Salg af fast ejendom 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af fast ejendom 2012"

Transkript

1 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning

2 Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige overvejelser, man som sælger bør have gjort sig forud for et salg. Særligt for erhvervsejendomme er det vigtigt at have overblik over de skatter, der måtte blive resultatet af et salg. Det kan være skat af tidligere foretagne afskrivninger og avance på ejendommen. Der gælder også en række særlige regler for omkostninger i forbindelse med salg, fordeling af salgssum, overdragelse ved gave eller arv m.v. Også disse særlige forhold er medtaget. Det er dog kun muligt at give en generel orientering om disse komplekse regler, hvorfor vi altid anbefaler, at man søger rådgivning i forbindelse med et ejendomssalg. Moms- og afgiftsforhold er ikke omtalt. Der henvises til særlig folder om dette emne. Marts 2012 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skatteafdelingen 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt ved salg af ejendom Hvilke salg er skattepligtige? Opgørelse af skattepligtig avance Salgstidspunktet 5 2. Skattefrie ejendomssalg Parcelhusreglen Sommerhusreglen Ejerbolig-/stuehusreglen Anparts-/aktie-/andelsbolig Pensionist-reglen 9 3. Opgørelse af ejendomsavance og tab Opgørelse af kontant salgs- og købesum Særligt for ejendomme anskaffet før 19. maj Årligt tillæg Tillæg for forbedringer Nedslag i anskaffelsessummen Beskatningsform Særlige forhold Omkostninger i forbindelse med et salg Fordeling af salgssum Genvundne afskrivninger Overdragelse ved gave/arv Værdiansættelse mellem nærtstående Udenlandske ejendomme Aftalevilkår, køberetter m.v. 17 Eksempler på beregning 19 2

4 Indledning INDLEDNING Overvejelser forud for salg Forud for et salg af en ejendom er det naturligt at få afklaret, hvilke skattemæssige konsekvenser salget kan have. Først og fremmest skal det afklares, om ejendommen er skattepligtig ved et salg, eller om den evt. kan sælges skattefrit. Ofte vil egen bolig, eksempelvis en ejerlejlighed eller et parcelhus, være skattefrit ved salg. I andre situationer kan der dog udløses beskatning ved salg af egen bolig. I sådanne tilfælde bør man overveje, om det er muligt at bringe salget uden for skattepligten og dermed i skattefrihed. Hvis salget af en ejendom er skattepligtigt, kan man begynde at overveje, hvorledes man i så fald optimerer den skattemæssige situation forud for salget. Der er en lang række muligheder, der kan have betydning for det nettoprovenu, der opnås ved salget. Der kan være moms- og afgiftsmæssige forhold på en erhvervsejendom. Tilsvarende kan der fra 2011 være moms på salg af grunde m.v. Der henvises til særskilt folder for en gennemgang af disse særlige regler. Det er derfor ofte en god ide at søge rådgivning om forholdene i tide, så salget kan optimeres altså inden man har underskrevet en salgsaftale. 3

5 Generelt ved salg af ejendom 1. GENERELT VED SALG AF EJENDOM 1.1. Hvilke salg er skattepligtige? Avance ved salg af parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse, der har været anvendt som bolig for ejeren og dennes husstand, vil i langt de fleste tilfælde kunne sælges skattefrit. Herudover kan helårsbolig nr. 2 i nogle situationer ligeledes sælges skattefrit, hvis der er tale om en bolig anskaffet af hensyn til et arbejde. Det er ikke en betingelse, at den pågældende bolig har været beboet af ejeren i hele ejerperioden. Ejendommen må gerne have været udlejet helt eller delvist til beboelse over ejertiden. Derimod vil parcelhuse og ejerlejligheder, som ikke har været beboet af ejeren og dennes husstand, ikke kunne sælges skattefrit, jf. nærmere i afsnit 2. Det gælder ligeledes for sommerhuse, der har været fuldt udlejet eller ikke har været benyttet af ejeren. Byggegrunde kan ikke tjene til bolig for ejeren, hvorfor en byggegrund ikke kan afstås skattefrit. Herudover er ejendomme, der har været anvendt helt eller delvist til erhverv altid skattepligtige. Det kan eksempelvis være landbrug, forretningsejendomme, kontorejendomme, fabrikker, lagre m.m Opgørelse af skattepligtig avance Er der skattefrihed ved salg af ejendommen, er det ikke nødvendigt at foretage sig noget vedrørende salget i relation til selvangivelsen. I forbindelse med salg af en ejendom, der ikke er fritaget for beskatning, kan indkomstopgørelse og dermed skattebetalingen blive påvirket af forskellige gevinster/tab. Det kan eksempelvis være: Ejendomsavance/-tab Kursgevinster/-tab ved indfrielse af lån Genvundne afskrivninger/tab for ejendomme, hvorpå der er foretaget skattemæssige afskrivninger 4

6 Generelt ved salg af ejendom Salgssum Stigning i værdi (Salgssum - købesum) Ejendomsavance Til beskatning Købesum Foretagne afskrivninger Nedskreven værdi Genvundne afskrivninger 1.3. Salgstidspunktet En ejendomshandel anses skattemæssigt for gennemført på det tidspunkt, hvor sælger og køber har indgået en endelig og bindende aftale. Dette er typisk, når den sidste part har underskrevet salgsaftalen. Det er ikke i den forbindelse afgørende, om der er sket tinglysning (alene en sikringsakt), eller om købesummen er betalt. Derimod kan der være indsat andre betingelser i aftalen. Disse betingelser kan have opsættende karakter (suspensive), hvilket betyder, at handlen ikke kan gennemføres, før betingelserne er opfyldt. Handlen bliver derfor først anset for gennemført, når en sådan betingelse er opfyldt. Det er typisk betingelser, som parterne i aftalen ikke har indflydelse på (eks. godkendelse af lokalplan). Handelstidspunktet er afgørende for, hvornår der skal ske beskatning af en fortjeneste, eller hvornår et tab eventuelt kan fratrækkes. 5

7 Skattefrie ejendomssalg 2. SKATTEFRIE EJENDOMSSALG I en række tilfælde er salget skattefrit Parcelhusreglen Reglen omfatter salg af en ejers helt private bolig, dvs. enfamilieshuse, tofamilieshuse og ejerlejligheder. Det er som udgangspunkt ikke tanken, at avance ved salg af en families helt private bolig skal resultere i beskatning. Det er tilstrækkeligt, at boligen alene har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af ejertiden. Der skal dog have været tale om reel beboelse dvs. ejeren eller dennes familie skal være flyttet ind i boligen med henblik på varig beboelse. Efter parcelhusreglen kan en person sælge egen bolig, uden at dette medfører beskatning af en fortjeneste, når et af følgende objektive kriterier er opfyldt: At ejendommens samlede areal ikke overstiger m 2 At det ifølge de offentlige myndigheder ikke er muligt at udstykke til særskilt bebyggelse fra grunden, eller At udstykning ifølge en erklæring fra SKAT vil medføre en væsentlig værdiforringelse af restarealet af grunden eller den bestående ejendom. Gode råd for ejendomme med grundareal over m 2 Det kan overvejes, om der skal gennemføres en udstykning forud for et salg, således ejendommen opdeles i dels et parcelhus med en grund på maksimalt m 2 og dels en grund på det resterende areal Efterfølgende kan parcelhuset sælges skattefrit det kræver dog, at ejeren ikke flytter, før udstykningssagen er gennemført (approbationsdatoen) Salg af det resterende areal vil være skattepligtigt. Hvis en ejendom er omfattet af parcelhusreglen, dvs. ejendommen i sit hele kan sælges skattefrit, er det også muligt at sælge en del af ejendommen skattefrit. Det kan eksempelvis være den situation, hvor naboen ønsker at købe en del af grunden. For at opnå skattefrihed kræver det imidlertid, at salget sker betinget af senere udstykning. Det betyder i praksis, at man indgår en salgsaftale, der er betinget af, at der efterfølgende (dvs. efter overdragelsen) sker udstykning af en del af grunden. Dermed sikres det, at den frastykkede andel af ejendommen kan sælges skattefrit. Sker salget i stedet efter, at en udstykning er gennemført (dvs. der ikke foreligger en betinget overdragelse), vil det betyde, at der er tale om et helsalg af den udstykkende grund (der opnår selvstændig ejendomsstatus). Derfor skal der opgøres en skattepligtig 6

8 Skattefrie ejendomssalg avance, idet sælgeren ikke kan opfylde bopælspligten på det frasolgte areal. Det er derfor vigtigt at delsælge fra den i øvrigt skattefrie ejendom inden udstykning. Nærmere om bopæl Betingelsen om, at huset skal have tjent til privat bolig, skal bevises af ejeren. Der er i praksis ikke nogen krav til, hvor længe ejendommen skal have tjent som privat bolig, når bare beboelsen har været reel og kan dokumenteres. Nyere domspraksis lægger tillige vægt på, at boligen skal være anskaffet med henblik på varig bopæl. Det er ofte i situationer, hvor man flytter fra bolig A til bolig B (for at gøre denne skattefri) og herefter flytter tilbage til bolig A. I sådanne tilfælde har der ikke været tale om flytning med henblik på varig bolig. Nærmere om bopæl i flere boliger Som udgangspunkt fremgår det ikke af lovgivningen, at parcelhusreglen alene gælder for én bolig, eller alene gælder en hovedbolig, hvis man ejer og bebor flere ejendomme samtidig. Skattefrihed af avance ved salg af parcelhuse og ejerlejligheder kan i visse tilfælde således også udstrækkes til at gælde for en bolig nr. 2. Hvis man derfor har anskaffet en bolig nr. 2 af arbejdsmæssige årsager (bor i Aalborg og arbejder i København), samtidig med at man har bevaret sin sædvanlige bolig, er der mulighed for at kunne sælge bolig nr. 2 skattefrit. Det er vores opfattelse, at det ikke alene kan begrænses til arbejdsmæssige årsager, men også andre personlige årsager, der gør, at man er nødsaget til at have en bolig nr. 2, når bare bopælen har været reel og varig. Det er dog op til domstolene at fastsætte grænserne for denne praksis. Det bør overvejes at indhente et bindende svar forud for et salg. Dels kan der være tale om avancer af betydelig størrelse, og dels er den skattemæssige behandling altid baseret på en samlet konkret vurdering af de faktiske omstændigheder Sommerhusreglen Ligesom der gælder en parcelhusregel for familiens bolig, gælder der også en regel, hvorefter en families private sommerhus kan sælges uden beskatning. Der gælder de samme arealbetingelser, som nævnt vedrørende parcelhuse altså kan salg af et sommerhus være skattefrit, dersom ejendommens areal ikke overstiger m 2, og sommerhuset har været anvendt til private formål af ejeren eller dennes husstand. 7

9 Skattefrie ejendomssalg Overstiger arealet m 2, kan der alene undgås beskatning ved salg, hvis: Der kan opnås en erklæring om, at der ikke kan opnås tilladelse til udstykning til særskilt bebyggelse, eller Der i den forbindelse kan indhentes erklæring fra vurderingsmyndighederne om, at en udstykning vil forringe den samlede værdi af ejendommen væsentligt. De to undtagelser bringes i praksis ofte i anvendelse, da mange sommerhusgrunde har en vis størrelse. Avance ved salg af en ubebygget sommerhusgrund vil ikke kunne omfattes af skattefrihed. Helårsbolig anskaffet som sommerbolig Avance ved afståelse af en helårsbolig anskaffet som sommerbolig kan ske skattefrit efter sommerhusreglen, når følgende forhold alle er opfyldt: Helårsboligen er anskaffet med henblik på anvendelse som fritidsbolig, og Ejendommen udelukkende er anvendt som fritidsbolig. I disse tilfælde påhviler det ejeren at dokumentere eller sandsynliggøre, at forudsætningerne er opfyldt Ejerbolig-/stuehusreglen Ejendomme med blandet benyttelse, dvs. kombineret beboelse og erhverv, kan ligeledes realiseres skattefrit, for så vidt angår den del af ejendommen, der har været anvendt til beboelse. Det vil ofte være aktuelt for landbrug med et stuehus samt for byejendomme, der anvendes eks. til forretning, og hvor ejerens bolig ligger på samme matrikel. Der gælder de samme principper, som ved parcelhusreglen, at boligdelen kan sælges skattefrit, hvis den har tjent til bolig for ejeren og dennes husstand. Ud over, at avancen fra ejerboligen er skattefri, kan der opnås et bundfradrag i den skattepligtige avance på restejendommen. Betingelsen for dette fradrag er dog, at ejeren skal have ejet ejendommen i mindst 5 år, og i hele eller dele af ejertiden have beboet ejendommen. Bundfradraget kan ikke kombineres med indekseringsreglen ved opgørelse af ejendomsavance for samme ejendom. Bundfradraget udgør for 2012 DKK

10 Skattefrie ejendomssalg 2.4. Anparts-/aktie-/andelsbolig Parcelhusreglen gælder ligeledes ved salg af anparts-/aktie-/andelsbolig. Er der til anparten, aktien, og/eller andelen knyttet en ret til at bebo en bestemt lejlighed/et hus, kan der opnås skattefrihed for en evt. avance. De almindelige regler om størrelse og ejerens beboelse efter parcelhusreglen gælder tilsvarende for sådanne boliger Pensionist-reglen Der er med virkning fra og med indkomståret 2010 indsat en ny bestemmelse i parcelhusreglen. Efter denne bestemmelsen skal fortjeneste eller tab ved afståelse af en ejerbolig inkl. et grundareal på under m 2 ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, såfremt ejeren ifølge erklæring fra de sociale myndigheder er flyttet fra ejendommen til en beskyttet bolig eller til et plejehjem. Situationen gælder i den situation, hvor man er påbegyndt en udstykning fra et parcelhus, evt. for at bringe det i skattefrihed, og ikke bebor ejendommen efter udstykningen (approbationsdagen), pga. at man er flyttet på plejehjem eller lignende. Skattemæssigt behandles disse tilfælde fremover således, at ejeren anses for at have beboet ejendommen efter afslutningen af udstykningssagen, forudsat at betingelserne i parcelhusreglen i øvrigt er opfyldt. 9

11 Opgørelse af ejendomsavance og tab 3. OPGØRELSE AF EJENDOMSAVANCE OG TAB Ejendomsavancebeskatningsloven gælder for alle salg af ejendomme, hvor sælger ikke er næringsdrivende inden for handel med fast ejendom. Udgangspunktet for beskatningen er den kontante salgssum, som fratrækkes den kontante anskaffelsessum. Der fremkommer enten en avance eller et tab, der ikke nødvendigvis svarer til salgsopstillingen, nettolikviditeten m.v Opgørelse af kontant salgs- og købesum Hvis det konstateres, at salget af en ejendom er helt eller delvist skattepligtigt, skal der opgøres en avance til beskatning. Avancen (eller tabet) opgøres som forskellen mellem den kontante anskaffelsessum og den kontante salgssum. Kontantomregning sker ved, at den overdragne/overtagne gæld fastsættes til kursværdi. Både den kontante anskaffelsessum og den kontante salgssum reguleres med købs- og salgsomkostninger. Det kan eks. være omkostninger til advokat, tinglysningsafgift, ejendomsmægler, låneomkostninger ved ejerskiftelån og udgifter til arbejder på ejendommen, som udføres efter afhændelsen. Eksempel Salgssum opgøres således: DKK Kontant udbetaling Overdraget lån, nom. 1 mio. DKK, kurs Udgifter til ejendomsmægler Udgifter til advokat Korrigeret kontantomregnet salgssum Anskaffelsessum opgøres således: DKK Kontant udbetaling Overtaget lån, nom. 1 mio. DKK, kurs Udgifter til advokat Tinglysningsafgift Korrigeret kontantomregnet anskaffelsessum

12 Opgørelse af ejendomsavance og tab 3.2. Særligt for ejendomme anskaffet før 19. maj 1993 Hvis en ejendom er anskaffet før den 19. maj 1993, kan sælgeren som alternativ til den kontante anskaffelsessum vælge en af nedenstående værdier: Den faktiske anskaffelsessum med tillæg af pristalsregulering til og med 1992 Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med tillæg af 10% Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med tillæg af 10% og med tillæg af halvdelen af stigningen fra denne værdi til ejendomsværdien pr. 1. januar 1996 Ejendomsværdien pr. 19. maj 1993 ved gennemført 4B-vurdering. Der kan frit vælges mellem disse værdier dog er det ikke muligt at forøge et tab på en ejendom, udover hvad der kan beregnes med udgangspunkt i de 3 sidstnævnte indgangsværdier Årligt tillæg Til den kontante anskaffelsessum, eller den valgte indgangsværdi efter afsnit 3.2, kan der fra og med anskaffelsesåret (tidligst 1993) tillægges et beløb på DKK pr. kalenderår. Der gives ikke et sådant tillæg for salgsåret, medmindre købsåret og salgsåret er det samme. Der gives også tillæg til ubebyggede grunde. Tillægget kan ved salg i 2012 maksimalt opgøres til 19 x DKK = DKK , dvs. for årene 1993 til 2011 = 19 år. Afstås kun en del af en grund vil der alene kunne beregnes forholdsmæssig tillæg Tillæg for forbedringer Udover tillægget på DKK pr. kalenderår, kan der tillægges forbedringer, når disse overstiger DKK pr. kalenderår. Forbedringsudgiften må ikke have kunnet fratrækkes ved indkomstopgørelsen. Hvis der eks. er afholdt en udgift til vinduer på DKK i 2011 (forbedringsdelen, dvs. den samlede udgift reduceret med vedligeholdelsesandel), vil der udover tillægget efter afsnit 3.3 kunne tillægges yderligere DKK til anskaffelsessum. Forbedringsudgifter afholdt inden den 19. maj 1993 skal ikke reduceres med DKK pr. kalenderår og kan kun tillægges anskaffelsessummen, hvis ikke en af indgangsværdierne i de sidste 3 punkter i afsnit 3.2. er valgt. 11

13 Opgørelse af ejendomsavance og tab 3.5. Nedslag i anskaffelsessummen Der gælder særlige regler i visse tilfælde, således at der opnås et samspil mellem afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Det betyder kort fortalt, at et opgjort tab efter afskrivningsloven for en ejendom, som oftest vil reducere anskaffelsessummen opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven tilsvarende. Det gælder for: Nedrivningsfradrag Ikke genvundne afskrivninger Tabsfradrag for ikke foretagne afskrivninger Beskatningsform For personer beskattes den opgjorte ejendomsavance som kapitalindkomst, mens genvundne afskrivninger (og tab på afskrivninger) beskattes som personlig indkomst. Anvender sælgeren virksomhedsordningen, skal både ejendomsavance og genvundne afskrivninger (og tab på afskrivninger) medregnes til virksomhedens indkomst. Beskatning kan herefter ske som opsparet overskud, kapitalindkomst og/eller overskud af virksomhed (personlig indkomst). Skatten af en avance kan således variere fra a conto virksomhedsskat på 25% til endelige skatter inklusive arbejdsmarkedsbidrag svarende til ca. 56,5%. Der gælder særlige regler for personers genanbringelse af ejendomsavancer, der i nogle situationer kan anvendes til udskydelse af skattebetalingen. Disse regler vil dog ikke blive nærmere omtalt i denne folder. For selskaber medregnes både ejendomsavance og genvundne afskrivninger til selskabets indkomst. Skatteprocenten er 25. Tabstilfælde - ejendomsavance Hvis der opstår et tab ved salg af en ejendom efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, kan dette tab alene modregnes i andre skattepligtige ejendomsavancer i det pågældende år. Der er ikke mulighed for fradrag ved indkomstopgørelsen for realiserede tab. Hvis tabet ikke kan anvendes i indkomståret, hvor det er realiseret, kan det overføres til en evt. ægtefælle. Den resterende del kan fremføres uden tidsmæssig begrænsning til modregning i senere skattepligtige ejendomsavancer efter ejendomsavancebeskatningsloven. Tilsvarende gælder for selskaber. Der er dog imidlertid ikke mulighed for at overføre et tab til eksempelvis et sambeskattet selskab. 12

14 Særlige forhold 4. SÆRLIGE FORHOLD Der kan være særlige regler, der er vigtige at have kendskab til ved overdragelse af fast ejendom. I dette afsnit er omtalt de oftest forekommende særregler. Da det ikke er alle forhold, der er medtaget, er det altid er vigtigt at søge rådgivning, inden en overdragelse gennemføres i praksis Omkostninger i forbindelse med et salg Skattemæssigt er det vigtigt at vurdere fradragsretten for forventede udgifter i forbindelse med køb og salg. Det er ofte muligt at opdele udgifterne i en række arter eller aktivtyper. Opdelingen kan ske således: Vedligeholdelsesudgifter, der kan fratrækkes hos sælger Forbedringer, der skal tillægges ejendommens værdi hos køber Nedrivningsudgifter Indhentelse af tilladelser m.v. vedr. ejendommen Finansieringsomkostninger, der skal tillægges gælden Øvrige omkostninger, der ikke kan fradrages eller tillægges ejendommen. Forinden et salg kan det derfor være hensigtsmæssigt at vurdere de udgifter, der bliver aktualiseret ved et salg. På denne måde kan udgifter måske blive fradragsberettigede eller kan fragå ved avanceopgørelsen. Handelsomkostninger til handlens gennemførelse, eksempelvis ejendomsmægler og advokat, fragår salgssummen hos sælger henholdsvis tillægges købesummen hos køber Fordeling af salgssum Ved salg af en ejendom med afskrivningsberettigede driftsbygninger og/eller installationer, skal der beregnes genvundne afskrivninger. Der gælder forskellige regler for opgørelse af genvundne afskrivninger for de forskellige aktiver, hvorfor der skal foretages en fordeling af salgssummen. Salgssummen skal fordeles på de enkelte typer af aktiver, dvs. grund, stuehus/ejerbolig, driftsbygninger, installationer m.m. Denne fordeling aftales i salgsaftalen. Hvis der ikke er aftalt nærmere omkring fordelingen i salgsaftalen, må det efterfølgende afklares mellem sælger og køber og det lokale skattecenter. Hvis man ikke har aftalt en fordeling, vil man risikere at skulle respektere SKATs fordeling. En aftalt fordeling er dog altid underlagt SKATs prøvelse. 13

15 Særlige forhold 4.3. Genvundne afskrivninger Genvundne afskrivninger er udtryk for, om man har afskrevet for meget eller for lidt i forhold til den egentlige værdinedgang på de afskrivningsberettigede bygninger eller installationer. Der opgøres genvundne afskrivninger for hver bygning for sig. Eksempel DKK Salgssum for afskrivningsberettigede driftsbygninger og installationer (ekskl. grund) Anskaffelsessum Foretagne afskrivninger, herunder ved etableringsog iværksætterkontomidler Nedskreven værdi Avance Til beskatning som genvundne afskrivninger Som det fremgår af ovenstående eks. er der en fortjeneste ved salg af bygningen på DKK , men det er alene DKK , der kommer til beskatning. Dette skyldes, at det alene er de faktisk foretagne afskrivninger, der kan genbeskattes dvs. DKK De genvundne afskrivninger beskattes som personlig indkomst. Eksempel DKK Salgssum for afskrivningsberettigede driftsbygninger og installationer (ekskl. grund) Anskaffelsessum Foretagne afskrivninger, herunder ved etableringsog iværksætterkontomidler Nedskreven værdi Tab Fradrag Hvis der derimod realiseres et tab i forbindelse med opgørelse af genvundne afskrivninger, kan dette tab på tilsvarende vis medregnes i den personlige indkomst (som et fradragsberettiget tab). 14

16 Særlige forhold Samtidig reduceres anskaffelsessummen for ejendommen, når der skal beregnes fortjeneste eller tab efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Reduktionen svarer til tabsfradraget (DKK ) og de ikke genvundne afskrivninger (DKK ). Anskaffelsessummen bliver derfor nedsat med i alt DKK i den konkrete situation. Det er de samme regler og principper, der finder anvendelse ved salg af ejendomme, hvor der har været afskrevet på installationer. Blandet benyttede bygninger Der gælder særlige beregningstekniske regler for opgørelse af genvundne afskrivninger på blandet benyttede bygninger. Den del af afståelsessummen, som skal indgå i beregningen, fastsættes ud fra en gennemsnitsberegning af, hvor meget af anskaffelsessummen, som i ejertiden har været benyttet til afskrivningsberettigede formål. De genvundne afskrivninger beregnes herefter som forskellen mellem på den ene side den gennemsnitlige afståelsessum nedsat med på den anden side den gennemsnitlige anskaffelsessum fratrukket foretagne afskrivninger. Også i disse tilfælde kan der blive tale om ikke-genvundne afskrivninger og tab Overdragelse ved gave/arv Overdragelse af en ejendom ved gave sidestilles med et salg. Det medfører - hvis ejendommen ikke kan sælges skattefrit - at der skal beregnes en avance/tab og opgøres genvundne afskrivninger, som hvis ejendommen var solgt i fri handel. Anskaffes en ejendom ved gave, arveforskud eller arv, og udløses der afgiftspligt og/eller skattepligt ved overdragelsen, anses den afgiftspligtige værdi for at være anskaffelsessummen. Udløses der hverken afgifts- eller skattepligt, skal anskaffelsessummen ansættes til handelsværdien. Endvidere er der ofte adgang til at overdrage en erhvervsejendom med succession, dvs. at køberen overtager sælgerens skatteforpligtelser. Det er muligt ved overdragelse til nærtstående og til nære medarbejdere. Netop denne mulighed er ofte anvendt ved familieoverdragelser, idet likviditetsbelastningen derved bliver mindre Værdiansættelse mellem slægtninge Normalt bliver fast ejendom handlet mellem en uafhængig køber og sælger dvs. overdraget til markedsprisen. 15

17 Særlige forhold Der gælder særlige regler for overdragelse mellem personer, der er omfattet af den normale gavekreds efter boafgiftsloven. Denne kreds omfatter følgende personer: a. Afkom, stedbørn og deres afkom b. Afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle c. Forældre d. Personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig e. Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet f. Stedforældre og bedsteforældre g. Barns eller stedbarns ægtefæller. Handles der inden for denne personkreds, kan den senest bekendtgjorte ejendomsvurdering +/-15% anvendes som handelsværdi. Dette kan være en fordel i forbindelse med eks. overdragelse af forældrelejligheder. Salg af disse lejligheder er skattepligtige for forældrene (forudsat de ikke har haft bopæl i lejligheden), hvorfor det kan være ønskeligt, at overdragelsen til barnet sker til en så lav værdi som muligt. Hvis den senest offentliggjorte vurdering er udarbejdet på et retligt forkert grundlag pga. urigtige oplysninger eller lignende kan den dog ikke anvendes som grundlag. Det samme gælder, hvis en ejerlejlighed eksempelvis er vurderet som udlejet (ikke-frie lejligheder). I det tilfælde vil det ligeledes ikke være muligt at anvende vurderingen som grundlag. Der skal i stedet anvendes en værdi svarende til markedsprisen Værdiansættelse mellem nærtstående Ved overdragelse mellem slægtninge gælder et særligt regelsæt, jf. afsnit Der gælder tilsvarende et regelsæt for værdiansættelse ved overdragelse mellem parter med interessefællesskab, eksempelvis mellem hovedaktionær og selskab. SKAT har udarbejdet vejledende regler for disse tilfælde. Det er generelt handelsværdien, der skal anvendes, men hvor denne ikke kan findes eller er vanskelig af fastslå, kan SKATs vejledninger anvendes. Tilsvarende kan SKAT teste en overdragelsesværdi i forhold til disse vejledende regler. Hvis der er væsentlig afvigelse mellem den faktisk anvendte værdi og værdien efter de vejledende regler, kan SKAT korrigere den faktiske overdragelsespris. 16

18 Særlige forhold Der er et særligt regelsæt for eventuel korrektion af en sådan ændring fra SKAT. Det er på denne måde sædvanligvis muligt at undgå eventuel gavebeskatning m.v. Netop værdiansættelse kan være problematisk, og derfor bør dette forhold være nøje vurderet, inden en overdragelse gennemføres Udenlandske ejendomme For personer gælder tilsvarende regler for ejendomme i udlandet som beskrevet ovenfor. Der er ingen forskelle i den danske avanceopgørelse. Udløser et salg af en ejendom i udlandet avanceskat i det pågældende udland, vil der kunne blive tale om, at Danmark skal nedsætte de danske skatter med den udenlandske skat (lempelse). Lempelsen sker som oftest efter credit metoden, hvilket medfører, at den danske skat nedsættes med den del af den samlede skat, der kan henføres til den udenlandske indkomst, dog ikke mere end den faktisk betalte danske skat. Vær opmærksom på, at der findes lande, som beskatter avance ved salg af private boliger og fritids-/sommerboliger. Hvis avancerne er skattefrie i Danmark, er der ingen dobbeltbeskatning og dermed ingen lempelse i Danmark. Ud over direkte skatter kan der være andre skatter og afgifter, som udløses ved salg af en ejendom. Det er væsentligt at få konsekvenserne belyst via en lokal rådgiver, der kender det pågældende lands regler Aftalevilkår, køberetter m.v. Der indgås indimellem aftaler om fremtidigt salg af en ejendom når visse aftalte betingelser er opfyldt. Sådanne aftaler kan skattemæssigt enten blive anset for at være endelige ved aftalens indgåelse (resolutive), eller skattemæssigt anset for først at være endelige når betingelserne er opfyldte (suspensive). Skattemæssigt er det derfor vigtigt at være klar over, hvornår der foreligger den ene eller den anden form for aftale. Tilsvarende kan der være indgået aftaler om, at en køber kan vælge at erhverve en ejendom inden for en given periode. Det vil skattemæssigt blive anset for at være en køberet, der først effektueres, når køberen vælger at udnytte køberetten. Ofte betales en præmie for at opnå denne ret. 17

19 Særlige forhold Indgås sådanne køberetsaftaler mellem nærtstående, vil de kun blive anerkendt, hvis aftaleperioden er under 12 måneder. Hvis perioden er længere, vil SKAT ikke anerkende den aftalte pris, men vil anse en overdragelse ved udnyttelse af køberetten for at være sket til handelsværdien på det faktiske overdragelsestidspunkt. Disse særregler er blevet indført af hensyn til det mulige misbrug, der kunne være ved eksempelvis overdragelse af forældrelejligheder. 18

20 Eksempler på beregning EKSEMPLER PÅ BEREGNING Eksempel på ejendomsavance (1) Nedenstående er eks. på en ejendom, der ikke er omfattet af parcelhusreglen eks. ejendom med grund på over m 2, hvorfra der kan ske udstykning til særskilt bebyggelse. Ejendommen er anskaffet i 1990 og solgt i Salgssum Salgssum Omkostninger Kontant salgssum Indgangsværdi ved køb Anskaffelsessum - faktiske Kontant anskaffelsessum Forbedringer frem til 19/ (kan ikke pristalsreguleres) Pristalsregulering frem til , Pristalsreguleret anskaffelsessum Anskaffelsessum - indgangsværdier Vurderingen % halvdelen til vurderingen Anskaffelsessum - indgangsværdier Det er naturligvis hensigtsmæssigt at vælge den højeste værdi som skattemæssig anskaffelsessum. Anskaffelsessum Valgt anskaffelsessum DKK fast tillæg ( ) Anskaffelsessum

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012

Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012 Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Beskatning ved salg af flexboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste år særlige regler om flexboliger. Med en flexboligtilladelse fra kommunen er det muligt at

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015 Forord Når et folketingsvalg nærmer sig, går lovgivningsprocessen

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015 Forord Når et folketingsvalg nærmer sig, går lovgivningsprocessen typisk i stå. Det bliver sværere end ellers at etablere brede forlig, fordi det

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

Generationsskifte af en personlig virksomhed med succession i levende live

Generationsskifte af en personlig virksomhed med succession i levende live Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Hovedopgave registreret revisor Generationsskifte af en personlig virksomhed med succession i levende live Forfatter: Erling Kyed Afleveret: 24. februar 2009 Vejleder:

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE

Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE Parcelhusreglen Hvornår kan en ejendom sælges skattefrit efter parcelhusreglen? Et spørgsmål, som forståeligt nok interesserer mange hvad enten der er tale om en villa, et sommerhus eller en lejlighed.

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere