HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs (advokat Bo Lauritzen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens skifteafdeling den 22. januar 2014 og af Østre Landsrets 4. afdeling den 24. februar I påkendelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen, Michael Rekling, Oliver Talevski og Lars Apostoli. Påstand De kærende, Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov, har nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til fortsat behandling, idet Sø- og Handelsretten, skifteafdelingen, i forbindelse med hovedforhandlingen skal beklædes af en dommer ansat uden for denne skifteret (en sættedommer), og funktionschef Mette Bøcher skal således vige sit sæde. Sagsfremstilling Den foreliggende kæresag vedrører, om retsassessor og funktionschef Mette Bøcher er inhabil som følge af dommer Torben Kuld Hansens udtalelser og drøftelser med advokater. Torben Kuld Hansen er chef for og eneste dommer i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. De øvrige jurister i afdelingen er retsassessorer og dommerfuldmægtige.

2 - 2 - Dommer Torben Kuld Hansens udtalelser I en artikel, som blev bragt i Jyllands-Posten den 22. september 2012 med overskriften Nyt slag mod andelshavernes fremtid efter økonomisk kollaps, står der bl.a. følgende: Lige [nu] diskuterer advokater, dommere og interesseorganisationer intenst, om andelsboligforeninger kan begære sig selv konkurs. Det er nemlig ikke nok, at foreningen ikke kan betale sine regninger. Den skal også have en retlig interesse i at gå konkurs. Den retlige interesse i konkurs er at fordele aktiverne ligeligt mellem kreditorerne. Til gengæld er det ikke en retlig interesse, at man gerne vil blive boende som lejer og være beskyttet af huslejereglerne, siger dommer i Sø- og Handelsretten Torben Kuld Hansen, der har været involveret i mange skifteretssager. Lavere boligydelse Som regel får ejerne af andelene i en andelsboligforening væsentligt lavere boligydelse ud af en frivillig konkurs. Men det er ikke formålet. Vi så en række sager komme ind sidste år, og dem forsøger vi at finde en passende afslutning på. Samtidig har de fleste advokater indstillet sig på, at vi i skifteretterne gør vores bedste for at luge nye sager fra. De hører ikke hjemme under konkursreglerne, siger Torben Kuld Hansen. Foreløbig bygger den nye praksis på en kendelse om en andelsforening på Odinsvej i Lyngby. Både skifteretten og Østre Landsret afviste foreningens ønske om at erklære sig konkurs. Den i citatet omtalte kendelse om en andelsboligforening på Odinsvej i Lyngby er Østre Landsrets kendelse af 27. april 2012 (gengivet i UfR og i TBB ). I denne sag havde skifteretten udtalt følgende: Det fremgår af forarbejderne til konkursloven og retspraksis, at en konkurs skal varetage kreditors interesser. Det fremgår endvidere af retspraksis, at der skal være et formål med konkurs en retlig interesse. Såfremt konkurs ikke vil bibringe aktiver, der kan gøres til genstand for kreditorinteresse, er der ingen retlig interesse i konkurs. Andelsboligforeningen ejer alene et aktiv, en fast ejendom, der efter det oplyste er overbehæftet, og som kreditor har taget til brugeligt pant. En konkursbehandling vil ikke kunne bibringe kreditor yderligere midler. Derudover er Nordea Bank A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab eneste kreditor i boet, der begge har pant i ejendommen.

3 - 3 - Der er herefter intet formål med en konkurs, og andelsboligforeningen har derfor ikke en relevant interesse i konkursbehandling, hvorfor bestemmes: Andelsboligforeningens konkursbegæring tages ikke til følge. Skifterettens kendelse blev stadfæstet af landsretten med følgende begrundelse: Landsretten er enig med skifteretten i, at andelsboligforeningen efter det foreliggende ikke har en retlig relevant interesse i konkursbehandling, samt i skifterettens begrundelse herfor. Når andelsboligforeningens eneste kreditorer modsætter sig, at konkursbegæringen fremmes, kan det ikke føre til et andet resultat, at foreningens medlemmer på generalforsamlinger har besluttet at nedsætte boligafgiften til et niveau, der nu er under boligafgiftens størrelse ved foreningens stiftelse i 2006, og at foreningen tillige ved at indbetale boligafgiftsbeløb på foreningens kassekredit i stedet for at betale terminsydelser på sine realkreditlån har øget risikoen for, at andelsboligforeningen bliver insolvent. Således som sagen er forelagt og procederet for landsretten, finder landsretten anledning til at bemærke, at det ikke er godtgjort, at andelsboligforeningen var insolvent på tidspunktet for konkursbegæringens indgivelse. Folketingets Retsudvalg afholdt den 4. december 2012 en høring om kuratorordningen og konkurslovgivningen. Lyd- og billedoptagelse fra høringen er tilgængelig på Folketingets hjemmeside. Dommer Torben Kuld Hansen deltog i sin egenskab af medlem af Konkursrådet i høringen og udtalte i den forbindelse bl.a. følgende: Jeg synes, at jeg vil benytte lejligheden til at fortælle lidt om et af de meget store problemer, vi har haft i de senere år. Men i de senere år så er det her begreb med den retlige interesse blevet vippet på hovedet, fordi der er nogle skyldnere, som gerne vil tages under konkursbehandling, og nogle kreditorer, som synes, det er en rigtig skidt idé. Og det, jeg kommer ind på nu, er som sagt andelsboligforeningerne, som har været omtalt i pressen. Og hvad er nu egentlig baggrunden for, at skyldnerne siger jeg vil gerne erklæres konkurs og kreditorerne siger nej. Ja, forholdet er det, eller faktum er det, at de pågældende andelshavere, de har optaget nogle lån for nogle år siden på nogle særlige vilkår, jeg nævner bare i flæng sådan noget som swap og lignende. Det er lån, der er optaget i en forventning om, at der skete en kraftig prisstigning på området. Det har vi jo så alle sammen set, at det ikke er

4 - 4 - sket, med det resultat, at man nu sidder med overbehæftede ejendomme, som skal finansieres. Og det er jo så andelsboligforeningen, der skal kradse disse penge ind hos de enkelte andelshavere. Spørgsmålet er så: Kan man så komme igennem med sådan en konkursbehandling? Og dertil har domstolene svaret, indtil videre i hvert fald, at det kan man ikke. En sådan interesse fra andelshavernes side er ikke en relevant konkursretlig interesse, der kan begrunde et dekret, og derfor så har domstolene, senest Østre Landsret, stadfæstet skifterettens afgørelse om, at det kan man ikke. Men det fjerner jo ikke problemet at sige sådan. Der er jo stadigvæk nogle mennesker, som er alvorligt i klemme. Og det her problem mener jeg er et politisk problem, som man må forholde sig til Som svar på en kommentar fra et medlem af Retsudvalget udtalte dommer Torben Kuld Hansen bl.a.: Jeg er helt enig i, at man jo selv har bragt sig i den her situation. Man kan lidt groft måske udtrykke det på den måde, at der er tale om spekulation, og man har tabt. Det er jeg enig i, og det er også en af grundene til, at skifteretterne og landsretten har sagt: Det her, det hører ikke hjemme hos os. Men det ændrer jo ikke på det faktum, at der er nogen, der er i klemme, og det er det, jeg siger: Det er måske det, man skal rette skytset imod og sige hvordan kan vi så hjælpe folk ud af den klemme, de er i? For ellers så får vi nok en stribe konkurser på det her område, kunne jeg forestille mig. I en artikel, som blev bragt i Jyllands-Posten den 31. august 2013 med overskriften Andelshavere fanget i gæld, står der bl.a. følgende: Skifterettens chef er dommer Torben Kuld Hansen. Han sagde sidste år til Jyllands-Posten, at andelsboligforeninger ikke har en retlig interesse i at erklære sig selv konkurs, så medlemmerne blev lejere igen. Klostergården er sluppet igennem, men det er der ikke flere andelsboligforeninger, som gør, medmindre det er kreditors ønske. Om brugen af paragraf 144 er lovlig, vil jeg ikke gætte på. Det kræver noget kreativ tænkning at bruge den imod skyldnerne. Jeg følger som alle andre sagen, siger Torben Kuld Hansen.

5 - 5 - Dommer Torben Kuld Hansens drøftelser med advokater Andelsboligforeningen Klostergaarden indgav den 31. maj 2011 egen begæring om konkurs til Sø- og Handelsretten som skifteret. Ved dekret af samme dato tog skifteretten foreningen under konkursbehandling, og advokat Per Astrup Madsen, som havde indgivet begæringen på vegne af foreningen, blev udpeget som kurator. Panthaver Nordea Kreditaktieselskab og Nordea Bank Danmark A/S (herefter Nordea ) ønskede, at advokat Per Astrup Madsen skulle fratræde som kurator, og kærede skifterettens kendelse om, at han skulle fortsætte som kurator. Ved kendelse af 16. september 2011 bestemte landsretten, at advokat Per Astrup Madsen skulle fratræde som kurator. I kendelsen udtalte landsretten bl.a. følgende: Der er hermed opstået et alvorligt modsætningsforhold mellem Nordea og foreningen. Under disse omstændigheder finder landsretten, at advokat Per Astrup Madsen, som foreningen valgte til at indgive begæring om konkurs, må anses for inhabil i forhold til at udføre kuratorhvervet Efter ønske fra Nordea blev advokat Bo Lauritzen dernæst udpeget som kurator. Efterfølgende formentlig i august/september 2012 har dommer Torben Kuld Hansen haft drøftelser med advokat Bo Lauritzen og Nordeas advokat, Carsten Ceutz, uden at en repræsentant for andelshaverne i Andelsboligforeningen Klostergaarden har været til stede. I et brev af 27. juni 2013 skrev dommer Torben Kuld Hansen bl.a. følgende til advokat Kasper Westberg: Skifteretten har modtaget Deres anmodning af 26. juni I anmodningen stiller De bl.a. spørgsmål til et eventuelt møde mellem undertegnede, kurator, advokat Bo Lauritzen og advokat Carsten Ceutz. Som svar herpå kan jeg oplyse, at der ikke har været afholdt retsmøde mellem ovenstående parter, men at kurator, advokat Bo Lauritzen og advokat Carsten Ceutz på et tidspunkt i forbindelse med ærinder i Sø- og Handelsretten henvendte sig til mig med generelle spørgsmål omkring konkurslovens 144.

6 - 6 - Hertil kan jeg oplyse, at bestemmelsen blev drøftet, men at jeg oplyste parterne om, at jeg ikke behandlede den pågældende sag og derfor ikke kunne udtale mig konkret herom. Jeg modtager næsten dagligt både telefoniske, skriftlige og personlige henvendelser omkring insolvensretlige spørgsmål, hvilket udover min stilling formentlig kan tilskrives, at jeg er medforfatter til bogen om Insolvensproces. I et brev af 12. september 2013 skrev dommer Torben Kuld Hansen bl.a. følgende til advokat Kasper Westberg: Jeg har modtaget Deres brev af 5. september 2013 og kan henholde mig til mit brev af 27. juni 2013, hvor jeg bl.a. oplyste, at der ikke var tale om et møde, men en uformel henvendelse. Jeg har i dag ingen erindring om, hvornår dette fandt sted. Jeg har heller ingen erindring om drøftelserne, udover at der var tale om generelle drøftelser, ligesom jeg ikke har erindringer om andre uformelle drøftelse om 144 med de pågældende. Til brug for vurdering af habilitetsspørgsmål i sagen om Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs har dommer Torben Kuld Hansen den 14. januar 2014 udarbejdet et notat, hvori der bl.a. er anført følgende: Jeg får hver uge flere henvendelser fra advokater, andre jurister og private, der ønsker at drøfte insolvensretlige problemstillinger, og herunder om jeg måtte have kendskab til utrykte afgørelser eller andre vanskeligt tilgængelige juridiske oplysninger. Dette gælder både i forhold til boer, der behandles i Sø- og Handelsretten, og ved andre embeder. Jeg anser det for en naturlig serviceydelse at forsøge at besvare sådanne forespørgsler, men jeg understreger altid, at der er tale om en generel besvarelse, og at den endelige afgørelse beror på den dommer(fuldmægtig), der behandler sagen. Dette har jeg også kraftigt understreget i dette konkrete tilfælde. Der er som følge heraf heller ikke oprettet en retsbog i konkursboet. Jeg erindrer, at jeg på forespørgsel om anvendelsen af konkurslovens 144 oplyste, at der var flere eksempler på, at konkursboer var udleveret efter denne bestemmelse på foranledning af en skyldner, men at jeg ikke havde kendskab til, at dette var sket på foranledning af en kreditor. Jeg tilkendegav også, at jeg på daværende tidspunkt anså dette spørgsmål for uafklaret og ikke behandlet i teori og praksis. Dette svar var formentlig årsag til, at spørgsmålet efterfølgende blev rejst i Klostergården. Jeg formoder, at kura-

7 - 7 - tor og panthaver ville sikre sig, at de ikke unødigt indbragte en sag for skifteretten, hvis spørgsmålet allerede var afklaret. Jeg har således ikke udtalt mig om udfaldet i Klostergården under konkurs. Efter drøftelserne med dommer Torben Kuld Hansen har advokat Bo Lauritzen som kurator indgivet begæring til skifteretten om, at konkursboet sluttes, og at dets aktiver udleveres til skyldneren (Andelsboligforeningen Klostergaarden) i medfør af konkurslovens 144. Andelshaverne modsatte sig afslutning af konkursen i medfør af konkurslovens 144, og spørgsmålet var genstand for procedure i skifteretten, der imidlertid traf bestemmelse om udsættelse af spørgsmålet den 31. oktober 2012 med henvisning til, at spørgsmålet om fordringsprøvelse endnu ikke var afklaret. Medlemmerne af andelsboligforeningen har anmeldt krav i konkursboet, som kurator har indstillet til afvisning. Jette og Lars Erik Sebbelov er medlemmer af andelsboligforeningen, og deres krav er valgt som grundlag for en prøvesag om de anmeldte krav. Jette og Lars Erik Sebbelovs krav mod konkursboet og habilitetsindsigelsen Det er Jette og Lars Erik Sebbelovs opfattelse, at de under konkursbehandlingen kun skal betale husleje til konkursboet i henhold til reglerne, som gælder for lejere. Jette og Lars Erik Sebbelov har derfor anmeldt et krav i konkursboet svarende til forskellen mellem den boligydelse, som konkursboet har opkrævet, og den husleje, som efter deres opfattelse skal betales. Efter kurators afvisning af deres krav har de anlagt en fordringsprøvelsessag ved en stævning af 26. marts Under den skriftlige forberedelse af retssagen har Jette og Lars Erik Sebbelov nedlagt påstand om, at Sø- og Handelsretten, skifteafdelingen, skal beklædes af en dommer ansat uden for denne skifteret i forbindelse med hovedforhandlingen. På den baggrund har funktionschef Mette Bøcher optaget spørgsmålet om sin habilitet til kendelse. Ved kendelsen af 22. januar 2014 bestemte Mette Bøcher, at hun ikke skulle vige sit sæde. I kendelsen er der bl.a. anført følgende:

8 - 8 - Sagsøgers anbringender til støtte for den fremsatte habilitetsindsigelse er i stor udstrækning svarende til de anbringender som A/B Bangsbohus i likvidation har gjort gældende til støtte for en habilitetsindsigelse fremsat i forbindelse med en procedure om konkursbetingelserne i sagen A/B Bangsbohus i likvidation mod Danske Bank A/S og Realkredit Danmark A/S (K-1774/13-G). I den pågældende sag stadfæstede Østre Landsret den 19. december 2013 skifterettens kendelse om, at den retsassessor, som behandlede sagen ikke var inhabil. Skifteretten er blevet bekendt med at A/B Bangsbohus i likvidation [har] indgivet ansøgning om tredjeinstansbevilling. Det bemærkes endvidere, at Retten i Aalborg den 6. januar 2014 har afsagt en kendelse med nægtelse af at tage en konkursbegæring indgivet af A/B Doktorparken i likvidation til følge, med begrundelsen manglende retlig interesse. Denne kendelse følger således den retspraksis som blev fastlagt af Østre Landsret ved kendelse U2012/2533Ø. Den seneste kendelse er efter det oplyste nu kæret til Vestre Landsret. Den foreliggende sag vedrører materielt ikke direkte spørgsmålet om, hvorvidt en andelsboligforening kan erklæres konkurs, men spørgsmålet om hvorvidt en konkurs i forhold til andelsboligforeningslovens 4, stk. 1 kan betragtes som et ejerskifte, med den konsekvens at andelshaverne bliver lejere. Sagsøgers synspunkt om, at der er en vis sammenhæng med spørgsmålet om andelsboligforeningers konkurs, kan imidlertid tiltrædes. Det mere generelle spørgsmål om mulige habilitetsmæssige konsekvenser, ved at en dommer i forskellige sammenhænge skriver om eller udtaler sig om sin generelle opfattelse af et retsspørgsmål enten teoretisk eller med baggrund i konkrete retsforhold må anses afklaret ved Østre Landsrets kendelse af 19. december 2013 i A/B Bangsbohus-sagen. Endvidere må det lægges til grund, at fuldmægtigreglen i retspraksis fortsat også efter domstolsreformen, hvor retsassessorer og dommerfuldmægtige fik ansættelsesværn bevirker at en chefdommers inhabilitet smitter af på dommerfuldmægtige og retsassessorer. Spørgsmålet er herefter om de konkrete forhold, som er omtalt vedrørende dommer Torben Kuld Hansens udtalelser der blev afgivet blandt andet i forlængelse af A/B Klostergaardens konkurs i faglig litteratur, under en høring i Folketingets Retsudvalg og til pressen, samt under en kort og uformel drøftelse med kurator og panthaver, men uden deltagelse af repræsentanter for andelshaverne, bevirker inhabilitet specifikt i forbindelse med behandling af konkursboet A/B Klostergaarden, herunder aktuelt og konkret i forbindelse med den berammede hovedforhandling i fordringsprøvelsessagen. I kendelsen er der i øvrigt henvist til dommer Torben Kuld Hansens ovenfor omtalte notat af 14. januar 2014 og til en af ham den 26. september 2013 afsagt kendelse i sagen vedrørende behandlingen af egen begæringen om konkurs fra Andelsboligforeningen Bangsbohus. I ken-

9 - 9 - delsen af 26. september 2013 havde Torben Kuld Hansen konkluderet, at hans udtalelser og drøftelser med advokater ikke havde medført inhabilitet i den pågældende sag. Funktionschef Mette Bøcher har herefter anført følgende i sin kendelse af 22. januar 2014 om sin egen habilitet: Det generelle spørgsmål om andelsboligforeningers konkurs har påkaldt sig betydelig interesse og er ligesom det er sket i mange andre tilfælde med ny retsudvikling i forskellige sammenhænge blevet diskuteret af jurister, der beskæftiger sig med insolvensskifteret, og andre interesserede. Den type drøftelser vil naturligt ofte tage udgangspunkt i konkrete sager. Som i andre parallelle situationer, fx ved forligstilkendegivelser i civile sager, er det afgørende i forhold til habilitetsvurderingen herefter, om dommerens udtalelser har haft en konkret og bestemt karakter i relation til det forventede udfald af sagen. Det er min vurdering, at Torben Kuld Hansens udtalelser, også i forhold til A/B Klostergaarden under konkurs, har haft karakter af en relativt generel og foreløbig beskrivelse og problematisering af retstilstanden i en situation, hvor nogle andelsboligforeninger var taget under konkursbehandling, og fortsat var under konkurs, mens afgørelser i senere retspraksis har nægtet andre konkursbegæringer fremme. Efter Torben Kuld Hansens redegørelser om det begrænsede indhold af det omtalte møde med kurator og panthavers advokat kan dette forhold ikke i sig selv bevirke en ændret vurdering af habilitetsspørgsmålet. Jeg mener således ikke, at der er grundlag for at rejse tvivl om skifterettens og konkret undertegnedes fuldstændige upartiskhed i denne sag, jf. retsplejelovens 61. Denne kendelse blev stadfæstet af landsretten ved kendelsen af 24. februar Som begrundelse herfor er anført følgende i landsrettens kendelse: Af de af skifteretten anførte grunde, og idet der ikke foreligger sådanne forhold, at der er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at en dommer ikke bliver inhabil ved tidligere at have skrevet eller udtalt sig om et retsspørgsmål, som opstår før den aktuelle sag, finder landsretten, at der ikke som følge af dommer Torben Kuld Hansens udtalelser og tilkendegivelser i pressen og i den juridiske litteratur er sådanne omstændigheder, der er egnede til at rejse tvivl om den fuldstændige upartiskhed hos de øvrige medarbejdere i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Herefter, og idet oplysningen om, at Torben Kuld Hansen har afholdt et møde med kurator og en repræsentant for panthaver, men ikke for andelshaverne, ikke i sig selv kan føre til et andet resultat, stadfæster landsretten skifterettens kendelse.

10 Anbringender Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov har anført bl.a., at dommer Torben Kuld Hansens udtalelser og mødeaktivitet gør det umuligt for dem at være overbevist om, at Sø- og Handelsrettens skifteafdeling er fuldstændig upartisk. Torben Kuld Hansen har på vegne af hele skifteafdelingen udtalt sig om den fremtidige behandling af det sagskompleks, som den foreliggende sag indgår i. Det er ubestridt, at Jyllands-Posten har citeret dommer Torben Kuld Hansen korrekt. Hans udtalelser i Jyllands-Posten er uden forbehold for konkrete forhold i de enkelte fremtidige sager. Udtalelserne er vidtgående og fremstår ikke som almindelige fortolkningsudsagn i den juridiske litteratur. Dommer Torben Kuld Hansens udtalelser i Folketingets Retsudvalg fremstår negativt værdiladede for så vidt angår foreningerne og andelshaverne. Der er tale om forhold, som ikke indgår i en vurdering af, om konkursbetingelserne er opfyldt. Udtalelserne fremstår som afgivet af Torben Kuld Hansen i dennes egenskab af chef for skifteafdelingen. Udtalelserne fremstår ikke som afgivet af Torben Kuld Hansen i dennes egenskab af forfatter eller lignende. Den passende afslutning, som dommer Torben Kuld Hansen omtaler, må antages at være en analog anvendelse af konkurslovens 144. Den foreliggende fordringsprøvelsessag vil være prohibitiv herfor, hvorfor sagen må anses for afgjort på forhånd som følge af Torben Kuld Hansens udtalelser på vegne af hele skifteretten. Udtalelserne giver et indtryk af, at dommer Torben Kuld Hansen er i en position i forhold til medarbejderne i skifteafdelingen, hvor han kan påvirke den fremtidige håndtering af sagerne. Det må antages, at dommerfuldmægtigene og retsassessorerne i den afdeling, som Torben Kuld Hansen er chef for, vil være under en vis indflydelse af de udtalelser, som han er fremkommet med. Det vil være vanskeligt for dommerfuldmægtigene og retsassessorerne at nå til et andet resultat end det, som er angivet i udtalelserne.

11 Dommer Torben Kuld Hansen har afholdt møder med kurator og panthavers advokat, uden at andelshavernes advokat forudgående var blevet gjort bekendt hermed. Det kan ikke udelukkes, at panthavers advokat har søgt at påvirke Sø- og Handelsretten ved disse møder. Konkursboet anser sig ikke for at være part i den foreliggende kæresag og har ikke nedlagt nogen påstand for Højesteret. Konkursboet har imidlertid anført bl.a., at skifterettens forhåndskendskab til konkursboer ikke gør skifteretten inhabil, når den skal træffe afgørelser vedrørende disse konkursboer. Det forhold, at den processuelle behandling af en begæring drøftes med en dommer i skifteretten, gør ikke dommeren endsige hele skifteretten inhabil. Eventuel inhabilitet i relation til spørgsmålet om udlevering af konkursboet medfører ikke inhabilitet i forhold til den foreliggende sag om fordringsprøvelse. Eventuel inhabilitet hos dommer Torben Kuld Hansen gør ikke funktionschef Mette Bøcher inhabil. Højesterets begrundelse og resultat Problemstillingen Retssagen, som Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov har anlagt mod konkursboet, behandles af retsassessor og funktionschef Mette Bøcher i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. De har ikke anført, at hun var inhabil på grund af sine egne personlige forhold. De har derimod anført, at dommer Torben Kuld Hansen som følge af udtalelser mv. ville være inhabil til at behandle retssagen, og at hans inhabilitet har en afsmittende virkning på de dommerfuldmægtige og retsassessorer, der gør tjeneste i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling, herunder Mette Bøcher, således at de også er inhabile ved behandlingen af retssagen. Det må herefter først vurderes, om dommer Torben Kuld Hansen ville have været inhabil til at behandle retssagen, og i bekræftende fald om hans inhabilitet har afsmittende virkning på funktionschef Mette Bøcher. Generelt om inhabilitet Det følger af retsplejelovens 61, at ingen må handle som dommer i en sag, når der i øvrigt dvs. uden for de tilfælde, der er nævnt i 60 foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed.

12 Det fremgår af Højesterets praksis, at bestemmelsen i 61 har et dobbelt formål, nemlig dels at undgå en reel risiko for, at afgørelsen i den konkrete sag påvirkes af uvedkommende hensyn, dels at undgå, at der hos parterne eller omverdenen opstår mistillid til upartiskheden hos de dommere, der skal medvirke i sagen. Det sidstnævnte formål indebærer, at en dommer er inhabil, hvis der på grund af dommerens tilknytning til sagen eller sagens parter kan rejses tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed. For at føre til inhabilitet skal tvivlen være rimeligt begrundet i objektive omstændigheder. 61 skal i øvrigt fortolkes i lyset af artikel 6, stk. 1, i den europæiske menneskerettighedskonvention, hvorefter enhver har ret til rettergang for en uafhængig og upartisk domstol, og den hertil relaterede praksis fra Menneskerettighedsdomstolen. Det er et klart udgangspunkt, at en dommer ikke bliver inhabil, fordi den pågældende har skrevet eller udtalt sig generelt om et retsspørgsmål, som på et senere tidspunkt kommer til pådømmelse. Dette udgangspunkt hænger sammen med, at dommere ligesom alle andre borgere har ytringsfrihed, og at det er gavnligt for samfundet, at dommerne med den erfaring, de har opnået i kraft af deres arbejde, har mulighed for at give udtryk for deres faglige syn i bøger, artikler og foredrag mv. uden derved at risikere at blive inhabile. Dette udgangspunkt må dog fraviges, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Et klart eksempel herpå er den situation, hvor dommerens udtalelser er møntet på en konkret sag, således at man kan sige, at dommeren gennem udtalelserne på forhånd har vurderet, hvordan den konkrete sag skal afgøres. Dommerfuldmægtige og retsassessorer er uafhængige, når de udfører judicielle funktioner, og de er også beskyttet mod uansøgt afskedigelse og mod uansøgt ændring af tjenestested. I det daglige virke behøver der ikke at være en særlig forbindelse mellem en dommer, der er inhabil, og de dommerfuldmægtige og retsassessorer, som gør tjeneste ved retten. Inhabilitet hos en dommer har derfor ikke automatisk den afsmittende virkning, at en dommerfuldmægtig eller retsassessor ved samme ret bliver inhabil. Om der foreligger afsmittende virkning, beror på en konkret vurdering af karakteren af dommerens inhabilitet sammenholdt med den relation, der i det daglige er mellem den inhabile dommer og dommerfuldmægtigen eller retsassessoren, herunder om dommerfuldmægtigen eller retsassessoren virker i den inhabile dommers afdeling.

13 Den konkrete sag Fire dommere Lene Pagter Kristensen, Michael Rekling, Oliver Talevski og Lars Apostoli udtaler: Retssagen mellem Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov og konkursboet angår spørgsmålet om, hvorvidt Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov har skiftet status fra andelshavere i Andelsboligforeningen Klostergaarden til lejere i ejendommen fra konkursdekretets afsigelse, således at de for perioden efter konkursdekretet har krav på tilbagebetaling af differencen mellem den opkrævede boligydelse og en beregnet husleje i henhold til reglerne, som gælder for lejere. Vi finder, at Jette Sebbelovs og Lars Erik Sebbelovs synspunkter i retssagen mod konkursboet har nær sammenhæng med spørgsmålet om, hvorvidt en andelsboligforening kan erklæres konkurs på grundlag af sin egen begæring herom mod kreditors ønske, samt spørgsmålet om, hvorvidt konkursen i en situation som den foreliggende kan afsluttes i medfør af konkurslovens 144. Antages det således, at andelshaverne fra konkursdekretets afsigelse har skiftet status til lejere, kan det have betydning for spørgsmålet om, hvorvidt en andelsboligforenings egen begæring om konkurs kan tages til følge mod kreditors ønske, ligesom det kan have betydning for afgørelsen af spørgsmålet om afslutning af konkursboet i medfør af konkurslovens 144. Det fremgår da også af funktionschef Mette Bøchers kendelse, at hun kan tiltræde Jette Sebbelovs og Lars Erik Sebbelovs synspunkt om, at der er en vis sammenhæng med spørgsmålet om andelsboligforeningers konkurs. Ved bedømmelsen af dommer Torben Kuld Hansens habilitet må der herefter anlægges en helhedsvurdering af de udtalelser, som han har fremsat i Jyllands-Posten og under høringen i Folketingets Retsudvalg, samt af hans adfærd i øvrigt. Dommer Torben Kuld Hansens udtalelser vedrørende andelsboligforeningers egne begæringer om konkurs tager udgangspunkt i en beskrivelse af retstilstanden som fastslået i Østre Landsrets kendelse af 27. april 2012 (UfR ). Vi finder imidlertid, at udtalelserne går langt videre end blot at beskrive retstilstanden. Udtalelserne er uforbeholdne og angår en specifik problemstilling, hvor flere aspekter uanset den nævnte landsretsafgørelse ikke er endeligt af-

14 klaret. Udtalelserne er fremsat på et tidspunkt, hvor han måtte påregne, at der ville komme nye begæringer om konkurs fra andelsboligforeninger. Vi har særlig lagt vægt på, at dommer Torben Kuld Hansen i Jyllands-Posten den 22. september 2012 udtalte, at Vi så en række sager komme ind sidste år, og dem forsøger vi at finde en passende afslutning på. Samtidig har de fleste advokater indstillet sig på, at vi i skifteretterne gør vores bedste for at luge nye sager fra. De hører ikke hjemme under konkursreglerne. Vi har endvidere lagt vægt på, at han under høringen i Retsudvalget den 4. december 2012 udtalte, at Man kan lidt groft måske udtrykke det på den måde, at der er tale om spekulation, og man har tabt. Det er jeg enig i, og det er også en af grundene til, at skifteretterne og landsretten har sagt: Det her, det hører ikke hjemme hos os. Vi har desuden lagt vægt på, at han i Jyllands-Posten den 31. august 2013 udtalte, at Klostergården er sluppet igennem, men det er der ikke flere andelsboligforeninger, som gør, medmindre det er kreditors ønske. Vi finder, at dommer Torben Kuld Hansens udtalelser efter en samlet vurdering er egnede til at skabe berettiget tvivl om, hvorvidt han på forhånd har taget stilling til, hvordan Sø- og Handelsrettens skifteafdeling vil afgøre kommende konkursbegæringer fra andelsboligforeninger. Han har samtidig givet udtryk for, at det efter hans opfattelse var en fejl, at det lykkedes for Andelsboligforeningen Klostergaarden at blive erklæret konkurs efter egen begæring herom. Det må endvidere tages i betragtning, at dommer Torben Kuld Hansen i Jyllands-Posten i forbindelse med omtalen af egne begæringer fra andelsboligforeninger, som allerede var taget til følge, tillige udtalte sig om skifterettens bestræbelser på at finde en passende afslutning på konkursen i disse sager. I udtalelsen, som er fra 22. september 2012, og som bl.a. var møntet på Klostergaarden, er det ikke præciseret, hvad en passende afslutning kunne være, men udtalelsen kan meget vel dække over bl.a. overvejelser om en afslutning af konkursen i medfør af konkurslovens 144. Om denne mulighed er han citeret for følgende udtalelse i Jyllands-Posten den 31. august 2013: Om brugen af paragraf 144 er lovlig, vil jeg ikke gætte på. Det kræver noget kreativ tænkning at bruge den imod skyldnere. Jeg følger som alle andre sagen. Torben Kuld Hansen tager i udtalelsen fra august 2013 ikke stilling til anvendeligheden af bestemmelsen, men det må ved den samlede bedømmelse tillige tages i betragtning, at han i august/september 2012 hvor han var bekendt med modsætningsforholdet mellem ho-

15 vedkreditoren Nordea og Klostergaardens andelshavere, som bl.a. havde ført til, at advokat Bo Lauritzen var blevet udpeget som ny kurator uformelt drøftede spørgsmålet om muligheden for anvendelse af 144 i et møde med advokat Bo Lauritzen og Nordeas advokat, uden at andelshavernes advokat deltog i drøftelserne, samt at advokat Bo Lauritzen som kurator for boet kort tid efter fremsatte anmodning om afslutning af konkursen i medfør af 144. På denne baggrund finder vi efter en samlet vurdering, at dommer Torben Kuld Hansens udtalelser og adfærd er egnet til at skabe berettiget tvivl hos Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov samt omverdenen om, hvorvidt han på forhånd har taget stilling til berettigelsen af fordringen, som Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov har anmeldt i konkursboet. Vi finder herefter, at der foreligger ganske særlige omstændigheder, således at Torben Kuld Hansen ville være inhabil til at behandle retssagen. Torben Kuld Hansen er den eneste udnævnte dommer i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling, hvor retsassessor og funktionschef Mette Bøcher gør tjeneste. Henset hertil og til karakteren af de forhold, som gør Torben Kuld Hansen inhabil, finder vi, at det er nødvendigt, at Mette Bøcher viger sit sæde i denne sag. Vi stemmer herefter for at tage Jette Sebbelovs og Lars Erik Sebbelovs påstand til følge, således at retsassessor og funktionschef Mette Bøcher skal vige sit sæde. Sø- og Handelsretten må herefter tage stilling til, hvem der skal behandle sagen. Dommer Marianne Højgaard Pedersen udtaler: Andelsboligforeningen Klostergaarden var blevet erklæret konkurs den 31. maj 2011 og dermed i tid betydeligt forud for Torben Kuld Hansens udtalelser, hvor den første er fremsat i september Bedømmelsen af, at det var en fejl, at foreningen var blevet erklæret konkurs, er baseret på landsrettens efterfølgende kendelse af 27. april 2012 og er dermed et udsagn om, hvad denne retsstilling burde have ført til i forhold til en tidligere pådømt sag. Han har om de sager, hvor en andelsboligforening er blevet erklæret konkurs, udtalt, at vi forsøger at finde en passende afslutning på dem. Han anførte, at han som alle andre fulgte sagen, men han ville ikke gætte på, om konkurslovens 144 kunne anvendes. Ingen af disse udsagn er efter min opfattelse egnede til at rejse tvivl om Torben Kuld Hansens habilitet i forhold til

16 en sag om fordringsprøvelse. Der er efter min opfattelse ingen grund til at tro, at Torben Kuld Hansen på forhånd har taget stilling til, hvordan en sådan sag skal afgøres. Torben Kuld Hansen havde formentlig i august/september 2012 en drøftelse med kurator i konkursboet og Nordeas advokat. Torben Kuld Hansen har herom oplyst, at de to advokater på et tidspunkt, som han ikke længere husker, i forbindelse med ærinder i Sø- og Handelsretten uformelt henvendte sig til ham med generelle spørgsmål om konkurslovens 144. Han tilkendegav, at han anså dette spørgsmål for uafklaret og ikke behandlet i teori eller praksis. Han har ikke udtalt sig om udfaldet i sagen Klostergaarden under konkurs, hvis bo han ikke behandlede. Han anser det for en naturlig serviceydelse at forsøge at besvare sådanne forespørgsler og understreger altid, at der er tale om en generel besvarelse. Jeg finder, at der ikke foreligger omstændigheder, der giver anledning til at betvivle, at forløbet har været som beskrevet af Torben Kuld Hansen. At andelsboligforeningens advokat ikke deltog i den generelle drøftelse, skyldtes ikke, at Torben Kuld Hansen havde valgt at holde møde uden deltagelse af denne, og der er ikke grundlag for at antage, at andelsboligforeningens advokat ikke ville have kunnet få en tilsvarende vejledning, hvis denne havde henvendt sig. Jeg finder, at en sådan uformel drøftelse ikke kan medføre inhabilitet for Torben Kuld Hansen. Hvis et sådant møde måtte findes uberettiget, ville det i øvrigt efter min opfattelse ikke kunne have afsmittende virkning i forhold til Mette Bøcher. Jeg stemmer derfor for at stadfæste landsrettens kendelse. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Thi bestemmes: Retsassessor og funktionschef Mette Bøcher skal vige sit sæde. Kæreafgifterne for landsretten og for Højesteret tilbagebetales.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 22. januar 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af funktionschef Mette Bøcher. Der foretoges: P-8-13 1) Jette Sebbelov 2) Lars Erik Sebbelov mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Elmann SAGSØGERNES PÅSTANDSDOKUMENT

Elmann SAGSØGERNES PÅSTANDSDOKUMENT 9. januar 2014 48796-007 KWE/AAE 000020 Elmann SAGSØGERNES PÅSTANDSDOKUMENT I Sø-& Handelsretten, Skifteafdeling sag P-8-13 Jette og Lars Erik Sebbelov Gartnersvinget 4 3220 Tisvildeleje (advokat Kasper

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas - 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 812/14-L A/B Duegården CVR 30792734 For A/B Duegården i likvidation mødte

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 46/2014 A/B Bangsbohus i likvidation kærer Østre Landsrets 16. afdelings kendelse af 19. december 2013, hvorved Sø- og Handelsrettens skifteafdelings

Læs mere

Hvornår bliver man indhentet af sin fortid? Steffen Pihlblad og Johan Tufte-Kristensen

Hvornår bliver man indhentet af sin fortid? Steffen Pihlblad og Johan Tufte-Kristensen Hvornår bliver man indhentet af sin fortid? Steffen Pihlblad og Johan Tufte-Kristensen 1 Emnet Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis 2 Sagerne Kendelser om dommere og formandskabsafgørelserom voldgiftsdommere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 145/2015 Dong Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere