Standardisering af alkohol- og stofbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardisering af alkohol- og stofbehandling"

Transkript

1 Översikt LEIF VIND Standardisering af Baggrund I Danmark har man inden for alkohol- og misbrugsbehandling de senere år set en tendens til, at behandlingstilbudene bliver mere og mere komplekse og nuancerede, og at der i forbindelse med udviklingen af behandlingstilbudene følger en stigende interesse for at udvikle og indføre standardiserede behandlingsformer (Pedersen et al. 2004). Udbredelsen af standardiserede behandlingsformer synes at følges med tidstypiske overordnede koncepter som Best Practice og Evidensbaseret Behandling, men er tilsyneladende også påvirket af andre faktorer, eksempelvis skiftende trends inden for behandlingsteknologierne. Begrebet standardiseret behandling anvendes i dette oplæg om behandlingsformer, der rummer en forholdsvis konkret fremgangsmåde. En fremgangsmåde der i sine ekstreme udgaver er direkte manualbaseret. De danske behandlingstilbud kan, i forhold til graden af standardisering, groft sagt inddeles i tre kategorier: a) Behandlingscentre med ingen eller næsten ingen standardiserede behandlingsformer b) Behandlingscentre med afgrænsede, standardiserede delelementer i behandlingen c) Behandlingscentre med egentlig standardiseret behandling Behandlingscentre uden standardiseret behandling Disse centre er karakteriseret ved (næsten) ikke at anvende standardiserede behandlingsformer. Behandlerne i disse organisationer har en socialfaglig uddannelse og måske en tera- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

2 peutisk efteruddannelse, men har ikke modtaget uddannelse eller træning i konkrete, misbrugsspecifikke metoder, eller anvender dem i hvert fald ikke i det daglige arbejde, når man ser bort fra eksempelvis antabusbehandling og metadonbehandling. Behandlingscentre med standardiserede del-elementer Disse centre er karakteriseret ved at have udviklet eller indført et antal standardiserede metoder, som tages i brug i situationer, hvor de enkelte behandlere finder det relevant. Følgende er eksempler på standardiserede del-elementer, der i øjeblikket er udbredte og populære i Danmark: Udredningsinterviews ved hjælp af ASI (Addiction Severity Index) (McLellan et al. 1980), EuropASI (Blanken et al. 1994), eller ungdomsvarianten ADAD (Adolescent Assessment Dialogue) eller EuroADAD. Fra starten af 2005 vil % af alle klienter i alkoholbehandling i Danmark blive udredt ved hjælp af et udredningsværktøj baseret på ASI. Det tilsvarende tal for stofmisbrugere anslås til % (Pedersen et al. 2004; Vind & Hecksher 2004). Behandling ved hjælp af Kognitiv misbrugsbehandling (Beck et al. 1993), eller Minnesota-metoden/12-trins-metoden (Steffen 1993). Kognitiv misbrugsbehandling er særdeles udbredt inden for ambulant behandling af både alkohol- og stofmisbrugere, mens 12-trinsbehandling er en udbredt behandlingsform inden for døgnbehandling, og har været det siden starten af 90 erne. Fastholdelse af klienternes motivation for behandling ved hjælp af Motivational Interviewing (Miller & Rollnick 1991). Motivational Interviewing har siden årtusindeskiftet været under stærk spredning inden for ambulant behandling, mens metoden endnu ikke har vundet interesse inden for døgnbehandlingsområdet. Behandlingscentre med egentlig standardiseret behandling Disse behandlingscentre er karakteriseret ved helt, eller næsten helt, at anvende standardiseret behandling. Der findes kun ganske få behandlingscentre inden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Danmark med et egentlig standardiseret behandlingstilbud. Denne grad af standardisering er stærkest repræsenteret i alkoholbehandlingen i Fyns Amt, hvor man i den såkaldte Odense-model (Nielsen & Nielsen 2001) har valgt at udføre næsten alt behandlingsarbejdet med udgangspunkt i en række konkrete manualer. Fordele og ulemper ved standardiseringen Tendensen i Danmark er, at flere og flere behandlingscentre placerer sig i kategorien af behandlingstilbud, hvor der anvendes et antal afgrænsede standardiserede del-elementer som eksempelvis ASI-interviewet og Motivational Interviewing. Samtidig bevirker den stigende debat om nødvendigheden af at udvikle eller indføre evidensbaserede behandlingsformer, at mange behandlingscentre i øjeblikket overvejer at indføre egentlig standardiseret behandling i stil med Odense-modellen. Ikke alle er imidlertid lige begejstrede for den tiltagende tendens til standardisering af misbrugsbehandlingen. Argumenterne for yderligere standardisering kom- 48 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

3 mer primært fra administratorer, politikere og forskere, mens argumenterne imod standardiseringstendensen primært kommer fra behandlerne og andre med direkte kontakt til klienterne. Argumenter for standardisering Administratorer, politikere og forskere er generelt mere begejstrede for anvendelsen af standardiserede metoder og værktøjer end de behandlere, der har den daglige kontakt med klienterne. Det første argument er, at behandlingen bliver mere effektiv, når man anvender systematisk, standardiseret behandling, end når man ikke gør. Under udviklingen af Odense-modellen i Fyns Amt arbejdede man i 3 år på at skabe et egentligt evidensbaseret behandlingsprogram, hvor klienterne gennem en klient-behandlingsmatchning blev visiteret til ét af fem-seks mulige behandlingstilbud. Hvert behandlingstilbud blev beskrevet i en detaljeret behandlingsmanual, der skulle følges nøje af den enkelte behandler. Ved anvendelsen af behandlingsmanualerne steg behandlingseffekten signifikant. Efter at have implementeret den evidens- og manualbaserede behandlingsform fik behandlerne i en periode til opgave igen at tilbyde klienterne den behandling, behandlerne selv fandt mest nyttig for den enkelte klient. I netop denne periode faldt behandlingseffektiviteten igen. I Fyns Amt konkluderede man herefter, at den standardiserede matchning og behandling var signifikant mere effektiv end behandling tilrettelagt på baggrund af den enkelte behandlers fornuft eller kliniske vurdering. Det næste argument for standardisering er, at de standardiserede metoder gør behandlingstilbudene mere evaluerbare og sammenlignelige med hinanden. Desuden giver de et fælles behandlingssprog blandt mange behandlingsorganisationer, og de sætter dermed på flere måder mere fart på kommunikationen og udviklingsprocesserne, i forhold til hvis man ikke havde de fælles standardiserede værktøjer og behandlingsmetoder. Et eksempel på denne effekt er indføringen af DanRIS (Dansk Registrerings- og Informationssystem) i hele døgnbehandlingsområdet i Danmark. I midten af 90 erne var der på det nærmeste ideologisk krig på døgnbehandlingsområdet. Døgninstitutionerne talte ikke med hinanden, medmindre de havde samme behandlingsideologiske baggrund. Efter etableringen af DanRIS-projektet i 2000, hvor alle døgninstitutioner for stofmisbrugere blev samlet i ét registrerings- og monitoreringsprojekt, har ca. halvdelen af institutionerne organiseret sig i en fælles brancheforening, der etablerer fælles uddannelsesforløb m.v. Inden for behandlingen af unge misbrugere ser man på samme måde, at mange behandlingstilbud mødes om anvendelsen af udredningsværktøjet ADAD på tværs af de behandlingsideologier, der i øvrigt ligger bag de enkelte behandlingstilbud. Det tredje argument for standardisering er, at det medfører en professionalisering af gruppen af behandlere. Ind til for ganske få år siden eksisterende der ingen egentlig uddannelse for socialarbejdere inden for misbrugsområdet i Danmark. Den enkelte behandler blev rekrutteret med en grunduddannelse som eksempelvis socialrådgiver, socialpædagog, sygeplejerske eller psykolog, og blev herefter af kollegerne i behandlingsorganisationen oplært til misbrugsbehandling. Indførelsen af standardi- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

4 serede behandlingsformer bringer således de enkelte behandlere direkte eller indirekte i kontakt med en større mængde teori og erfaring relateret til misbrugsbehandling, end de ellers ville komme i kontakt med. Argumenter imod standardisering Argumenterne imod standardiseringen af kommer som nævnt primært fra behandlere med daglig klientkontakt. De to argumenter, der oftest tages i anvendelse er, at standardiserede værktøjer og metoder er for tidskrævende, og at de hindrer behandleren i at tage udgangspunkt i den enkelte klients unikke, individuelle situation. Disse argumenter er væsentlige at forholde sig til, men tre andre argumenter eller temaer imod standardisering, der oftest ikke formidles af behandlerne, er måske imidlertid langt væsentligere at forholde sig til under en debat om øget standardisering af behandlingen. Det første tema er standardiseringens mulige indflydelse på udvælgelsen af klientgruppen. I Fyns Amts alkoholbehandling, der er det mest standardiserede behandlingstilbud i Danmark i øjeblikket, ser man således, at målgruppen er mere snæver, end det er tilfældet i de fleste andre ambulante alkoholbehandlingstilbud i Danmark (Pedersen et al. 2004). Denne indsnævring af målgruppen kan skyldes andre faktorer end den standardiserede behandling, men kvalitative pilot-interviews med ledere i behandlingsorganisationen kan tyde på, at der er en tendens til at frastøde klienter, der ikke passer ind i behandlingsprogrammet. Hvis dette viser sig at være tilfældet, vil man altså ved øget standardisering se en tendens til frastødning af de klienter, der passer dårligst til behandlingsmetoderne. Denne tendens ses allerede uden standardiserede behandlingsformer (Andersen 2003; Järvinen 2003; Järvinen & Mik-Meyer 2003), men man kan antage, at anvendelsen af manualbaseret behandling gør det endnu vanskeligere at rumme klienter, der afviger fra den naturlige målgruppe. Årsagen til denne mulige selektionsmekanisme skal formodentlig ikke findes i en bevidst fokusering på bestemte typer klienter fra behandlernes side, men ligger formodentlig snarere i den måde hvorpå et evidensbaseret behandlingsforløb udvikles og vedligeholdes. Omdrejningspunktet i udviklingen af et evidensbaseret behandlingsprogram er, at man identificerer og udvælger netop de behandlingstiltag, der har den synligst bedste effekt. At disse metoder har en effekt kan imidlertid i nogle tilfælde også skyldes, at metoderne passer til en klientgruppe, for hvem synlige fremskridt er en mulighed (Finney & Moos 1992). Kritikken af øget standardisering er altså, at standardiseringsprocessen i nogle tilfælde samtidig medfører en standardisering af potentielt egnede klienter til behandlingen. Det andet tema er den usynlige dekobling af de standardiserede værktøjer og metoder i behandlingsorganisationerne. Erfaringerne med indførelsen af Addiction Severity Index som udredningsværktøj viser, at der i nogle behandlingsorganisationer er en tendens til officielt at erklære, at man anvender ASI, mens de enkelte behandlere reelt ikke anvender værktøjet. En variant af denne mekanisme er, at behandlerne foretager ASI-interviews, men dekobler interviewet i forhold til resten af deres praksis (Brunsson 1986; Meyer & Rowan 1977; Røvik 1998). Det vil sige, at 50 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

5 de rent mekanisk foretager ASI-interviewet, men ikke anvender de informationer, der fremkommer af interviewet, i det videre behandlingsarbejde. De foretager udelukkende interviewet, fordi de er blevet pålagt det, mens de anvender andre metoder i deres egentlige udrednings- og behandlingsarbejde. På denne måde reduceres det standardiserede værktøj til en ressourcekrævende ekstraopgave, som hverken klient eller behandler får udbytte af. Det tredje tema er standardiseringens mulige indflydelse på socialarbejdernes uddannelsesniveau. Et argument som de færreste socialarbejdere siger højt er, at standardiseringen formodentlig delvis fratager den enkelte behandler oplevelsen af frihed og kreativitet i arbejdet. Dette emne er endnu ikke undersøgt inden for misbrugsområdet, men undersøgelser inden for andre arbejdsområder giver anledning til at antage, at jo mere man standardiserer et arbejdsområde, jo vanskeligere bliver det at fastholde højtuddannet personale (Scott 1981/2003). Hvis denne tendens viser sig også inden for misbrugsområdet, kan man altså ved en øget standardisering af behandlingen frygte, at de højest uddannede vil flytte til andre områder af det sociale arbejde, eller begrænse sig til særlige, specialistkrævende arbejdsopgaver inden for misbrugsbehandlingen. Kritikken af en øget standardisering af behandlingstilbuddet er altså, at også personalegruppen risikerer at blive standardiseret. Emner til debat og fremtidig forskning Tendensen til øget standardisering af alkohol- og stofbehandling er i Danmark endnu forholdsvis uudforsket, men den rejser en række relevante spørgsmål: a) Hvilken grad af standardisering er mest hensigtsmæssig i forhold til at udvikle og opretholde den mest effektive behandling? b) Hvilke områder eller arenaer (Nygren 2002) af behandlingsarbejdet egner sig godt til standardisering, og hvilke områder er bedst tjent med at forblive ikke-standardiseret? c) Hvordan påvirker standardiseringen kontakten mellem behandleren og klienten? d) Hvordan påvirker standardiseringen selektionen af egnede klienter? Vil målgruppen ved standardisering blive indsnævret, fordi behandlerne såvel som klienterne selv foretager selektion i forhold til de standardiserede behandlingstilbud? e) Hvordan påvirker standardiseringen behandlernes oplevelse af meningsfuldhed i arbejdet, og vil standardiseringen i længden medføre, at højtuddannede socialarbejdere forlader misbrugsområdet? Debatten om standardisering er ind til videre i høj grad baseret på følelsesmæssigt funderede argumenter og individuelle erfaringer, mens der kun i ringe grad er forsket i standardiseringens konsekvenser i forhold til behandlingseffekt, klienternes oplevelse af behandlingen, behandlernes trivsel, selektionsmekanismer mv. Leif Vind, ph.d.-stud. Center for Rusmiddelforskning, Nobelparken bygn. 453, 3. Jens Chr. Skous Vej 3, DK-8000 Århus C NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

6 REFERENCER Andersen, K.V. (2003): Indvandrerbørn leger dårligt; institutionel konstruktion af farlig fritid. I: Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (red.): At skabe en klient - Institutionelle identiteter i socialt arbejde (ss ). København: Hans Reitzels Forlag Beck, A.T. & Wright, F.D. & Newman, C.F. & Liese, B. (1993): Cognitive Therapy of Substance Abuse. New York: Guilford Publications Blanken, P., Hendriks, V., Pozzi, G., Tempesta, E., Hartgers, C., Koeter, M., Fahrner, E., Gsellhofer, B., Küfner, H., Kokkevi, A., & Uchtenhagen, A. (1994): European Addiction Severity Index, EuropASI, Cost A6. A Guide to Training and Administering EuropASI Interviews: European Addiction Severity Index Working Group Brunsson, N. (1986): Organizing for Inconsistencies: On Organizational Conflict, Depression and Hypocrisy as Substitutes for Action. Scandinavian Journal of Management Studies (May): Finney, J.W. & Moos, R.H. (1992): Four Types of Theory That Can Guide Treatment Evaluations. I: Chen, H. T. & Rossi, P.H (red.): Using Theory to Improve Program and Policy Evaluations (ss ). New York: Greenwood Press Järvinen, M. (2003): Alkoholfortællinger i et institutionelt landskab. I: Järvinen, M.& Mik-Meyer, N. (red.): At skabe en klient - Institutionelle identiteter i socialt arbejde (ss ). København: Hans Reitzels Forlag Järvinen, M., & Mik-Meyer, N. (2003): Indledning: At skabe en klient. I: Järvinen, M.& Mik-Meyer, N. (red.): At skabe en klient - Institutionelle identiteter i socialt arbejde (pp. 9-29). København: Hans Reitzels Forlag McLellan, A.T. & Luborsky, L. & Woody, G.E., & O Brien, C.P. (1980): An Improved Diagnostic Evaluation Instrument for Substance Abuse Patients: The Addiction Severity Index. The Journal of Nervous and Mental Disease 168 (1): Meyer, J.W. & Rowan, B. (1977): Institutionalized Organisations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology 83: Miller, W.R. & Rollnick, S. (1991): Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behaviour. New York, London: The Guilford Press Nielsen, B. & Nielsen, A.S. (2001): Odensemodellen Et bidrag til en evidensbaseret praksis ved behandling af alkoholmisbrugere (ss. 172): Fyns Amt Nygren, P. (2002): Bruk av faglige standarder i sosialfaglige utredninger av barn og familier. Dansk Socialrådgiverforening (ss ) Pedersen, M.U. & Vind, L. & Milter, M.C. & Grønbæk, M.N. (2004): Alkoholbehandlingsindsatsen i Danmark sammenlignet med Sverige (ss. 1 86). Århus: Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og Statens Institut for Folkesundhed, Center for Alkoholforskning Røvik, K.A. (1998): Moderne organisationer Trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet. Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Scott, W.R. (1981/2003): Organizations - Rational, Natural, and Open Systems. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, Pearson Education, inc. Steffen, V. (1993): Minnesota-modellen i Danmark mellem tradition og fornyelse. Holte: Forlaget SOCPOL Vind, L. & Hecksher, D. (2004): The Diffusion of ASI in Denmark: The Implementation of a National Monitoring System Based on EuropASI. Journal of Substance Use. 9 (3 4): NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

Profession Af Morten Hesse og Liese Recke

Profession Af Morten Hesse og Liese Recke Profession Af Morten Hesse og Liese Recke Psykolog fagligheden bør være i front på misbrugsområdet. Det kræver god organisering, og psykologerne må være specialister på deres område. Men det kniber med

Læs mere

Behandling og effektivitet

Behandling og effektivitet Behandling og effektivitet Oplæg til temadag 14/3/02 om registrering og dokumentation i misbrugsbehandlingen i Amtsrådsforeningens regi Af Morten Hesse, Frederiksborg Amt & Liese Recke, Århus Amt Indledning

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Behandling og behandlernes rolle

Behandling og behandlernes rolle Behandling og behandlernes rolle Netværksdag for ungebehandlere Odense 8. februar 2012 Antal stofmisbrugere og antal dødsfald 1969-2009 35000 30000 25000 20000 15000 10000 Antal brugere Dødsfald x 100

Læs mere

Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere

Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere Social Højskole Odense 13/11 2007 Mads Uffe Pedersen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet Indhold

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL?

HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL? HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL? BAGGRUND What I call an evidence-based assessment tool, addiction counsellors call paperwork A. Thomas McLellan, citeret efter hukommelsen FORMÅL MED DATAINDSAMLING

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

SESSION 2. Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere

SESSION 2. Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere KL S RUSMIDDELKONFERENCE KL S RUSMIDDELKONFERENCE 2015 SESSION 2 Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere Birgitte Thylstrup, lektor, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus

Læs mere

Psykiske problemer skal betragtes som uafhængige af misbrug. Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning

Psykiske problemer skal betragtes som uafhængige af misbrug. Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Psykiske problemer skal betragtes som uafhængige af misbrug Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Men først et forbehold Fra et fænomenologisk perspektiv: Det er altid muligt at finde sammenhænge

Læs mere

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Programmet der afprøves i dette projekt er udviklet i Canada og England 1. De er baseret på kognitiv færdighedstræning og har vist sig særdeles

Læs mere

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Social stofmisbrugsbehandling består af

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

En organisationssociologisk tilgang til indføring af evidensbaseret praksis i misbrugsbehandling

En organisationssociologisk tilgang til indføring af evidensbaseret praksis i misbrugsbehandling Artikel Leif Vind En organisationssociologisk tilgang til indføring af evidensbaseret praksis i misbrugsbehandling Indledning I Danmark er der som I mange andre europæiske lande en forholdsvis løs kobling

Læs mere

VELFÆRDSSTATENS MÅDER AT STØTTE BORGERE MED KOMPLEKSE PROBLEMER

VELFÆRDSSTATENS MÅDER AT STØTTE BORGERE MED KOMPLEKSE PROBLEMER VELFÆRDSSTATENS MÅDER AT STØTTE BORGERE MED KOMPLEKSE PROBLEMER OM PROJEKTET Projektet handler om velfærdsstatens måder at hjælpe borgere med komplekse problemer Borgere med komplekse problemer er i dette

Læs mere

Masteruddannelse i narkotika- og alkoholindsatser En førsteårs-studerendes erfaringer

Masteruddannelse i narkotika- og alkoholindsatser En førsteårs-studerendes erfaringer STOF nr. 17, 2011 Masteruddannelse i narkotika- og alkoholindsatser En førsteårs-studerendes erfaringer Hvilke tanker har uddannelsen sat i gang? Hvordan kan vi tværfagligt dele vores viden og gør misbrugsbehandling

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter

Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter STOF nr. 2, 2003 TEMA: model; Århus Amt Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter I Århus Amt har man valgt at udvikle sin egen misbrugsuddannelse. Det var der mange

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Behandling og andre sociale indsatser der tilbydes unge, der misbruger rusmidler: Strukturer, evidensorienteringer og tidlige

Behandling og andre sociale indsatser der tilbydes unge, der misbruger rusmidler: Strukturer, evidensorienteringer og tidlige Behandling og andre sociale indsatser der tilbydes unge, der misbruger rusmidler: Strukturer, evidensorienteringer og tidlige identificeringer/indsatser i folkeskoler og ungdomsuddannelser Behandling

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter (og 270 kommuner): 1970-2006 98 kommuner (5 regioner)

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en Baggrunden for de Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed - og for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Hvad anbefaler man i dag og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Lige behandling til alle

Lige behandling til alle STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Lige behandling til alle Studier i fire amtslige misbrugscentre viser nogle afgørende forskelle mellem misbrugscentrenes organisering, som har betydning for den behandling,

Læs mere

1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse

1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse 1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse - styrker og svagheder ved Per Nielsen, Centerleder på Ringgården De sidste 30 år

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Vingsted, 11. maj 2016 Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 211 Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen 1 Årsrapport 211 Alkoholrådgivningen Indhold 1. Indledning 2. Tal på alkoholbehandling i Faxe Kommune

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

KABSVIDEN 8. marts 2016 Munkebjerg. Liese Recke

KABSVIDEN 8. marts 2016 Munkebjerg. Liese Recke KABSVIDEN 8. marts 2016 Munkebjerg Liese Recke Vejviser de næste 30-40 minutter 1) Old school recovery: Byggesten i psykiatriens recoverybevægelse 2) New School recovery: Selvudvikling som grundprincip

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

ALKOHOLMÅLSÆTNING: AFHOLDENHED, REDUCERET FORBRUG OG SKADESREDUKTION Hvad anbefales til hvem og hvordan?

ALKOHOLMÅLSÆTNING: AFHOLDENHED, REDUCERET FORBRUG OG SKADESREDUKTION Hvad anbefales til hvem og hvordan? ALKOHOLMÅLSÆTNING: AFHOLDENHED, REDUCERET FORBRUG OG SKADESREDUKTION Hvad anbefales til hvem og hvordan? Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling 24-27 april 2012 Helene Bygholm Risager

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats

Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats Konference: Tidiga insatser för familjer Forsker Helene Oldrup Afdelingen for børn og familie, SFI København 15.5.2013 Evidensbaseret praksis Evidensbaseret

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Motivationssamtalen i en klinisk kontekst

Motivationssamtalen i en klinisk kontekst Motivationssamtalen i en klinisk kontekst Evidens og adherence Lisbeth Rosenbek Minet Rehabiliteringsafdelingen, OUH At man, når det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted,

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens?

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? STOF nr. 3, 2004 Forandring Forandringscirklen Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? af Morten

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Professionalisering af erfaringer som misbruger - dilemmaer og udfordringer

Professionalisering af erfaringer som misbruger - dilemmaer og udfordringer Misbrug og psykiatri identitet og kompetence Konference d.22. september Professionalisering af erfaringer som misbruger - dilemmaer og udfordringer V/ Dorte Hecksher 2. Plan Behandlere med baggrund som

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

PEOPLE-HOUSE DAGBEHANDLING SL 101. Afklaring. Udvikling. Livskvalitet. Robusthed

PEOPLE-HOUSE DAGBEHANDLING SL 101. Afklaring. Udvikling. Livskvalitet. Robusthed PEOPLE-HOUSE DAGBEHANDLING SL 101 Afklaring Udvikling Livskvalitet Robusthed OM PEOPLE-HOUSE People-House har eksisteret siden 2012. Vi arbejder med menneskelig robusthed ud fra vores metode, Mental Styrketræning.

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Forandringer i misbrugende unges sociale netværk

Forandringer i misbrugende unges sociale netværk FORMIDLINGSDAG 18. JUNI 2008 Forandringer i misbrugende unges sociale netværk FORANDRINGER I MISBRUGENDE UNGES SOCIALE NETVÆRK Hvad Et pilotprojekt baseret på kvalitative interviews med ca. 15 unge med

Læs mere

Blå Kors Behandlingscenter. Kompetencer på behandling af dobbeltbelastede.

Blå Kors Behandlingscenter. Kompetencer på behandling af dobbeltbelastede. BILAG 4 Blå Kors Behandlingscenter. Kompetencer på behandling af dobbeltbelastede. Blå Kors Behandlingscenter har en mangeårig erfaring med målrettet at arbejde med den dobbeltfokuserede døgnbehandling.

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

VELUDFØRT KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI HALVERER KRIMINELLES TILBAGEFALD

VELUDFØRT KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI HALVERER KRIMINELLES TILBAGEFALD NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2008 Artiklen bygger på denne Campbell-forskningsoversigt: Mark W. Lipsey, Nana A. Landenberger, Sandra J. Wilson: Effects of Cognitive-Behavioral

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Ungmap erfaringer og muligheder Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Registrering i DK Registrering anvendes af embedsværket til at skabe overblik, i EU sammenhæng (EMCDDA) og

Læs mere

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling?

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Lars Iversen, professor emer. dr med, Statens Institut for Folkesundhed larsiversen1111@gmail.com Hvor mange har alkoholproblemer

Læs mere

Effektrapport Skanderborg Rusmiddelcenter

Effektrapport Skanderborg Rusmiddelcenter Effektrapport Skanderborg Rusmiddelcenter April 2011 Udgivet af: Center for Socialfaglig udvikling Socialforvaltningen Aarhus Kommune Udarbejdet af: Malte Pihl (udviklingskonsulent), Katrine Iversen (praktikant),

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Hvordan kan man forstå effekten af dansk stof og alkoholbehandling. Mads Uffe Pedersen Formidlingsdag

Hvordan kan man forstå effekten af dansk stof og alkoholbehandling. Mads Uffe Pedersen Formidlingsdag Hvordan kan man forstå effekten af dansk stof og alkoholbehandling Mads Uffe Pedersen Formidlingsdag 22-06-2010 Hvem taler jeg om? Specifikke enkelstående problemer Multiple sameksisterende problemer Behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 16. dec. 2010 og 7. jan. 2011. Vejle Misbrugscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 16. dec. 2010 og 7. jan. 2011. Vejle Misbrugscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 16. dec. 2010 og 7. jan. 2011 på Vejle Misbrugscenter Udført af Lisbeth Pedersen og Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere