne, Poul Resen Stenstrup og Christian Jul Madsen, som administrerer afdelinger under Randersegnens Boligforening. Kuratorerne indgår i den forbindelse samarbejde med DAB om administrationen af afdelingerne. Sideløbende hermed har Randers Kommune dialog med RandersBolig om forholdene i administrationsselskabet og RandersBolig indgår i marts 2012 samarbejde med DAB om den daglige ledelse af RandersBolig. 5

6 Konkursen i Randersegens Boligforening medfører en række af mødeaktivitet med de involverede parter, herunder Landsbyggefonden, kuratellet, RandersBolig/DAB samt ministeriet om de løbende problemstillinger omkring Randersegnens Boligforening. Sideløbende hermed indgår kommunen aftale med Århus Kommune om hjælp til at gennemgå boligorganisationernes regnskaber med henblik på at tilvejebringe et grundlag for at foretage styringsdialogen i 2012 (dialog mellem tilsynet og den enkelte boligorganisations bestyrelse/bestyrelsesrepræsentanter), hvor særlig fokus var på de økonomiske forhold i organisationerne. Resultatet af styringsdialogen forelægges byrådet på mødet den 18. februar Her blev det konkluderet, at der er boligforeninger, der har været administreret og drevet på ikke tilfredsstillende vis og at det har resulteret i, at nogle boligorganisationer har store økonomiske vanskeligheder. Der var således behov for, at der i samtlige boligforeninger i større eller mindre grad blev sat fokus på f.eks. rigtig konteringspraksis, god økonomistyring og budgetopfølgning, ajourføring af vedligeholdelsesplaner og tilhørende henlæggelser, hjemtagelse af realkreditbelåning til finansiering af forbedringsprojekter samt fokus på huslejeniveauet. Flere af disse forhold skyldes utilstrækkelig forhold i RandersBolig, som administrerer boligorganisationerne i Randers undtaget Lejerbo og Domea. RandersBoligs bestyrelses aftale med DAB om at overtage den daglige ledelse af RandersBolig er kraftigt medvirkende til, at der nu er sat fokus på området og at der rettes op på forholdene, om end arbejdet endnu ikke er færdiggjort. Det tager lang tid at implementere de nye tiltag. Det beboerdemokratisk system skal respekteres og involvering af Landsbyggefonden i flere sager tager tid. Det vurderes derfor, at der vil gå en årrække førend boligorganisationernes økonomiske situation vil være tilfredsstillende. Særligt har den økonomiske situation i Møllevænget & Storgaarden krævet, at tilsynet har sat boligorganisationen under skærpet tilsyn. I december 2012 sendte tilsynet et varsel om påbud om separat forvaltning til Møllevænget & Storgaarden, idet det blev konstateret, at der ikke var uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes midler i boligorganisationen. Møllevænget & Storgaarden vedtog på det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. marts 2013 en genopretningsplan for økonomien i boligorganisationen. Denne genopretningsplan har et tidsperspektiv på 8-10 år, hvor udgifterne for boligorganisationen skal holdes på et absolut minimum, da det er nødvendigt at genskabe dispositionsfonden, som i høj grad er udtømt for likvide midler grundet bl.a. udlån til afdelingerne til gennemførelse af forbedringsarbejder, og store udgifter til lejetab i afdelingerne. Tilsynet har godkendt genopretningsplanen og har på den baggrund udsat varslet til februar 2014 om separat forvaltning, forudsat at planen holdes. Derudover har tilsynet i forbindelse med styringsdialogen oplistet en række krav og udfordringer, som boligorganisationerne forventes at opfylde med det formål at få ryddet op deres økonomier. Kravene og udfordringerne er oplistet i den oversigt, som økonomiudvalget løbende får forelagt på dets møder. Tilsynet er i en stadig kontakt med boligorganisationerne om listen med det formål at sikre, at boligorganisationerne arbejder aktivt med at løse problemerne og udfordringerne. 6

7 Spørgsmål 3 Den økonomiske og juridiske situation omkring Randers Sports College. Afdeling 02, Randersegnens Boligforening under konkurs er ejer af Randers Sports College ejerlejlighed nr almene ungdomsboliger og ejerlejlighed nr. 2 2 erhvervslejemål. Selve bygningen er lovligt opført. De tidligere påpegede brandmæssige forhold er udbedret, og kommunens udstedelse af endelig ibrugtagningstilladelse afventer nu alene tinglysning af en deklaration. Det forventes, at landmåleren får tinglyst denne deklaration indenfor få uger. På trods af, at byggeriet blev taget i brug i 2010, udarbejdede Randersegnens Boligforening ikke byggeregnskab for opførelsen. I efteråret 2011 forsøgte BL konsulent Ole Maltesen i samarbejde med boligforeningens revisor at udarbejde byggeregnskab, men arbejdet blev ikke fuldført. Heller ikke konkursboets kuratorer tog skridt til at udarbejde byggeregnskab i perioden fra december 2011 til marts På den baggrund udarbejdede kommunens advokat byggeregnskab for opførelsen af ejendommen Randers Sports College, ligesom advokaten foretog en fordeling af byggesagens udgifter mellem det støttede byggeri, ejerlejlighed nr. 1 (48 ungdomsboliger), og erhvervsejerlejligheden nr. 2. Byggeregnskabet var færdigt i juni Deloitte har revideret byggeregnskabet ultimo september. Deloitte har godkendt regnskabet. Byggeregnskabet og fordeling af udgifterne er sendt til kuratorernes og Østjydsk Banks godkendelse. Årsagen til, at kuratorerne skal godkende byggeregnskab og fordeling af udgifter er, at opførelsen af erhvervsejerlejlighed nr. 2 ikke er finansieret endeligt. Afdeling 02 skylder derfor konkursboet pengene til opførelsen af ejerlejlighed nr. 2. Finansieringen er foretaget ved låneoptagelse i Østjydsk Bank A/S og Østjydsk Bank A/S har tilsvarende tinglyst ejerpantebrev i såvel ejerlejlighed nr. 1 som 2 for denne långivning. Den støttede afdeling 02 kan ikke lovligt eje en erhvervsejerlejlighed. Derfor skal erhvervsejerlejligheden sælges hurtigst muligt. Der er indhentet en mæglervurdering af lejlighedens handelsværdi, og bestræbelserne for at finde en køber til lejligheden pågår. Såvel kuratorerne som Østjydsk Bank A/S er blevet opfordret til at anvise køber til erhvervsejerlejligheden. I oktober måned er der forhandlinger med kuratorerne og Østjydsk Bank A/S om tilladelse til salg af erhvervsejerlejligheden. Det reviderede byggeregnskab skal samtidig danne baggrund for afslutningen af opførelsen af det støttede byggeri, idet skema C endnu ikke er udarbejdet. Det forventes, at kuratorerne på mødet den 17. oktober vil godkende byggeregnskabet endeligt. Herefter kan den støttede byggesag afsluttes. 7

8 Når byggeregnskabet for det støttede byggeri er godkendt, og erhvervsejerlejligheden solgt, vil afdeling 02 kunne omdannes til en selvejende ungdomsboliginstitution, og der vil først på dette tidspunkt kunne udarbejdes et endeligt budget for den fremtidige drift. Byrådet er i tidligere redegørelser blevet indgående informeret om økonomien i denne omdannelse, herunder hvorledes forholdene omkring erhvervsejerlejligheden, frasalget af samme samt mellemværendet mellem afdeling 02 og Randersegnens Boligforening under konkurs skal håndteres. Der stiles mod, at der i løbet af oktober måned vil være overblik over, hvorvidt konkursboet og Østjydsk Bank A/S vil godkende et frasalg af erhvervsejerlejligheden samt de videre betingelser og vilkår for den fremtidige drift af ungdomsboligerne i det nye regi. Herefter er det tanken at arbejde med den egentlige omdannelse og videreførelse i november måned. Spørgsmål 4 Hvilken opfattelse har borgmesteren af de respektive almene boligforeningens krav på selvstændighed i relation til beslutninger i bestyrelser og repræsentantskab, herunder retten til at vælge administrator. Den enkelte boligforening har ansvaret for at sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen og repræsentantskabet i boligforeningen skal i praksis sikre dette. Kommunen og boligforeningerne skal gennem etablering af samarbejde og indgåelse af aftaler arbejde for at realisere lovens formål og målsætninger. Kun såfremt dette samarbejde ikke kan etableres i tilstrækkeligt omfang og med sikre resultater, kan det være nødvendigt for kommunen at skride til anvendelse af henstillinger og efterfølgende påbud i henhold til lovens 165. Det er som altovervejende hovedregel ikke nødvendigt for kommunen at skulle skride til anvendelsen af henstillinger og påbud. Senest er det lykkedes for kommunen i sagen om Møllevænget & Storgaarden ved kommunens initiativ at få etableret en konstruktiv dialog med den samlede bestyrelse om boligforeningens økonomi, genopretningsplan samt ønsker til den fremtidige administration. I en almen boligorganisation er den øverste myndighed enten et valgt repræsentantskab eller en generalforsamling. Det er den øverste myndighed, som varetager boligorganisationens anliggender, jf. driftsbekendtgørelsens. Lejerne har herudover ret til medindflydelse på egne forhold, hvilket er reguleret i reglerne om beboerdemokrati, som indebærer, at der findes afdelingsbestyrelser og afholdes afdelingsmøder. Det er den øverste myndighed i boligorganisationen, som træffer afgørelse om; valg af revisor, hvorvidt boligorganisationen skal administreres af en forretningsfører, herunder en almen 8

9 administrationsorganisation, boligorganisationens administrations- og byggepolitik, erhvervelse eller salg af ejendomme, væsentlige forandringer af boligorganisationens ejendomme, grundkøb, iværksættelse af nyt byggeri, nedlæggelse eller salg af en afdeling, ændring af vedtægterne, opløsning af boligorganisationen, frikøb af tilbagekøbsklausul og pantsætning af boligorganisationens ejendomme. Disse beslutninger kan ikke delegeres til bestyrelsen for boligorganisationen. Den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med gældende regler, jf. driftsbekendtgørelsens. Det er boligorganisationens øverste myndighed, som træffer afgørelse om, hvorvidt afdelingerne helt eller delvist skal være administreret af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation. En beslutning om at skifte administration er derfor ikke en beslutning, som kan træffes af bestyrelsen for boligorganisationen og heller ikke en beslutning, der skal forelægges for eller behandles af afdelingerne. Det er alene en beslutning, som træffes af boligorganisations øverste myndighed. De overordnede målsætninger for en boligorganisation er både den øverste myndighed og bestyrelsen ansvarlige for at overholde. Disse indebærer bl.a., at boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger. Derudover skal boligorganisationen drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidsvarende stand. Selv om der er tale om overordnede målsætninger, er de også udtryk for helt grundlæggende krav til den almene boligvirksomhed. Byrådet skal som led i sit tilsyn med de almene boligorganisationer tage de forholdsregler, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift af boligorganisationen og afdelingerne, herunder afgive påbud og henstillinger til boligorganisationen, og i særlige tilfælde udpege en midlertidig forretningsfører. Tilsynet påser derfor, at boligorganisationer drives forsvarligt, og i det omfang tilsynet vurderer dette ikke er tilfældet, uanset hvilken årsag der måtte være hertil, er tilsynet forpligtet til at gribe ind. Spørgsmål 5 Hvad Randers Kommune indtil nu har haft af ekstraordinære udgifter i forbindelse med tilsynsopgaven i relation problemerne i de almene boligforeninger i årene (oplyst år for år) 9

10 Randers Kommune har siden 2011 haft en række ekstraordinære udgifter til henholdsvis BDO revision, henholdsvis advokatudgifter til primært sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Udgifterne fordeler sig således: 2011: kr. 2012: kr. 2013: kr. indtil d.d. Alle udgifterne i perioden er bevilget af byrådet og afholdt af rammen for almene boliger. Spørgsmål 6 På hvilken måde Randers Kommune har optrappet tilsynsindsatsen i perioden 2006 til 2013 i relation de almene boligforeninger Indledningsvist må det fastlås, at kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer i perioden 2006 til 2013 ikke har givet grundlag for at antage at der ikke er ført det tilsyn med boligorganisationerne, som kommune er forpligtet til i medfør af almenboligloven. Det har Statsforvaltningen udtalt sig om i deres brev til Randers Kommune af 5. juli 2012 som svar på de af Bjarne Overmark stillede spørgsmål vedrørende kommunens tilsyn. Ligeledes udtaler Statsforvaltningen i samme brev, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at kommunen burde have reageret tidligere på forholdene i Randersegnens Boligforening. Fra 2006 og frem til 2010 benytter kommunen sig af eksterne ressourcer i form af BDO Revision til at gennemgå boligorganisationernes regnskaber og revisionsprotokollater. Med indførelsen af styringsreformen den 1. januar 2010, hvor der blandt andet indføres krav om systematisk dialog med boligorganisationerne i form af styringsdialogen, øges ressourcebehovet i forvaltningen. Derfor sker der løbende en opprioritering af opgaven i forvaltningen som fører til, at en sektionsleder med juridisk baggrund fra udgangen af 2010 til udgangen af 2011 er allokeret til opgaven. I takt med at forholdene i Randersegnens Boligforening afdækkes, fortsætter forvaltningen med at opprioritere opgaven, således at der fra marts 2012 er afsat en fuldtidsansat jurist til opgaven. Samtidig indgås samarbejde med Århus Kommune. Samarbejdet tjener ikke kun det formål at få gennemgået boligorganisationernes seneste regnskaber forud for styringsdialogen, men også at opnå mellemkommunal erfaringsudveksling og sparring om tilsynsopgaven. I forbindelse med styringsdialogen i efteråret 2012 bliver det klart, at det ikke kun er i Randersegnens Boligforening at der er økonomiske problemer, men at det også er tilfældet i flere af de øvrige boligforeninger. Forvaltningen konstatere, at det vil være forbundet med omfattende arbejde at føre tilsyn med boligorganisationerne og tilsikre, at der rettes op på forholdene i boligforeningerne. Derfor besluttes det at opnormere tilsynet med en ekstra jurist for en 3 årig periode, således at der i dag er afsat 2 årsværk alene til tilsynsopgaven. Tilsynets arbejdsgange er endvidere dokumenteret i 10

11 tydelige arbejdsgangsbeskrivelser, som sikrer, at alle relevante forhold håndteres korrekt i den daglige sagsbehandling og tilsyn. Endelig har kommunens advokat, Henrik Qwist, været tæt knyttet til tilsynet i forbindelse med udredningen af Randersegnens Boligforening under konkurs og de afledte retssager. Spørgsmål 7 Hvordan ser borgmesteren på Randers Kommunes garantiforpligtelser i relation til de almene bolig er i Randers Kommune, herunder hvad er risikoen for at Randers Kommunes økonomiske garantier kommer til udbetaling i løbet af de kommende år. Størrelsen på garantiforpligtelser afdeling for afdeling bedes oplyst. Randers Kommune har pt. for ca. 412 mio. kr. garantier ikke kun i forbindelse med almene boliger men også i kommunalt garanterede andelsboligbyggeri. Tallet dækker både over kommunale garantier og statslige garantier, hvor der er kommunal regaranti. I langt de fleste tilfælde er der tale om garantier i gode og velkonsoliderede afdelinger og foreninger. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at der er tale om en maksimal garantiforpligtelse den konkrete garantisum som kommunen vil skulle dække i tilfælde af aktivering vil afhænge af i hvilken udstrækning de pågældende kreditorer vil blive dækket af eventuelle aktiver. Tilsynet vurderer at de tiltag som boligorganisationerne er i gang med at gennemføre og som tilsynet løbende følger op på giver en under de givne omstændigheder bedst opnåelige betryggelse for at kommunens garantier ikke aktiveres. DAB s indsats i RandersBolig har medført, at boligorganisationernes økonomiske situation i vid udstrækning er afdækket og langsomt er i bedring om end den ikke er tilfredsstillende endnu. Spørgsmål 8 Oplysninger borgmesteren i øvrigt måtte finde det relevant at give byrådet vedrørende de almene boligforeninger i Randers Kommune Arbejdet med at genoprette økonomien i de almene boligorganisationer i Randers vil fortsætte en årrække endnu ligesom der i forbindelse med Randersegnens Boligforening under konkurs fortsat vil være udgifter for kommunen. Det drejer sig om udgifter til de verserende retssager, udgifter til de nødvendige helhedsplaner for de enkelte afdelinger samt udgifter forbundet med lovliggørelsen af Randers Sportscollege. Spørgsmål 9 Hvilke initiativer borgmesteren i øvrigt har fundet og finder det relevant at tage i relation til den almene boligsektor i Randers Kommune 11

12 Ud over de allerede nævnte tiltag der er gjort for at styrke kommunens tilsyn med den almene boligsektor i Randers har Tilsynet taget initiativ til at der fra i sker et tættere samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger både i forbindelse med den årlige styringsdialog og i forbindelse med den løbende dialog og samarbejde med boligorganisationerne. Således vil det ikke kun være økonomi, administration og beboerdemokratiske emner, som indgår i styringsdialogen i år. Også boligsociale aspekter medtages i styringsdialogen ligesom det er hensigten, at der til foråret afholdes en boligkonference med deltagelse af forvaltningerne og boligorganisationer i Randers Kommune, hvor det fremtidige samarbejde drøftes både operationelt og strategisk. Herudover finder forvaltningen det ikke aktuelt at igangsætte yderligere tiltag her og nu. Lige nu arbejdes der på at skabe en normalsituation. 12

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere