450 MW kystnære havmøller. Nyt dansk udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "450 MW kystnære havmøller. Nyt dansk udbud"

Transkript

1 450 MW kystnære havmøller Nyt dansk udbud

2 Danmark udvider vindkraften på havet Frem mod 2020 udvider Danmark sin elforsyning fra vindkraft på havet med i alt 1500 MW. Det vil medvirke til, at Danmark opnår en andel på omkring 50 pct. vindkraft i elforbruget i Det er i verdensklasse. 450 MW skal udbygges ved udbud i kystnære områder. Med udbygningen i kystnære områder inviterer Energistyrelsen hermed alle interesserede tilbudsgivere til at deltage i udbudsprocessen. Processen vil være kendetegnet af åbenhed og gennemsigtighed med mulighed for forhandlinger og dialog om både udbudsbetingelser og rammevilkår. Der gennemføres geologiske og MetOcean-forundersøgelser samt udarbejdes VVM-redegørelser, som of- fentliggøres forud for afgivelse af tilbud. Alle resultater stilles frit til rådighed. Følgende seks områder udbydes i ét samlet udbud og vil være i konkurrence med hinanden: Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Smålandsfarvandet, Sejerøbugten og Bornholm. Områderne er udpeget af forligskredsen bag den energipolitiske aftale fra 2012 efter en screening af egnede områder og en vurdering af etablerings- og driftsomkostninger, lokal opbakning, mv. Der kan max. bygges 200 MW i hvert område, og de nye kystnære havmølleparker skal ligge minimum 4 km fra kysten. Et område kan godt indeholde flere mindre projekter MW kystnære havmøller. Nyt dansk udbud.

3 Sæby Vesterhav (nord) Bornholm Vesterhav (syd) Sejerøbugten Smålandsfarvandet Koordinaterne for hvert område kan ses på 3

4 Hvorfor opstille havmølleparker i Danmark? 4 Danmark har verdens længste erfaring med etablering af havvindmølleparker. Styrken i de danske udbud hviler på følgende elementer, der til sammen minimerer risici og derved gør danske havmølleprojekter attraktive: Stærk og stabil politisk opbakning til alle offshore vindmølleprojekter. Prisen er det primære udbudskriterium. Endelige udbudskriterier fastlægges i dialog med prækvalificerede tilbudsgivere. En fast afregningspris (contract for difference) for ca fuldlasttimer fastlagt i dansk lovgivning. Dette sikrer en regelmæssig og forudsigelig indtægt. Planlægnings- og VVM-processen frem til offentliggørelsen af udbuddet sikrer, at der er enighed hos de danske myndigheder om anvendelsen af området til havvindmøller. Før budafgivelsen foreligger en fuldstændig og godkendt miljøvurdering (VVM) af det udpegede havområde og de mulige netløsninger. VVM-redegørelsen udarbejdes ud fra princippet om den størst tænkelige miljøbelastning og sikrer mod, at der efterfølgende skal laves en ny VVM for det konkrete projekt. Før budafgivelsen offentliggøres resultaterne fra forundersøgelser af vind-, bølge- og strømforhold (MetOcean-undersøgelserne) på et niveau, der giver tilbudsgivere mulighed for at afgive et kvalificeret økonomisk bud på havmølleparken. Før budafgivelsen offentliggøres resultaterne fra forundersøgelsen af geologiske forhold Energistyrelsen fungerer som en såkaldt one-stop shop for tilladelser. Det betyder, at Energistyrelsen formidler de nødvendige tilladelser i samarbejde med alle relevante myndigheder. Udkast til tilladelser leveres som en del af udbudsmaterialet. Udbud efter forhandling og med forudgående teknisk dialog giver tilbudsgivere god mulighed for at medvirke til at udforme udbudsbetingelser og rammevilkår. Fortrinsadgang til nettet sikrer, at tilsluttede producenter af vedvarende energi kan sælge og transmittere deres strøm i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om tilslutning. Et velfungerende og transparent elmarked, hvor markedsdata er gjort let tilgængelig af TSO en, Energinet.dk. Fuld fleksibilitet til design af parken og valg af fundamenter, møller og andre komponenter. Ingen krav om lokale leverandører i leverandørkæden. 450 MW kystnære havmøller. Nyt dansk udbud.

5 Energistyrelsen som one stop shop For at sikre en hurtig og ubureaukratisk myndighedsbehandling vil virksomheden eller konsortiet, der vinder udbuddet, kunne benytte Energistyrelsen i anliggender, der vedrøreralle nødvendige tilladelser. Tilladelserne gives af Energistyrelsen, som konsulterer og hører alle andre relevante myndigheder med interesser på havet inden tilladelserne gives og hvis et behov for myndighedskoordinering opstår i løbet af anlægsprocessen. Det betyder, at tilladelserne også indeholder vilkår fra andre myndigheder som f.eks. Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Søfartsstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, Forsvaret m.v. Vi kalder dette en one stop shop. Udbudsmaterialet indeholder udkast til de fire nødvendige tilladelser: forundersøgelsestilladelse, etableringstilladelse, elproduktionstilladelse og elproduktionsbevilling. Den virksomhed eller det konsortium, som tildeles koncessionskontrakten efter udbuddet er afgjort, kan regne med, at der sammen med koncessionen meget hurtigt opnås tilladelse til at foretage yderligere forundersøgelser og etablere en havvindmøllepark. Med forundersøgelsestilladelsen i hånden vil den virksomhed eller det konsortium, som tildeles en konces- sionskontrakt, kunne foretage andre geotekniske og geofysiske undersøgelser i tillæg til de undersøgelser, som allerede er fortaget. Ligeledes vil den virksomhed eller det konsortium, som får etableringstilladelsen, kunne gå i gang med den nærmere planlægning og udarbejde det endelige projekt. Detailprojektet skal godkendes før selve anlægsarbejdet kan påbegyndes. Desuden opnås tilladelse til at udnytte vindressourcerne i et bestemt område til produktion af el på de økonomiske vilkår, som fastlægges i forbindelse med udbuddet (elproduktionstilladelse). Tilladelsen gives typisk først, når anlægsarbejdet er påbegyndt og senest før nettilslutningen af den første mølle. Det vil skulle dokumenteres, at vilkårene i etableringstilladelsen er overholdt. Inden anlægget nettilsluttes gives bevilling til elproduktion. Der kræves et vist niveau af teknisk og finansiel kapacitet for at opnå tilladelsen. Alle de fire ovennævnte tilladelser vil være indeholdt i udbudsmaterialet i form af modeltilladelser. 5

6 Tidsplaner Geologiske forundersøgelser Geofysiske undersøgelser afsluttet: MetOcean-undersøgelser afsluttet: 1. oktober november Udbudsprocessen Tidsplanen for udbudsprocessen vil Energistyrelsen lade indgå i den tekniske dialog med interesserede tilbudsgivere og investorer. Derfor kan tidsplanen ændre sig. Teknisk dialog med potentielle tilbudsgivere: 1. halvår 2014 Udbudsbekendtgørelse offentliggøres: juni 2014 Foreløbigt, samlet udbudsmateriale: oktober MW kystnære havmøller. Nyt dansk udbud.

7 Endelige VVM-redegørelser: august 2015 Udkast til VVM-redegørelser i offentlig høring: april juni Prækvalifikation gennemføres: januar-februar 2015 Foreløbige tilbud fra prækvalificerede tilbudsgivere: september 2015 Forhandlinger på baggrund af foreløbige tilbud: oktober-november 2015 Endeligt udbudsmateriale: december 2015 Frist for endelige tilbud: februar 2016 Udvælgelse af bygherre(r), kontrakt og etableringstilladelse: marts-april 2016

8 Forundersøgelser og fysiske fakta om de enkelte områder I de seks områder, der indgår i udbuddet om 450 MW kystnære havmøller, gennemfører Energinet.dk forundersøgelser. Forundersøgelserne omfatter geofysiske undersøgelser, VVM-redegørelser og MetOcean-undersøgelser (vind-, strøm-, tidevands- og bølgeforhold). Det er endnu ikke afgjort, om der herudover skal gennemføres geotekniske undersøgelser. Formålet med de geologiske forundersøgelser er at tilvejebringe viden om geologiske forhold, ikke-detonerede eksplosive objekter og andre menneskeskabte obstruktioner, biologiske aspekter (fx boblerev, stenrev og undervandsvegetation) samt objekter af marinarkæologisk interesse (fx vrag og fortidsminder) på havbunden. Forundersøgelserne bidrager til en detaljeret kortlægning af havbundsforholdene og indgår derfor både i VVM-redegørelsernes vurderinger og sikrer den nøjagtige og optimale planlægning og gennemførsel af de tekniske el-transmissionsinstallationer, der skal etableres på havbunden i forbindelse med opstillingen af havmølleparker. Forundersøgelserne genererer også viden til design af havmølleparken og herunder især valg af fundamenter. Forundersøgelserne er tilrettelagt, så resultaterne er offentliggjort i god tid før udbudsprocessen afsluttes. Derved kan de virksomheder, der giver tilbud på at bygge, eje og drive havmølleparkerne, kende vilkår og risici ved at bygge i området inden endeligt tilbud afgives MW kystnære havmøller. Nyt dansk udbud.

9 I de områder, hvor der efter endt udbud skal opstilles vindmøller, vil opstilleren efterfølgende skulle refundere omkostningen til hav-delen af forundersøgelsen. Det gælder omkostningerne til såvel geologiske undersøgelser som MetOcean og VVM. Størrelsen af omkostningerne vil blive offentliggjort i god tid før der skal afgives tilbud. Energistyrelsen har i 2013 givet Energinet.dk tilladelser til at gennemføre forundersøgelser i alle seks områder. Læs materialet på Med hensyn til nettilslutning og transformerstationer betaler opstiller nettilslutning frem til kysten. Resultater fra forundersøgelserne vil blive offentliggjort på 9

10 Fakta om Vesterhav Nord Afstand til kysten 4 km Områdets størrelse 59 km 2 Havdybde m Tidevand 0,5 m For dette område i Nordsøen sydvest for Thyborøn er der valgt to mulige kabelkorridorer til forundersøgelser for ilandføring, der går fra kysten og hhv. til forundersøgelsesområdets sydlige del og midten af forundersøgelsesområdet. Omkring begge kabelkorridorer undersøges et ca. 500 m bredt bælte. 10 Se koordinaterne for området på

11 Fakta om Vesterhav Syd Afstand til kysten 4 km Områdets størrelse 57 km 2 Havdybde m Tidevand 1,1 m For dette område i Nordsøen nord for Ringkøbing Fjord er der valgt to mulige kabelkorridorer til forundersøgelser for ilandføring, der går fra kysten og til forundersøgelsesområdets østlige del. Omkring begge kabelkorridorer undersøges et ca. 500 m bredt bælte. 11 Se koordinaterne for området på

12 Fakta om Sæby Afstand til kysten 4 km Områdets størrelse 57 km 2 Havdybde 5 20 m Tidevand 0,2 m For dette område i Kattegat øst for Sæby er der valgt to mulige kabelkorridorer til forundersøgelser for ilandføring, der går fra kysten og hhv. til forundersøgelsesområdets sydlige del og nordlige del. Omkring begge kabelkorridorer undersøges et ca. 500 m bredt bælte. 12 Se koordinaterne for området på

13 Fakta om Sejerø-bugten Afstand til kysten 4 km Områdets størrelse 61 km 2 Havdybde m Områdets nordøstlige rand er vanddybden m For dette område i Sejerø-bugten nord for Kalundborg er der valgt to mulige kabelkorridorer til forundersøgelser for ilandføring, der går fra kysten nord for Kalundborg og til forundersøgelsesområdets sydlige del. Omkring begge kabelkorridorer undersøges et ca. 500 m bredt bælte. Tidevand < 0,2 m 13 Se koordinaterne for området på

14 Fakta om Bornholm Afstand til kysten 5 km Områdets størrelse 42 km 2 Havdybde m Tidevand Nej For dette område i Østersøen syd for Rønne er der valgt to mulige kabelkorridorer til forundersøgelser for ilandføring, der går fra kysten og hhv. til forundersøgelsesområdets østlige og vestlige del. Omkring begge kabelkorridorer undersøges et ca. 500 m bredt bælte. 14 Se koordinaterne for området på

15 Fakta om Smålandsfarvandet Afstand til kysten 8 km Områdets størrelse 74 km 2 Havdybde 5 20 m Et større områder har vanddybder på mindre end 5 m For dette område i Smålandsfarvandet syd for Stigsnæs er der valgt en kabelkorridor til forundersøgelser for ilandføring, der går fra kysten syd for Stigsnæs og til forundersøgelsesområdets nordlige del. Omkring kabelkorridoren undersøges et ca. 500 m bredt bælte. Tidevand Nej 15 Se koordinaterne for området på

16 16

17 Udbudsmodellen Det kommende udbud af kystnære havmølleparker i Danmark vil være kendetegnet ved, at de potentielle tilbudsgivere inddrages forud for og i selve udbudsprocessen, og at der gives stor fleksibilitet i planlægningsog byggeperioden. Derfor har Energistyrelsen valgt en udbudsmodel baseret på udbud efter forhandling kombineret med teknisk markedsdialog og prækvalifikation. I valget af denne udbudsmodel er det formål lagt til grund, at et tilstrækkeligt antal tilbudsgivere skal finde udbuddet af kystnære havmøller attraktivt, så konkurrencen om det udbudte antal MW bliver effektiv med henblik på at opnå så lav en pris pr. kwh som muligt under hensyntagen til det politiske ønske om lokalt medejerskab af parkerne. En stor del af udbudsprocessen vil foregå parallelt med gennemførelsen af forundersøgelserne på de 6 udpegede områder. Energistyrelsen lægger vægt på, at resultatet af forundersøgelserne (geofysiske, VVM og MetOcean) er afsluttede før der skal afgives tilbud, så tilbudsgiverne får mulighed for at indregne forundersøgelsesresultaterne i deres tilbud (data om havbund, vind- og strømforhold, mv.). Energistyrelsen forventer, at bygherrer udpeges i foråret 2016, men lægger samtidigt op til, at tidsplanen bliver genstand for dialog med potentielle tilbudsgivere. 17

18 Udbudsprocessen i korte træk Teknisk dialog med interesserede tilbudsgivere og investorer. Energistyrelsen inviterer interesserede tilbudsgivere og investorer til bilateral, teknisk dialog i 1. halvår af Det giver mulighed for at tilpasse udbuddet til ønsker i markedet. Dialogen gennemføres under hensyntagen til principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. 2. Offentliggørelse af først udbudsbekendtgørelse og derefter samlede udbudsbetingelser. Med udbudsbekendtgørelsen underrettes markedet om, at Energistyrelsen ønsker at indgå en koncessionskontrakt og skal følge de formkrav, der gælder herfor. Energistyrelsen udarbejder kriterier for prækvalifikation af potentielle tilbudsgivere, som er egnede til at opfylde koncessionskontrakten, fx dokumentation for opfyldelse af økonomiske og tekniske krav. De valgte prækvalifikationskriterier vil fremgå af bekendtgørelsen. Det samlede udbudsmateriale vil opstille udbudsvilkår, rammevilkår for etablering af havmølleparkerne, udkast til de nødvendige tilladelser til forundersøgelser, etablering og drift af havmølleparkerne, samt udkast til koncessionskontrakt. 3. Prækvalifikation af tilbudsgivere. Potentielle tilbudsgivere tilkendegiver interesse i at deltage i udbuddet ved at sende en ansøgning om prækvalifikation. Ansøgere til prækvalifikation skal sammen med ansøgninger fremsende dokumentation for, at de opfylder de stillede egnethedsbetingelser. 4. Forhandling med prækvalificerede tilbudsgivere. Energistyrelsen forhandler med de prækvalificerede tilbudsgivere om den endelige udformning af kravspecifikation, kontraktudkast m.v. Formålet med forhandlingen er, at Energistyrelsen skal kunne præcisere og tilpasse udbudsmaterialet. Disse forhandlinger gennemføres uden fare for konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling. Forud for forhandlingerne med prækvalificerede sender Energistyrelsen de punkter ud, der er til forhandling. Forhandlingspunkterne centreres om, hvorvidt og hvordan udbudsmaterialet kan forbedres med henblik på så lav en pris som muligt. 5. Endeligt udbudsmateriale. I lyset af forhandlingerne tilpasses udbudsmaterialet inden for de rammer for ændringer, der er fastlagt i det foreløbige udbudsmateriale. 6. Energistyrelsen indkalder endelige tilbud. Endelige tilbud afgives på baggrund af endeligt udbudsmateriale. 7. Vinderen vælges og kontrakt indgås. Den endelige vinder vælges på grundlag af tildelingskriterierne i udbudsmaterialet. Alle tilbudsgivere får besked om tildelingsbeslutningen skriftligt og samtidigt. Der er en stand still-periode på min. 10 dage regnet fra underretning af tildelingsbeslutning til, at Energistyrelsen kan indgå koncessionskontrakten med vinderen og tildele tilladelser til forundersøgelser og etablering. 450 MW kystnære havmøller. Nyt dansk udbud.

19 Tildelingskriterier I Energistyrelsens afgørelse om tildeling af koncessionskontrakt vil prisen pr. kwh være et centralt tildelingskriterium. Men Energistyrelsen overvejer supplerende tildelingskriterier. Det kunne f.eks. være, at den del af nettilslutningsomkostningerne, som ikke betales af opstiller, vil blive indregnet i tildelingskriteriet. Energinet.dk er ved at gennemføre en samfundsøkonomisk analyse af mulige ilandføringsløsninger. Analysen skal for hvert af de udbudte områder vurdere, hvilken ilandføringsløsning, der er den samfundsøkonomisk optimale for parker op til 200 MW. Der gennemføres samfundsøkonomiske analyser af en række forskellige parkstørrelser i hvert område. Analysen afsluttes i efteråret Andre supplerende tildelingskriterier vil også kunne komme på tale. De endelige tildelingskriterier vil fremgå af udbudsbekendtgørelsen, der forventes offentliggjort i juni

20 El-nettet, elpriser og afregning Danmark har et velfungerende og effektivt elmarked, og 30 pct. vindkraft er allerede integreret i markedet uden det har givet anledning til driftsforstyrrelser (2012). Grundig planlægning og allerede vedtagne initiativer til forbedring af markedets funktion vil sikre, at omkring 50 pct. vind kan integreres i systemet inden Hvad får det til at fungere? En stærk og uafhængig TSO (Energinet.dk), som er i stand til at se de strategiske muligheder og investeringer. Prioriteret adgang til nettet sikrer, at tilsluttede producenter af vedvarende energi kan sælge og overføre deres strøm i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om tilslutning. Et velfungerende elmarked, hvor indbyrdes handel mellem aktører sikrer, at markedet er i balance, dvs. udbud er lig med forventet efterspørgsel (intradag-marked) og et marked, som balancerer strøm (regulerkraft-markedet), der drives af TSO en. En velfungerende nordisk elbørs NordPool kombineret med forbindelser til nabolande sikrer transparent og omkostningseffektiv transport af strøm fra områder med høj produktion og lav efterspørgsel til områder med lav produktion og høj efterspørgsel. Der er planlagt 2000 MW ny udenlandskapacitet og en automatisering af elsystemets drift, så det kan håndtere de voldsomme udsvingninger fra vedvarende energi-produktion MW kystnære havmøller. Nyt dansk udbud.

21 Fremskrivning af elmarkedsprisen Energistyrelsen foretager fremskrivninger af, hvordan bl.a. energiforbrug, energiproduktion og elmarkedspriser forventes at udvikle sig i fremtiden under forudsætning af, at der ikke træffes beslutninger om nye energipolitiske initiativer. Denne udvikling viser et business as usual-scenarie. Den faktiske udvikling vil blive påvirket med nye energipolitiske initiativer, og der gennemføres jævnligt nye fremskrivninger. Disse kan ses på Energistyrelsens hjemmeside: Figuren viser prisudviklingen i et business as usual-scenarie frem til Kilde: Energistyrelsen, September

22 Køberetsordningen De kystnære havmølleparker vil være tættere på land og dermed mere synlige end de hidtidige storskala havmølleparker. For at øge den lokale interesse og opbakning til opstilling af kystnære havvindmøller er det besluttet, at køberetsordningen også skal gælde for disse møller. Køberetsordningen forpligter opstilleren til at udbyde mindst 20 pct. af ejerandelene i kystnære vindmøller til lokale borgere. Udbuddet skal ske efter, at projektet har fået etableringstilladelse og inden nettilslutning af vindmøllerne. Køberetsordningen findes allerede for landvindmøller, hvor ordningen har fungeret i en årrække. Udbuddet skal ske i det samlede vindmølleprojekt og på en sådan måde, at provenuet fra udbuddet dækker en forholdsmæssig andel af opstillerens omkostninger til projektet, således at opstilleren og køberne indskyder samme beløb pr. ejerandel. Prisen pr. andel beregnes ud fra en produktion på 1000 kwh pr. år pr. andel. Der må ikke være knyttet personlig hæftelse til de udbudte andele. Energinet.dk skal godkende, at udbudsmateriale er udarbejdet og udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med reglerne. De nærmere regler om køberetsordningen, herunder regler om udarbejdelse af udbudsmateriale, annoncering, afholdelse af møder og definition af hvem der er købsberettiget, findes i i lov om fremme af vedvarende energi. Køberetsordningen administreres af Energinet.dk, som kan kontaktes vedrørende spørgsmål til ordningen. Læs mere om køberetsordningen på MW kystnære havmøller. Nyt dansk udbud.

23 Mulighed for ekstra pristillæg ved øget lokalt medejerskab For at øge incitamentet til lokalt medejerskab er det vedtaget, at en opstiller kan opnå et ekstra pristillæg på 1 øre pr. kwh, hvis mindst 30 pct. af det samlede vindmølleprojekt ejes af lokale borgere og lokale virksomheder. Der er tale om en frivillig ordning, som giver projekter, der satser på lokalt medejerskab, mulighed for at give et lavere bud og dermed få en større chance for at vinde udbuddet. Andele solgt under køberetsordningen indgår i de 30 pct. For at sikre en bred fundering, kan en virksomhed maksimalt bidrage med 5 procentpoint ved opgørelsen. Det ekstra pristillæg kan udbetales i tilskudsperioden, forudsat at dokumentationskravene for lokalt medejerskab løbende opfyldes fra nettilslutningstidspunktet. De nærmere regler om incitamentsordningen, herunder regler som skal sikre en spredning i ejerskabet, regler som definerer lokale borgere og lokale virksomheder, og som fastsætter dokumentationskravene findes i 1, nr. 27, i den vedtagne lov nr. 641 af 12. juni 2013, som indsætter 37 a i lov om fremme af vedvarende energi. 37 a er imidlertid endnu ikke sat i kraft. Bestemmelsen kan indeholde elementer af statsstøtte, og vil derfor først blive sat i kraft, i det omfang og fra det tidspunkt, som følger af Europa-Kommissionens godkendelse efter EU s statsstøtteregler. Læs mere om ordningen i lov nr. 641 af 12. juni 2013 på hvor der også findes link til lovens forarbejder. 23

24 Følg med på MW kystnære havmøller Nyt dansk udbud Har du spørgsmål eller ønsker at tilmeldes nyhedsbreve om det kystnære udbud? Skriv til Udgivet af Energistyrelsen, august 2013 Denne brochure kan downloades på Print: ISBN Web: ISBN Grafik og layout: Solid Media Solutions Print: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge A/S Billeder mærket : Copyright Vindmølleindustrien (windpower.org)/keenpress

Vilkår for kystnære havmølleparker. Dansk Energi 27. maj 2013

Vilkår for kystnære havmølleparker. Dansk Energi 27. maj 2013 Vilkår for kystnære havmølleparker Dansk Energi 27. maj 2013 Kystnære områder i udbud I alt 450 MW Vesterhav Nord Sæby Hver park max. 200 MW Vesterhav Syd Sejerøbugten Bornholm Smålandsfarvandet To grundprincipper

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

Status og planer for danske olie/gas-og offshore vindmølleaktiviteter

Status og planer for danske olie/gas-og offshore vindmølleaktiviteter Status og planer for danske olie/gas-og offshore vindmølleaktiviteter Vicedirektør, Birgitta Jacobsen, Energistyrelsen Årsmøde Offshoreenergy.dk 24. oktober 2014 Esbjerg Energiaftalen 2012 initiativer

Læs mere

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark Kriegers Flak Havvindmøllepark Chefkonsulent Lisbeth Nielsen Nye havvindmølleprojekter i Danmark Energiaftale 2012 Horns Rev 3: 400 MW Kriegers Flak: 600 MW 350 MW kystnært udbud 50 MW forsøgsordning for

Læs mere

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller F AK T AAR K 28. november 2012 Nye rammer for kystnære havmøller Partierne bag energiforliget har opnået enighed om de rammer der fremover vil blive gældende for kystnære havmøller. Med denne beslutning

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af 350 MW havvindkapacitet i kystnære områder

Betingelser for udbud af etablering af 350 MW havvindkapacitet i kystnære områder Betingelser for udbud af etablering af 350 MW havvindkapacitet i kystnære områder Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 4. maj 2015. Version 1.0 Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af 350 MW havvindkapacitet i kystnære områder

Betingelser for udbud af etablering af 350 MW havvindkapacitet i kystnære områder Betingelser for udbud af etablering af 350 MW havvindkapacitet i kystnære områder Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 4. maj7. oktober 2015. Version 1. 01 Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort

Læs mere

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse med henblik på opstilling af havmøller uden for udbud Et havmølleprojekt skal have 3 typer

Læs mere

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller AARHUS UNIVERSITET Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller Dansk Energi s og Vindmølleindustrien s seminar den 27. maj 2013 Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Juridisk Institut, School

Læs mere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere 2015 Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere Center for Energiressourcer Energistyrelsen 24-11-2015 Indhold Indledning... 2 1. Administration af åben-dør-proceduren for havvindmøller... 3 1.1 Energistyrelsen...

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk. Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet

Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk. Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet 9 parker fordelt i Danmark 1. Vindeby 2. Tunø Knob 3. Middelgrunden 4.

Læs mere

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering Orientering om status på HOFOR's havvindmøllestrategi

Læs mere

Bilag til EnergiØsts høringssvar

Bilag til EnergiØsts høringssvar Virksomheder 1 2 3 Bilag til EnergiØsts høringssvar 4 5 6 7 8 9 20.august 2012. HÅB_Screening_høringssvar.docx Høringssvar fra Havvind Århus Bugt A/S til rapport fra Havmølleudvalget Kystnære havmøller

Læs mere

Udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud for vind og sol i 2018

Udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud for vind og sol i 2018 Udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud for vind og sol i 2018 Dato: 28-01-2018 Dette notat beskriver Vindmølleindustriens bemærkninger og spørgsmål til Energistyrelsens udkast til Udbudsbetingelser

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Bornholm Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Radisson Blu, Fredensborg Hotel den 7. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh,

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af 350 MW havvindkapacitet i kystnære områder

Betingelser for udbud af etablering af 350 MW havvindkapacitet i kystnære områder Betingelser for udbud af etablering af 350 MW havvindkapacitet i kystnære områder Endeligt udbudsmateriale; 29. april 2016 Version 2.132 revideret d. 20. juni14. juli 2016 Indhold 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade København K

Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade København K Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade 44 1256 København K ens@ens.dk Høringssvar vedr. forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi, inkl. kystnære møller Dato: 19-12-2012 Dansk

Læs mere

FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi. Hvad er Kystnære havvindmøller?

FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi. Hvad er Kystnære havvindmøller? Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 69 Offentligt FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi Hvad er Kystnære havvindmøller? Kystnære havvindmøller er som navnet siger

Læs mere

28. november Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller. Indhold:

28. november Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller. Indhold: Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller Indhold: 1. Generelt 2. Overblik 3. Specifikationens omfang 4. Identifikation 5. Dataindhold og struktur 6. Referencesystem 7. Datakvalitet

Læs mere

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk Kommunen som investor i vindmølleprojekter 1 Det vil jeg tale om Hjemmelsgrundlaget for kommunen som deltager i elproduktion Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning Anvendelse

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Sejerø Bugt Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Havnsø Hotel og Kursuscenter den 6. februar 2014 Om Energinet.dk Hvem er deltagerne her i dag? Arrangører Energinet.dk Ansvarlig

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Overblik over analysens resultater og anbefalinger Deloitte Business Consulting A/S 28. april 2011 Vurdering af udbuddet

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Smålandsfarvandet Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Skælskør Bibliotek den 16. januar 2014 Hvem er Energinet.dk? Ejer, driver og udbygger de overordnede el- og gasnet Forsyningssikkerhed

Læs mere

UDKAST. til. Forslag til

UDKAST. til. Forslag til 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, afregningsvilkår for visse kystnære havvindmølleparker

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og forskellige Ændret høringsudkast 28. november 2012 Fremsat den {FREMSAT} af Klima-, Energi- og Bygningsministeren Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Rammer

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord Til Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk, teknik@lemvig.dk, Kirsten.eldon@lemvig.dk Att: Kirsten Eldon Struer Kommune teknisk@struer.dk, struer@struer.dk Holstebro Kommune kommunen@holstebro.dk, teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011

Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011 Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ og Energistyrelsens anbefalinger... 3 1. De gældende regler og nuværende projekter... 5 1.1. Gældende

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg Kopi til Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt Rosenørns

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

TJEKLISTE TIL ANSØGNINGER VEDR. BØLGEKRAFTANLÆG

TJEKLISTE TIL ANSØGNINGER VEDR. BØLGEKRAFTANLÆG Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 4. maj 2016 TJEKLISTE TIL ANSØGNINGER VEDR. BØLGEKRAFTANLÆG Der ansøges om tilladelse vedrørende bølgekraftanlæg efter VE-loven. Hvis en ansøger vil søge

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Vesterhav Syd Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Holmsland Idræt- og kulturcenter den 30. januar 2014 Om Energinet.dk Hvem er deltagerne her i dag? Arrangører Energinet.dk

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Endelige udbudsbetingelser revideret 6. februar 2015. December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed 2. Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Orienteringsmøde om udbud af nyt Politiker for en Dag Onsdag den 11. januar 2017 kl , Christiansborg

Orienteringsmøde om udbud af nyt Politiker for en Dag Onsdag den 11. januar 2017 kl , Christiansborg Orienteringsmøde om udbud af nyt Politiker for en Dag Onsdag den 11. januar 2017 kl. 12-15, Christiansborg Dagsorden Velkomst v/ kommunikationschef Søren Væver Baggrunden for udbuddet v/projektleder Anne

Læs mere

Udkast til betingelser for pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg

Udkast til betingelser for pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 22. februar 2016 J nr. 2015-1233 Udkast til betingelser for pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg / Foreløbige udbudsbetingelser

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Retningslinjer for dansk landvind. Notat fra Det Økologiske Råd

Retningslinjer for dansk landvind. Notat fra Det Økologiske Råd Retningslinjer for dansk landvind Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Der er behov for en akut overgangsordning med regler for dansk landvind, hvis ikke den danske udbygning med landvind skal gå helt i

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsprocedure og vilkår for havvindmøller

Udbudsprocedure og vilkår for havvindmøller Udbudsprocedure og vilkår for havvindmøller Rapport oktober 2002 Indholdsoversigt 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 6 3. Et forslag til en samlet udbudsprocedure 11 4. Hvilken form for udbud, bør anvendes

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser?

Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser? Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 6. maj 2009 Frede Hvelplund Aalborg

Læs mere

Diskussionsoplæg om VE-støtte. 1. Indhold. 2. Hovedkonklusioner. ENK/4/5.b. 1. Indhold Hovedkonklusioner... 1

Diskussionsoplæg om VE-støtte. 1. Indhold. 2. Hovedkonklusioner. ENK/4/5.b. 1. Indhold Hovedkonklusioner... 1 ENK/4/5.b 6. oktober 16 Diskussionsoplæg om VE-støtte 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Hovedkonklusioner... 1 3. Ramme fra Energikommissionens kommissorium... 2 4. Situationen i dag... 2 5. Præmisser for

Læs mere

Notat. Håndtering af dobbeltkontering i Energi- og CO2-regnskabet

Notat. Håndtering af dobbeltkontering i Energi- og CO2-regnskabet Notat Håndtering af dobbeltkontering i Energi- og CO2-regnskabet Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 13.september 2016 J nr. 2016-6108 BJK-MCB Introduktion til dobbeltkontering Med det nye værktøj

Læs mere

Køberetsordningen for kystnære havmøller

Køberetsordningen for kystnære havmøller Køberetsordningen for kystnære havmøller 29. Oktober kl. 14-16 450 MW kystnære havmøller Program Velkomst v/ Hanne Windemuller, ENS 14.10: 1-øres incitamentsmodellen og generelle spørgsmål v/lisbeth Nielsen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere