Indledning Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Handlingsplan 2013-2014"

Transkript

1

2 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i Samtidig blev det besluttet, at der inden årets udgang skulle fremlægges et frslag til en handlingsplan fr årene til plitisk behandling. Med henblik på at kunne følge udviklingen af frskningen i Regin Hvedstaden samt effekten af arbejdet med implementering af reginens frskningsplitik fremlægges samtidig den fjerde årlige frskningsevaluering baseret på 2011-data. Administratinen har sideløbende med implementeringen af de første aktiviteter i plitikken udarbejdet et frslag til Handlingsplan i dialg med ledelser g frskere på reginens hspitaler g virksmheder. Det frslag sm fremlægges indehlder både frslag til knkrete udviklingsaktiviteter, sm er blevet knkretiseret i løbet af dialgen i løbet af 2012, samt frslag til nye temaer g initiativer med afsæt i frskningsplitikken, der på lignende måde skal knkretiseres yderligere i Handlingsplanen skal samtidig ses i sammenhæng med de nye initiativer, sm reginsrådet har besluttet via Budget Frskningsevaluering 2012 er den fjerde frskningsevaluering g baserer sig på resultaterne fra Den reginale frskningsevaluering er baseret på data m videnskabelige publikatiner (JIF), prduktin af akademiske grader, indtægter fra eksterne fnds- g frskningsbevillinger, udstedte patenter samt indtægter fra frskningskntrakter med erhvervslivet. Med den seneste evaluering gives en aktuel samlet status på frskningen samt et billede af udviklingen på de enkelte hspitaler g afdelinger i reginens sundhedsvæsen. Med Frskningsevaluering 2012 begynder man at se klare tendenser i udviklingen af reginens sundhedsfrskning. Overrdnet viser evalueringen, at reginens frskning er i frtsat fremgang. I frhld til den første evaluering fra 2008 dkumenteres en tydelig fremgang af frskningsindsatsen på trds af stre rganisatriske ændringer g øknmiske udfrdringer. Frskningsevaluering 2012 viser en generelt stigende pmærksmhed på registrering af frskningen g de anvendte frskningsressurcer på hspitalerne g afdelingerne, Samtidig har både den reginale g lkale administratin frtsat fkus på udvikling af datakvalitet g registreringsprces, således at implementeringen af PURE (reginens frskningsregistreringssystem) yderligere kan understøtte den fremtidige indsamling af data til brug i både frskningsevalueringen, såvel sm den reginale ledelsesinfrmatin g synliggørelse af reginens frskning. Handlingsplan Med Plitik fr Sundhedsfrskning har reginsrådet skabt en ambitiøs ramme fr yderligere styrkelse af sundhedsfrskningen, sm frudsætter en målrettet implementeringsindsats. På den baggrund har administratinen 2012 igangsat g gennemført en række knkrete udviklingsaktiviteter, hvr et verblik g status fremgår af bilag 2. En række af initiativerne er allerede under implementering; men andre aktiviteter har dannet grundlag fr frslag til knkrete udviklingsinitiativer, sm igangsættes i 2013 sm led i Handlingsplan

3 Side 3 Udvalget fr Fremtidens Uddannelse g Frskning har på mødet i juni drøftet mulige temaer fr den første 2-årige handlingsplan fr , sm er baseret på frskningsplitikken. Efterfølgende har administratinen udarbejdet frslag til temaer g knkrete udviklingsaktiviteter med den nynedsatte vicedirektørkreds fr Frskning g Innvatin g det frskningsfaglige Advisry Bard, sm har bidraget med input g frslag til såvel knkrete initiativer, emner g temaer til handlingsplanen. Udvalget fr Fremtidens Uddannelse g Frskning har drøftet sagen den 31. ktber 2012 g udtaler følgende: Udvalget fr Fremtidens Uddannelse g Frskning finder det meget psitivt, at sundhedsfrskningen i Regin Hvedstaden er i frtsat tydelig fremgang, g at der generelt er stigende fkus på frskningen på reginens hspitaler. Det er samtidig vigtigt at sikre, at denne udvikling frtsætter. I frhld til frslag til Handlingsplanen , så tilslutter udvalget sig de fire verrdnede temaer g de underliggende initiativfrslag, g betner samtidig vigtigheden af indsatsen fr tiltrækning af flere internatinale frskningsmidler, bl.a. fra EU. Udvalget finder samtidig, at en tydelig fkusering g priritering under de enkelte temaer er nødvendig fr at sikre, at de nye indsatser får effekt g gennemslagskraft i rganisatinen. Dette bør ske ved at priritere de seks knkrete prjektfrslag i handlingsplanen, før der udvikles g igangsættes nye initiativer. Udvalget bakker i den frbindelse p m, at den tætte dialg med ledere g frskere på hspitaler, virksmheder g stabe m udvikling g implementering af de nye initiativer fasthldes, så indsatsen fr udvikling af sundhedsfrskning frankres så bredt sm muligt i rganisatinen. På den baggrund anbefaler udvalget frslag til Handlingsplan til behandling i frretningsudvalget g reginsrådet. Temaer i Handlingsplan Tema 1. Udvikling af strategiske samarbejder g erhvervssamarbejder Videreudvikling af strategiske alliancer & internatinale relatiner, herunder implementering af aftale med Cmmnwealth f Massachusetts, jf. Budgetaftale 2013 Fremme af flere strategiske alliancer med førende internatinale strbyer, reginer, universitetshspitaler g virksmheder inden fr frskning g innvatin. Frstærke indsatsen fr tiltrækning af internatinale frskningsmidler g internatinal interessevaretagelse særligt i frhld til EU g NIH. Styrket synliggørelse af reginens styrkepsitiner inden fr frskning g innvatin g branding af Regin Hvedstaden internatinalt. Indsatsen skal ses i tæt sammenhæng med igangværende g nye initiativer sm frskningsregistrerings-systemet PURE, udvikling af reginens hjemmeside, markedsføring af Glbal Excellence samt øvrige aktiviteter, sm fx frskningsdage, matchmaking-møder, knferencer, infrmatinspjecer m.m. Udvikling af fælles Øresundspris med Regin Skåne, jævnfør budget 2013, Styrket administratin af internatinale frsknings- g innvatinsmidler, såvel reginalt sm i den lkale administratin på hspitaler g i virksmheder. Rekruttering af højtkvalificerede udenlandske frskere, herunder implementering af Talent Bridge.

4 Side 4 Frtsat udvikling af reginens støtteindsats g etablering af Én indgang til frskning, innvatin g kliniske frsøg i Videncenter fr Innvatin g Frskning. Udvikling af kncepter fr tiltrækning af erhvervssamarbejder både i frhld til frskning, innvatin g kliniske frsøg. Etablering af flere erhvervsfrskere, erhvervspstdc er g erhvervsph.d. ere Videreudvikling af det tværsektrielle frskningssamarbejde. Styrkelse af infrastruktur fr klinisk kræftfrskning i sammenhæng med anbefalingerne i den reginale kræftplan, hvr indsatsen skal bidrage til at udbygge de kliniske kræftfrskningsenheder (KFE er) g fremme kliniske frsøg på det nklgiske mråde, herunder i samarbejde med industrien. Tema 2. Udvikling af prcesser fr implementering Videreudvikling af initiativer vedrørende implementering af frskningsresultater på baggrund af resultaterne fra piltprjektet i Udvikling af prcedure fr vurdering af udviklings- g implementeringsptentiale på ideer g ny viden vedrørende sundheds- g velfærdsteknlgi. Dette skal ses i sammenhæng med implementering af den kmmende innvatinsplitik g udvikling af frsknings- g innvatinsstøtteindsatsen i Videncenter fr Innvatin g Frskning. Regin Hvedstaden vil i samarbejde med eksterne parter på relevante mråder afklare muligheder g igangsætte udvikling af værktøjer, skabelner mv., sm kan fremme implementeringsprcesser under hensyntagen til de frskellige typer af frskning g frskningsresultater - g gså under hensyntagen til de frskellige sektrers rganisering. Samtidig skal patienternes rlle i prcessen vervejes. Tema 3. Udvikling af frskningsledelse g frskningskmpetencer Frtsat udvikling af frskningsledelsesstruktur g -strategier i tæt samspil med de enkelte hspitaler. Udvikling af uddannelser, hvr der indgår fkus på frskningsfrståelse g frskertræning i et tæt samspil med såvel uddannelsesinstitutinerne, sm med reginens HR-U-virksmhed g den interne uddannelsesstrategi. HRU-samarbejde m frskningslederkurser, hvr der skabes verblik ver eksisterende frskerlederuddannelser g kurser samt udvikles g udbyde nye frskerlederkurser på mråder, sm mangler, fx i frhld til unge frskere, frskningsansvarlige samt kurser i ledelse af frskere rettet md ledere på højt niveau. Tema 4. Udvikling af frskningskarrierefrløb fr alle relevante persnalegrupper Krtlægge g udvikle rammer fr frskerkarrierefrløb fr alle typer af akademikere i sundhedsvæsenet - i et tæt samarbejde med reginens hspitaler g virksmheder g gså med eksterne parter. Regin Hvedstaden vil i samspil med de relevante parter iværksætte en analyse af det nuværende niveau g behv fr henhldsvis frskningsfrståelse g frskningstræning fr relevante faggrupper.

5 Side 5 Regin Hvedstaden vil i samarbejde med reginens hspitaler g virksmheder g relevante uddannelsesinstitutiner etablere mulighed fr deltagelse i frskningsprjekter fr studerende i frbindelse med bachelr- g kandidatprjekter. Regin Hvedstadens HR-U-virksmhed videreudvikler indsatsen fr at lette rekruttering af højt kvalificerede udenlandske frskere. Initiativet skal ses i sammenhæng med det strategiske samarbejde mellem reginen, Københavns Universitet g Danmarks Tekniske Universitet mkring tiltrækning, rekruttering, integratin g fasthldelse af udenlandske frskere. Samarbejde med prfessinsbachelruddannelsesinstitutiner. Regin Hvedstaden vil i samspil med relevante institutiner målrettet faggrupperne, fx Universitetshspitalernes Center fr Sygepleje- g msrgsfrskning (UCSF), de t prfessinshøjskler, hspitaler g universiteterne, søge at udvikle initiativer målrettet disse faggrupper. Udviklingsprjekter under Handlingsplan udviklet i 2012 Tema 1: Udvikling af strategiske samarbejder g erhvervssamarbejder Handlingsplan fr internatinalisering Med afsæt i Plitik fr Sundhedsfrskning, reginens nye plitik fr internatinalisering samt Budget 2013 igangsættes en række knkrete internatinaliseringsaktiviteter, sm tilsammen skal fremmereginens internatinale aktiviteter på frskningsmrådet. Indsatse tager afsæt i fire tematiske mråder med følgende mål: 1. Over de næste 2 år gennemføres i samarbejde med frskningsmiljøer g støtte fra deres hspitaler en strategisk indsats, sm skal psitinere 2-3 frskningsmæssige styrkemråder i frhld at kunne søge markante frskningsmidler i det kmmende Hrizn Der afsættes 1,0 mi. kr., sm freslås finansieret via frskningspuljens frie midler på Budget 2012, hvilket frudsætter verførsel via 4. øknmirapprt. 2. Implementering af aftale med Massachusetts med fkus på fremme af nye frskningssamarbejder, sm har ptentiale fr finansiering via NIH (Natinal Institute f Health) g EU samt udveksling af frskere g frskerstuderende, i samarbejde med Regin Skåne g Regin Sjælland. Der afsættes 1,5 mi. kr. til implementering, sm finansieres via Budget Udvikling af en incitamentspulje til udvikling g gennemførsel af markante internatinale frskningsprjekter med EU- eller NIH-finansiering, sm kan søges af frskningsmiljøer i Regin Hvedstaden. Der afsættes 2,0 mi. kr., sm freslås finansieret via frskningspuljens frie midler på Budget 2012, hvilket frudsætter verførsel via 4. øknmirapprt. 4. Udvikling g implementering af mdel fr støtte til pst award baseret på indtægtsdækket virksmheder rettet md frskningsmiljøer i Regin Hvedstaden, sm pnår markant støtte fra EU eller NIH, g sm ønsker bistand til administratin af prjektet (pst award). Mdellen udarbejdes g implementeres i tæt dialg med hspitalerne

6 Side 6 Prfilering af reginens frskning, særlig internatinal indsats m.m. Regin Hvedstaden vil i sammenhæng med reginens verrdnede kmmunikatinsstrategi satse på en styrket natinal g internatinal prfilering af reginens frskningsindsats i samarbejde med hspitalerne, virksmhederne g universiteterne. Sm led i implementering af Plitik fr Sundhedsfrskning g Regin Hvedstadens nye kmmunikatinsstrategi er der igangsat udvikling af en handlingsplan fr frskningskmmunikatin, sm lægger p til en styrket kmmunikatinsindsats baseret på et styrket samarbejde g krdinatin på tværs mellem hspitalerne g det reginale niveau. Handlingsplanen udvikles i dialg med kmmunikatinsafdelingerne på hspitalerne g vil skulle implementeres i tæt samarbejde g med aktiv støtte fra både de lkale g reginale kmmunikatinsafdelinger. Der afsættes 0,5 mi. kr. til implementering af handlingsplanen fr frskningskmmunikatin, sm freslås finansieret via frskningspuljens frie midler på Budget 2012, hvilket frudsætter verførsel via 4. øknmirapprt. Indsatsen skal derudver ses i tæt sammenhæng med igangværende g nye initiativer sm frskningsregistreringssystemet PURE, udvikling af reginens hjemmeside, markedsføring af Glbal Excellence samt øvrige aktiviteter, sm fx frskningsdage, matchmaking-møder, knferencer, infrmatinspjecer m.m. Frskningsregistreringssystemet PURE videreudvikles, så systemet dels understøtter aktiv prfilering af miljøerne, dels bidrager til at identificere frskningsmråder med ptentiale fr etablering af større strategiske natinale g internatinale frskningssamarbejder. PURE skal endvidere kbles til øknmisystemet, REFLEKS g ledelsesinfrmatinssystemet, FLIS så det understøtter den løbende pfølgning, herunder den årlige frskningsevaluering. Styrkelse af infrastrukturen fr klinisk kræftfrskning. Der igangsættes en prces med relevante hspitaler fr fremme af klinisk kræftfrskning g kliniske frsøg, herunder i samspil med erhvervslivet, sm ses i sammenhæng med anbefalingerne i den reginale kræftplan g relevante initiativer i plitik fr sundhedsfrskning Det verrdnede mål med indsatsen er bl.a. at understøtte: én indgang til kliniske frsøg på det nklgiske mråde etablering af flere strategisk samarbejde med industrien m frskning, f.eks. m persnalized medicine på kræftmrådet g styrket implementering af nye frskningsresultater på kræftmrådet såvel reginalt sm tværsektrielt Der afsættes 5,94 mi. kr. til satsningen, sm finansieres via midler afsæt undre frskningspuljen, sm er øremærkede midler til mrådet. Midlerne er dels afsat via øknmiaftalen mellem reginerne g regeringen i 2009, hvr Regin Hvedstaden har 1,14 mi. kr. til dispsitin fra RIKK-midlerne, sm efter aftale med Danske Reginer skal bruges til Kliniske KræftfrskningsEnheder (KFE er)

7 Side 7 Derudver er der på reginens budget årligt afsat 1, 6 mi. kr. fra budget 2010 g årene frem til at støtte infrastrukturen fr kræftfrskning. Pengene er blevet verført mellem budgetårene, idet man afventede vedtagelsen af den reginale kræftplan, g beløber sig i dag til i alt 4,8 mi.kr, sm alene kan anvendes efter særlig g begrundet ansøgning. Samlet set er der 5,94 mi.kr til frskningsmrådet, sm frudsat verførsel til 2013 freslås udmøntet sm en engangsbevilling til etablering af infrastrukturer indenfr kræftfrskning g fremme af et styrket samarbejdet mellem de centrale aktører i reginen på kræftmrådet. Tema 2: Udvikling af prcesser fr implementering Udvikling af implementeringsmdeller m.m. I følge Plitik fr Sundhedsfrskning skal Regin Hvedstaden sikre, at frskningsresultaternes vej til implementering afdækkes, benchmarkes g at best practice natinalt g internatinalt identificeres det gælder blandt andet i frhld til grundfrskning, klinisk frskning, frebyggelsesfrskning g sundhedstjenestefrskning. På baggrund heraf skal der udvikles metder g værktøjer, sm kan understøtte hurtigere g mere effektiv implementering. Regin Hvedstaden skal derudver sikre rammer fr rganisering af implementeringssamarbejdet mellem hspitaler, frsknings- g videninstitutiner, relevante uddannelsesinstitutiner, praksissektren g kmmunerne i reginen, der understøtter det sammenhængende patientfrløb. Regin Hvedstaden vil således i samarbejde med eksterne parter på relevante mråder udvikle en skabeln fr implementeringsprcesser under hensyntagen til de frskellige typer af frskning g frskningsresultater - g gså under hensyntagen til de frskellige sektrers rganisering. Samtidig skal patienternes rlle i prcessen vervejes. Disse initiativer bringes ind i vervejelserne m knkrete samarbejder med prfessinsbachelruddannelsesinstitutinerne ved den vennævnte wrkshp g ved den videre udvikling af samarbejdet med disse. Der afsættes 0,5 mi. kr., sm freslås finansieret via frskningspuljens frie midler på Budget 2012, hvilket frudsætter verførsel via 4. øknmirapprt. Tema 3: Udvikling af frskningsledelse g frskningskmpetencer HRU-samarbejde m frskningslederkurser I henhld til Plitik fr Sundhedsfrskning skal der satses på styrket frskningsledelse på alle niveauer, sm skal understøtte mere g bedre frskning i reginen. Indsatsen skal krdineres med den interne uddannelsesstrategi g dermed skabes grundlag fr udvikling af reginale uddannelsesfrløb i tæt samspil med reginens uddannelsesvirksmhed g relevante eksterne aktører. Indsatsen krdineres med den lkale indsats på reginens hspitaler, bl.a. via udviklingsaftalerne. Der er igangsat en dialg med HRU med henblik på udvikling g igangsættelse af et udviklingsprjekt, sm har til hensigt at: Skabe verblik ver eksisterende frskerlederuddannelser g kurser Sikre at eksisterende kurser indehlder de emner, sm er centrale fr at drive gd frskningsledelse i Regin Hvedstaden, fx i GCP, videnskabsetiske krav, fundraising mv.

8 Side 8 Udvikle g udbyde nye frskerlederkurser på mråder, sm mangler, fx i frhld til unge frskere, frskningsansvarlige samt kurser i ledelse af frskere rettet md ledere på højt niveau. Der afsættes 1,0 mi. kr., sm freslås finansieret via frskningspuljens frie midler på Budget 2012, hvilket frudsætter verførsel via 4. øknmirapprt. Tema 4: Udvikling af frskningskarrierefrløb fr alle relevante persnalegrupper Samarbejde med prfessinsbachelruddannelsesinstitutiner I Plitik fr Sundhedsfrskning er der fkus på frskningsindsatsen g fremme af frskningsfrståelsen på prfessinsbachelrmrådet. Dette er i gd verensstemmelse med flere af hspitalerne, sm har dette sm indsatsmråde i deres udviklingsaftaler. Regin Hvedstaden vil i samspil med relevante institutiner målrettet faggrupperne, fx Universitetshspitalernes Center fr Sygepleje- g msrgsfrskning, UCSF de t prfessinshøjskler, hspitaler g universiteterne, søge at udvikle initiativer målrettet disse faggrupper. Første skridt er en netp afhldt wrkshp med repræsentanter fra Prfessinshøjsklen Metrpl, Prfessinshøjsklen UCC, Dansk Sygeplejeråd g Regin Hvedstaden g herunder fra hspitalerne, UCSF, Kncern Planlægning, Udvikling g Kvalitet, HR & Uddannelse samt Videncenter fr Innvatin g Frskning. Frmålet med wrkshppen var at identificere emner & knkrete plæg til tværgående udviklingsprjekter i tilknytning til implementering af Plitik fr Sundhedsfrskning Wrkshppen havde specielt fkus på frskningsfrståelse, implementering af frskning g patientinvlvering i sygeplejerskeuddannelser g -videreuddannelser. Der afsættes 1,0 mi. kr., sm freslås finansieret via frskningspuljens frie midler på Budget 2012, hvilket frudsætter verførsel via 4. øknmirapprt.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Aftale om sundheds-it

Aftale om sundheds-it Regeringen Danske Reginer Aftale m sundheds-it 12. juni 2010 Regeringen g Danske Reginer er enige m en klarere g mere frpligtende kurs fr sundheds-it udviklingen de kmmende år. Fkus skal være på at understøtte

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Cmprehensive Cancer Center et fælles natinalt prjekt med internatinalt perspektiv Dansk kræftbehandling, kræftfrskning g sundhedsinnvatin i bedste internatinale klasse Karakterisering af et CCC

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Det kan kun for alvor lykkes, hvis erhvervssamarbejde bliver en integreret del af universiteternes finansierings- og forretningsmodel.

Det kan kun for alvor lykkes, hvis erhvervssamarbejde bliver en integreret del af universiteternes finansierings- og forretningsmodel. N O T A T 05-04-2011 Viden der virker - Erhvervssamarbejde g videnspredning fra universiteterne Baggrund Danmark har et vækstprblem, sm hænger tungt ver udsigterne fr de kmmende år. Vres nærmeste knkurrenter

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel Kmpetenceklynger - Opbygning g værditilførsel Martin Stenfeldt, 40 år Cand.merc (B2B-marketing) 15 års kmmerciel medtech erfaring Int. Prduktmarketing (Radimeter Medical A/S) Prjektsalg i USA (Radimeter

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Lars Holte Nielsen Direktør, Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Lars Holte Nielsen Direktør, Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Lars Hlte Nielsen Direktør, Midtjyllands EU-kntr i Bruxelles Midtjyllands EU-kntr Central Denmark EU Office Etableret 1. januar 2007 med udgangspunkt i Århus-kntret i Bruxelles Samarbejde mellem Regin

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN

Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Styringsdkument Organisering g ansvarsfrdeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Gdkendt: 03-07-2017 Revisin: 24-08-2017 1. Indledning... 2 2. Frmål... 2 3. Ansvarsfrdeling... 3 3.1 Bestyrelsen... 3 3.2 Rektr/Rektratet...

Læs mere

Opslag Internationaliseringspuljen på OUH

Opslag Internationaliseringspuljen på OUH Opslag Internatinaliseringspuljen på OUH Understøttelse af højtspecialiseret behandling Løbende ansøgningsfrist Regin Syddanmark (RSD) g OUH ønsker at øge samarbejdet med hspitaler g frskere i udlandet

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2 Dagsrden Mødedat: Tirsdag den 16. nvember 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Srø 2.sal Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Strategi fr Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 2015 Dkument dat: 20-01-2011 Dkumentansvarlig: bbc Senest revideret: 17-10-2011 Senest revideret af: bbc Gdkendt på møde i akademisk råd den 14. september

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Notatet beskriver baggrunden for etableringen af ERHVERVS ALLIANCEN, principper, fokusområde samt konkrete indsatser der gennemføres i

Notatet beskriver baggrunden for etableringen af ERHVERVS ALLIANCEN, principper, fokusområde samt konkrete indsatser der gennemføres i ERHVERVS ALLIANCEN NOTAT - UDMØNTNING AF BYRÅDETS FORANDRING OM STIFINDER- FUNKTION FOR VIRKSOMHEDER, B2014 Dat: 3. juni 2014 Sagsnr: 13/54977 Ntatet beskriver baggrunden fr etableringen af ERHVERVS ALLIANCEN,

Læs mere

Udkast til Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland

Udkast til Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland Udkast til Reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling,

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet 25. marts 2015 Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet Afhldt nsdag, den 25. februar 2015 Erfaringer g læring af prjektfrløbet landmændene Frmålet med prjektet har været at udfrdre

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere