Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til"

Transkript

1 Skatteministeriet J. nr Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer og godtgørelse i forbindelse med nedsat ejendomsværdi) 1 I lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv. (tinglysningsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007, som ændret ved 10 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, 4 i lov nr. 526 af 7. juni 2006, 10 i lov nr. 577 af 6. juni 2007 og 94 i lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 2, sidste pkt., ændres euro til: fremmed valuta. 2. I 3, stk. 1, 1. pkt., udgår nominelle. 3. I 3. stk. 1, 2. pkt., indsættes efter henregnes kontante beløb og : kontantværdien af. 4. I 3, stk. 1, sidste pkt., ændres nominelle til: kontante a, stk. 5, affattes således: Stk. 5. Såfremt det pantsikrede beløb på det nye pantebrev eller de nye pantebreve, jf. stk. 1, er mindre end den tinglyste hovedstol på det tidligere pant, kan differencen anvendes som grundlag for afgiftsfritagelse ved en senere tinglysning af et tilsvarende pantebrev med pant i samme ejendom. Det er en betingelse, at det tidligere pant er tinglyst den 1. juli 2007 eller senere. Det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag skal fremgå af et særligt afgiftspantebrev, hvor hovedstolen svarer til det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag. Afgiftspantebrevet kan oprettes som nyt pantebrev eller ved indfriet tinglyst pantebrev. Afgiftspantebrevet skal påtegnes om, at det alene indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift. Tinglysning af påtegning på et afgiftspantebrev er afgiftsfri. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for benyttelse af et afgiftspantebrev. 6. I 13 indsættes som stk. 2: Stk. 2. Er der betalt afgift efter stk. 1, og slettes et luftfartøj herefter fra Nationalregistreret som følge af udlejning til tredjemand, er genregistrering efter lejeforholdets ophør afgiftsfri, når denne sker senest 9 måneder efter sletningen og på samme vilkår som den oprindelige registrering. 7. I 23 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

2 - 2 - Stk. 2. Er der ved tinglysning af ejerskifte af fast ejendom betalt afgift af seneste offentliggjorte ejendomsværdi, jf. 4, stk. 2, og er ejendomsværdien senere nedsat som følge af klage, godtgøres den for meget betalte afgift. Det er en betingelse for godtgørelse, at ejendomsværdien er påklaget forinden tinglysningen. Stk. 2-4 bliver herefter stk I lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2008, foretages følgende ændring: 1. I bilag 1, nr. 6, ændres: stempelafgift til: skadesforsikringsafgift. 2 3 I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.(opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret bl.a. ved 32 i lov nr. 469 af 9. juni 2004, 9 i lov nr. 528 af 17. juni 2008 og senest ved 2 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring: 1. I bilag 1, liste A, indsættes som nr. 35: 35) Lov om afgift af skadesforsikringer. 4 I lov nr. 513 af 7. juni 2006 om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opkrævning via én skattekonto), som ændret ved 7 i lov nr af 19. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 1, nr. 9, ændres lov om stempelafgift til: lov om afgift af skadesforsikringer. Stk. 1. Loven træder i kraft fra dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, dog jf. stk Stk træder i kraft den 1. januar 2011.

3 - 3 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Fra 8. september 2009 har Danmark fået digital tinglysning (etl), og det er nu muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder over fast ejendom mv. til tinglysning via digital kommunikation. Indførelse af digital tinglysning vil medføre et mere effektivt tinglysningssystem, og tinglysningens brugere, herunder borgere, pengeinstitutter, realkreditinstitutter, advokater, ejendomsmæglere og landinspektører, vil i de fleste sager opnå en væsentlig hurtigere sagsbehandling og registrering af rettigheder. De papirdokumenter, der i dag anvendes som grundlag for tinglysning, vil således kunne erstattes af digitale dokumenter. Der etableres et tinglysningssystem, der er let og hurtigt tilgængeligt, og lovforslaget bidrager således til at gøre det enklere og billigere at købe, sælge og eje fast ejendom samtidig med, at de administrative byrder for erhvervslivet reduceres. I første omgang er det kun fast ejendom, der kan tinglyses digitalt, men senere følger digitaliseringen af rettigheder i Bil-, Person- og Andelsboligbogen, samt Skibs- og Luftfartøjsregisteret. Formålet med dette lovforslag er at foretage en række tekniske tilpasninger af tinglysningsafgiftsloven, så lovteksten stemmer overens med de nye principper og funktionaliteter i det digitale tinglysningssystem. Forslaget tilretter endvidere reglerne for afgift af registrering af fly, således at det fremover vil være muligt for flyselskaber at udleje deres fly i op til 9 måneder uden at dette medfører fornyet betaling af afgift, når lejeforholdet ophører. Endelig tilpasses reglerne, så det fremover vil være muligt for boligejere at opnå godtgørelse af tinglysningsafgift, hvis ejendomsværdien på deres bolig nedsættes som følge af en klage, dog på betingelse af, at ejendomsværdien er påklaget inden tinglysningen. 2. Gældende ret 2.1. Tilpasning til etl I forbindelse med afregning af tinglysningsafgift udgør ejerskiftesummen (afgiftsgrundlaget) i dag det samlede nominelle vederlag. Dette betyder, at der ikke er adgang til at foretage fradrag i ejerskiftesummen for eventuelle kurstab på lån, når køber overtager tinglyst gæld i ejendommen I det papirbaserede tinglysningsafgiftssystem er det endvidere muligt at påføre et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag på et pantebrev. Dette er ikke længere muligt efter overgangen til etl. Indtil reglerne ændres, vil det således medføre en ekstra omkostning for anmelderen en såkaldt opslagsafgift fordi der skal foretages et opslag for hvert enkelt pantebrev for at konstatere, om der findes et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag.

4 Fritagelse for afgift for registrering af fly i forbindelse med udlejning Registrering i Nationalregistreret af et ejer- eller brugerforhold vedrørende et luftfartøj udløser afgift. Enkelte flyselskaber har lejlighedsvis behov for at udleje en del af deres flyflåde til andre flyselskaber, da efterspørgslen på forskellige rejsemål og derved ligeledes type af fly ændres i løbet af året. Når et fly skal udlejes til et andet flyselskab, medfører dette typisk en ændring af registreringen i Nationalregisteret. Dette betyder, at når lejeforholdet ophører, skal der igen ske registrering af flyet, hvilket igen udløser afgift. For et flyselskab, der eksempelvis lejer et af sine fly ud på halvårsbasis, bevirker reglerne derfor, at der skal betales afgift hvert år Godtgørelse af tinglysningsafgift i forbindelse med nedsat ejendomsværdi I det tilfælde, hvor en husejer har påklaget ejendommens værdi inden skødets tinglysning, men hvor vedkommende først efter skødets tinglysning får meddelelse fra vurderingsmyndigheden om den ændrede (nedsatte) vurdering, er reglerne i dag således, at tinglysningsafgiften skal beregnes af den tidligere og højere ejendomsværdi. Der er ikke i tinglysningsafgiftsloven hjemmel til at beregne afgiften af den ændrede (nedsatte) vurdering, som meddeles ejeren, efter at skødet er anmeldt til tinglysning. Det betyder også, at nedsættelsen af ejendomsvurderingen ikke berettiger til tilbagebetaling af en del af tinglysningsafgiften. 3. Forslagets indhold 3.1. Tilpasning til etl etl er systemteknisk indrettet sådan, at afgiftsberegningen tager udgangspunkt i den kontante købesum, som denne fremgår af slutseddelen/købsaftalen. Det foreslås derfor at tilrette afgiftsgrundlaget, så dette stemmer overens med teknikken i etl. Endvidere foreslås det at introducere et såkaldt afgiftspantebrev. Afgiftspantebrevet oprettes enten som et selvstændigt pantebrev eller ved at omdøbe et allerede indfriet tinglyst pantebrev. Afgiftspantebrevet skal fremover indeholde det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag, som tidligere fremgik direkte af det papirbaserede pantebrev. Hovedstolen i afgiftspantebrevet kommer altså til at svare til det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag. Afgiftspantebrevet skal påtegnes om, at det alene indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift. Samtidigt markeres pantebrevet i tingbogen som et afgiftspantebrev. Da afgiftspantebrevet er en nyskabelse, som erstatter en disposition, som tidligere var afgiftsfri, foreslås det, at tinglysning af påtegning på afgiftspantebrevet, gøres afgiftsfri. Efter de almindelige bestemmelser udløser tinglysning af en påtegning kr Fritagelse for afgift for registrering af fly i forbindelse med udlejning

5 - 5 - Det foreslås at ændre reglerne for registrering af fly, så det i forbindelse med udlejning kun er flyselskabets første registrering, der udløser afgift. Efterfølgende registreringer, som opstår som følge af, at flyet har været udlejet i en periode, gøres afgiftsfrie. Det er en betingelse for afgiftsfriheden, at genregistreringen, dvs. registreringen efter endt udlejningsforhold, sker senest 9 måneder efter sletningen og på samme vilkår som den oprindelige registrering Godtgørelse af tinglysningsafgift i forbindelse med nedsat ejendomsværdi Det foreslås, at der indsættes en mulighed for godtgørelse af den for meget betalte afgift i den situation, hvor ejeren inden skødets tinglysning har påklaget ejendomsværdien, men først efter skødets tinglysning får meddelelse fra vurderingsmyndigheden om den ændrede (nedsatte) vurdering. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Af forslagets enkelte elementer er vurderingen, at godtgørelse af registreringsafgift på udlejet fly og godtgørelse af nedsat ejendomsvurdering som følge af klage vil medføre provenutab. Provenutabet som følge af godtgørelse af registreringsafgift på udlejet fly forventes dog isoleret set at være af mindre betydning, fordi der er tale om enkeltstående udlejninger af fly. Ligeledes forventes provenutabet som følge af godtgørelse i den situation, hvor ejeren inden skødets tinglysning har påklaget ejendomsværdien, men først efter skødets tinglysning får meddelelse fra vurderingsmyndigheden om en ændret nedsat vurdering, at være af beskeden størrelse. Grunden hertil er, at de klager der er, er ganske få. Endvidere gives der oftest ikke medhold i en klage. Samlet vurderes forslaget ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser. Forslaget vurderes ikke at have nogen nævneværdige økonomiske konsekvenser for kommunerne. Med forslaget ophæves en skattesanktion i form af registreringsafgift på udlejet fly svarende til det marginale provenutab som følge heraf. En skattesanktion er det modsatte af en skatteudgift. Betalt afgift af fly, hvor der er tale om genindregistrering som følge af udlejning og ikke ejerskifte, ophæves således. Godtgørelse af nedsat ejendomsvurdering som følge af klage medfører ligeledes en skatteudgift svarende til det marginale provenutab, som følger heraf. Skattesanktionen fremkommer ved den manglende regulering af afgift ved nedsat ejendomsvurdering som følge af klage. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget har ingen nævneværdige konsekvenser for det offentlige. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Som følge af godtgørelse af registreringsafgift på udlejet fly forventes de flyselskaber, som

6 - 6 - udlejer fly, at få en besparelse. Denne besparelse vurderes dog samlet at være af mindre betydning, idet der er tale om udlejning af ganske få fly. Forslaget sendes i høring hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget sendes i høring hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering. 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Udover relevante ministerier og styrelser er lovforslaget sendt i høring hos Advokatrådet, Danmarks Nationalbank, Dansk Byggeri, Danske Advokater, Danske Boligadvokater, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Industri, Dansk Kreditråd, Dansk Told & Skatteforbund, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Den Danske, Landinspektørforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Ejendomsforeningen Danmark, Ejendomsmæglernes Landsorganisation, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, Forsikring & Pension, Kommunernes Landsforening, Landsskatteretten, Lokale pengeinstitutter, Parcelhusejernes Landsforening, Realkreditrådet, Skattechefforeningen, Skatterevisorforeningen og Skatteborgerforeningen. 12. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/ merudgifter

7 - 7 - Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Tinglysningsafgiftslovens 2, stk. 2, giver skatteministeren bemyndigelse til at udstede regler om, hvilken kurs der skal benyttes ved beregningen af tinglysningsafgiften, når beløbet er angivet i euro. Denne beføjelse er udnyttet i 1 i bekendtgørelse nr. 824 af 25. august 2009 (tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen), hvorefter det bestemmes, at der ved omregning af euro til danske kroner enten skal anvendes en dagskurs på valutaen inden for de sidste 14 dage forud for anmeldelsestidspunktet eller den toldkurs, der er gældende for den periode, hvor anmeldelsen finder sted. I praksis anvendes samme beregningsmetode for alle fremmede valutaer. Det foreslås at udvide skatteministerens beføjelse i bestemmelsen til at omfatte alle fremmede valutaer. Tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen vil ved først kommende lejlighed blive rettet til i overensstemmelse hermed. Til stk. 2-4 I tinglysningsafgiftslovens 3, stk. 1 fremgår det, at ejerskiftesummen (afgiftsgrundlaget) i forbindelse med beregning af tinglysningsafgift udgør det samlede nominelle vederlag. Det nominelle vederlag er et vederlag, der ikke er kursreguleret. De kurstab, som eventuelt har været på et lån, vil køber således ikke have mulighed for at fradrage i afgiftsgrundlaget, når der overtages tinglyst gæld i ejendommen. Som eksempel på ovenstående kan nævnes, at hvis den nominelle værdi af en pantebrev er kr., men lånet er optaget til kurs 90, vil den reelle værdi af pantebrevet kun være kr. (50.000*90). Ifølge de gældende regler vil det dog stadig være de kr., der skal indgå i afgiftsgrundlaget. etl er systemteknisk indrettet således, at afgiftsberegningen tager udgangspunkt i den kontante købesum, som denne fremgår af slutseddelen/købsaftalen. Modsat den nominelle købesum er den kontante købesum kursreguleret, dvs. at det i ovenstående eksempel vil være de kr., som indgår i afgiftsgrundlaget. Det foreslås således at tilrette afgiftsgrundlaget i tinglysningsafgiftslovens 3, så dette stemmer overens med teknikken i etl. Ved tinglysning af et skøde i etl skal ejerskiftesummen til brug for afgiftsberegningen således efter forslaget angives som summen af:

8 - 8 - Den kontante købesum Arv/gave Overtagne restancer Servitutter, der kan forlanges afløst af penge Anlægsbidrag, der er forfaldne ved overtagelse. Til stk. 5. Ved tinglysning af pantebrev i fast ejendom skal der betales en afgift, der beregnes som 1,5 % af pantebrevets hovedstol tillagt en fast afgift på kr. jf. tinglysningsafgiftslovens 5, stk. 1. Dog er der i lovens 5a, stk. 1, indsat en bestemmelse, hvorefter den afgift, som skal beregnes efter 5, stk. 1, kan nedsættes eller helt bortfalde. 5a, stk. 1, giver således mulighed for at overføre en hovedstol fra et allerede tinglyst pantebrev i ejendommen til modregning i hovedstolen (afgiftsgrundlaget) på det nye pantebrev. Ved låneomlægning, hvorved et ældre pantebrev indfries i forbindelse med optagelse af det nye lån, er situationen ofte den, at hovedstolen på det indfriede pantebrev er større end hovedstolen på det nye pantebrev. Der er i denne situation derfor en del af hovedstolen på det gamle pantebrev, som ikke benyttes til at nedsætte afgiften på det nye pantebrev. Den ubenyttede del af hovedstolen det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag - kan i henhold til 5a, stk. 5, gemmes til brug ved senere tinglysninger af pantebreve i samme ejendom. Efter den nuværende ordlyd af 5a, stk. 5, skal det ubenyttede afgiftsgrundlag parkeres på det nye pantebrev ved at pantebrevet gives en påtegning herom. I forbindelse med overgangen til etl er det ikke længere teknisk muligt at lave en påtegning om et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag. Indtil 5a, stk. 5, ændres, vil det således medføre en ekstra omkostning for anmelderen en såkaldt opslagsafgift fordi der skal foretages et opslag for hvert enkelt pantebrev for at konstatere, om der findes et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag. Med den foreslåede 5a, stk. 5, introduceres afgiftspantebrevet. Afgiftspantebrevet oprettes enten som et selvstændigt pantebrev eller ved at omdøbe et allerede indfriet tinglyst pantebrev. Afgiftspantebrevet skal fremover indeholde det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag, som tidligere fremgik direkte af det papirbaserede pantebrev. Hovedstolen i afgiftspantebrevet kommer altså til at svare til det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag. Afgiftspantebrevet skal påtegnes om, at det alene indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift. Samtidigt markeres pantebrevet i tingbogen som et afgiftspantebrev. Da afgiftspantebrevet er en nyskabelse, som erstatter en disposition, som tidligere var afgiftsfri, foreslås det, at tinglysning af påtegning på afgiftspantebrevet, gøres afgiftsfri. Efter de almindelige bestemmelser udløser tinglysning af en påtegning kr. Baggrunden for den foreslåede afgiftsfrihed er blandt andet angivet i bemærkningerne til lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital Tinglysning), afsnit Heraf fremgår, at Skatteministeriet finder, at indførelsen af

9 - 9 - digital tinglysning bør være neutral i afgiftsmæssig forstand, og at det således skal sikres, at borgerne ikke pålægges en ny tvungen afgift. Indførelsen af afgiftspantebrevet gør det endvidere muligt ved et summarisk tingbogsopslag at konstatere, hvorvidt der eksisterer et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag, da afgiftsfritagelsesgrundlaget altid svarer til hovedstolen på et afgiftspantebrev. Den foreslåede ordning medfører derfor færre opslag og en deraf afledt besparelse på opslagsafgift. I 16 i tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen er der allerede fastsat nærmere bestemmelser om benyttelse af afgiftspantebrevet, jf. lovens 5a, stk. 7. Den nuværende bemyndigelse er alene tiltænkt proceduren med papirbaserede dokumenter. Det er således en naturlig følge af oprettelsen af etl at ændre bemyndigelsen til at omhandle den elektroniske sagsbehandling. Til nr. 6. Rettigheder over luftfartøjer skal for at opnå beskyttelse mod aftaler om luftfartøjet og retsforfølgning indføres i Nationalitetsregisteret, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni Af tinglysningsafgiftslovens 13 fremgår det, at for registrering af ejer af luftfartøjer eller andele heraf i Nationalregisteret udgør afgiften 1 promille af købesummen eller, når registreringen ikke sker i forbindelse med ejerskifte, værdien af luftfartøjet på registreringstidspunktet. Dette gælder også, hvis registreringen er midlertidig. Det foreslås herefter at indsætte en fritagelsesbestemmelse i tinglysningsafgiftslovens 13, stk. 2, hvorefter registrering, som sker på baggrund af, at flyet i en periode har været udlejet, og nu på ny overgår til den oprindelige ejer, er afgiftsfri. Det er en betingelse for afgiftsfriheden, at genregistreringen sker senest 9 måneder efter, at ejerforholdet er blevet slettet i registeret, og at genregistrering sker på samme vilkår som den oprindelige registrering. Forslaget gør der herefter muligt for flyselskaber at udleje deres fly til en anden operatør i op til 9 måneder, uden at dette bevirker, at der skal betales afgift på ny ved lejeforholdets ophør. I forhold til tinglysningsafgiftslovens 23, stk. 1, nr. 1, som bestemmer, at afgiften godtgøres, hvis et registreret ejerforhold vedrørende blandt andet et luftfartøj udslettes senest 9 måneder efter registreringen, skal det præciseres, at denne bestemmelse efter retspraksis kun finder anvendelse i de tilfælde, hvor et salg af et fly ophæves senest 9 måneder efter overdragelsen, typisk på grund af, at handlen hæves. Det er her en betingelse for godtgørelse af afgiften, at ejerforholdet til flyet igen er hos sælger. Denne bestemmelse omfatter således ikke den ovenfor beskrevne lejesituation. Til nr. 7. Af tinglysningsafgiftslovens 4, stk. 2, fremgår det, at tinglysningsafgiften skal beregnes af den senest offentliggjorte ejendomsværdi, hvis denne er højere end den ejerskiftesum, der er anført i skødet.

10 Det fremgår endvidere, at hvis der ved afgiftsberegningen skal anvendes en anden offentlig ejendomsvurdering end den, der fremgår af skødet, er det en betingelse, at ejeren på tidspunktet for skødets anmeldelse til tinglysning har modtaget meddelelse fra vurderingsmyndigheden om den ændrede vurdering og vedlægger meddelelsen ved anmeldelse til tinglysning. I den situation, hvor ejeren inden skødets tinglysning har påklaget ejendomsværdien, men først efter skødets tinglysning får meddelelse fra vurderingsmyndigheden om den ændrede (nedsatte) vurdering, skal tinglysningsafgiften beregnes af den tidligere og højere ejendomsværdi. Tinglysningsafgiftslovens 4, stk. 2, indeholder ikke hjemmel til at beregne afgiften af den ændrede (nedsatte) vurdering, som meddeles ejeren, efter at skødet er anmeldt til tinglysning. Det betyder også, at nedsættelsen af ejendomsvurderingen ikke berettiger til tilbagebetaling af en del af tinglysningsafgiften. Det foreslås, at der i tinglysningsafgiftslovens 23, stk. 2, indsættes en bestemmelse om godtgørelse af den for meget betalte afgift i den situation, hvor ejeren inden skødets tinglysning har påklaget ejendomsværdien, men først efter skødets tinglysning får meddelelse fra vurderingsmyndigheden om den ændrede (nedsatte) vurdering. Til 2-4 Der er tale om konsekvensrettelser som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om lov om afgift af skadesforsikringer. Endvidere foreslås, at lov om afgift af skadesforsikringer omfattes af bilag 1, liste A, til lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven). Til 5 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Det foreslås i stk. 2, at lovens 2-4 træder i kraft den 1. januar Ikrafttræden er hermed koordineret med forslag til lov om afgift af skadesforsikringer, der træder i kraft samme dag.

11 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I x-lov om...(populærtitel), jf. lovbekendtgørelse nr...., som ændret ved...og senest ved..., foretages følgende ændringer: X

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere