Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:"

Transkript

1 R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøger, Hovedgaard Vandværk I/S, der leverer vand til ejendommene E1og E2, Hovedgård, som tilhører sagsøgte, J, kan kræve, at sagsøgte betaler yderligere tilslutningsbidrag i henhold til sagsøgers takstblad 2000 med 3,7 x hovedanlægsbidraget. Sagsøgte har den 17. oktober 2003 betalt kr. incl. moms for en erhvervsdel svarende til 1,0 x hovedanlægsbidraget. Påstande: Under sagen, der er anlagt den 10. april 2002, har sagsøger efter sin endelige påstand påstået sagsøgte dømt til at betale principalt ,50 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, med procesrente af ,50 kr. fra den 22. november 2001 til den 17. oktober 2003 og af ,50 kr., subsidiært af et mindre beløb efter rettens skøn, fra den 17. oktober 2003 til betaling sker. Sagsøgte har påstået frifindelse. Sagsfremstilling: I 1983 købte sagsøgte sammen med fire andre som Andelsforeningen T ejendommene E1 og E2, Hovedgård, hvorpå der lå nogle arbejderboliger, medens ejendommen E3, Hovedgård, hvorpå direktørboligen lå, blev købt af Y. Ingen af disse ejendomme var tilsluttet et vandværk. Af sagsøgers regulativ, der trådte i kraft den 1. oktober 1993, fremgår bl.a., at sagsøger ved nyanlæg af en forsyningsledningsstrækning, hvor sagsøger ikke tidligere har haft en forsyningsledning, kan kræve, at ejerne af de ejendomme, der i første omgang sluttes til ledningsstrækningen, betaler udgifterne til ledningsanlægget. I samme regulativ hedder det bl. a. i pkt. 3.4.: "Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendomme, kan vandværket forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen..." Den 11. april 1983 ansøgte Andelsforeningen T Vejle amtskommune om tilladelse bl.a. til indretning af 4 lejligheder i eksisterende bebyggelse og til på længere sigt at indrette/opføre yderligere 4 boliger indenfor et område, der var

2 skitseret på et kortbilag af 13. marts Af en udskrift af protokollen for et møde den 18. april 1983 i teknisk udvalg i Gedved kommune fremgår, at Andelsforeningen T, "E4 og E5 muligvis E2, E1 og E4... nu registreret som 3 beboelser" havde ansøgt om tilladelse til at istandsætte de 3 beboelser og til at oprette 2 nye lejligheder i bestående bygninger og en 108 m2 stor bygning inden for soklen af et eksisterende møllehus. Det fremgår endvidere, at udvalget anbefalede zonemyndigheden, at der oprettes "yderligere 2 beboelser - således at ejendommen omfatter i alt 5 beboelser... på betingelse af, at der blev etableret ny vandforsyning. I et brev af 24. juni 1983 fra Vejle amtskommune til Andelsforeningen T er bl.a. anført: "Med skrivelse af 11. april 1983, fremsendt hertil den 24. april 1983 af Ged-ved kommune, har Andelsforeningen T ansøgt om tilladelse til at foretage ombygning og ændret anvendelse af den eksisterende bebyggelse på ejendommen matr. [ ] m.fl. Hovedgård by, Ørridslev. Projektet er inddelt i 2 etaper: 1. etape omfatter ombygning og indretning af beboelser å hver 100 m2 i den eksisterende bolig og staldbebyggelse samt opførelse af et fælleshus Der er nu 3 boliger på ejendommen, 1 i "beboelsen" og 2 "arbejderboliger" i vinkelbygningen. Den største beboelse udgør ca. 150 m2 incl. kontor. De 2 øvrige udgør henholdsvis 60 m2 og 110 m2 bebygget areal og findes i vinkelbygningen, bebygget areal 220 m2, der ansøges ombygget til i alt 4 boliger. Det ansøgte forudsætter amtskommunens tilladelse i medfør af lov om by- og landzoner, og den ansøgte udvidelse af antallet af boliger på ejendommen fra 3 til 5 forudsætter tillige dispensation i medfør af de gældende adgangsbestemmelser i vejloven. BY- OG LANDZONELOVEN: Tilladelsen meddeles herved... til projektets 1. etape... Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 1. Der skal foretages oprydning på ejendommen, herunder fjernelse af en del af ejendommens bebyggelse, således at der udover 5 boliger og fælleshuset kun resterer udhusarealer... Den 1. september 1983 skrev sagsøgers daværende bestyrelsesformand B således til teknisk forvaltning i Gedved kommune:

3 "Hovedgård vandværk har fået en anmodning om tilslutning fra beboere E2, 8732 Hovedgård, repræsenteret ved J, samme adresse. Bestyrelsen for Hovedgård vandværk har intet at indvende mod tilslutning af pågældende beboere, de vil kunne tilsluttes på lige vilkår med andre, idet selve tilslutningsafgiften bliver den p.t. gældende. Forsyningsledningen fra V1 til V2 betales af beboerne.... Det er for os oplyst at tilslutning på nuværende tidspunkt er 6 husstande + evt. erhverv. Hovedgård Vandværk vil forlange tinglyst servitut om adgang for reparation og vedligeholdelse for den del af ledningen, der går over [ ]jorder. Såfremt kommunen måtte have kommentarer eller indvendinger, hører vi gerne snarest fra Dem." Teknisk Forvaltning i Gedved Kommune besvarede henvendelsen ved brev af 6. september 1983, hvori kommunen meddelte, at kommunen ikke havde indvendinger mod den påtænkte ledning, og at udgiften til en eventuel brandhane skulle afholdes af kommunen, medens udgiften til forsyningsledningen var kommunen uvedkommende. I et brev af 7. november 1983 fra advokat J. Møller Jensen, Horsens, der repræsenterede sælgeren af ejendommene, P, til sagsøger hedder det: "Idet jeg henviser til samtalen på T, fremsender jeg hermed fotokopi af 2 skøder, idet jeg anmoder om, at den nu nedlagte vandledning bliver tilsluttet vandværket. Tilslutningsafgiften for 3 enheder á kr ,00 + moms i alt kr ,00 vedlægges i check. Jeg vedlægger endvidere fotokopi af den deklaration, der er udarbejdet, idet jeg gerne hører, om vandværket har bemærkninger til indholdet." Sagsøger besvarede brevet ved 2 breve af 25. november Det ene brev indeholdt de indsigelser, som sagsøger havde vedrørende den medsendte deklaration. I det andet brev oplyste sagsøger, at der først ville blive åbnet for vandet, når der forelå et rids over ledningsføringen med oplysning om stophaners og brandstanders placering, når anlægget var trykprøvet, og når "navn og matr. nr. på indbetalt tilslutningsafgift for hver part" var oplyst. Af sagsøgers generalforsamlingsprotokol fremgår, at sagsøgers daværende bestyrelsesformand på en generalforsamling den 30. november 1983 orienterede om, at T s tilslutning til vandværket var ved at blive etableret. Det fremgår endvidere, at E på samme generalforsamling blev valgt ind i vandværkets bestyrelse, som konstituerede sig med E som formand. Den 7. december 1983 besvarede advokat J. Møller Jensen sagsøgers breve af 25. november Af besvarelsen fremgår, at advokaten havde ladet deklarationen tinglyse i den oprindelige udformning, og at der var indgået aftale om, at tilslutning først skulle ske, når trykprøvning havde fundet sted. Af besvarelsen fremgår endvidere, at tilslutningsafgift var betalt dels af Y som ejer af matr. nr. [ ] Hovedgaard, og dels af H, O, K, R og sagsøgte som ejere af

4 matr. nr. [ ] Hovedgaard by, Ørridslev. I et brev af 16. december 1983 anmodede advokat J. Møller Jensen Gedved kommune om at bistå med at få ejendommenes vandtilslutning gennemført. I brevet er bl. a. anført: Der blev i sommeren 1983 afholdt et møde bl.a. med deltagelse af vandværkets formand. Under dette møde forsøgte ejerne af T at få opklaret, hvilke krav vandværket ville stille for at levere vand. Mødet var delvis forgæves, idet der var en klar uvilje fra vandværkets side til at levere vand, men det blev dog aftalt, at T skulle bekoste forsyningsledningen, hvorefter der ville blive leveret vand, når tilslutningsafgifterne var betalt. Herudover skulle der tinglyses en deklaration til sikring af ledningen. Samtlige betingelser er opfyldt nu, og forsyningsledningen er klar til trykprøvning, hvilken trykprøvning dog først kan finde sted, når ledningen er tilsluttet vandnettet. På trods af dette har det været umuligt af formå vandværket til at foretage den fysiske tilslutning. Hverken entreprenør G, der forestår arbejdet, eller undertegnede har været i stand til at finde ud af, hvad der er til hinder for vandtilslutningen. Jeg er bekendt med, at lejeren af matr. nr. [ ] Hovedgaard skylder vandværket penge, samt at vandværket overfor ejeren af ejendommen Y har stillet krav om, at få forevist sidste års regnskab før tilslutning kan finde sted. Dette krav er ikke efterkommet, da det er aldeles uhjemlet.... tillader jeg mig herved under henvisning til bestemmelserne i vandforsyningsloven at anmode om kommunens assistance for at få etableret vandforsyningen. I et brev af 20. december 1983 anmodede advokat Lars Svenning Andersen, Århus, der repræsenterede Andelsforeningen T, Gedved kommune om bistand til at få ejendommenes vandforsyning bragt i orden. I brevet er bl.a. anført: Da ejendommen beboes af 5 familier med små børn, er mine klienter i en meget vanskelig situation. Ved brev af 21. december 1983 indkaldte Gedved kommune sagsøger til et møde på kommunekontoret den 5. januar Af sagsøgers bestyrelsesprotokol fremgår, at formanden på et bestyrelses-møde

5 den 3. januar 1984 orienterede om brevvekslingen i sagen og om ind-kaldelsen til mødet på kommunekontoret den 5. januar 1984, hvor sagsøger ville fremlægge sine præcise krav, således at sagen kunne afsluttes. Af et referat, der er udarbejdet af kommuneingeniør C, fra mødet på Gedved kommune den 5. januar 1984 fremgår, at E og I, Hovedgård vandværk, J og Q, Hovedgård T, advokat J. Møller Jensen, advokat Lars Svenning Andersen, N og entreprenør G deltog i mødet. Af referatet fremgår endvidere, at der var uenighed om ordlyden af den tinglyste deklaration, og at der blev opnået enighed om, at lade Gedved kommunes tekniske udvalg afgøre om deklarationens ordlyd skulle ændres, ligesom der blev opnået enighed om trykprøvning af ledningen. I referatet er endelig anført: "Det bemærkes, at tilslutningsafgift for 3 lejligheder er betalt. Hovedgård vandværks bestyrelse vil drøfte, om man vil lukke op for vandet, før afgørelse fra teknisk udvalg vedrørende servitutten foreligger. C bemærker, at han ikke mener, at en sådan juridisk diskussion har opsættende virkning på levering af vand. Den 9. januar 1984 sendte sagsøger sine bemærkninger til mødereferatet til Gedved kommune. Af brevet fremgår sagsøgers synspunkter vedrørende den tinglyste deklaration, og at sagsøger ville plombere ledningen, når vand var påfyldt for trykprøvning, idet sagsøger fortsat forlangte "alle øvrige forhold klarlagt forinden reglementeret tilslutning og Vandværkets overtagelse af ledning kan finde sted,..." I et brev af 27. januar 1984 anmodede sagsøgers bestyrelsesformand advokat J. Møller Jensen om at foranledige tilslutningsattester udfyldt og returneret til sagsøger. Brevet var bl.a. vedlagt sagsøgers dagældende prisblad for tilslutningsafgifter, hvoraf fremgår, at tilslutningsafgiften for "Gruppe 1 Beboelse - Almindelig husstand med toilet og bad" var kr. excl. moms. I et brev af 13. februar 1984 fra advokat J. Møller Jensen til sagsøger er bl.a. anført: Da kommunen ikke traf nogen afgørelse i sagen, har jeg nu udarbejdet en ny deklaration, der vedlægges i fotokopi. Jeg har samtidig hermed betalt den af Dem til H m.fl. fremsendte regning på kr ,58. Jeg vedlægger 2 vandtilslutningsattester. Jeg har forstået på entreprenøren, at trykprøvning m.v. først kan foretages, når vandtilførslen er etableret. Brevet var vedlagt 2 tilslutningsattester henholdsvis på ejendommen E4-5, og E3, Hovedgård, der begge som bygherre var underskrevet af advokat J. Møller Jensen.

6 I et brev af 15. februar 1984 til advokat J. Møller Jensen anførte sagsøger, at tilslutningsattesterne manglede angivelse af "ejendommenes anvendelsesfor-mål og placering i prisgruppe". Sagsøger anmodede advokat J. Møller Jensen om at fremsende oplysning herom og om, hvem der var "økonomisk ansvarlig for ejerforholdet på hver af de 2 anparter på det gamle T". Advokat Møller Jensen besvarede henvendelsen ved følgende brev af 23. februar 1984: "Under henvisning til Deres skrivelse af 15. ds. skal jeg meddele, at samtlige tilslutninger må henføres til gruppe 1: Beboelse med toilet og bad. De ansvarlige indehavere af de 2 tilslutninger på det gamle T er - H, O, K, J og R. Den ansvarlige indehaver af selve villaen matr. nr. [ ] er: Y med W som tegningsberettiget". Trykprøvning blev foretaget den 1. marts 1984 og den 13. marts 1984, og sagsøgers daværende daglige leder I udarbejdede et notat herom med tilhørende tegningsmateriale med angivelse af bl.a. vandstikledning, stophaner og vandhaner til sagsøgers bestyrelsesformand. I tilslutningsattester, der er dateret den 27. marts 1984 og underskrevet af H, O, K, J og R som bygherre og af E for sagsøger, vedrørende ejendommene matr. nr. [ ], E4-5, Hovedgård, er ejendommenes formål angivet som "beboelse - almindelig husstand med toilet og bad", der er registreret i sagsøgers prisblads gruppe 1. Af sagsøgers bestyrelsesprotokol fremgår, at bestyrelsen på et møde den 7. august 1984 drøftede servitutten og besluttede at overlade til advokaten at "ordne de sidste formaliteter", og at bestyrelsen på et møde den 23. oktober 1984 anså sagen for "tilendebragt". Af sagsøgers generalforsamlingsprotokol fremgår, at bestyrelsesformanden i sin beretning på generalforsamlingen den 20. november 1984 nævnte de problemer, der havde været angående tilslutningen. I 1990 overtog sagsøgte som eneejer ejendommene E2 og E1, Hovedgård. I forbindelse med en registrering af sagsøgers ledningsnet m.v. i 2001 blev der den 19. april 2001 afholdt et møde på sagsøgtes ejendomme. I mødet deltog sagsøgers formand E, sagsøgers medarbejdere Å og Æ, sagsøgte og en lejer i den ene ejendom. Af et mødereferat, der er udarbejdet af E, fremgår, at de 2 ejendommes lejligheder blev besigtiget, og at det blev kontrolleret, at alt vandforbrug blev registreret af vandmålerne. Af referatet fremgår endvidere, at der i E2 var 2 lejligheder i stueetagen og 1 lejlighed i loftetagen, at der på E1 er 2 huse, hvor der i det ene hus var 2 lejligheder, og i det andet hus var garage, værksted og kontor/arbejdsrum incl. 2 værelser på loft med komfur, vand og afløb samt badeværelse. Efter denne besigtigelse beregnede sagsøger på grundlag af sit prisblad pr. 1. november 2000 et yderligere tilslutningsbidrag for hovedanlæg og hoved- og forsyningsledning på faktor 3,7, og sagsøger sendte den 25. april 2001 en regning herpå svarende til kr. til sagsøgte.

7 I et brev af 6. august 2001 til sagsøger afviste sagsøgtes advokat sagsøgers krav, bortset kravet om betaling af yderligere tilslutningsafgift for en bygning, der anvendes erhvervsmæssigt. I et brev af 22. oktober 2001 til sagsøgtes advokat fastholdt sagsøgers advokat sagsøgers krav og afgav rentepåkrav. Sagsøgte har senere frafaldet kravet om betaling af yderligere hoved- og forsyningsledningsafgift. I forbindelse med denne sag har sagsøgers advokat fra Gedved kommune indhentet korrespondance mellem kommunen og sagsøgte i 1992 og 1993 dels om en gammel jernbanevogn, en skurvogn og en "sommerhuslignende" bygning på ejendommen og dels om tilladelse til ombygning på ejendommen efter meddelt udstykningstilladelse. Den 12. oktober 1994 afkrævede Gedved kommune sagsøgte tilslutningsbidrag i henhold til kloakbetalingsvedtægten for i alt 7 lejligheder, heraf 2 lejligheder på ejendommen matr. [ ]. Af BBR-ejermeddelelse pr. 13. juni 2001 fremgår, at der på ejendommen matr. nr. [ ] Hovedgaard by, Ørridslev, E1, er 2 bygninger, hvoraf den ene bygning et fritliggende enfamiliehus, opført i 1913, væsentlig om- eller tilbygget i 1998, med et samlet boligareal på 249 m2 og med en beboelseslejlighed med eget køkken, medens den anden bygning er værk-sted med fyrrum, bad og toilet, kontor, opført i 1960, med et samlet erhvervsareal på 156 m2. Af BBR-ejermeddelelse af 13. juni 2001 fremgår, at der på ejendommen matr. nr. [ ] Hovedgaard by, Ørridslev, E2, er et fritliggende enfamiliehus, opført i 1953, væsentlig om- eller tilbygget i 1994, med et samlet boligareal på 221 m2, med 3 toiletter og 2 badeværelser. Vandforbruget på ejendommen E1 har fra 1998 til 2002 været på henholdsvis 100 cbm, 480 cbm, 302 cbm, 352 cbm og 176 cbm. Vandforbruget på ejendommen E2 har fra 1998 til 2002 været på henholdsvis 200 cbm, 192 cbm, 182 cbm, 232 cbm og 120 cbm. Der er under sagen fremlagt og dokumenteret fotos af ejendommene fra før 1983 og fra I et brev af 16. maj 2002 anmodede sagsøgers advokat advokat J. Møller Jensen om at oplyse, hvordan de "tilsyneladende oprindeligt 6 husstande med tilhørende erhverv blev ændret til 2 boligtilsutninger, som De har nævnt i Deres brev af , og som der blev betalt tilslutningsafgift på grundlag af i forbindelse med vandforsyningens etablering på ejendommen." Den 30. maj 2002 besvarede advokat J. Møller Jensen henvendelsen ved følgende brev: Under henvisning til Deres skrivelse af 16. ds. skal jeg bemærke, at min skrivelse af 23. februar 1984 formentlig vedrører tre tilslutninger i alt, idet jeg næppe vil have benyttet en terminologi som "samtlige tilslutninger", hvis der kun havde været to. Jeg læser brevet således, at der på selve T var to tilslutninger, hvortil kommer tilslutningen til villaen.

8 Jeg har tidligere nævnt, da P solgte, var der to beboelser i alt, men dette er formentlig ikke rigtigt. Ifølge P s forklaring, var der fire selvstændige beboelser på det gamle T" Forklaringer: Der er under sagen afgivet forklaring af E, J, B, Å, Æ, I, N og P. Forklaringerne er gengivet i retsbogen. Advokat J. Møller Jensen er afgået ved døden. Parternes argumenter: Sagsøger har gjort gældende, at sagsøger er berettiget til at afkræve sagsøgte yderligere tilslutningsbidrag i henhold til sagsøgers takstblad 2000 med 2,7 x hovedanlægsbidraget. Det kan lægges til grund, at der på sagsøgtes ejendomme er 5 lejligheder og et erhverv. Sagsøger har derfor krav på i alt 5,7 x hovedanlægsbidraget, hvoraf sagsøgte nu har betalt i alt 3,0 x hovedanlægsbidraget. Såfremt ejendommenes indretning og benyttelse er ændret i forhold til de oplysninger, som sagsøgte gav som grundlag for beregning af ejendommenes oprindelige tilslutningsbidrag, støttes kravet på bestemmelsen i pkt i sagsøgers regulativ. Såfremt ejendommenes indretning og benyttelse ikke er ændret efter tilslutningen, har sagsøger ved tilslutningen modtaget forkerte oplysninger som grundlag for beregningen af tilslutnings-bidraget. Forudsætningerne for beregningen af det oprindelige tilslutningsbidrag er derfor svigtet, og sagsøger har krav på at få yderligere betaling for det korrekte antal lejligheder. Sagsøgte har ikke godtgjort, at der mellem advokat J. Møller Jensen og sagsøgte skulle være indgået aftale om, at der skulle betales tilslutningsafgift for færre lejligheder, end der reelt var på ejendommene, eller at sagsøger i øvrigt skulle have accepteret en fravigelse af sagsøgers regler for betaling af tilslutningsafgift. Ved tilslutningen i 1984 var det ikke afklaret, hvor mange lejligheder, der endeligt ville blive på ejendommene, og sagsøger var berettiget til at lægge de oplysninger, som advokat J. Møller Jensen gav, til grund. Sagsøgte har gjort gældende, at der i efteråret 1983 blev indgået en aftale mellem sagsøgers bestyrelse, sagsøgte og dennes medejere samt den daværende ejer af direktørboligen om, at der skulle betales i alt 3 tilslutningsafgifter. I august 1983 blev der afholdt et møde på ejendommene, og af sagsøgers brev af 1. september 1983 fremgår, at det overfor sagsøger var oplyst, at der skulle tilsluttes 6 husstande og eventuelt erhverv. I advokat J. Møller Jensens brev af 7. november 1983 henvises til mødet på ejendommene samtidig med, at tilslutningsafgift for 3 lejligheder betales. I sagsøgtes brev af 11. april 1983, som sagsøger modtog kopi af på mødet den 5. januar 1984, er nævnt 4 lejligheder. Disse oplysninger, som sagsøger ikke protesterede imod, sammenholdt med sagsøgtes og N s forklaringer, viser, at der blev undgået en aftale om betaling af 3 tilslutningsafgifter. Heller ikke i forbindelse med mødet den 5. januar 1984, den efterfølgende korrespondance eller trykprøvningen gjorde sagsøger indsigelse mod antallet af betalte tilslutningsafgifter. Sagsøgte har subsidiært gjort gældende, at der ikke er sket bygningsmæssige ændringer eller ændret faktisk anvendelse af ejendommene siden betaling af tilslutningsbidragene i 1984, og at der derfor ikke er grundlag for at kræve betaling af yderligere bidrag efter sagsøgers vedtægter pkt Efter sagsøgtes og P s forklaringer, sammenholdt med de fremlagte tegninger og fotos må det lægge til grund, at der i 1983 var i alt 5 boliger på ejendommene, og sagsøger

9 har ikke godtgjort, at der efter dette tidspunkt er sket ændringer af ejendommenes bebyggelse eller anvendelse, som berettiger sagsøger til yderligere tilslutningsbidrag, udover det bidrag vedrørende erhverv, som sagsøgte har betalt. Rettens begrundelse og resultat: Efter de forklaringer, som sagsøgte og P har afgivet om antallet af lejligheder på ejendommene i 1983, sammenholdt med forklaringerne om antallet af lejligheder på ejendommene i 2001, findes det at måtte lægges til grund, at antallet af lejligheder er uændret. Efter bevisførelsen, herunder den af B afgivne forklaring, findes det ikke godtgjort, at sagsøger i 1983 skulle have indgået aftale med advokat J. Møller Jensen om eller i øvrigt have accepteret, at der for Andelsforeningens ejendomme alene skulle betales 2 tilslutningsafgifter, selvom antallet af beboelser var større. Efter de foreliggende oplysninger om sagsøgtes ejendomme, findes det ikke findes tilstrækkeligt godtgjort, at senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse har ført til, at forudsætningerne for de betalte anlægsbidrag, i videre omfang end anerkendt af sagsøgte, er ændret på en måde, der berettiger sagsøger til yderligere anlægsbidrag efter pkt i sagsøgers vedtægter. Herefter findes sagsøger alene på nuværende tidspunkt at være berettiget til at kræve betaling af den yderligere tilslutningsafgift, som sagsøgte efter bevisførelsen skulle have betalt i Som følge af det anførte skal sagsøgte til sagsøger betale ,00 kr. med procesrente som gældende før den 1. august 2002 af ,00 kr. fra den 22. november 2001 til den 17. oktober 2003 og af ,00 kr. fra den 17. oktober 2003, til betaling sker. Sagsøgte har fri proces med retshjælpsdækning. Med sagens omkostninger forholdes som bestemt nedenfor under hensyn til sagens omfang og beskaffenhed. THI K E N D E S FOR RET: Sagsøgte, J, skal inden 14 dage til sagsøger Hovedgaard Vandværk I/S, betale ,00 kr. med procesrente som gældende før den 1. august 2002 af ,00 kr. fra den 22. november 2001 til den 17. oktober 2003 og af ,00 kr. fra den 17. oktober 2003, til betaling sker, og i sagsomkostninger kr. B. Fusager Udskriftens rigtighed bekræftes. RETTEN I HORSENS, den 11. december Anni Juul, Overassistent

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

Den 29/10 2000 fremsendte sagsøgte til sagsøger vedtægter, takstblad og skema vedr. anmodning om tilslutning til vandværket.

Den 29/10 2000 fremsendte sagsøgte til sagsøger vedtægter, takstblad og skema vedr. anmodning om tilslutning til vandværket. RETTEN I HELSINGE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. april 2003 i sag nr. BS 315/2002: Ø v/e og E v/j mod Esbønderup Vandværk I/S v/formand K Under denne sag, der er anlagt den 8/4 2002, har sagsøgerne,

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod.

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod. Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: L Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F mod N afsagt DOM: Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer.

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer. RETTEN I RØNNE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. december 2005 i sag nr. BS 59/2005: B c/o H mod Tejn Vandværk v/ F Under denne sag, der er anlagt den 25. februar 2005, er hovedspørgsmålet, om sagsøgeren

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger,

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger, RETTEN I SKANDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. februar 2003 i sag nr. BS 1-508/2000: Vandværket V (sagsøger) mod Forbruger F (sagsøgte) MODTAGET l 2003 Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg.

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

U D S K R I F T A F D O M B O G E N

U D S K R I F T A F D O M B O G E N U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R R E T T E N I K j e l l e r u p Den 24. september 1 999 blev i sag nr. BS 1-138/1999: C mod Hjorthede Vandværk afsagt D O M: I 1 988 blev det muligt for ejendommene

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG Retten i Nyborg Den 20. september 2002 blev i sag nr. BS 1-434/2001: C og S mod Andelsselskabet Aunslev Vandværk v/formand F afsagt DOM: Under denne sag er der

Læs mere

Udskrift af dombogen

Udskrift af dombogen Udskrift af dombogen for Retten på Frederiksberg 3. afdeling I 1982 den 9. juni blev i Bs. 2604/1981 Andelsselskabet Kongepartens Vandværk mod 1) E 2) J afsagt sålydende dom: De sagsøgte 1) E og 2) J,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling UDSKRIFT af dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS 10. afdeling D O M : afsagt den 3. februar 1992 af Retten i Århus, 10. afdeling, i sag BS 9029250-10 Kysing Næs Fællesvandværk mod S Sagsøgte,

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000.

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. Udskrift af dombogen for Retten i Herning DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. BS 3A-553/2000 L mod Engesvang Vandværk I/S Bestyrelsen v/ kassereren G Denne sag drejer sig

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND År 1983, den 3. juni afsagdes i retten i Nykøbing Sj. I B.S. 1178/82. C mod Andelsselskabet Kongepartens Vandværk sålydende d o m: Ved tvangsauktion

Læs mere

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 9.281,25 kr.. og mere subsidiært frifindelse mod betaling af 165.206,25 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 9.281,25 kr.. og mere subsidiært frifindelse mod betaling af 165.206,25 kr. R E T T E N I R A N D E R S ( u d s k r i f t a f d o m b o g e n ) Den 17. april 2002 blev i sag nr. BS 1-1081/2001: Strømmen Grundejerforening og Vandværk c/o L mod Randers Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Paul Hallberg Hovedvejen 118 2600 Glostrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 Sag 142/2010 (1. afdeling) Lis Anderberg og Kaj Anderberg (advokat John Kahlke for begge) mod PH Byg ApS (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen havde hjemmel til at træffe denne beslutning.

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen havde hjemmel til at træffe denne beslutning. 28/08 2010 10:18 FAX 59458020 Retten i Holbæk RETTEN I HOLBÆK Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. august 2010 isag nr. BS 7-1547/2008: Grundejerfore. Sandlodsvej vl Benny Herlyng Askeskellet 14 2000

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV B.s. 222/1996 Boligforeningen B mod Andelsselskabet Søllested Vandforsyning Afsagt den 4. marts 1998. DOM: Under denne sag, der er anlagt den 7. juni 1996, og

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Retten i Århus DOM afsagt den 6. september 2004 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag nr. BS 8-3533/2003: S m o d Hinnerup Vandværk I/S Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Under

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Holm-Pedersen Slotsgade 5 8550 Ryomgård v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

[KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ]

[KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning Palle Flebo-Hansen Kapitel 3 [KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ] Lighed for medlemmerne eller er der forskel? 1 Kan

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr.

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis V /advokat Henrik Rise Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 7. juni

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger, om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE Den 13. december 2000 blev i sag nr. BS. 255/2000 S mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F afsagt DOM: Under denne sag, der er anlagt den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

afsagt den 27. marts 2013

afsagt den 27. marts 2013 21206069 Gældsovertagelse Klagerne erhvervede i juli 2011 en ejendom. Ifølge købsaftalen skulle klagerne overtage lån til henholdsvis det indklagede realkreditinstitut som to pantebrevsselskaber. Klagerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1702002 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Tine Vuust og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1702-14:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere