TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. august 2015"

Transkript

1 TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. august 2015 Vedlagt følger indkaldelse samt fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 25. august Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: Mads Peter Zacho, CFO, tlf.: Christian Søgaard-Christensen, IR, tlf.: Tuborg Havnevej Hellerup, Denmark Tlf.: / Fax: Om TORM TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen (symbol: TORM A). For yderligere oplysninger, se venligst Safe Harbor fremadrettede udsagn Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn afspejler TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Selskabet ønsker at benytte safe harbor-bestemmelserne i the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 og afgiver dette forbehold i overensstemmelse med denne safe harbor-lovgivning. Ord og vendinger som "mener", "er af den opfattelse", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver, at der er tale om fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for Selskabets kontrol. Vigtige faktorer, der efter TORMs mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrerater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil, effekten af OPEC's produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandlinger. De fremadrettede udsagn er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er kun forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det måtte være påkrævet ved lov. Meddelelse nr. 25 / 3. august 2015 Indkaldelse og fuldstændige forslag Side 1 af 9

2 Til: TORM A/S aktionærer Hellerup, den 3. august 2015 Ekstraordinær generalforsamling i TORM A/S Tirsdag den 25. august 2015 Aktionærerne i TORM A/S ( Selskabet eller TORM ) indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. august 2015, kl , på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V. Implementering af Restruktureringsaftalen TORM har siden afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 gennemført den omfattende Restrukturering, hvorved balancen er blevet rekapitaliseret ( Restruktureringen ). Restruktureringen omfattede seks trin: (1) långivernes pligtmæssige nedskrivning af gælden til aktuelle aktivværdier mod udstedelse af warrants, (2) frivillig konvertering af gæld til A-aktier i TORM, (3) Oaktrees indskud af OCM (Gibraltar) Njord Midco Ltd. mod udstedelse af nye A-aktier i TORM, (4) tilvejebringelse af en ny arbejdskapitalfacilitet, (5) nye corporate governance-vilkår, herunder udstedelse af én (1) B-aktie og én (1) C-aktie mod betaling af DKK 10 for hver B-aktie og C-aktie og (6) optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen af de nye A-aktier. For yderligere information om Restruktureringen af TORM og Restruktureringsaftalen henvises der også til Noteringsprospekt offentliggjort af TORM den 24. juli 2015 og selskabsmeddelelse nr. 8 af 27. marts 2015, nr. 9 af 20. april 2015, nr. 10 af 12. maj 2016, nr. 13 af 9. juni 2015, nr. 15 af 25. juni 2015, nr. 16 af 1. juli 2015, nr. 17 af 7. juli 2015, nr. 18 af 7. juli 2015, nr. 19 af 13. juli 2015 og nr. 23 af 24. juli Formålet med generalforsamlingen er således at implementere visse vilkår, der er aftalt som en del af Restruktureringen, herunder (i) valg af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden og næstformanden samt tre suppleanter for næstformanden, hvoraf en desuden skal agere som bestyrelsesobservatør, (ii) fastsættelse af nye vederlagsniveauer for bestyrelsen for 2015, (iii) vedtagelse af en ny vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, herunder nye retningslinjer for incitamentsaflønning, (iv) vedtagelse af en aktiesammenlægning (omvendt aktiesplit) af alle TORMs A-aktier i forholdet 1.500:1 og (v) ophævelse af visse bemyndigelser til bestyrelsen i vedtægternes til 3.1.6, der blev givet i forbindelse med Restruktureringen, idet bemyndigelserne ikke længere er nødvendige, nu hvor Restruktureringen er gennemført. Bemærk venligst, at den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt på engelsk, jf. vedtægternes 6.8, og at simultantolkning fra engelsk til dansk vil være tilgængeligt. Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand Meddelelse nr. 25 / 3. august 2015 Indkaldelse og fuldstændige forslag Side 2 af 9

3 INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægternes 6 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i TORM A/S, CVR-nr ( Selskabet eller TORM ): tirsdag den 25. august 2015, kl. 11:00 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V med følgende DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om gennemførelse af TORMs Restrukturering 2. Valg af ny formand og andre medlemmer til bestyrelsen (eksklusiv næstformand) 3. Valg af ny næstformand og suppleanter for næstformanden 4. Vedtagelse af nyt niveau for bestyrelsens honorar for resten af Vedtagelse af en ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen 6. Vedtagelse af en aktiesammenlægning (omvendt aktiesplit) af alle TORMs A-aktier i forholdet 1.500:1 7. Ophævelse af visse bemyndigelser til bestyrelsen i vedtægternes , der blev meddelt til brug for Restruktureringen Forslagene under dagsordenes pkt. 2, 4, 5, 6 og 7 er fremsat af Selskabets majoritetsaktionær, OCM Njord Holdings S.à r.l. ( Njord ), og forslaget under dagsordenens pkt. 3 er fremsat af B-aktionæren, SFM Trustee Limited. Vedtagelseskrav *** Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 2 kræver, at et simpelt flertal af stemmerne på de A-aktier og C-aktien, der er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, stemmer for forslaget. B-aktien har ingen stemmeret. Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 3 kræver, at B-aktien stemmer for forslaget. A-aktierne og C- aktien har ingen stemmeret. Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 4 og 5 kræver, at et simpelt flertal af stemmerne på de A- aktier og B-aktien, der er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, stemmer for forslaget. Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 6 kræver tiltrædelse af mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer på A-aktierne og B-aktien som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede aktiekapital. Meddelelse nr. 25 / 3. august 2015 Indkaldelse og fuldstændige forslag Side 3 af 9

4 Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 7 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer på A-aktierne og B-aktien som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede aktiekapital. Indkaldelse og adgang til oplysninger Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive sendt til alle aktionærer, som er registreret i Selskabets ejerbog, og som har fremsat begæring herom. Indkaldelse vil tillige ske på Selskabets hjemmeside, Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, i perioden fra mandag den 3. august 2015 til og med datoen for generalforsamlingen. Adgangskort, fuldmagt og brevstemmer Adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan, jf. vedtægternes 9.1, rekvireres mod fremvisning af behørig dokumentation (VP-referencenummer) senest fredag den 21. august 2015, klokken 23:59 på følgende måder: - ved at udfylde, behørigt underskrive og returnere vedlagte tilmeldingsblanket til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S via til eller pr. fax , eller - ved at kontakte VP Investor Services A/S på telefon inden for kontortid, eller - på Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan på en fuldmagtsblanket vælge at: - afgive fuldmagt til en navngiven tredjemand. Fuldmægtigen vil fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller - afgive afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan stemmerne ønskes afgivet. Såfremt en aktionær vælger at give møde ved fuldmægtig, skal fuldmagtsblanketten udfyldes, underskrives behørigt og returneres til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S via til eller pr. fax , således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 21. august 2015, kl A-aktionærer kan endvidere afgive fuldmagt elektronisk på VP Investor Services A/S hjemmeside, senest fredag den 21. august 2015, kl Aktionærer kan også vælge at stemme ved at afgive brevstemme. Brevstemmeblanketten udfyldes, underskrives behørigt og returneres til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S via til eller pr. fax , således at brevstemmeblanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 24. august 2015, kl Stemmer afgivet ved brug af brevstemmeblanketten kan ikke tilbagekaldes, når disse er returneret til VP Investor Services A/S. Bemærk venligst, at aktionærer ikke kan afgive stemme både ved brevstemme og fuldmagt. Meddelelse nr. 25 / 3. august 2015 Indkaldelse og fuldstændige forslag Side 4 af 9

5 Aktiekapital og stemmeret Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr ,56, fordelt på A- aktier à kr. 0,01 eller multipla heraf, 1 B-aktie à kr. 0,01 og 1 C-aktie à kr. 0,01. Hvert A-aktiebeløb og B-aktiebeløb på kr. 0,01 giver ret til én stemme på generalforsamlingen. C-aktien giver ret til stemmer på generalforsamlingen for så vidt angår visse specifikke C- anliggender, jf. vedtægternes , herunder valg af bestyrelsesmedlemmer (eksklusiv næstformand og suppleanter for næstformanden) samt visse forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen. C-aktien har ingen stemmeret ved anliggender, der ikke er (i) specifikke C-anliggender, (ii) anliggender, der vil ændre forholdet mellem C-aktien og andre aktier, jf. selskabslovens 107, stk. 3, eller (iii) et anliggende, der kræver samtykke fra C-aktionæren i medfør af selskabslovens 45. Det er ikke et krav, at en aktionær stemmer på samme måde eller samlet på alle aktionærens aktier. Udøvelse af stemmeret er betinget af, at aktionæren er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på notering i ejerbogen senest på registreringsdatoen, tirsdag den 18. august 2015, jf. vedtægternes 9.1 og selskabslovens 84, og at aktionæren rettidigt har rekvireret adgangskort eller har afgivet brevstemme eller fuldmagtsblanket. Aktionærernes spørgsmålsret Eventuelle spørgsmål fra aktionærerne til dagsordenen og dokumenterne relateret til generalforsamlingen skal stilles skriftligt ved fremsendelse til direktionen via til senest dagen før generalforsamlingen. Besvarelse vil ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, Hellerup, den 3. august 2015 Bestyrelsen Meddelelse nr. 25 / 3. august 2015 Indkaldelse og fuldstændige forslag Side 5 af 9

6 Ekstraordinær generalforsamling i TORM A/S, CVR-nr (Selskabet eller TORM), der afholdes tirsdag den 25. august 2015, klokken 11:00 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V. FULDSTÆNDIGE FORSLAG 1. Bestyrelsens beretning om gennemførelse af TORMs Restrukturering 2. Valg af ny formand og andre medlemmer til bestyrelsen (eksklusiv næstformand) De nuværende generalforsamlingsvalgte medlemmer af TORMs bestyrelse, Flemming Ipsen (formand), Olivier Dubois (næstformand), Alexander Green og Jon Syvertsen har meddelt Selskabet, at de fratræder som bestyrelsesmedlemmer på den ekstraordinære generalforsamling. Njord foreslår at vælge Christopher Helmut Boehringer som formand, og Torben Janholt og Pär Göran Trapp som nye medlemmer af bestyrelsen for en periode på to år indtil den ordinære generalforsamling i 2017 i henhold til vedtægternes Oplysning om de opstillede personers ledelseserhverv, jf. selskabslovens 120, stk. 3, fremgår af Bilag Valg af ny næstformand og suppleanter for næstformanden I overensstemmelse med vedtægternes 14.1, 14.2 og 14.7 har B-aktionæren, SFM Trustee Limited, ret til at vælge ét bestyrelsesmedlem (og suppleanter for dette bestyrelsesmedlem), der skal agere som bestyrelsens næstformand med visse godkendelsesrettigheder for så vidt angår visse reserverede anliggender, som kun kan blive underkendt i særlige tilfælde på en generalforsamling. B-aktionæren har endvidere ret til at vælge en bestyrelsesobservatør blandt de suppleanter, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen. B-aktionæren, SFM Trustee Limited, foreslår at vælge David Weinstein som nyt bestyrelsesmedlem og næstformand for bestyrelsen samt Jeffrey S. Stein som første suppleant og Eugene Irwin Davis som anden suppleant for David Weinstein for en periode på to år indtil den ordinære generalforsamling i 2017 i henhold til vedtægternes Jeffrey S. Stein vil som førstesuppleant for David Weinstein i henhold til vedtægternes 14.7 være bestyrelsesobservatør. Oplysning om de opstillede personers ledelseserhverv, jf. selskabslovens 120, stk. 3, fremgår af Bilag Vedtagelse af nyt niveau for bestyrelsens honorar for resten af 2015 Njord har foreslået, at niveauet for bestyrelsens årlige honorar for 2015 med virkning fra nærværende ekstraordinære generalforsamling justeres, således at bestyrelsesmedlemmerne vil modtage et proportionelt beløb af det årlige beløb, som fremgår nedenfor, fra valgdagen indtil den ordinære generalforsamling i 2016: Bestyrelsesmedlemmer: Basishonorar på EUR Bestyrelsens formand: Bestyrelsens næstformand: Medlemmer af revisionskomiteen og risikokomiteen: EUR , svarende til 3,00 gange basishonoraret EUR , svarende til 2,00 gange basishonoraret EUR , svarende til 0,50 gange basishonoraret Meddelelse nr. 25 / 3. august 2015 Indkaldelse og fuldstændige forslag Side 6 af 9

7 Formanden for revisionskomiteen og for risikokomiteen: Medlemmer af vederlagskomiteen: Medlemmer af nomineringskomiteen: EUR , svarende til 1,00 gange basishonoraret EUR , svarende til 0,50 gange basishonoraret EUR , svarende til 0,50 gange basishonoraret (betales kun i de år, hvor der faktisk afholdes møder) Herudover foreslås det, at bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesobservatøren kan kompenseres for rimelige udgifter til rejse og logi i forbindelse med udøvelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlemmer eller som bestyrelsesobservatør. Bestyrelsesobservatøren er berettiget til et honorar svarende til et beløb på op til basishonoraret til bestyrelsesmedlemmer. Ovenstående honorarer kan, forudsat at den nye vederlagspolitik godkendes under dagsordenens punkt 5, udbetales kontant eller i aktier. 5. Vedtagelse af en ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Njord har foreslået, at aktionærerne godkender en ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen til erstatning af de overordnede retningslinjer for A/S Dampskibsselskabet TORMs Incitamentsaflønning af Selskabets Bestyrelse og Direktion godkendt på den årlige ordinære generalforsamling i april Som følge heraf foreslås det at ændre vedtægternes 15.6 for at afspejle vedtagelsen af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, således at bestemmelsen får følgende ordlyd: Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, som udgør en del af Selskabets vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, blev vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 25. august 2015, jf. selskabslovens 139. Vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, Den foreslåede vederlagspolitik, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen er vedlagt som Bilag 2 og er derudover tilgængelig på Selskabets hjemmeside, 6. Vedtagelse af en aktiesammenlægning (omvendt aktiesplit) af alle TORMs A-aktier i forholdet 1.500:1 Njord har foreslået, at en aktiesammenlægning af alle TORMs A-aktier bliver vedtaget. Njord og Selskabets kreditorer, hvis krav var omfattet af Scheme of Arrangement, som trådte i kraft den 1. juli 2015, jf. selskabsmeddelelse nr. 16, har forpligtet sig til at stemme for en gennemførelse af en sådan aktiesammenlægning efter gennemførelsen af Restruktureringen. Gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil reducere antallet af TORMs udstedte A-aktier, således at A-aktier à nominelt kr. 0,01 sammenlægges til én A-aktie à nominelt kr. 15, altså i forholdet 1.500:1. Eventuelle aktieposter på mindre end A-aktier samt overskydende A-aktier efter sammenlægning til et helt antal A-aktier i overensstemmelse med konsolideringsforholdet vil blive indløst kontant af TORM til en pris på kr. 0,063 pr. A-aktie à nominelt kr. 0,01, svarende til børskursen (slutkurs, gennemsnittet af alle handler) på Selskabets aktier den 31. juli 2015, som er sidste handelsdag før offentliggørelse af denne indkaldelse. Den kontante betaling vil ske til hver enkelt aktionærs konto, som er knyttet til det pågældende aktiedepot. Meddelelse nr. 25 / 3. august 2015 Indkaldelse og fuldstændige forslag Side 7 af 9

8 Efter generalforsamlingens vedtagelse af aktiesammenlægningen vil der være en lovpligtig fire-ugers indløsningsperiode, hvor aktionærer kan handle med A-aktier, herunder sælge A-aktier à nominelt kr. 0,01 eller købe yderligere A-aktier à nominelt kr. 0,01 for at eje nok A-aktier til at kunne matche et helt antal nye A- aktier à nominelt kr. 15 før aktiesammenlægningen træder i kraft, for på denne måde at undgå indløsning af eventuelle resterende A-aktier. Efter TORMs indløsning af de overskydende A-aktier vil disse A-aktier à nominelt kr. 0,01 blive sammenlagt til A-aktier à nominelt kr. 15, og TORM vil opbevare disse A-aktier som en del af Selskabets beholdning af egne aktier med henblik på at annullere et påkrævet antal af Selskabets egne A-aktier af nominelt kr. 15, herunder de A-aktier af nominelt kr. 0,01, der resterer efter indløsningsprocessen, i forbindelse med en efterfølgende kapitalnedsættelse. TORM forventer således at indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling, når aktiesammenlægningen og indløsningsprocessen er gennemført. Njord og Selskabets kreditorer, hvis krav var omfattet af Scheme of Arrangement, som trådte i kraft den 1. juli 2015, jf. selskabsmeddelelse nr. 16, har forpligtet sig til at stemme for en sådan kapitalnedsættelse. Efter gennemførelse af aktiesammenlægningen vil de nye A-aktier à nominelt kr. 15 blive udstedt under en ny permanent ISIN-kode hos VP SECURITIES A/S og optaget til handel og officiel notering hos Nasdaq Copenhagen. De forventede indløsnings- og udstedelsesdatoer hos VP SECURITIES A/S og optagelse til handel og officiel notering under den nye permanente ISIN-kode hos Nasdaq Copenhagen vil blive offentliggjort i forbindelse med offentliggørelse af den lovpligtige fire-ugers indløsningsmeddelelse. Efter gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil alle aktionærer modtage en opdateret udskrift fra VP Investor Services A/S, hvoraf det nye antal A-aktier af nominelt kr. 15 vil fremgå. Som en konsekvens af ovenstående forslag vil vedtægterne, herunder Bilag B, blive ændret efter den lovpligtige fire-ugers indløsningsperiodes udløb som følger: Vedtægter 2.1 ændres som følger: Selskabets aktiekapital er kr ,56. Aktiekapitalen er fordelt på A-aktier à kr. 15 eller multipla heraf, A-aktier à nominelt kr. 0,01, én B-aktie à kr. 0,01 og én C-aktie à kr. 0, , efter stk. 3, tilføjes følgende: På den ekstraordinære generalforsamling den 25. august 2015 blev et omvendt aktiesplit i forholdet 1.500:1 vedtaget. Som følge heraf er (i) antallet af Warrants og A-aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants, (ii) den nominelle værdi af sådanne A-aktier samt (iii) Udnyttelsesprisen (som defineret i Bilag B), blevet reguleret i henhold til Bilag B, pkt , for at reflektere gennemførelsen af dette omvendte aktiesplit. Reguleringen (som defineret i Bilag B) medfører, at Warrants sammenlægges til en (1) ny Warrant, der giver ejeren ret til at tegne en (1) A-aktie à kr. 15, og at Warrantfraktioner bliver indløst af Selskabet mod kontant betaling. Derudover vil blive opdateret for at reflektere det totale antal udestående Warrants efter udløb af den lovpligtige fire-ugers indløsningsperiode. 9.3 ændres som følger: Hvert A-aktiebeløb på kr. 15 giver ret til stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 0,01 giver ret til én (1) stemme. Vedtægternes Bilag B Tilføjelse af nyt pkt. 1.2: "På den ekstraordinære generalforsamling den 25. august 2015 blev et omvendt aktiesplit i forholdet 1.500:1 vedtaget. Som følge heraf er (i) antallet af Warrants og A-aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants, (ii) den nominelle værdi af sådanne A-aktier samt (iii) Udnyttelsesprisen (som defineret i Bilag B), blevet reguleret i henhold til Bilag B, pkt , for at reflektere gennemførelsen af dette omvendte aktiesplit. Meddelelse nr. 25 / 3. august 2015 Indkaldelse og fuldstændige forslag Side 8 af 9

9 Reguleringen (som defineret i Bilag B) medfører, at Warrants sammenlægges til en (1) ny Warrant, der giver ejeren ret til at tegne en (1) A-aktie à DKK 15, og at Warrantfraktioner bliver indløst af Selskabet mod kontant betaling. Efter udløb af den lovpligtige fire-ugers indløsningsperiode vil pkt. 1.2 blive opdateret for at reflektere det totale antal udestående Warrants, og pkt vil blive opdateret for at reflektere den højeste nominelle værdi af kapitalforhøjelsen som følge af udnyttelse af Warrants. For at reflektere de reguleringer af Warrants, der er foretaget som konsekvens af implementeringen af det omvendte aktiesplit, vil Bilag B, inklusive underbilag 1 og 2, i øvrigt blive opdateret som følger: (i) (ii) den nye nominelle værdi på kr. 15 af de nye A-aktier, der kan tegnes (pkt. 3.1, 3.2 og i Bilag B såvel som i underbilag 1 og 2) at Warrants sammenlægges til en (1) ny Warrant, der giver ejeren ret til at tegne en A-aktie à nominelt kr. 15 mod betaling af kr. 96,2571 (pkt. 3.2 og i Bilag B) Pkt. 3.1 ændres som følger: Hver Warrant giver indehaveren (indehaverne benævnes tilsammen Warrantindehavere og hver for sig en Warrantindehaver ) ret til at tegne én A-aktie i Selskabet à nominelt DKK 15. Pkt. 3.2 ændres som følger: Hver Warrant kan udnyttes mod kontant betaling til Selskabet af en tegningskurs på DKK 96,2571 pr. A-aktie à nominelt DKK 15 ( Udnyttelsesprisen ) Pkt ændres som følger: En Warrant kan udnyttes mod kontant betaling af en tegningskurs til Selskabet på DKK 96,2571 ("Udnyttelsesprisen ). Reguleringsmekanismerne i pkt. 8 kan dog føre til en højere eller lavere Udnyttelsespris. Underbilag 1 til vedtægternes Bilag B (Warrantudnyttelsesblanket) Underbilag 1, første del, ændres til følgende: Undertegnede udnytter hermed uigenkaldeligt stk. Warrants ( Warrants ) til køb af stk. A-aktier ( Aktierne ) à nominelt DKK 15 Underbilag 2 til vedtægternes Bilag B (Udnyttelsesmeddelelse): Underbilag 2, første del, ændres til følgende: Undertegnede giver hermed meddelelse om uigenkaldelig udnyttelse af stk. Warrants ( Warrants ) til køb af stk. A-aktier à nominelt DKK Ophævelse af visse bemyndigelser til bestyrelsen i vedtægternes , der blev meddelt til brug for Restruktureringen Det foreslås, at bemyndigelserne til bestyrelsen i vedtægternes , der blev meddelt til brug for Restruktureringen, slettes, da de ikke længere er nødvendige nu, hvor Restruktureringen er gennemført. Forslagene under dagsordenens pkt. 2, 4, 5, 6 og 7 er fremsat af Selskabets majoritetsaktionær, OCM Njord Holdings S.à r.l. ( Njord ), og forslaget under dagsordenes pkt. 3 er fremsat af B-aktionæren, SFM Trustee Limited. *** Meddelelse nr. 25 / 3. august 2015 Indkaldelse og fuldstændige forslag Side 9 af 9

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 TORM A/S generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 15. december 2015.

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2016

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2016 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S' ordinære generalforsamling den 12. april 2016. KONTAKT TORM A/S Christopher H. Boehringer, formand, tlf.: +45 3917 9200 Tuborg

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

I N D K A L D E L S E T I L E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N D K A L D E L S E T I L E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G J.nr.: 249773 I N D K A L D E L S E T I L E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 10 i Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling. De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling. De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag, 25. oktober 2011, kl. 16.30 på selskabets kontor Banemarksvej 58 2605

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00 på Radisson Blu

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Meddelelse om tvangsindløsning af tilbageværende aktier i

Meddelelse om tvangsindløsning af tilbageværende aktier i TORM A/S i henhold til selskabslovens 70 og 72 Denne meddelelse udgør ikke et tilbudsdokument eller et prospekt i forbindelse med et udbud af værdipapirer i TORM plc. Investorer skal hverken acceptere

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør 5 sider (inkl. denne) samt bilag 1, 2 og 3.

8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør 5 sider (inkl. denne) samt bilag 1, 2 og 3. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: Udsteder: Kontaktperson: Antal sider: 8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen foretager ændringer i aktiekapitalen "Jeg er stolt af, at TORM, Selskabets långivere og Oaktree har forhandlet og gennemført implementeringen af denne omfattende Restrukturering. Vi har hermed skabt et

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) Fredag den 18. marts 2011 kl. 10 i Aalborg Kongres og Kultur

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 15. december 2011

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2013 Birkerød, 13. marts 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag den

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Fredag den 14. oktober

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 Til Genmab A/S aktionærer Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 27. marts 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Genmab A/S

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen,

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 7.3 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S ("Selskabet") Generalforsamlingen afholdes på DAGSORDEN

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og fuldstændige forslag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og fuldstændige forslag 17. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling og fuldstændige forslag Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 14. april 2011. Kontakt:

Læs mere

1. Forslag fra bestyrelsen

1. Forslag fra bestyrelsen Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K Frederikssund, 29. august 2016 nr. 31/16 Cemat A/S CVR-nr. 24 93 28 18 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen for Cemat A/S ( Selskabet ) indkalder

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN NNIT A/S Østmarken 3A DK-2860 Søborg Denmark tel:+45 7024 4242 www.nnit.com CVR-nummer: 21 09 31 06 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NNIT A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2014

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2014 TORM A/S - Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 3. april 2014. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 26.02.2013 - Indkaldelse

Læs mere

Kontakt Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til likvidator Peter Ketelsen på telefon

Kontakt Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til likvidator Peter Ketelsen på telefon 11. august 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 - ekstraordinær generalforsamling Vedlagt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 4. september 2014 med henblik på godkendelse af endeligt likvidationsregnskab

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 3-2014/15 5. januar 2015 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Bestyrelsen i EuroInvestor.com A/S (CVR nr. 25078780) ( Selskabet ) indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet TORSDAG DEN 21. APRIL 2016, KL.

Læs mere

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2012

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2012 TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling 23. april 2012. Kontakt TORM A/S N. E. Nielsen,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT October 08, 2010 Nr. 6 SELSKABSMEDDELELSE 8. oktober 2010 REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 1 kan det herved

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR No. 49 61 98 12 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S

Ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2. oktober 2017 Ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S Bestyrelsen indkalder herved til en ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVRnr. 36 21 37 28, ('Selskabet'), der afholdes

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere