HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs (advokat Bo Lauritzen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens skifteafdeling den 22. januar 2014 og af Østre Landsrets 4. afdeling den 24. februar I påkendelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen, Michael Rekling, Oliver Talevski og Lars Apostoli. Påstand De kærende, Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov, har nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til fortsat behandling, idet Sø- og Handelsretten, skifteafdelingen, i forbindelse med hovedforhandlingen skal beklædes af en dommer ansat uden for denne skifteret (en sættedommer), og funktionschef Mette Bøcher skal således vige sit sæde. Sagsfremstilling Den foreliggende kæresag vedrører, om retsassessor og funktionschef Mette Bøcher er inhabil som følge af dommer Torben Kuld Hansens udtalelser og drøftelser med advokater. Torben Kuld Hansen er chef for og eneste dommer i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. De øvrige jurister i afdelingen er retsassessorer og dommerfuldmægtige.

2 - 2 - Dommer Torben Kuld Hansens udtalelser I en artikel, som blev bragt i Jyllands-Posten den 22. september 2012 med overskriften Nyt slag mod andelshavernes fremtid efter økonomisk kollaps, står der bl.a. følgende: Lige [nu] diskuterer advokater, dommere og interesseorganisationer intenst, om andelsboligforeninger kan begære sig selv konkurs. Det er nemlig ikke nok, at foreningen ikke kan betale sine regninger. Den skal også have en retlig interesse i at gå konkurs. Den retlige interesse i konkurs er at fordele aktiverne ligeligt mellem kreditorerne. Til gengæld er det ikke en retlig interesse, at man gerne vil blive boende som lejer og være beskyttet af huslejereglerne, siger dommer i Sø- og Handelsretten Torben Kuld Hansen, der har været involveret i mange skifteretssager. Lavere boligydelse Som regel får ejerne af andelene i en andelsboligforening væsentligt lavere boligydelse ud af en frivillig konkurs. Men det er ikke formålet. Vi så en række sager komme ind sidste år, og dem forsøger vi at finde en passende afslutning på. Samtidig har de fleste advokater indstillet sig på, at vi i skifteretterne gør vores bedste for at luge nye sager fra. De hører ikke hjemme under konkursreglerne, siger Torben Kuld Hansen. Foreløbig bygger den nye praksis på en kendelse om en andelsforening på Odinsvej i Lyngby. Både skifteretten og Østre Landsret afviste foreningens ønske om at erklære sig konkurs. Den i citatet omtalte kendelse om en andelsboligforening på Odinsvej i Lyngby er Østre Landsrets kendelse af 27. april 2012 (gengivet i UfR og i TBB ). I denne sag havde skifteretten udtalt følgende: Det fremgår af forarbejderne til konkursloven og retspraksis, at en konkurs skal varetage kreditors interesser. Det fremgår endvidere af retspraksis, at der skal være et formål med konkurs en retlig interesse. Såfremt konkurs ikke vil bibringe aktiver, der kan gøres til genstand for kreditorinteresse, er der ingen retlig interesse i konkurs. Andelsboligforeningen ejer alene et aktiv, en fast ejendom, der efter det oplyste er overbehæftet, og som kreditor har taget til brugeligt pant. En konkursbehandling vil ikke kunne bibringe kreditor yderligere midler. Derudover er Nordea Bank A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab eneste kreditor i boet, der begge har pant i ejendommen.

3 - 3 - Der er herefter intet formål med en konkurs, og andelsboligforeningen har derfor ikke en relevant interesse i konkursbehandling, hvorfor bestemmes: Andelsboligforeningens konkursbegæring tages ikke til følge. Skifterettens kendelse blev stadfæstet af landsretten med følgende begrundelse: Landsretten er enig med skifteretten i, at andelsboligforeningen efter det foreliggende ikke har en retlig relevant interesse i konkursbehandling, samt i skifterettens begrundelse herfor. Når andelsboligforeningens eneste kreditorer modsætter sig, at konkursbegæringen fremmes, kan det ikke føre til et andet resultat, at foreningens medlemmer på generalforsamlinger har besluttet at nedsætte boligafgiften til et niveau, der nu er under boligafgiftens størrelse ved foreningens stiftelse i 2006, og at foreningen tillige ved at indbetale boligafgiftsbeløb på foreningens kassekredit i stedet for at betale terminsydelser på sine realkreditlån har øget risikoen for, at andelsboligforeningen bliver insolvent. Således som sagen er forelagt og procederet for landsretten, finder landsretten anledning til at bemærke, at det ikke er godtgjort, at andelsboligforeningen var insolvent på tidspunktet for konkursbegæringens indgivelse. Folketingets Retsudvalg afholdt den 4. december 2012 en høring om kuratorordningen og konkurslovgivningen. Lyd- og billedoptagelse fra høringen er tilgængelig på Folketingets hjemmeside. Dommer Torben Kuld Hansen deltog i sin egenskab af medlem af Konkursrådet i høringen og udtalte i den forbindelse bl.a. følgende: Jeg synes, at jeg vil benytte lejligheden til at fortælle lidt om et af de meget store problemer, vi har haft i de senere år. Men i de senere år så er det her begreb med den retlige interesse blevet vippet på hovedet, fordi der er nogle skyldnere, som gerne vil tages under konkursbehandling, og nogle kreditorer, som synes, det er en rigtig skidt idé. Og det, jeg kommer ind på nu, er som sagt andelsboligforeningerne, som har været omtalt i pressen. Og hvad er nu egentlig baggrunden for, at skyldnerne siger jeg vil gerne erklæres konkurs og kreditorerne siger nej. Ja, forholdet er det, eller faktum er det, at de pågældende andelshavere, de har optaget nogle lån for nogle år siden på nogle særlige vilkår, jeg nævner bare i flæng sådan noget som swap og lignende. Det er lån, der er optaget i en forventning om, at der skete en kraftig prisstigning på området. Det har vi jo så alle sammen set, at det ikke er

4 - 4 - sket, med det resultat, at man nu sidder med overbehæftede ejendomme, som skal finansieres. Og det er jo så andelsboligforeningen, der skal kradse disse penge ind hos de enkelte andelshavere. Spørgsmålet er så: Kan man så komme igennem med sådan en konkursbehandling? Og dertil har domstolene svaret, indtil videre i hvert fald, at det kan man ikke. En sådan interesse fra andelshavernes side er ikke en relevant konkursretlig interesse, der kan begrunde et dekret, og derfor så har domstolene, senest Østre Landsret, stadfæstet skifterettens afgørelse om, at det kan man ikke. Men det fjerner jo ikke problemet at sige sådan. Der er jo stadigvæk nogle mennesker, som er alvorligt i klemme. Og det her problem mener jeg er et politisk problem, som man må forholde sig til Som svar på en kommentar fra et medlem af Retsudvalget udtalte dommer Torben Kuld Hansen bl.a.: Jeg er helt enig i, at man jo selv har bragt sig i den her situation. Man kan lidt groft måske udtrykke det på den måde, at der er tale om spekulation, og man har tabt. Det er jeg enig i, og det er også en af grundene til, at skifteretterne og landsretten har sagt: Det her, det hører ikke hjemme hos os. Men det ændrer jo ikke på det faktum, at der er nogen, der er i klemme, og det er det, jeg siger: Det er måske det, man skal rette skytset imod og sige hvordan kan vi så hjælpe folk ud af den klemme, de er i? For ellers så får vi nok en stribe konkurser på det her område, kunne jeg forestille mig. I en artikel, som blev bragt i Jyllands-Posten den 31. august 2013 med overskriften Andelshavere fanget i gæld, står der bl.a. følgende: Skifterettens chef er dommer Torben Kuld Hansen. Han sagde sidste år til Jyllands-Posten, at andelsboligforeninger ikke har en retlig interesse i at erklære sig selv konkurs, så medlemmerne blev lejere igen. Klostergården er sluppet igennem, men det er der ikke flere andelsboligforeninger, som gør, medmindre det er kreditors ønske. Om brugen af paragraf 144 er lovlig, vil jeg ikke gætte på. Det kræver noget kreativ tænkning at bruge den imod skyldnerne. Jeg følger som alle andre sagen, siger Torben Kuld Hansen.

5 - 5 - Dommer Torben Kuld Hansens drøftelser med advokater Andelsboligforeningen Klostergaarden indgav den 31. maj 2011 egen begæring om konkurs til Sø- og Handelsretten som skifteret. Ved dekret af samme dato tog skifteretten foreningen under konkursbehandling, og advokat Per Astrup Madsen, som havde indgivet begæringen på vegne af foreningen, blev udpeget som kurator. Panthaver Nordea Kreditaktieselskab og Nordea Bank Danmark A/S (herefter Nordea ) ønskede, at advokat Per Astrup Madsen skulle fratræde som kurator, og kærede skifterettens kendelse om, at han skulle fortsætte som kurator. Ved kendelse af 16. september 2011 bestemte landsretten, at advokat Per Astrup Madsen skulle fratræde som kurator. I kendelsen udtalte landsretten bl.a. følgende: Der er hermed opstået et alvorligt modsætningsforhold mellem Nordea og foreningen. Under disse omstændigheder finder landsretten, at advokat Per Astrup Madsen, som foreningen valgte til at indgive begæring om konkurs, må anses for inhabil i forhold til at udføre kuratorhvervet Efter ønske fra Nordea blev advokat Bo Lauritzen dernæst udpeget som kurator. Efterfølgende formentlig i august/september 2012 har dommer Torben Kuld Hansen haft drøftelser med advokat Bo Lauritzen og Nordeas advokat, Carsten Ceutz, uden at en repræsentant for andelshaverne i Andelsboligforeningen Klostergaarden har været til stede. I et brev af 27. juni 2013 skrev dommer Torben Kuld Hansen bl.a. følgende til advokat Kasper Westberg: Skifteretten har modtaget Deres anmodning af 26. juni I anmodningen stiller De bl.a. spørgsmål til et eventuelt møde mellem undertegnede, kurator, advokat Bo Lauritzen og advokat Carsten Ceutz. Som svar herpå kan jeg oplyse, at der ikke har været afholdt retsmøde mellem ovenstående parter, men at kurator, advokat Bo Lauritzen og advokat Carsten Ceutz på et tidspunkt i forbindelse med ærinder i Sø- og Handelsretten henvendte sig til mig med generelle spørgsmål omkring konkurslovens 144.

6 - 6 - Hertil kan jeg oplyse, at bestemmelsen blev drøftet, men at jeg oplyste parterne om, at jeg ikke behandlede den pågældende sag og derfor ikke kunne udtale mig konkret herom. Jeg modtager næsten dagligt både telefoniske, skriftlige og personlige henvendelser omkring insolvensretlige spørgsmål, hvilket udover min stilling formentlig kan tilskrives, at jeg er medforfatter til bogen om Insolvensproces. I et brev af 12. september 2013 skrev dommer Torben Kuld Hansen bl.a. følgende til advokat Kasper Westberg: Jeg har modtaget Deres brev af 5. september 2013 og kan henholde mig til mit brev af 27. juni 2013, hvor jeg bl.a. oplyste, at der ikke var tale om et møde, men en uformel henvendelse. Jeg har i dag ingen erindring om, hvornår dette fandt sted. Jeg har heller ingen erindring om drøftelserne, udover at der var tale om generelle drøftelser, ligesom jeg ikke har erindringer om andre uformelle drøftelse om 144 med de pågældende. Til brug for vurdering af habilitetsspørgsmål i sagen om Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs har dommer Torben Kuld Hansen den 14. januar 2014 udarbejdet et notat, hvori der bl.a. er anført følgende: Jeg får hver uge flere henvendelser fra advokater, andre jurister og private, der ønsker at drøfte insolvensretlige problemstillinger, og herunder om jeg måtte have kendskab til utrykte afgørelser eller andre vanskeligt tilgængelige juridiske oplysninger. Dette gælder både i forhold til boer, der behandles i Sø- og Handelsretten, og ved andre embeder. Jeg anser det for en naturlig serviceydelse at forsøge at besvare sådanne forespørgsler, men jeg understreger altid, at der er tale om en generel besvarelse, og at den endelige afgørelse beror på den dommer(fuldmægtig), der behandler sagen. Dette har jeg også kraftigt understreget i dette konkrete tilfælde. Der er som følge heraf heller ikke oprettet en retsbog i konkursboet. Jeg erindrer, at jeg på forespørgsel om anvendelsen af konkurslovens 144 oplyste, at der var flere eksempler på, at konkursboer var udleveret efter denne bestemmelse på foranledning af en skyldner, men at jeg ikke havde kendskab til, at dette var sket på foranledning af en kreditor. Jeg tilkendegav også, at jeg på daværende tidspunkt anså dette spørgsmål for uafklaret og ikke behandlet i teori og praksis. Dette svar var formentlig årsag til, at spørgsmålet efterfølgende blev rejst i Klostergården. Jeg formoder, at kura-

7 - 7 - tor og panthaver ville sikre sig, at de ikke unødigt indbragte en sag for skifteretten, hvis spørgsmålet allerede var afklaret. Jeg har således ikke udtalt mig om udfaldet i Klostergården under konkurs. Efter drøftelserne med dommer Torben Kuld Hansen har advokat Bo Lauritzen som kurator indgivet begæring til skifteretten om, at konkursboet sluttes, og at dets aktiver udleveres til skyldneren (Andelsboligforeningen Klostergaarden) i medfør af konkurslovens 144. Andelshaverne modsatte sig afslutning af konkursen i medfør af konkurslovens 144, og spørgsmålet var genstand for procedure i skifteretten, der imidlertid traf bestemmelse om udsættelse af spørgsmålet den 31. oktober 2012 med henvisning til, at spørgsmålet om fordringsprøvelse endnu ikke var afklaret. Medlemmerne af andelsboligforeningen har anmeldt krav i konkursboet, som kurator har indstillet til afvisning. Jette og Lars Erik Sebbelov er medlemmer af andelsboligforeningen, og deres krav er valgt som grundlag for en prøvesag om de anmeldte krav. Jette og Lars Erik Sebbelovs krav mod konkursboet og habilitetsindsigelsen Det er Jette og Lars Erik Sebbelovs opfattelse, at de under konkursbehandlingen kun skal betale husleje til konkursboet i henhold til reglerne, som gælder for lejere. Jette og Lars Erik Sebbelov har derfor anmeldt et krav i konkursboet svarende til forskellen mellem den boligydelse, som konkursboet har opkrævet, og den husleje, som efter deres opfattelse skal betales. Efter kurators afvisning af deres krav har de anlagt en fordringsprøvelsessag ved en stævning af 26. marts Under den skriftlige forberedelse af retssagen har Jette og Lars Erik Sebbelov nedlagt påstand om, at Sø- og Handelsretten, skifteafdelingen, skal beklædes af en dommer ansat uden for denne skifteret i forbindelse med hovedforhandlingen. På den baggrund har funktionschef Mette Bøcher optaget spørgsmålet om sin habilitet til kendelse. Ved kendelsen af 22. januar 2014 bestemte Mette Bøcher, at hun ikke skulle vige sit sæde. I kendelsen er der bl.a. anført følgende:

8 - 8 - Sagsøgers anbringender til støtte for den fremsatte habilitetsindsigelse er i stor udstrækning svarende til de anbringender som A/B Bangsbohus i likvidation har gjort gældende til støtte for en habilitetsindsigelse fremsat i forbindelse med en procedure om konkursbetingelserne i sagen A/B Bangsbohus i likvidation mod Danske Bank A/S og Realkredit Danmark A/S (K-1774/13-G). I den pågældende sag stadfæstede Østre Landsret den 19. december 2013 skifterettens kendelse om, at den retsassessor, som behandlede sagen ikke var inhabil. Skifteretten er blevet bekendt med at A/B Bangsbohus i likvidation [har] indgivet ansøgning om tredjeinstansbevilling. Det bemærkes endvidere, at Retten i Aalborg den 6. januar 2014 har afsagt en kendelse med nægtelse af at tage en konkursbegæring indgivet af A/B Doktorparken i likvidation til følge, med begrundelsen manglende retlig interesse. Denne kendelse følger således den retspraksis som blev fastlagt af Østre Landsret ved kendelse U2012/2533Ø. Den seneste kendelse er efter det oplyste nu kæret til Vestre Landsret. Den foreliggende sag vedrører materielt ikke direkte spørgsmålet om, hvorvidt en andelsboligforening kan erklæres konkurs, men spørgsmålet om hvorvidt en konkurs i forhold til andelsboligforeningslovens 4, stk. 1 kan betragtes som et ejerskifte, med den konsekvens at andelshaverne bliver lejere. Sagsøgers synspunkt om, at der er en vis sammenhæng med spørgsmålet om andelsboligforeningers konkurs, kan imidlertid tiltrædes. Det mere generelle spørgsmål om mulige habilitetsmæssige konsekvenser, ved at en dommer i forskellige sammenhænge skriver om eller udtaler sig om sin generelle opfattelse af et retsspørgsmål enten teoretisk eller med baggrund i konkrete retsforhold må anses afklaret ved Østre Landsrets kendelse af 19. december 2013 i A/B Bangsbohus-sagen. Endvidere må det lægges til grund, at fuldmægtigreglen i retspraksis fortsat også efter domstolsreformen, hvor retsassessorer og dommerfuldmægtige fik ansættelsesværn bevirker at en chefdommers inhabilitet smitter af på dommerfuldmægtige og retsassessorer. Spørgsmålet er herefter om de konkrete forhold, som er omtalt vedrørende dommer Torben Kuld Hansens udtalelser der blev afgivet blandt andet i forlængelse af A/B Klostergaardens konkurs i faglig litteratur, under en høring i Folketingets Retsudvalg og til pressen, samt under en kort og uformel drøftelse med kurator og panthaver, men uden deltagelse af repræsentanter for andelshaverne, bevirker inhabilitet specifikt i forbindelse med behandling af konkursboet A/B Klostergaarden, herunder aktuelt og konkret i forbindelse med den berammede hovedforhandling i fordringsprøvelsessagen. I kendelsen er der i øvrigt henvist til dommer Torben Kuld Hansens ovenfor omtalte notat af 14. januar 2014 og til en af ham den 26. september 2013 afsagt kendelse i sagen vedrørende behandlingen af egen begæringen om konkurs fra Andelsboligforeningen Bangsbohus. I ken-

9 - 9 - delsen af 26. september 2013 havde Torben Kuld Hansen konkluderet, at hans udtalelser og drøftelser med advokater ikke havde medført inhabilitet i den pågældende sag. Funktionschef Mette Bøcher har herefter anført følgende i sin kendelse af 22. januar 2014 om sin egen habilitet: Det generelle spørgsmål om andelsboligforeningers konkurs har påkaldt sig betydelig interesse og er ligesom det er sket i mange andre tilfælde med ny retsudvikling i forskellige sammenhænge blevet diskuteret af jurister, der beskæftiger sig med insolvensskifteret, og andre interesserede. Den type drøftelser vil naturligt ofte tage udgangspunkt i konkrete sager. Som i andre parallelle situationer, fx ved forligstilkendegivelser i civile sager, er det afgørende i forhold til habilitetsvurderingen herefter, om dommerens udtalelser har haft en konkret og bestemt karakter i relation til det forventede udfald af sagen. Det er min vurdering, at Torben Kuld Hansens udtalelser, også i forhold til A/B Klostergaarden under konkurs, har haft karakter af en relativt generel og foreløbig beskrivelse og problematisering af retstilstanden i en situation, hvor nogle andelsboligforeninger var taget under konkursbehandling, og fortsat var under konkurs, mens afgørelser i senere retspraksis har nægtet andre konkursbegæringer fremme. Efter Torben Kuld Hansens redegørelser om det begrænsede indhold af det omtalte møde med kurator og panthavers advokat kan dette forhold ikke i sig selv bevirke en ændret vurdering af habilitetsspørgsmålet. Jeg mener således ikke, at der er grundlag for at rejse tvivl om skifterettens og konkret undertegnedes fuldstændige upartiskhed i denne sag, jf. retsplejelovens 61. Denne kendelse blev stadfæstet af landsretten ved kendelsen af 24. februar Som begrundelse herfor er anført følgende i landsrettens kendelse: Af de af skifteretten anførte grunde, og idet der ikke foreligger sådanne forhold, at der er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at en dommer ikke bliver inhabil ved tidligere at have skrevet eller udtalt sig om et retsspørgsmål, som opstår før den aktuelle sag, finder landsretten, at der ikke som følge af dommer Torben Kuld Hansens udtalelser og tilkendegivelser i pressen og i den juridiske litteratur er sådanne omstændigheder, der er egnede til at rejse tvivl om den fuldstændige upartiskhed hos de øvrige medarbejdere i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Herefter, og idet oplysningen om, at Torben Kuld Hansen har afholdt et møde med kurator og en repræsentant for panthaver, men ikke for andelshaverne, ikke i sig selv kan føre til et andet resultat, stadfæster landsretten skifterettens kendelse.

10 Anbringender Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov har anført bl.a., at dommer Torben Kuld Hansens udtalelser og mødeaktivitet gør det umuligt for dem at være overbevist om, at Sø- og Handelsrettens skifteafdeling er fuldstændig upartisk. Torben Kuld Hansen har på vegne af hele skifteafdelingen udtalt sig om den fremtidige behandling af det sagskompleks, som den foreliggende sag indgår i. Det er ubestridt, at Jyllands-Posten har citeret dommer Torben Kuld Hansen korrekt. Hans udtalelser i Jyllands-Posten er uden forbehold for konkrete forhold i de enkelte fremtidige sager. Udtalelserne er vidtgående og fremstår ikke som almindelige fortolkningsudsagn i den juridiske litteratur. Dommer Torben Kuld Hansens udtalelser i Folketingets Retsudvalg fremstår negativt værdiladede for så vidt angår foreningerne og andelshaverne. Der er tale om forhold, som ikke indgår i en vurdering af, om konkursbetingelserne er opfyldt. Udtalelserne fremstår som afgivet af Torben Kuld Hansen i dennes egenskab af chef for skifteafdelingen. Udtalelserne fremstår ikke som afgivet af Torben Kuld Hansen i dennes egenskab af forfatter eller lignende. Den passende afslutning, som dommer Torben Kuld Hansen omtaler, må antages at være en analog anvendelse af konkurslovens 144. Den foreliggende fordringsprøvelsessag vil være prohibitiv herfor, hvorfor sagen må anses for afgjort på forhånd som følge af Torben Kuld Hansens udtalelser på vegne af hele skifteretten. Udtalelserne giver et indtryk af, at dommer Torben Kuld Hansen er i en position i forhold til medarbejderne i skifteafdelingen, hvor han kan påvirke den fremtidige håndtering af sagerne. Det må antages, at dommerfuldmægtigene og retsassessorerne i den afdeling, som Torben Kuld Hansen er chef for, vil være under en vis indflydelse af de udtalelser, som han er fremkommet med. Det vil være vanskeligt for dommerfuldmægtigene og retsassessorerne at nå til et andet resultat end det, som er angivet i udtalelserne.

11 Dommer Torben Kuld Hansen har afholdt møder med kurator og panthavers advokat, uden at andelshavernes advokat forudgående var blevet gjort bekendt hermed. Det kan ikke udelukkes, at panthavers advokat har søgt at påvirke Sø- og Handelsretten ved disse møder. Konkursboet anser sig ikke for at være part i den foreliggende kæresag og har ikke nedlagt nogen påstand for Højesteret. Konkursboet har imidlertid anført bl.a., at skifterettens forhåndskendskab til konkursboer ikke gør skifteretten inhabil, når den skal træffe afgørelser vedrørende disse konkursboer. Det forhold, at den processuelle behandling af en begæring drøftes med en dommer i skifteretten, gør ikke dommeren endsige hele skifteretten inhabil. Eventuel inhabilitet i relation til spørgsmålet om udlevering af konkursboet medfører ikke inhabilitet i forhold til den foreliggende sag om fordringsprøvelse. Eventuel inhabilitet hos dommer Torben Kuld Hansen gør ikke funktionschef Mette Bøcher inhabil. Højesterets begrundelse og resultat Problemstillingen Retssagen, som Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov har anlagt mod konkursboet, behandles af retsassessor og funktionschef Mette Bøcher i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. De har ikke anført, at hun var inhabil på grund af sine egne personlige forhold. De har derimod anført, at dommer Torben Kuld Hansen som følge af udtalelser mv. ville være inhabil til at behandle retssagen, og at hans inhabilitet har en afsmittende virkning på de dommerfuldmægtige og retsassessorer, der gør tjeneste i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling, herunder Mette Bøcher, således at de også er inhabile ved behandlingen af retssagen. Det må herefter først vurderes, om dommer Torben Kuld Hansen ville have været inhabil til at behandle retssagen, og i bekræftende fald om hans inhabilitet har afsmittende virkning på funktionschef Mette Bøcher. Generelt om inhabilitet Det følger af retsplejelovens 61, at ingen må handle som dommer i en sag, når der i øvrigt dvs. uden for de tilfælde, der er nævnt i 60 foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed.

12 Det fremgår af Højesterets praksis, at bestemmelsen i 61 har et dobbelt formål, nemlig dels at undgå en reel risiko for, at afgørelsen i den konkrete sag påvirkes af uvedkommende hensyn, dels at undgå, at der hos parterne eller omverdenen opstår mistillid til upartiskheden hos de dommere, der skal medvirke i sagen. Det sidstnævnte formål indebærer, at en dommer er inhabil, hvis der på grund af dommerens tilknytning til sagen eller sagens parter kan rejses tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed. For at føre til inhabilitet skal tvivlen være rimeligt begrundet i objektive omstændigheder. 61 skal i øvrigt fortolkes i lyset af artikel 6, stk. 1, i den europæiske menneskerettighedskonvention, hvorefter enhver har ret til rettergang for en uafhængig og upartisk domstol, og den hertil relaterede praksis fra Menneskerettighedsdomstolen. Det er et klart udgangspunkt, at en dommer ikke bliver inhabil, fordi den pågældende har skrevet eller udtalt sig generelt om et retsspørgsmål, som på et senere tidspunkt kommer til pådømmelse. Dette udgangspunkt hænger sammen med, at dommere ligesom alle andre borgere har ytringsfrihed, og at det er gavnligt for samfundet, at dommerne med den erfaring, de har opnået i kraft af deres arbejde, har mulighed for at give udtryk for deres faglige syn i bøger, artikler og foredrag mv. uden derved at risikere at blive inhabile. Dette udgangspunkt må dog fraviges, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Et klart eksempel herpå er den situation, hvor dommerens udtalelser er møntet på en konkret sag, således at man kan sige, at dommeren gennem udtalelserne på forhånd har vurderet, hvordan den konkrete sag skal afgøres. Dommerfuldmægtige og retsassessorer er uafhængige, når de udfører judicielle funktioner, og de er også beskyttet mod uansøgt afskedigelse og mod uansøgt ændring af tjenestested. I det daglige virke behøver der ikke at være en særlig forbindelse mellem en dommer, der er inhabil, og de dommerfuldmægtige og retsassessorer, som gør tjeneste ved retten. Inhabilitet hos en dommer har derfor ikke automatisk den afsmittende virkning, at en dommerfuldmægtig eller retsassessor ved samme ret bliver inhabil. Om der foreligger afsmittende virkning, beror på en konkret vurdering af karakteren af dommerens inhabilitet sammenholdt med den relation, der i det daglige er mellem den inhabile dommer og dommerfuldmægtigen eller retsassessoren, herunder om dommerfuldmægtigen eller retsassessoren virker i den inhabile dommers afdeling.

13 Den konkrete sag Fire dommere Lene Pagter Kristensen, Michael Rekling, Oliver Talevski og Lars Apostoli udtaler: Retssagen mellem Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov og konkursboet angår spørgsmålet om, hvorvidt Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov har skiftet status fra andelshavere i Andelsboligforeningen Klostergaarden til lejere i ejendommen fra konkursdekretets afsigelse, således at de for perioden efter konkursdekretet har krav på tilbagebetaling af differencen mellem den opkrævede boligydelse og en beregnet husleje i henhold til reglerne, som gælder for lejere. Vi finder, at Jette Sebbelovs og Lars Erik Sebbelovs synspunkter i retssagen mod konkursboet har nær sammenhæng med spørgsmålet om, hvorvidt en andelsboligforening kan erklæres konkurs på grundlag af sin egen begæring herom mod kreditors ønske, samt spørgsmålet om, hvorvidt konkursen i en situation som den foreliggende kan afsluttes i medfør af konkurslovens 144. Antages det således, at andelshaverne fra konkursdekretets afsigelse har skiftet status til lejere, kan det have betydning for spørgsmålet om, hvorvidt en andelsboligforenings egen begæring om konkurs kan tages til følge mod kreditors ønske, ligesom det kan have betydning for afgørelsen af spørgsmålet om afslutning af konkursboet i medfør af konkurslovens 144. Det fremgår da også af funktionschef Mette Bøchers kendelse, at hun kan tiltræde Jette Sebbelovs og Lars Erik Sebbelovs synspunkt om, at der er en vis sammenhæng med spørgsmålet om andelsboligforeningers konkurs. Ved bedømmelsen af dommer Torben Kuld Hansens habilitet må der herefter anlægges en helhedsvurdering af de udtalelser, som han har fremsat i Jyllands-Posten og under høringen i Folketingets Retsudvalg, samt af hans adfærd i øvrigt. Dommer Torben Kuld Hansens udtalelser vedrørende andelsboligforeningers egne begæringer om konkurs tager udgangspunkt i en beskrivelse af retstilstanden som fastslået i Østre Landsrets kendelse af 27. april 2012 (UfR ). Vi finder imidlertid, at udtalelserne går langt videre end blot at beskrive retstilstanden. Udtalelserne er uforbeholdne og angår en specifik problemstilling, hvor flere aspekter uanset den nævnte landsretsafgørelse ikke er endeligt af-

14 klaret. Udtalelserne er fremsat på et tidspunkt, hvor han måtte påregne, at der ville komme nye begæringer om konkurs fra andelsboligforeninger. Vi har særlig lagt vægt på, at dommer Torben Kuld Hansen i Jyllands-Posten den 22. september 2012 udtalte, at Vi så en række sager komme ind sidste år, og dem forsøger vi at finde en passende afslutning på. Samtidig har de fleste advokater indstillet sig på, at vi i skifteretterne gør vores bedste for at luge nye sager fra. De hører ikke hjemme under konkursreglerne. Vi har endvidere lagt vægt på, at han under høringen i Retsudvalget den 4. december 2012 udtalte, at Man kan lidt groft måske udtrykke det på den måde, at der er tale om spekulation, og man har tabt. Det er jeg enig i, og det er også en af grundene til, at skifteretterne og landsretten har sagt: Det her, det hører ikke hjemme hos os. Vi har desuden lagt vægt på, at han i Jyllands-Posten den 31. august 2013 udtalte, at Klostergården er sluppet igennem, men det er der ikke flere andelsboligforeninger, som gør, medmindre det er kreditors ønske. Vi finder, at dommer Torben Kuld Hansens udtalelser efter en samlet vurdering er egnede til at skabe berettiget tvivl om, hvorvidt han på forhånd har taget stilling til, hvordan Sø- og Handelsrettens skifteafdeling vil afgøre kommende konkursbegæringer fra andelsboligforeninger. Han har samtidig givet udtryk for, at det efter hans opfattelse var en fejl, at det lykkedes for Andelsboligforeningen Klostergaarden at blive erklæret konkurs efter egen begæring herom. Det må endvidere tages i betragtning, at dommer Torben Kuld Hansen i Jyllands-Posten i forbindelse med omtalen af egne begæringer fra andelsboligforeninger, som allerede var taget til følge, tillige udtalte sig om skifterettens bestræbelser på at finde en passende afslutning på konkursen i disse sager. I udtalelsen, som er fra 22. september 2012, og som bl.a. var møntet på Klostergaarden, er det ikke præciseret, hvad en passende afslutning kunne være, men udtalelsen kan meget vel dække over bl.a. overvejelser om en afslutning af konkursen i medfør af konkurslovens 144. Om denne mulighed er han citeret for følgende udtalelse i Jyllands-Posten den 31. august 2013: Om brugen af paragraf 144 er lovlig, vil jeg ikke gætte på. Det kræver noget kreativ tænkning at bruge den imod skyldnere. Jeg følger som alle andre sagen. Torben Kuld Hansen tager i udtalelsen fra august 2013 ikke stilling til anvendeligheden af bestemmelsen, men det må ved den samlede bedømmelse tillige tages i betragtning, at han i august/september 2012 hvor han var bekendt med modsætningsforholdet mellem ho-

15 vedkreditoren Nordea og Klostergaardens andelshavere, som bl.a. havde ført til, at advokat Bo Lauritzen var blevet udpeget som ny kurator uformelt drøftede spørgsmålet om muligheden for anvendelse af 144 i et møde med advokat Bo Lauritzen og Nordeas advokat, uden at andelshavernes advokat deltog i drøftelserne, samt at advokat Bo Lauritzen som kurator for boet kort tid efter fremsatte anmodning om afslutning af konkursen i medfør af 144. På denne baggrund finder vi efter en samlet vurdering, at dommer Torben Kuld Hansens udtalelser og adfærd er egnet til at skabe berettiget tvivl hos Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov samt omverdenen om, hvorvidt han på forhånd har taget stilling til berettigelsen af fordringen, som Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov har anmeldt i konkursboet. Vi finder herefter, at der foreligger ganske særlige omstændigheder, således at Torben Kuld Hansen ville være inhabil til at behandle retssagen. Torben Kuld Hansen er den eneste udnævnte dommer i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling, hvor retsassessor og funktionschef Mette Bøcher gør tjeneste. Henset hertil og til karakteren af de forhold, som gør Torben Kuld Hansen inhabil, finder vi, at det er nødvendigt, at Mette Bøcher viger sit sæde i denne sag. Vi stemmer herefter for at tage Jette Sebbelovs og Lars Erik Sebbelovs påstand til følge, således at retsassessor og funktionschef Mette Bøcher skal vige sit sæde. Sø- og Handelsretten må herefter tage stilling til, hvem der skal behandle sagen. Dommer Marianne Højgaard Pedersen udtaler: Andelsboligforeningen Klostergaarden var blevet erklæret konkurs den 31. maj 2011 og dermed i tid betydeligt forud for Torben Kuld Hansens udtalelser, hvor den første er fremsat i september Bedømmelsen af, at det var en fejl, at foreningen var blevet erklæret konkurs, er baseret på landsrettens efterfølgende kendelse af 27. april 2012 og er dermed et udsagn om, hvad denne retsstilling burde have ført til i forhold til en tidligere pådømt sag. Han har om de sager, hvor en andelsboligforening er blevet erklæret konkurs, udtalt, at vi forsøger at finde en passende afslutning på dem. Han anførte, at han som alle andre fulgte sagen, men han ville ikke gætte på, om konkurslovens 144 kunne anvendes. Ingen af disse udsagn er efter min opfattelse egnede til at rejse tvivl om Torben Kuld Hansens habilitet i forhold til

16 en sag om fordringsprøvelse. Der er efter min opfattelse ingen grund til at tro, at Torben Kuld Hansen på forhånd har taget stilling til, hvordan en sådan sag skal afgøres. Torben Kuld Hansen havde formentlig i august/september 2012 en drøftelse med kurator i konkursboet og Nordeas advokat. Torben Kuld Hansen har herom oplyst, at de to advokater på et tidspunkt, som han ikke længere husker, i forbindelse med ærinder i Sø- og Handelsretten uformelt henvendte sig til ham med generelle spørgsmål om konkurslovens 144. Han tilkendegav, at han anså dette spørgsmål for uafklaret og ikke behandlet i teori eller praksis. Han har ikke udtalt sig om udfaldet i sagen Klostergaarden under konkurs, hvis bo han ikke behandlede. Han anser det for en naturlig serviceydelse at forsøge at besvare sådanne forespørgsler og understreger altid, at der er tale om en generel besvarelse. Jeg finder, at der ikke foreligger omstændigheder, der giver anledning til at betvivle, at forløbet har været som beskrevet af Torben Kuld Hansen. At andelsboligforeningens advokat ikke deltog i den generelle drøftelse, skyldtes ikke, at Torben Kuld Hansen havde valgt at holde møde uden deltagelse af denne, og der er ikke grundlag for at antage, at andelsboligforeningens advokat ikke ville have kunnet få en tilsvarende vejledning, hvis denne havde henvendt sig. Jeg finder, at en sådan uformel drøftelse ikke kan medføre inhabilitet for Torben Kuld Hansen. Hvis et sådant møde måtte findes uberettiget, ville det i øvrigt efter min opfattelse ikke kunne have afsmittende virkning i forhold til Mette Bøcher. Jeg stemmer derfor for at stadfæste landsrettens kendelse. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Thi bestemmes: Retsassessor og funktionschef Mette Bøcher skal vige sit sæde. Kæreafgifterne for landsretten og for Højesteret tilbagebetales.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS 31-942/2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken 26 9500 Hobro CVR-nr.:

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 26. september 2014 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 26. september 2014 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København. B1320003-TSS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 26. september 2014 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere