N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm."

Transkript

1 Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her Besvarelse af 37 spm. FM2014/085 Du har den 31. marts 2014 stillet følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 1_ Har Selvstyrets informationsafdeling eller andre ansatte i Selvstyret på nogen som helst måde haft noget at gøre med udarbejdelsen af Svend Hardenbergs redegørelse: "Redegørelse for forløbet i Nukissiorfiit"? 2. Departementschef Olafur P. Nielsen oplyser til AG, at årsagen til, at man ville have en ekstern advokat indover aktindsigtsansøgningerne var at vurdere om der var grundlag for meroffentlighed. Advokat Poul Knudsen skriver imidlertid i indledningen af sit notat, at anmodningen fra Selvstyret går ud på at undersøge om det i henhold til offentlighedsloven er muligt at give helt eller delvist afslag på aktindsigtsansøgningerne. Begge dele kan i sagens natur ikke være giver mig derfor anledning til at stille følgende Sags nr Dok. nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) I a. Har Selvstyret betalt honorar til Poul Knudsen, når m han har misforstået sin opgave, og hvis svaret er ja; hvo b. Er Poul Knudsen blevet gjort op har man i så fald bedt ham om at udføre " hvorfor ikke? c. Har Naalakkersuisut i sinde at imødekom medierne, og vil man i så fald give meroffentlighed? 1. hos andre a Svend Hardenberg selv ndelse ikke søgte eller fik 2_ Den 28. februar,"'...".~.,.' sendt Ombudsmanden for Departements sag mkring direktør i kilt undersøgelse.

2 Med henvisning til, at Ombudsmanden ved sin gennemgang af akter fra Formandens Departement har noteret sig, at departementschef i Formandens Departement, Svend Hardenberg, blandt andet anmodede departementschef i Departementet for Boliger, Natur og Miljø, Søren Stach Nielsen, og direktør Olafur P. Nielsen, om at aktindsigts- anmodningerne blev forelagt en advokat med henblik på vurdering af aktindsigts- omfanget, har Ombudsmanden anmodet om en udtalelse, herunder om departementets overvejelser i forhold til reglerne om inhabilitet og myndighedskompetence i aktindsigts- sager. Sagsfremstilling Den 18. september 2013 anmodede journalist Bent Højgaard Sørensen, Berlingske Tidende, om aktindsigt i en revisionsrapport fra 2011 fra revisionsfirmaet Deloitte om forhold i energiselskabet Nukissiorfiit. Ifølge journalistens supplerende oplysninger omhandlede rapporten direktør Svend Hardenbergs rolle og dispositioner. Journalist Bent Højgaard Sørensen oplyste, at rapporten skulle være udarbejdet, før Svend Hardenberg fratrådte sin stilling i selskabet, og at rapporten ikke nævnte særskilte dispositioner foretaget af Svend Hardenberg eller hans rolle i selskabet forud for hans fratrædelse. Formandens Departement bekræftede samme dag modtagelsen af aktindsigtsanmodningen og oversendte denne til videre foranstaltning i Departementet for Bolig, Natur og Miljø. Samtidig orienterede den fungerende retschef departementschef Svend Hardenberg om modtagelsen og oversendelsen af aktindsigtsanmodningen og anbefalede Svend Hardenberg ikke at søge indsigt med sagsbehandlingen. Samme dag orienterede også Departementet for Bolig, Natur og Miljø departementschef Svend Hardenberg om modtagelse af aktindsigtsanmodningen. Den 19. september 2013 anmodede Departementet for Bolig, Natur og Miljø Nukissiorfiit om at fremsende revisionsrapporten. Nukissiorfiit oplyste, at revisionsrapporten tidligere var fremsendt til Departementet for Bolig, Natur og Miljø. Nukissiorfiit oplyste endvidere, at selskabet i samme sag havde modtaget en aktindsigtsanmodning fra journalist Andreas Lindqvist, AG. Departementet for Bolig, Natur og Miljø orienterede på den baggrund departementschef Svend Hardenberg og den fungerende retschef om, at der forelå to aktindsigtsanmodninger i sagen og anmodede om vejledning. Departementschef Svend Hardenberg oplyste, at han anså sig selv for at være inhabil i sagen og henviste koordineringen af det videre forløb til Departementet for Bolig, Natur og Miljø, og den fungerende retschef oplyste, at Lov-afdelingen stod til rådighed i sagen. 2

3 Departementet for Bolig, Natur og Miljø oplyste senere at have haft en drøftelse med den fungerende retschef, og at departementet ville behandle aktindsigtsanmodningerne i samarbejde med den fungerende retschef, som i et journalnotat noterede, at han fandt, at der i den konkrete sag ikke var grundlag for at give afslag på aktindsigtsanmodningerne. Samme dag oplyste Departementet for Bolig, Natur og Miljø, at der var tale om anmodning om aktindsigt i 3 dokumenter: Deloittes skrivelse af 25. februar 2011 til Departementet for Bolig, Natur og Miljø, Departementets anmodning af 4. marts 2011 til Deloitte og Deloittes ekstra gennemgang af 8. april Endelig orienterede Departementet for Bolig, Natur og Miljø samme dag den fungerende retschef om, at departementet havde haft et møde med departementschef Svend Hardenberg i anledning af, at AG havde anmodet departementschef Svend Hardenberg om et partsindlæg. Det blev på mødet aftalt, at departementschef Svend Hardenberg ville kontakte Poul Krarup, AG, for et møde. Departementet for Boliger, Natur og Miljø oplyste endvidere, at departementschef Svend Hardenberg havde anmodet om, at akt-indsigtsanmodningerne blev forelagt advokat Poul Knudsen til vurdering af aktindsigternes omfang. Den 20. september 2013 orienterede den fungerende retschef Departementet for Bolig, Natur og Miljø om, at der var modtaget en tredje anmodning om aktindsigt fra journalist Jonas Løvschall, KNR. Samme dag udarbejdede advokat Poul Knudsen et notat, hvori han gennemgik reglerne om offentlighed i forvaltningen, herunder reglerne om undtagelse af akter for offentlighed, vurderet i relation til de 3 dokumenter i sagen. Advokaten konkluderede, at der i den aktuelle sag ikke var grundlag for at give afslag på anmodning om aktindsigt. Den 23. september 2013 fik journalist Bent Højgaard Sørensen, Berlingske Tidende, journalist Andreas Lindquist, AG, og journalist Jonas Løvschall, KNR, alle indsigt i de 3 ovenfor nævnte dokumenter i deres helhed. Den 30. januar 2014 har Ombudsmanden for Inatsisartut anmodet om en udtalelse i sagen, herunder om Formandens Departements overvejelser i forhold til reglerne om inhabilitet og myndighedskompetence i aktindsigtssager. Den 5. februar 2014 har daværende direktør i Departementet for Boliger, Natur og Miljø, nuværende departementschef i Departementet for Bolig, Olafur P. Nielsenforelagt Ombudsmandens henvendelse - oplyst, at Departementet for Boliger, Natur og Miljø den 19. september 2013 havde modtaget 2 aktindsigtsanmodninger med forskellig ordlyd. I fortsættelse af mødet mellem departementschef Svend Hardenberg, departementschef Søren Stach Nielsen og daværende direktør Olafur P. Nielsen i anledning af AG's anmodning om et partsindlæg fra departementschef Svend Hardenberg, havde direktøren med henvisning til, at der ikke blot var tale om en redegørelse men om 3 dokumenter orienteret departementschef Svend Hardenberg om, at Departementet for Bolig, Natur og Miljø ville anmode advokat 3

4 Poul Knudsen om at vurdere, om der kunne gives aktindsigt efter loven eller reglerne om meroffentlighed. Dette tog departementschef Svend Hardenberg til efterretning. Departementschef Olafur P. Nielsen har i denne sammenhæng bemærket, at beslutningen om at rette henvendelse til advokat Poul Knudsen således ikke skete på anmodning fra departementschef Svend Hardenberg, som mailen fra Departementet for Boliger, Natur og Miljø kunne give indtryk af, idet departementschef Svend Hardenberg allerede tidligere havde erklæret sig inhabil i sagen. Det var daværende direktør Olafur P. Nielsen, der besluttede at rette henvendelse til advokat Poul Knudsen. Vurdering Begæringerne om aktindsigt fra de tre journalister blev i alle tilfælde uden ugrundet ophold oversendt til Departementet for Bolig, Natur og MiljØ til videre foranstaltning. Departementschef Svend Hardenberg blev orienteret om modtagelsen af aktindsigts-anmodningerne, dels af den fungerende retschef, dels af Departementet for Bolig, Natur og Miljø. Da Departementet for Bolig, Natur og Miljø anmodede departementschef Svend Hardenberg og den fungerende retschef om vejledning, oplyste departementschef Svend Hardenberg, at han anså sig selv for at være inhabil i sagen og henviste koordineringen af det videre forløb til Departementet for Bolig, Natur og Miljø. Samtidig oplyste den fungerende retschef, at Lovafdelingen stod til rådighed i sagen. På baggrund at en anmodning fra AG, som havde ønsket et partsindlæg fra departementschef Svend Hardenberg, havde Departementet for Bolig, Natur og M iljø et møde med departementschef Svend Hardenberg, hvorunder det va r blevet aftalt, at Svend Hardenberg skulle tilbyde Poul Krarup, AG, et møde. Departementet for Bolig, Natur og Miljø oplyste efter mødet den fungerende retschef om, at departementschef Svend Hardenberg på mødet havde anmodet om, at aktindsigtsanmodningerne blev forelagt advokat Poul Knudsen til vurdering af aktindsigternes omfang. Efterfølgende har daværende direktør i Departementet for Bolig, Natur og Miljø, nuværende departementschef i Departementet for Boliger, Olafur P. Nielsen, korrigeret sine tidligere oplysninger i sagen og præciseret, at han orienterede departementschef Svend Hardenberg om, at han ville anmode advokat Poul Knudsen om at vurdere, om der kunne gives aktindsigt efter loven eller reglerne om meroffentlighed. Dette tog departementschef Svend Hardenberg til efterretning. 4

5 Konklusion Det fremgår af sagen, at anmodningerne om aktindsigt uden ugrundet ophold blev oversendt til Departementet for Bolig, Natur og Miljø, som rette myndighed, jf. 15, stk. 1, i landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer. Departementschef Svend Hardenberg var ikke på noget tidspunkt inddraget i behandlingen af aktindsigtsanmodningerne. Departementschef Svend Hardenberg iagttog alle habilitetsretlige hensyn under sagens behandling og tilkendegav på et meget tidligt tidspunkt, at han anså sig selv for at være inhabil og henviste koordineringen af sagen til Departementet for Boliger, Natur og Miljø. Det havde været ønskeligt, om forelæggelsen af aktindsigtsanmodningerne for en ekstern advokat ikke var blevet nævnt for departementschef Svend Hardenberg, som allerede havde bedt om at blive holdt uden for sagen. Med venlig hilsen Kim Blokbo Retschef". Naalakkersuisut henholder sig til udtalelsen til Ombudsmanden for Inatsisartut. Naalakkersuisut kan supplerende oplyse, at pressens anmodninger om aktindsigt i sagen er blevet imødekommet. Departementet for Natur og Miljø havde tidligere givet afslag på en anmodning om aktindsigt fra pressen. Denne afgørelse blev den 12. marts 2014 genoptaget og omgjort efter henstilling fra retschefen. Akterne blev herefter udleveret til pressen. Med venlig hilsen ~~q;( Aleqa Hamm6nd 5

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM SORINSKRIVARIN Í FØROYUM DOM Afsagt den 2. februar 2015 i sag nr. BS 1072/2012: A og B mod Lagmandens Kontor Tinganes 100 Tórshavn Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 3. september

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland.

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Advokatfirmaet Gorrissen

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere