Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune"

Transkript

1 Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune

2 Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv København V Cvr. nr (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset 8000 Aarhus C (herefter benævnt Kommunen ) (samlet benævnt Parterne og hver for sig Part ) er der dags dato indgået nærværende udbygningsaftale. 1. Baggrund Nærværende aftale er indgået i forbindelse med den påtænkte vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til kommuneplan 2009 med tilhørende lokalplanforslag 946 for matr. nr. 1b Koldkærgård, Kasted samt dele af matr. nr. 1a Koldkærgård, Kasted samt alle parceller der efter den udstykkes i området. Grundlaget for aftalen er planlovens 21 B. Lokalplanen har bl.a. til formål at fastlægge de fysiske rammer for de angivne dele ejendommen matr. nr. 1a Koldkærgård, Kasted og ejendommen matr. nr. 1b, Koldkærgård, Kasted. Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at tilvejebringe det planmæssige grundlag for udbygningen af Agro Food Park. Der henvises nærmere til lokalplanforslaget. Med henblik på at sikre en for Ejeren i tidsmæssig henseende hensigtsmæssig etablering af den planlagte infrastruktur er Kommunen og Ejeren blevet enige om at indgå nærværende udbygningsaftale. 2/7

3 2. Udbygningsaftalens indhold Udbygningsaftalen omfatter udførelse af kombineret gang- og cykelsti i henhold til det udarbejdede skitseprojekt (bilag 1). 3. Ejerens udførelse af infrastrukturanlæg Ejeren forpligter sig til at etablere det infrastrukturanlæg, der fremgår af bilag 1 og bilag 2, efter en af Ejeren og Kommunen i fællesskab udarbejdet tidsplan, der koordineres med Kommunens forlægning af den eksisterende vej (Agro Food Park). Ejeren forpligter sig til at udføre en gang- og cykelsti med asfaltbelægning, som anført i bilag 1 og i øvrigt i overensstemmelse med de gældende vejregler. Gang- og cykelstien skal have en bredde på 3 meter ekskl. rabatter. Herudover forpligter Ejeren sig til at etablere den nødvendige forlængelse af faunapassagen ved Koldkær Bæks underføring under stien i overensstemmelse med bilag 2 (normalprofil, faunapassage) i forbindelse med Kommunens forlægning af den eksisterende vej (Agro Food Park). Ejeren forestår udarbejdelse af supplerende eller ændrede tegninger for faunapassage i det omfang, dette måtte være nødvendigt som følge af den planlagte gang- og cykelsti, jfr. ovenfor samt bilag 1. Ejeren skal selv indhente de nødvendige myndighedstilladelser for anlæg af stien herunder bl.a. for etablering af faunapassagen ved stiens krydsning af Koldkær Bæk, svarende til del af den godkendelse af 9. juli 2012 fra Aarhus Kommune, der vedrører etablering af faunapassage under vejen Agro Food Park. Ejeren skønner, at omkostningerne til etablering af det ovennævnte infrastrukturanlæg vil udgøre kr. 1,3 mio. kr. ekskl. moms. Ejeren er dog forpligtet til at afholde de med etableringen faktisk forbundne omkostninger. 4. Færdselsret Dele af det omhandlede infrastrukturanlæg (gang- og cykelsti) vil blive sammenfaldende med servicevej for regnvandsbassin. Kommunen tillægges derfor ret til at benytte gang- og cykelstien som servicevej for regnvandsbassin. Kommunens færdselsret sikres ved deklaration, som foranlediges udarbejdet og tinglyst på den tjenende ejendom for Ejerens regning. 5, Vedligeholdelse Enhver efterfølgende vedligeholdelse og ændring af ovenfor beskrevne infrastrukturanlæg påhviler de tilgrænsende ejendomme, der har ret til færdsel på gang- og cykelstien i henhold til principperne i lov om private fællesveje for fordeling af vedligeholdelsesomkostnin- 3/7

4 ger til private fællesveje på landet. Dette gælder også for den del af stien, som bliver placeret i byzone. Kommunens vedligeholdelsesbidrag fastsættes på grundlag af benyttelsen af gang- og cykelstien som servicevej til regnvandsbassinet, jfr. pkt. 4. Ejeren forestår vintervedligeholdelse af gang- og cykelstien. 6. Arealerhvervelser Del af gang- og cykelstien placeres på arealer, der pr. den 1. december 2012 hører under ejendommen matr. nr. 11b, Skejby, Aarhus Jorder tilhørende Jordbrugets UddannelsesCenter, Aarhus. Der er mellem Ejeren og Jordbrugets UddannelsesCenter, Aarhus indgået betinget overdragelsesaftale vedrørende det nødvendige areal. Overdragelsesaftalen er betinget af, at Jordbrugets UddannelsesCenter, Aarhus, opnår tilladelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning samt Aarhus Kommune til salg af det berørte areal, og at Ejeren opnår tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen til erhvervelse af arealet. De nævnte tilladelser er efterfølgende meddelt. Arealerhvervelsen skal ske uden at medføre udgift for Aarhus Kommune. Den øvrige del af gang- og cykelstien placeres på areal, der pr. den 1. december 2012 ejes af Aarhus Kommune. Der er med nærværende udbygningsaftale samtidigt indgået aftale om, at det pågældende areal, der på nuværende tidspunkt udgør den eksisterende vej Agro Food Park, overdrages vederlagsfrit til Ejeren. Det pågældende areal er foreløbigt opgjort til 290 m 2. Ejer betaler de med matrikulær berigtigelse forbundne omkostninger. 7. Overdragelse af rettigheder i henhold til aftalen Såfremt Ejeren overdrager hele eller dele af lokalplanområdet, er Ejeren efter forudgående koordinering med Kommunen forpligtet til at sikre, at den fremtidige erhverver af hele eller dele af lokalplanområdet i fornødent omfang tiltræder nærværende aftale. 8. Betingelser Nærværende aftale er fra begge Parters side betinget af, at aftalen vedtages i uændret form af Byrådet samtidigt med Byrådets endelige vedtagelse af det tilhørende lokalplanforslag samt forslag til Kommuneplantillæg begge uden væsentlige ændringer. Ved væsentlige ændringer forstås enhver ændring af anvendelsesbestemmelser, bebyggelsesprocenten og fordelingen mellem bolig og erhverv i lokalplanområdet. 9. Klage vedrørende plangrundlaget Påklages den til nærværende aftale knyttede endeligt vedtagne lokalplan, kommuneplantillægget eller tilhørende miljørapporter, og træffer klageinstansen afgørelse om ophævelse af den samlede lokalplan, ophæves nærværende aftale mellem Parterne. Træffer klageinstansen afgørelse om delvis ophævelse af lokalplanen, optages der forhandling mellem Parterne, idet aftalen alene kan ophæves helt eller delvist af en Part, såfremt klageinstansens afgørelse indebærer en ændring eller ændringer af lokalplanen, der er 4/7

5 væsentlig(e) for den pågældende Part. Ved væsentlige ændringer forstås enhver ændring af anvendelsesbestemmelser, bebyggelsesprocenten og fordelingen mellem bolig og erhverv i lokalplanområdet, jfr. pkt Voldgift Parterne er forpligtede til at søge enhver konflikt løst ved forhandling. Enhver tvist mellem aftaleparterne skal i det omfang tvisten ikke kan løses ved forhandling søges løst ved mægling. Til brug for mægling udpeger Parterne hver en opmand, og disse to opmænd udpeger i fællesskab en tredje opmand. Mæglingen skal resultere i et mæglingsforslag, som skal være tiltrådt af to ud af de tre opmænd. Der skal i mæglingsforslaget være taget stilling til fordelingen af de med mæglingen forbundne omkostninger mellem parterne. Mæglingsforslaget er ikke bindende for Parterne. Såfremt Parternes tvist ikke løses ved mægling, skal tvisten henvises til fuld og endelig afgørelse ved voldgift, jf. voldgiftsloven, og voldgiften skal finde sted i Aarhus. Voldgiften træffer samtidig afgørelse om omkostningerne ved tvistens løsning, herunder de med mæglingsforsøget forbundne omkostninger, jf. herved ovenfor 5. afsnit 11. Bilag Bilag 1: Situationsplan, dateret Bilag 2: Normalprofil, faunapassage, dateret ***** Aarhus, den 28. juni 2013 På vegne Ejeren: Aarhus, den / På vegne Kommunen: Aarhus Kommune: 5/7

6 6/7

7 7/7

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere