Afsnit I. Opkrævning og inddrivelse af bøder m.v. Kapitel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit I. Opkrævning og inddrivelse af bøder m.v. Kapitel 1"

Transkript

1 VEJ nr 9206 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger og om afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde (bødevejledningen) Afsnit I Opkrævning og inddrivelse af bøder m.v. Kapitel 1 Opgavefordeling og samarbejde mellem fordringshaveren (politiet) og restanceinddrivelsesmyndigheden Indledning 1. Opkrævning og inddrivelse af bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger m.v. er reguleret ved lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015, og ved straffuldbyrdelseslovens Den overordnede opgavefordeling efter disse love er, at fordringshaveren, det vil sige den enkelte offentlige myndighed, forestår opkrævningen af kravene, mens inddrivelsen af kravene henhører under restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet, det vil sige een statslig myndighed. Af pkt. 2-3 og pkt. 4-5 fremgår det, hvad der efter lovforarbejderne forstås ved henholdsvis opkrævning og inddrivelse. Opkrævning 2. I 2, stk. 2, i inddrivelsesloven er det fastsat, at beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen. Tilsvarende gælder behandlingen af indsigelser om fordringen. I relation til de fleste bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger m.v. er det efter lovgivningen politiet, der som fordringshaver skal foretage opkrævning af det skyldige beløb, jf. også nærmere nedenfor under pkt og Af forarbejderne til de ovenfor nævnte lovændringer fremgår det, at der ved opkrævning forstås: Udsendelse af opkrævninger og regninger m.v. til borgere og virksomheder. Kontrol af, om betaling finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist. Eventuelt efterfølgende udsendelse af rykkere. Efter forarbejderne kan fordringshaveren endvidere over for fogedretten fremsætte begæring om foretagelse af arrest hos skyldneren til sikkerhed for pengekrav, hvis dette er nødvendigt af hensyn til fyldestgørelsen, jf. retsplejelovens kapitel 56. Fordringshaveren kan foretage modregning og indtrædelse i de tilfælde, hvor en fordring endnu ikke er overført til inddrivelse hos RIM, hvis betingelserne for modregning og indtrædelse i øvrigt er opfyldt. Efter inddrivelseslovens 2, stk. 8, kan fordringshaveren helt eller delvis kalde en fordring tilbage, der er sendt til RIM med henblik på at foretage modregning for kravet. 1

2 3. Det fremgår endvidere af inddrivelseslovens 2, stk. 3, at fordringshaveren, når skyldner anmoder om det, i forbindelse med opkrævningen kan give tilladelse til henstand eller afdragsvis betaling. Sådanne tilladelser gives efter kulance, dvs. uden nærmere vurdering af skyldnerens betalingsevne eller anden ressourcekrævende sagsbehandling. Reglerne om politiets mulighed for ved opkrævning af bøder m.v. at meddele sådanne kulancemæssige tilladelser er nærmere omtalt nedenfor under pkt Inddrivelse 4. Ved inddrivelse forstås efter lovforarbejderne anvendelse af lovgivningens tvangsinddrivelsesmidler i form af eksempelvis Lønindeholdelse. Indtrædelsesret og modregning. Udlægsforretninger. Indgivelse af konkursbegæring. Frivillige betalingsordninger. Se i øvrigt under pkt. 28 om grænsen mellem opkrævnings- og inddrivelsesfasen, og hvor det nærmere er beskrevet, hvornår en sag skal oversendes til RIM. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan i forbindelse med inddrivelsen af bøder meddele tilladelse til afdragsvis betaling eller henstand, ud fra en vurdering af skyldners betalingsevne, jf. straffuldbyrdelseslovens 91, stk. 2, eller eftergive gælden, jf. 13 i inddrivelsesloven. 5. Efter straffuldbyrdelseslovens 111, stk. 2, kan RIM s afgørelser om afdragsvis betaling eller henstand ikke påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Samarbejde mellem fordringshaveren (politiet) og RIM m.v. 6. 2, stk. 7, i inddrivelsesloven vedrører samarbejdet mellem fordringshaveren og RIM, efter at en sag er overdraget til RIM. Af denne bestemmelse fremgår det, at fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, skal underrette RIM herom, hvis fordringshaveren, efter at fordringen er overdraget til inddrivelse, bliver bekendt med væsentlige ændringer i skyldnerens forhold. Fordringshaveren kan i den forbindelse anmode RIM om at intensivere inddrivelsen. Bestemmelsen suppleres blandt andet af bestemmelser i bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesbekendtgørelsen). 7. Af bestemmelserne i inddrivelseslovens 2, stk. 2, og inddrivelsesbekendtgørelsens 3 fremgår, at hvis skyldneren efter fordringens overdragelse til RIM fremkommer med indsigelser om fordringens eksistens eller størrelse, sender RIM skyldnerens indsigelser til fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, til afgørelse af indsigelserne. RIM underretter skriftligt skyldneren om oversendelsen. Indsigelser fra skyldner om fordringens eksistens eller størrelse har som hovedregel ikke opsættende virkning i forhold til RIM s inddrivelse af fordringen, men efter inddrivelseslovens 2, stk. 2, kan RIM beslutte, at indsigelserne tillægges opsættende virkning, hvis der er en begrundet formodning for, at kravet ikke er opgjort korrekt eller ikke eksisterer. Hvis fordringshaveren ikke søger skyldners indsigelser om kravets eksistens eller størrelse afklaret inden rimelig tid, kan RIM tilbagesende kravet til fordringshaveren. Hvis skyldneren, efter at sagen er overdraget til RIM, over for politiet gør indsigelse mod kravets eksistens eller størrelse, skal politiet således orientere RIM herom med henblik på, at RIM kan sende behandlingen af indsigelsen tilbage til politiet. Det skal særligt nævnes, at en anmodning fra en skyldner om nedsættelse af en bøde, fx under henvisning til Rigsadvokatens meddelelse nr. 4/2000, pkt. 3, om sanktionspåstande i færdselssager, skal behandles af politiet som en indsigelse mod kravets størrelse og ikke af RIM som en anmodning om (delvis) eftergivelse af bøden. 2

3 8. Inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 3-8 ( 5-29) indeholder generelle regler om RIM s gældsinddrivelse, herunder regler om betalingsevnevurdering. Kapitel 9-10 ( 27-37) vedrører særligt RIM s inddrivelse af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger m.v., herunder regler om RIM s mulighed for at træffe afgørelse om afdragsvis betaling, henstand og eftergivelse af bøder m.v. samt regler om, hvornår en bødesag kan oversendes fra RIM til politiet med henblik på afgørelse om bødeforvandlingsstraf. 9. Regler om klage over RIM s afgørelser om eftergivelse er fastsat i bekendtgørelsen om klageadgang i sager om eftergivelse af bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger, hvoraf det fremgår, at der er klageadgang til Direktoratet for Kriminalforsorgen, over RIM s afslag på eftergivelse af bøder m.v. 10. Endelig skal her nævnes inddrivelsesbekendtgørelsens 34, hvorefter politiet skal orientere RIM, hvis skyldneren indgiver ansøgning om anketilladelse, jf. retsplejelovens 903, stk. 1, 910 og 932, stk. 1 og 2, og afgive indstilling til RIM om, hvorvidt inddrivelsen bør udsættes eller standses, samt inddrivelsesbekendtgørelsens 35, hvorefter politiet skal orientere RIM, hvis skyldneren indgiver ansøgning om genoptagelse af straffesagen. Kapitel 2 Generelt om bødebekendtgørelsens kapitel 2 Anvendelsesområde 11. Bødebekendtgørelsens kapitel 2 om opkrævning omfatter de bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger m.v. som det efter lovgivningen påhviler politiet at opkræve, jf. bekendtgørelsens 1. I straffuldbyrdelseslovens 90, stk. 1, er det fastsat, at en bøde skal betales til politiet, medmindre andet er bestemt i afgørelsen. Politiets forpligtelse til at opkræve bøder m.v. følger endvidere primært af retsplejelovens 997, stk. 1, 1. pkt., hvorefter politidirektøren drager omsorg for straffedommes fuldbyrdelse, såvel i henseende til straf som i henseende til dommens øvrige bestemmelser. Denne bestemmelse omfatter - udover idømt bødestraf, herunder bødestraf, som retten pålægger i en civilsag mod vidner eller andre, jf. retsplejelovens 1006 også tvangsbøder, som pålægges efter retsplejelovens 997, stk. 3. Endvidere skal nævnes retsplejelovens 832 om bøder, der efter bødeforlæg vedtages over for politiet, og 899 om indenretligt vedtagne bøder. 12. Bødebekendtgørelsens kapitel 2 gælder efter bekendtgørelsens 1 også for idømte og vedtagne bøder, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger m.v., der overtages til fuldbyrdelse i Danmark fra Grønland eller fra Finland, Island, Norge og Sverige, samt andre lande i Den Europæiske Union. Som det fremgår af 1, nr. 1-3, sker sådan overtagelse til fuldbyrdelse i Danmark i medfør af særlige bestemmelser i henholdsvis kriminallov for Grønland, lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige om fuldbyrdelse af straf og lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union. 13. Særligt i relation til lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union (lov nr. 213 af 22. februar 2013) bemærkes, at lovens afsnit III omhandler betingelserne m.v. for fuldbyrdelse her i landet af afgørelser fra en anden EU-medlemsstat om bødestraf. "Bødestraf" i lovens forstand er nærmere defineret i lovens 17. Lovens afsnit IV vedrører betingelserne m.v. for fuldbyrdelse her i landet af konfiskationsafgørelser fra en anden EU-medlemsstat. "Konfiskationsafgørelser" i lovens forstand er nærmere defineret i lovens 30. Afgørelse om fuldbyrdelse i Danmark af strafferetlige afgørelser fra andre lande i Den Europæiske Union træffes af Justitsministeriet. Fuldbyrdelse af sådanne afgørelser 3

4 iværksættes af politiet, når der er truffet endelig afgørelse herom, jf. lovens 58. Medmindre andet følger af loven, sker fuldbyrdelse i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om fuldbyrdelse af afgørelser om bøde og konfiskation. 14. Bøder pålagt af EU-Kommissionen er ikke omfattet af bekendtgørelsen. Sådanne bøder fuldbyrdes som civilretlige krav, jf. EU-traktatens artikel Konfiskation kan være bestemt ved dom, eller der kan være sket indenretlig vedtagelse, jf. retsplejelovens 899. Konfiskation kan endvidere være vedtaget for administrativ myndighed, jf. retsplejelovens 832, stk. 4. Efter retsplejelovens 997, stk. 2, 2. pkt., gælder reglerne i straffuldbyrdelseslovens 90, stk. 2 og 3, 92, 91, stk. 2 og 3, og 111, stk. 2 og 3, også for inddrivelse af konfiskationsbeløb. 16. Efter retsplejelovens 1012 kan det offentliges sagsomkostninger i straffesager af retten pålægges erstattet, eller spørgsmålet om erstatning af sagsomkostninger kan afgøres med vedtagelse. Efter retsplejelovens 1013, stk. 3, gælder reglerne i straffuldbyrdelseslovens i 90, stk. 2 og 3, 92, 91 stk. 2 og 3, og 111, stk. 2 og 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. også for sagsomkostninger. 17. Personer, der har været indsat i Kriminalforsorgens institutioner inden den 1. juni 1994, skal betale for udgifter til underhold, forplejning og hjemsendelse til og med den 31. maj 1994, jf. Justitsministeriets cirkulære nr. 93 af 20. maj 1994 om afsoningsomkostninger. Sådanne afsonings-omkostninger henregnes til sagsomkostninger, jf. 3, stk. 2, i lov nr. 367 af 18. maj 1994 om ændring af straffeloven og lov om udgifterne i strafferetsplejen, jf. 7 i lov nr. 93 af 11. april 1916, som ændret ved lov nr. 166 af 18. maj 1937, om udgifterne i strafferetsplejen. 18. Politiets opkrævning m.v. af beløb, der er opstået som regreskrav over for dømte i tilfælde, hvor der er ydet erstatning til voldsofre, er ikke omfattet af bekendtgørelsen. Politiets afgørelser vedrørende disse beløb kan påklages til Justitsministeriet, Civil- og Politiafdelingen, Politikontoret. 19. Bøde eller afdrag på en bøde, som skyldneren skal betale som forudsætning for benådning, jf. udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 13, er ikke omfattet af bekendtgørelsen. Kapitel 3 De enkelte bestemmelser om opkrævning - bødebekendtgørelsens kapitel 2 Indledning 20. Som nævnt ovenfor under pkt. 2, er det i 2, stk. 2, i inddrivelsesloven fastsat, at fordringshaveren har ansvaret for beregningen og opgørelsen af fordringer, udsendelse af opkrævninger og behandlingen af indsigelser om fordringen. Det er således politiet, der som fordringshaver indestår for kravets grundlag og størrelse og foretager opkrævningen af beløbet. I lovforslaget L 112 til lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer anføres det, at opkrævning - afhængigt af lovgivningen og praksis på de forskellige områder - kan omfatte udsendelse af opkrævninger eller indgåelse af betalingsaftaler og afdragsordninger, kontroller med, at betalingen sker, og rykkerprocedurer. Fordringshavere har derfor fortsat mulighed for at tage sociale og andre hensyn ved tilrettelæggelsen af det almindelige opkrævningsarbejde. Det er imidlertid ikke hensigten, at der i dette arbejde skal indgå egentlige betalingsevnevurderinger eller anden ressourcekrævende sagsbehandling i forbindelse med fx indgåelse af en betalingsaftale, men derimod følges mere skematiske og enkle procedurer. Ved opkrævning og inddrivelse af strafferetlige bøder m.v. gør særlige retshåndhævelseshensyn sig gældende. Hertil kommer, at muligheden for at afbryde forældelsen af sådanne bøder m.v. er begrænset i forhold til muligheden for at afbryde forældelsen af de fleste andre offentlige krav. Reglerne i bødebekendtgørelsens kapitel 2 er i overensstemmelse med lovforarbejderne fastsat dels på baggrund heraf, dels ud fra gældende retningslinier og praksis med hensyn til opkrævning af bøder. 4

5 Den indledningsvise opkrævning - bekendtgørelsens fastsætter - sammen med bestemmelsen i 5, stk. 3, om rykkerprocedure - hvilke skridt politiet skal foretage med henblik på at opkræve bøder m.v. samt rykke for manglende betaling, inden sagen oversendes til RIM med henblik på inddrivelse. 22. Politiet skal opkræve bøder m.v., som er omfattet af bekendtgørelsen, så snart de kan fuldbyrdes, jf. bekendtgørelsens 3, stk Efter 3, stk. 2, overdrages sagen dog til RIM, hvis skyldneren anmoder herom. Denne bestemmelse knytter sig til 2, stk. 3, sidste pkt., i inddrivelsesloven, hvoraf det fremgår, at en fordring kan oversendes til inddrivelse hos RIM, før opkrævning forgæves er søgt gennemført, hvis forholdene i særlig grad taler herfor. I tilknytning hertil og i overensstemmelse med lovbemærkningerne til bestemmelsen er det i bødebekendtgørelsens 3, stk. 2, fastsat, at en sag skal overdrages til RIM, før fordringshaveren har udtømt mulighederne for at opkræve fordringen, hvis skyldneren anmoder herom. Der er primært tænkt på situationer, hvor der er bøder m.v. til opkrævning samtidig med, at en eller flere andre fordringer er overgået til inddrivelse hos RIM. Skyldneren vil i en sådan situation kunne være interesseret i en samlet afviklingsordning, hvor også fremtidige rater omfattes af betalingsaftalen, således at afviklingsordningen omfatter hele gældsforholdet. Dette kan samtidig - i fordringshavernes interesse - sikre en samlet inddrivelse af et løbende mellemværende. 24. I 3, stk. 3, er fastsat frister for, hvor lang tid skyldner kan gives til at indbetale beløbet. Hovedreglen er, at fristen fastsættes til 20 dage. Eftersom formålet med tvangsbøder er at gennemtvinge opfyldelsen af et lovbestemt påbud eller forbud, er det imidlertid i 3, stk. 3, 2. pkt., fastsat, at hvis der indgår tvangsbøder i det skyldige beløb, fastsættes fristen til 10 dage. Endelig fremgår det af 3, stk. 3, 3. pkt., at hvis særlige grunde taler herfor, kan der fastsættes kortere (men ikke længere) frister end henholdsvis 20 og 10 dage. Sådanne særlige grunde vil fx kunne foreligge, hvis retten efter bestemmelsen i retsplejelovens 999, stk. 3, i en bødedom har bestemt, at bøden straks kan inddrives, medmindre der stilles sikkerhed for dens betaling. Kulancemæssig tilladelse til kortvarig henstand eller afdragsvis betaling - bekendtgørelsens regulerer politiets mulighed for på kulancemæssigt grundlag at give kortvarig tilladelse til afdragsvis betaling eller henstand. Bestemmelsen knytter sig til 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2014, (inddrivelsesloven) og straffuldbyrdelseslovens 90, stk. 2, hvoraf det fremgår, at fordringshaverne i et vist omfang kan give tilladelse til henstand eller afdragsvis betaling i forbindelse med opkrævningen af fordringen, mens det er RIM, der efter en nærmere vurdering af betalingsevnen m.v. kan give tilladelse til længerevarende henstand eller afdragsvis betaling over en længere periode, jf. ovenfor under pkt. 4. Af lovforarbejderne fremgår det blandt andet, at det har været tanken, at fordringshaveren pr. kulance under hensyn til det skyldige beløbs størrelse på skyldnerens opfordring skal kunne bevilge en udvidet betalingsfrist (henstand), hvis der fx foreligger midlertidige likviditetsproblemer. Der kan også være tale om at indgå en korterevarende betalingsordning med skyldneren, hvor fx et forfaldent beløb kan afdrages i rater. Det fremgår endvidere, at fordringshaverens mulighed for at tillade henstand eller afdragsvis betaling er tænkt som et kulant ekspeditionsagtigt redskab, der ikke kræver ressourceanvendelse af nævneværdigt omfang hos den enkelte fordringshaver, og som det er frivilligt for den enkelte fordringshaver at benytte. 5

6 Det er således ikke hensigten, at der i dette arbejde skal indgå egentlige betalingsevnevurderinger. Der skal ikke indhentes oplysninger om og dokumentation for skyldnerens økonomiske forhold eller foretages anden ressourcekrævende sagsbehandling, men derimod følges mere skematiske og enkle procedurer. 26. Ud fra ovenstående og i overensstemmelse med hidtidig praksis for opkrævning af bøder m.v. er det i bødebekendtgørelsens 4, stk. 1, fastsat, at tilladelse til henstand eller afdragsvis betaling i opkrævningsfasen forudsætter, at skyldneren retter henvendelse til politiet herom, at tilladelse til henstand eller afdragsvis betaling gives efter kulance, dvs. uden en nærmere vurdering af skyldnerens økonomiske forhold m.v. eller anden ressourcekrævende sagsbehandling, og at politiet højst kan give tilladelse til henstand eller afdragsvis betaling for en periode på 6 måneder fra datoen for udløbet af den betalingsfrist, der er fastsat i opkrævningsskrivelsen. Når politiet modtager ansøgninger om tilladelse til længerevarende henstand eller afdragsvis betaling over en længere periode, skal disse således oversendes til RIM til behandling. Vedrører ansøgningen en sag, som endnu ikke er oversendt til RIM, oversendes sagen sammen med ansøgningen. 27. I 4, stk. 2, er det fastsat, at der ikke kan gives tilladelse til henstand eller afdragsvis betaling i opkrævningsfasen i visse sager, hvor det må anses for irrelevant at give sådan tilladelse efter kulance. Efter 4, stk. 2, nr. 1, kan der således ikke gives tilladelse til henstand eller afdragsvis betaling, hvis der indgår tvangsbøder i det skyldige beløb. Tvangsbøder har til formål at gennemtvinge opfyldelsen af et lovbestemt påbud eller forbud, hvorfor ansøgning om henstand med eller afdragsvis betaling af tvangsbøder bør afslås, medmindre der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder. Formålet med tvangsbøder medfører således, at det er udelukket at give sådan tilladelse på rent kulancemæssigt grundlag, Efter 4, stk. 2, nr. 2, kan der endvidere ikke efter kulance gives tilladelse til henstand eller afdragsvis betaling, hvis særlige grunde taler imod en sådan tilladelse. Som eksempel på en sagstype, hvor sådanne særlige grunde vil foreligge, er i bestemmelsen blandt andet nævnt tilfælde, hvor det ud fra politiets umiddelbare kendskab til den pågældende må anses for tvivlsomt, om skyldneren vil overholde en sådan tilladelse. Bestemmelsen skal blandt andet ses i lyset af, at det efter lovforarbejderne står fordringshaverne frit for, om de ønsker at benytte muligheden for at tillade henstand eller afdragsvis betaling, og at sådan tilladelse fx ikke bør gives, hvis det er tvivlsomt, om skyldneren vil betale beløbet efter udløbet af henstandsperioden eller overholde en afdragsordning. Som yderligere et eksempel på tilfælde, hvor det følger af 4, stk. 2, nr. 2, at der ikke efter kulance kan gives tilladelse til afdragsvis betaling, kan nævnes situationer, hvor det skyldige beløb har en sådan størrelse, at det er tvivlsomt, om skyldneren uanset at pågældende er villig hertil kan afdrage det fulde beløb over 6 måneder. Det følger af straffuldbyrdelseslovens 111, stk. 2, at hverken politiets eller RIMs afgørelser om henstand eller afdragsvis betaling kan indbringes for Direktoratet for Kriminalforsorgen. Oversendelse til RIM - bekendtgørelsens Bødebekendtgørelsens 5 indeholder regler om, hvornår en sag skal oversendes til RIM med henblik på inddrivelse. Det er RIM, der har kompetencen til at foretage egentlige inddrivelsesskridt, som fx. udlæg og lønindeholdelse. RIM har endvidere mulighed for at træffe afgørelse om henstand, afdragsvis betaling og eftergivelse, jf. ovenfor under pkt. 4. Må det således konstateres, at skyldneren ikke kan eller vil betale efter udløbet af den frist, der er fastsat i opkrævningsskrivelsen, eller efter udløbet af en kortvarig periode, hvor politiet efter kulance har givet tilladelse til henstand efter reglen i 4, stk. 1, og betaler skyldneren heller ikke efter at have modtaget en rykker med frist på 10 dage, skal sagen således oversendes til RIM til inddrivelse. Tilsvarende gælder, 6

7 hvis skyldneren misligholder en tilladelse til afdragsvis betaling, som politiet efter kulance har meddelt efter reglen i 4, stk. 1, og heller ikke betaler det skyldige afdrag efter at have modtaget en rykkerskrivelse fra politiet. 29. Opmærksomheden henledes på, at det efter 5, stk. 3, er en betingelse for oversendelse til RIM, at den beskrevne rykkerprocedure er gennemført. Dette gælder dog ikke, hvis der indgår tvangsbøder i det skyldige beløb. 30. Bestemmelsen i 5 suppleres af bestemmelsen i 6, stk. 1, nr. 2, og 6, stk. 2, nr. 3, hvoraf det følger, at sagen også oversendes til RIM ved betalingsfristens udløb, hvis politiet ikke inden da når at færdigbehandle en indgiven ansøgning om kulancemæssig henstand eller afdragsvis betaling efter 4. At oversendelse skal ske i disse situationer, er forudsat i forarbejderne til de overordnede lovbestemmelser. 31. De nævnte bestemmelser suppleres endvidere af 3, stk. 2, hvorefter skyldneren på ethvert tidspunkt og uden særlig begrundelse kan anmode om, at sagen oversendes til RIM, jf. også bemærkningerne ovenfor under pkt. 23, samt bekendtgørelsens 7, hvorefter sagen oversendes til RIM, hvis skyldneren misligholder en tilladelse til henstand eller afdragsvis betaling, jf. nedenfor under pkt Efter bekendtgørelsens 5, stk. 4, skal politiet skriftligt underrette skyldneren om sagens overdragelse til RIM. Vejledning af skyldner m.v. - bekendtgørelsens Ved politiets behandling af sager om opkrævning af bøder m.v. gælder de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder reglerne om myndighedens forpligtelse til i fornødent omfang at vejlede borgerne inden for sit sagsområde. Dette er blandt andet lovfæstet i forvaltningslovens 7, hvorefter en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang skal yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Hvis myndigheden modtager en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, skal myndigheden videresende henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed. Endvidere skal nævnes, at der ved behandlingen af sager om opkrævning af bøder eksempelvis skal foretages partshøring efter reglerne i forvaltningslovens kapitel 5, at afgørelser skal begrundes efter reglerne i forvaltningslovens kapitel 6, og at klagevejledning skal gives efter reglerne i forvaltningslovens kapitel 7. Bødebekendtgørelsens 6 og 7 supplerer disse almindelige forvaltningsretlige regler og indeholder regler om, hvilken vejledning politiet skal give allerede ved opkrævningsskrivelsen. 34. Efter 6, stk. 1, skal skyldneren allerede på dette tidspunkt vejledes om, at manglende rettidig betaling vil medføre, at sagen overdrages til RIM ved betalingsfristens udløb, ligesom sagen vil blive overdraget til RIM, hvis politiet ikke inden udløbet af denne frist kan nå at færdigbehandle en indgiven ansøgning om kortvarig henstand eller afdragsvis betaling efter reglen i bekendtgørelsens Efter 6, stk. 2, nr. 1 og 3, skal skyldneren ved opkrævningsskrivelsen endvidere vejledes om politiets mulighed for efter kulance at give tilladelse til kortvarig henstand eller afdragsvis betaling over en kortere periode, og at ansøgning herom bør indgives hurtigst muligt. Skyldneren skal efter 6, stk. 2, nr. 2, tillige vejledes om, at afgørelser om længerevarende henstand eller afdragsvis betaling henhører under RIM, samt at skyldneren kan anmode om, at sagen overdrages til RIM. Baggrunden for sidstnævnte regler, som er fastsat i 6, stk. 2, nr. 4, er nærmere omtalt ovenfor under pkt Bødebekendtgørelsens 7 fastsætter, at politiet, når der gives tilladelse til henstand eller afdragsvis betaling efter bestemmelsen i bekendtgørelsens 4, skal orientere skyldneren om konsekvenserne ved manglende overholdelse af den meddelte tilladelse. Bestemmelsen indebærer, at skyldneren skal vejledes om, at enhver misligholdelse af en tilladelse til afdragsvis betaling eller manglende rettidig betaling efter udløbet af en henstandsperiode medfører, at sagen oversendes til RIM. 7

8 Afsnit II Forvandlingsstraf for bøde Kapitel 4 Generelt om bødebekendtgørelsens kapitel 3 Anvendelsesområde 37. Efter 2 omfatter bekendtgørelsens kapitel 3 om forvandlingsstraf for bøde sager, som RIM oversender til politiet med henblik på afgørelse om udståelse af bødeforvandlingsstraf. Regler om, hvornår sådan oversendelse kan ske, er, som nævnt ovenfor, fastsat i inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 10. Udover sager, hvori politiet har varetaget opkrævningen af bøden, omfatter reglerne i kapitel 3 også andre sager, fx bøder der er vedtaget udenretligt over for skattemyndighederne, og hvor der skal træffes afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøden. Bestemmelserne i inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 10, 36-37, er omtalt nærmere nedenfor under pkt (om andre bøder end tvangsbøder) og pkt. 53 (om tvangsbøder). Bødebekendtgørelsens kapitel 3 er opdelt således, at 8-12 vedrører andre bøder end tvangsbøder, mens tvangsbøder er reguleret i 13. Samarbejdet mellem politiet og RIM 38. Det forhold, at fuldbyrdelsen af bødestraffe involverer såvel politiet som RIM, kræver generelt, at de to myndigheder løbende er opmærksomme på, om der i den enkelte sag er behov for gensidig orientering også hvor der ikke er fastsat særlige regler herom. Når spørgsmålet om udståelse af forvandlingsstraf er aktuelt, er det i særlig grad nødvendigt, at begge myndigheder er opmærksomme på, om der indtræder omstændigheder eller lignende i sagen, som den anden myndighed eventuelt meget hurtigt - bør orienteres om, blandt andet således at det sikres, at der ikke sker indsættelse til udståelse af forvandlingsstraf på urigtigt grundlag. Når en sag er oversendt til politiet med henblik på afgørelse af spørgsmålet om udståelse af bødeforvandlingsstraf, skal politiet således fx orientere RIM, når bødeforvandlingsstraffen er udstået. Tilsvarende skal RIM, fx hvis grundlaget for myndighedens vurdering af spørgsmålet om forvandlingsstraf ændres efter sagens oversendelse til politiet, hurtigst muligt og efter omstændighederne straks - orientere politiet herom. 39. I forhold til visse situationer, hvor behovet for hurtig gensidig orientering gør sig gældende med særlig styrke, er der er i bødebekendtgørelsen fastsat udtrykkelige regler om den gensidige orienteringspligt. Bødebekendtgørelsens 11, stk. 3-4, samt 12, vedrører den gensidige orienteringspligt i situationer, hvor der er truffet afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf, og skyldneren herefter indgiver ansøgning om afdragsvis betaling, henstand eller eftergivelse af bøden, eller hvis skyldneren på dette tidspunkt helt eller delvist indbetaler det skyldige beløb. Bestemmelserne er nærmere omtalt nedenfor under pkt Endvidere skal nævnes, at inddrivelsesbekendtgørelsens om politiets pligt til at orientere RIM, hvis skyldneren indgiver ansøgning om anketilladelse eller genoptagelse af straffesagen, også gælder, efter at sagen er oversendt til politiet med henblik på afgørelse om bødeforvandlingsstraf, jf. også ovenfor under pkt

9 Kapitel 5 Andre bøder end tvangsbøder - bekendtgørelsens 8-12 Oversendelse fra RIM til politiet - bekendtgørelsens Når det ikke er muligt at inddrive en bøde, skal RIM tage stilling til, om sagen efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsens 36 skal oversendes til politiet, således at politiet kan træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende skal udstå forvandlingsstraf for bøden, jf. bødebekendtgørelsens 8, stk. 1. I inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 10 er der fastsat nærmere regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en sag kan oversendes fra RIM til politiet med henblik på afgørelse om bødeforvandlingsstraf i inddrivelsesbekendtgørelsen vedrører alle andre bøder end tvangsbøder og modsvarer således bødebekendtgørelsens Af 36, stk. 1, fremgår det, at andre bøder end tvangsbøder kan oversendes til politiet med henblik på afgørelse om bødeforvandlingsstraf, når RIM må konstatere, at det ikke er muligt at inddrive bøden helt eller delvist, og at skyldneren efter en konkret vurdering har betalingsevne. Begge forudsætninger skal være til stede. Dette indebærer, at alle muligheder for at inddrive bøden skal være udnyttet, inden sagen oversendes til politiet. Hvis skyldneren har betalingsevne, men ikke vilje til at betale, og kan bøden ikke inddrives ved lønindeholdelse, modregning eller andet inddrivelsesmiddel, er betingelserne for oversendelse til stede. 44. Inddrivelsesbekendtgørelsens 36, stk. 2, vedrører sager, hvor det, uanset at ovenstående betingelser er opfyldt, af andre grunde er udelukket at træffe afgørelse om udståelse af bødeforvandlingsstraf. Af 36, stk. 2, nr. 1, fremgår det således, at RIM ikke skal oversende sagen til politiet, hvis der ikke er hjemmel til at fastsætte forvandlingsstraf for bøden. Bestemmelsen tager blandt andet sigte på bødestraf, som overtages til fuldbyrdelse i Danmark efter lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, jf. lovbekendtgørelse nr. 213 af 22. februar Efter 26 i denne lov kan der ikke her i landet fastsættes bødeforvandlingsstraf for en udenlandsk bødestraf, som er omfattet af loven. Af 36, stk. 2, nr. 2, fremgår det, at RIM heller ikke skal oversende sagen til politiet, hvis bødeforvandlingsstraffen er forældet. Som det fremgår af straffelovens 97 a forælder bøder, der ikke overstiger kr., efter 5 år, mens forældelsesfristen for den tilhørende forvandlingsstraf er 3 år. Bøder, der overstiger kr., forælder efter 10 år, mens forældelsesfristen for den tilhørende forvandlingsstraf er 5 år. 45. Oversendelse til politiet kan - på den ene side - ikke ske før samtlige disse betingelser er opfyldt. På den anden side medfører navnlig det særlige retshåndhævelsessynspunkt ved inddrivelsen af bøder, at når der er mulighed for at træffe afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf, bør der fx ikke på mere kulancemæssigt grundlag gives henstand, således at muligheden for at iværksætte forvandlingsstraffen, herunder den tid, der gives til politiets sagsbehandling af dette spørgsmål, mindskes. 46. Vurderingen af skyldnerens betalingsevne og -vilje samt inddrivelsesmulighederne m.v. foretages af RIM, inden sagen oversendes til politiet. Det er imidlertid fastsat i bødebekendtgørelsens 8, stk. 2, nr. 1, at når politiet modtager en sag fra RIM, skal politiet påse, at det ud fra de oplysninger, som politiet har modtaget fra RIM, kan lægges til grund, at de betingelser, der er fastsat i inddrivelsesbekendtgørelsens 36, for at en sag kan oversendes til politiet med henblik på afgørelse om bødeforvandlingsstraf, er til stede. Politiet skal derfor, inden der træffes afgørelse om udståelse af bødeforvandlingsstraf, sikre sig, at der i sagen foreligger oplysninger fra RIM, hvoraf det fremgår, at skyldneren har betalingsevne. Er der særlige grunde til at formode, at skyldneren kan mangle betalingsevne fx. fordi den pågældende er indsat skal 9

10 politiet være særligt opmærksom herpå. Politiet skal endvidere påse, at mulighederne for at inddrive bøden er udtømte. Som det fremgår af inddrivelsesbekendtgørelsens 36, stk. 2, skal RIM heller ikke oversende sagen til politiet, hvis der ikke kan fastsættes forvandlingsstraf for bøden, eller bødeforvandlingsstraffen er forældet. Inden der træffes afgørelse om udståelse af bødeforvandlingsstraf, skal politiet sikre sig, at også disse betingelser er opfyldt. 47. Når det er konstateret, at betingelserne for oversendelse fra RIM til politiet er til stede, skal politiet foretage en vurdering af, om særlige forhold med særlig vægt taler imod, at der træffes afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf, jf. bødebekendtgørelsens 8, stk. 2, nr. 2. Bestemmelsen tager sigte på forhold, som ikke indgår i RIM s vurdering af skyldnerens økonomiske forhold m.v. Som eksempel på sådanne særlige forhold er nævnt, at skyldneren er under 18 år. Reglen indebærer, at uanset at betingelserne i øvrigt er opfyldt - bør der i forhold til unge under 18 år kun træffes afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde, hvis afgørende hensyn til retshåndhævelsen med afgørende vægt taler herfor. At dette eksempel er særligt fremhævet i bekendtgørelsen, skal ses i lyset af børnekonventionens artikel 37, litra b, hvorefter anholdelse, tilbageholdelse eller fængsling af unge under 18 år kun må bruges som en sidste udvej og for det kortest mulige passende tidsrum. Som yderligere eksempel kan nævnes tilfælde, hvor der ud fra de foreliggende oplysninger i øvrigt er grundlag for udsættelse med udståelsen af forvandlingsstraffen eller fritagelse for udståelse af denne af benådningslignende grunde. Behandling af ansøgninger om udsættelse af udståelse af forvandlingsstraf m.v. - bekendtgørelsens Bødebekendtgørelsens 9-10 regulerer, hvorledes ansøgning om udsættelse med eller fritagelse for udståelse af forvandlingsstraf skal behandles. Af bestemmelserne fremgår det, at hvis en ansøgning er begrundet i økonomiske forhold, skal den behandles af RIM som en ansøgning om henholdsvis henstand med eller eftergivelse af bøden. Er ansøgningen derimod begrundet i ikke-økonomiske forhold, fx skyldnerens helbred, skal ansøgningen behandles af kriminalforsorgsområdet efter reglerne i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen. Opsættende virkning af ansøgning om afdragsvis betaling, henstand eller eftergivelse indgivet efter afgørelsen om udståelse af forvandlingsstraf - bekendtgørelsens Bødebekendtgørelsens 11 vedrører tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om, at skyldneren skal udstå bødeforvandlingsstraf, og skyldneren herefter indgiver ansøgning om afdragsvis betaling, henstand eller eftergivelse af bøden - særligt spørgsmålet om den nye ansøgnings betydning for den trufne afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf. Efter denne bestemmelse bortfalder afgørelsen om, at skyldneren skal udstå bødeforvandlingsstraf, når skyldneren indgiver ansøgning om afdragsvis betaling, henstand eller eftergivelse. Er der allerede én gang tidligere sket bortfald af en afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf, medfører den nye ansøgning dog kun bortfald i følgende tilfælde: Ansøgningen indeholder nye væsentlige oplysninger om skyldnerens aktuelle økonomiske forhold, hvis rigtighed så vidt muligt er godtgjort. Der er i øvrigt særlig grund til at afvente afgørelsen af den nye ansøgning. Den nye ansøgning skal, som andre ansøgninger om afdragsvis betaling, henstand eller eftergivelse, behandles af RIM. Er ansøgningen indgivet til RIM, skal RIM hurtigst muligt eventuelt telefonisk orientere politiet herom og samtidig tilkendegive, hvorvidt afgørelsen om udståelse af bødeforvandlingsstraf efter reglerne i 11, stk. 1 og stk. 2, skal bortfalde. 10

11 50. Er ansøgningen indgivet til politiet, skal politiet efter bekendtgørelsens 12, stk. 1, hurtigst muligt underrette RIM herom, således at RIM kan tage stilling til, om afgørelsen om udståelse af bødeforvandlingsstraf efter reglerne i 11, stk. 1 og stk. 2, skal bortfalde. Politiet skal endvidere i henhold til bekendtgørelsens 12, stk. 2, snarest muligt underrette det kriminalforsorgsområde, der skal indkalde den dømte til afsoning, om, at en forvandlingsstraf er bortfaldet, med henblik på, at kriminalforsorgsområdet kan sørge for, at den dømte ikke indsættes til afsoning. 51. Hvis en ansøgning om afdragsvis betaling, henstand eller eftergivelse medfører, at afgørelsen om udståelse af forvandlingsstraf bortfalder, og skal skyldneren igen indkaldes til udståelse af forvandlingsstraf, fordi ansøgningen afslås, kan dette først ske, når RIM på ny har oversendt sagen med henblik på afgørelse om bødeforvandlingsstraf, og politiet herefter har truffet en ny afgørelse herom. Klage over politiets afgørelse om udståelse af bødeforvandlingsstraf - bekendtgørelsens Politiets afgørelse om udståelse af bødeforvandlingsstraf kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. bødebekendtgørelsens 14, stk. 1. Klage vedr. andre bøder end tvangsbøder har opsættende virkning, mens klagen behandles, medmindre direktoratet tidligere har afslået at ændre politiets afgørelse, jf. bødebekendtgørelsens 14, stk. 3. Kapitel 6 Tvangsbøder - bekendtgørelsens Bekendtgørelsens 8-12 omfatter ikke tvangsbøder, jf. ovenfor under pkt. 37. Tvangsbøder er derimod reguleret i De særlige regler her er begrundet i tvangsbøders særlige formål - at gennemtvinge opfyldelsen af et lovbestemt påbud eller forbud. Endvidere er betingelserne for at træffe afgørelse om udståelse af bødeforvandlingsstraf for tvangsbøder anderledes end betingelserne for at træffe afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for andre bøder. I bødebekendtgørelsens 13 er det fastsat, at politiet kan træffe afgørelse om, at forvandlingsstraf skal træde i stedet for tvangsbøder efter 17 i lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 6. september 1986 (ikrafttrædelsesloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 17. Er det ved dom eller ved afgørelse af administrativ stats- eller kommunal myndighed under tvang af en løbende bøde pålagt nogen at opfylde en forpligtelse mod det offentlige, bliver det beløb af bøden, som ikke betales eller indkommer ved inddrivelse gennem udpantning, efter vedkommende myndigheds begæring at afsone efter reglerne om straf af fængsel. Stk. 2. Med hensyn til afsoningstidens fastsættelse finder borgerlig straffelovs regler om forvandling af bødestraf, der ikke er idømt eller vedtaget for en domstol, tilsvarende i anvendelse. Dog må afsoningen første gang ikke udstrækkes ud over 30 dage, og der skal efter hver afsoning hengå 4 uger, inden afsoning på ny kan finde sted for det beløb, der er påløbet fra den tid, da den sidste afsoning var tilendebragt. Den samlede afsonings varighed kan ikke udstrækkes ud over 180 dage. Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 om afsoning finder tilsvarende anvendelse på bøder, der fastsættes af fogeden efter retsplejelovens 499 a. 54. Bestemmelsen i bødebekendtgørelsens 13, jf. ikrafttrædelseslovens 17, modsvares af 37 i inddrivelsesbekendtgørelsen, hvorefter RIM kan oversende sager om inddrivelse af tvangsbøder til politiet med henblik på afgørelse om bødeforvandlingsstraf, hvis påløbne tvangsbøder ikke straks betales eller inddrives. 55. Afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for tvangsbøder forudsætter blandt andet, at skyldneren har undladt at opfylde den forpligtelse, som søges gennemtvunget med tvangsbøderne. Afgørelse om, at skyldneren skal udstå forvandlingsstraf for tvangsbøderne, forudsætter således, at det ved politiets behandling af sagen typisk på grundlag af oplysninger fra fordringshaver - kan lægges til 11

12 grund, at handlepligten aktuelt ikke er opfyldt. Efter omstændighederne kan politiet eventuelt bistå med undersøgelsen heraf. Hvis RIM, efter at sagen er oversendt til politiet, modtager oplysning om, at forpligtelsen er opfyldt, skal RIM hurtigst muligt orientere politiet herom. 56. Politiets afgørelser om udståelse af forvandlingsstraf for tvangsbøde kan påklages til direktoratet, jf. bødebekendtgørelsens 14, stk. 1. I modsætning til hvad der gælder for andre bøder, har klage over politiets afgørelser om udståelse af forvandlingsstraf for tvangsbøde ikke opsættende virkning, jf. bødebekendtgørelsens 14, stk Vejledning nr. 49 af 21. juni 2006 om opkrævning og inddrivelse m.v. af bøder, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger samt eftergivelse af bøder og konfiskationsbeløb (bødevejledningen) bortfalder. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, den 13. april 2015 JOHAN REIMANN / Jakob Schiøler 12

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 3. september 2014 Kontor: Budget- og

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND Rapport om undersøgelse af 75 bødesager fra 5 politimestre J.nr. 2003-3284-980 I N D H O L D

FOLKETINGETS OMBUDSMAND Rapport om undersøgelse af 75 bødesager fra 5 politimestre J.nr. 2003-3284-980 I N D H O L D I N D H O L D 1. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE... s. 4 2. KARAKTERISTIK AF DET UDVALGTE OMRÅDE...s. 8 2.A. Regelgrundlaget...s. 8 2.B. Særligt om administrationen af området...s.

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning

Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning 4. marts 2010 Styrelsen orienterer Christian S. Christensen Juridisk konsulent csc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3324 Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Socialudvalget B 58 - Bilag 1 Offentligt Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige BEK nr 995 af 19/10/2005 (Gældende) LOV Nr. 939 af 27/12/1991 LBK Nr. 678 af 12/08/2002 LBK Nr. 289 af

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune)

...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) (Varmeforsyning)...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C.

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v.

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v. BEK nr 1151 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-169 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen)

Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) Afsnit I Indledning Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Forslag til Lov om offerfonden. Kapitel 1 Offerfondens formål og administration

Forslag til Lov om offerfonden. Kapitel 1 Offerfondens formål og administration Strafferetskontoret Dato: 15. januar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2012-731-0020 Dok.: 656844 Forslag til Lov om offerfonden Kapitel 1 Offerfondens formål og

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Notat om opkrævning af underholdsbidrag

Notat om opkrævning af underholdsbidrag Den 21. november 2008 J.nr.: 2008-5011-00007 Sagsbehandler: JUSR/LATH Notat om opkrævning af underholdsbidrag 1. Indledning Skatteministeren har den 8. oktober 2008 fremsat følgende lovforslag: L 20 Forslag

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige LOV nr 1333 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-711-0011 Senere ændringer til forskriften LOV nr 252 af 30/03/2011

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 112 - O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0040 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 112/L 113 - Forslag til Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0126 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Parternes krav: 3 x 25 kr. i rategebyr

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1) LBK nr 459 af 13/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7004-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere