Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v."

Transkript

1 - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v., som boligejeren har rådighed over. Ved samlivsophævelse og skilsmisse kan dette give ubehagelige problemer for den part, der forlader den fælles bolig. Der kan også blive tale om beskatning af begge parter af samme beløb som ingen har betalt. Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskat er en form for formueskat på bl.a. helårsboliger, herunder ejerlejligheder, sommerhuse samt boliger på blandet benyttede ejendomme, f.eks. stuehuse på landbrugsejendomme. For hovedparten af de danske boliger afløste ejendomsværdiskatten fra 2000 og fremefter den tidligere kendte lejeværdi af egen bolig. Beskatningen af en lejeværdi af egen bolig har rødder i skattelovgivningen tilbage til 1900-tallet, og gælder fortsat for visse typer ejendomme. Ejendomsværdiskat skal betales for alle boliger m.v., som står til rådighed for ejeren, og skatten skal betales, uanset om ejeren rent faktisk gør bug af boligen eller ej. Som udgangspunkt er det således kun muligt at undgå ejendomsværdiskat, hvis ejendommen enten er udlejet eller er helt ubeboelig.

2 - 2 Ejendomsværdiskatten skal som udgangspunkt betales fra det tidspunkt, hvor ejeren overtager boligen, og frem til det tidspunkt, hvor næste ejer af boligen overtager denne. Sker indflytningen senere end overtagelsen, betales dog først ejendomsværdiskat fra indflytningsdagen. Og flytter ejeren tidligere end den næste ejers overtagelse, skal der kun betales ejendomsværdiskat frem til fraflytningstidspunktet. Samlivsophævelse og skilsmisse Reglerne for beregning af ejendomsværdiskat er for så vidt ganske enkle. Men ved samlivsophævelse eller skilsmisse kan reglerne resultere i en beskatning, der måske ikke altid forekommer lige forståelig. Én ejer Ejes boligen fuldt ud af den ene part i forholdet, og bliver denne part boende i huset efter samlivsophør eller skilsmisse, skal ejeren i sagens natur fortsat betale fuld ejendomsværdiskat som hidtil. Vælger ejeren derimod at fraflytte boligen, medens den anden part bliver boende i huset, er sagen lidt mere kompliceret. I denne situation har ejeren så at sige overladt rådigheden over boligen til den anden part, hvilket giver anledning til visse skattemæssige overvejelser. I relation til betaling af ejendomsværdiskat m.v. må der formentlig her sondres mellem på den ene side tilfælde, hvor parterne har været gift, og på den anden side tilfælde, hvor parterne har været papirløst samlevende. Er der tale om ægtefæller, skal ejerægtefællen der altså er fraflyttet ejendommen under disse omstændigheder efter skattevæsenets praksis fortsat betale ejendomsværdiskat vedrørende boligen frem til det tidspunkt, hvor der er sket bodeling. Dette gælder også, selv om der går lang tid - eventuelt adskillige år - fra samlivet er ophørt og frem til bodelingen.

3 - 3 Er ejendommen ikke blevet solgt, vil der ved bodelingen blive taget stilling til, hvem af de tidligere ægtefæller, der skal overtage den hidtidige fælles bolig. Overtages ejendommen af den ene ægtefælle (ejerægtefællen), men bebos ejendommen efter bodelingen af den anden ægtefælle, bortfalder forpligtelsen til at betale ejendomsværdiskat, da der nu er tale om en udlejningsejendom. Her kan det imidlertid komme på tale at beskatte ejerægtefællen af en markedsleje for boligen, dvs. den leje, der lovligt kan opkræves efter lejelovgivningen. Dette er aktuelt, hvis de nu fraskilte ægtefæller efter skattevæsenets opfattelse konkret må anses for nærtstående i forbindelse med benyttelsen af ejendommen. Betaler den ægtefælle, der bor i boligen, rent faktisk kun en mindre leje eller måske slet ingen leje, skal denne ægtefælle (lejerægtefællen) som udgangspunkt beskattes af den fordel, som ægtefællen opnår ved at kunne bo i ejendommen til en lav eller ingen leje. Da ægtefællerne er skilt, skal der ikke betales gaveafgift, men derimod indkomstskat af fordelen. Der kan altså her blive tale om beskatning af samme beløb to gange, selv om der ikke har været betalt noget som helst i leje: Ejerægtefællen skal beskattes af den leje, som vedkommende kunne have krævet, men altså ikke har fået. Og lejerægtefællen skal beskattes af samme beløb, dvs. den leje, som ejerægtefællen kunne have opkrævet. Papirløst samlevende kan næppe anses for omfattet af skattevæsenets særlige praksis om betaling af ejendomsværdiskat i perioden frem til bodelingen, da papirløst samlevende ikke skal foretage en bodeling i ægteskabslovgivningens forstand ved samlivsophør. Dette fører efter de generelle tilkendegivelser i skattevæsenets egen vejledning frem til, at det kan komme på tale at beskatte ejeren på samme måde, som hvis boligen blev udlejet til en fremmed, dvs. at beskatte ejeren af en markedsleje af boligen allerede fra tidspunktet fra samlivsophævelsen, hvis parterne må anses for nærtstående. Og betaler lejeren rent faktisk kun en mindre leje eller måske slet ingen leje, skal lejeren som udgangspunkt beskattes af den fordel, som lejeren opnår ved at kunne anvende boligen til en lav eller ingen leje, som personlig indkomst.

4 - 4 Der foreligger imidlertid i praksis eksempler på, at ejeren er blevet afkrævet ejendomsværdiskat fremfor skat af en markedsleje. En sådan afgørelse har Landsskatteretten bl.a. truffet i september 2014, jf. nærmere nedenfor. Ejendomme i sameje I mange tilfælde ejer ægtefæller eller ugifte samlevende boligen i fællesskab, således at hver part har andel i ejendommen, f.eks. med halvparten til hver. Det bemærkes, at denne ejerform er uafhængigt af, hvorvidt ægtefællerne måtte have almindeligt formuefællesskab eller særeje, forstået således, at sameje ikke eksisterer i kraft af formuefælleskabet. Ved et sådant sameje om en fast ejendom, som parterne anvender som bolig, skal hver part betale ejendomsværdiskat vedrørende den del af boligen, som den pågældende part ejer. Ejendomsværdiskatten beregnes her for ejendommen som helhed, og fordeles herefter mellem ejerne på baggrund af de ejerandele, som de respektive ejere hver især har. Ved samlivsophør og skilsmisse gælder der i princippet samme regler som ovenfor beskrevet. Den ægtefælle eller samlever, der ejer en andel af ejendommen og bliver boende i ejendommen, skal fortsat betale ejendomsværdiskat vedrørende vedkommendes (egen) andel af ejendommen. Den part, der fraflytter ejendommen, men som stadig er medejer af ejendommen, skal hvis der er tale om ægtefæller - fortsat betale ejendomsværdiskat af denne ejers andel af ejendommen frem til bodelingstidspunktet. Har den fraflyttede ægtefælle fortsat andel af ejendommen efter bodelingen, kan det komme på tale at beskatte den fraflyttede ægtefælle af en markedsleje vedrørende dennes andel af ejendommen, hvis parterne konkret må anses for nærtstående. Har parterne været ugift samlevende, kan det efter de generelle tilkendegivelser i skattevæsenets egen vejledning - komme på tale at beskatte den fraflyttede part, som stadig

5 - 5 ejer en andel af ejendommen, af en markedsleje vedrørende denne andel, hvis parterne konkret må anses for nærtstående. Men som nævnt ovenfor nåede Landsskatteretten så sent som ved en afgørelse fra 11. september 2014 frem til, et noget andet resultat. Landsskatteretten fastslog således, at den fraflyttede samlever skulle svare ejendomsværdiskat af boligen frem til det tidspunkt, hvor ejendommen blev overdraget til den anden samlever. Den pågældende sag drejede sig drejede sig om et ugift samlevende par, hvor kvinden havde forladt den fælles bolig i slutningen af 2009, medens manden blev boende i huset. I september 2010 aftalte parret, at manden med virkning fra 1. januar 2010 skulle overtage kvindens andel af ejendommen, således at manden fra dette tidspunkt ejede hele ejendommen. Samtidig skulle manden overtage de tinglyste panthæftelser. Overdragelsen blev imidlertid først registreret i de offentlige registre som effektueret i slutningen af 2011, og kvinden havde også for 2011 fratrukket renteudgifter vedrørende ejendommen på selvangivelsen. Landsskatteretten nåede her frem til, at kvinden på denne baggrund skulle betale ejendomsværdiskat vedrørende hendes andel af ejendommen frem til slutningen af Kvinden var ingenlunde tilfreds med at skulle betale ejendomsværdiskat i 2 år efter hendes fraflytning. Der blev i denne sag tilsyneladende ikke fra skattevæsenets side rejst spørgsmål om beskatning af en markedsleje, hvilket i nogle tilfælde kan føre frem til en hårdere beskatning end ejendomsværdiskat. Skattevæsenets praksis synes på dette område ikke at være ganske fast. Den relativt sparsomme praksis på området tyder måske også på, at skattevæsenet farer med en vis lempe i disse sager, hvor det samtidig formentlig kan være meget vanskeligt at fastslå, om parterne efter et samlivsophør fortsat må anses som nærtstående i skatteretlig forstand. o

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière forkortet SCI er en fransk selskabstype, i hvilken deltagerne ejer og driver en fast ejendom i

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere