Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige"

Transkript

1 NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe Anders Hestbech Henrik Skytte Revisionsnr. 0 Udgivet Formål Nærværende notat danner grundlag for beslutning vedr. etapeopdeling og prioritering af løsninger til forebyggelse mod oversvømmelser i Skovmose. Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige tidsplaner herfor. Følgende løsningsforslag behandles i notatet: 1. Løsning med afskæring og neddrosling af udefra kommende vand som strømmer til området via rørlagt vandløb L69 og Landkanalen. 2. Løsning 1 suppleret med jordvolde ved Egemose og Fyrremose. 3. Løsning 1 og 2 suppleret med grøfter ved Fyrremose, Egemose, Birkemose og Skovmosevej. De juridiske forhold ved en sådan opdeling er ikke undersøgt, disse forhold har kommunen bedt eksterne jurister om at afklare. 1/12 CVR nr: Handelsbanken FRI

2 Løsning 1: Beskrivelse af løsning med afskæring og neddrosling (kortbilag A) Hovedprincippet i løsningen er at undgå, at udefrakommende vand fra det største opland mod nord bliver ledt gennem sommerhusområdet dels ved direkte indløb på terræn, dels via rørlagt vandløb L69 fra Skovby og dels via Landkanalen. Figur 1: Til venstre ses L69 med opstuvning til dækselkote ved vejen Birke. Til højre ses en meget belastet Landkanal. Dette opnås ved at omdirigere vandet fra Skovby i et nyt rør samt at neddrosle vandmængden ind i området via Landkanalen. Endvidere indeholder løsningen en forlænget udløbsledning for at afhjælpe problemer med tilsanding af udløbet ved stranden. Der er forventning om, at det eksisterende interne afvandingssystem har tilstrækkelig kapacitet, når der undgås uvedkommende vand udefra til det interne system. Ved at sikre større kapacitet i vandløbene internt i området, vil det efterfølgende være muligt for grundejerne at løse mindre lokale problemer ved mindre grøfter og supplerende dræning. Det er endvidere vigtigt, at eksisterende grøfter og drænsystemer i området renoveres og vedligeholdes, hvilket er ejernes opgave. Det er et vigtigt princip i løsningen, at det skal fungere automatisk, således at risikoen for skader ved fejlbetjening af skodder og overløb minimeres. Det tilstræbes desuden, at vand, der kan løbe bort ved egen kraft, ikke skal pumpes væk. Dette sparer energi og penge. Derfor planlægges det at etablere flere drosselledninger i systemet således, at vandet kan reguleres. 2/12

3 Teknisk beskrivelse Nærværende afsnit beskriver de tekniske løsninger som skal udføres i løsningsforslag 1. I dimensioneringen der ligger til grund for nedenstående løsninger er der anvendt sikkerhedsfaktorer der blandt andet tager højde for de fremtidige klimaændringer. Rørlægning langs Birke og jordvold bag den nye udstykning Rørlægningen langs Birke er en afskæring af det rørlagte vandløb fra Skovby, så dette ikke længere føres gennem sommerhusområdets nye udstykning. Dette skal sikre, at der ikke længere sker en stuvning af vandet op gennem dækslerne i det nye område, med oversvømmelser til følge. Afskæringen betyder også, at røret der løber gennem den nye udstykning efterfølgende bør have kapacitet til det regnvand der falder inde i området ved den nye udstykning. Det eksisterende rør fra Skovby er et 40 cm betonrør som inden det når sommerhusområdet øges til et 50 cm betonrør. Det nye afskærende rør anlægges på nordsiden af Birke fra, hvor det eksisterende rør krydser vejen (ca. ved egetræet bag Hyldemose 21) til Landkanalen inden denne krydser Birke, i alt ca. 650 meter. Det nye rør bliver et 80 cm betonrør. I forbindelse med retablering af udgravningen, etableres en grøft til at aflede evt. overfladevand fra markarealerne. Terrænet hælder ind mod sommerhusområdet og det er flere gange oplevet, at vand fra markarealerne er strømmet ind i området ved de nye udstykninger. Der anlægges derfor 700 meter jordvold i markarealet bag læbæltet til den nye udstykning. Marken er privat ejet og der skal gives erstatning. Der skal ikke tilkøres nyt jord, da tanken er at anvende overskudsjord fra rørlægningen langs Birke. Naturligt bassin/lavning samt udvidelse af eksisterende vandløb mod Pøl Bag det nordligste punkt i sommerhusområdet, hvor vejen Birke drejer 90 grader, findes i dag en naturlig lavning langs Landkanalen. Hvor Landkanalen i dag krydser Birke, gøres røret mindre, hvilket sikrer kapaciteten i Landkanalen inde i sommerhusområdet. Lavningen vil fungere som et naturligt bassin og modtage vand fra 3/12

4 Landkanalen, når der ikke længere er kapacitet ind i sommerhusområdet, se nedenstående fotos. Figur 2: Overløb fra Landkanalen til naturlig lavning opstrøms svinget ved Birke. Ved Rubæk deles Landkanalen i dag i to vandløb. Landkanalen løber ned mod sommerhusområdet og Kanal L85 løber mod øst ud mod området Pøl. I dette kryds indsættes der en barriere i form af et mindre rør og et fordelerbygværk, således at det kun er en mindre vandmængde der ledes mod sommerhusområdet. Ved større afstrømningshændelser vil hovedparten af vandet i fremtiden ledes mod Pøl og digepumpen. For at sikre afledning af denne større vandmængde udvides den eksisterende kanal L85 væsentligt. Det ønskes ikke at afskære alt vandet fra Rubæk mod Pøl, da det er hensigtsmæssigt at lede så meget vand som muligt gennem Landkanalen og ud i Østersøen ved egen kraft. Det vand der ledes til Pøl skal pumpes ud gennem diget, med driftsudgifter til følge. Eventuelle øgede drifts- og vedligeholdsudgifter til pumpestationen er ikke medtaget i projektøkonomien, da dette principielt ikke ændrer sig fra i dag, hvor vandet ledes via G-kanalen til pumpestationen ved ekstreme hændelser. Projektøkonomi og tidsplan I nedenstående tabel ses et overslag på projektøkonomien for løsning 1. 4/12

5 Post Afskæring af rørlagt vandløb fra Skovby samt etablering af jordvolde bag ny udstykning Drosselledninger og regulering Udvidelse af eksisterende vandløb (L85) til Pøl Forlængelse af udløbsledning ved Landkanalen Erstatninger Projektering, udbud og tilsyn (ca. 10 %)* Uforudsete udgifter (ca. 10 %) Projektsum Udgift ex. moms 1,6 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,2 mio. kr. 3,5 mio. kr. * Forudsat, at myndighedsbehandling er på plads og at forskudsopgjorte udgifter til rådgiver afholdt af Sønderborg Kommune ikke indgår. Udvidelsen af det eksisterende vandløb L85 er teoretisk nødvendigt, men dette kan eventuelt afvente, til det rent praktisk konstateres nødvendigt. Måske sker der bare en hyppigere oversvømmelse af opstrøms markarealer, hvis vandløbet ikke udvides og en erstatning herfor kan være billigere end selve udvidelsen. Følgende overordnede tidsplan vil være gældende: Projektering, myndighedsbehandling, udbud og kontrakt: 6 måneder (myndighedsbehandling vedr. nyt udløb er bestemmende for tidsplanen, da der må forventes en sagsbehandlingstid på 3-4 måneder hos Kystdirektoratet fra projektforslag foreligger) Anlægsperiode: ca. 3 måneder Løsning 2: Beskrivelse af løsning med afskæring og neddrosling suppleret med jordvolde ved Egemose og Fyrremose (kortbilag B). Løsningen indeholder alle elementer beskrevet i Løsning 1 suppleret med terrænregulering/jordvolde ved Egemose og Fyrremose. 5/12

6 For at sikre mod overfladeafstrømning ind i området etableres jordvolde langs Egemose oven for campingpladsen og langs Fyrremose fra Skovmosevej til diget ved stranden. Løsningen kræver en beredskabsløsning til bortpumpning af vand, da vandet som tilbageholdes ved jordvoldene ikke løber bort ved egen kraft. Teknisk beskrivelse Nærværende afsnit beskriver de tekniske løsninger som skal udføres i løsningsforslag 2. Etablering af mindre jordvold/dige langs Egemose Jordvolden skal sikre mod risikoen for, at overfladeafstrømning fra marken sydvest for Egemose vil fortsætte ind i sommerhusområdet. I alt giver det en terrænregulering på en strækning af ca. 400 meter. Terrænreguleringen sker på den sydvestlige side af vejen. Marken er privat ejet og der skal gives erstatning. Vandet løber ikke væk af sig selv med denne løsning. Der vil være behov for bortpumpning af vandet fra lavningen oven for campingpladsen ved længere varende overfladeafstrømning. Terrænregulering samt etablering af mindre jordvold/dige langs Fyrremose Terrænreguleringen samt volden skal sikre mod risikoen for, at en opstuvning af vand i området Pøl vil fortsætte ind i sommerhusområdet. Der sikres mod en vandstandsstigning på 1 meter, således at volden det højeste sted har en topkote i 1,00. Dette betyder, at volden det højeste sted er 1 meter over nuværende terræn, da det laveste punkt langs vejen er i kote 0. I alt giver det en terrænregulering på en strækning af ca. 500 meter. Terrænreguleringen sker på den nordøstlige side af vejen. Marken er privat ejet og der skal gives erstatning. En kontraventil skal sikre, at vandet ikke stuver baglæns ind i sommerhusområdet via G-kanalen. Vandet løber ikke væk af sig selv med denne løsning. Der vil være behov for bortpumpning når opstuvning af vand i området Pøl nærmer sig det kritiske niveau. 6/12

7 Projektøkonomi og tidsplan I nedenstående tabel ses et overslag på projektøkonomien for løsning 2. Post Afskæring af rørlagt vandløb fra Skovby samt etablering af jordvolde bag ny udstykning Drosselledninger og regulering Udvidelse af eksisterende vandløb (L85) til Pøl Forlængelse af udløbsledning ved Landkanalen Jordvold langs Egemose Jordvold langs Fyrremose inkl. kontraventil Erstatninger Projektering, udbud og tilsyn (ca. 10 %)* Uforudsete udgifter (ca. 10 %) Projektsum Udgift ex. moms 1,6 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 3,8 mio. kr. * Forudsat, at myndighedsbehandling er på plads og at forskudsopgjorte udgifter til rådgiver afholdt af Sønderborg Kommune ikke indgår. Følgende overordnede tidsplan vil være gældende: Projektering, myndighedsbehandling, udbud og kontrakt: 6 måneder Anlægsperiode: ca. 3 måneder. Løsning 3: Beskrivelse af løsning med afskæring og neddrosling suppleret med grøfter ved Fyrremose, Egemose, Birkemose og Skovmosevej (kortbilag C). Løsningen indeholder alle elementer beskrevet i Løsning 1 og 2 suppleret med grøfter ved Fyrremose, Egemose, Birkemose og Skovmosevej. Med løsningen sikres hele området med afskærende grøfter og afledningsmuligheder så vandet kan strømme fra området ved egen kraft. 7/12

8 Teknisk beskrivelse Nærværende afsnit beskriver de tekniske løsninger som skal udføres i løsningsforslag 3. Grøft nord for ny udstykning Terrænet hælder ind mod sommerhusområdet og det er som nævnt flere gange oplevet, at vand fra markarealerne er strømmet ind i området ved de nye udstykninger. Der anlægges derfor 700 meter grøft i markarealet bag læbæltet til den nye udstykning. Marken er privat ejet og der skal gives erstatning. Der anlægges 520 meter grøft som starter bag Tjørnemose 33 og slutter i en ny brønd bag Hyldemose 21. Der anlægges ligeledes 180 meter fra bag ved Ellemose 21 til den nye brønd. Fra den nye brønd lægges der et rør mod nord. Røret føres under vejen Birke og kobles til det nye afskærende rør mod Landkanalen. De åbne grøfter bliver ca. 1,2 meter dybe og ca. 1,7 meter brede i toppen. Denne løsning sikrer også, at ikke kortlagte dræn i området vil blive lokaliseret og afskåret fra at løbe ind i sommerhusområdet. I forbindelse med anlæg af grøfterne bag læbæltet etableres der ligeledes en mindre jordvold/terrænregulering på sydsiden af de nye grøfter. Dette sker dels som en ekstra sikkerhed og dels for at undgå udgifter til transport af jord. Ny grøft langs Egemose Grøften skal sikre, at der ikke strømmer overfladevand fra markarealerne mod sydvest ind i sommerhusområdet. Terrænet hælder ind mod sommerhusområdet og det er flere gange oplevet, at vand fra markarealerne oven for campingpladsen er strømmet ind i området, se nedenstående fotos. Figur 3: Vand på terræn på markareal nord for campingpladsen. Vandet løber over vejen og ind i Egemose. 8/12

9 Herudover er der risiko for tilstrømning ved de sydvestlige grunde i den nye udstykning. Den åbne grøft bliver ca. 1,2 meter dyb og ca. 1,7 meter bred i toppen. Grøften bliver ca. 800 meter og starter på marken bag det vestlige hjørne af læbæltet ved den nye udstykning. Marken er privat ejet og der skal gives erstatning. På marken anlægges der en jordvold/terrænregulering øst for den nye grøft af samme årsag som tidligere nævnt. Langs med Egemose anlægges grøften på den nordøstlige side af vejen i vejmatriklen som ejes af Grundejerforeningen Skovmose. Placeringen skyldes primært pladshensyn men også så der efterfølgende er mulighed for en evt. intern dræning hertil. På markarealet oven for campingpladsen placeres en brønd med kuppelrist, således at vandet ledes under vejen til grøften på den anden side. Marken er privat ejet og der skal gives erstatning. De sidste 120 meter til udløbet på stranden rørlægges i et 50 cm rør. Røret placeres på en matrikel ejet af kommunen. Udløbet placeres ca. i kote 1,0. Bundkoten ved indløbet til røret fra grøften er ca. kote 1,7. Den højeste vandstand målt i Sønderborg Havn i de sidste 11 år er kote 1,13 (kilde: DMI). Det vurderes derfor ikke, at der er risiko for at havet stuver op i sommerhusområdet og der monteres derfor ikke kontraklapper. Dette mindsker den efterfølgende vedligeholdelse. Da indløbskoten ved grøften er 1,7 og topkoten af grøften er ca. kote 2,7, er udløbet klimasikret op til en vadstandsstigning på over 1,5 meter i forhold til højeste vandstand målt i de sidste 11 år. Vandet kan løbe frit ud af udløbet og der skal derfor ikke bruges økonomi og energi på at pumpe det. Løsningen kræver ansøgning og godkendelse hos Kystdirektoratet. Rørbroer sikrer adgang til stikveje og postkasser, så adgangsforholdene ændres ikke. 9/12

10 Grøft ved Fyrremose Grøften skal sikre bortledning af overfladevand i sommerhusområdet. Den eksisterende grøft langs Fyrremose er tilgroet og har i praksis ingen effekt. Den åbne grøft bliver ca. 1,2 meter dyb og ca. 1,7 meter bred i toppen. Grøften bliver ca. 470 meter og starter syd for krydset Pøl/Fyrremose. Grøften får udløb i Landkanalen. Placeringen af grøften sikrer, at der efterfølgende er mulighed for en evt. intern dræning hertil. Rørbroer sikrer adgang til stikveje og postkasser, så adgangsforholdene ændres ikke. Grøft ved Skovmosevej Grøften skal sikre bortledning af overfladevand i sommerhusområdet og er tænkt som en ekstra intern sikring. Den åbne grøft bliver ca. 1,2 meter dyb og ca. 1,7 meter bred i toppen. Grøften bliver ca. 150 meter fra Askemose til Hyldemose. Grøften får udløb i det rørlagte vandløb som løber langs Skovmosevej. Grøften sikrer, at der efterfølgende er mulighed for en evt. intern dræning hertil. Grøft bag Birkemose Grøften skal sikre bortledning af overfladevand i sommerhusområdet og er tænkt som en ekstra intern sikring. Den åbne grøft bliver ca. 1,2 meter dyb og ca. 1,7 meter bred i toppen. Grøften bliver ca. 320 meter fra Egemose til udløb i G-kanalen. Den eksisterende grøft udvides over en strækning på ca. 60 meter men der etableres ny grøft på de resterende ca. 260 meter. Grøften sikrer, at der efterfølgende er mulighed for en evt. intern dræning hertil. Projektøkonomi og tidsplan I nedenstående tabel ses et overslag på projektøkonomien for løsning 3. 10/12

11 Post Afskæring af rørlagt vandløb fra Skovby samt etablering af grøfter og jordvolde bag ny udstykning Drosselledninger og regulering Udvidelse af eksisterende vandløb (L85) til Pøl Forlængelse af udløbsledning ved Landkanalen Grøft og jordvold langs Egemose inkl. nyt udløb Grøft og jordvold langs Fyrremose Grøft langs Skovmosevej Grøft bag Birkemose Erstatninger Projektering, udbud og tilsyn (ca. 10 %)* Uforudsete udgifter (ca. 10 %) Projektsum Udgift ex. moms 1,8 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,4 mio. kr. 5,2 mio. kr. * Forudsat, at myndighedsbehandling er på plads og at forskudsopgjorte udgifter til rådgiver afholdt af Sønderborg Kommune ikke indgår. Følgende overordnede tidsplan vil være gældende: Projektering, myndighedsbehandling, udbud og kontrakt: ca. 6 måneder Anlægsperiode: ca. 4 måneder. Opsummering I nærværende afsnit er de tre løsningsforslag kort opsummeret med projektøkonomi, fordele og ulemper. Løsning 1 Projektsum: 3,5 mio. kr. ex. moms 11/12

12 Fordele: Med afskæring og neddrosling af vand som strømmer ind i området via det rørlagte vandløb L69 fra Skovby og Landkanalen er det overvejende sandsynligt, at den væsentligste årsag til oversvømmelserne i Skovmose fjernes. Anlæg til neddrosling og regulering kræver minimalt vedligehold. Ulemper: Problemer med overfladeafstrømning fra markerne sydvest for området løses ikke. Der er risiko for at opstuvning af vand i området Pøl nordøst for Fyrremose kan forårsage oversvømmelser. Der etableres ingen ekstra foranstaltninger, som giver mulighed for forbedret intern dræning for grundejerne. Løsning 2 Projektsum: 3,8 mio. kr. ex. moms Fordele: Løsningen medfører de samme fordele som løsning 1. Endvidere sikres der delvist mod overladeafstrømning fra markerne sydvest for området og mod oversvømmelser forårsaget af opstuvning af vand i området. Ulemper: Løsningen kræver, at der etableres en beredskabsordning så vand der tilbageholdes bag jordvoldene pumpes bort ved kraftige og længere varende regnhændelser. Der etableres ingen ekstra foranstaltninger, som giver mulighed for forbedret intern dræning for grundejerne. Løsning 3 Projektsum: 5,2 mio. kr. ex. moms Fordele: Løsningen medfører de samme fordele som løsning 1. Endvidere sikres der mod overfladeafstrømning omkring hele området ved etablering af grøfter. Vandet kan løbe bort ved egen kraft, så der kræves ingen beredskabsordning til bortpumpning. Såfremt der findes eksisterende dræn som fører ind i området fra de omkringliggende marker afskæres disse ved etablering af nye grøfter. Der etableres nye interne grøfter som sikrer forbedret mulighed for intern dræning. Ulemper: Løsningen er væsentligt dyrere end løsning 1 og 2. 12/12

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet Sønderborg ANSØGNING OM REGULERINGSPROJEKT

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet Sønderborg ANSØGNING OM REGULERINGSPROJEKT Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERINGSPROJEKT På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse til

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Emnerne er behandlet overordnet, og i det følgende er det forsøgt at give svar på så mange høringssvar som muligt inden for hver kategori.

Emnerne er behandlet overordnet, og i det følgende er det forsøgt at give svar på så mange høringssvar som muligt inden for hver kategori. NOTAT Projekt : Oversvømmelse i Skovmose i Sønderborg Kundenavn : Sønderborg Kommune Emne : Svar på høringssvar fra første høringsperiode Til : Hans Erik Jensen/Ebbe Enøe Fra : Henrik Skytte Projektleder

Læs mere

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området.

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området. NOTAT Projekt Regnvandshåndtering og dræning i H.F. Møllevang Projektnummer 3691600127 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring H.F. Møllevang Dræn HF Møllevan JSAN PVMA PVMA Revisionsnr. 1.0

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI.

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Esbjerg Kommune Vandløb Park, Natur & Vandløb Frodesgade 30 6700 Esbjerg Sag nr.: 114745 Dato: 21. august 2012 E-mail: ojp@j-k-as.dk Tlf.nr. 7676 7332

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet.

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet. BILAG 3 DET ALTERNATIVE PROJEKT Formålet med projektet er, at serviceniveauet for området bliver at opstuvning til terræn forekommer sjældnere end hvert 5. år i et fremtidigt klima samt at der kun sjældnere

Læs mere

Bilag 1 AFLØB FRA SØ VED BREGNERØDVEJ PROJEKTBESKRIVELSE, ANLÆGS OG DRIFTSBUDGET. Rudersdal - Sø ved Bregnerødvej. Projektnummer

Bilag 1 AFLØB FRA SØ VED BREGNERØDVEJ PROJEKTBESKRIVELSE, ANLÆGS OG DRIFTSBUDGET. Rudersdal - Sø ved Bregnerødvej. Projektnummer Bilag 1 AFLØB FRA SØ VED BREGNERØDVEJ PROJEKTBESKRIVELSE, ANLÆGS OG DRIFTSBUDGET Projekt Rudersdal - Sø ved Bregnerødvej Projektnummer 3691200048 Projektleder Kvalitetssikring LAKL - Lars Åge Klausen JTPE

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

NOTAT. Skærbæk Vandværk - Forbindelsesledning. Forbindelsesledning fra Brøns til Rejsby. Jan Gregersen. Ole Ambrosius. Revisionsnr.

NOTAT. Skærbæk Vandværk - Forbindelsesledning. Forbindelsesledning fra Brøns til Rejsby. Jan Gregersen. Ole Ambrosius. Revisionsnr. NOTAT Projekt Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Skærbæk Vandværk - Forbindelsesledning Skærbæk Vandværk Forbindelsesledning fra Brøns til Rejsby Jan Gregersen Ole Ambrosius Henrik Andersen

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017 Kystsikring i Dalby Huse Informationsmøde 12. marts 2017 Informationsmøde Velkomst Formålet med mødet Fremlæggelse af skitseprojekt Nødvendige myndighedsansøgninger Information om partsfordeling Det videre

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Å "'!.?;53J +SS+s. For meget regnvand i dit som merh usom råde? I - I. luli zoos. Kend dine rettigheder og pligter

Å '!.?;53J +SS+s. For meget regnvand i dit som merh usom råde? I - I. luli zoos. Kend dine rettigheder og pligter Å "'!.?;53J +SS+s For meget regnvand i dit som merh usom råde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00.

Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00. Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00. Bestyrelsens beretning. Velkommen til generalforsamling nr. 40. Godt at se det store fremmøde. Mange af jer er

Læs mere

KULHUSE LØSNING FOR OVERSVØMMELSES VED ANDEKÆR

KULHUSE LØSNING FOR OVERSVØMMELSES VED ANDEKÆR KULHUSE LØSNING FOR OVERSVØMMELSES VED ANDEKÆR Hvad skyldes oversvømmelserne omkring Andekær? Terrænforholdene Store befæstede flader (hårde overflader) og ingen kloakering For meget og for hurtig tilstrømning

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Referat af Medlemsmøde i Fyrremose, den

Referat af Medlemsmøde i Fyrremose, den Referat af Medlemsmøde i Fyrremose, den 6.6.2015 Hermed kommer referatet fra vores møde, som ikke er: I kronologisk rækkefølge, men emnerelateret! Noteret med navneangivelser, hvem der har spurgt hvad.

Læs mere

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

Høring af reguleringssag -ændring af forløb af rørlagt privat vandløb

Høring af reguleringssag -ændring af forløb af rørlagt privat vandløb Høringspart Høring af reguleringssag -ændring af forløb af rørlagt privat vandløb Sønderborg kommune har d. 15. oktober 2015 modtaget en ansøgning fra Finn V. Jensen, Klapleddet 4, 6470 Sydals om ændring

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen NOTAT Projekt Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Kunde Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 02 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for oversvømmelse

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Området der blev ramt af den høje vandsstand, er nærmere betegnet området ved Sylphidevej, Slettevej, Articvej og Fourmivej i Vrist.

Området der blev ramt af den høje vandsstand, er nærmere betegnet området ved Sylphidevej, Slettevej, Articvej og Fourmivej i Vrist. NOTAT Projekt Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Projektnummer 2231200004 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Vrist pumpelag Svar på skrivelse fra pumpelaget af xxxx Vrist Pumpelag

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 17. oktober 2016 Sagsnr. 06.02.03-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Høring om reguleringsprojekt Frederikssund Kommune har den 7. oktober 2016 modtaget en ansøgning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Sønderborg Kommunes tilladelse til regulering af vandløb i Skovmose

AFGØRELSE i sag om Sønderborg Kommunes tilladelse til regulering af vandløb i Skovmose Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. december 2016 J.nr.: NMK-43-00646 KlageID: 95399 Ref.: JOGNI-NMKN AFGØRELSE i sag om Sønderborg Kommunes tilladelse

Læs mere

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand HydroInform Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand 16. september 2014 Udarbejdet af civilingeniør Jan Gregersen Version 4.0 side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1Baggrund...3 2Konsekvens af

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne?

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Viborg Kommune Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Kunde Rådgiver Viborg Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi A/S Sct. Mogens Gade 3 Klostermarken 12 8800 Viborg 8800

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

* * ! " 14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen

* * !  14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen Bilag 1 Rådgivernotat 14-11-2013 Sagsnr. 2013-0166127 Dokumentnr. 2013-0166127-12 Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen * *! "!! # Københavns Kommunes cykelstrategi Cykelbyen på vej har til formål at skabe

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Ansøgning vedr. Vandløb

Ansøgning vedr. Vandløb Ansøgning vedr. Vandløb Ansøger/projektansvarlig Navn Landvindingslaget Søkjær, Att. Jesper Skogstad Adresse Tofteskovvej 12 E, 7130 Juelsminde Tlf. nr. 40 33 59 39 E-mail jesper.skogstad@yx.dk Kontaktperson/Rådgiver

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Sammenslutning af Hus- og Grundejere i Skovmose (H&G)

Sammenslutning af Hus- og Grundejere i Skovmose (H&G) (Tilføjelse af 30.11.2013. Opmærksomheden henledes på, at alle repræsentanter for grundejerforeningerne i H&G forinden afsendelsen godkendte indholdet. Fyrremosen har efterfølgende meddelt H&G, at man

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Fælles information udsendes i april måned 2012 til alle implicerede sommerhuse i Vejlby Klit og Vrist. JP laver oplæg.

Fælles information udsendes i april måned 2012 til alle implicerede sommerhuse i Vejlby Klit og Vrist. JP laver oplæg. REFERAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Referat af opstartsmøde den 26. marts 2012 Til : Vrist Pumpelag formand Bendt Bjergaard, Vejlby Pumpelag

Læs mere

V/Simon Grünfeld

V/Simon Grünfeld Afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig 14.06 2014 V/Simon Grünfeld Afvandingsprojekt -Baggrund I mange år har der været store problemer med vand på terræn ved Hov Vig sommerhusområdet. Årsag er nedbør,

Læs mere

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød Statsforvaltningen Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øverødvej 2 2840 Holte Redegørelsen er sendt digitalt til Tilsynet Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD

AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD NOTAT Projekt : AAB afdeling 50 Helhedsplan Kundenavn : Arbejdernes Andels Boligforening Emne : NOTAT VEDR. IMPLEMENTERING AF LAR I PROJEKT AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD Til : Lisbeth Dam Larsen Fra :

Læs mere

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 14-09-2015 J. nr. 14/2866 Ref: liem NOTAT om afslag

Læs mere

Greve Solrød Forsyning

Greve Solrød Forsyning Greve Solrød Forsyning Redegørelse for øget udledning til Skelbækken December 2015 Udarbejdet til: Greve Solrød Forsyning og Solrød Kommune Udarbejdet af: EnviDan A/S Thomas Rolf Jensen og Søren Højmark

Læs mere

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt v. Gustav Mathiasen 12-06-2013 Klimatilpasning i Herlev Gennemførte projekter Magasinering af regnvand Åbent jordbassin nær beboelsesområde Terrænregulering

Læs mere

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg.

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg. REFERAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Referat af møde om Dræning i Vejlby den 31. maj 2012 Til : Vrist Pumpelag: formand Bendt Bjergaard. Vejlby

Læs mere

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand NOTAT Projekt Medfinansiering Brendstrupgrøften Projektnummer 1331500203 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Aarhus Kommune Brendstrupgrøften del 2 som medfinansieringsprojekt Gitte K.

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS.

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. 03/10/2013 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Enestående

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr Frederikssund Forsyning Marbækvej 2 3600 Frederikssund Att: Birgit Poulsen Dato 14. august 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 016271-2014 BYGGERI OG NATUR Afgørelse - Omlægning af dræn forbindelse med fornyelse

Læs mere

Haveforeningen OF Lyngen Sikring mod oversvømmelse. Rekvirent. Rådgiver

Haveforeningen OF Lyngen Sikring mod oversvømmelse. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Haveforeningen OF Lyngen Tornerosekæret 5 3390 Hundested arkitekt Sara Asmussen Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail tsb@orbicon.dk Sag 369-08051 Projektleder

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for undersøgelse. 2. Optegning af højdemodel

NOTAT. 1. Baggrund for undersøgelse. 2. Optegning af højdemodel NOTAT Projekt Afvanding af Gudmindrup Lyng Kunde Grundejerforeningen Gudmindrup Lyng Notat nr. 02 Dato 2013-02-11 Til Fra Kopi til Carl-Otto Rachlitz Henrik Mørup-Petersen [Name] 1. Baggrund for undersøgelse

Læs mere

Reguleringsprojekt vedr. afvandingsledning parallelt med Præstegårdsgrøften

Reguleringsprojekt vedr. afvandingsledning parallelt med Præstegårdsgrøften Reguleringsprojekt vedr. afvandingsledning parallelt med Præstegårdsgrøften Vandløb: Afvandingsledning parallelt med, Præstegårdsgrøften, samt sidedræn. Præstegårdsgrøften. Matr. nr.: 6m, 7l, 12g, 14f,

Læs mere

Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse. Vestre Strandvej. Østre Strandvej, kommunevej

Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse. Vestre Strandvej. Østre Strandvej, kommunevej Notat Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse 25. november 2015 Projekt nr. 222226 Dokument nr. 1217926148 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af 1 INDLEDNING

Læs mere

Galgebakken. Vand i krybekældre. Status på undersøgelser og tiltag

Galgebakken. Vand i krybekældre. Status på undersøgelser og tiltag Galgebakken. Vand i krybekældre Status på undersøgelser og tiltag 1. Undersøge om de eksisterende dræn under husene fungere 2. Undersøge om jordbundsforholdene i bebyggelsen hindrer afvanding af krybekældrene

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Peter Henrik Matti Schou Åsager 2C 2680 Solrød Strand Den 27. november 2015 J.nr. 15/12846 Ref. hpo Direkte telefon: 56182325 LANDZONETILLADELSE Til ridebane og terrænregulering

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Ansøgning vedr. Vandløb

Ansøgning vedr. Vandløb Ansøgning vedr. Vandløb Ansøger/projektansvarlig Navn Landvindingslaget Søkjær, Att. Jesper Skogstad Adresse Tofteskovvej 12 E, 7130 Juelsminde Tlf. nr. 40 33 59 39 E-mail jesper.skogstad@yx.dk Kontaktperson/Rådgiver

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m.

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m. Hedebo I/S v. Peder Steen Andersen Phillipp Lustrupvej 41 6760 Ribe Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. marts 2013 Sagsbehandler Tine Nielsen Telefon direkte Mail

Læs mere

Vandløb i have, park og i byzone er ikke omfattet af randzoneloven.

Vandløb i have, park og i byzone er ikke omfattet af randzoneloven. Skema til randzone vurdering. Vandløb i have, park og i byzone er ikke omfattet af randzoneloven. For at kunne vurdere om DU/I bør anlægge randzoner langs jeres grøfter/kanaler/vandløb skal DU/I udfylde

Læs mere

Fornuftig prioritering et incitament for at handle

Fornuftig prioritering et incitament for at handle Fornuftig prioritering et incitament for at handle v/søren Vestergaard Chefkonsulent Frederikshavn Kommune Politiske beslutninger Rapport og løsninger Tids- og procesplan Udfordringer set fra det kommunale

Læs mere

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr.

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr. NOTAT Projekt Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA Projektnummer 1331200100 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Odder Spildevand A/S Ansøgning om udledningstilladelse for Gylling

Læs mere

Ansøgning til vandløbsmyndigheden om. klimatilpasning af dele af Nexø

Ansøgning til vandløbsmyndigheden om. klimatilpasning af dele af Nexø Ansøgning til vandløbsmyndigheden om klimatilpasning af dele af Nexø Juni 2015 Formål med projektet Projektets formål er at opnå en øget kapacitet for afledning af overfladevand kommende fra terrænet nordvest

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01721 Ref. DIBIV/LOPED Dato: 18. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01721 Ref. DIBIV/LOPED Dato: 18. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01721 Ref. DIBIV/LOPED Dato: 18. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 15807830 Virksomhedstype

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

HVIDBOG den 23. april 2013

HVIDBOG den 23. april 2013 HVIDBOG den 23. april 2013 Høringssvar til forslag til Roskilde Kommunes strategi og handleplan for Vand og Klimatilpasning Høringsperiode fra 31. januar til 22. marts 2013 Nr./ dato Organisation/ borger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Forsyning Taarbæk kælderoversvømmelse Afklaring af hændelsesforløb under stormen 6. dec. 2013 September 2014 Udarbejdet til: Forsyning Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Udarbejdet af: EnviDan A/S Søren

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej Ølstykke. Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej Ølstykke. Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604 Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604 Afgørelse efter vandløbslovens bestemmelser vedrørende afledning af overfladevand fra

Læs mere

VANDLØB VED LOUISENDAL

VANDLØB VED LOUISENDAL SKITSEPROJEKT: Natur og Miljø VANDLØB VED LOUISENDAL FÆLLEDVEJ 18, MARIAGER Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.02.11-K08-5-13

Læs mere

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet NOTAT Projekt Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb Projektnummer 3621500256 Kundenavn Emne Til Fra Slagelse Kommune Vandløbs påvirkningsgrad og sårbarhed for organisk belastning Bo Gabe Jørgen

Læs mere

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV Dato: 17. marts 2017 Udarbejdet af: JHC Sagsnr.: 45.525 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Side 1 af 6 VANDFORVALTNINGSSTRATEGI Introduktion:

Læs mere

Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet.

Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet. Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet. I Assenbølleafløbet ved Vestergade 71 i

Læs mere

Klima ansøgning Ekstremregn Vådengsudvidelse og hydraulisk styring af Usserød Å Mortenstrupvej Hørsholm 2015

Klima ansøgning Ekstremregn Vådengsudvidelse og hydraulisk styring af Usserød Å Mortenstrupvej Hørsholm 2015 4 Klima ansøgning Ekstremregn Vådengsudvidelse og hydraulisk styring af Usserød Å Mortenstrupvej Hørsholm 2015 Ansøgning om klimatilpasningsprojekt mellem Hørholm kommune og Hørsholm Vand ApS Version 3

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Ansøgning om regulering af vandløb

Ansøgning om regulering af vandløb Oplysninger om ansøger Ansøgning om regulering af vandløb Navn Adresse E-mail adresse Telefon nummer Sønderborg Kommune Land, By og Kultur Projekt & Anlæg Rådhustorvet 10 HCDu@Sonderborg.dk 88725606 Om

Læs mere

Offentliggørelse af regulering af rørlagt vandløb mellem Mosevej og Gl. Århusvej i Viborg

Offentliggørelse af regulering af rørlagt vandløb mellem Mosevej og Gl. Århusvej i Viborg Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg ENERGI VIBORG VAND A/S Att.: Peter Graves Madsen Industrivej 15 8800 Viborg Sendes til: pgm@energiviborg.dk Offentliggørelse af regulering af rørlagt

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere