Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx"

Transkript

1 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mod xxx xxxxxxxxxx xxx xx. august 2012 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx Med brev af 21. september 2011 fremsender xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx til Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening, en klage over xxx xxxxxxxxxx. Rets- og Responsumudvalget har tidligere behandlet en sag parterne imellem - RRU sag. nr. S13/xxxx, kendelse dateret xx. oktober hvori nærværende klages sagsgenstand indgik. Ved brev af 22. august 2011 incl. bilag forespørger klager Rets- og Resonsumudvalget hvorvidt der findes belæg for genoptagelse af sagen. Ved af 7. september 2011 fra Rets- og Responsumudvalget meddeles klager, at sag S13/xxxx er endeligt afsluttet og ikke kan genoptages. Klagen af 21. september 2011 var bilagt: 1. Brev af 10. august 2011 fra indklagedes advokat xxxxxxx xxxxxxxx til klagers advokat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2. Brev af 22. august 2011 fra klager til RRU, med bilag [litreret af RRU]: 2.1 Kendelse af 27. oktober 2010 fra Rets- og Responsumudvalget i sag S13/xxxx [tillige fremlagt som bilag 4 til klage af 21. september 2011] 2.2 af 5. november 2010 fra Rets- og Responsumudvalget til klager, som svar på telefonisk henvendelse vedrørende kendelse i sag S13/xxxx [tillige fremlagt som bilag 7 til klage af 21. september 2011] 2.3 Brev af 10. august 2011 fra indklagedes advokat xxxxxxx xxxxxxxx til klagers advokat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx [tillige fremlagt som bilag 1 til klage af 21. september 2011] 2.4 af 19. august 2011 fra klager til advokat xxxxxxx xxxxxxxx Side 1 af 6

2 [tillige fremlagt som bilag 3 til klage af 21. september 2011] 2.5 Byggetilladelse af 10. oktober 2008 (stilet til indklagede), udstedt af xxxxxxxxxx Kommune, vedrørende ombygning af eksisterende xxxxxxx på 122 m 2 til feriebolig med hems [tillige fremlagt som bilag 5 til klage af 21. september 2011] 2.6 Kvittering dateret den 25. november 2008 for klagers betaling af gebyr til xxxxxxxxxx Kommune for byggetilladelse [tillige fremlagt som bilag 6 til klage af 21. september 2011] 2.7 Kopi af tegninger vedrørende ombygning af xxxxxxxx, udarbejdet af xxx xxxxxxxxxx jf. tegningsliste dateret 2. oktober Klagers orientering om projekt vedr. ombygning af xxxxxxxx, håndtegnet på tegning nr. 4C af 10. marts 1988 fra xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 3. af 19. august 2011 fra klager til advokat xxxxxxx xxxxxxxx 4. Kendelse af 27. oktober 2010 fra Rets- og Responsumudvalget i sag S13/ xxxx 5. Byggetilladelse af 10. oktober 2008 (stilet til indklagede), udstedt af xxxxxxxxxx Kommune, vedrørende ombygning af eksisterende xxxxxxxx på 122 m 2 til feriebolig med hems 6. Kvittering dateret 25. november 2008 vedrørende klagers betaling af gebyr til xxxxxxxxxx Kommune for byggetilladelse 7. af 5. november 2010 fra Rets- og Responsumudvalget til klager som svar på telefonisk henvendelse vedrørende kendelse i sag S13/xxxx 8. Brev af 19. september 2011 fra advokat xxxxxxx xxxxxxxx til klager 9. Brev af 20. september 2011 fra klager til advokat xxxxxxx xxxxxxxx 10. Faktura nr. xxxxx af 9. marts 2009 fra indklagede til klager, med pålydende kr ,73 incl. moms 11. af 1. april 2009 fra indklagede til klager vedrørende fremsendelse af honoraraftale angående xxxxxxxx Endvidere er fremsendt: Svarskrift udarbejdet af advokat xxxxxxx xxxxxxxx, dateret 21. november 2011, incl. bilag: A. Telefaxbrev af 11. november 2011 fra advokat xxxxxxx xxxxxxxx til xxxxxxxxxx Kommune B. svar af 17. november 2011 fra byggesagsbehandler xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Kommune, til advokat xxxxxxx xxxxxxxx C. Byggetilladelse af 10.oktober 2008 (stilet til indklagede), udstedt af xxxxxxxxxx Kommune, vedrørende ombygning af eksisterende xxxxxxxx på 122 m 2 til feriebolig med hems [også fremlagt som bilag 5 til klage af 21. september 2011] Replik udarbejdet af xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dateret 13. februar 2012 Duplik udarbejdet af advokat xxxxxxx xxxxxxxx, dateret 13. marts 2012 Brev af 2. april 2012 fra klager til Rets- og Responsumudvalget incl. bilag Side 2 af 6

3 [litreret af RRU]: 12. Fotos af lejlighed, byggetilladelse [sidstnævnte tillige fremlagt som bilag 4 til klage af 21. september 2011] 13. Rets- og Responsumudvalgets kendelse af xx. oktober 2010 i sag S13/xxxx [tillige fremlagt som bilag 4 til klage af 21. september 2011], honoraraftale [tillige fremlagt som bilag 11 til klage af 21. september 2011] og faktura nr. xxxxx af 9. marts 2009 [tillige fremlagt som bilag 10 til klage af 21. september 2011] 14. Klagers anmeldelse pr. 15. september 2009 til xxxxxxxxx Kommune om påbegyndelse af byggearbejder vedrørende eksisterende xxxxxxxx på 122 m 2 til feriebolig med hems Brev af 20. april 2012 fra indklagedes advokat xxxxxxx xxxxxxxx til Retsog Responsumudvalget Sagen er herefter optaget til behandling - og som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer, og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der afholdtes den 20. juni deltog: Klager - xxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx Indklagede - arkitekt xxxxxxx xxxxxxxx - bygningskonstruktør xxxxxxxxx xxxxxxx Retsudvalget - 7 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Påstande Klager Fritagelse for betaling af honorar i henhold til faktura nr. xxxxx af 9. marts 2009, i alt kr ,73 incl. moms samt fritagelse af betaling af godtgørelse på kr excl. moms Indklagede Betaling i henhold til faktura nr. xxxxx af 9. marts 2009, i alt kr ,73 incl. moms samt betaling af godtgørelse på kr excl. moms Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer Sagen omhandler ombygning af eksisterende xxxxxxxx på 122 m 2 til feriebolig. Projektet indgik oprindeligt som del af et større projekt vedrørende xxxxxx xxxxxxxxx og udvidelse af konferencefaciliteter, som indklagede har udarbejdet for klager i Side 3 af 6

4 Den 10. oktober 2008 opnås byggetilladelse fra xxxxxxxxx Kommune til ombygning af xxxxxxxx, på baggrund af byggeandragende indsendt af indklagede. På fremmødet oplyser indklagede at de har afklaret en væsentlig del af de i byggetilladelsen anførte at-punkter, herunder ingeniørprojekt med varmetabsberegning, hvilket materiale er tilsendt kommunen. Indklagede erindrer ikke om dette materiale er fremsendt klager. Klager oplyser, at det til xxxxxxxxx Kommune fremsendte supplerende materiale vedrørende at-punkterne i byggetilladelsen, ikke er modtaget. Klager indsender pr. 15 september 2009 anmeldelse til xxxxxxxxx Kommune om påbegyndelse af byggearbejde vedrørende ombygning af eksisterende xxxxxxxx til feriebolig, og det anføres i anmeldelsen, at indklagede ikke længere er involveret i projektet. I brev af 21. september 2011 til Rets- og Responsumudvalget oplyser klager, at ombygningen af xxxxxxxx til feriebolig er påbegyndt juli I forhold til det af indklagede udarbejdede projekt foretager klager nogle facadeændringer vedrørende vinduer, og i indretningen udelades hems, sauna og rum til kip. Klager bekræfter på fremmødet, at der ikke er søgt ny byggetilladelse vedrørende ombygningen, da det ved forespørgsel hos kommunens byggesagsbehandler er oplyst, at byggetilladelse af 10. oktober 2008 fortsat var gældende, og at ændring i facadeudformning og indretning ikke nødvendiggjorde nyt andragende, så længe projektet overholdt rammerne i den gældende lokalplan. Indklagede anfører på fremmødet, at man først bliver opmærksom på indklagedes realisering af ombygning af xxxxxxxx, da bygningsmyndigheden i xxxxxxxxx Kommune retter henvendelse i april/maj 2011, i forbindelse med nogle afklarende spørgsmål til projektet. Herefter genfremsætter indklagede krav om betaling af den til klager tidligere fremsendte faktura nr. xxxxx af 9. marts 2009 (benævnt a conto nr. 1), vedrørende ombygning af "xxxxxxxx" (ferielejligheder) incl. udlæg, i alt kr ,73 incl. moms. På fremmødet oplyser indklagede at, a conto beløbets størrelse modsvarer projektets stade på tidspunkt for standsning, omfattende myndighedsprojekt, beskrivelser, beregninger og prisindhentning. Indklagedes krav om betaling af en godtgørelse begrundes med, at man føler sig forurettet over klagers uretmæssige brug af projektet. Side 4 af 6

5 Klager oplyser på fremmødet, at ombygning af xxxxxxxx til feriebolig er færdigmeldt til xxxxxxxxx Kommune ultimo april Rets- og Responsumudvalgets vurdering Idet nærværende klages sagsgenstand indgik i en tidligere honorartvist parterne imellem skal Rets- og Responsumudvalget indledningsvist bemærke følgende: Jf. kendelsen af xx. oktober 2010 tilkendes indklagede - på baggrund af det i sagen oplyste - ikke honorar for udført teknisk rådgivning og bistand vedrørende udvidelse af konferencefaciliteter på ejendommen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, herunder projekt til ombygning af xxxxxxxx til feriebolig. Rets- og Responsumudvalgets afgørelse var primært begrundet i indklagedes håndtering af sagen, og grundet klagers - på fremmødet den 22. september fremførte oplysning om, at projektet ikke var realiseret. I kendelsen af xx. oktober 2010 tilkendes indklagede betaling for udført teknisk rådgivning og bistand vedrørende enfamiliehus, idet klager havde anvendt projektmaterialet for enfamiliehuset til prisindhentning, og dermed accepteret den af rådgiver præsterede ydelse samt betaling herfor (kr ,56 inkl. moms). Klager forespørger efterfølgende Rets- og Responsumudvalget om anvendelse af det af indklagede udarbejdede projektmateriale, hvortil Rets- og Responsumudvalgets sekretariat i af 5. november 2010 meddeler, at kendelse af xx. oktober 2010 giver klager ret til at anvende tegningsmaterialet vedrørende enfamiliehuset, når honorarbeløbet herfor - kr ,56 inkl. moms - er indbetalt til indklagede. Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering af nærværende sag hæftet sig ved: - at klager ved realisering af ombygning af xxxxxxxx til feriebolig har gjort brug af byggetilladelse af 10. oktober 2008, som er opnået på baggrund af indklagedes byggeandragende og medfølgende projekt, og derved har accepteret værdien af den af indklagede præsterede rådgiverydelse i forbindelse hermed - at indklagede som følge af klagers brug af byggetilladelse af 10. oktober 2008, er berettiget til betaling for værdien af den præsterede tekniske rådgivning og bistand i forbindelse med byggeandragende og udarbejdelse af myndighedsprojekt - at Rets- og Responsumudvalget ikke på det foreliggende grundlag har mulighed for at idømme godtgørelse for forurettelse. Side 5 af 6

6 På grundlag af det fremlagte materiale og det ved fremmødet oplyste, afsiger Rets- og Responsumudvalget følgende KENDELSE xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, betaler inden 4 uger kr excl. moms, svarende til kr incl. moms til xxx xxxxxxxxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, betaler inden 4 uger kr med tillæg af moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte faktura nr. xxxxx. Nærværende kendelse kan inden for en frist på 4 uger fra brevdato ankes til Byggeriets Voldgiftsret. P.U.V. Alexandra Thygesen Leder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 6 af 6

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm .

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere