Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget"

Transkript

1 Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj

2 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31. maj Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj på SSU s politikområder. Resultatet er følgende: kr. Forventet regnskab Bop 1 Korr. budget Forventet regnskab Bop 2 bop 2 Over-/ underskud øvrig drift Social- og Sundhedsudvalget Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og personlige tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudgifter udenfor servicerammen Sundhedsudgifter Central refusionsordning Der forventes en samlet merudgift på +0,2 mio. kr. Heraf vedrører 3,2 mio. kr. et samlet nettounderskud på rammeaftaler og lønsumsstyring, og -3,0 mio. kr. vedrører mindreudgifter på øvrig drift. Overordnede kommentarer overførselsudgifter kr. Forventet regnskab Bop 1 Korr. budget Forventet regnskab Bop 2 bop 2 Over-/ underskud øvrig drift Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspension tilkendt indtil Førtidspension tilkendt fra Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v Stevns Kommune har indgået aftale med BDO om en minutiøs, tværgående gennemgang af de mellemkommunale betalinger efter konceptet no cure, no pay. På delpolitikområdet Førtidspension tilkendt indtil opstår budgetafvigelser typisk som følge af borgernes flytning mellem kommunerne, og deraf følgende mellemkommunale betalinger. Der regnes fortsat med 35 nytilkendelser af førtidspensioner i.

3 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer serviceudgifter inden for servicerammen kr. Forventet regnskab Bop 1 Korr. budget Forventet regnskab Bop 2 bop 2 Over-/ underskud øvrig drift Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til personer, særlige soc.problemer Alkoholbeh.og beh.hjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisn.f.voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg af ældre og handicappede Forebygg.indsats, ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Bygningsdrift Voksne Husvilde Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Der forventes en samlet merudgift på 2,2 mio. kr. på serviceudgifterne inden for servicerammen. Heraf udgør 3,2 mio. kr. et forventet nettounderskud på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring. Underskuddet på den integrerede døgnpleje forventes at udgøre 3,7 mio. kr. i, inkl. det overførte underskud fra 2016.

4 Overblik Social- og sundhedsudvalget Et antal personalesager i den integrerede pleje er blevet gennemgået i første halvår af, hvilket har medført efterbetaling til de pågældende medarbejdere. Efterfølgende skal et tilsvarende antal sager gennemgås i andet halvår. Resultatet af gennemgangen er indregnet som et skøn i denne budgetopfølgning. Den forventede mindreudgift på 1,0 mio. kr. på øvrig drift er primært sammensat af mindreudgifter på Tilbud til voksne med særlige behov og merudgifter på hjælpemiddelområdet. Allerede ved Regnskab 2016 blev det kendt, at der skulle holdes øje med hjælpemiddeludgifterne - også i. En væsentlig del af merudgiften i vedrører dog større boligindretningssager, som er en enkeltstående udgift, der ikke påvirker den løbende drift i de efterfølgende budgetår. På Tilbud til voksne med særlige behov skyldes mindreudgiften foruden naturlig afgang - at borgere har fået udsat startdato i tilbud i forhold til det forudsatte. Mindreudgiften har derfor ikke den samme effekt på Budgetforslag På delpolitikområdet Midlertidig indkvartering af flygtninge, er der indregnet den kommunale nettoudgift til 7 måneders lønudgift til en boligsocial integrationsmedarbejder, jfr. SSU s / KB s beslutning den Overordnede kommentarer serviceudgifter uden for servicerammen kr. Forventet regnskab Bop 1 Korr. budget Forventet regnskab Bop 2 bop 2 Over-/ underskud øvrig drift Serviceudgifter udenfor servicerammen Kommunal medfinansiering af sundhedsv Central refusionsordning, voksne Central refusionsordning, ældre I skal der være særlig opmærksomhed på, at der kan opstå usikkerhed omkring afregningerne af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på grund af udrulningen af den nye Sundhedsplatform et fælles it-system for sundhedsvæsenet. Udrulningen begyndte i Region Hovedstaden i maj 2016, og erfaringerne derfra har vist, at udrulningen har medført betydelige forsinkelser i registreringerne på sygehusene og dermed også i kommunernes afregninger. I Region Hovedstaden er der som følge deraf en del afregninger for 2016, som først bliver foretaget i. Efter planen skal Sundhedsplatformen udrulles i Region Sjælland i november, og det må forventes, at en del af afregningerne for eventuelt først vil ske i 2018.

5 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge, tolkebistand samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse / ændrede forudsætninger Budgetforslag er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr Flygtningekvoten for 2016 på 39 personer forventes opfyldt. Kvoten for er 53 personer + familiesammenføringer. Udgifterne til enkeltydelser afhænger blandt andet af behov for hjælp til etablering i bolig. Lønsum til 2 familiekonsulenter. Der er modtaget 34 flygtninge + familiesammenføringer i Kvoten er reduceret til 26 flygtninge i. Der er indgået indkøbsaftale på tolk, så udgiftsstigningen kan bremses. En familiekonsulent er på barsel, og der er ansat vikar i barselsperioden. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der forventes ingen bevillinger af repatriering i. Der er 100% statsrefusion på repatriering. Ingen. Ingen.

6 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg / ændrede forudsætninger Budgetforslag er baseret på det forventede regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr Budgetopfølgningen er baseret på forbrug de første 5 måneder af. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før % / 65% kommunal medfinansiering Der forventes 591 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 556 pensionister. Bestand pr. 1.1.: 598 pensionister Forventet bestand pr : 567 pensionister. Der forventes en ekstraordinær indtægt for perioden på mellemkommunal betaling efter særlig gennemgang af området. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter ny refusionsordning Der forventes 89 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 122 pensionister. Årlig tilgang på 35 nytilkendelser. Bestand pr. 1.1.: 83 pensionister Forventet bestand pr : 116 pensionister Der forventes en merudgift på kr.

7 Boligstøtte og enkeltydelser Opgaver Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 7 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 869 månedlige sager. Budgetopfølgningen er baseret på aktuelle sager de første 6 måneder af året. Der udbetales boligydelse til gennemsnitligt 881 personer hver måned. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 7 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 510 månedlige sager. Budgetopfølgningen er baseret på aktuelle sager de første 6 måneder af året. Der udbetales boligsikring til gennemsnitligt 538 personer hver måned. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budgetforslag svarer til forventet regnskab 2016 ved bop 2, pr Budgetopfølgningen er baseret på forbruget de første 5 måneder af. Der forventes en merudgift på kr.

8 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordringsgodtgørelse og tandpleje. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er desuden genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven det vil sige efter forudgående behandling på sygehus - udgør ca. 88% af budgettet og vedligeholdende træning efter Serviceloven ca. 12%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. Budget er justeret på baggrund af forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang. Lederløn er omfattet af lønsumsstyring med overførselsadgang. Der forventes mindre afvigelser i udgifterne til kørsel til genoptræning samt vederlagsfri fysioterapi. På grund af organisationsændring er lederansvaret omfordelt, hvilket frigør lønsum til disponering. Forventet over-/underskud på rammeaftale i : 0 kr. Forventet overskud på lønsum: kr. Forventet merudgift, øvrige områder: kr. Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte løbende indsatser i ->: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Alkoholforebyggelse TUBA rådgivning for børn af alkoholmisbrugere Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Kronikerindsats Sund By Netværket Diverse kampagner Ingen. Forventet overskud på rammeaftale i : kr.

9 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. (2016-pl) 99 sengedage á kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 126 sengedage á kr. (2016-pl) 37 sengedage á kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Begravelseshjælp Rammebudget. Begravelseshjælp udbetales i de fleste tilfælde med et fast tilskud på kr. Der kan efter en økonomisk beregning udbetales op til kr. Der forventes 262 tilskud á kr. og 53 tilskud á gennemsnitligt kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Befordring Budgetforslag er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Budgetopfølgningen er baseret på aktuelt forbrug de første 5 måneder af. Der forventes en mindreudgift på kr.

10 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang Ingen. Forventet overskud på rammeaftale/ lønsumsstyring: kr. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Honorar til fast tilknyttet læge på plejecentrene. Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet efter antal af klagesager. Opkrævning af betaling til fælles MRSA-enhed for 2016 er først modtaget sammen med 1. rate, således at der afregnes for 2 år i. Der er endnu ikke indgået aftale med fast tilknyttet læge til plejecentrene. Der forventes en mindreudgift på kr.

11 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 2,4 helårsplads, svarende til 876 dage af en gennemsnitlig døgntakst på kr. Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Døgnbehandling: Der regnes fortsat med 2 personer svarende 0,3 helårsplads, men til en højere pris hos privat leverandør. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 0,5 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst. 0,6 helårsplads i døgnbehandling. Faxe-aftalen er lidt billigere end forudsat. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Individbaseret budget til 34,5 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. + objektiv finansiering af Kofoedsminde. Der forventes en mindreudgift på kr.

12 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 38,8 helårspersoner til en gennemnsitlig årlig udgift på kr. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Individbaseret budget til 37 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 16 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden er vurderet i forhold til regnskab 2016 Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 29 helårspersoner. Individbaseret budget til 22 helårspersoner. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Andet: Individbaseret budget til 42 helårspersoner.

13 Tilbud til voksne med særlige behov Individbaseret budget til 39 helårspersoner. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. 1 helårsplads i længerevarende forløb. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 3,5 helårspersoner. Ingen personer i længerevarende forløb. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne for basisbudgettet Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Dele af 85-støtten er omlagt til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner. Andet: Individbaseret budget til 30,4 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Individbaseret budget til 28,8 helårspersoner. Birkehuset: Kun besat 4 ud af 5 pladser med borgere fra andre kommuner. Den 5. plads bruges til egen borger, hvilket betyder, at der ikke kan opkræves budgetlagt indtægt fra anden kommune. Der forventes en mindreudgift på kr.

14 Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt drift af Sundheds- og frivillighedscentret. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje - omfattet af rammeaftale med overførselsadgang: Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp til borgere i plejecentre Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: Ca timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Budget er øget med timer på grund af den forventede demografiske udvikling i antallet af +80-årige. Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90% Natberedskab: Sygeplejeopgaver leveret af Sosu-personale ca personer modtager gennemsnitligt 3,4 timers hjælp pr. uge i eget hjem. 205 borgere svarende til 37% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab

15 Ældre og handicappede Områder uden økonomisk overførselsadgang: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 661 timer pr. uge 98 timer pr. uge Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Personale: 72 timer - på hverdage. Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget svarer til forventet Regnskab Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: kostenheder pr. år Produktionspris: 75,70 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Integreret døgnpleje rammeaftale: Isoleret set for forventes et underskud på almindelig drift på ca. 0,4 mio. kr. + en ekstraordinær merudgift på 1,2 mio. kr. på grund af efterbetaling af løn (FOA). Det er beregnet, at der skal tilføres 1,6 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling. Hertil kommer, at der er overført et underskud fra 2016 på 3,7 mio. kr. Det samlede underskud på rammeaftalen i forventes at blive 3,7 mio. kr. Fra og med ydes igen dagpengerefusion for langtidssyge medarbejdere, hvilket er hovedårsagen til, at indeværende års underskud forventes at kunne holdes på 0,4 mio. kr. Områder uden overførselsadgang øvrig drift: Integreret pleje: Sosu-uddannelsen har endnu en gang været underlagt en reform, hvilket har medført, at vi i øjeblikket ikke har så mange elever, som forudsat. Den forventede udgift til tilskud til ansættelse af hjælpere er justeret i forhold til det aktuelle behov. Investeringsprojektet vedrørende tværgående dokumentation gennemføres ikke på nuværende tidspunkt, idet det afventes, at det nye omsorgssystem bliver implementeret, og den forventede besparelse elimineres derfor. Investeringsprojektet vedrørende stressforebyggelse er ligeledes udsat indtil videre.

16 Ældre og handicappede Mellemkommunal betaling: Stevns kommune betaler p.t. for 21 Stevns-borgere, som bor i ældre- / plejeboliger i andre kommuner. Der bor 55 borgere fra andre kommuner i Stevns Kommunes ældre- / plejeboliger. Der forventes en merudgift på kr. på områder uden økonomisk overførselsadgang. Forventet underskud på døgnplejens rammeaftale: mio. kr. Forventet over- /underskud på madservice rammeaftale: 0 kr. Forventet underskud på lønsumsstyring: kr. Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent for: Blinde og svagtseende: 1 dag pr. uge Hjerneskadede: 2 halve dage pr. uge Demensdagcenter Nichen: 4 åbningsdage pr. uge Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Personale: 68 timer pr. uge Tilskud til: Dagcenterkørsel Omsorgskonsulent Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) Dagcenter Nichen: Den forventede besparelse ved flytning af Nichen fra Hotherhaven til Brohøj opnås ikke, idet projektet er afløst af Plejecenterplanen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Kørsel til omsorgsarrangementer er vurderet ud fra regnskab Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. Budgetforslag er baseret på forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 1, Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler. Bevilling og forbrug af inkontinens- og stomihjælpemidler er stigende og på baggrund af regnskab 2016 vurderes, at der også i må forventes budgetoverskridelse på dette område. Desuden er der større boligændringer på vej, som ikke umiddelbart kan afholdes inden for det afsatte budget. Der forventes en merudgift på kr.

17 Ældre og handicappede Delpolitikområde: Plejeorlov til pasning af døende Budgettet er baseret på et gennemsnit af tidligere års regnskabsresultater. Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgetforslaget er baseret på forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 1, Forventet regnskab er vurderet ud fra Regnskab Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift Rammebudget skønnet på baggrund af bygningens hidtidige omkostninger. Forventet regnskab er vurderet ud fra aktuelle forhold pr Der forventes en mindreudgift på kr.

18 Voksne Opgaver Husvilde samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Husvilde Budgetforslag er baseret på de senere års regnskabsresultater. Budgetopfølgningen er vurderet ud fra de seneste års regnskabsresultater. Det er i høj grad lykkedes at finde kommunale boliger til udlejning til husvilde, og derfor har der indtil videre stort set ikke været behov for betaling for indkvartering af husvilde. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde Pulje til udmøntning efter ansøgning. Fra 2015 endvidere fast tilskud til Café Stevnen på 0,5 mio. kr. årligt. Tilskuddet følges op af en samarbejdsaftale, som udløber ved udgangen af Ingen. Ingen.

19 Tilbud til udlændinge Opgaver Midlertidig indkvartering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Midlertidig indkvartering samt lejetab Stevns Kommunes flygtningekvote for er 53 personer + et antal familiesammenførte personer. Det forudsættes, at alle nye flygtninge i skal midlertidigt indkvarteres. Budget svarer til: 124 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering. Udgiften er gennemsnitligt kr. pr. måned. Flygtningenes egenbetaling er cirkulærebestemt kr. pr. måned (2016-pl). Der benyttes forskellige lejemål i kommunale bygninger - herunder ældreboliger - og private løsninger for at opfylde behovet for midlertidig indkvartering. Der er afsat budget til følgende løsninger, som i øjeblikket er defineret som midlertidige boliger med plads til flere beboere: Driftsbudget til Nørregade 17, Store Heddinge Driftsbudget til Dalen 5, Hårlev Driftsbudget til Mandehoved 9, Sigerslev Husleje og drift af 3 tidsbegrænsede private lejemål Flygtningekvoten er nedsat til 26 nye flygtninge + et antal familiesammenførte personer. Nørregade 17 er tømt, og beboerne er flyttet til Mandehoved 9. Der vil fortsat være tomgangsudgifter, indtil bygningens efterfølgende anvendelse er afklaret. Dalen 5 anvendes ikke længere til midlertidig indkvartering af flygtninge, men der er fortsat tomgangsudgifter. Det er planen, at bygningsdriften overdrages til BU senere på året. Flere af de private lejemål, som er indgået til brug for midlertidig indkvartering er ligeledes opsagt. Et flertal i KB godkendte den 30. marts, at der ansættes en boligsocial integrationsmedarbejder. Udgiften til medarbejderen er indregnet i budgetopfølgningen med 7 måneder. Der forventes en mindreudgift på kr.

20 Serviceudgifter uden for servicerammen Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet samt indtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgetforslaget er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveauet i de første 4 måneder af 2016 sammenholdt med Regnskab Fordelingen af budgettet mellem de forskellige udgiftsområder forventes at være følgende: Stationær somatik (indlæggelser) 47% Ambulant somatik 40% Stationær psykiatri (indlæggelser) 1% Ambulant psykiatri 3% Sygesikring 8% Genoptræning under indlæggelse 2% Det har ikke været muligt at påvise en sammenhæng mellem effekt af tidligere budgetters investeringsprojekter og udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der er derfor ikke indregnet effekt af investeringsprojekter i Budget. På baggrund af de første 6 måneders afregninger forventes en lille stigning i udgifterne til indlæggelser, hvorimod udgifterne til ambulant behandling forventes at svare til det budgetterede. Fra afregnes ikke længere for genoptræning under indlæggelse. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning Voksne og Ældre Refusion fra den centrale refusionsordning er baseret på aktuelle anbringelser pr. april Refusion fra den centrale refusionsordning er baseret på aktuelle anbringelser pr. maj. I alt 21 borgere er p.t. omfattet af refusionsordningen. Der forventes en mindreindtægt på kr.

21 Forventet overførsel Rammeaftaler Social- og sundhedsudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Overfø rt fra 2016 F o rventet o ver-/ underskud B udget Over-/ underskud i pro cent Sundhedsudgifter Genoptræning ,0% Sundhedsfremme og aktiviteter ,7% Den Kommunale tandpleje ,9% Sundhedsudgifter i alt Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje ,1% Madservice ,0% Indtægtsdækket virksomhed 0 0 Ældre og handicappede i alt I alt - Social- og sundhedsudvalget ,3% I forbindelse med godkendelse af rammeaftalerne er det besluttet, at ovenstående områder max. må overføre et overskud på -5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af det korrigerede budget. Bemærkninger Den kommunale genoptræning Der forventes et over- / underskud på 0 mio. kr. Ingen særlige bemærkninger. Sundhedsfremme og aktiviteter Der forventes et overskud på 0,150 mio. kr. Ingen særlige bemærkninger. Den kommunale tandpleje Der forventes et overskud på 0,215 mio. kr. Ingen særlige bemærkninger. Den integrerede døgnpleje Der forventes et underskud på døgnplejens rammeaftale på 3,738 mio. kr. Der er overført 3,7 mio. kr. fra Madservice / Indtægtsdækket virksomhed Der forventes et over- / underskud på 0 mio. kr. Ingen særlige bemærkninger.

22 Forventet overførsel - Lønsumsstyring Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. Overfø rt fra 2016 F o rventet o ver-/ underskud B udget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over-/ underskud i pro cent Sundhedsudgifter Sundhed, aktivitet og træning Den Kommunale tandpleje Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje Hjælpemidler Bygningsdrift, servicearealer m.v.: 0-46 Underskud fra tidligere år 82 I alt - Social- og sundhedsudvalget ,7% I forbindelse med godkendelse af principper for lønsumsstyring er det besluttet, at ovenstående områder max. må overføre et overskud på -5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af budgetrammen. Bemærkninger I forbindelse med omorganisering af den kommunale genoptræning er der omfordelt lønmidler inden for lønsumsstyringens rammer.

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Juni 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version

Læs mere

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget August 2016 version 2 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2013 13-pl Budget 2014 BO1 2015 BO2 2016 BO3 2017 Social- og sundhedsudvalget 435.821 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 (uden overførsel fra 2014) Forventet

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 2 Over- / underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget BOP 1 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud fra 2013) Social-

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget 1.000 kr. - 2016-priser Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 3 Over- / underskud øvrig

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2017 priser Opr. Budget 2017 B01 2018 B02 2019 B03 2020 Serviceudgifter 164.473 162.238

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 7.634 6.560 7.669 9.331

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10 Budgetbemærkninger 2014 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 3 Sammendrag af budget 5-10 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 11-23 - Social- og Sundhedsudvalget 24-41 - Børneudvalget 42-63 -

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13 Budgetbemærkninger 2013 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 17-29 - Social- og Sundhedsudvalget 33-49 - Børneudvalget 53-71 -

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4.

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4. Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet Version 1-2.902-2.902-2.902-2.902

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med februar måned Regnskab 1. marts 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 Visiterede

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner

Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet -2.902-2.902-2.902-2.902 Nr. 2000-2004

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Netto 1.000 kr. Korr. B2016 Forbrug pr 30/09-16 Forventet regnskab Forventet afvigelse Ansøgning om bevilling Bevilling i overslagsår? Social- og Sundhedsudvalget 475.606 328.440

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter /- = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Hjemmepleje - demografi -1.605 180-945 4.573

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 1. april 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 335 Visiterede

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13 Budgetbemærkninger 2012 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 17-30 - Social- og Sundhedsudvalget 33-49 - Børneudvalget 53-73 -

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Økonomi og Løn/ /hs 1

Økonomi og Løn/ /hs 1 Korr. Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 108.374 105.391 110.212 1.838 4.927 84.785 80.378 80.826-3.958-16 74.179 70.842 70.842-3.337

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010. ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice og IKT 2.521 259.523 259.432 257.822 90 Andre sundhedsudgifter 2.521 2.472

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Hovedoversigt til budget 2015

Hovedoversigt til budget 2015 Hovedoversigt til budget 2015 Hele 1.000 kroner + = udgifter - = indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.119-9.674 Heraf refusion -1 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Budgettet indenfor består af følgende: Handicapafdelingen Myndighedsafdelingen Sundhedsafdelingen Ældreafdelingen Total regnskabsrapport, netto Forbrug 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret

Læs mere

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 273076 Brevid. 2164829 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetnotat 2016 12. august 2015 Notatet viser Sundheds- og

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Oprindeligt budget. Korrigeret budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere