V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS 5678 GULVKØBING FIRMANAVN: GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS 5678 GULVKØBING FIRMANAVN: GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY:"

Transkript

1 V.I.N. Gulvservice Udgave: 01/09 Dato: V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG FOR: FIRMANAVN: V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY: 5678 GULVKØBING

2 Indledning Med baggrund i Gulvbranchens Vådrumskontrols bestemmelser for udførelse af gulv- og belægninger af vinyl i vådrum, har Virksomheden udarbejdet denne Kvalitetshåndbog efter Gulvbranchens Vådrumskontrols vejledning i udformning af et kvalitetsstyringssystem. Gulvbranchens Vådrumskontrol benævnes efterfølgende GVK. Formål Formålet med denne Kvalitetshåndbog er at beskrive virksomhedens kvalitetsstyring der sikrer en korrekt udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædninger i vådrum. Kvalitetsstyringssystemet består af følgende: Kvalitetshåndbog Procedure for vådrumsansvarlig Standardblanketter for kvalitetssikring Indholdsfortegnelse: Afsnit Side 1. Virksomhedsbeskrivelse 2 2. KS systemets opbygning og anvendelse 4 3. Procedure for vådrumsansvarlig 9 4. Kvalitetsstyringssystemet - implementering Virksomheden Data V. I. Nylsen Gulvservice ApS Gulvvej Gulvkøbing CVR nr.: Telefon: Mobil: Fax.: Web: Forretningsområde V. I. Nylsen Gulvservice ApS (efterfølgende benævnt V. I. Nylsen ApS) beskæftiget sig indenfor brancheområdet siden 1987, og blev omdannet til et anpartsselskab i 2002 som følge af et generationsskifte i virksomheden. V. I. Nylsen ApS er et selskab der udfører gulvlægningsarbejder i såvel hoved- som underentreprise for private og offentlige bygherrer. Arbejderne kan udføres efter tilbud eller regning. Forretningsområdet for certificeringen omfatter: Montering af gulvbelægninger og vægbeklædninger af vinyl i vådrum jf. bestemmelserne i de tekniske forskrifter under GVK Organisation Side 2 af 10

3 V. I. Nylsen ApS beskæftiger i alt 5 medarbejdere: Peter Larsen er direktør og vådrumsansvarlig. 1 deltidsansat kontorassistent 3 gulvlæggere Kvalitetshåndbog for: V. I. N. GULVSERVICE APS Virksomhedens kvalitetsmålsætning V. I. Nylsen ApS ønsker at fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed, der udfører sine entrepriser fagligt korrekt i overensstemmelse med indgåede aftaler. Alle entrepriser udføres under hensyntagen til, at arbejdet kan udføres sikkerheds-, sundheds-, kvalitets- og miljømæssigt korrekt med tilhørende ressourceanvendelse, herunder håndtering af affald. Det er et mål at undgå svigt og spild. Det er et afgørende konkurrenceparameter, at kunne levere den aftalte kvalitet til den aftalte tid. Forventninger og behov ændrer sig hele tiden, derfor er det vigtigt at give arbejdsbetingelserne der motiverer medarbejderne til at tilegne sig ny viden. Direktør Peter Larsen eller en af ham udpeget person er virksomhedens KS- ansvarlig. Kvalitetsmålsætning efterleves ved følgende: At overholde indgåede aftaler, herunder tidsplaner At arbejder udføres efter gældende regler og fagligt korrekt i overensstemmelse med pkt At anvendte materialer er fejlfri og opfylder de stillede minimumskrav, der er anført under GVK. At nødvendige dokumenter, beskrivelser og tegninger mv. er til rådighed på arbejdspladsen, så medarbejderne kan konstatere kvaliteten af den opgave, der skal udføres At informerer bygherren om opgavens løsning og omfang samt formidle de tekniske informationer til leverandører og medarbejdere At sikre at der er rådighed over medarbejdere og udstyr i det omfang, der er nødvendigt for at udføre opgaverne konditionsmæssigt At medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav, og til enhver tid er i besiddelse af den nødvendige teknisk og faglig viden At ajourføre viden ved deltagelse i relevant efteruddannelse At underentreprenøren og dennes medarbejdere opfylder gældende uddannelseskrav, og til enhver tid er i besiddelse af den nødvendige teknisk og faglig viden At følge med i udviklingen, både med hensyn til teknisk viden, produkter og metoder At udføre en gennemgang af det udførte arbejde ved afslutningen At der, hvor der ved afleveringsforretningen konstateres fejl eller mangler, aftales en tidsplan for udførelsen af disse mangelarbejder At der ved reklamationer fra kunden, tages kontakt til denne senest 2 arbejdsdage efter at reklamationen er modtaget At virksomhedens mål er at undgå reklamationer ved løbende at forbedre kvaliteten ved systematisk anvendelse af kvalitetsstyring og -sikring At efterleve nærværende KS-system på den korrekte måde At virksomheden er underlagt GVKs kontrol jf. GVKs tekniske bestemmelser At, ved sager over for private kunder, afleverer Vådrumsattesten, skema B02, efter arbejdes slutkontrol. Ved afvigelse i forhold til virksomhedens kvalitetsmålsætning foretages afvigelsesbehandling i henhold til afsnit 2.11 i denne KS håndbog, omhandlende afvigelser. Side 3 af 10

4 2. Kvalitetsstyringssystemets opbygning og anvendelse Lov- og regelgrundlag Kvalitetsstyringssystemets (KS-system) formål er, at dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde ved overholdelse af V. I. Nylsen ApS kvalitetspolitik og følgende myndighedskrav m.v. Mindst en gang årligt - i februar, og ellers når der sker ændringer i det tekniske grundlag for vådrumsarbejder, fremsender GVK til den enkelte medlemsvirksomhed et opdateret skema A01, Oversigt over myndighedsregler og tekniske anvisninger Oversigt over blanketter KS systemet opbygges af denne kvalitetshåndbog med følgende procedurer: Procedure for den vådrumsansvarlige jf. afsnit 3. Følgende dokumenter anvendes til registrering og dokumentation: A. Kvalitetsregistrering Blanket nr. GVK oversigt over myndighedsregler og tekniske anvisninger (Fremsendes fra GVK) A01 GVK godkendte materialer (Fremsendes fra GVK) A02 Oversigt over medarbejderkvalifikationer A03 Afvigerapport A04 Intern vurdering A05 Samleskema A06 B. Vådrum Kontrolskema B01 Vådrumsattest (vådrum i privat regi) B02 C. Ved opgaver hvor der er aftalt kvalitetssikring Modtagekontrolskema (ved opgaver hvor der er aftalt kvalitetssikring) Proceskontrolskema (ved opgaver hvor der er aftalt kvalitetssikring) D. Sagsreference: Ved alle sager anvendes side 1 af skema B01, som sagsreference over for GVKs kontrol. Gulvbranchens KSskemaer B01 A, (Forsiden af B01) Ansvar V. I. Nylsen ApS sikre: At KS-systemet opbygges, vedligeholdes og efterleves At efterleve det tekniske grundlag og de informationer der fremsendes fra GVK jf. pkt samt de anvisninger GVKS KONTROL fremkommer med ved kontrolbesøg i virksomheden. At den vådrumsansvarlige har gældende bevis fra GVKs interne kurser for vådrumsansvarlige, samt at det er registreret på skema A03, Oversigt over medarbejderkvalifikationer. At vedligeholdelsen af beviset for vådrumsansvarlige ske inden det 5. års udløb fra sidste udstedelsesdato ved at deltage på GVKs opdateringskurser eller At vådrumsansvarlige deltager, når GVKs kontroludvalg på grund af væsentlige ændringer i det tekniske og lovgivningsmæssige grundlag for arbejder med vinyl i vådrum, indkalder til fornyet kursus med tilhørende prøve. At medarbejdernes svejsecertifikat er gældende og registrere dette på skema A03, Oversigt over medarbejderkvalifikationer. At hvor der anvendes underentreprenører sikres, at underentreprenøren og dennes medarbejdere opfylder gældende uddannelseskrav, er i besiddelse af den nødvendige tekniske og faglige viden mv. Side 4 af 10

5 2.04. Intern vurdering V. I. Nylsen ApS KS-system evalueres internt i virksomheden mindst én gang årligt (dokumenteres på skema A05, Intern vurdering ). Som minimum efterprøves følgende områder: Procedure for vådrumsansvarlig Afvigelsesbehandling, herunder reklamationer Afprøvning af prøve- og måleudstyr Medarbejderkvalifikationer, kørekort, certifikater, kursusbeviser m.v. Myndighedsregler og tekniske anvisninger Stikprøvekontrol på repræsentativt udvalg af udført kvalitetssikring Opfølgning på afvigelser konstateret ved den eksterne audit Ved afvigelser foretages afvigelsesbehandling i henhold KS håndbogens afsnit For løbende forbedring af KS systemet inddrages medarbejderne, der løbende kan komme med forbedringsforslag til virksomhedens ledelse Ekstern kontrol. V. I. Nylsen ApS skal, som en følge af sit medlemskab af GVK, aktivt medvirke til at KS systemet bliver kontrolleret og godkendt af GVKs kontrol med intervaller, der ikke overstiger 12 måneder de 2 første år, og herefter 24 måneder. Vådrumsansvarlig(e) skal være til rådighed ved kontrolbesøget og sikre opfølgning på konstaterede afvigelser. Entreprenørmedlemmerne er forpligtede til løbende at registrere de vådrum, der udføres, med tilhørende teknisk information på et Samleskema, A06, der udleveres til kontrollanten ved hvert kontrolbesøg, der efterfølgende fremsender skemaet til GVK. Kontrolbesøget indeholder: En gennemgang af V. I. Nylsen ApS kvalitetssikringsdokumentation med en stikprøve blandt de sager, der er udført i perioden siden sidste besøg. Kontrollanten skal have uhindret adgang til dokumentationsmaterialet. Vådrumskontrol aktivt på stedet - af 2 af hinanden uafhængige sager i forbindelse med kontrolbesøget. Konstateres der væsentlige fejl i dokumentationsmaterialet eller fejl/mangler i de enkelte vådrum, vil der blive aftalt et genbesøg, hvor de mangler, der blev konstateret ved først besøg, skal være rettet. Konsekvens som følge af fejl: Konstateres der fejl i dokumentation og/eller udførelsen af vådrum, forlænges/genindføres perioden med 1 årlig kontrol i virksomheden, indtil der igen er 2 års anmærkningsfri periode. De ekstra omkostninger, der er til de opfølgende kontroller, som følge af fejl og mangler samt efterfølgende ekstra 1 års kontrol, skal betales af den enkelte virksomhed. Ved gentagende fejl over 2 år, eller ved grov tilsidesættelse af det tekniske grundlag for vinylarbejder i vådrum, vil den eksterne kontrol i henhold til samarbejdsaftalen mellem GVK og den eksterne kontrol, indberette forholdet til GVK. Manglende samarbejde med GVKs kontrol: Såfremt en medlemsvirksomhed er passiv over for henvendelse om kontrol fra GVKs eksterne kontrol, vil den eksterne kontrol i henhold til samarbejdsaftalen mellem GVK og den eksterne kontrol indberette forholdet til GVK. Side 5 af 10

6 GVKs sanktioner: GVKs kontroludvalg kan på baggrund af indberetninger fra den eksterne kontrol, inddrage virksomhedens GVK-godkendelse, indtil virksomheden har dokumenteret, at de har efterlevet retningslinjerne i denne Kvalitetshåndbog. Ved grov tilsidesættelse eller gentagne tilfælde kan GVKs kontroludvalg ekskludere medlemsvirksomheden fra GVK-ordningen Indgåelse af aftaler Før der afgives tilbud skal det sikres: At kravene til det færdige arbejde inkl. materialevalg er tydelige og dokumenteret At uklarheder afklares med kunden inden arbejdet igangsættes At virksomheden har det nødvendige udstyr til mandskab til løsning af arbejdsopgaven. Aftaler skal være skriftlige og dokumenteres ved anvendelse af aftaleseddel, forbrugeraftale, entreprisekontrakt eller tilsvarende. Mundtlige aftaler kan undtagelsesvis anvendes. Aftalen dokumenteres hurtigt med et notat med oplysninger om tidsplan og øvrige aftalevilkår samt med efterfølgende underskrift at begge parter. Arbejdet kan sættes i gang, når omfang og vilkår skriftligt er accepteret af bygherren Procesgranskning Ved større opgaver udfører V. I. Nylsen ApS en egentlig procesgranskning, der som minimum skal indeholde følgende aktiviteter: Forundersøgelser fx ved anvendelse af side 2 i skema B01. Granskning af udleveret projektmateriale, herunder tegninger og beskrivelser m.v. Udarbejdelse af spørgsmål på spørgeskema til projektgennemgangsmødet Udarbejdelse af nødvendigt supplerende tegningsmateriale Opgørelse af materialeforbrug Tilrettelægning af arbejdet, herunder bemanding Kvalitetssikring og fastlæggelse af kontrolomfang Arbejdsmiljøforhold Miljøforhold, herunder håndtering af affald m.v. Hvis der i forbindelse med procesgranskningen konstateres afvigelser, skal der foretages afvigelsesbehandling i henhold til afsnit Der afholdes projektgennemgangsmøde med bygherren, eller dennes repræsentant i fornødent omfang. På mødet fremlægges plan for kvalitetssikring, arbejdsmiljø og miljøforhold for arbejdsopgaven Indkøb og modtagelse af materialer Materialer skal overholde gældende bestemmelser og være godkendt jf. GVK materialeliste skema A02, herunder korrekt mærkning. GVK fremsender 1 gang årligt i februar en opdateret liste, skema A02, med en oversigt over GVK godkendte vådrumsbelægninger. Ved modtagelse kontrolleres materialerne for fejl og mangler, og det sikres, at nødvendige monteringsvejledninger og vedligeholdelsesinstruktioner mv. medfølger. Håndtering og opbevaring af materialer skal foregå i henhold til leverandørens anvisning, herunder, at materialerne er behørigt beskyttet mod sollys, stød, temperatur, fugtighed eller andre forhold, der kan opstå under modtagelse eller opbevaring. Bygherreleverancer er omfattet af ovenfor nævnte krav. Modtagekontrol dokumenteres ved større opgaver, hvor der er aftalt kvalitetssikring, på Gulvbranchens KS-skemaer. Side 6 af 10

7 For øvrige sager dokumenteres arbejdet på Vådrumskontrolskema, B Arbejdets udførelse Inden arbejdet påbegyndes skal arbejdsprocesserne udpeges og planlægges, så arbejdet kan udføres kvalitets-, sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt korrekt. Rum og materialer, hvor i og på arbejdet skal udføres, skal være opvarmet og med en fugtighed, der er egnet for en kvalitetsmæssigt korrekt udførelse. Materialer og produkter skal være fejlfri, og inden installation kontrolleres der for anvendelighed og mangler. I tvivlstilfælde afgør den vådrumsansvarlige om forudsætningerne er overholdt, herunder om konditionerne i rum og på overflader er acceptable samt om belægningsmaterialerne og hjælpeprodukter kan anvendes. Medarbejderne instrueres om følgende forhold: Tidsplan for entreprisen Udførelsesmetode, herunder instruktioner og installationsvejledninger m.v. Materialehåndtering for at undgå forveksling og beskadigelse m.v. Maskiner, udstyr og tekniske hjælpemidler, herunder brugsanvisning og instruktion Sikre medarbejdernes forståelse for opgavens indhold og udførelse ved gennemgang af tegninger og beskrivelser Arbejdsmiljø, herunder sikkerhed og personlige værnemidler m.v. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med det tekniske grundlag jf. pkt Ved ændringer anvendes en Afvigerapport, skema A04, og hvor der er tale om ekstraarbejder anvendes en aftaleseddel. Proceskontrol dokumenteres ved større opgaver på Gulvbranchens KS-skemaer og journaliseres over for GVK og GVKs eksterne kontrol ved at anvende forsiden af skema B01 som sagsreference. For øvrige sager dokumenteres arbejdet på Vådrumskontrolskema B Aflevering Arbejdet afleveres til bygherren som aftalt, herunder udlevering af følgende: Kvalitetssikring (ved nybyggeri og på større renoveringsopgaver), hvis det er omfattet af aftalegrundlaget Drift og vedligeholdelsesplan på nyanlæg og komponenter Faktura Ved arbejder hos private kunder, afleveres Vådrumsattest, skema B Afvigelser Afvigelser og reklamationer registreres på blanket A04 med angivelse af om det omhandler: Reklamation Klager fra kunder efter at arbejdet er afleveret Afvigelse Mangler eller fejl i projektet, installerede ydelser eller materialer Afvigelse fra gældende bestemmelser Teknisk observation, der gøres på stedet og som har betydning for: Kvaliteten og sikkerheden i den færdige installation Det omgivende miljø Det vurderes om konstaterede afvigelser kan klares med en korrigerende handling, eller om der skal etableres et nyt grundlag. Side 7 af 10

8 Forslag til korrigerende handling, eller etablering af nyt grundlag skal forelægges kunden inden handling iværksættes. Korrigerende handling beskrives og dokumenteres ved udfyldelse af en Afvigerapport, skema A04, samt med en henvisning til afvigerapporten på Vådrumskontrolskema B01. For at opnå en bedre forståelse for virksomhedens arbejde samt opnå kvalitetsforbedringer, behandles Afvigelsesrapporter ved den årlige interne evaluering Leverandører Det skal sikres at leverandører opfylder følgende krav inden de godkendes som leverandør: Beklædninger og belægninger til hhv. gulv og væg skal opfylde GVKs krav til dokumentation jf. GVKs Godkendelsesprocedure for vinylbelægninger til vådrum og fremgå af GVKs materialeliste, skema A 02. I henhold til byggeleveranceklausulen, der gælder materialeleverancer til statsligt og statsstøttet byggeri samt til byggeri, hvorom særlig aftale om udvidelse af ansvarsperioden skriftligt er aftalt med Sælger (materialeleverandøren), gælder desuden følgende regler: Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter aflevering ad det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter levering til Køberen Kvalitetsdokumentation Kvalitetsdokumentation skal opbevares i virksomheden i mindst 5 år på en måde, der sikrer let genfinding, identifikation og læsbarhed KS-dokumenter GVK oversigt over myndighedsregler og tekniske anvisninger, skema A01. GVK godkendt materialeliste, skema A02. Oversigt over medarbejderkvalifikationer, skema A03. Afvigerapport, skema A04. Intern vurdering, skema A05. Vådrumskontrolskema (B01) Vådrumsattest (B02) Ved større opgaver og hvor det er aftalt, kvalitetssikringsdokumentation på Gulvbranchens KS-skemaer for hhv. modtage- og proceskontrol. Her anvendes forsiden af Vådrumskontrolskema B01 som sagsreference over for GVK og GVKs eksterne kontrol. Side 8 af 10

9 3. Procedure for den vådrumsansvarlige Formål Formålet med denne procedure er at beskrive de aktiviteter, der skal efterleves i forbindelse med planlægning og udførelse af gulvbelægninger Ansvar Den vådrumsansvarlige er ansvarlig for efterlevelse, herunder: At bemande opgaver med certificerede medarbejdere. At vurdere og følge op på behovet for uddannelse og efteruddannelse. Medarbejderkvalifikationer er registreret på blanket A03. At instruere og føre tilsyn med arbejderne. At virksomheden råder over en ajourført og gældende samling af myndighedsregler iht. pkt At brugsanvisninger og instruktioner m.v. er til rådighed for medarbejderen. At virksomheden anvender tekniske hjælpemidler og prøve- og måleudstyr i rette kvalitet til hensigtsmæssig løsning af arbejdsopgaverne, herunder: o Udstyret skal kontrolleres og kalibreres i henhold til leverandørens anvisning. o Udstyret skal kontrolleres for funktion i overensstemmelse med leverandørens anvisning inden brug. At sikre at evt. underentreprenører arbejder efter samme retningslinier, som er gældende for virksomhedens egne medarbejdere jf. ovenstående Annullering af gældende beviser for vådrumsansvarlige. Sker der radikale ændringer i det tekniske og lovgivningsmæssige grundlag for arbejder med vinyl i vådrum, kan GVKs kontroludvalg indkalde til fornyet kursus med tilhørende prøve og efterfølgende annullere hidtil gældende beviser for vådrumsansvarlige. Side 9 af 10

10 4. Kvalitetsstyringssystemet for V. I. Nylsen ApS 4.1. Implementering Det skal meddeles GVK og GVKs eksterne kontrol fra hvilket tidspunkt kvalitetsstyringssystemet tages i anvendelse. Virksomhedens kvalitetshåndbog underskrives af virksomhedens direktør. Indsendt til GVK samt GVKs eksterne kontrol Dato: KS systemets anvendelse i virksomheden Dato: Underskrift direktør / indehaver Side 10 af 10

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL 22. oktober 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Kontrolordningens navn er Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Kontrolordningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL September 2017 1. Foreningens navn og hjemsted Kontrolordningens navn er Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Kontrolordningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Virksomhed: Adresse: Mikaellauridsen.dk - Entreprise Frydenlunds alle 8210 Aarhus V Dato: 02.03.15 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet.

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik 1 FA p. 4.32/ Forholdet kan fx dreje sig om at Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. tegn. A2.27 der ikke

Læs mere

FORORD. I. Kvalitetshåndbog II. Kvalitetsprocedure for kloakmesteren III. Standardblanketter for kvalitetsdokumentationen

FORORD. I. Kvalitetshåndbog II. Kvalitetsprocedure for kloakmesteren III. Standardblanketter for kvalitetsdokumentationen Eksempel på udformning af et kvalitetsstyringssystem for kloakmestervirksomhed med én ansat, jf. bestemmelserne i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. -er et skema (Skema nr. 100) til at registrere de forhold man støder på under procesgranskningen af det foreliggende

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 1 Politikker og målsætninger Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 2 Procedurer og instruktioner Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets-

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Ordre nr.: Entreprise: Udførelsesperiode: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation... 3 1.1 Byggesag... 3 1.2 Byggesagsorganisation... 3

Læs mere

Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring

Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring Emne: Skemaer - eksempler Skilleblad: 4 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven.

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. 1 Forord: Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. Endvidere giver kvalitetsstyringsprogrammet beskrivelse af, hvordan

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre Oversigt Byggesag Entreprenør Bygherre Indhold Indkaldelse til projektgennemgang Fund af fortidsminder Byggemødereferat Varsel om standsning Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere