Standardisering af alkohol- og stofbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardisering af alkohol- og stofbehandling"

Transkript

1 Översikt LEIF VIND Standardisering af Baggrund I Danmark har man inden for alkohol- og misbrugsbehandling de senere år set en tendens til, at behandlingstilbudene bliver mere og mere komplekse og nuancerede, og at der i forbindelse med udviklingen af behandlingstilbudene følger en stigende interesse for at udvikle og indføre standardiserede behandlingsformer (Pedersen et al. 2004). Udbredelsen af standardiserede behandlingsformer synes at følges med tidstypiske overordnede koncepter som Best Practice og Evidensbaseret Behandling, men er tilsyneladende også påvirket af andre faktorer, eksempelvis skiftende trends inden for behandlingsteknologierne. Begrebet standardiseret behandling anvendes i dette oplæg om behandlingsformer, der rummer en forholdsvis konkret fremgangsmåde. En fremgangsmåde der i sine ekstreme udgaver er direkte manualbaseret. De danske behandlingstilbud kan, i forhold til graden af standardisering, groft sagt inddeles i tre kategorier: a) Behandlingscentre med ingen eller næsten ingen standardiserede behandlingsformer b) Behandlingscentre med afgrænsede, standardiserede delelementer i behandlingen c) Behandlingscentre med egentlig standardiseret behandling Behandlingscentre uden standardiseret behandling Disse centre er karakteriseret ved (næsten) ikke at anvende standardiserede behandlingsformer. Behandlerne i disse organisationer har en socialfaglig uddannelse og måske en tera- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

2 peutisk efteruddannelse, men har ikke modtaget uddannelse eller træning i konkrete, misbrugsspecifikke metoder, eller anvender dem i hvert fald ikke i det daglige arbejde, når man ser bort fra eksempelvis antabusbehandling og metadonbehandling. Behandlingscentre med standardiserede del-elementer Disse centre er karakteriseret ved at have udviklet eller indført et antal standardiserede metoder, som tages i brug i situationer, hvor de enkelte behandlere finder det relevant. Følgende er eksempler på standardiserede del-elementer, der i øjeblikket er udbredte og populære i Danmark: Udredningsinterviews ved hjælp af ASI (Addiction Severity Index) (McLellan et al. 1980), EuropASI (Blanken et al. 1994), eller ungdomsvarianten ADAD (Adolescent Assessment Dialogue) eller EuroADAD. Fra starten af 2005 vil % af alle klienter i alkoholbehandling i Danmark blive udredt ved hjælp af et udredningsværktøj baseret på ASI. Det tilsvarende tal for stofmisbrugere anslås til % (Pedersen et al. 2004; Vind & Hecksher 2004). Behandling ved hjælp af Kognitiv misbrugsbehandling (Beck et al. 1993), eller Minnesota-metoden/12-trins-metoden (Steffen 1993). Kognitiv misbrugsbehandling er særdeles udbredt inden for ambulant behandling af både alkohol- og stofmisbrugere, mens 12-trinsbehandling er en udbredt behandlingsform inden for døgnbehandling, og har været det siden starten af 90 erne. Fastholdelse af klienternes motivation for behandling ved hjælp af Motivational Interviewing (Miller & Rollnick 1991). Motivational Interviewing har siden årtusindeskiftet været under stærk spredning inden for ambulant behandling, mens metoden endnu ikke har vundet interesse inden for døgnbehandlingsområdet. Behandlingscentre med egentlig standardiseret behandling Disse behandlingscentre er karakteriseret ved helt, eller næsten helt, at anvende standardiseret behandling. Der findes kun ganske få behandlingscentre inden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Danmark med et egentlig standardiseret behandlingstilbud. Denne grad af standardisering er stærkest repræsenteret i alkoholbehandlingen i Fyns Amt, hvor man i den såkaldte Odense-model (Nielsen & Nielsen 2001) har valgt at udføre næsten alt behandlingsarbejdet med udgangspunkt i en række konkrete manualer. Fordele og ulemper ved standardiseringen Tendensen i Danmark er, at flere og flere behandlingscentre placerer sig i kategorien af behandlingstilbud, hvor der anvendes et antal afgrænsede standardiserede del-elementer som eksempelvis ASI-interviewet og Motivational Interviewing. Samtidig bevirker den stigende debat om nødvendigheden af at udvikle eller indføre evidensbaserede behandlingsformer, at mange behandlingscentre i øjeblikket overvejer at indføre egentlig standardiseret behandling i stil med Odense-modellen. Ikke alle er imidlertid lige begejstrede for den tiltagende tendens til standardisering af misbrugsbehandlingen. Argumenterne for yderligere standardisering kom- 48 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

3 mer primært fra administratorer, politikere og forskere, mens argumenterne imod standardiseringstendensen primært kommer fra behandlerne og andre med direkte kontakt til klienterne. Argumenter for standardisering Administratorer, politikere og forskere er generelt mere begejstrede for anvendelsen af standardiserede metoder og værktøjer end de behandlere, der har den daglige kontakt med klienterne. Det første argument er, at behandlingen bliver mere effektiv, når man anvender systematisk, standardiseret behandling, end når man ikke gør. Under udviklingen af Odense-modellen i Fyns Amt arbejdede man i 3 år på at skabe et egentligt evidensbaseret behandlingsprogram, hvor klienterne gennem en klient-behandlingsmatchning blev visiteret til ét af fem-seks mulige behandlingstilbud. Hvert behandlingstilbud blev beskrevet i en detaljeret behandlingsmanual, der skulle følges nøje af den enkelte behandler. Ved anvendelsen af behandlingsmanualerne steg behandlingseffekten signifikant. Efter at have implementeret den evidens- og manualbaserede behandlingsform fik behandlerne i en periode til opgave igen at tilbyde klienterne den behandling, behandlerne selv fandt mest nyttig for den enkelte klient. I netop denne periode faldt behandlingseffektiviteten igen. I Fyns Amt konkluderede man herefter, at den standardiserede matchning og behandling var signifikant mere effektiv end behandling tilrettelagt på baggrund af den enkelte behandlers fornuft eller kliniske vurdering. Det næste argument for standardisering er, at de standardiserede metoder gør behandlingstilbudene mere evaluerbare og sammenlignelige med hinanden. Desuden giver de et fælles behandlingssprog blandt mange behandlingsorganisationer, og de sætter dermed på flere måder mere fart på kommunikationen og udviklingsprocesserne, i forhold til hvis man ikke havde de fælles standardiserede værktøjer og behandlingsmetoder. Et eksempel på denne effekt er indføringen af DanRIS (Dansk Registrerings- og Informationssystem) i hele døgnbehandlingsområdet i Danmark. I midten af 90 erne var der på det nærmeste ideologisk krig på døgnbehandlingsområdet. Døgninstitutionerne talte ikke med hinanden, medmindre de havde samme behandlingsideologiske baggrund. Efter etableringen af DanRIS-projektet i 2000, hvor alle døgninstitutioner for stofmisbrugere blev samlet i ét registrerings- og monitoreringsprojekt, har ca. halvdelen af institutionerne organiseret sig i en fælles brancheforening, der etablerer fælles uddannelsesforløb m.v. Inden for behandlingen af unge misbrugere ser man på samme måde, at mange behandlingstilbud mødes om anvendelsen af udredningsværktøjet ADAD på tværs af de behandlingsideologier, der i øvrigt ligger bag de enkelte behandlingstilbud. Det tredje argument for standardisering er, at det medfører en professionalisering af gruppen af behandlere. Ind til for ganske få år siden eksisterende der ingen egentlig uddannelse for socialarbejdere inden for misbrugsområdet i Danmark. Den enkelte behandler blev rekrutteret med en grunduddannelse som eksempelvis socialrådgiver, socialpædagog, sygeplejerske eller psykolog, og blev herefter af kollegerne i behandlingsorganisationen oplært til misbrugsbehandling. Indførelsen af standardi- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

4 serede behandlingsformer bringer således de enkelte behandlere direkte eller indirekte i kontakt med en større mængde teori og erfaring relateret til misbrugsbehandling, end de ellers ville komme i kontakt med. Argumenter imod standardisering Argumenterne imod standardiseringen af kommer som nævnt primært fra behandlere med daglig klientkontakt. De to argumenter, der oftest tages i anvendelse er, at standardiserede værktøjer og metoder er for tidskrævende, og at de hindrer behandleren i at tage udgangspunkt i den enkelte klients unikke, individuelle situation. Disse argumenter er væsentlige at forholde sig til, men tre andre argumenter eller temaer imod standardisering, der oftest ikke formidles af behandlerne, er måske imidlertid langt væsentligere at forholde sig til under en debat om øget standardisering af behandlingen. Det første tema er standardiseringens mulige indflydelse på udvælgelsen af klientgruppen. I Fyns Amts alkoholbehandling, der er det mest standardiserede behandlingstilbud i Danmark i øjeblikket, ser man således, at målgruppen er mere snæver, end det er tilfældet i de fleste andre ambulante alkoholbehandlingstilbud i Danmark (Pedersen et al. 2004). Denne indsnævring af målgruppen kan skyldes andre faktorer end den standardiserede behandling, men kvalitative pilot-interviews med ledere i behandlingsorganisationen kan tyde på, at der er en tendens til at frastøde klienter, der ikke passer ind i behandlingsprogrammet. Hvis dette viser sig at være tilfældet, vil man altså ved øget standardisering se en tendens til frastødning af de klienter, der passer dårligst til behandlingsmetoderne. Denne tendens ses allerede uden standardiserede behandlingsformer (Andersen 2003; Järvinen 2003; Järvinen & Mik-Meyer 2003), men man kan antage, at anvendelsen af manualbaseret behandling gør det endnu vanskeligere at rumme klienter, der afviger fra den naturlige målgruppe. Årsagen til denne mulige selektionsmekanisme skal formodentlig ikke findes i en bevidst fokusering på bestemte typer klienter fra behandlernes side, men ligger formodentlig snarere i den måde hvorpå et evidensbaseret behandlingsforløb udvikles og vedligeholdes. Omdrejningspunktet i udviklingen af et evidensbaseret behandlingsprogram er, at man identificerer og udvælger netop de behandlingstiltag, der har den synligst bedste effekt. At disse metoder har en effekt kan imidlertid i nogle tilfælde også skyldes, at metoderne passer til en klientgruppe, for hvem synlige fremskridt er en mulighed (Finney & Moos 1992). Kritikken af øget standardisering er altså, at standardiseringsprocessen i nogle tilfælde samtidig medfører en standardisering af potentielt egnede klienter til behandlingen. Det andet tema er den usynlige dekobling af de standardiserede værktøjer og metoder i behandlingsorganisationerne. Erfaringerne med indførelsen af Addiction Severity Index som udredningsværktøj viser, at der i nogle behandlingsorganisationer er en tendens til officielt at erklære, at man anvender ASI, mens de enkelte behandlere reelt ikke anvender værktøjet. En variant af denne mekanisme er, at behandlerne foretager ASI-interviews, men dekobler interviewet i forhold til resten af deres praksis (Brunsson 1986; Meyer & Rowan 1977; Røvik 1998). Det vil sige, at 50 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

5 de rent mekanisk foretager ASI-interviewet, men ikke anvender de informationer, der fremkommer af interviewet, i det videre behandlingsarbejde. De foretager udelukkende interviewet, fordi de er blevet pålagt det, mens de anvender andre metoder i deres egentlige udrednings- og behandlingsarbejde. På denne måde reduceres det standardiserede værktøj til en ressourcekrævende ekstraopgave, som hverken klient eller behandler får udbytte af. Det tredje tema er standardiseringens mulige indflydelse på socialarbejdernes uddannelsesniveau. Et argument som de færreste socialarbejdere siger højt er, at standardiseringen formodentlig delvis fratager den enkelte behandler oplevelsen af frihed og kreativitet i arbejdet. Dette emne er endnu ikke undersøgt inden for misbrugsområdet, men undersøgelser inden for andre arbejdsområder giver anledning til at antage, at jo mere man standardiserer et arbejdsområde, jo vanskeligere bliver det at fastholde højtuddannet personale (Scott 1981/2003). Hvis denne tendens viser sig også inden for misbrugsområdet, kan man altså ved en øget standardisering af behandlingen frygte, at de højest uddannede vil flytte til andre områder af det sociale arbejde, eller begrænse sig til særlige, specialistkrævende arbejdsopgaver inden for misbrugsbehandlingen. Kritikken af en øget standardisering af behandlingstilbuddet er altså, at også personalegruppen risikerer at blive standardiseret. Emner til debat og fremtidig forskning Tendensen til øget standardisering af alkohol- og stofbehandling er i Danmark endnu forholdsvis uudforsket, men den rejser en række relevante spørgsmål: a) Hvilken grad af standardisering er mest hensigtsmæssig i forhold til at udvikle og opretholde den mest effektive behandling? b) Hvilke områder eller arenaer (Nygren 2002) af behandlingsarbejdet egner sig godt til standardisering, og hvilke områder er bedst tjent med at forblive ikke-standardiseret? c) Hvordan påvirker standardiseringen kontakten mellem behandleren og klienten? d) Hvordan påvirker standardiseringen selektionen af egnede klienter? Vil målgruppen ved standardisering blive indsnævret, fordi behandlerne såvel som klienterne selv foretager selektion i forhold til de standardiserede behandlingstilbud? e) Hvordan påvirker standardiseringen behandlernes oplevelse af meningsfuldhed i arbejdet, og vil standardiseringen i længden medføre, at højtuddannede socialarbejdere forlader misbrugsområdet? Debatten om standardisering er ind til videre i høj grad baseret på følelsesmæssigt funderede argumenter og individuelle erfaringer, mens der kun i ringe grad er forsket i standardiseringens konsekvenser i forhold til behandlingseffekt, klienternes oplevelse af behandlingen, behandlernes trivsel, selektionsmekanismer mv. Leif Vind, ph.d.-stud. Center for Rusmiddelforskning, Nobelparken bygn. 453, 3. Jens Chr. Skous Vej 3, DK-8000 Århus C NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

6 REFERENCER Andersen, K.V. (2003): Indvandrerbørn leger dårligt; institutionel konstruktion af farlig fritid. I: Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (red.): At skabe en klient - Institutionelle identiteter i socialt arbejde (ss ). København: Hans Reitzels Forlag Beck, A.T. & Wright, F.D. & Newman, C.F. & Liese, B. (1993): Cognitive Therapy of Substance Abuse. New York: Guilford Publications Blanken, P., Hendriks, V., Pozzi, G., Tempesta, E., Hartgers, C., Koeter, M., Fahrner, E., Gsellhofer, B., Küfner, H., Kokkevi, A., & Uchtenhagen, A. (1994): European Addiction Severity Index, EuropASI, Cost A6. A Guide to Training and Administering EuropASI Interviews: European Addiction Severity Index Working Group Brunsson, N. (1986): Organizing for Inconsistencies: On Organizational Conflict, Depression and Hypocrisy as Substitutes for Action. Scandinavian Journal of Management Studies (May): Finney, J.W. & Moos, R.H. (1992): Four Types of Theory That Can Guide Treatment Evaluations. I: Chen, H. T. & Rossi, P.H (red.): Using Theory to Improve Program and Policy Evaluations (ss ). New York: Greenwood Press Järvinen, M. (2003): Alkoholfortællinger i et institutionelt landskab. I: Järvinen, M.& Mik-Meyer, N. (red.): At skabe en klient - Institutionelle identiteter i socialt arbejde (ss ). København: Hans Reitzels Forlag Järvinen, M., & Mik-Meyer, N. (2003): Indledning: At skabe en klient. I: Järvinen, M.& Mik-Meyer, N. (red.): At skabe en klient - Institutionelle identiteter i socialt arbejde (pp. 9-29). København: Hans Reitzels Forlag McLellan, A.T. & Luborsky, L. & Woody, G.E., & O Brien, C.P. (1980): An Improved Diagnostic Evaluation Instrument for Substance Abuse Patients: The Addiction Severity Index. The Journal of Nervous and Mental Disease 168 (1): Meyer, J.W. & Rowan, B. (1977): Institutionalized Organisations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology 83: Miller, W.R. & Rollnick, S. (1991): Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behaviour. New York, London: The Guilford Press Nielsen, B. & Nielsen, A.S. (2001): Odensemodellen Et bidrag til en evidensbaseret praksis ved behandling af alkoholmisbrugere (ss. 172): Fyns Amt Nygren, P. (2002): Bruk av faglige standarder i sosialfaglige utredninger av barn og familier. Dansk Socialrådgiverforening (ss ) Pedersen, M.U. & Vind, L. & Milter, M.C. & Grønbæk, M.N. (2004): Alkoholbehandlingsindsatsen i Danmark sammenlignet med Sverige (ss. 1 86). Århus: Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og Statens Institut for Folkesundhed, Center for Alkoholforskning Røvik, K.A. (1998): Moderne organisationer Trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet. Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Scott, W.R. (1981/2003): Organizations - Rational, Natural, and Open Systems. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, Pearson Education, inc. Steffen, V. (1993): Minnesota-modellen i Danmark mellem tradition og fornyelse. Holte: Forlaget SOCPOL Vind, L. & Hecksher, D. (2004): The Diffusion of ASI in Denmark: The Implementation of a National Monitoring System Based on EuropASI. Journal of Substance Use. 9 (3 4): NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og Kommentar MADS UFFE PEDERSEN Behandling af rusmiddelbrugere i Norge set fra et dansk perspektiv En kommentar til Astrid Skrettings artikel Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og interessant

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Metadonbehandling og psykosocial støtte hvem, hvornår, hvordan og hvor meget?

Metadonbehandling og psykosocial støtte hvem, hvornår, hvordan og hvor meget? MADS UFFE PEDERSEN ÖVERSIKT Metadonbehandling og psykosocial støtte hvem, hvornår, hvordan og hvor meget? Én af de diskussioner, der med mellemrum er forsidestof i danske aviser, er spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet case management Dobbeltdiagnoser l7 - Muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose Hvordan udnytter man bedst styrkerne i case management og hvordan undgår man svaghederne?

Læs mere

Gravide med rusmiddelproblemer i Danmark

Gravide med rusmiddelproblemer i Danmark D O R T E H E C K S H E R Tvångsvård av gravida? Kommentarer och debatt Gravide med rusmiddelproblemer i Danmark Omfang, risikovurdering og aktuel praksis Estimering af omfang I Danmark er antallet af

Læs mere

Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere

Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere ANETTE SØGAARD NIELSEN Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere En kvalitativ analyse Introduktion Inden for behandlingsforskningen har man gennem flere år været opmærksom på, at der

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 A. Arbejdsgruppe Følgende personer deltager i arbejdsgruppens arbejde i forbindelse med evaluering af tilbud Anette Søgård

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

CENAPS MODELLEN. for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse*

CENAPS MODELLEN. for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse* CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse* *Sammensat og redigeret efter The Gorski-CENAPS Model for Recovery and Relapse Prevention af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet VIBEKE ASMUSSEN HELLE DAHL ÖVERSIKT Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet Introduktion Et varieret landskab toner frem, når man dykker ned i det felt, der hedder brug og misbrug af euforiserende

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 Tema: Socialt arbejde under nye vilkår Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. uden for [nummer] 22 Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG NR. 22. 2011 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 22, 12. årgang, 2011 Løssalg: 60 kr.

Læs mere

Bente Borg Christensen

Bente Borg Christensen Masterprojekt Guidet Egen-Beslutning i psykiatrisk sygepleje Et kvalitetsudviklingsprojekt af Bente Borg Christensen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 7/2006

Læs mere

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN sat en ambivalens hos personalet om, hvor langt man kan gå for at hjælpe brugerne med at gennemføre deres behandling. Heroin er ikke bare en medicin, som er ordineret, og som patienterne skal have. Heroin

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere