Beskrivende hovedtidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivende hovedtidsplan"

Transkript

1 Gellerup og Toveshøj Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune 14. oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Læsevejledning Områdeopdeling Signaturforklaring Projektejere / bygherrer Etapetidsplan for infrastrukturprojektet Besluttede bygge- og anlægsprojekter Gudrunsvej-området Tidsplan Infrastruktur Afledte projekter Besluttede projekter Fremtidige projekter Væsentlige bindinger Bygade-området Tidsplan Infrastruktur Afledte projekter Fremtidige projekter Væsentlige bindinger Tinesvej-området Tidsplan Infrastruktur Afledte projekter Besluttede projekter Fremtidige projekter Væsentlige bindinger Bypark Midt Tidsplan Infrastruktur Afledte projekter Besluttede projekter Fremtidige projekter Væsentlige bindinger Toveshøj-området Tidsplan Infrastruktur Afledte projekter Besluttede projekter Fremtidige projekter Væsentlige bindinger Bypark Nord Tidsplan Afledte projekter / 25

3 9.4 Besluttede projekter Fremtidige projekter Væsentlige bindinger Øvrige mulige projekter Ændringslog Log / 25

4 1. Indledning 1 Indledning 1.1 Læsevejledning Den beskrivende hovedtidsplan har fokus på helhedsplanens fysiske projekter og er efter denne læsevejledning og introduktion disponeret som følger: Afsnit 2 Etapetidsplan for infrastrukturprojektet giver et overblik over den overordnede etapedeling for infrastrukturprojektets udførelse og viser, hvor de enkelte vejstrækninger hører til. Afsnit 3 Besluttede bygge- og anlægsprojekter giver et overblik over de vigtigste besluttede projekter og de aktuelt kendte udførelsestider. Afsnit 4 9 beskriver mere detaljeret tidsplaner for 6 delområder. Afsnittede er underopdelt som følger: Infrastruktur der angiver tidsplaner for de enkelte vejstrækninger. Afledte projekter der omfatter projekter, der er en forudsætning eksempelvis for infrastrukturprojektets realisering. Besluttede projekter der omfatter projekter, hvis konkrete realisering er igangsat, og hvor finansiering er tilvejebragt. Fremtidige projekter er projekter, der indgår i helhedsplanen og dispositionsplanen og er under udvikling, men som ikke konkret er besluttet eller finansieret. Væsentlige bindinger fremhæver kritiske afhængigheder. For hvert projekt er angivet en kort beskrivelse, der ligeledes mere detaljeret beskriver tidsplan for projektets planlægning, projektering og udførelse, hvor relevant og kendt. Ansvarlig bygherre/projektejer er anført for hvert projekt. Afsnit 10 Ændringslog beskriver væsentlige tidsmæssige ændringer siden sidste ajourføring (maj 2014). Den beskrivende tidsplan erstatter ikke den detaljeret planlægning og tidsplaner knyttet til hvert projekt. Den beskrivende tidsplan suppleres af en mere detaljeret hovedtidsplan (MS Project), der samler alle projekter i et diagram. Tidsplanen udvikles løbende og opdateres kvartalsvist. Tidsplanen udvikles løbende i forbindelse med, at de enkelte delprojekter i Helhedsplanen konkretiseres. Planlægningen kan opfattes meget specifik i den nære fremtid, hvor kendskabet og detaljeringen er stor, svarende til en horisont på 1-2 år, mens tidssætning af projekter ud over denne periode er bedst mulige bud og vil løbende blive justeret i takt med helhedsplanens og projekternes udvikling og realisering. 4 / 25

5 1. Indledning 1.2 Områdeopdeling Den beskrivende tidsplan er i afsnit 2-8 opdelt i de nedenfor viste fysiske delområder. For hvert område er der ved at blive udarbejdet en bydelsplan og/eller områdeplaner som fundament for områdets udvikling og planlægning i overensstemmelse med helhedsplanens intentioner. I: Gudrunsvej-området Omfatter Gudrunsvej nord og midt samt tilslutning til Ringvejen. Herudover eksisterende og fremtidige bebyggelser vest og øst for Gudrunsvej ned til og med forbindelsen til Ringvejen. II: Bygade-området Omfatter Bygaden nord og midt, Lottesvej samt eksisterende og fremtidige bebyggelser vest og øst for Bygaden og nord for Lottesvej. III: Tinesvej-området Omfatter Tinesvej, Bygaden syd, sydlige Tværforbindelse og Gudrunsvej syd samt eksisterende og fremtidige bebyggelser syd for Sydlige Tværforbindelse. IV: Bypark Midt Omfatter den centrale del af Byparken op til Edwin Rahrs Vej og ned til Sydlige Tværforbindelse inkl. boldbanen. V: Toveshøj-området Omfatter Janesvej, Jettesvej og Bazarpladsen samt eksisterende og fremtidige bebyggelser i området. VI: Bypark Nord Omfatter Byparken Nord ned til Edwin Rahrs Vej. 5 / 25

6 1. Indledning 1.3 Signaturforklaring Under de enkelte områdebestemte udførelsestidsplaner er anvendt følgende signaturfarver for opgavetyperne: 1.4 Projektejere / bygherrer Følgende forkortelser er anvendt: BBBO BA MTM MBK MSO Brabrand Boligforening Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Kultur og Borgerservice Sundhed og Omsorg 6 / 25

7 2. Etapetidsplan for infrastrukturprojektet 2 Etapetidsplan for infrastrukturprojektet Planen nedenfor viser infrastrukturprojektets vejplan og farvekoderne angiver den overordene etapedeling og udførelsesrækkefølge. Det bemærkes, at der fortsat kan ske tilpasninger i infrastrukturprojektets tidsplan, blandt andet som følge af koordinering med helhedsplanens øvrige projekter. 7 / 25

8 2. Etapetidsplan for infrastrukturprojektet I direkte sammenhæng med de enkelte etapers planlægning og realisering sker samtidigt en etablering af nye forsyninger til områderne, ligesom eksisterende ledninger og forsyninger omlægges, enten fordi vejanlæg og projekter kræver det, eller fordi forsyningerne er nedslidte. Vejanlæggenes etablering kræver ligeledes tilpasning i forhold til omgivende bebyggelser, og der etableres derfor en række støttemure, skråningsanlæg, hegn, beplantninger mv. Omlægning af forsyninger og tilpasning med støttemure o.a. er kun beskrevet i det følgende, når det skønnes hensigtsmæssigt. De 5 planlagte deletaper indeholder de nedenfor angivne vejstrækninger, idet nummereringen henviser til anlægsbudgettet for infrastruktur. Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 11 Bygade nord 15 Gudrunsvej 17 Gudrunsvej nord 19 Lottesvejlinjen øst for Bygaden 33 Kryds Edwin Rahrs Vej/Gudrunsvej 39 Tilslutning Åby Ringvej 42 Ringvej/Gudrunsvej 10 Bygade midt 20 Jettesvej 21 Dortesvej 32 Kryds Tinesvej/Gudrunsvej 36 Tinesvej 38 Tinesvejs forlængelse 34 Kryds Edwin Rahrs Vej/Bygaden 41 Edwin Rahrs Vej 16 Lenesvej 18 Janesvej 14 Sydlige tværforbindelse 43 Gudrunsvej syd Etablering af Lottesvej vest for Bygaden er ikke fastlagt endnu, men forventes i relation til vejetape 5. 8 / 25

9 3. Besluttede bygge- og anlægsprojekter 3 Besluttede bygge- og anlægsprojekter I dette afsnit gives et overblik over tidsplanen for besluttede bygge- og anlægsprojekter baseret på de aktuelt kendte tidsterminer. For yderligere information henvises til de efterfølgende afsnit for hvert delområde. 9 / 25

10 4. Gudrunsvej-området 4 Gudrunsvej-området Gudrunsvej-området omfatter Gudrunsvej nord og midt samt eksisterende og fremtidige bebyggelser vest og øst for Gudrunsvej ned til og med forbindelsen fra Gudrunsvej til Åby Ringvej. 4.1 Tidsplan 4.2 Infrastruktur Projektejer: MTM/BA/BBBO Infrastruktur inden for området realiseres i vejetape 1 og omfatter flg. delstrækninger: 15 Gudrunsvej 17 Gudrunsvej nord 19 Lottesvej (kun den østligst del) 33 Kryds Edwin Rahrs Vej/Gudrunsvej 39 Tilslutning Åby Ringvej 42 Ringvej/Gudrunsvej Vejetape 1 er forsinket i forhold til den oprindelige udbudstidsplan og færdiggørelsen kan blive yderligere forsinket, hvilket ud over de gener, det giver i området, ikke forventes at have konsekvens for andre projekter. 4.3 Afledte projekter Støjhegn ved idrætsbørnehaven, Gudrunsvej 3B (MBU/MTM/BA/BBBO) Som konsekvens af de nye vejanlæg og den øgede trafikbelastning etableres et nyt støjhegn om børnehavens udearealer. Lydhegnet etableres som en del af vejetape 1. Omlægningen indebærer, at børnehavens udeareal omlægges og øges. Omlægningen varetages af MBU. Støttemur ved Gudrunsvej Midt/Lottesvej Der etableres en ny støttemur for at optage terrænforskellen. Andet I forbindelse med vejanlæggene etableres nye forsyninger i vejanlæggene ligesom andre forsyninger aht. kommende bebyggelser i området. 4.4 Besluttede projekter Ingen. 10 / 25

11 4. Gudrunsvej-området 4.5 Fremtidige projekter Erhvervsbebyggelser (BBBO) Etablering af erhvervsbebyggelser øst for Gudrunsvej nord og midt er ikke tidssat. Skønnet tidsplan for tidligste start: udarbejdelse af områdeplan for erhvervsområdet 2. halvår 2014 udarbejdelse af rammelokalplan/kommuneplantillæg og spildevandsplan mv projektudvikling af området lokalplan for byggeprojekter udførelse fra medio 2016 Gudrunsvej Nordpladsen (BBBO/MTM/BA) Etablering af Gudrunsvej Nordpladsen er ikke besluttet eller tidssat. Afventer plan for erhvervsbebyggelserne. Renovering og omdannelse af boligblokke (BBBO) Forberedende arbejder og afdækninger i forbindelse med renovering og omdannelse af eksisterende boligblokke (B1-B3) i området pågår i BBBO regi og i dialog med BA mhp. tilvejebringelse af beslutningsgrundlag og finansiering. Der arbejdes med en samlet renoverings og omdannelsesstrategi. Fysisk renovering af B1-B3 forventes ikke før tidligst For omdannelse af Blok B4 henvises til senere beskrivelse. Boligbebyggelser vest for Gudrunsvej (BBBO) Etablering af boligbebyggelser vest for Gudrunsvej midt. Endnu ikke tidssat. 4.6 Væsentlige bindinger Ingen noteret Aktion 11 / 25

12 5. Bygade-området 5 Bygade-området Omfatter Bygaden nord og midt, Lottesvej samt eksisterende og fremtidige bebyggelser vest og øst for Bygaden og nord og syd for Lottesvej. 5.1 Tidsplan 5.2 Infrastruktur Projektejer: MTM/BA/BBBO Infrastruktur inden for området realiseres primært i etaper 1, 2 og 3 og omfatter flg. delstrækninger: 10 Bygade midt 11 Bygade nord 19 Lottesvej-linjen øst og vest for Bygaden 20 Jettesvej 21 Dortesvej 34 Kryds Edwin Rahrs Vej/Bygaden 41 Edwin Rahrs Vej Som en del af Bygaden Midt skal Dortesvej Øst omlægges for at give adgang til kommende kunstgræsbane i Byparken og som adgang til Gellerupbadet og klubberne. Tidsplan for udførelse af Lottesvej vest for Bygaden er ikke fastlagt og afhænger af planlægningen af ungdomsbydelen. Forventes derfor udført i 2016 formentlig sammen med vejetape 5. Omlægning af Edwin Rahrs vej er medtaget i områdets planlægning, primært fordi omdannelse af krydset ved Bygaden er en forudsætning for fuldstændig ibrugtagning af Bygaden, herunder omlægning af buslinjer. 5.3 Afledte projekter Nedrivning af blok A11 (BBBO) Nedrivningstilladelse er modtaget og sanering og nedrivning pågår. Nedrivning forventes afsluttet i november / 25

13 5. Bygade-området Nedrivning af blok A12 og A14 (BBBO) Nedrivningstilladelse modtaget og sanering og nedrivning vil ske i forlængelse af nedrivningen af blok A11. Arbejdet forventes afsluttet ultimo februar / primo marts Nedrivningen skal koordineres med udførelsen af Lottesvej, der pågår samtidig. I forbindelse med nedrivningen omlægges eksisterende ledninger, så nye/fremtidige forsyninger placeres i vejarealer uden for grunden. Nedrivning af institutionerne Dortesvej 37 (Lærken) og 39 (Mågen) (BBBO/MBU) Institutionerne Dortevej 37 og 39, vuggestuen Lærken og børnehaven Mågen, er beliggende på strækningen for den fremtidige Bygade Midt. Bygaden Midt indgår i infrastrukturprojektets 2. etape, der anlægges fra sommeren Som konsekvens af gadens linjeføring er nedrivning af institutionerne nødvendig. Nedrivningen vurderes at kunne gennemføres på 3-4 måneder og varetages af BBBO. Institutionerne skal indgå i Dagtilbud Gellerup, der etableres på Nordgårdsskolens grund. Institutionen færdiggøres april 2016 og midlertidig genhusning af institutionerne varetages indtil da af MBU. Tidsplan: planlægning af nedrivning (BBBO) november januar 2015 genhusning af institutionerne (MBU) senest januar 2015 nedrivning (BBBO) februar april 2015 Flytning af faciliteter ved Dortesvej 45 (MBU/BA/BBBO) Ved FU Klubben Dortesvej 45 skal en række faciliteter flyttes som følge af etablering af Bygaden. Eksisterende skur og opbevaringscontainer skal flyttes til anden placering nær klubben efter nærmere aftale med denne. Forventes varetaget som en del af vejetapen. Multibanen vest for klubben skal ligeledes flyttes. Placering forventes aftalt mellem parterne i samarbejde med vinderen af parkkonkurrencen formentlig som en del af instant city konceptet. Nedrivning af Ygdrasil (BBBO) Det er besluttet, at Ygdrasil skal nedrives, og drøftes i sammenhæng med Foreningernes Hus og senere til Beboerhuset på Verdenspladsen. BBBO afklarer endelig beslutning og tidsplan. Såfremt beslutning træffes ultimo 2014 / primo 2015, kan nedrivning ske i foråret 2015, idet vejetape 2 dog kan gennemføres uden at Ydrasil nedrives. Nedrivning af Hejredalskollegiet (MTM/BBBO) Det er besluttet, at kollegiet skal afvikles, og overtages af Aarhus Kommune med henblik på nedrivning og udvikling af området. Tidsplan er ikke fastlagt, men nedrivning forventes at ske samtidig med nedrivning af Blok A9 og A10 i vinteren Der er endnu ikke er taget endeligt stilling til en nedrivning af de to blokke. Afventer afstemning i BBBO. 5.4 Besluttede projekter Kontorbyggeri Gellerup Nord (de kommunale arbejdspladser) (MTM) Etablering af Kontorbyggeri Gellerup Nord, beliggende nord for Lottesvej og øst for Bygaden Nord kan principielt påbegyndes, når blok A12 og A14 er nedrevet, og eksisterende ledninger på grunden er omlagt. Bebyggelsen omfatter i hovedtræk ca m² bebyggelse inkl. ca m² erhverv samt ca. 400 parkeringspladser. Projektet realiseres i en samlet OPP/OPS-konstellation. 13 / 25

14 5. Bygade-området Tidsplan: projekteringsbevilling godkendt af Aarhus Byråd februar 2014 udbud af bestillerrådgivere april - juli 2014 udbudsproces OPP/OPS august 2014 januar 2015 konkurrencepræget dialog / tilbudsfase februar 2015 september 2015 projektering oktober 2015 september 2016 byggefase april 2016 september 2017 Ungdomsboliger / blok A9 og A10 (BBBO/AaK) Det forventes at de 2 blokke nedrives (i stedet for omdannelse) med henblik på at opføre nye ungdomsboliger. Dette afventer afstemning i BBBO, hvilken forventes gennemført ultimo november. Der er reserveret kvoter svarende til m2. Antallet af ungdomsboliger skal afklares. Projektstart forventes at kunne påbegyndes primo Bebyggelse af området kan derfor ske fra 2. kvartal Beboerhus / bibliotek mv. (BBBO/MTM/MKB/BA) Planlægning af nyt beboerhus inkl. bibliotek og andre kommunale funktioner pågår. MTM forventes at varetage bygherrefunktionen for de kommunale funktioner sammen med BBBO som bygherre for beboerhuset. Forslag til etablering af Verdenspladsen indgår i konkurrencen og projektet. Det samlede projekt udbydes i arkitektkonkurrence med henblik på projektering og senere udbud i fagentreprise. Tidsplan skønnes således: programmering og brugerinddragelse august 2014 november 2015 projektkonkurrence (arkitektkonkurrence) december 2014 januar 2015 lokalplan, projektering og udbud april 2015 april 2016 byggefase maj 2016 april 2017 Verdenspladsen (BBBO/MTM/BA) Verdenspladsen indgår som anført i en arkitektkonkurrence sammen med beboerhus og bibliotek mv. Som følge heraf projekteres og udføres Bygaden Midt uden Verdenspladsen. Verdenspladsen forventes anlagt sammen med færdiggørelse af beboerhuset. Private boliger på kollegiegrunden (MTM/BA/BBBO) Ud over ungdomsboliger forventes mulighed for at etablere et større antal tæt-lavt private boliger på den vestlige del af grunden. Tidsplan er ikke fastlagt, men formentlig samtidig med eller efter etablering af ungdomsboliger, jf. ovenstående. Privat erhverv på kollegiegrunden (BBBO) Der foreligger mulighed for at etablere privat erhverv, primært som kontorbyggeri på kollegiegrunden forventeligt på grundens nordlige del mod Edwin Rahrs Vej. Dette vurderes kun realistisk på kortere sigte, hvis BBBO ønsker, at placere deres nye adm. bygning på grunden. Dette vurderes/drøftes pt. Tidsplan er ikke fastlagt, men projektet ønskes realiseres samtidig med realisering af ungdomsboligerne. Instant City (BBBO/AaK) Udviklingsområdet øst for Bygaden Midt ønskes anvendt til midlertidige projekter, der kan skabe liv ind til permanente bebyggelser og aktiviteter er etableret. Konceptet indgår i parkkonkurrencen, og planlægning af Instant City forventes igangsat i november 2014, når parkkonkurrencen er afgjort, og vinder er udpeget. 14 / 25

15 5. Bygade-området 5.5 Fremtidige projekter Bebyggelser nord for Lottesvej øst (BBBO) Bebyggelser kan omfatte boliger og/eller erhverv, hvilket ikke er afklaret. Konkret projektudvikling er ikke igangsat. Sports- og kulturcampus (BBBO/BA/MKB/MBU) Muligheden for at etablere et samlet Sports- og Kulturcampus ved Verdenspladsen pågår og forventes afklaret i løbet af efteråret/vinteren Tidsplan ikke fastlagt. Butik/erhverv/bolig øst for Bygaden (BBBO) Udbygning øst for Bygaden, syd for Lottesvej indgår i bydelsplanen for området. Konkret projektudvikling er ikke igangsat. Se dog om Instant City ovenfor. Boliger vest for Bygaden midt (BBBO) Udbygning vest for Bygaden, syd for Lottesvej, indgår i bydelsplanen for området. Konkret projektudvikling er ikke igangsat. Renovering og omdannelse af boligblokke (BBBO) Forberedende arbejder og afdækning i forbindelse med renovering af eksisterende boligblokke i området pågår. Se punkt Væsentlige bindinger Nedenfor er anført væsentlige bindinger, hvis realisering er en forudsætning for, at andre besluttede projekter kan realiseres. Bydelsplan for Bygadebydelen og områdestudier for ungdomsbydelen, de kommunale arbejdspladser og for området ved Verdenspladsen skal fremmes som grundlag for konkret beslutning om kommende projekters placering og realisering. Nedrivning af A11, A12 og A14 (pågår og ikke kritisk). Rømning og nedrivning af vuggestuen Lærken og børnehaven Mågen. (besluttet og vurderes ikke kritisk). Beslutning om nedrivning af A9 og A10. Beslutning om evt. yderligere kvote til ungdomsboliger. Aktion BA og BBBO BBBO MBU/BBBO BBBO MTM/BA/BBBO 15 / 25

16 6. Tinesvej-området 6 Tinesvej-området Omfattende Tinesvej, Bygaden Syd, Sydlige Tværforbindelse og Gudrunsvej Syd samt eksisterende og fremtidige bebyggelser syd for den Sydlige Tværforbindelse. 6.1 Tidsplan 6.2 Infrastruktur Projektejer: MTM/BA/BBBO Infrastruktur inden for området realiseres primært i etape 2 og 5 og omfatter flg. delstrækninger: 12 Bygade Syd 14 Sydlige Tværforbindelse 32 Kryds Tinesvej/Gudrunsvej 36 Tinesvej 38 Tinesvejs forlængelse 43 Gudrunsvej syd Det noteres, at Bygaden Syd projekteres som forslag som del af etape 2, men ikke forventes udført før Gudrunsvej omdannes. Endvidere at der ikke arbejdes videre med Kirketorvet, og at eventuelle pladsdannelser indgår som en del af realiseringen af nye bebyggelser på arealet. 6.3 Afledte projekter Nedlægning af parkeringspladser ved City Vest (BA/MTM) Som en del af omlægningen af Tinesvej nedlægges der enkelte parkeringspladser på den nordøstlige del af City Vests parkeringsplads. Mageskifte er under afklaring, hvilket pågår mellem AAK og City Vest. Midlertidig adgang til Gudrunsvej (MTM/BA/BBBO) I forbindelse med etablering af Gudrunsvej afbrydes adgang for biler og varetransport til ejendommen. Midlertidig adgang etableres som en del af infrastrukturprojektet. Midlertidig adgang skal etableres i foråret/sommeren Omlægning af friareal vest for blok B 7 / Øst for Tinesvejs forlængelse (BBBO/MTM/BA) Etablering af skråning og støttemur samt udformning af areal vest for blok 7 ved Tinesvejs forlængelse skal afklares i god tid inden arbejdets projektering og udførelse. Afklaring pågår og forslag til udformning er fremkommet fra Grontmij/Møller & Grønborg, ligesom forslag indgår i byparkonkurrencen. Projektet skal afklares i efteråret 2015, så udførelse kan ske i 2015 sammen med vejetape / 25

17 6. Tinesvej-området Gennembrud af Blok B4 (BBBO) Dispositionsplanen indeholder, at blok B4 gennembrydes for at skabe passage for at gennemføre den Sydlige Tværforbindelse (Parkvejen) fra Bygaden ud til Åby Ringvej. BBBO undersøger pt forskellige løsningsmuligheder der, når beslutningsgrundlag foreligger og tilsagn om finansiering tilvejebragt Det forventes at arbejdet med det fysiske gennembrud kan opstartes medio Nedrivning af Gudrunsvej 34 og 36 (BBBO/BA/MBU) Institutionerne Gudrunsvej 34 og 36, vuggestuen Spurven og børnehaven Svalen, er beliggende på strækningen for den fremtidige Sydlige Tværforbindelse. Institutionerne skal derfor flyttes, og bygningerne skal nedrives, inden den Sydlige Tværforbindelse kan etableres. Nedrivning varetages af BBBO. Den Sydlige Tværforbindelse indgår i 5. vejetape, der forventeligt anlægges fra april Nedrivning af institutionerne vurderes at kunne gennemføres på 3-4 måneder. Svalen indgår som genhusning af vuggestuen Lærken, der nedrives i forbindelse med etablering af Bygaden Midt (2. etape). Ny endelig placering er i fremtiden i Dagtilbud Gellerup (Væksthuset), der forventes ibrugtaget i april 2016, hvorfor fysisk etablering af Sydlige Tværforbindelse ikke kan forventes anlagt før 3-4 måneder efter dette tidspunkt. Salg/nedrivning af Gudrunsvej (BA/MTM) Planen er, at Gudrunsvej skal sælges/nedrives med henblik på udvikling af området. Områdeplan for arealet planlægges for at fastlægge rammer for den kommende udvikling. Bygningen forventes rømmet, når beboerhus og bibliotek ved Verdenspladsen er etableret i 2017, og salg/nedrivning forventes at ske i Besluttede projekter Dagtilbud Gellerup (MBU) Projektering og udbud af byggeriet pågår, og udførelsen forventes igangsat fra april Tidsplan er: projektering, udbud og kontrahering marts 2015 lokalplan februar 2014 september 2014 udførelse april 2015 april 2016 Indflytning april Fremtidige projekter Byggeri syd for den Sydlige Tværforbindelse Der planlægges private boliger på arealet. Midlertidig anvendelse af arealet planlægges som en del af byparkkonkurrencen. Tidsplan er ikke fastlagt. Byggeri øst for Gudrunsvej Syd (BBBO/BA/MTM) Ikke tidssat. Under alle omstændigheder etableres regnvandsbassin i området som del af den fremtidige nedbørssikring i området. Renovering og omdannelse af boligblokke (BBBO) Forberedende arbejder og afdækning i forbindelse med renovering af eksisterende boligblokke i området pågår. Se punkt / 25

18 6. Tinesvej-området 6.6 Væsentlige bindinger Nedenfor er anført væsentlige bindinger, hvis realisering er en forudsætning for, at andre besluttede projekter kan realiseres. Planlægning/afklaring af gennembrud af blok B4, herunder opsigelse af lejemål og udflytning Afklaring af områdeplan for Gudrunsvej 78-82, herunder midlertidige og fremtidige tilkørselsforhold Afklaring om skråning/støttemur og friareal foran blok B7 Aktion BBBO BA/MTM BBBO/BA 18 / 25

19 7. Bypark Midt 7 Bypark Midt Omfattende den centrale del af Byparken op til Edwin Rahrs Vej og ned til den Sydlige Tværforbindelse inkl. boldbanen. 7.1 Tidsplan 7.2 Infrastruktur Der er ingen infrastruktur tilknyttet dette område. 7.3 Afledte projekter Etablering af ny kunstgræsboldbane (BA) Ny kunstgræsbane skal være etableret i området inden infrastrukturens 2. etape med Bygaden Midt påbegyndes, idet Bygaden mod syd delvist inddrager den eksisterende boldbane i området. Etape 2 påbegyndes efter planen fra sommeren 2015, idet Bygaden Midt først etableres fra september Der er udarbejdet forundersøgelse for anlægget, og planlægning af ledningsomlægninger pågår. Udkast til lokalplan er udarbejdet og under behandling sammen med afklaring om VVM-screening. Tidsplan: planlægning og lokalplan marts 2014 februar 2015 ledningsomlægninger december 2014 marts 2015 projektering og udbud september 2014 januar 2015 udførelse februar juni 2015 Flytning af klatrevæg (BA) Klatrevæggen for Aarhus Klatreklub er placeret i området tæt ved placeringer af kunstgræsbanen. Flytning påregnes aht. etablering af kunstgræsbanen samt etablering af nyt forsyningsnet til Gellerupbadet, og proces for dette er igangsat. Klatrevæggens fremtidige placering afgøres sammen med klatreklubben og i samarbejde med vinderen af byparkkonkurrencen, idet klatrevæggen ønskes integreret i parken. Tidsplan: planlægning november december 2014 flytning februar 2015 Ledningsomlægninger og regnvandshåndtering (BBBO/BA) BBBO er pt. i færd med at vurdere behovet for at renovere ledninger generelt, herunder ledninger i Byparken. Arbejdet skal koordineres med udførelse af ny boldbane og Byparken. Som en del af Byparken skal etableres et stort regnvandsbassin i sydøstlige hjørne af Bypark Midt nord for den Sydlige Tværforbindelse. Arbejde skal koordineres med nedrivning af institutionerne Gudrunsvej 19 / 25

20 7. Bypark Midt 32 36, udførelse af Byparken, den Sydlige Tværforbindelse og generelt ift. den omfattende omlægning af regnvandssystemet i Gellerup. Tidsplan planlægning og projektering mv udførelse 2016 Nedrivning af Gudrunsvej 32 (BBBO/BA/MBU) Børneinstitutionen Gudrunsvej 32 ligger i Bypark Midts sydøstlige hjørne. Institutionen nedrives, dels fordi funktionen flyttes til dagtilbud Gellerup, og dels fordi der skal etableres regnvandsbassin i området. Tidsplan: institutionen overflyttes til dagtilbud Gellerup april 2016 nedrivning april juni Besluttede projekter Byparken (BBBO/BA) Byrumskonkurrencen pågår. Tidsplan er overordnet: projektkonkurrence og udbud med forhandling - november 2014 planlægning og evt. lokalplan november 2014 oktober 2015 projektering og udbud 1. etape november 2014 oktober 2015 udførelse fra december Fremtidige projekter Realisering af Byparken giver mulighed for at fremme en række andre projekter i parken, herunder eksempelvis tæt-lavt boligbyggeri. Mulighederne afklares nærmere, når vinder af projektkonkurrencen er fundet. 7.6 Væsentlige bindinger Nedenfor er anført væsentlige bindinger, hvis realisering er en forudsætning for, at andre besluttede projekter kan realiseres. Flytning af klatrevæg Planlægning og etablering af ny kunstgræsbane Nedrivning af institutioner ved den Sydlige Tværforbindelse Aktion BA/BBBO BA/BBBO BBBO/GS/MBU 20 / 25

21 8. Toveshøj-området 8 Toveshøj-området Omfattende Janesvej, Jettesvej, Lenesvej, Edwin Rahr Vej samt Bazarpladsen, Toveshøjpladsen samt eksisterende og fremtidige bebyggelser i området. 8.1 Tidsplan 8.2 Infrastruktur Projektejer: MTM/BA/BBBO Infrastruktur inden for området realiseres i etape 4 og omfatter flg. strækninger: 18 Janesvej 16 Lenesvej Etablering af Bazarpladsen indgår i området og skal realiseres i samarbejde med Olav de Linde. Toveshøjpladsen skal realiseres i sammenhæng med realisering af de bebyggelser, der planlægges i området. 8.3 Afledte projekter Ingen væsentlige registreret. 8.4 Besluttede projekter Beboer- og Sundhedshus Toveshøj (MSO/BA/BBBO) Konkret planlægning er ikke påbegyndt. Projektet ønskes realiseret i Toveshøjpladsen (BBBO/MTM/BA) Etablering af Toveshøjpladsen er endnu ikke tidssat, men forventes udført i sammenhæng/forlængelse af Beboer- og Sundhedshuset, og planlægning opstartes nærmere i sammenhæng hermed. Ombygning af blok A21, ældreboliger (BBBO) Ombygning til ældreboliger. Ikke tidssat. Plejeboliger (MSO) Opførelse af 60 plejeboliger er endnu ikke tidssat. Bazarpladsen (BBBO/BA/de Linde) Etablering af Bazarpladsen. Ikke tidssat og finansieret. Skal koordineres med udbygning af Janesvej. 21 / 25

22 8. Toveshøj-området 8.5 Fremtidige projekter Byggeri ved Janesvej (BBBO/BA/MTM) Dispositionsplanen viser mulighed for bebyggelser ved Janesvej ud for Bazarområdet. Bebyggelsernes mulige realisering er endnu ikke tidssat. Byggeri øst for Lenesvej Dispositionsplanen viser mulighed for at etablere bebyggelser øst for Lenesvej. Bebyggelsernes mulige realisering er endnu ikke tidssat. Renovering og omdannelse af boligblokke (BBBO) Forberedende arbejder og afdækning i forbindelse med renovering af eksisterende boligblokke i området pågår. Se punkt Væsentlige bindinger Nedenfor er anført væsentlige bindinger, hvis realisering er en forudsætning for, at andre besluttede projekter kan realiseres. Ingen væsentlige registreret. Aktion 22 / 25

23 9. Bypark Nord 9 Bypark Nord Omfatter Byparken Nord ned til Edwin Rahrs Vej. 9.1 Tidsplan 9.2 Infrastruktur Der er ingen infrastruktur tilknyttet dette område. 9.3 Afledte projekter Ledningsomlægninger og regnvandshåndtering (BBBO) BBBO er pt. i færd med at vurdere behovet for at renovere ledninger generelt, herunder ledninger i Bypark Nord. Arbejdet skal koordineres med udførelse af Byparken. 9.4 Besluttede projekter Byparken (BBBO/BA) Byrumskonkurrencen (Parkkonkurrencen) pågår. Tidsplan er overordnet: projektkonkurrence og udbud med forhandling - november 2014 planlægning og evt. lokalplan november 2014 oktober 2015 projektering og udbud 1. etape november 2014 oktober 2015 udførelse Ikke fastlagt 9.5 Fremtidige projekter Realisering af Byparken giver mulighed for at fremme en række andre projekter i parken, herunder eksempelvis tæt-lavt boligbyggeri. Mulighederne afklares nærmere, når vinder af projektkonkurrencen er fundet. 9.6 Væsentlige bindinger Nedenfor er anført væsentlige bindinger, hvis realisering er en forudsætning for, at andre besluttede projekter kan realiseres. Ingen væsentlige registreret. Aktion 23 / 25

24 10. Øvrige mulige projekter 10 Øvrige mulige projekter Nedestående liste indeholder projekter, der har været omtalt som muligheder, men hvor konkrete afklarende handlinger ikke er besluttet eller finansiering tilvejebragt. Projekterne bør løbende overvejes for at undgå, at for sen aktion vanskeliggør eller umuliggør realisering. Nedrivning af Nordgårdshallen og erstatning med ny sportshal Projektet vil frigøre areal, der kan udvikles sammen med Gudrunsvej Placering af ny sportshal skal findes og kan med fordel tænkes sammen med udvikling af Sports og Kulturcampus / Verdenspladsen. En beslutning haster. Renovering af Gellerupbadet Det må forventes, at Gellerupbadet skal renoveres inden for den kommende 5-10 års periode. Renoveringen kan med fordel tænkes sammen med udvikling af Sports og Kulturcampus / VerdenspladsenHerunder er der behov for at se på omklædningsfaciliteterne for at skabe faciliteter ifm. kunstgræsbanen. Klubben Dortesvej 45 Klubben ligger i den fremtidige udviklingszone ved Bygaden, og klubben kan derfor overvejes relokaliseret eventuelt i sammenhæng med de øvrige kommunale klubber i området. 24 / 25

25 11. Ændringslog 11 Ændringslog 11.1 Log Nedenstående oversigt angiver væsentlige ændringer i projektplanlægning eller tidsplaner, der indvirker på den indbyrdes afhængighed mellem projekterne. Loggen 0 -stilles i forbindelse med de halvårlige møder i Den Politiske Styregruppe. Projekt Projektændring Aktør Infrastruktur Ændring af etapeplan, herunder rækkefølge og tidsplaner for de enkelte strækninger, samt fremskyndelse af Toveshøj vejanlæg. MTM/BA/BBBO Generel opdatering Den beskrivende tidsplan er generelt opdateret. Afsnit 2 om etapetidsplan for infrastrukturplanen er tilføjet. Afsnit 3 giver en oversigt over besluttede bygge- og anlægsprojekter. Dette afsnit ændringslog tilføjet. Dagtilbud Gellerup Ændring i tidsplanen, således indflytning udskydes 3 måneder til april MBU j:\34xxx\34208 aak gellerupsekretariatet\01 projektgrundlag og planlægning\03 tidsplaner\01 hovedtidsplaner\beskrivende hovedtidsplan a.docx 25 / 25

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling Indstilling Til Den Politiske Styregruppe for Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Fra Teknik og Miljø & Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2014 Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger

Læs mere

Helhedsplan Gellerup/Toveshøj

Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Til: Den Politiske Styregruppe for Helhedsplanen Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Status på projekt- og programfremdrift Dette notat giver sammen med bilag 2.1. (økonomi) og 2.2. (hovedtidsplan) en status

Læs mere

Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig

Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. september 2017 Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1059, Boliger og erhverv

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe Råd og Nævn Bydelsudvikling Referat Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe 17-11-2014 14:00 17-11-2014 16:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 17. november 2014 14:00-16:00 Rådhuset, mødeværelse 390 Jacob

Læs mere

Porteføljeoverblik for Helhedsplan Gellerup og Toveshøj Opdateret oktober 2014: Mikkel Schiørring, BA / Kristian Bjerring, BBF

Porteføljeoverblik for Helhedsplan Gellerup og Toveshøj Opdateret oktober 2014: Mikkel Schiørring, BA / Kristian Bjerring, BBF Porteføljeoverblik for Helhedsplan Gellerup og Toveshøj Opdateret oktober 2014: Mikkel Schiørring, BA / Kristian Bjerring, BBF Denne oversigt indeholder de større igangværende projekter i Helhedsplanen.

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

For at holde den fortsætte fremdrift og kvalitet i planen, henledes til nedenstående opmærksomhedspunkter.

For at holde den fortsætte fremdrift og kvalitet i planen, henledes til nedenstående opmærksomhedspunkter. Til: Politisk styregruppe for Helhedsplanen Gellerup og Toveshøj Status på projekt- og programfremdrift Dette notat giver sammen med bilag 3.2. (økonomi) og 3.1. (tidsplan) en status på Helhedsplanens

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe Råd og Nævn Bydelsudvikling Referat Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe 15-06-2015 14:00 15-06-2015 16:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 15. juni 2015 14:00-16:00 Rådhuset lokale 390 Jacob Bundsgaard

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

ETAPEPLAN. FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE december 2013 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

ETAPEPLAN. FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE december 2013 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 1-2 - 3 ETAPEPLAN FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE december 2013 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 2013 1 2 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi Med Moderniseringsplan 1 (budget 2005) og Moderniseringsplan 2 (budget 2011) er finansierings-

Læs mere

Helhedsplan Gellerup og Toveshøj

Helhedsplan Gellerup og Toveshøj Til: Den politiske styregruppe Helhedsplan Gellerup og Toveshøj Status på projekt- og programfremdrift Dette notat giver sammen med bilag 3.1 (økonomi) og 3.2 (tidsplan) en status på Helhedsplanens projekt-

Læs mere

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (Ø)

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (Ø) Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (Ø) Helhedsplanen er gået ind i en ny fase hvor de overordnede mål og visioner fra dispositionsplanenn er ved at blive omsat til handling via planlægning

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Skoler i Sydhavn og Ørestad

Skoler i Sydhavn og Ørestad Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Skoler i Sydhavn og Ørestad Dette notat indeholder de senest kendte bolig- og befolkningsprognoser fra Økonomiforvaltningen fra juni 2006 for henholdsvis Sydhavn og

Læs mere

Fra boligområde til bydel

Fra boligområde til bydel En ambitiøs helhedsplan skal ændre de socialt udsatte boligområder Gellerup og Toveshøj i Århus til en attraktiv bydel med arbejdspladser, specialbutikker en befolkningssammensætning, der afspejler kommunens

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter 1. Kickstart Banegårdspladsen Omlægning af banegårdspladsen med henblik på etablering af en komprimeret busterminal og et nyt byrum samt opførelse af en ny bygning med butikker og caféer i stueplan samt

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj om Helhedsplanen for og Toveshøj Onsdag 24.0.202 gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for og Toveshøj Hvad sker hvor, hvornår og hvorfor At leve og arbejde i Arbejdspladserne kommer! Når støvet har lagt

Læs mere

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013 Notat Emne: Til: Kopi til: Rådmandsmøde Dato 22. januar 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Med forligspartiernes vedtagelse af Sport & Fritidspolitikken 2013-2016 blev der i efteråret

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11.

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11. Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Den 11. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013 Ungdomsboliggaranti 2012 Ungdomsboliggarantien

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011.

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011. Notat Emne Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk Den 8. februar 2011 Byrådsindstillingen Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års

Læs mere

Boligplan 2015 Udvalgsmødet 22. juni 2015

Boligplan 2015 Udvalgsmødet 22. juni 2015 Boligplan 2015 Udvalgsmødet 22. juni 2015 Siden sidst Siden præsentationen af den overordnede boligplan for udvalget d. 11. maj 2015 er der sket følgende: 22. maj: Fremlæggelse af boligplanen for områdedirektionerne.

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade - Ekspropriation

Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade - Ekspropriation Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 13. oktober 2014 Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade - Ekspropriation Ekspropriation af Sømandshjemmet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Notat Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 15. august 2016

Notat Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 15. august 2016 Emne: Afslutning af vejprojektet i Gellerup og Toveshøj besvarelse af spørgsmål fra byrådsmøde den 22. juni Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Teknisk Udvalgs møde den 15. august 2016 Afslutning af vejprojektet

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Indstilling. Dispositionsplan og byfornyelsesprogram for Gellerup og Toveshøj samt skitseprojektering af fase Resume

Indstilling. Dispositionsplan og byfornyelsesprogram for Gellerup og Toveshøj samt skitseprojektering af fase Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. marts 2011 Dispositionsplan og byfornyelsesprogram for Gellerup og Toveshøj samt skitseprojektering af fase 2 Aarhus Kommune Borgmesterens

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Boligplanen og anlægsplaner i øvrigt

Boligplanen og anlægsplaner i øvrigt Notat Boligplanen og anlægsplaner i øvrigt I Sundhed og Omsorg er der arbejdet intenst med Boligplanen m.m. Boligplanen etape 1: 100 plejeboliger og 100 ældreboliger på Havnen 75 demensplejeboliger ved

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø Til: Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 10. marts 2014 7. februar 2014 Side 1 af 5 Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET 2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 2. Udbygningsscenarium for Bank-Mikkelsens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2015 Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Anlægsbevilling til etapevis færdiggørelse af Bernhardt Jensens

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012 Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. maj 2012 Notat om ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2012 Støttet Byggeri

Læs mere

Den 12. juni 2009 Århus Kommune

Den 12. juni 2009 Århus Kommune Notat Til: Til: Den politiske styregruppe Orientering/Drøftelse Den 12. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forslag til fase 1 initiativer Fase 1 initiativer skal understøtte helhedsplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger forudsætter et nyt plangrundlag i form af lokalplan og evt. kommuneplantillæg.

Placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger forudsætter et nyt plangrundlag i form af lokalplan og evt. kommuneplantillæg. Notat om placering af nyt bofællesskab Notatet her indeholder primært en gennemgang af muligheder for placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger for voksne personer med varig nedsat psykisk og

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1058, Boliger og erhverv ved Gudrunsvej i Gellerup, samt Tillæg nr. 106 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1058, Boliger og erhverv ved Gudrunsvej i Gellerup, samt Tillæg nr. 106 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og miljø Dato 13. februar 2017 Lokalplan 1058, Boliger og erhverv ved Gudrunsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1058,

Læs mere

Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade

Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. maj 2014 Nørreport/Sverigesgade Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning med henblik på realisering af stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. marts 2016 Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Anlægsbevilling til vejbroer (projektering og udførelse) til

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lejeaftale vedr. sportscollege mellem Aarhus Kommune og Fonden Eliteidræt Aarhus

Lejeaftale vedr. sportscollege mellem Aarhus Kommune og Fonden Eliteidræt Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Lejeaftale vedr. sportscollege mellem Aarhus Kommune og Fonden Eliteidræt Aarhus Med nærværende lejeaftale

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om de emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2013 til 01.03.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.09.2014 til 01.12.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere