(JimJ diyy/u^.\ AXEL H. JESSEN. ;«). august juli 1952.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(JimJ diyy/u^.\ AXEL H. JESSEN. ;«). august 1868-27. juli 1952."

Transkript

1 (JimJ diyy/u^.\ AXEL H. JESSEN ;«). august juli Midt i sommer afgik statsgeolog AXEL JESSEN ved døden efter kortere tids svagelighed og i den høje alder af næsten 84 år. Han bor mindes i danske geologiske kredse som en af pionererne og veteranerne i såvel Danmarks Geologiske Undersøgelses arbejde som i foreningslivet i fransk Geologisk Forening. AXEL HANS JESSEN fodtes i København som søn af fabrikant A'ILH. JESSEN; han tog adgangseksamen til den polytekniske lærear.stalt i 1885 og blev kandidat i 1890 lige netop for læreanstalten flyttede fra Studiestræde til Sølvgade. Allerede før eksamen havde den unge stud. polyt. dog fået tilknytning til geologien. Der var sket det, at Danmarks Geologiske Undersøgelse (»D.G.U.«) var trådt i virksomhed i juli 1888, dadr. K.RØRDAM

2 310 SIGURD HAXSEN: AXEL JESSEN påbegyndte den geologiske kortlægning (eller»kartering«) af overfladelagene i Nord-Sjælland (Gilleleje-egnen), og allerede i forsommeren 1889 blev JESSEN sammen med en række andre unge polytekniske studenter og kandidater antagne som sommerassiâtenter ved arbejdet i marken. Karteringsarbejdet blev som bekendt sat ind på 3 steder, nemlig foruden i Nordøst-Sjælland også på Nord-Fyn, hvor JESSEN beskæftigedes i 1889 og 1890, under ledelse af den senere professor N. V. USSING og dr. VICTOR MADSEN, og endelig i Vendsyssel, hvor arbejdet i de første år lededes af dr. K. J. V. STEENSTRUP; det blev tydeligvis af stor betydning for JESSEN personlig, at han allerede i 1890 og følgende år blev assistent for STEEN STRUP i denne landsdel. Han kom herved på en meget frugtbar måde ind i studiet af Vendsyssels kvartære aflejringer eller kortere sagt Vendsyssels Geologi, der blev hovedfeltet for hans geologiske arbejde og hovedhjørnestenen i hans publikationer. Ca. halvdelen af hans afhandlinger og bøger drejer sig om æmner i det nordligste Jylland, og af resten falder kun for 3 4's vedkommende æmnet uden for Jylland. Den ene af disse er beretningen i Meddelelser om Grønland fra opmålingsekspeditionen til Julianehaabs Distrikt i 1894 (sammen med C. MOLTKE). Det geologiske afsnit af denne er belyst ved fortrinlige fotografier, idet JESSEN allerede her rober sig som en ualmindelig god fotograf, og rummer iøvrigt beskrivelser af indlandsisens rand, Sermilik-Isbræen og de varme kilder på øen Unartoq. En anden afhandling, hvis æmne falder uden for Jylland, er en lille behandling af en skalførende leraflejring i det vestligste Skotland, hvortil JESSEN foretog en studierejse i Den eneste af JESSENS publikationer, der omhandler geologiske forhold på øerne, er af meget senere dato (1917) og handler om en underjordisk dal i saltholmskalkens overflade i egnen NV for København. I ungdoms- og uddannelsesårene i halvfemserne havde JESSEN foruden arbejdet ved D. G. U. også i kortere perioder beskæftigelse ved Sukkerfabrikkerne og Mineralogisk Museum, men efter Grønlandsrejsen blev arbejdet i Vendsyssel det væsentlige, og omkring var de 5 nordligste kortblade færdigkarterede af K. J. V. STEENSTRUP med JESSENS og 3 andre polytekniske kandidaters samt den senere berømte kemiker S. P. L. SØRENSENS hjælp. Da STEENSTRUP derefter Skulle levere beskrivelser til kortbladene, kom han på kant med kommissionen, der dengang ledede D. G. U. og blev afskediget, hvorefter kommissionen i foråret 1897 overdrog den da kun 29årige JESSEN at besørge kort og beskrivelser udarbejdede og udgivne. Det var utvivlsomt en meget stor opgave at påtage sig for den unge JESSEN, der samtidigt udnævntes til statsgeolog, men allerede samme år udkom de to små kortblade Læsø og Anholt og kun to år senere i 1899 forelå det betydelige værk om kortbladene Skagen, Hirshals, Frederikshavn, Hjørring og Løkken færdigtrykt (D. G. U.'s skrifter I. række nr. 3) omfattende næsten 400 sider tekst med mange kort og tavler. Hvor mange af de deri indeholdte geologiske resultater, der skyldtes STEENSTRUP og hvor mange JESSEN kan være noget vanskeligt at afgøre ; æren for to af de vigtigste synspunkter, nemlig for det første den her i Vendsyssel så vigtige forbindelse mellem de geologisk-genetiske forhold på den ene side og de orografiske (terrænformerne) på den anden side og for det andet den

3 Medd. fra Dansk Geo!. Forening. København. Bd. 12. [1952]. 311 klare stratigrafiske inddeling af de diluviale og senglaciale dannelser, bor dog nok tilskrives JESSEN. Også den udmærkede udredning af de senglaciale og postglaciale strandlinier i denne del af Jylland må vi takke JESSEN for. Med dette værk havde JESSEN skabt et udmærket grundlag for vort kendskab til Vendsyssels Geologi men også for videre forskninger i problemerne omkring Nord-Jyllands kvartærgeologiske udvikling, og JESSEN arbejdede selv i de næste 2 3 årtier ivrigt på løsningen af de problemkomplekser, der ikke havde kunnet få en afsluttende behandling i kortbladsbeskrivelsen af De dybere liggende kvartære aflejringers stratigrafi havde JESSEN således ikke haft materiale til at udrede, men da der i årene omkring rejste sig en stærk interesse for naturgassen i det nordostlige Vendsyssel, opnåede D. G. U. som bekendt en særlig bevilling til en dybere boring, hvilken udfortes ved Skærumhede i 1905 og hvorved denne stratigrafi blev fuldstændig klarlagt. Publikationen herom, der fremkom i 1910, har JESSEN som hovedforfatter, medens V. NORDMANN behandler molluskfaunaen i den mægtige interglaciale lagserie. Problemet om naturgassen havde JESSEN beskæftiget sig med siden 1900 og straks hævdet den anskuelse, at den ikke hidrørte fra den præcretaciske undergrund, men fra de kvartære lag over skrivekridtet. Skærumhede-boringen syntes at bekræfte JESSENS opfattelse, og de alleryngste resultater fra det amerikanske oliesøgningsfirmas boringer i dybgrunden ved Frederikshavn har påny bekræftet de anskuelser om naturgassens oprindelse, som JESSEN for 50 år siden fremsatte. Den berømte Lønstrup Klint og de deri forekommende iøjnefaldende forstyrrelser af de kvartære lagserier med flagestruktur behandlede JESSEN ret kortfattet i den store kortbladsbeskrivelse. Han var dengang nærmest tilbøjelig til at mene, at forstyrrelserne skyldtes dybtvirkende tektoniske kræfter modsat JOHNSTRUP, der havde forklaret dem som istryksfænomener. Omkring 1914 blev det imidlertid almindeligt at opfatte forstyrrelserne i vore klinter (f. eks. Møns, Ristinge og Rogle Klinterne) som tektonisk betingede,' og da JESSEN i 1915 havde foretaget en ny gennemgang af klinteprofilet ved Lønstrup sammen med VICTOR MADSEN og V. NORD- MANN, udsendte han i 1916 en lille foreløbig meddelelse om dislokationerne i Lønstrup Klint, hvori han formodentlig efter stærk påvirkning af de to nævnte fagfæller forstærkede sit standpunkt og klart gik ind for, at dislokationerne ikke kan skyldes istryk. Denne opfattelse forlod han dog ret hurtigt, og i det store afsluttende arbejde om klinten, som han udsendte i 1931, slutter han sig helt til istryksteorien, bl. støttende sig til professor KARL GRIPPS iagttagelser ved Spitsbergens gletschere. Da JESSEN yderligere i sammen med V. NORDMANN havde gennemført en detailleret undersøgelse af de senglaciale ferskvandslag i klinten ved Nørre Lyngby, hvoraf resultaterne blev publiceret i 1915, havde han faktisk tilvejebragt det fornødne materiale til at skrive den sammenfattende fremstilling af Vendsyssels geologi i D. G. U.'s V. række, som hån udsendte i 1918, hvilket vigtige værk udkom i anden udgave i 1936 omarbejdet således, at opfattelsen af istrykvirkningerne i Lønstrup Klint klart indgik i fremstillingen.

4 312 SIGURD HANSEN: AXEL JESSEN JESSENS senere supplerende specialundersøgelser i det nordlige Vendsyssel er her omtalt i sammenhæng med den store kortbladsbeskrivelse af hensyn til overskueligheden, selv om de tidsmæssigt udførtes dels langt senere helt op til 1927 og dels med større tidsmellemrum. Ind mellem disse arbejder fortsatte JESSEN nemlig sit karteringsarbejde sydpå, først omkring århundrededskiftet med de nordlige dele af kortbladene Aalborg og Nibe. Hans beskrivelse af disse kortbladsdele udkom i 1905 og har særlig interesse ved hans behandling af det»fossilfri Yoldialer«, der påvises at være en fortsættelse af det senglaciale, skalforende Yoldialer i det nordligere Vendsyssel. I beskrivelsen diskuterer han det teoretiske profil gennem diluviet på disse kortblade og kommer herunder ind på problemerne om, hvilke dele af Jylland, der har været dækkede af indlandsisen under sidste nedisning. Det er her værd at bemærke, at han med styrke hævder den opfattelse, at de af N. HARTZ undersøgte interglaciale moseaflejringer i Midt- og Vest-Jylland ikke har været isdækkede under sidste nedisning, hvilket var i modsætning til den da på bjerget gældende anskuelse (HARTZ, UssiNG og HARDER). Allerede omkring 1901 besluttede Kommissionen for D. G. U. at søge kortlagt et bælte tværs over det sydlige Jylland fra Lillebælt til Vesterhavet for bl. a. at bidrage til løsningen af problemet om beliggenheden af vestgrænsen for isdækning under sidste glacialtid. I de følgende år flyttedes derfor VICTOR MADSENS karteringsarbejde fra Fyn til Fredericiabladet, V. MILTHERS fra Sjælland til Bækkebladet og AXEL JESSENS allerede 1901 til Skamlingsbankebladet (senere Haderslevbladets nordlige del), hvorfra JESSEN i de følgende år fortsatte karteringen vestpå over Rødding- og Ribebladene. Den daværende rigsgrænse ved Kongeåen bevirkede, at der kun var tale om mindre brudstykker af disse kortbladsrammers nordlige dele, så allerede 1909 var disse blades nørrejydske dele karterede og Skamlingsbankebladet udgivet (i 1907). Det var dog som om JESSEN i nogen grad havde tabt sit geologiske hjerte i Vendsyssel, hvor han jo også i kortere perioder indimellem arbej'dede med sine specialopgaver. Der var dog to æmner hernede i Kongeå-området, der fangede hans interesse, nemlig inde i midtlandet problemet om Brørup-mosernes lejringsforhold, om hvilket han allerede i 1905 havde udtalt sin særlige mening. N. HARTZ havde i 1909 publiceret sin indgående undersøgelse af disse mosers fossilindhold men uden at ledsage den af en udtømmende behandling af mosernes stratigrafi og lejringsforhold. JESSEN foretog nu i sammen med VICTOR MADSEN, V. MILTHERS og V. NORDMANN en fornyet undersøgelse af flere af disse moser og resultatet af dette»team-work«var en bekræftelse af JESSENS ældre anskuelse, at moserne aldrig havde været dækkede af nogen indlandsis. Dæklaget over tørven skulle forklares som opstået ved jordflydning og sandflugt, en opfattelse som siden har stået fast. Det andet æmne, der fangede JESSENS interesse var marsken ved Ribe, af hvilken han i publikationen fra 1916 gav en udmærket skildring, den enste vi har af dansk marsk ud fra geologiske synspunkter. JESSENS teori om en landhævning på 1^/4 1^/2 m af marskområderne siden broncealderen hår spillet en stor rolle i diskussionen om marskens forhold, men de allernyeste

5 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 12. [1952], 313 undersøgelser synes nu at åbne mulighed for at marskklægens lejringsforhold og højdeforhold kan finde en anden forklaring uden antagelse af en sådan hævning. Fra Ribe-egnen fortsatte JESSEN karteringen op på bladene Varde og Blaavandshuk, hvor der ikke synes at have været' æmner, der særligt fangede hans interesse, dog har han lidt udførligere beskæftiget sig med pseudolagunesøen Fiil Sø samt med de marine og æoliske dannelser foruden kystens erosion, hvilke forhold i denne egn kan lede tanken hen på Skagenhalvøen. Beskrivelserne til de to kortblade udkom henholdsvis i 1922 og Samtidig med karteringsarbejdet i Vest-Jylland fortsatte JESSEN sine studier over de unge marine aflejringer i Limfjordsegnene, og i 1920 udsendte han et stort kort over»stenalderhavets Udbredelse i det nordlige Jylland«; kortet rækker mod syd ned til Aarhus Ringkøbing, og i beskrivelsen er samlet et stort materiale til belysning af postglacialtidens niveauforandringer. De iagttagelser i afhandlingen, der angår Randers-egnen, var forøvrigt allerede i 1917 blevet publiceret i specialværket om»randers Fjords Naturhistorie«. I det hele taget kommer JESSEN i sine arbejder stadigvæk ind på kvartærtidens niveauforandringer. Som fru E. L. MERTZ mundtlig meddeler mig har han også ydet uvurderlig vejledning ved udarbejdelsen af den»oversigt over de sen- og postglaciale Niveauforandringer i Danmark«, som hun udsendte I 1924, og i samleværket»oversigt over Danmarks Geologi«, der blev udsendt af D. G. U. i 1928 i anledning af institutets 40-års jubilæum, gav JESSEN en behandling af alle da kendte forhold vedrørende niveauforandringer i Danmark lige fra kambrisk tid op til broncealderen. Snart efter genforeningen påbegyndte JESSEN kartering i de ostlige dele af Sønderjylland og førte denne helt ned til Flensborg Fjord. I egnen syd for Haderslev Fjord foretog han en specialundersøgelse af den dislocerede klint ved Halkhoved. Resultatet publicerede han i Han kom til den anskuelse, at flagestrukturen i denne klint som i Lønstrup Klint skyldtes istryk fra nordøstlige retninger. På kortbladet Sønderborg var det interessanteste af de kvartærgeologiske æmner utvivlsomt issøerne ved Egernsund og Nybøl Nor, men behandlingen af dem overlod han ædelmodigt undertegnede. Af nærværende oversigt såvelsom af listen over JESSENS publikationer, hvilke i antal udgør noget over 30 stk., fremgår det tydeligt, at hans geologiske livsværk næsten udelukkende faldt indenfor D. G. U.'s rammer; over 20 af JESSENS afhandlinger og boger og så afgjort de allervægtigste af dem findes i D.G.U.'s publikationsserier. Det er derfor næppe for meget sagt, at AXEL JESSENS arbejdsindsats vel på nogenlunde lige fod med VICTOR MADSENS og V. MILTHERS' har gjort D. G. U. til det, denne institution var ved overflytningen fra Gammel Mønt til Charlottenlund i 1938, netop på det tidspunkt, da JESSEN på grund af opnået 70-års alder gik af som statsgeolog. I virkeligheden interesserede han sig meget for institutets indre administration og trods det, at han stod over for pensionering, var han selv i denne situation levende optaget af flytningen til og den praktiske indretning af de nye lokaler i Charlottenlund. Det bor også

6 314 SIGURD HANSEN : AXEL JESSEN nævnes, at JESSEN indenfor institutet anlagde og plejede den samling af geologiske fotografier, hvortil han selv, som den fortrinlige fotograf han var, leverede de allerbedste bidrag. De forste år af sit otium færdedes JESSEN endnu ret jævnligt på institutet og syslede med forberedelserne til udgivelsen af kortbladet Sønderborg. Da dette udkom i 1945 spændte hans virke ved D. G. U. over det lange tidsrum af 56 år. Forlighed og åndsevner bevarede han usvækket til de allersidste år. AXEL JESSENS virksomhed i Dansk Geologisk Forening skal også omtales her; han havde medlemsnummer 10, hvilket vil sige, at han blev optaget allerede stiftelsesaftenen d. 16. januar 1893, og han var således medlem i 59V2 år. JESSEN deltog flittigt i foreningens liv; i lange perioder var han medlem af bestyrelsen, f. eks som kasserer; han blev valgt til formand i 1910, 1919 og 1922 og leverede mindst 16 foredrag eller længere diskussionsindlæg, foruden at-han ledede adskillige ekskursioner. Vel på grund af sit altid rolige og ligevægtige væsen blev han meget brugt som dirigent ved vore ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, således også et par gange, hvor der var særlig uro 1 vente. Sidste gang vi så ham i vor kreds var ved det nordiske geologmøde i fjor. Alt i alt er det ikke lidt vor forening har ham at takke for. Personlig var JESSEN en overmåde beskeden mand, altid tilbageholdende og nærmest ængstelig for at vække opmærksomhed. Nogen dybere fortrolighed skænkede han næppe nogen af sine kolleger eller medhjælpere, men vi, der var unge i hans velmagtsdage, erindrer sikkert alle situationer, hvor han med varme og interesse tog sig af os i en eller anden sag. Hans væsen og optræden var altid præget af en særlig korrekthed; inden for" institutets egne vægge gik han under navnet»fine JESSEN«dels vel på grund af denne korrekthed, dels fordi han som man spøgende sagde kunne gå ned i den mest plørede lergrav og arbejde intensivt der i timevis og derefter stige op lige så ulastelig i påklædning, som han altid var. I Danmarks Geologiske Undersøgelses og i den danske kvartærgeologis historie har AXEL JESSEN ved sin gennem mere end et halvt århundrede udøvede videnskabelige indsats, præget af grundighed, pligttroskab og redelige arbejdsmetoder sikret sig en hæderfuld plads. Ære være hans minde. SIGURD HANSEN.

Victor Madsen. 1865 1947.

Victor Madsen. 1865 1947. Victor Madsen. 1865 1947. Tirsdag den 15. Juli 1947 afgik Dansk Geologisk Forenings Æresformand, den tidligere Direktør for Danmarks Geologiske Undersøgelse, Dr. phil. VICTOR MADSEN, ved Døden paa Frederiksbergs

Læs mere

Er Nematurella4eret fra Gudbjerg og Corbiculaülagene fra Københavns Frihavn og Førslev Gaard præglaciale eller interglaciale?

Er Nematurella4eret fra Gudbjerg og Corbiculaülagene fra Københavns Frihavn og Førslev Gaard præglaciale eller interglaciale? Er Nematurella4eret fra Gudbjerg og Corbiculaülagene fra Københavns Frihavn og Førslev Gaard præglaciale eller interglaciale? Af ALFRED ROSENKBANTZ. Forelagt den kvartærgeologiske Klub d. 5. Apru 1937.

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909.

Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909. Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909. Af MEDDELELSER FRA DANSI( OEOLOOlSI(,FORENINO er tidligere udkommet: Nr. 1 (1894): K. J. V. STEENSTRUP. Om Klitternes Vandring. Udsolgt. Nr. 2 (1895): VICTOR MADSEN.

Læs mere

LENNART von POST 16/6 1884 11/1 1951.

LENNART von POST 16/6 1884 11/1 1951. LENNART von POST 16/6 1884 11/1 1951. Tirsdag d. 11. Januar døde LENNART VON POST. Med ham har nordisk Geologi mistet sin markanteste Skikkelse, en Forsker af det store Format. LENNART VON POST blev født

Læs mere

DET IX NORDISKE GEOLOGISKE VINTERMØDE Lyngby, 5.-7. januar 1970

DET IX NORDISKE GEOLOGISKE VINTERMØDE Lyngby, 5.-7. januar 1970 DET IX NORDISKE GEOLOGISKE VINTERMØDE Lyngby, 5.-7. januar 1970 THEODOR SORGENFREI SORGENFREI, T.: Det IX Nordiske Geologiske Vintermøde, Lyngby, S.-7. januar 1970. Dansk geol. Foren., Årsskrift jor 1970,

Læs mere

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tæpper: en videnskab og en lidenskab En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tekst & foto: JAN ANDERSEN Det er en videnskab og en lidenskab. Så kort kan kærligheden til

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Juli 2000 Møllepark på Rødsand Rapport nr. 3, 2000-05-16 Sammenfatning Geoteknisk Institut har gennemført en vurdering af de ressourcer der

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

VALDEMAR JOHAN HEINRICH

VALDEMAR JOHAN HEINRICH VALDEMAR JOHAN HEINRICH NORDMANN 23.februar 1872-31.januar 1962 Dr. NORDMANN døde den 31. januar 1962, næsten 90 år gammel. Det er altid trist, når en god mand er borte, men det er ikke trist at mindes

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien?

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien? Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien? Flemming Jørgensen, GEUS og Peter Sandersen, Grontmij/Carl Bro a/s Geofysikken har haft stor betydning for

Læs mere

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen Indledning I Nordsjælland ligger der to begravede dale, Søndersø dalen og Alnarp-Esrum dalen. Begge dale har været

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Geologi 2009 Bogen Geografi C s Hvad hedder teorien om universets dannelse og hvornår menes det at have fundet sted?

Geologi 2009 Bogen Geografi C s Hvad hedder teorien om universets dannelse og hvornår menes det at have fundet sted? Geologi 2009 Bogen Geografi C s. 9 27 Spørgsmål til teksten besvares under læsningen. Jordens dannelse og sporene efter liv 1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg?

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning. Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje i dans]{e Indsøer. l) Af C. WESENBERG-LuND. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.. Da jeg i Aaret 1897 kunde gøre mig Haab om i en nær Fremtid mere indgaaende

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Danmarks Topografiske Kortværk. Produktkatalog

Danmarks Topografiske Kortværk. Produktkatalog Danmarks Topografiske Kortværk Produktkatalog maj 2000 ndhold ntroduktion 2 4-cm kortserien, Danmark 1:25.000 4 2-cm kortserien, Danmark 1:50.000 6 1-cm kortserien, Danmark 1:100.000 8 Færdselskort, Danmark

Læs mere

SPECIALARTIKLER. Peter Japsen

SPECIALARTIKLER. Peter Japsen SPECIALARTIKLER GEOLOGIEN DER BLEV VÆK Peter Japsen Kridtklinter øst for Dieppe på den franske kanalkyst. Aflejringer fra det vældige kridthav, der dækkede hele det nordvestlige Europa fra Baltikum i øst

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte deres dyrkere nærmere sammen og særlig virke for udbredelsen af kendskab til

Læs mere

438 Møder og Ekskursioner.

438 Møder og Ekskursioner. 438 Møder og Ekskursioner. Har han Ret heri^ er Sagen dermed afgjort; Disloceringen af Møens Klint kan da ikke skyldes Trykket af en Indlandsis. Hvorledes skal man tænke sig Bygningen af Undergrunden i

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister Bilag 1 Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister 26 YRKESCIRKULATION BLANDT JURISTER Af byretsdommer MAGNÚS THORODDSEN, Reykjavik I. Når man tager i betragtning at dette forhandlingsemne kun

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

Begravede dale på Sjælland

Begravede dale på Sjælland Begravede dale på Sjælland - Søndersø-, Alnarp- og Kildebrønde-dalene Søndersø en novemberdag i 28. Søndersøen ligger ovenpå den begravede dal,, ligesom en af de andre store søer i Danmark, Furesøen. Søernes

Læs mere

Et Litorinaprofîl ved Dybvad i Vendsyssel.

Et Litorinaprofîl ved Dybvad i Vendsyssel. Et Litorinaprofîl ved Dybvad i Vendsyssel. At JoHS. IVERSEN. Medens man tidligere plejede at opfatte Litorinatransgressionen i Danmark som en Enhed, er den i nyeste Tid blevet opdelt i 3 4 Etaper: den

Læs mere

1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg?

1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg? Grundbogstekst: Tomas Westh Nørrekjær m.fl.: " Naturgeografi C, s. 8-27 Spørgsmål til teksten besvares under læsningen. Jordens dannelse og sporene efter liv 1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 overlejret af Tørv:.Værebrodalen er en gammel Fjordarm (fra Roskildefjord). Med Tog fra Viksø 5n, i København 6«7. ; Mødet den 26. Oktober

Læs mere

KALKEN i AALBORG-OMRÅDET

KALKEN i AALBORG-OMRÅDET KALKEN i AALBORG-OMRÅDET Seniorprojektleder Jan Jul Christensen COWI A/S Civilingeniør Per Grønvald Aalborg Kommune, Vandforsyningen ATV MØDE KALK PÅ TVÆRS SCHÆFFERGÅRDEN 8 november 2006 KALKEN I AALBORG-OMRÅDET

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til November 1924. Mødet den 15. Januar 1924.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til November 1924. Mødet den 15. Januar 1924. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til November 1924. Mødet den 15. Januar 1924. Hr. V. Nordmann fremviste F i l m e n fra K a p t a j n Noel's Bestigning af Mt. Everest.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde

Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde den 05 03 2016. Valg af dirigent Ebbe Jacobsen er indstillet af ungdoms netværket og enstemmigt valgt. Gennemgang af dagsorden Dagsordenen bliver vedtaget og

Læs mere

L ~--- - - ~ ~ - - - --~ - --~ ~ 'Il'T r.---

L ~--- - - ~ ~ - - - --~ - --~ ~ 'Il'T r.--- L ~--- - - ~ ~ - - - --~ - --~ ~ 'Il'T r.--- H. N. Rosenkjær. 24. Aug. 1851-16. Sept. 1907. Nogle Mindeord i Dansk geologisk Forening d. 24. Oktober 1907.-' (Hertil et Portræt.) Da Anlægget af Københavns

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs

Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs Per Dommerby Kristiansen, kredsformand for Dansk Blindesamfund Thy-Mors: Hvor der er en vilje, er der en vej Min søn var tre år, da det begyndte at ske. Han

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1922.

Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1922. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1922. Mødet den 23. Januar 1922 Hr. Victor Madsen holdt Foredrag om Terrainforholdene paa Skovbjerg Bakkeø. Foredragets

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler.

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler. 1 19. Afsnit Vi husker at Martinus i begyndelsen af sit arbejde med at beskrive sin kosmologi, valgte at fremstille de overordnede træk af kosmologien i form af symbolbilleder, som han selv tegnede og

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Salt og andre forekommende stoffer

Salt og andre forekommende stoffer Salt og andre forekommende stoffer Birgitte Hansen, seniorforsker, GEUS De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet ATV-vintermøde 2011, FAGSESSION VI, Kortlægning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

I Vendsyssel påpeges en række forhold i de Kvartære aflejringer og landskaber som indikation for tektonisk aktivitet i Kvartæret.

I Vendsyssel påpeges en række forhold i de Kvartære aflejringer og landskaber som indikation for tektonisk aktivitet i Kvartæret. Nogle undergrundstektoniske elementer i det danske Kvartær HOLGER LYKKE-ANDERSEN DGF d Resultater af refleksionsseismiske undersøgelser i Kattegat og Østjylland peger på en betydelig kobling mellem landskabsdannelse

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Dansk Geologisk Forening 1893-1943

Dansk Geologisk Forening 1893-1943 Dansk Geologisk Forening 1893-1943 Efter Oprettelsen af Danmarks Geologiske Undersøgelse i 1888 var Kredsen af geologisk interesserede her i Danmark blevet saa stor, at det var naturligt, at man søgte

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Undervisningsplan for STRATIGRAFI 2. kvarter, efterår 2013

Undervisningsplan for STRATIGRAFI 2. kvarter, efterår 2013 Undervisningsplan for STRATIGRAFI 2. kvarter, efterår 2013 1. gang Grundlæggende begreber og start på litostratigrafi 2. gang Litostratigrafi 3. gang Start på biostratigrafi 4. gang Biostratigrafi og start

Læs mere

HELGI PJETURSS. Født 31. marls 1872 død 28. januar 1949.

HELGI PJETURSS. Født 31. marls 1872 død 28. januar 1949. HELGI PJETURSS Født 31. marls 1872 død 28. januar 1949. A. Noe-Nygaard fot. HBLGI PJETUESS, eller som han hed indtil 1907 HELGI PJETURSSON, var født i Reykjavik og blev student fra Menntaskölinn 1891.

Læs mere

HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6

HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6 HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6 Besigtigelse og opmåling af træstammer fra jernalder sejlspærring ved ekstremt lavvande ved Stevelt Strand/Haderslev Næs (Maynav). Af Silke Eisenschmidt Æ Lei

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

ADGF Foren.. Arsskriftor side Kobenhavn, 18. november 1992.

ADGF Foren.. Arsskriftor side Kobenhavn, 18. november 1992. Massebevzgelser i Vendsyssels og Kattegats kvartae afle j ringer HOLGER LYKKE-ANDERSEN Lykke-Andersen, Holger: Massebevzgelser i Vendsyssels og Kattegats kvartzre aflejringer. Dansk geol. ADGF Foren..

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Flytninger i Danmark

Flytninger i Danmark Flytninger i Danmark Hvert år flytter ca. 2½ pct. af befolkningen til en anden del af landet. Det svarer til omkring 150.000 personer. Det kan blandt andet være, fordi man skal begynde på en uddannelse,

Læs mere

E. M. NØRREGAARD 17.1.1880 17.4.1959

E. M. NØRREGAARD 17.1.1880 17.4.1959 E. M. NØRREGAARD 17.1.1880 17.4.1959 Mindetale holdt ved Dansk Geologisk Forenings møde d. 16. november 1959 Sjældent går et menneske bort, der i den grad efterlader sig sorg og savn i menneskers sind

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig med

Læs mere

Badevandsprofil for Egernsund i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Egernsund i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Egernsund i Sønderborg Kommune Strandens navn Egernsund Adresse Fjordvej 41, 6320 Egernsund (oplyses ved opkald til 112) Stationsnummer Stations-ID M101 DKBW748 Koordinater for kontrolstation

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

IV. Universitetets retsregler

IV. Universitetets retsregler IV. Universitetets retsregler A. Styrelsesregler Skrivelse af 16. juni 1978 fra Direktoratet for de videregående uddannelser vedrørende ændring af statuttens 68, stk. 1, sidste punktum og 70, stk. 2, således

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere