RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv"

Transkript

1 DANSK BRUGSANVISNING (Original) (Country code EU ; CH ; DK ) VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. BRØNDUM A/S RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

2 RONDA 200H (RONDA 200H-S) 3 V. BRØNDUM A/S

3 Indholdsfortegnelse OVERORDNET BESKRIVELSE... 6 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 7 Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen... 8 GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 9 TEKNISKE DATA STANDARD TILBEHØR ANVENDELSESOMRÅDE MASKINOPBYGNING OG BESKRIVELSE MOTORTOP MED SUGEMOTOR OG HEPA-FILTER MOTORTOP MED ALARM OG TRYKUDLIGNINGSVENTIL OPSAMLINGSBEHOLDER MED KANALFILTER OPSAMLINGSBEHOLDER OG FILTERPOSE VIRKEMÅDE IBRUGTAGNING OG MONTERING IGANGSÆTNING OG OPSUGNING AF TØRT STØV BRUG AF STRØMUDTAG OG START/STOP-AUTOMATIK RENSNING AF KANALFILTERET UNDER DRIFT: (EFTER BEHOV ELLER VED ALARM (BIPPER)) TØMNING GENBESTILLING AF FILTERPOSE SUNDHEDSSKADELIGT STØV OG ASBEST RENGØRING OG VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD AF MOTORTOP UDSKIFTNING AF FILTRE GENERELT Bortskaffelse af brugte filtre FEJLFINDING OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING SERVICE OG REPARATION RONDA 200H (RONDA 200H-S) 4 V. BRØNDUM A/S

4 RONDA 200H (RONDA 200H-S) 5 V. BRØNDUM A/S

5 RONDA 200H og 200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv Overordnet beskrivelse Tillykke med Deres nye RONDA 200H / RONDA 200H-S industristøvsuger fra V. BRØNDUM A/S. Før De tager støvsugeren i brug, skal De læse brugsanvisningen igennem. Brugsanvisningen skal opbevares let tilgængeligt for alle brugere. RONDA 200H / RONDA 200H-S er en industristøvsuger, som er udviklet til opsugning af meget fint og sundhedsfarligt støv. RONDA 200H / RONDA 200H-S opfylder de krav, der i dag stilles til støvsugere inden for industrien og byggebranchen. Velegnet til opsugning af fint eller sundhedsfarligt støv som for eksempel cementeller slibestøv. Maskinen er ideel sammen med brug af håndværktøj. Selvrensende teflonbelagt kanalfilter (BIA støvklasse M ) Filterrens under drift med back flush ventil HEPA-filter (BIA/IFA støvklasse H ) Beskyttelsesklasse IPX4 (IEC ) Honorerer kravene i EN Tillæg AA, til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse H El-udtag med start/stop-automatik Bipperalarm ved for lav luftgennemstrømning Softstart af motor Efterløb ved brug af håndværktøj RONDA 200H-S er monteret med separat afblæsning. En sådan kan relativt nemt eftermonteres på RONDA 200H, hvis dette er påkrævet. Det kræver dog, at motortoppen sendes til V.Brøndum A/S - eller en forhandler - for ombygning. Maskinen kan ikke umiddelbart føres tilbage til den oprindelige RONDA 200H uden afblæsning. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 6 V. BRØNDUM A/S

6 Brugsanvisningen skal sikre, at støvsugeren bliver betjent på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og at brugeren på ingen måde er usikker på brugen. Brugsanvisningen skal opbevares ved støvsugeren. Opstår der usikkerhed om brugen eller det opsugede materiale, bør arbejdet indstilles, indtil alle spørgsmål er afklaret. Billeder og tegninger er til illustrativ brug og gør forståelsen af brugsanvisningen lettere. De viste billeder kan derfor afvige fra det faktiske produkt. Sikkerhedsforskrifter Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusivt børn) med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kendskab, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Maskinen er IKKE godkendt til brandfarligt, eksplosivt, giftigt eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væskeeller luftarter. BRUG IKKE STØVSUGEREN UDEN EN ORDENTLIG JORDFORBINDELSE. Denne støvsuger er udviklet til brug i en stikkontakt med jordforbindelse, samt HFI eller HPFI. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at stikkontakten er forbundet med jord. Jordforbindelsen på stikproppen må IKKE fjernes. RONDA 200H / RONDA 200H-S skal tilsluttes 230 V netspænding. Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning. RONDA 200H / RONDA 200H-S kan bruges til opsugning af sundhedsfarligt støv i henhold til CEI/IEC Tillæg AA, støvklasse H. Maskinen skal tømmes efter brug. Brugeren skal sikre sig, at maskinen tilpasses opgaven, og at myndighedernes krav overholdes. Ved opsugning af sundhedsfarligt støv skal der anvendes filterpose, bortskaffelse skal ske i henhold til gældende krav for materiale (lukket container, plastiksæk etc.). Undgå at beskadige el-kablet. Ved udskiftning af el-kablet skal der anvendes originalt el-kabel (Se reservedelslisten). Udskiftning skal foretages af V. BRØNDUM A/S, en autoriseret V. BRØNDUM A/S forhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. Nettilslutningen skal regelmæssigt undersøges for beskadigelser som for eksempel revner eller aldring. Hvis der konstateres en skade, skal ledningen udskiftes før yderligere brug. Før evt. reparations- eller vedligeholdsarbejde på maskinen - også rengøring - skal stikket tages ud af strømkilden. Strømudtaget på maskinen må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Denne maskine er beregnet til kommercielt brug, for eksempel på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder. Inden brug skal brugerne forsynes med informationer, anvisninger og uddannelse i brugen af apparatet og de stoffer, som apparatet skal bruges til, inklusive sikker metode til bortskaffelse af det opsugede materiale. Hvis brugeren foretager service, skal apparatet adskilles, rengøres og efterses, så vidt det kan gennemføres uden at fremkalde fare for servicepersonale og andre personer. Passende sikkerhedsforanstaltninger indebærer rensning før apparatet adskilles, drage omsorg for den nødvendige udluftning gennem filter der, RONDA 200H (RONDA 200H-S) 7 V. BRØNDUM A/S

7 hvor apparatet skal adskilles, rengøring af serviceområdet og egnet personligt beskyttelsesudstyr. En klasse H støvsugers ydre skal renses via en støvopsugningsproces og tørres ren eller behandles med tætningsmidler, før den tages ud af et farligt område. Alle apparatdele skal betragtes som forurenede, når de tages ud af det farlige område, og passende forholdsregler skal tages, for at undgå en fordeling af støvet. Producenten eller en uddannet person skal mindst en gang om året gennemføre en teknisk kontrolgennemgang, der f.eks. omfatter gennemgang af filtrene for beskadigelser, af apparatets lufttæthed og af, om kontroludstyret fungerer rigtigt. H-støvsugeres effektivitet skal yderligere kontrolleres mindst en gang om året eller oftere, som det kan være fastlagt i nationale krav. Den testmetode, der kan anvendes til påvisning af apparatets effektivitet, er fastlagt i AA Hvis testen ikke bestås, skal den gentages med et nyt hovedfilter. Ved gennemførelse af service- og reparationsarbejder skal alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende, bortskaffes. Sådanne genstande skal bortskaffes i uigennemtrængelige poser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for bortskaffelse af sådant affald. Den øvre del af motortoppen er et ikke-støvtæt rum, hvis afdækninger i forbindelse med rengøring fjernes ved at løsne de skruer, som fastholder motortoppens afdækninger. VIGTIGT! Støvsugeren må ikke startes med afdækningerne afmonterede. Når maskinen kører på automatik med håndværktøj tilsluttet, skal man ALTID slukke håndværktøjet, før man slukker maskinen. VIGTIGT! Motortoppen må ikke tildækkes, når maskinen er i brug. Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges. V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning el-retur og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Er der tvivl om maskinens brug, sikkerhed eller opbygning, kontakt da forhandleren eller V. BRØNDUM A/S. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 8 V. BRØNDUM A/S

8 Generelle sikkerhedsinstruktioner Under brug af elektrisk materiel skal der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at undgå fare for brand, elektrisk stød og personskade. Nedenstående sikkerhedsinstruktioner skal læses og følges, når støvsugeren anvendes. 1. Hold arbejdsområdet rent. Glatte og fedtede flader øger risikoen for uheld. 2. Vær opmærksom på omgivelserne. Udsæt ikke støvsugeren for regn. Brug ikke støvsugeren i fugtige eller våde omgivelser. Brug ikke støvsugeren i nærheden af brandbare gasser eller væsker. 3. Beskyt mod elektrisk stød. Undgå kropskontakt med jordforbundne bygningsdele såsom radiatorer, vandrør og lign. samt elapparater med egen jordforbindelse. 4. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsstedet. Lad ikke uvedkommende berøre støvsugeren eller el-ledningen. Alle uvedkommende bør holdes på afstand. 5. Sæt støvsugeren på plads, eller klargør den til transport efter brug. Støvsugeren bør opbevares et tørt sted og utilgængeligt for børn. 6. Brug ikke magt. Brug ikke magt under betjening af støvsugeren. Træk ikke i slangen, eller ledningen. 7. Vælg det rette værktøj, tilbehør til opgaven. Brug ikke underdimensionerede eller lette værktøjer til tunge opgaver. Anvend ikke værktøjer til noget, som de ikke er beregnet til. 8. Vælg passende arbejdstøj. 9. Personlige værnemidler. Anlæg øjen- og/eller høreværn om nødvendigt. I støvede miljøer anlægges åndedrætsværn. 10. Beskyt el-kablet. Bær aldrig støvsugeren i el-kablet. Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at hive i el-kablet. Hold el-kablet fri af varmekilder, olie og skarpe kanter. 11. Vælg sikker arbejdsstilling, således slange og ledning ikke udgør nogen faldrisici. 12. Vedligehold maskine og udstyr. Hold støvsugeren ren og tør og følg instruktionerne i kapitlet om vedligehold. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 9 V. BRØNDUM A/S

9 13. Afbryd elektrisk forbindelse, når støvsugeren ikke er i brug. Før vedligehold, reparation og når støvsugeren ikke er i brug tages el-stikket ud. 14. Anvendes forlængerledninger til udendørs brug, skal disse være godkendt hertil. Anvendes forlængerledning skal følgende retningslinjer overholdes. Ledningslængde i Tværsnit meter <16A <25A Op til 20 m Ø1,5mm² Ø2,5mm² m Ø2,5mm² Ø4,0mm² 15. Udvis opmærksomhed og vær udhvilet. Støvsugeren må ikke anvendes, hvis brugeren er træt, søvnig eller syg eller under indflydelse af alkohol eller euforiserende stoffer / medicin. 16. Kontroller for beskadigelser. Kontroller støvsugeren for beskadigelser og skader. Kontroller at afskærmninger mv. sidder forsvarligt fast. Kontroller elektriske kontakter og lad dem udskifte af autoriseret reparatør, hvis de er beskadigede. Anvend ikke støvsugeren, hvis den ikke kan startes og/eller stoppes ved kontakten/stikket. RONDA 200H / RONDA 200H-S er H-klassificeret i overensstemmelse med kravene i EN Anneks AA til opsugning af sundhedsfarligt støv. RONDA 200H / RONDA 200H-S er desuden i overensstemmelse med Maskindirektivet (2006/42/EC). H ADVARSEL: Dette apparat indeholder sundhedsfarligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive fjernelsen af støvposen, må kun foretages af en fagkyndig person, som bærer egnet personligt beskyttelsesudstyr. Tænd ikke før hele filtersystemet er installeret, og volumenstrømkontrollens funktion er kontrolleret. H Der medfølger 3 labels. En dansk, en engelsk og en fransk. Standard sprog på label på maskinen er tysk. Derfor skal label med brugerlandets sprog placeres på H-mærket, med teksten som vist ovenfor. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 10 V. BRØNDUM A/S

10 Tekniske data RONDA 200H / RONDA 200H-S tilsluttes 230 V netspænding. Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning. Nedenstående oversigt viser de tekniske data for RONDA 200H & RONDA 200H-S A169 EU CH DK Spænding Sugemotor Strømudtag, max Volt Watt Watt Vakuum Luftmængde, max. *Sugeeffekt, max. ((P2)baseret på IEC 60312) Filterareal, kanalfilter Filterareal, HEPA Opsamlingskapacitet (pose / beholder) Højde Længde Bredde Vægt uden tilbehør Beholderstuds Kabellængde Støjniveau: Baseret på ISO Maskinens lydtryk (Usikkerhed KpA=3dB) (Målt som maskinens støjniveau) ,8 1,1 14/ Ø 50 8 < ,8 1,1 14/ Ø 50 8 < ,8 1,1 14/ Ø 50 8 <70 mmvs kpa l/sek m 3 /t W m 2 m² l mm mm mm kg mm m db(a) Baseret på EN :2010 and EN :2001 Lydeffektniveau maks. (Usikkerhed KWA=3dB) LWA= (Målt med slange, rør og gulvmundstykke) <85 <85 <85 db *Data på maskinen med 4 meter ø 38 slange Ved afsugning fra værktøj (dust extractor) er det nødvendigt at sikre en tilstrækkelig luftudskiftninggrad (L) i rummet. Iht. vejledninger fra arbejdstilsynet er recirkulation af afsuget luft forbudt. Følg nationale regler RONDA 200H (RONDA 200H-S) 11 V. BRØNDUM A/S

11 Standard tilbehør RONDA 200H / RONDA 200H-S leveres med komplet tilbehørssæt omfattende rør, slange og alle nødvendige mundstykker Tilbehør kan genbestilles på nedenstående varenumre: mm håndværkersæt Plastslange, 4 m Fugemundstykke Rund børste Børstemundstykke B Rør, to lige og et buet rørstykke Pyramidestuds (med slange og kobling) RONDA 200H (RONDA 200H-S) 12 V. BRØNDUM A/S

12 Anvendelsesområde RONDA 200H / RONDA 200H-S er en støvsuger i overensstemmelse med DS/EN og CEI/IEC Tillæg AA klasse H og må kun anvendes i overensstemmelse hermed. RONDA 200H / RONDA 200H-S må anvendes til opsugning af sundhedsfarligt støv i henhold til CEI/IEC Tillæg AA støvklasse H. RONDA 200H / RONDA 200H-S må ikke anvendes til opsugning af væsker eller fugtigt støv. RONDA 200H / RONDA 200H-S må ikke anvendes til opsugning af brandfarlige, eksplosive, giftige eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væske- eller luftarter. RONDA 200H / RONDA 200H-S må kun anvendes under tørre forhold og må ikke anvendes eller opbevares under fugtige eller våde forhold ude eller inde. En støvsugers evne til at suge vakuum afhænger af luften. Teoretisk vil sugeevnen falde ved brug i højder. Støvsugerens sugeevne vil være konstant fra 0 - ca. 800 meter over havet. Fra meter falder sugeevnen teoretisk til ca. 75%. Det anbefales ikke at anvende støvsugeren over 2000 meter over havet, da køling og sugeevne vil være væsentlig nedsat. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 13 V. BRØNDUM A/S

13 Maskinopbygning og beskrivelse RONDA 200H / RONDA 200H-S er konstrueret som en handy og kompakt industristøvsuger til opsugning af fint og sundhedsfarligt støv. Motortop med sugemotor og HEPA-filter Motortoppen er forsynet med sugemotor, et integreret bærehåndtag, afbrydere til sugemotoren samt den indbyggede start-/stop-automatik. Den kraftige sugemotor i RONDA 200H/ RONDA 200H-S er placeret i motortoppen. Motortoppen er monteret med et HEPA-filter i støvklasse H. Filteret tilbageholder de fine og mindste støvpartikler, som ikke tilbageholdes af kanalfilteret. Filteret tilbageholder partikler større end 0,3 m (0,0003 mm). Selve filteroverfladen er på 1,1 m 2 og bliver beskyttet af et metalgitter. Motortop med alarm og trykudligningsventil Motortoppen er forsynet med en trykudligningsventil og bipper til alarmering ved for lav luftgennemstrømning (<20 m/s). Motortoppen kan udstyres med separat afblæsning. Dvs. at luften blæses gennem en slange koblingsstuds i motortoppen. Der skal anvendes slange til udblæsning ved brug af separat afblæsning. Der kan tilkobles elektrisk håndværktøj direkte på RONDA 200H / RONDA 200H-S. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 14 V. BRØNDUM A/S

14 Opsamlingsbeholder med kanalfilter Det store kanalfilter i RONDA 200H / RONDA 200H-S er monteret direkte i opsamlingsbeholderen. Filteroverfladen er på 8000 cm 2 og er belagt med et teflon-lag. Teflonbelægningen afviser støvet, som dermed ikke så let sætter sig fast i filtermaterialet. Kanalfilteret har en selvrensende effekt under drift. Filteret består af et stort antal hylstre (kanaler), som er monteret på fjedre. Under drift vibrerer hylstrene lidt, og en del af det støv, som kan suge sig fast på filteroverfladen, falder ned i opsamlingsbeholderen. Opsamlingsbeholder og filterpose Opsamlingsbeholderen er forsynet med 5 drejelige kørehjul. Opsamlingsbeholderen indeholder filterposen, hvor det opsugede materiale samles og derved letter tømning og bortskaffelse af det opsugede materiale. Der kan opsamles materiale direkte i opsamlingsbeholderen. Der kan endvidere anvendes filterpose, hvis der ønskes støvfri tømning. Filterposen kan ikke fyldes helt, når der opsuges meget fint støv. I forbindelse med opsugning af sundhedsfarligt støv skal man være opmærksom på kravene til bortskaffelse af dette. (Lukket beholder; plastsæk eller container) Det kan variere, hvorledes materialet skal være emballeret ved de forskellige modtagestationer. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 15 V. BRØNDUM A/S

15 Virkemåde Når maskinens sugemotor er tændt, trækkes luften gennem maskinen og indsamler støvpartiklerne i nærheden af det monterede sugemundstykke. Støvpartiklerne suges via slangen ind i opsamlingsbeholderen, hvor hovedparten af partiklerne tilbageholdes i filterposen og/eller kanalfilteret. Luftstrømmen og de resterende partikler, der ikke falder til bunds i opsamlingsbeholderen eller tilbageholdes i filterposen eller kanalfilteret, fortsætter op til HEPA-filteret. Fra HEPA-filteret fortsætter den rensede luftstrøm gennem sugepumpen (blow through) og ledes ud af støvsugeren via udblæsnings- og støjdæmpningsfiltre. VIGTIGT! Da motoren trækker køleluft gennem maskinen, SKAL alle filtre være monteret og intakte. VIGTIGT! Motortoppen må ikke tildækkes, når maskinen er i brug. VIGTIGT! Opsug aldrig varme eller glødende materialer. VIGTIGT! Afsug aldrig fra processer, der danner gnister. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 16 V. BRØNDUM A/S

16 Ibrugtagning og montering Kontroller at kassen er intakt og ikke bærer præg af skader fra håndtering og transport. Pak RONDA 200H / RONDA 200H-S ud og kontroller, at alle delene, som du har bestilt, er med. Rørets 3 dele samles, og børstemundstykket eller andet tilbehør monteres på røret. Fastgør sugeslangens gummikobling til røret, og før sugeslangens anden studs ind i beholderkoblingen på RONDA 200H / RONDA 200H-S. Kontroller at opsamlingsbeholderen er tom, og at kanalfilteret sidder korrekt i opsamlingsbeholderen. Kontroller, at maskinens filtre er hele og ubeskadigede (se afsnittet om udskiftning af filtre). Skal der opsuges sundhedsfarligt støv, skal der anvendes opsamlings-/filterpose. Inden stikket tilsluttes en strømkilde, skal det kontrolleres, at stik og ledning ikke er beskadigede. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal delene udskiftes af en fagmand. Der må kun monteres original ledning. Tilslut maskinen 230 V netspænding med pålideligt virkende jordforbindelse. Husk at overføre label til H-mærket, hvis brugerlandet har andet sprog end tysk. RONDA 200H / RONDA 200H-S er nu klar til at udføre den ønskede opgave. Opsugning er nærmere beskrevet i det følgende afsnit. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 17 V. BRØNDUM A/S

17 Igangsætning og opsugning af tørt støv Når maskinen er korrekt samlet og tilsluttet, kan den startes og stoppes på motortoppens røde start/stop-kontakt. Maskinen er udstyret med en alarm, som indikerer, når der er for lav luftgennemstrømning til opsugning. Denne alarm skal kontrolleres inden brug. Afblænd indsugningen for enden af slangen, maskinen begynder at bippe. Fjern afblændingen og bipperen stopper. Brug af strømudtag og start/stop-automatik Under opsugningsarbejdet kan RONDA 200 køres på de 5 drejelige hjul, som sidder på opsamlingsbeholderen. Børstemundstykket er velegnet til opsugning af støv og materialer fra større plane flader. Mundstykket er forsynet med børster og hjul, der sikrer, at mundstykket føres optimalt over den plane flade. Med tiden vil børsterne blive slidt, hvorved mundstykket ikke længere opsuger optimalt. Juster hjulhøjden på mundstykkets drejehåndtag, således at børsterne netop berører gulvet. RONDA 200H / RONDA 200H-S er udstyret med start/stop-automatik og strømudtag. Ved at tilkoble elektrisk håndværktøj direkte i strømudtaget på motortoppen tændes og slukkes RONDA 200, når håndværktøjet tændes og slukkes. Startautomatikken er indstillet til et efterløb. Der går derfor nogle sekunder, inden maskinen afbrydes, efter at håndværktøjet er slukket Det elektriske håndværktøj tilkobles strømudtaget bag på motortoppen. RONDA 200H / RONDA 200H-S kan tilkobles elektrisk håndværktøj med et effektforbrug på op til: Country code EU 2000W Country code CH 1200W Country code DK 1800W Information findes på typeskiltet 1800 W svarer til et strømforbrug på ca. 13A. BEMÆRK: Tilkobles håndværktøj med et effektforbrug på over 1000 W, vil det samlede strømforbrug overstige ca. 10 A, som ofte er normal sikringsstrøm. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 18 V. BRØNDUM A/S

18 Start/stop-automatikken til- og frakobles med den sorte kontakt på motortoppen. Når start/stop-automatikken er indkoblet, starter maskinen ikke, når man tænder på den røde kontakt. Maskinen starter først, når det tilkoblede håndværktøj startes. Støvsugeren tændes, ved at den røde hovedkontakt sættes på I. Automatik I = automatikken er slået til. Støvsugeren starter ved brug af håndværktøj. Automatik O = automatikken er slået fra. Støvsugeren starter, ved at hovedkontakten (rød) sættes på I. Når maskinen er sat i automatik (I), og der er tilsluttet værktøj i udtaget, startes maskinen ved at værktøjet startes. SLUK ALTID for værktøjet, inden maskinen slukkes på kontakten. Separat afblæsning (RONDA 200H-S) Er maskinen udstyret med separat afblæsning, skal der anvendes en slange til afblæsningsluften. ADVARSEL: Anvendes der ikke en slange, kan afblæsningsluften hvirvle støv op fra gulvet og give risici for støvpåvirkninger. Slanger kan fås i varierende længder. Det anbefales ikke at anvende slanger med en længde på over 10 meter. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 19 V. BRØNDUM A/S

19 Rensning af kanalfilteret under drift: (Efter behov eller ved alarm (bipper)) Afblænd indsugningen / slangen, således der suges fuldt vakuum i maskinen. Afblænd indsugningen. Afspær slangen. Tag fat i chokventilens klap. Mens maskinen er afblændet og kører, trækkes i chokventilklappen med et ensartet træk. (Ryk ikke i ventilen) Når kraften bliver større end påvirkningen fra vakuum, lukker ventilen automatisk op med et Phuf. Ventilen slippes. Gentag trin 1-3 ca. 2-3 gange ved en rensning. Trykforskellen / chokeffekten renser filteroverfladen, idet der suges luft gennem ventilen for at udligne undertrykket i opsamlingsbeholderen og i slangen, og støder eventuelle aflejringer af kanalfilteret. Trykudligningsventilen lukkes. Med denne metode bliver kanalfilteret effektivt renset. Det tilrådes altid at lade maskinen stå i ro et par minutter før eventuel tømning, hvis der ikke anvendes filterpose. Støvet vil falde til bunds i beholderen, og risikoen for at hvirvle støv ud i omgivelserne under tømningen mindskes. BEMÆRK: Det frarådes at slå på indsugningen, da dette vil hvirvle støvet i beholderen op og føre til blokering af kanalfilteret. BRUG derfor altid chokventilen til rensning af kanalfilteret under drift. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 20 V. BRØNDUM A/S

20 Tømning Med RONDA 200H / RONDA 200H-S kan materialet, alt efter dets karakter, opsamles direkte i opsamlingsbeholderen eller i filterpose (ved opsugning af sundhedsfarligt støv skal der anvendes pose med plastsæk). Har maskinen umiddelbart før tømning været i brug uden filterpose, anbefales det at vente et par minutter med tømning, så det finere støv kan falde til bunds i opsamlingsbeholderen. Frigør motortoppen ved at løsne de fire beholderclips, som holder motortoppen samlet med opsamlingsbeholderen. Placer motortoppen på et tørt og rent underlag. Udtag kanalfilteret ved forsigtigt at løfte det op i de to løftehåndtag. Placer forsigtigt kanalfilteret på et tørt og jævnt underlag. Anvendes der ikke filterpose, kan opsamlingsbeholderen nu tømmes. Anvendes filterpose, frigøres denne fra beholderstudsen. Luk filterposen. Filterposen kan nu bortskaffes. HUSK: Bortskaffelse af sundhedsfarligt støv skal foregå i overensstemmelse med gældende regler. Læg en ny filterpose i opsamlingsbeholderen. Sæt kanalfilter og motortop på plads. Ved opsugning af sundhedsfarligt støv skal der anvendes filterpose. Sæt filterposens flange om beholderstudsen. Filterposer med sundhedsfarligt støv skal altid lukkes og bortskaffes efter gældende regler. HUSK: Maskinen skal altid tømmes efter brug. Det skal sikres, at støv og opsamlet materiale ikke kan falde ud af maskinen under transport. Genbestilling af filterpose Filterpose Non-woven RONDA 200H (RONDA 200H-S) 21 V. BRØNDUM A/S

21 HUSK: Når maskinen har været anvendt uden opsamlingspose, skal der tages nødvendige forholdsregler for at sikre mod støvpåvirkninger. Har maskinen været anvendt til sundhedsskadeligt støv, SKAL der anvendes personlige værnemidler (PPE) ved tømning og håndtering af maskinen. Maskinen skal altid tømmes efter brug. Sundhedsskadeligt støv og asbest. Undersøg altid de lokale/nationale regler i området, hvor arbejdet udføres. Undersøg altid med den modtagestation, der skal modtage affaldet, hvordan det skal pakkes / emballeres. Der kan være forskel på, hvordan modtagestationerne ønsker at modtage affaldet. Som oftest kan nævnes følgende: Tætsluttende emballage: Tønde/fad med låg Plasticpose min. 100 my [µm]. Opsamling af sundhedsskadeligt støv skal altid ske i opsamlingspose. Opsamlingsposen udtages af maskinen og bortskaffes som beskrevet af modtagestationen. Mærk altid materiel og affald efter de gældende forskrifter. Har maskinen været anvendt til asbest, skal denne adskilles og afrenses, inden maskinen kan bruges i andet rent miljø. Maskinen skal tømmes, rengøres og emballeres inden transport. Mærk emballagen efter forskrifterne. Maskinen kan transporteres i en min. 120 my plasticpose eller anden tætsluttende emballage. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 22 V. BRØNDUM A/S

22 Rengøring og vedligehold Maskinen skal altid tømmes efter brug. Henstår maskinen med støv, er der fare eller risiko for selvantændelse. VIGTIGT! Maskinen må ikke være tilsluttet elnettet ved service og rengøring. Læs afsnittet om sikkerhedsforskrifter forud for rengøring og vedligehold. Maskinen rengøres nemmest på følgende måde: Kanalfilteret rengøres efter behov. Aftør maskinens ydre med en tør eller let fugtet klud. Vedligehold af motortop Motortoppen er fremstillet af vedligeholdelsesfrie dele, og behøver derfor ingen daglig vedligehold, ud over udvendig rengøring og kontrol af, at elektriske ledninger og stik er ubeskadigede. Motortoppen rengøres nemmest med en fugtig klud. Der må ikke rettes vandstråler direkte på motortoppen. For at undgå driftsstop og for at sikre at støvsugerens sikkerhed er intakt, anbefales det, at en autoriseret servicetekniker giver de elektriske dele et årligt eftersyn. Det anbefales at lade autoriseret værksted efterse sugemotorens kul efter ca. 800 driftstimer og om nødvendigt udskifte dem. Herved forlænges sugemotorens levetid. Skiftes kul ikke inden de er slidt helt i bund, kan motoren brænde af. Herved kræves en udskiftning af motoren. Kontrol / vedligehold af maskinen Beskrivelse Før/Efter brug Mdr / år Timer Kontrol / skift af motorkul Kontrol af HEPA-filter og maskine Årligt Tømning og rengøring Efter brug (efter behov) Kontrol af filtre og maskine generelt Før brug Kontrol af ledning og stik og udtag til værktøj Før brug Kontrol af alarmanordning (bipper) Før brug Genbestilling af filtre og servicedele Motorkul B Kanalfilter HEPA-filter Opsamlingsposer RONDA 200H (RONDA 200H-S) 23 V. BRØNDUM A/S

23 Udskiftning af filtre Generelt Ved udskiftning af filtre skal der træffes de nødvendige forholdsregler for beskyttelse af omgivelserne og beskyttelse af operatørens luftveje. Denne beskyttelse skal foretages på baggrund af de opgaver, som støvsugeren har været anvendt til, og hvilken farlighed det pågældende støv eller slam, som sidder på filtrenes overflade, har. Inden filtrene undersøges eller skiftes, skal kanalfilteret renses som tidligere beskrevet, og maskinen skal tømmes. Filtre skal håndteres, så der ikke opstår fare, og sikkerhedsudstyr skal være egnet til opgaven. Kontrol og udskiftning af kanalfilter (Varenr ) Kanalfilteret er fremstillet af robust filtermateriale og har meget lang levetid. Filteret vil dog med tiden blive slidt af de mange store og små partikler, som tilbageholdes. Det skal derfor jævnligt kontrolleres, om kanalfilteret er ubeskadiget og uden huller. Slides der huller i filtermaterialet, kan kanalfilteret ikke tilbageholde støvpartiklerne, som vil fortsætte gennem filteret og blive opfanget af HEPA-filteret. HEPA-filteret er beregnet til meget fint støv og vil hurtigt lukkes til, hvis kanalfilteret er beskadiget. Frigør motortoppen ved at løsne motortoppens beholderclips. Sæt motortoppen på et tørt, rent og plant underlag. Inspicer kanalfilterets hulplade for støvpartikler. Ligger der synlige støvpartikler på kanalfilterets hulplade, er det tegn på, at kanalfilteret er beskadiget, og at der er slidt hul i filtermaterialet. Er kanalfilteret beskadiget, eller er der huller i filteroverfladen, skal kanalfilteret udskiftes. Udskiftes kanalfilteret, bør HEPA-filteret udskiftes samtidigt. Udskiftning af HEPA-filter (Varenr ) Afmonter motortoppen ved at løsne de fire beholderclips, som holder motortoppen. Læg motortoppen således, at der er adgang til filteret. For at sikre en støvfri tømning ved skift af HEPA-filteret skal følgende fremgangsmåde anvendes: RONDA 200H (RONDA 200H-S) 24 V. BRØNDUM A/S

24 Afmonter møtrik og skive, der fastholder HEPAfilteret. Hertil skal bruges en ringnøgle størrelse 10. PAS PÅ at skiven og låsemøtrikken ikke forsvinder. Disse skal anvendes igen. Træk en plastikpose (100 my eller tilsvarende) ned over filteret. Træk herefter filteret fri af stavbolten. RYK eller vrid ikke filteret, da det kan beskadige stavbolten. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 25 V. BRØNDUM A/S

25 Luk posen med en kabelbinder Bortskaf altid filteret efter gældende regler for det opsugede materiale. Kontroller pakningsfladerne inden filteret monteres. Monter herefter filteret. Monter skiven og møtrikken. Tilspænd med ca. 25nM. Bortskaffelse af brugte filtre Når de udtjente filtre bortskaffes, skal man sikre sig, at dette sker i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 26 V. BRØNDUM A/S

26 Fejlfinding Hvis maskinen ikke suger tilfredsstillende (alarm bipper) : Sugeslange, rør eller mundstykke kan være blokeret. Stop maskinen, og fjern blokeringen. Opsamlingsbeholderen eller filterpose kan være overfyldt. Stop maskinen, og tøm beholderen. Se afsnittet om tømning. Der kan være skabt en utæthed i forbindelse med montage af motortop. Start maskinen, og bloker sugeslangen. En eventuel utæthed vil normalt kunne høres. Beholderclipsene til motortop løsnes, motortop sættes på plads, og clipsene låses igen. Filterposen kan være tilstoppet. Opsuges meget fint støv, kan filterposen tilstoppe, inden den er helt fyldt. Udskift filterposen. Kanalfilteret kan være tilstoppet. Rens kanalfilteret som beskrevet i afsnittet rensning af filter under drift. HEPA-filteret kan være tilstoppet. Udskift filteret som beskrevet i afsnittet om udskiftning af filtre. Hvis maskinen ikke starter. Sikringer på styreprint kan være brændt over. Håndværktøj starter, men maskinen starter ikke Sikring kan være brændt over Udskiftning skal foretages af V. BRØNDUM A/S, en autoriseret V. BRØNDUM A/S forhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 27 V. BRØNDUM A/S

27 erklærer hermed, at det følgende produkt: OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej DK 8600 Silkeborg V. BRØNDUM A/S Elektrisk betjent Industristøvsuger, Klassificeret til støvklasse H. Model: RONDA 200H / RONDA 200H-S er designet og produceret i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante betingelser i de følgende direktiver: Maskindirektivet (Directive 2006/42/EF) Overensstemmelse er opnået ved brug af følgende standarder: EN Verificeret overensstemmelse med standard og direktiv ved: SLG. Støvklasse H verificeret ved teknisk støvtest ved: SLG Silkeborg, juni 2011 Kennet Raudszus Produkt- & Kvalitetschef RONDA 200H (RONDA 200H-S) 28 V. BRØNDUM A/S

28 Service og reparation Service og reparation ydes uden beregning under garantiperioden under følgende forudsætninger (købsnota må fremlægges): Den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl. (Normal slitage, misbrug eller misligholdelse kan ikke henføres hertil) Reparation har ikke været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S, eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer. Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele, samt arbejdsløn hertil. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franko til V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej DK-8600 Silkeborg Tlf. (+45) Fax (+45) Der tages forbehold for ændringer. RONDA 200H (RONDA 200H-S) 29 V. BRØNDUM A/S

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A0800020 DANSK BRUGSANVISNING RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. RONDA 2000 2 V.

Læs mere

RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger

RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best.nr.: A0.80.0051 RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

RONDA 2600. Dansk Brugsanvisning. Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning 11-2014 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG.

RONDA 2600. Dansk Brugsanvisning. Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning 11-2014 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG. Original V. BRØNDUM A/S Item No.: A0800102 RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning 11-2014 VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG. DK BRUGSANVISNING Siden er tom RONDA 2600 Fabriks- og

Læs mere

RONDA C120. Adapter til 120 Ltr-Container DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

RONDA C120. Adapter til 120 Ltr-Container DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A0800115 RONDA C120 Adapter til 120 Ltr-Container VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. RONDA C120 2 V. BRØNDUM A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V.

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. V. BRØNDUM A/S A0.80.0091 DANSK BRUGSANVISNING Ghibli Støvsuger til daglig brug VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli AS 2 Tillykke med Deres nye Ghibli AS 2 fra V. BRØNDUM

Læs mere

Støvsuger DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE. Brugsanvisning

Støvsuger DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE. Brugsanvisning AO.80.0028 ORIGINAL! DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE DK Brugsanvisning Støvsuger VIGTIGT GHIBLI støv- og vandsugere, der helt lever op til tidens krav! Specialmodeller Filterløsninger til alle opgaver Før

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

RONDA 600 NPU. DANSK BRUGSANVISNING (Original) (Country code EU ; CH ; DK ) A Robust luftrenser til krævende udsugningsopgaver

RONDA 600 NPU. DANSK BRUGSANVISNING (Original) (Country code EU ; CH ; DK ) A Robust luftrenser til krævende udsugningsopgaver V. BRØNDUM A/S DK Brugsanvisning DANSK BRUGSANVISNING (Original) (Country code EU ; CH ; DK ) A0.80.0164 VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. RONDA 600 NPU Robust luftrenser til krævende

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN

RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Normen EN 60335-2-2-1995 einschl. A1: 1998 sowie für das Aufsaugen von gesundheitsgefährdendem einschl.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

RONDA 2-58 Duo Heavy Duty industristøvsuger til væskefiltrering og -transport

RONDA 2-58 Duo Heavy Duty industristøvsuger til væskefiltrering og -transport DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Bestnr.: A0800043 RONDA 2-58 Duo Heavy Duty industristøvsuger til væskefiltrering og -transport VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1 Som alle andre Nilfisk maskiner, er designet enestående med fokus på ergonomi og miljøvenlighed. Beholderkapaciteten er den største i klassen, hvilket betyder mindre spildtid på tømning af poser. vejer

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Industrielle støvsugere AERO 26

Industrielle støvsugere AERO 26 Kompakte våd-/tørsugere med filterrengøring Produkt fakta AERO 26 er kompakt og nem at anvende - det ideelle valg til mindre rengøringsopgaver på værkstedet eller ude hos kunden. En letvægtsmaskine til

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 DANSK BRUGERMAUAL SAMT RESERVEDELSLISTE SC180 BRUGERVEJLEDNING 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.1 Sikring 4 3.1 Vedligeholdelse af maskine 4 4.1 Udskiftning og check

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Professionelle støvsugere

Professionelle støvsugere 300 SERIEN Opfylder de højeste forventninger Produkt fakta 300 serien af våd-/tørsugere er konstrueret ud fra en modulopbygget platform, hvilket vil sige at du kan ændre på modellen ud fra dine aktuelle

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

A 2656 X PLUS. Vare nr.: 1.723-810.0 Mål (L x B x H) mm 550 x 430 x 630

A 2656 X PLUS. Vare nr.: 1.723-810.0 Mål (L x B x H) mm 550 x 430 x 630 A 2656 X PLUS Det ideelle produkt til garagen, bilen, værkstedet og ved "gør det selv" projekter. Forsynet med ergonomisk bæregreb som samtidig fungerer som lås til containeren. Blæsefunktion med trinløs

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde Den perfekte løsning til håndværkere på farten ATTIX 30 er den nye, kompakte generation af ATTIX-familien

Læs mere