OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT"

Transkript

1

2

3 OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig , opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller: Tændpibe Vindmøllebyg K/S Hermed opdateres VVV-anmeldelse af af et testmølleprojekt for prototypemøller med totalhøjde mellem 190 meter og 250 meter i Velling Mærsk sydvest for Lem i Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet ønskes anlagt på grund af behovet for at udvikle fremtidens vindmøller for vindmøllefabrikken Vestas. Se vedlagte uddybende notat fra Vestas. Figur 1 nedenfor viser placeringen på matrikelkort, hvor de tidligere anmeldte placeringer er anført med en vindmølle med stor cirkel omkring, og de opdaterede placeringer er vist som et smalt bælte mellem de fire vindmøller på en bueopstilling. Den præcise placering er ikke fastlagt, men vil ligge inden for det smalle bælte på cirka 120 meter bredde. Ved støjberegning er der anvendt koordinater, som ligger i buen, men ikke er endelige. Figur 1, matrikelkort med opstillingsområde vist som et buet bælte. 1

4 Tre boliger og et sommerhus bliver nedlagt ved projektet for at kunne overholde støjbekendtgørelsen og afstandskrav på 4 gange totalhøjden til nabobeboelser. Det drejer sig om vejen Tændpibe nr. 3, 4, 6 og 10, hvoraf tre vil blive nedrevet og et nedlagt som sommerhus. For dokumentation af dette henvises til vedlagte brev fra Borch advokater. For dokumentation for lodsejeraftaler henvises til samme brev. Anmeldelsen gælder for 4 vindmølle med en maksimal totalhøjde på 250 meter, en maksimal rotordiameter på 200 meter, og en maksimal navhøjde på 150 meter. Følgende vindmølletyper kan for eksempel blive aktuelle på den givne placering: Fabrikant Type Kapacitet kw Vestas V Rotordiameter meter 160,0 Navhøjde meter 118,0 Totalhøjde meter 198,0 Vestas V ,0 150,0 250,0 Vindmøllerne i tabellen præsenter eksempler for størrelserne. Der kan blive tale om at opstille nyudviklede typer, der har andre proportioner. Idet møllerne er prototyper til test og udvikling, kan de gennem tiden få udskiftet både tårn og vinger. Ligeledes vil harmoniforholdet variere mellem de fire vindmøller, og kan variere fra det anbefalede, hvor rotordiameteren helst skal være 10 % til maksimalt 35 % større end navhøjden. Opstillingsmønster og projektforslag Hovedforslag Vindmøllerne opstilles på en bue fra sydøst til nordvest, hvor den nordligste bliver placeret, så der ikke opstår vingeoverslag over vejen Tændpibe. Det vil sige, at afstanden skal være mindst 85 meter til vejen, da der ikke kan stå vindmøller med en højde over 200 meter på denne position. Vindmøllerne opstilles med en indbyrdes afstand på cirka 680 meter, hvilket svarer til 3,4 rotordiametre for den største rotor. Det er den mindste acceptable afstand for vindmøller, der skal afprøves som prototyper. Til måling af vindforhold m.v. vil der blive opstillet én enkelt mast sydvest for mølle 2 i en afstand omkring 510 meter ved hovedforslaget. Se figur 2 nedenfor. Masten vil være op til 150 meter høj, idet den skal nå op i navhøjde for mølle 2. Af økonomiske grunde vil en bardunmast blive foretrukket, men skulle VVM-redegørelsen vise, at det er uforsvarligt, vil det være teknisk muligt at opstille en gittermast i stedet. Veje og arbejdsarealer Vejadgang vil ske fra Tændpibe og Mærskvejen med stikveje til de fire vindmøller. Ved hver vindmølle vil der blive anlagt et arbejdsareal til blandt andet kranplads med et areal på op til 1 ha. Lysafmærkning af hensyn til flytrafikken Vindmøllerne skal af hensyn til flytrafikken afmærkes. Da møllerne er over 150 meter høje, vil afmærkningen skulle være med højintensivt blinkende lys. Bygherre er sammen med Stauning Lufthavn enige om at indstille til Trafikstyrelsen, at afmærkningen skal placeres på nacellen. I VVM-fasen vil forholdet blive afklaret med Trafikstyrelsen. Det vil indgå i vurderingen, at det inden 2

5 for de seneste år er erfaret, at et rødt blinkende lys er mindre generende for de omkringboende end et hvidt lys. I anmeldelsen er der taget udgangspunkt i, at belysningen placeres på nacellen, men det kan ikke udelukkes, at Trafikstyrelsen vil kræve belysningen placeret på master. Nettilslutning og øvrige bygninger Ud over vindmøllerne vil der skulle placeres en transformatorstation, enten som udbygning af eksisterende 60/10 kv station sydvest for Lem ved Vrennervej eller som en ny station. Endvidere skal der placeres bygninger til scada-anlæg og koblingsstationer og eventuel andre eltekniske anlæg. Alternativ Ved alternativet vil vindmøllerne være identiske med hovedforslaget, men der vil ikke blive opstillet en målemast. Figur 2 med skitsemæssig placering af vindmøllerne og målemast. I cirklerne er vist varierede muligheder for placering, som er skitsemæssigt afprøvet. De lilla positioner er visualiseret nedenfor. Kort mål 1:

6 MILJØPÅVIRKNINGER Påvirkning af beskyttet natur Vest for vejen Tændpibe er der udlagt Natura2000 område i Ringkøbing Fjord. Se vedlagte notater og figur 2. I VVM-redegørelsen vil det nærmere blive undersøgt, om der er kritiske problemer for fuglelivet ved opstilling af de store vindmøller. Vindmøllerne vil stå i følgende afstande fra Natura2000 området: Mølle 1: meter Mølle 2: 840 meter Mølle 3: 320 meter Mølle 4: 90 meter Tidligere har der stået godt 100 vindmøller med højde meter i afstanden ned til 350 meter fra Natura2000 området. Ud over påvirkning af Natura2000 kan der blive påvirkning af natur nær vindmøllerne. Det vil primært være relateret til lokale vandløb, som området er rigt på. Påvirkninger ved nabobeboelser med støj og skyggekast samt visuel påvirkning Støj Vindmøllen vil overholde støjkrav ved nabobeboelser. Men da møllernes design endnu ikke kendes, er der udført en beregning, hvor alle fire vindmøller er V164 med navhøjde 118 meter og rotordiameter 164 meter. I støjberegningen indgår endvidere de eksisterende 4 små vindmøller på hver 225 kw med totalhøjde 45 meter, de 11 stk 3 MW 140 meter høje vindmøller i Lem Kær, den store vindmøllepark i Gestenge med 46 meter høje møller samt enkeltmøller ved Velling og på Vestas industriareal i Lem. Beregningen viser, at belastningen er størst ved vindhastigheden 8 m/s og kortet med isokurverne ved denne vindhastighed er derfor gengivet på næste side, som figur 3. Beregningerne er vedlagt som bilag. Der er ingen støjfølsomme arealer tæt på vindmøllerne. Nærmeste støjfølsomme arealanvendelse ligger ved sommerhusområdet Stauning Vesterstrand mod syd. I lidt større afstand ligger Velling og boligområder i Lem, vest for jernbanen lige nord for et stort erhvervsområde. I retning mod vindmølleområdet ligger det større erhvervsområde, der blandt andet rummer flere bygninger for Vestas. Området afskærmer byen mod vest og syd. Skyggekast Der er ikke foretaget beregning af skyggekast for opstilling i en bue. Med den relativt store afstand til nabobeboelser, vil der ikke være voldsom skyggekast, men enkelte vil få over det anbefalede maksimum på 10 timer om året. For disse boliger vil der blive installeret skyggestop for vindmøllerne, således at de ikke får skyggekast. 4

7 Figur 3, støj ved vindhastigheden 8 m/s. 5

8 Visuel påvirkning Den visuelle påvirkning af landskabet omkring vindmøllerne vil blive vurderet i planarbejdet med VVM-redegørelse for projektet. Påvirkningen fra de store vindmøller vil være markant dels omkring Ringkøbing Fjord, dels fra de nærmeste byer, specielt Højmark, der ligger på bakkeøen, hævet over hedesletten. Vindmølleområdet ligger dog i stor afstand fra boligområdet og storskalalandskabet på hedesletten vil formentlig harmonere med de store vindmøller. I VVMredegørelsen vil den visuelle påvirkning blive vurderet både for selve de fire vindmøller og for det samlede indtryk fra både de store vindmøller og de eksisterende vindmøllerparker, hvor især Lem Kær vil blive oplevet sammen med de nye vindmøller. Endvidere vil den visuelle påvirkning fra belysning og eventuel målemast blive vurderet, blandt andet gennem visualisering om natten. Visualiseringerne vil skildre worst case, hvor de fire vindmøller er af forskellig størrelse, hvor de to midterste vil være 250 meter høje. Nedenfor er der forudgående visualiseret fra to standpunkter ved Velling og Lem. Visualiseringerne viser to ydermøller på 200 meter totalhøjde og to midtermøller på 250 meter i totalhøjde. Se figur 4, samt 1 gittermast til målinger. 2 1 Figur 4, kort med projektområdet. Nærmeste naboboliger er markeret med rød rundt felt og fotopunkterne 1 og 2 vist med pile med sigteretning. 6

9 Visualisering nr. 1 set fra Lem mod vest med målemast i gitterkonstruktion. Afstanden til nærmeste vindmølle længst til venstre er 2,7 km. Rækken opfattes som lige og med lige store møller fra dette punkt. Visualisering nr. 2 set fra landevejen syd for Velling, hvor der er frit udsyn mod syd. Afstanden til nærmeste vindmølle er 1,8 km. Målemast med barduner. Fra denne vinkel ser vindmøllerne også lige høje ud. 7

10 Vedlagt: Brev fra Borch advokater til planlægger Margit Lund Ringkøbing-Skjern Kommune angående råderet over jord og boliger. Notat Peter J. Jørgensen, PlanEnergi fra : Konsekvenser af placering af op til 200 m høje testmøller ved Velling Mærsk på fuglelivet Notat Peter J. Jørgensen, PlanEnergi fra 2011: Vurdering af effekten på fuglelivet ved Velling Mærsk og på Ganer Enge af op til 250 m høje vindmøller Vestas, Lise Lotte Bendixen, : WindPRO - DECIBEL_ 4 PÅ BUE V164 8MW HH 118m incl 8

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Egen lille mølle eller andele i en stor?

Egen lille mølle eller andele i en stor? TEMA HUSSTANDSMØLLER privatøkonomi Egen lille mølle eller andele i en stor? Af Torgny Møller Er sparepengene bedre placeret i andele i en stor mølle end i køb af en lille husstandsmølle? Svaret blæser

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Odense Havn November 2012 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé

Odense Havn November 2012 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé Odensee Havn November 20122 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé PROJEKT VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé Odense Havn Projekt nr. 203388 Dokument nr. 125392524 Version 1 VVM-redegørelsen

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S

BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S Byliv der betaler sig / gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Byliv der betaler sig er gennemført i

Læs mere