Strategi for Klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen"

Transkript

1 Strategi for Klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Regionshospital Nordjylland 1

2 Forord Regionshospital Nordjylland ønsker, med Strategi for Klinisk undervisning, at skabe en fælles referenceramme for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende. En referenceramme med et fælles pædagogisk afsæt, som styrker et fagligt, innovativt og udviklingsorienteret arbejde. Revision af nærværende strategi er funderet i strategien udarbejdet i 2010 og statusrapporter for uddannelsesområdet. Dertil kommer en række fælles organisatoriske dokumenter, som omhandler hospitalets faglige profil og strategier for de kommende år. Strategien henvender sig til alle sygeplejersker i hospitalet. Den henvender sig i især til de ansatte, som har særlige opgaver i forbindelse med varetagelse af prægraduat uddannelse i hverdagen. Derudover henvender strategien sig til hospitalets ledere på alle niveauer. Særligt ledere i de områder hvor det er forventet, at uddannelsesopgaven har høj prioritet i de kliniske miljøer - og betragtes som en kerneydelse. Endelig er strategien også en synliggørelse af hospitalets ambitioner og forpligtelser på dette område overfor vores samarbejdspartnere. Strategien skal ses i sammenhæng med hospitalets overordnede strategi for fagudøvelse og særlige indsatser, strategi for kompetenceudvikling af plejepersonale på hospitalet, samt hospitalets forsknings- og udviklingsstrategi Strategien revideres ved væsentlige ændringer inden for uddannelsesområdet. December 2016 Udarbejdet af gruppen af uddannelsesansvarlige sygeplejersker samt direktøren med plejefagligt ansvar Godkendt i HR og Kompetencerådet, Regionshospital Nordjylland

3 Indholdsfortegnelse FORORD INDLEDNING VISION OG MISSION FOR REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND MISSION FOR UDDANNELSESOPGAVE VISION FOR UDFØRELSE AF UDDANNELSESOPGAVEN KLINISK UNDERVISNING I ET AUTENTISK MILJØ EKSTERNT FASTLAGTE RAMMER FOR UDDANNELSEN AF SYGEPLEJESTUDERENDE INTERNT FASTLAGTE RAMMER FOR UDDANNELSEN AF SYGEPLEJESTUDERENDE ORGANISERING AF UDDANNELSESOPGAVEN I REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND ORGANISERING I DET ENKELTE AFSNIT FOR SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN KOMPETENCER OG KVALIFIKATIONER HOS DEN ENKELTE KLINISKE VEJLEDER OPLÆRING OG FASTHOLDELSE NYE BEGREBER SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 2016 INDFØRER NOGLE NYE BEGREBER VEJLEDNING SAMARBEJDET MED UCN IMPLEMENTERING OG EVALUERING AF STRATEGI STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING

4 1. Indledning I Regionshospital Nordjylland varetages uddannelsesopgaven efter en fælles strategi, som opfylder den gældende lovgivning, bekendtgørelser samt studie- og uddannelsesordninger. Strategi for klinisk undervisning - sygeplejerskeuddannelsen, beskriver et fælles pædagogisk afsæt for uddannelsesopgaven, samt de ambitioner og vilkår, som uddannelsesopgaven skal opfylde og fungere under. I efteråret 2016 er den nye bekendtgørelse for sygeplejeuddannelsen trådt i kraft. Med denne følger en fokuseret indsats på evidensbaseret praksis, kerneområder for omsorg og sygepleje, klinisk beslutningstagning og lederskab. Et fokus, som fordrer velovervejet pædagogisk tilrettelæggelse af den kliniske undervisning samt styrkelse af klinikernes egne kompetencer på områderne. Der arbejdes blandt andet med dette gennem struktureret refleksion. Denne målrettede indsats vil foregå over tid og strategien er gældende fra I perioden vil hospitalet systematisk evaluere og udvikle platformen som et anerkendt og velrenommeret sted at være uddannelsessøgende. Hele regionshospitalet har som en del af sin vision, at være et arbejdssted, hvor kompetenceudvikling har særligt fokus. Det betyder, at der kontinuerligt arbejdes med nye veje for udvikling af viden og læringsmuligheder i samspil med den kliniske hverdag. Visionen skal understøtte det fremtidige ønske om at kunne rekruttere det tilstrækkelige antal sundhedsprofessionelle med de bedste kvalifikationer, kompetencer og ambitioner. Strategi for klinisk undervisning - sygeplejerskeuddannelsen beskriver udover hospitalets mission og vision også indsatser for implementering og evaluering af området.

5 2. Vision og mission for Regionshospital Nordjylland I 2015 blev matriklerne: Thisted, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Skagen fusioneret til et hospital. Som ved alle store forandringsprocesser har dette givet tidsafgrænsede udfordringer på forskellige niveauer, men også skabt nye muligheder for at forene de fælles kræfter om at løse alle hospitalets opgaver på en bedre måde. Regionshospitalet ønsker med denne vision at signalere, at vi som hospital tager medansvar i et større samfundsmæssigt perspektiv at vi rækker udover hospitalets mure når det handler om at bidrage til, at alle har ret til et bedre liv. Dette gælder både vores patienter, vores ansatte, vores uddannelsessøgende og vores samarbejdspartnere. Det betyder, at vi de kommende år bekender os til at gå nye veje, når det handler om udvikling af sundhedsydelser, samarbejdsflader og hospitalets rolle i det samlede nordjyske sundhedsvæsen. Derfor er hospitalets mission: Uddannelsesområdet vil også blive præget af denne tilgang, hvor nye indsatser og samarbejdsformer vil blive en naturlig del af den uddannelsessøgendes læringsmiljø. I 2016 har hospitalet modtaget midler og accept til at udvikle sig til et egentligt uddannelseshospital. Det betyder, at uddannelse kan finde sted alle steder i hospitalet og at alle ansatte i særlig grad prioriterer uddannelsesopgaverne på lige fod med de kliniske og forsknings-/udviklingsmæssige indsatser. 5

6 3. Mission for uddannelsesopgave Regionshospital Nordjylland har forpligtet sig til at deltage i uddannelse af de forskellige fagområder, der er repræsenteret på sygehuset. Herunder også uddannelsen af sygeplejersker. Mission for uddannelsesopgaven på Regionshospital Nordjylland I samarbejde med uddannelsesinstitutionerne at uddanne velkvalificeret sundhedspersonale, der modsvarer de krav og behov sundhedsvæsnet stiller 3.1 Vision for udførelse af uddannelsesopgaven I Strategi 2020 er ambitionen, at hospitalet er kendt for sit gode uddannelsesmiljø for studerende og for sit gode samarbejde med uddannelsesstederne helt i tråd med visionen for hele Region Nordjylland. Uddannelsen af studerende sker naturligvis i henhold til gældende aftaler med Region Nordjylland og uddannelsesinstitutionerne. Hospitalets vision for udførelse af uddannelsesopgaven er, at lægge den bedste kvalitet i indsatsen for at sikre en fortsat rekruttering af velkvalificeret personale til varetagelse af det gode patientforløb. Uddannelsesopgaven anerkendes og udvikles, som nævnt som en af kerneydelserne. Vision for udførelsen af uddannelsesopgaven på Regionshospital Nordjylland Læringssituationer skabes i de enkelte autentiske miljøer Den enkelte studerende udfordres og opnår sit optimale læringsudbytte Uddannelsesopgaven varetages kompetent og engageret Uddannelse af sygeplejersker bidrager til at sætte sygeplejens betydning på den sundhedsfaglige dagsorden 6

7 4. Klinisk undervisning i et autentisk miljø I de enkelte afsnit er der ansat kliniske vejledere der tilrettelægger den studerendes kliniske uddannelsesforløb. Kliniske vejledere har fokus på den pædagogiske opgave i forbindelse med studerendes uddannelse i klinisk praksis. Dannelse er en proces, som både er krævende og som fordrer at udfordringer imødekommes. I klinisk praksis får man indsigt i, hvordan det er at være patient, og der er især fokus på relationen mellem sygeplejerske og patient. Den studerende søger ny viden med udgangspunkt i konkrete patient situationer. Det vil give erfaringer at møde pårørende til patienter, og ved at involvere sig i den enkelte situation, kan virkeligheden opleves og sættes ind i en fagprofessionel ramme. Den virkelighed der udspiller sig på et sygehus, hvor patienter og pårørende kan frygte for deres fremtid, være sorgfulde og bekymrede, og vise glæde og taknemmelighed. Den kliniske vejleder varetager sideløbende patientpleje og den pædagogiske opgave. 4.1 Eksternt fastlagte rammer for uddannelsen af sygeplejestuderende I uddannelsesopgaven er der nogle eksternt fastlagte rammer, som Regionshospital Nordjylland er underlagt i forhold til planlægningen af det kliniske undervisningsforløb: Uddannelsesmæssige rammer Bekendtgørelse og Studieordning Regionsbesluttede rammer: Semesterbeskrivelser Klinisk-undervisning - generelle forhold 4.2 Internt fastlagte rammer for uddannelsen af sygeplejestuderende Studieaktivitetsmodellen fordrer 30 timers fremmøde ugentligt og 13 timer selvstudie tid. Desuden er der i de længerevarende uddannelsesforløb obligatoriske fastlagte studieaktiviteter. Individuel studieplan udarbejdes og anvendes i et samarbejde mellem den kliniske vejleder og den studerende. Der er planlagt forventning- og forudsætningssamtale i begyndelsen af den kliniske periode. Her drøftes blandt andet forventninger til vejledning og samarbejde, aftale om midtvejssamtale og slutevaluering. Refleksion tager udgangspunkt i oplevelser fra den studerendes pleje- og patientrelation. Refleksiv praksislæring er en del af uddannelsen og der gives i klinisk praksis mulighed for at udvikle refleksivitet. Der arbejdes med praksis på tre forskellige måder: praksis som læringsrum, praksis som inspirationsrum og praksis som udviklingsrum. Litteratur søges af den studerende, og den kliniske vejleder godkender omfang og relevans. 7

8 5. Organisering af uddannelsesopgaven i Regionshospital Nordjylland Organisering på Sygehusledelses- og klinikledelsesniveau På Regionshospital Nordjylland er uddannelsesopgaven organiseret ved, at der overordnet er nedsat et HR- og Kompetenceråd. HR- og Kompetencerådet er et rådgivende organ for Hospitalsledelsen, som har det overordnede ansvar for varetagelsen af den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen. Klinikledelsen har det overordnede ansvar for uddannelsesopgaven i klinikken. Klinikledelsen skal således sikre rammer for de uddannelsessøgende, så klinikken fremstår som et attraktivt uddannelsessted og er en attraktiv samarbejdspartner for uddannelsesinstitutioner. På de enkelte afsnit i klinikkerne er det overordnet den afsnitsledende sygeplejerske som har ansvaret for de studerende. I de enkelte afsnit er der udpeget et antal kliniske vejledere svarende til det aktuelle antal studerende. I hver enkelt klinik er der ansat en klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerskes opgaver, i henhold til stillingsbeskrivelsen, tager udgangspunkt i følgende: Medvirker til at efterleve missionen og realisere visionen for uddannelsesopgaven på Regionshospital Nordjylland Medvirker til udvikling og vedligeholdelse af et godt læringsmiljø Varetager introduktion og oplæring af nye vejledere Afholder refleksions- og udviklingsøvelser med de kliniske vejledere Evaluerer kvaliteten i varetagelsen af uddannelsesopgaven på statusmøder Samarbejder med uddannelsesinstitutionerne Holder de kliniske uddannelsessteder ajour med de sundhedsfaglige uddannelser Sparringspartner og supervisor for de kliniske vejledere, praktikvejlederne og det øvrige personale i forhold til den kliniske undervisning Samarbejds- og sparringspartner for afsnitsledende sygeplejersker i uddannelsesmæssige forhold i det enkelte afsnit Medvirker ved fordeling af elever og studerende i klinikkens enkelte afsnit. De studerende fordeles efter et overordnet princip om at kunne opnå bedst muligt læringsudbyttet for det aktuelle udviklingstrin. Fordelingen af studerende justeres løbende af de kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejersker i samarbejde med gruppen af viceklinikchefer (HR og Kompetence) og den plejefaglige direktør. 8

9 Sparringspartner for HR- og Kompetencerådet i forhold til de uddannelsesmæssige opgaver på Regionshospital Nordjylland Uddannelsesansvarlig sygeplejerske indgår i en samarbejdsgruppe med øvrige uddannelsesansvarlige på hospitalet jvf. kommissorium herfor. Det forventes, at man i denne specielle funktion prioriteres til efter- og videreuddannelse jvf. kompetencestrategi. De uddannelsesansvarlige og den plejefaglige direktør afholder 2 gange om året internat, hvor evaluering og videreudvikling af området er dagsordenen. Møderne afholdes i foråret og efteråret. 9

10 6. Organisering i det enkelte afsnit for sygeplejerskeuddannelsen Uddannelsesopgaven er en integreret del af det daglige arbejde i det enkelte afsnit. Ansvaret for uddannelsesopgaven ligger hos den afsnitsledende sygeplejerske i et samarbejde med den kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig. For at sikre at uddannelsesopgaven varetages i det enkelte afsnit, tager afsnitsledende sygeplejerske udgangspunkt i følgende: Det tilstræbes at den kliniske vejleder er ansat på fuld tid Den kliniske vejleder har optimalt 2, max 3 studerende ad gangen. Udvælger nye kliniske vejledere i samarbejde med klinikkens kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Tilrettelægger tjenestetidsplanen således, at den kliniske vejleder er fysisk tilstede i dagvagt i 1.studieuge med henblik på at afvikle forudsætnings- og forventningssamtale. Tildeler 6 timer/uge/stud. til den kliniske vejleder til varetagelse af funktionsområdet. jvf. studieordningen. Dokumenterer via tjenestetidsplanen, at de 6 timer formelt er afsat til varetagelse af ansvarsområdet for klinisk vejleder. Sikrer rammer for regelmæssig feedback, samt at før-, under- og eftervejledning er en integreret del i dagligdagen. Sikrer dokumentation af den studerendes tilstedeværelse i 30 timer pr. uge. Planlægger ved klinisk vejleders fravær, hvem der varetager vejledningsopgaven. Skaber rum til den kliniske vejleders fortsatte kompetenceudvikling herunder sikre deltagelse i vejledermøder samt regionale temadage og samarbejde med UCN mm. Inddrager den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske i problematiske eller udfordrende forløb. Juster den kliniske undervisning ud fra studerendes evalueringer af det kliniske undervisningsforløb. 10

11 Tilrettelæggelse af det individuelle kliniske undervisningsforløb, i det enkelte afsnit, sker i et samarbejde mellem den enkelte kliniske vejleder og den studerende, med den individuelle studieplan som struktureringsredskab. Den studerendes læringsudbytte er afhængigt af den studerende selv, samt klinisk vejleders og øvrigt personales evne til at kunne se og synliggøre de potentielle læringsmuligheder, der er i dagligdagen. 11

12 7. Kompetencer og kvalifikationer hos den enkelte kliniske vejleder I forhold til at varetage uddannelsesopgaven er den kliniske vejleder en central aktør. Det bliver derfor vigtigt at fokusere både på oplæring af de nye kliniske vejledere, samt på at fastholde den uddannede kliniske vejledere og give mulighed for udvikling. 7.1 Oplæring og fastholdelse I forhold til at være ny klinisk vejleder Oplæres i tæt samarbejde med den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske og afsnitsledende sygeplejerske. Der udarbejdes og gennemføres et individuelt oplæringsprogram Erhvervelse af pædagogiske kvalifikationer minimum 1/6 årsværk af en diplomuddannelse med pædagogik I forhold til at fastholde den enkelte kliniske vejleder i funktionen og give mulighed for udvikling: Tilstræber at alle kliniske vejleder erhverver fuld diplomuddannelse i pædagogik eller alternativt en masteruddannelse inden for læring Løbende opkvalificering svarende til individuelle behov Årlig refleksions- og udviklingsøvelse med deltagelse og supervision af den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske Deltager i vejledermøder med andre kliniske vejledere. Minimum 4 gange pr. år. Deltager i planlagte temadage, hvis formål er at give den kliniske vejleder mulighed for at vedligeholde samt opkvalificere sine pædagogiske kompetencer 12

13 7.2 Nye begreber Sygeplejerskeuddannelsen 2016 indfører nogle nye begreber. Der er tale om: evidens baseret praksis, klinisk beslutningstagen, klinisk lederskab og en ramme for sygepleje Fundamentals of Care. I tråd med udviklingen i sundhedsvæsenet er det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i fokus med afsæt i patientinvolvering. Evidensbaseret praksis består af syv trin, som tilsammen skal være med til at skabe en kultur præget af kliniske beslutninger, som drages på baggrund af blandt andet den bedste evidens, anbefalinger fra den fundne litteratur, og patientens præferencer og værdier. Fundamentals of Care danner en ramme for sygepleje og er udviklet gennem et internationalt forskningsnetværk. Det nordjyske forskningsmiljø indenfor sygepleje arbejder særlig målrettet med oversættelse af litteraturen om Fundamentals of Care med henblik på implementering og udbredelse i klinisk praksis. 13

14 8. Vejledning På Regionshospital Nordjylland er det overordnede fokus for vejledningen rettet mod at understøtte den enkelte studerende i dannelse af egen fagidentitet. Vejledningen sker i autentiske rammer og i forhold til de behov og problemer den enkelte tildelte patient har og hermed den aktuelle sygepleje hos denne patient. Overordnet tager vejledningen udgangspunkt i det sted, hvor den studerende er, og den viden, færdigheder og kompetencer den studerende skal skaffe sig i forhold til de enkelte mål for læringsudbytte. For at få et godt udgangspunkt for samarbejdet mellem vejleder og studerende, ligger vi stor værdi i, at få afviklet forventning- og forudsætningssamtalen inden for den første uge. Vi ser refleksion, som et gennemgående og bærende element for læring og udvikling og dermed som en integreret del af vejledningen. Refleksion forstås som en læreproces, hvor den studerendes oplevelser og erfaringer udforskes og kobles med teoretisk og erfaringsbaseret viden. Ansvaret for den daglige vejledning varetages af såvel uddannede kliniske vejledere samt andet personale. Den daglige vejledning sker i de konkrete patientsituationer, hvor opmærksomheden rettes mod de udvalgte fokusområder og læringsmål, som fremgår af den individuelle studieplan. Den daglige vejledning udfordrer den studerendes egne tanker og refleksioner om forberedelse, gennemførelse, justering og evaluering af egen praksis. Ansvaret for den mere formelle og planlagte vejledning varetages af kliniske vejledere. Rammerne for disse samtaler skabes af afsnitslederen i de enkelte afsnit. Har den kliniske vejleder ansvaret for 2 studerende, tildeles der en pædagogisk dag pr. uge, hvor den kliniske vejleders fokus er læring. I praksis vil disse dage fremgå af arbejdsplanen. På disse pædagogiske dage vil der gives formel vejledning både i form af forud aftalt vejledning ved patienten, samt i form af vejledning- og planlægningssamtaler. De formelle vejledningssamtaler har til formål gennem refleksion at bevidstgøre, udvikle og udvide den studerendes faglige viden og handleberedskab. Den studerende forbereder sig ved udarbejde et skriftligt oplæg/refleksion, som tager udgangspunkt i ugens læringsmål. Oplægget skal vise den studerendes refleksioner og faglige udvikling og afleveres til den kliniske vejleder forinden. Hver uge afvikles en formel planlægningssamtale. Formålet med denne samtale er, at støtte den studerende i at skabe en overordnet struktur og progression i det kliniske uddannelsesforløb samt tage et aktivt læringsansvar. Den studerende støttes til denne samtale i at få formuleret individuelle læringsmål, dokumenteret læst litteratur, samt få evalueret 14

15 deres læring. Samtalen giver den studerende et indblik i egen faglige udvikling gennem selvevaluering og feedback. 15

16 9. Samarbejdet med UCN UCN og organisationen, der stiller klinisk uddannelsessted til rådighed, samarbejder på alle niveauer med henblik på at sikre sammenhængen mellem den teoretiske undervisning og den kliniske uddannelse. Uddannelsesinstitutionen sørger for, at samarbejdet etableres og vedligeholdes. Det kliniske uddannelsessted er over for uddannelsesinstitutionen ansvarlig for gennemførelsen af den kliniske uddannelse i henhold til retningslinjer fastsat af institutionen. UCN har det samlede ansvar for kvaliteten i uddannelserne og skal, jævnfør Bekendtgørelse nr. 804 af 17/ om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, godkende det kliniske uddannelsessted jvf. klinisk undervisning generelle forhold. Krav og forventninger til den kliniske uddannelse Det kliniske undervisningssted er ansvarlig for at sikre de rammer og vilkår, som et godkendt klinisk undervisningssted skal leve op til. Ansvaret for at sikre et klinisk undervisningsforløb, der tilgodeser den studerendes mulighed for læring på det enkelte kliniske undervisningssted, er fordelt mellem klinisk undervisningssansvarlig sygeplejerske, klinisk vejleder, den studerende, ledelsen på det kliniske undervisningssted samt underviseren fra uddannelsesinstitutionen. Det kliniske undervisningssted er ansvarlig for, at der foreligger en redegørelse for, hvordan de studerendes evaluering af den kliniske undervisning indgår i en fortsat kvalitetsudvikling. Formelle møder Der afholdes formelle møder, hvor der er deltagelse eller repræsentation af uddannelsesansvarlige sygeplejersker, Studierådsmøder, samarbejdsmøder for ledere, samarbejdsmøder mellem uddannelsesansvarlige og klinisk koordinator samt Regionsmøder med deltagelse af alle kliniske vejledere. Der afholdes 2-4 møder årligt. 16

17 10. Implementering og evaluering af strategi. Implementeringen sker ud fra nedenstående implementeringsplan og justeres årligt ud fra tilbagemeldingerne fra statusmøder på de enkelte afsnit. Implementeringsplan Præsenteres og godkendes i HR.- og kompetenceråd i Regionshospital Nordjylland Præsenteres for afsnitsledere på netværksmøde i marts. Her drøftes hvordan strategien implementeres i de enkelte afsnit. Her deltager en eller to repræsentanter fra arbejdsgruppen. Præsentation for UCN på først kommende samarbejdsmøde for ledere i 2017 Præsentation for den regionale referencegruppe for sygeplejerskeuddannelsen i april Orientering på P-net Kick-off møder. Her afvikles 4 møder af to timers varighed, hvor der laves forventningsafstemning samt en drøftelse af, hvordan strategien anvendes i hverdagen. Dialyseafsnit og ortopædkirurgisk afsnit får strategien tilsendt til orientering. De opfordres til at tage kontakt ved behov for yderligere info For at sikre den beskrevne udvikling på uddannelsesområdet, og dermed når det strategiske mål, evalueres uddannelsesopgaven årligt ud fra udvalgte indikatorer. Disse indikatorer udpeges af gruppen af uddannelsesansvarlige sygeplejersker. Der afvikles årlige evalueringsmøder/statusmøder i hvert i afsnit, hvor afsnitsleder, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige/uddannelseskoordinatorer deltager. Her evalueres varetagelsen af uddannelsesopgaven ud fra nedenstående indikatorer. Evalueringsindikatorer 2017/18 Kvaliteten af vejledningen til de studerende o Den individuelle studieplan anvende som samarbejdsredskab mellem den kliniske vejleder og alle studerende Vejleders kvalifikationer og kompetenceniveau o Nye begreber fra ny uddannelse er implementeret o Vejlederne har deltaget i 4 eftermiddagsmøder på UCN o Vejledere for 1. og 2. sem. stud. har været på kursus for Erfarne kliniske vejledere Kulturen for at tale sygepleje o Studerende oplever at der dagligt tales om - og argumenteres for sygepleje i afsnittet Læring i autentisk miljø o Der vejledes Bed-side i hverdagen 17

18 o o Læringsmuligheder ses i alle dele af sygeplejen og sygeplejersker i alle typer af stillinger bidrager til uddannelse af kommende sygeplejersker Kreativitet i planlægning af uddannelsesmuligheder Organiseringen af uddannelsesopgaven o Vejlederne har rammer til at afvikle ugentlig formel vejledning I de følgende år frem til 2020 vil der blive udvalgt særlige fokusområder under de 5 overordnede indikatorer på baggrund af de årlige evalueringsmøder/statusmøder. Evalueringsindikatorer 2018/19 Kvaliteten af vejledningen til de studerende Vejleders kvalifikationer og kompetenceniveau o Vejledere for 6.sem. har været på kursus for Erfarne vejledere Kulturen for at tale sygepleje Læring i autentisk miljø Organiseringen af uddannelsesopgaven Evalueringsindikatorer 2019/20 Kvaliteten af vejledningen til de studerende Vejleders kvalifikationer og kompetenceniveau o De vejledere, som ønsker det, er påbegyndt diplomuddannelse Organiseringen af uddannelsesopgaven Kulturen for at tale sygepleje Læring i autentisk miljø Evalueringsindikatorerne danner grundlag for indhold i kliniske vejledermøder og ide oplæg til fokus for refleksions- og udviklingsøvelser med den enkelte kliniske vejleder. 18

19 11. Strategi for kompetenceudvikling 2017 bliver året, hvor Regionshospitalet målrettet sætter fokus på sundhedsfaglighed. Med introduktion af Faglige Fællesskaber på tværs af hospitalets matrikler, og formulering af en tydelig faglig profil for hospitalets matrikler, kommer hele organisationen til at koncentrere sig om både de basale faglige indsatser og de specialiserede ditto. I sammenhæng med dette formuleres i foråret 2017 en strategi for postgraduat kompetenceudvikling. Rammen bliver de velkendte 4 virksomhedsområder: klinik, ledelse, udvikling/forskning og formidling. I strategien synliggøres karrierespor og det gøres tydeligt, hvordan hospitalet med forskellige arrangementer vil understøtte udviklingen af de nødvendige kompetencer. Strategien kategoriserer sundhedsfagligheden i termerne bredde og dybde faglighed. Hospitalet har brug for begge dele, men de kommende år vil de bredde kompetencer få særlig opmærksomhed, da hospitalet vil være kendt for at være særlig gode til de grundlæggende indsatser og dyder. Som uddannelseshospital forpligtes vi i særlig grad til at tilbyde forhold, der sikrer rekruttering og fastholdelse, hvilket betragtes som én af hospitalets vigtigste investeringer. 19

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 12 Selvstændig professionsudvikling

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 12 Selvstændig professionsudvikling Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 12 Selvstændig professionsudvikling November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet struktur/tilrettelæggelse... 3 2. Læringsmuligheder...

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus Modulbeskrivelse Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KVALITETSSTYRING OG INNOVATION Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus 5 ECTS Modulet er målrettet

Læs mere

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Indledning Aarhus Universitetshospital skal i fremtiden tilhøre eliten blandt universitetshospitaler i Europa indenfor

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED .Outlook\SCXE9MUK\Ansøgningtilgodkendelseafkliniksted1semesterHøjeTaastrup18 08 2017.docx GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet struktur/tilrettelæggelse...

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Modulbeskrivelse. Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Modulbeskrivelse Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KLINISK VEJLEDER I SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSUDDANNELSER Vejle 10 ECTS Modulet retter sig specifikt mod

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 12 Børne og Ungeafsnittet Sygeplejerskeuddannelsen Modul 12 Selvstændig professionsudvikling

Den generelle studieplan del 2, modul 12 Børne og Ungeafsnittet Sygeplejerskeuddannelsen Modul 12 Selvstændig professionsudvikling Den generelle studieplan del 2, modul 12 Børne og Ungeafsnittet Sygeplejerskeuddannelsen Modul 12 Selvstændig professionsudvikling Godkendt okt. 2014. Generel studieplan i sygeplejerskeuddannelsen, modul

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 12 Ambulatorium for børn og unge Sygeplejerskeuddannelsen Modul 12 Selvstændig professionsudvikling Godkendt marts 2015 Generel studieplan, modul 12, Ambulatorium

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Kirurgisk Center 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Klinisk forudsætningskrav 6. semester

Klinisk forudsætningskrav 6. semester Klinisk forudsætningskrav 6. semester Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Anæstesiologisk afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Strategi for Klinisk undervisning

Strategi for Klinisk undervisning Strategi for Klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Sygehus Vendsyssel Bispensgade 37 9800 Hjørring 37 9800 Hjørring 9800 Hjørring 1 Forord Sygehus Vendsyssel ønsker med Strategi for Klinisk undervisning

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Klinik Kvinde-Barn. Gynækologisk-Obstetrisk Område. Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Klinik Kvinde-Barn. Gynækologisk-Obstetrisk Område. Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 12 Klinik Kvinde-Barn Gynækologisk-Obstetrisk Område Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Modul 12 Selvstændig professionsudvikling Generel studieplan i sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE April 2017 1 RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN... 6 April 2017 2 1 INDLEDNING

Læs mere

Uddannelse i praksis

Uddannelse i praksis Uddannelse i praksis Lokal kvalitetsaftale om uddannelse i praksis Sociale Forhold & Beskæftigelse Uddannelseshandleplanen MSB Indledning Denne lokale kvalitetsaftale sætter fælles retningslinjer for,

Læs mere

Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune

Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune April 2013 Dok.nr. 108149-13 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgivning

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 3. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb På dette semester kommer du til at arbejde med patient-/borgerforløb

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Introduktion 5. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 5. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 5. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Akut, kritisk og kompleks sygepleje og undersøgende virksomhed Temaet retter sig mod akut, kritisk og kompleks

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter

Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter Professionshøjskolen Absalon / Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter / Revideret november 2018 2 / 10 Indhold 1.

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi Modul 3 - Klinik Revideret April 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan Navn studerende: Navn klinisk vejleder: Klinisk uddannelsessted: Dato: Klinisk vejleder: Studerende: 1 Deltagerne i samtalen forbereder sig individuelt og skriftligt inden den første

Læs mere

Studieaktivitetsmodellen

Studieaktivitetsmodellen Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 25. oktober i Odense og den 3. november i Svendborg Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis

Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 10R Klinik Studieretning: Radiologisk billeddiagnostik Rev. Sept. 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi Modul 4 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modul 11S Klinik/ Teori Studieretning: Stråleterapi Oktober 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Gribskov kommune 4. semester - Godkendt Klinisk Undervisningssted

Gribskov kommune 4. semester - Godkendt Klinisk Undervisningssted Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Navn på det kliniske undervisningssted Gribskov kommune/center for social og Sundhed, Rådhusvej 3,3200 Helsinge www.gribskov.dk Hvem har det ledelsesmæssige

Læs mere

KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2. Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom

KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2. Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2 Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom Modul 2 fokuserer i høj grad på teoretisk undervisning, men der er også to ugers klinisk undervisning. Den kliniske

Læs mere

6. semester. Studieplan for radiografstuderende. Billeddiagnostisk Afsnit Hjørring. Red. August 2017, Sarah Lund Johansen

6. semester. Studieplan for radiografstuderende. Billeddiagnostisk Afsnit Hjørring. Red. August 2017, Sarah Lund Johansen Billeddiagnostisk Afsnit Hjørring Red. August 2017, Sarah Lund Johansen Indhold 1. Indhold... 2 2. Tema.... 2 3. Læringsudbytter... 3 3.1 Viden... 3 3.2 Færdigheder... 3 3.3 Kompetencer... 4 4. Læringsudbytter

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Akutafsnit 1, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere