Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerheds- og Sundhedsplan."

Transkript

1 Dato: Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf

2 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... side 1 1 GENERELLE FORHOLD Projektbeskrivelse Lovgivning Bygherrens arbejdsmiljømålsætninger Formål med plan for Sikkerhed og Sundhed Grundlag for plan for Sikkerhed og Sundhed Planlægningsaktiviteter BYGGEPLADSENS ORGANISATION Bygherrens organisation Byggepladsens sikkerhedsorganisation Entreprenørens sikkerhedsorganisation på arbejdsstedet Sikkerhedskoordinator Sikkerhedsmøder Entreprenørens ansvar for sikkerhedsarbejdet OVERSIGTSTEGNINGER Oversigtstegning over byggepladsens indretning TIDSPLAN Tidsplanen for de samlede arbejder Detailtidsplaner Tidsplan over entreprenørens ansvarsområde BESKRIVELSER Risici som følge af projektets udformning Kemiske stoffer og materialer Konstruktioner Udførelsesmetoder Fællesforanstaltninger Trafik, adgangsforhold og parkering Adgangs-, transport- og flugtveje Arbejdsplatforme, stillader og inddækninger samt eftersyn af materiel Afspærring af arbejdsområder Affaldshåndtering Snerydning og grusning Orden og rydelighed Førstehjælpsudstyr Velfærdsforanstaltninger Placering af skur og sanitetsfaciliteter Byggestrøm og vand Regler for ophold på byggepladsen Beredskab ved uheld eller ulykker

3 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 2 1 GENERELLE FORHOLD 1.1 Projektbeskrivelse Denne plan for sikkerhed og sundhed omfatter projektet Tønder grundskole nyt Læringscenter 1.2 Lovgivning Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af om indretning af byggepladsers og lignende arbejdssteder. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om bygherrens. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 18. december 1996 om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler. 1.3 Bygherrens arbejdsmiljømålsætninger Bygherren har opstillet følgende arbejdsmiljømålsætninger: - Alt arbejde skal planlægges og udføres således, at den, der udfører arbejdet, ikke udsættes for risiko for uheld eller sundhedsskadelig påvirkning. - Ved alternative muligheder for anvendelse af teknologi, arbejdsprocesser, stoffer eller materialer skal de løsninger vælges, inden for projektets tekniske og økonomiske rammer samt lovgivningens krav på området, der giver laveste belastninger på mennesker. - Støvgener skal minimeres af hensyn til de beskæftigede arbejdere. - Støj og vibrationer skal minimeres af hensyn til de beskæftigede arbejdere og den omgivende skoles undervisning. 1.4 Formål med plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed skal sikre, at de enkelte udførende kan udføre deres arbejdsopgaver under overholdelse af kravene i byggepladsbekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt. Planen skal desuden sikre en forsvarlig arbejdsgang og koordinering af sikkerhedsforanstaltningerne. Planen for Sikkerhed og Sundhed vil være tilgængelig for alle ansatte og arbejdsgive- re på byggepladsen. Det skal understreges, at hver enkelt arbejdsleder er ansvarlig for sikkerheden for de ansatte under dennes ledelse, og skal drage omsorg for, at sikkerhedspolitik og sikkerhedsforanstaltninger bekendtgøres og følges af alle. 1.5 Grundlag for plan for Sikkerhed og Sundhed Grundlaget for sikkerheds- og sundhedsplanens enkelte elementer er på udbudstidspunktet den projekterendes angivelser, der fremgår af udbudsmaterialet på de steder og i de dokumenter, hvor de naturligt hører hjemme. Udbudsmaterialet indeholder blandt andet angivelser om følgende emner: - Byggeriets organisation. Fremgår af PB. - Oversigtstegning.

4 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 3 - Tidsplan. - Beskrivelser af risici ved projektets gennemførelse som følge af forudsatte materialer, stoffer, konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og/eller arbejdsmetoder som det af hensyn til projektet ikke har været muligt at substituere med mindre farlige. Se SB-Særbeskrivelser. 1.6 Planlægningsaktiviteter Bygherren ved dennes byggeleder er ansvarlig for at færdiggøre planen inden byggestart og for at ajourføre og koordinere arbejdsmiljøindsatsen under byggeperioden. Entreprenørerne er pligtig til at give de oplysninger og udarbejde det materiale, der er nødvendigt, for at plan for Sikkerhed og Sundhed kan færdiggøres og ajourføres. Faseforløbet fremgår af nedenstående. (Kan udelades i selve planen). Grundlag for sikkerheds- og sundhedsplan i udbudsmaterialet Byggepladsens organisation Oversigtstegninger Byggepladsforhold Eksisterende forhold Udbudstidsplan Beskrivelser vedrørende: - Eksisterende forhold - Risici som følge af projektets udformning - Fælles foranstaltninger - Fælles velfærdsforanstaltnin ger - Angivelser for de enkelte udførende Sikkerhedskoordinatorens færdiggørelser af plan på grundlag af entreprenørens bidrag Komplettering efter valg af udførende Tegninger detaljeres på baggrund af de udførendes valg af materiel og udførelsesmetoder Tidsplan detaljeres i samarbejde med entreprenør/underentreprenør Eventuel komplettering vedrørende risici som følge af projektets udformning. Evt. præciseringer vedrørende: - Fælles foranstaltninger - Fælles velfærdsforanstaltninger - Angivelser for de udførende Sikkerhedskoordinatorens ajourføring og koordinering på grundlag af entreprenørens bidrag Revisioner og tilføjelser Tegningsrevisioner Detailtidsplaner for særlige områder eller arbejder Detailplaner for særlige områder eller arbejder. Tilsynsrapporter Referater og bygge- og sikkerhedsmøder.

5 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 4 2 BYGGEPLADSENS ORGANISATION 2.1 Bygherrens organisation Byggeriets organisation fremgår af PB. 2.2 Byggepladsens sikkerhedsorganisation På byggepladsen etableres der en sikkerhedsorganisation. Sikkerhedsorganisationens opbygning fremgår af organisationsdiagram, bilag Entreprenørens sikkerhedsorganisation på arbejdsstedet Alle entreprenører deltager i sikkerhedsmøderne med deres arbejdsleder. Beskæftiger en entreprenør flere end 5 ansatte i over 14 dage, skal der etableres en sikkerhedsgruppe med arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter. Sikkerhedsgruppen deltager i sikkerhedsmøderne. Sikkerhedskoordinatoren skal ved entreprisens start have oplysning om entreprenørernes sikkerhedsorganisation. 2.4 Sikkerhedskoordinator Bygherren har ansvaret for koordinering og afgrænsning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Ved kontraktindgåelsen overdrages koordineringsforpligtigelsen til byggelederen, hvor arbejdet varetages af sikkerhedskoordinatoren. (Rådgiveren) Sikkerhedskoordinatoren koordinerer det fælles sikkerhedsarbejde gennem direkte kontakt, ved afholdelse af regelmæssige sikkerhedsmøder og opfølgning under det daglige arbejde. 2.5 Sikkerhedsmøder Sikkerhedsmøder afholdes efter behov, dog mindst en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder skal afholdes efter alvorlige ulykker, uheld eller tilløb hertil. I sikkerhedsmøderne deltager: Sikkerhedskoordinatoren og de enkelte entreprenører. Dagsorden for sikkerhedsmøderne vil som minimum omfatte følgende punkter: 1. Alment 1.1 Mødepligtige firmaer og personer 1.2 Kommentarer fra forrige møde 1.3 Næste møde 1.4 Bemanding 1.5 Organisationsændringer 2. Sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer 2.1 Indberetninger 2.2 Ulykkestilfælde og sundhedsskader 2.3 Fejl og mangler i sikkerhedsmæssige foranstaltninger 2.4 Problemer med faciliteter/velfærdsforanstaltninger

6 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 5 3. Ajourføringer/revision af plan for sikkerhed og sundhed 3.1 Ajourføringer/revisioner (udsendelser) 3.2 Forestående arbejder med særlige risici 3.3 Korrigerende handlinger 3.4 Forebyggende og/eller nye foranstaltninger 4. Myndigheder 5. Udestående punkter på aktionslister 6. Eventuelt 2.6 Entreprenørens ansvar for sikkerhedsarbejdet Det er den enkelte entreprenørs ansvar at etablere og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger, han er blevet pålagt ved afgrænsningen. Overholdes afgrænsningen ikke, vil sikkerhedskoordinatoren lade sikkerhedsforanstaltningerne udføre for entreprenørens regning. Det er ligeledes den enkelte entreprenørs eget ansvar, at arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og anvisninger overholdes og at alt udstyr og maskiner m.v. er i forsvarlig og lovlig stand. Dette såvel i fællesområder som i entreprenørens eget arbejdsområde. Hvis en entreprenør ikke opfylder sine sikkerhedsmæssige forpligtigelser, vil sikkerhedskoordinatoren uden varsel lade forholdet bringe i orden for entreprenørens regning. 3 OVERSIGTSTEGNINGER 3.1 Oversigtstegning over byggepladsens indretning Oversigtstegningen ajourføres og detaljeres yderligere af byggelederen efter kontraktindgåelsen og eventuelt i takt med byggeriets udførelse. Oversigtstegningen angiver placeringen af: - Byggeledelsen - Mandskabsskure - Sanitetsskure - Eltavler - Vandinstallation, afløb - Områder for arbejdstelte, materialebearbejdning m.v. - Områder til materialeoplagring inkl. placering af materialecontainere - Affaldscontainere - Trapper, adgangs-, transport- og flugtveje - Orienteringslys - Placering af hejs - Parkeringsplads - Førstehjælpsudstyr - Telefon 4 TIDSPLAN 4.1 Tidsplanen for de samlede arbejder Den gældende tidsplan for de samlede arbejder fremgår af kontrakttidsplanen.

7 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side Detailtidsplaner Når detailtidsplaner er udarbejdet, indgår disse som bilag til Sikkerheds- og Sundhedsplanen. 5 BESKRIVELSER 5.1 Risici som følge af projektets udformning Kemiske stoffer og materialer Ved anvendelse og håndtering af kemiske stoffer og produkter, som er omhandlet af arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 af den 2. september 1982 om stoffer og materialer, samt bekendtgørelse nr. 199 af 26. marts 1985 om epoxyharpikser og isocyanater, skal der forefindes en arbejdspladsbrugsanvisning på dansk. Kopi af brugsanvisningerne skal afleveres til sikkerhedskoordinatoren inden arbejdet påbegyndes. Den enkelte entreprenør er ansvarlig for, at brugsanvisningerne findes og bliver fulgt. Hvis der er behov for at afspærre arbejdsområdet for at beskytte andre faggrupper mod sundhedsskadelig påvirkning, skal dette fremgå af detailtidsplanen. Personlige værnemidler skal opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 18. december 1996, og skal være i god stand, og entreprenøren skal sikre, at hans medarbejdere anvender det nødvendige sikkerhedsudstyr Konstruktioner I projektet er der forudsat følgende konstruktionsudformninger, der kan medføre arbejdsmiljøbelastninger: - Jordarbejder - Pilotering - Betonellementarbejder - Tagarbejder Udførelsesmetoder. Med hensyn til udførelse af arbejder med særlige risici henvises der til bestemmelserne i SB og FB -særbeskrivelse for de pågældende arbejder. Der skal, inden arbejdet påbegyndes, udarbejdes en oversigt over hvilke udførelses- ~ metoder, der vil blive anvendt. Oversigt over anvendte metoder og tilhørende sikkerhedsprocedurer indsættes som bilag i Sikkerheds- og Sundhedsplanen. 5.3 Fællesforanstaltninger Trafik, adgangsforhold og parkering Det skal ved indretningen af pladsen tilstræbes, at der ikke skal ske bakning af køretøjer til offentlig vej. Varebiler, firmabiler og "transportvogne" har kun adgang til pladsen i forbindelse med afog pålægning, og må ikke parkeres på byggepladsen.

8 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side Adgangs-, transport- og flugtveje Alle adgangs-, transport- og flugtveje skal holdes ryddede. Aflægges materialer eller andet på disse, vil dette blive fjernes for entreprenørens regning Arbejdsplatforme, stillader og inddækninger samt eftersyn af materiel De arbejdsplatforme og stillader, der anvendes på byggepladsen, skal opstilles efter producentens opstillingsvejledning, og opfylde gældende myndighedskrav. Opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af stilladser højere en 3 meter må kun foretages af personer, som har gennemgået en særlig uddannelse, der gør dem kvalificeret til at opstille den pågældende stilladstype. Undtaget er ansatte, der gennem deres faglige uddannelse og erhvervserfaring har opnået et tilsvarende anerkendt fagligt niveau. Materialer efterses som følger: El-drevet værktøj og maskiner skal hver dag efterses af de ansvarlige for hver entreprises udførelse mht. beskadigelser, som kan medføre fare for elektrisk stød. Sikkerhedsværn på værktøj og lignende skal ligeledes efterses dagligt. Defekt værktøj og maskiner kasseres eller udtages til reparation, og må ikke forefindes på pladsen Afspærring af arbejdsområder I alle tilfælde, hvor arbejdet kan medføre risiko for uheld, skal arbejdsområdet afspærres. Der skal opsættes skilte, der markerer, at der her er en uheldsrisiko (epoxyarbejder, sømpistol, montagearbejde og lignende). Hvis der er nødvendigt for en ansat at fjerne sikkerheds- eller sundhedsforanstaltninger for at udføre et stykke arbejde, er den pågældende personligt ansvarlig for at genetablere foranstaltningen inden stedet forlades. Genetableres foranstaltningen ikke, vil den pågældende entreprenør blive pålagt de udgifter, der medgår til retablering af sikkerhedsforanstaltningen. Grove overtrædelser vil medføre anmeldelse til Arbejdstilsynet Affaldshåndtering Der etableres et affaldssystem i tilknytning til oplagspladsen med det nødvendige antal affaldscontainere til håndtering af de affaldstyper som vil forekomme under arbejdets udførelse. Affaldssystemet skal muliggøre kildesortering, herunder håndtering af kemikalieaffald. Alle ansatte på pladsen skal være instrueret i korrekt brug af affaldssystemet. Affaldet skal kildesorteres og bortskaffes i henhold til myndighedernes affaldsregulativ, herunder regulativ for bygge- og anlægsaffald. Den ansvarlige entreprenør skal til dokumentation føre regnskab over affaldsmængder og -sammensætning.

9 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side Snerydning og grusning Entreprenøren er ansvarlig for snerydning og grusning. Gangstier skal ryddes først fra offentlig vej og ind til mandskabsskure. Derefter fra mandskabsskure og ud til arbejdsstederne. Rydning af såvel adgangs- som transportveje foretages, så vidt det er muligt, inden arbejdstidens påbegyndelse. Snerydningsmateriel skal være velegnet til brug på den pågældende byggeplads og tilstede i tilstrækkelig mængde ved vinterperiodens start Orden og rydelighed Den enkelte entreprenør er ansvarlig for, at hans medarbejdere til stadighed foretager den nødvendige oprydning til sikring af ordentlige arbejdsforhold for såvel egne ansatte, som andre faggrupper i samme område. Den daglige oprydning skal som minimum indfri følgende krav: 1. Alle elkabler, der ikke er forsvarligt ophængte eller nedgravede, skal indsamles og placeres i materialecontainer. 2. Alt overskudsmateriale placeres på oplagsplads.. 3. Alt håndværktøj og ikke-stationære tekniske hjælpemidler indsamles og placeres i container eller på materielplads. 4. Alt bygge- og emballageaffald på transportveje og arbejdssteder indsamles og placeres i affaldscontainer. 5. Adgangs- og transportveje tjekkes og om nødvendigt iværksættes vedligeholdelse. Hvis oprydningen ikke kan leve op til den krævede standard, vil sikkerhedskoordinatoren lade oprydningen foretage og udgifterne hertil vil blive påført entreprenøren Førstehjælpsudstyr Murerentreprenøren har ansvaret for, at der altid er nødhjælpsudstyr i eget skur, til brug for alle entreprenørerne. Ligeledes opsætter murerentreprenøren øjenskyl i eget skur, til brug for entreprenørerne. Nødtelefon etableres i murerentreprenørens skur og står til rådighed for alle entreprenører. Placering af ovennævnte udstyr skal markeres med skilte på det pågældende skur. 5.4 Velfærdsforanstaltninger Placering af skur og sanitetsfaciliteter Mandskabsskure og sanitetsvogne skal opfylde bestemmelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om indretning af skurvogne og lignende.

10 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side Byggestrøm og vand Vedr. etablering, drift og demontering af de viste el- og vandinstallationer, der er nødvendige for byggeriets gennemførelse henvises til PS Regler for ophold på byggepladsen Den enkelte entreprenør skal sikre, at bestemmelser gældende for arbejdsområdet overholdes, herunder: - At der ikke må nydes øl, vin, spiritus eller euforiserende stoffer, hverken på byggepladsen eller andre arealer i tilknytning hertil, herunder i skure og lignende. - At ingen medarbejdere må møde i påvirket tilstand. - At medarbejderne følger anvisningerne i entreprenørens plan for sikkerhed og sundhed. Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan medføre øjeblikkelig bortvisning. 5.5 Beredskab ved uheld eller ulykker Sikkerhedskoordinatoren skal udarbejde en beredskabsplan der omfatter følgende beredskabshændelser: - Opdagelse af ikke kortlagte jord- og /eller grundvandsforureninger - Større kemikalie- og/eller brændstofspild - Ulykker med person eller tingskade - ikke registrerede jordlagte ledninger eller kabler - Brand Beredskabsplanen skal som et minimum beskrive følgende: - Beredskabsorganisation og ansvarsområder - Procedure for nødsituation - Brug af eventuelt nødudstyr (inkl. udstyrsliste) - Varslings og meldesystem til bygherren/bygherretilsyn og relevante myndigheder - Afværgeforanstaltninger Alle ansatte skal have en grundig instruktion i beredskabsplanen inden arbejdet igangsættes. Ansvarlig for instruktionen er sikkerhedskoordinatoren. Beredskabsplanen skal forefindes i alle mandskabsskure. Om nødvendigt skal beredskabsplanen revideres undervejs j anlægsarbejdet. Det skal sikres at alle forældede beredskabsplaner inddrages (og destrueres) når en revideret udgave foreligger.

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG.

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed ATP Ejendomme A/S Dato: 21-09-2011 Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG Side 1 af 9 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform: Hovedentreprise

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Ibstrupparken III, renovering DATO : 2010.06.18 REV. DATO : Paradigma Grundlag, færdiggørelse og ajourføring INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELT... 1 1.1 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed. MBG Entreprise A/S. Dato: Byggesag: Østergade 36, 3. sal SAG 243 Ansvarlig: JLG.

Plan for sikkerhed og sundhed. MBG Entreprise A/S. Dato: Byggesag: Østergade 36, 3. sal SAG 243 Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed MBG Entreprise A/S Dato: 12.12.2012 Byggesag: Østergade 36, 3. sal SAG 243 Ansvarlig: JLG Side 1 af 11 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform:

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

INDUSTRI- OG LAGERHALLER, S11-S16

INDUSTRI- OG LAGERHALLER, S11-S16 Copy INDUSTRI- OG LAGERHALLER, S11-S16 PLAN FOR SIKKERHED OG OG SUNDHED (PSS) Februar 2017 1/22 2/22 Udgivelsesdato : 06.02.2017 Projekt : ----- Revision : ----- Udarbejdet : DS Kontrolleret : SR Godkendt

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG 2014 Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 1.0 GENEREL ORIENTERING 1.1 Orientering og formål 4 1.2

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Ibstrupparken III, renovering DATO : 2010.06.18 REV. DATO : 2010.09.14 Grundlag, færdiggørelse og ajourføring INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELT... 1 1.1 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.:

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 3 10. SIKKERHEDSORGANISATION

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

s. 765 Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder

s. 765 Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder Af arkitekt MAA, merkonom, byggeøkonom og Lead Assessor Chr. Bolding, Carl Bro A/S Reglerne i forbindelse med arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Revisionsnummer 01 Dato: 30.04.2015 Udarb. af: Mikael D. Lauridsen MDL Byggeplads: Location Adresse Bygherre Århus

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS GAPS Støjskærm H20 Køge - Korsør Støjskærm E20, Slagelse November 2014 Plan for sikkerhed og sundhed - små byggepladser September 2014 REGION HOVEDSTADEN GAPS ETABLERING

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Her hjælper vi og passer på hinanden

Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen 1 VELKOMMEN I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994 At-VEJLEDNING A.0.2 April 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.00.1 af juni 1994 Indretning af arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Dokumenttype Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Version 1 Dato 2013-07-22 Udarbejdet af AYK Kontrolleret af NILJ Godkendt af AYK

Læs mere

Instruks til fremmede håndværkere og entreprenører vedrørende sikkerhed ved arbejde på renseanlæg og pumpestationer

Instruks til fremmede håndværkere og entreprenører vedrørende sikkerhed ved arbejde på renseanlæg og pumpestationer Instruks til fremmede håndværkere og entreprenører vedrørende sikkerhed ved arbejde på renseanlæg og pumpestationer Juli 2011 Ifølge AT-anvisning nr. 6.1.0.4 april 1999, skal sikkerhedsarbejdet koordineres,

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND At-VEJLEDNING GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de særlige regler,

Læs mere